POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY"

Transkrypt

1 POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY przy realizacji projektu systemowego Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych realizowanego w ramach Działania 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, Priorytetu V Dobre rządzenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zawarte pomiędzy: Partnerem Realizatorem GMINA SADOWIE (Gmina) z siedzibą w: SADOWIE 86, SADOWIE a Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z siedzibą w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 11 lok. 14.

2 1. Niniejsze Porozumienie o współpracy przy realizacji projektu Decydujmy razem, zwane dalej Porozumieniem jest zawarte na czas od dnia podpisania niniejszego porozumienia 21 stycznia 2011 r. do dnia zakończenia realizacji projektu Decydujmy razem 30 czerwca 2014 r., 2. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie zakresu współpracy Stron przy realizacji projektu Decydujmy razem. Opis zadań oraz harmonogram działań zawarto w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszego Porozumienia. 3. Gmina Sadowie deklaruje uczestnictwo w projekcie Decydujmy razem i deklaruje wspieranie działań projektu na swoim terenie, a w szczególności gotowość do: a) wspierania prac Grupy ds. wybranej polityki publicznej na terenie Gminy Sadowie; b) informowania mieszkańców o pracach nad partycypacyjnym programem polityki publicznej; c) współpracy z Animatorem Subregionalnym i Stowarzyszeniem CAL w zakresie realizacji projektu Decydujmy razem; d) współorganizowania dorocznego Forum Partycypacji Społecznej na terenie Gminy Sadowie; e) informowania Rady Gminy Sadowie o działaniach i postępach projektu; f) wyznaczenia i oddelegowania Pana Marka Czarneckiego do pełnienia roli Animatora Partycypacji Społecznej; g) niezwłocznego informowania Stowarzyszenia CAL o wszelkich sytuacjach zakłócających realizację projektu, osiągnięcie celów projektu lub wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego porozumienia. 4. 1) Stowarzyszenie CAL zobowiązuje się do wspierania i monitorowania działań realizowanych na terenie Gminy Sadowie, w szczególności do zapewnienia wsparcia eksperckiego i bieżących konsultacji Animatora Subregionalnego. 2) Stowarzyszenie CAL zobowiązuje się do finansowania kosztów kwalifikowalnych wydarzeń realizowanych w Gminie Sadowie. zapisanych w projekcie, do wysokości kosztów ustalonych w budżecie projektu, w tym: a) 3 dorocznych Lokalnych Forów Partycypacji Społecznej

3 b) 4 warsztatów dla Grupy ds. wybranej polityki publicznej z zewnętrznym ekspertem 3) Stowarzyszenie CAL zobowiązuje się do promowania Gminy w obszarze działań partycypacyjnych na stronach internetowych projektu Decydujmy razem. 4) Gmina Sadowie może posługiwać się logo i nazwą projektu Decydujmy razem na swoich stronach internetowych, w materiałach informacyjnych i promocyjnych Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia, jak również odstąpienie albo rozwiązanie za zgodą obu Stron, wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 2. Wszelkie zawiadomienia, wnioski i jakiekolwiek uzgodnienia między Stronami Porozumienia, aby zachować swoją ważność, muszą być przekazane w formie pisemnej. 6. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na prawach oryginału, po jednym dla każdej ze Stron. Ponadto po jednej kopii porozumienia otrzymują odpowiedni Animator Subregionalny i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 7. Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią: 1. Załącznik nr 1 opis zadań 2. Załącznik nr 2 harmonogram działań Stowarzyszenie CAL Gmina Sadowie (upoważniony przedstawiciel) (upoważniony przedstawiciel)

4 Załącznik nr 1 do Porozumienia o współpracy przy realizacji projektu systemowego Decydujmy razem zawartej pomiędzy Gminą Sadowie a Stowarzyszeniem CAL. Opis wybranych zadań w projekcie Decydujmy razem I. Zadania Animatora Partycypacji Społecznej II. Zadania Grupy ds. wybranej polityki publicznej III. Zadania Grupy roboczej Laboratorium Animacji Społecznej IV. Rola Partnerów Obserwatorów I. Zadania Animatora Partycypacji Społecznej Animator Partycypacji Społecznej działając z ramienia samorządu powołuje zespół ds. partycypacji i Grupę ds. polityki publicznej, liczącą 25 lub więcej osób. Grupa w porozumieniu z samorządem wybiera obszar tematyczny jednej z polityk publicznych: integracja społeczna, zrównoważony rozwój, przedsiębiorczość, rynek pracy dla powiatów. Za powstanie programu odpowiedzialny jest Animator Partycypacji Społecznej. Będzie on koordynował prace Grupy, organizował i prowadził spotkania robocze, koordynował warsztaty z ekspertami, przygotowywał doroczne Forum Partycypacji Społecznej i czuwał nad całością prac. Zadania Animatora Partycypacji Społecznej: rekrutacja osób do Zespołu ds. partycypacji rekrutacja osób Grupy ds. wybranej polityki publicznej koordynacja działań Grupy ds. polityki publicznej organizacja warsztatów z ekspertami zewnętrznymi dla Grupy ds. polityki publicznej organizacja i prowadzenie spotkań roboczych Grupy ds. polityki publicznej i Zespołu ds. partycypacji organizacja dorocznego Lokalnego Forum Partycypacji Społecznej uczestnictwo w cyklu szkoleń ogólnopolskich dla Animatorów Partycypacji Społecznej uczestnictwo w wizytach studyjnych uczestnictwo w subregionalnych spotkaniach Grupy roboczej Laboratorium Animacji Społecznej uczestnictwo w Subregionalnych Forach Partycypacji Społecznej uczestnictwo w ogólnopolskich Forach Animatorów i seminariach, dotyczących partycypacji organizowanych w ramach projektu Decydujmy razem pośredniczenie w kontaktach między urzędem gminy/starostwem, Radą a Grupą ds. wybranej polityki publicznej

5 II. Zadania Grupy ds. wybranej polityki publicznej Grupa ds. polityki publicznej powołana jest w celu: opracowania w trakcie spotkań roboczych i warsztatów z ekspertami programu wybranej polityki publicznej, do uchwalenia przez Radę Gminy/ Powiatu; zaprojektowania działań w oparciu o wypracowany program (projekt społeczny); realizacji, monitoringu i społecznej ewaluacji działań. Zadania członków Grupy ds. polityki publicznej: uczestnictwo w warsztatach z ekspertami i spotkaniach roboczych Grupy ds. wybranej polityki publicznej uczestnictwo i współorganizacja dorocznego Lokalnego Forum Partycypacji Społecznej współtworzenie programu polityki publicznej w wybranym obszarze współtworzenie projektu społecznej opartego o stworzony program polityki publicznej uczestnictwo w wizytach studyjnych uczestnictwo w procesie wdrażania, monitoringu i ewaluacji opracowanego programu polityki publicznej wspieranie działań Animatora Partycypacji Społecznej i zespołu ds. partycypacji III. Zadania Grupy roboczej Laboratorium Animacji Społecznej Laboratorium Animacji Społecznej to swoiste ciało doradcze, którego funkcją jest obserwowanie jak proces partycypacji przebiega w gminach i powiatach, wypracowywanie metod włączania społeczności w podejmowanie decyzji, debatowanie nad najważniejszymi dla subregionu kwestiami. Zadania Grupy roboczej Laboratorium Animacji Społecznej Aktywny udział w spotkaniach roboczych Grupy w celu: o szukania skutecznych sposobów angażowania mieszkańców, o wspierania działań lokalnych realizowanych w ramach projektu, o wymiany doświadczeń, wiedzy, o identyfikacji barier, o upowszechniania efektów Uczestnictwo w subregionalnych wizytach studyjnych Uczestnictwo w subregionalnych i lokalnych Forach Partycypacji Społecznej

6 IV. Rola Partnerów Obserwatorów Partnerzy Obserwatorzy: uczestniczą w spotkaniach Laboratorium Animacji Społecznej, uczestniczą w wizytach studyjnych do innych subregionów, uczestniczą w wizytacji gmin i powiatów wdrażających projekt przenoszą wypracowane efekty i metody na rodzimy grunt lokalny. Ich rola polega na tym, by z dystansem, kompetencjami i obiektywizmem oceniać wprowadzane w toku projektu rozwiązania.

7 Załącznik nr 2 do Porozumienia o współpracy przy realizacji projektu systemowego Decydujmy razem zawartej pomiędzy Gminą Sadowie, a Stowarzyszeniem CAL Harmonogram wybranych działań w projekcie Decydujmy razem Wydarzenia ogólnopolskie II subregionów (3 dni) 31.III-1.IV Seminarium w Jeleniej Górze VI Ogólnopolskie Forum Animatorów Społecznych (3 dni) 30.VI Seminarium w Warszawie IX Seminarium w Krakowie XI 25.XI subregionów (3 dni) Seminarium w Warszawie Seminaria na temat partycypacji w różnych ośrodkach akademickich w Polsce subregionów (3 dni) Ogólnopolskie Forum Animatorów Społecznych (3 dni) Seminaria na temat partycypacji w różnych ośrodkach akademickich w Polsce subregionów (3 dni) Ogólnopolskie Forum Animatorów Społecznych (3 dni) Seminaria na temat partycypacji w różnych ośrodkach akademickich w Polsce subregionów (3 dni) Wydarzenia w subregionach W każdym roku po: Dwa 1-dniowe spotkania Grupy roboczej Laboratorium Animacji Społecznej (LAS) 2-dniowe spotkanie Grupy roboczej Laboratorium Animacji Społecznej (LAS) Subregionalne Forum Partycypacji Społecznej 2-dniowa wizyta studyjna LAS do LASu Organizacja wydarzenia własnego

8 Wydarzenia w gminach i powiatach wdrażających projekt I kwartał II kwartał III i IV kwartał 2011 Partycypacyjne stworzenie lub aktualizacja programu wybranej polityki publicznej II IV 8-10.VI IX XI Rozpoczęcie działań Animatora Partycypacji społecznej - I szkolenie dla Animatorów Partycypacji Społecznej Utworzenie Zespołu ds. partycypacji - II szkolenie dla Animatorów Partycypacji Społecznej Wybór polityki publicznej i zagadnienia Utworzenie Grupy ds. polityki publicznej - III szkolenie dla Animatorów Partycypacji Społecznej I warsztat dla Grupy ds. polityki publicznej z zewnętrznym ekspertem - IV szkolenie dla Animatorów Partycypacji Społecznej Organizacja spotkań roboczych Grupy ds. polityki publicznej II warsztat dla Grupy ds. polityki publicznej z zewnętrznym ekspertem - V szkolenie dla Animatorów Partycypacji Społecznej Organizacja Lokalnego Forum Partycypacji Społecznej 2012 Wdrażanie i monitorowanie opracowanego programu wybranej polityki publicznej Przyjęcie uchwałą gminy/powiatu opracowanego programu polityki publicznej III i IV warsztat dla Grupy ds. polityki publicznej z zewnętrznym ekspertem Organizacja spotkań roboczych Grupy ds. polityki publicznej Organizacja Lokalnego Forum Partycypacji Społecznej 2013 Społeczna ewaluacja realizowanego programu wybranej polityki publicznej Opracowanie programu partycypacji społecznej - zbiór uniwersalnych zasad, procedur i metod określających partycypacyjne realizowanie polityk publicznych Organizacja spotkań roboczych Grupy ds. polityki publicznej Organizacja Lokalnego Forum Partycypacji Społecznej

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA WSPARCIA PARTYCYPACJI PUBLICZNEJ W POLSCE

ZIELONA KSIĘGA WSPARCIA PARTYCYPACJI PUBLICZNEJ W POLSCE BADANIA EKSPERTYZY REKOMENDACJE Opracowanie: EWA BOGACZ-WOJTANOWSKA Współpraca: ANNA OLECH, MAŁGORZATA KOZIAREK Decydujmy razem to partnerski projekt systemowy, którego głównym celem jest rozwijanie silnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem w gminie Ełk Gminą Ełk/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

UMOWA PARTNERSKA Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem w gminie Ełk Gminą Ełk/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej UMOWA PARTNERSKA Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem w gminie Ełk w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych

Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Porozumienie na rzecz partnerskiej współpracy w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Zawarte w Katowicach w dniu...2013r. Pomiędzy: Województwem Śląskim ul. Ligonia 46 40 037 Katowice

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014 2018 Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/453/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2014 r. PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ I PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM NA LATA 2014

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE. MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego. Opracowanie Agnieszka Wróblewska. e o

WDROŻENIE. MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego. Opracowanie Agnieszka Wróblewska. e o WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego Opracowanie Agnieszka Wróblewska e o s e o s Publikacja powstała w ramach projektu Razem jesteśmy najsilniejsi wdrożenie modelu współpracy

Bardziej szczegółowo

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Damy radę program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach

Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Damy radę program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Damy radę program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Damy radę program aktywizacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY 2013 Warszawa, czerwiec 2014 r. Fundacja Fundusz Współpracy ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810 fax: +48 22 4509 803 e-mail: cofund@cofund.org.pl

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R. BORIS jest niezależną i niedochodową organizacją pozarządową, która od 1992r. wspiera szeroko pojętą aktywność obywatelską,

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

OPIS DOBREJ PRAKTYKI OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy nazwa gminy/powiatu dokładny adres województwo MOWIS 2014 10 lat aktywizacji organizacji pozarządowych i budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2

Bardziej szczegółowo

BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI W 2013 ROKU

BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH W 2013 ROKU 30-503 Kraków, ul. Krasickiego 18 12 412 15 24; 12 418 00 77 biuro@bis-krakow.pl www.bis-krakow.pl 1. O Fundacji / Misja Fundacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2015 Spis treści Wprowadzenie.... 7 1 Charakterystyka projektu.... 9 1.1. Zadania projektowe.... 10 1.2. Charakterystyka uczestników.... 11 1.3. Charakterystyka działań.... 13 1.4. Metodologia

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki po opolsku rezultaty projektu Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO s

Dobre praktyki po opolsku rezultaty projektu Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO s Dobre praktyki po opolsku rezultaty projektu Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO s Opole, luty 2015 Publikacja powstała w ramach projektu Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO s,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODSTAWOWE

INFORMACJE PODSTAWOWE 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OŚRODEK WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W BIAŁYMSTOKU INFORMACJE PODSTAWOWE O NAS Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych jest stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013

Poradnik dla beneficjenta. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Poradnik dla beneficjenta Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Konkurs otwarty nr 1/POKL/3.5/2012

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009.

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Podstawą powołania w Małopolsce w roku 2008 pierwszego w Polsce paktu na rzecz ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ

WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 3923/2009 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 7.12.2009 r. WARSZAWSKI PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ Urząd miasta stołecznego Warszawy Biuro Edukacji, Biuro Kultury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO Definicje: Projekt/OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego realizowany jest w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU

RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU Niniejszy Raport ewaluacyjny przedstawia wyniki badania ewaluacji zewnętrznej w ramach projektu pt. Razem dla rozwoju kościerskich przedsiębiorstw partnerstwo lokalne na rzecz

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wojciech Dec

Opracował: Wojciech Dec Strona1 Opracował: Wojciech Dec Lublin, styczeń 2013 r. Strona2 Tytuł projektu: Lubelskie Forum Aktywni Obywatele Termin realizacji projektu: 1 grudnia 2012 r. 31 maj 2014 r. Celem projektu jest wzrost

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ 2014 Materiał informacyjny Fundacji Fundusz Współpracy. Do dnia wydruku sprawozdanie rzeczowo-finansowe nie zostało jeszcze zatwierdzone przez Radę Fundacji. Po zatwierdzeniu

Bardziej szczegółowo