Animator - moderator (Koordynator merytoryczny PFWB i Partnerstwa Pozarządowego)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Animator - moderator (Koordynator merytoryczny PFWB i Partnerstwa Pozarządowego)"

Transkrypt

1 Animator - moderator (Koordynator merytoryczny PFWB i Partnerstwa Pozarządowego) Informacje formalne: Opis stanowiska: praca polegać będzie na koordynowaniu w wymiarze merytorycznym działań Pomorskiego Forum oraz koordynowaniu i wspieraniu w niniejszych wymiarze grupy 5 organizacji partnerskich z całej Polski. Stanowisko: Animator moderator PFWB oraz Partnerstwa Pozarządowego (koordynator merytoryczny). Usytuowanie formalne: projekt systemowy w ramach PO KL 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług pomocy i integracji społecznej w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności. Wymiar zatrudnienia - 1 etat Pracodawca: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Okres umowy o pracę: określony styczeń/luty 2010 grudzień 2013 (pierwsza umowa na 3 miesiące). Miejsce pracy: biuro w Gdańsku Wrzeszcz (znaczna część pracy związana z wyjazdami i organizacją pracy w całej Polsce). Zakres obowiązków: 1. Wspieranie Dyrektora Partnerstwa i Koordynatora PFWB w wymiarze koordynacji merytorycznej działań Pomorskiego Forum oraz wspieraniu w niniejszych wymiarze grupy 5 organizacji partnerskich z całej Polski. 2. Koordynacja, nadzór i wsparcie merytoryczne prac 6 grup eksperckich pracujących w całej Polsce nad modelami i standardami usług dla ludzi bezdomnych w ramach projektu. Grupy te pracować będą w następujących obszarach streetwork, praca socjalna, zatrudnienie i edukacja, mieszkalnictwo i pomoc doraźna, partnerstwa lokalne oraz zdrowie. 3. Współpraca, organizowanie i liderowanie grupie koordynatorów merytorycznych (animatorów- moderatorów) pracujących u 5 partnerów projektu. 4. Przygotowywanie wytycznych pracy ekspertów, wytycznych dla opieki merytorycznej podczas wdrażania standardów w projekcie, planowanie konstrukcji raportów merytorycznych i produktów końcowych projektu. 5. Odbieranie produktów merytorycznych dostarczanych przez poszczególnych partnerów zadania 6. Odpowiedzialność za przygotowanie finalnych produktów przedsięwzięcia, uspójnienie rezultatów prac grup eksperckich, tworzenie ostatecznych wersji raportów projektowych m.in. Diagnoza systemu rozwiązywania problemu bezdomności w Polsce obejmująca m.in. definicje i typologie bezdomności, skalę i charakter bezdomności, istniejące regulacje prawne, analizę głównych problemów i barier w systemie w wymiarze profilaktyki, interwencji i integracji, katalog istniejących dzisiaj doświadczeń, form pomocy oraz programów, dzięki którym ta pomoc jest świadczona osobom bezdomnym w obszarach: profilaktyki i edukacji, zdrowia, rynku pracy czy mieszkalnictwa socjalnego. Zebranie, uspójnienie i analiza jakości istniejących i realizowanych w Polsce modeli, metod i standardów w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności odbędzie się poprzez: prace analityczno- diagnostyczne grup eksperckich w sześciu tematach, zakończone przygotowaniem przez każdą grupę ekspercką materiału w danym obszarze tematycznym. Stworzenie i wydanie modeli i standardów składających się na Gminny Standard

2 Wychodzenia z Bezdomności w skład, którego wejdą: o standardy mieszkalnictwa i pomocy doraźnej - m.in. standard ogrzewalni, noclegowni, schroniska, domu dla bezdomnych, mieszkania wspieranego, wspólnoty, jadłodajni punktu charytatywnego; o standardy w obszarze zdrowia - m.in. standard terapii alkoholowej, punktów doraźnej pomocy medycznej; współpracy ze służbą zdrowia; standard pracy z bezdomnymi narkomanami; standard pracy z osobami bezdomnymi z zaburzeniami psychicznymi, starszymi i niepełnosprawnymi; o standardy w obszarze zatrudnienia i edukacji - m.in. standard prac społecznie użytecznych z bezdomnymi, standard przedsiębiorstwa społecznego i spółdzielni socjalnej, zatrudnienia socjalnego w kontekście bezdomności, standard stażu i przygotowania zawodowego, warsztatów, standard edukacji formalnej i nieformalnej dla osób bezdomnych; o standardy pracy socjalnej m.in. standard pracy socjalnej w placówkach dla osób bezdomnych; standard pracy socjalnej w OPS; standardy mentoringu (asystowania, akompaniowania, coachingu), standardy poradnictwa dla osób bezdomnych; o standardy streetworkingu dla ludzi bezdomnych o standardy partnerstw lokalnych ukierunkowanych na lokalne, regionalne rozwiązywanie problemu bezdomności Wypracowanie systemu Interwencji, Integracji i Profilaktyki zagadnienia bezdomności. Przygotowanie założeń do dokumentu Strategia/Program Rozwiązywania Problemu Bezdomności w Polsce. Stworzenie i opublikowanie rekomendacji systemowych i prawnych do zmian legislacyjnych w ramach polityki społecznej w obszarze bezdomności umożliwiających systemowe wdrożenie Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności. 7. Współpraca z Zespołem Badawczym powołanym na potrzeby realizacji przedsięwzięcia, a którego zadaniem będzie wsparcie teoretyczne i metodologiczne grup eksperckich oraz opracowywanie szeregu ekspertyz będących częścią rezultatów i produktów projektu. 8. Koordynowanie, nadzorowanie, odbieranie raportów i wspieranie w wymiarze merytorycznym ekspertów Pomorskiego Forum wydelegowanych do prac w grupach eksperckich. 9. Koordynowanie, organizowanie i nadzorowanie procesu tworzenia pakietów edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie streetworkingu oraz całego Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności. 10. Koordynowanie merytoryczne pilotażu wdrożeń modeli i standardów w partnerstwach lokalnych na terenie województwa pomorskiego, warmińsko- mazurskiego, kujawsko- pomorskie. 11. Koordynowanie, nadzorowanie, odbieranie raportów i wspieranie w wymiarze merytorycznym opiekunów merytorycznych wdrożeń modeli i standardów w partnerstwach lokalnych na terenie województwa pomorskiego, warmińsko- mazurskiego, kujawsko- pomorskie. 12. Przygotowywanie i przedkładanie Liderowi projektu CRZL oraz Dyrektorowi Partnerstwa i Koordynatorowi PFWB cyklicznych raportów z postępów merytorycznych w działaniach PFWB oraz całego Partnerstwa Pozarządowego. 13. Wspieranie i nadzór merytoryczny prac Organizatora/Eksperta grupy ds. streetworkingu prowadzonej przez PFWB. pomoc w utrzymaniu kontaktu z innymi członkami grupy ds. streetworkingu, pomoc techniczna i edycyjna w przygotowaniu publikacji grupy ds. streetworkingu, organizacja spotkań grupy ds. streetworkingu 14. Koordynacja i przygotowanie (we współpracy z innymi pracownikami) merytorycznej strony wydarzeń (konferencji, debat, szkoleń) organizowanych przez PFWB, współpraca z przedstawicielami 5 partnerów Partnerów w przygotowywaniu pozostałych wydarzeń. 15. Poszukiwanie i utrzymywanie kontaktów z osobami prowadzącymi szkolenia w obszarze realizacji PFWB.

3 16. Pomoc i wsparcie w przygotowaniu merytorycznej strony wizyt studyjnych grupy ds. streetworkingu oraz partnerstw lokalnych. 17. Obecność i reprezentacja działań merytorycznych PFWB, w tym grupy ds. streetworkingu, na spotkaniach Grupy Zarządzającej. 18. Obecność i partycypacja na spotkaniach grupy ds. streetwrokingu. 19. Archiwizacja dokumentów merytorycznych projektu. 20. Obsługa poczty elektronicznej, prowadzenie własnej dokumentacji i korespondencji elektronicznej związanej z realizacją projektu w sposób przejrzysty, czytelny i estetyczny. 21. Raportowanie i gromadzenie danych niezbędnych do sprawozdań okresowych i przekazywanie ich do Dyrektora Partnerstwa i Koordynatora PFWB. 22. Rzetelne wypełnianie dokumentacji pracowniczej, w tym list obecności i kart czasu pracy oraz innych dokumentów wymaganych w ramach projektu oraz przez przełożonych. 23. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora PFWB i Partnerstwa Pozarządowego. Wymagania: Doświadczenia i wiedza ekspercka w zakresie szeroko rozumianej problematyki wykluczenia społecznego w tym w zakresie zagadnienia bezdomności. Doświadczenie w tworzeniu strategii, modeli i standardów usług w zakresie polityki społecznej. Doświadczenie tworzenia własnych ekspertyz, analiz w zakresie problematyki wykluczenia społecznego czy polityki społecznej (w szczególności bezdomności). Doświadczenia w pracy redaktorskiej, tworzenia analiz, raportów, publikacji. Szeroka wiedza w zakresie polityki społecznej, szczególnie w zakresie pomocy społecznej, rynku pracy, mieszkalnictwa. Wiedza dotycząca projektów finansowanych z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Wykształcenie wyższe (najlepiej kierunkowe w dziedzinie nauk społecznych). Doświadczenie i umiejętności w kierowaniu i zarządzaniu zasobami ludzkimi, pracy zespołowej, motywowania i wspierania pracowników. Doświadczenie i znajomość specyfiki sektora pozarządowego i publicznego. Wysoka kultura osobista, duże umiejętności komunikacji, zdolności organizacyjne oraz samodzielność. Sumienność i staranność wykonywania obowiązków zawodowych. Miła powierzchowność oraz chęć samodoskonalenia i poszerzania wiedzy. Znajomość języka angielskiego. Doskonała znajomość obsługi komputera (środowisko Microsoft m.in. pakietu MS Office w tym Excel, Word, Powerpoint; mile widziana znajomość środowiska Apple). Umiejętność obsługi urządzeń biurowych. Dodatkowe nieobligatoryjne oczekiwania: Prawo jazdy Pracownik administracyjno- finansowy - (1 etat) PFWB Informacje formalne: Opis stanowiska: wsparcie Koordynatora finansowego PFWB i Partnerstwa Pozarządowego w finansowym i administracyjnym prowadzeniu projektu. Stanowisko: Pracownik administracyjno- finansowy Usytuowanie formalne: projekt systemowy w ramach PO KL 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług pomocy i integracji społecznej w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności. Wymiar zatrudnienia - 1 etat

4 Pracodawca: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Okres umowy o pracę: określony styczeń/luty 2010 grudzień 2013 (pierwsza umowa na 3 miesiące). Miejsce pracy: biuro w Gdańsku Wrzeszcz (znaczna część pracy związana z wyjazdami i organizacją pracy w całej Polsce) Zakres obowiązków: 1. Wsparcie Koordynatora finansowego w zakresie prowadzenia księgowości i rozliczeń finansowo - księgowych z wykorzystaniem programu finansowo - księgowego (lub specjalistycznego oprogramowania) w tym: a. dekretowanie i wprowadzanie dokumentów do ewidencji księgowej b. obsługa płatności i rachunków, obsługa przelewów bankowych, c. rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych d. sporządzanie okresowych zestawień, sprawozdań finansowych, sprawozdań rozliczeniowo finansowych projektu 2. Kompletowanie wszystkich niezbędnych dokumentów finansowych, księgowych, kadrowych i innych materiałów wymaganych do realizacji projektu. 3. Wsparcie w sporządzaniu, w uzgodnieniu z Koordynatorem finansowym, harmonogramu płatności i finansowania projektu, planowanie przepływów pieniężnych (cash flow), tworzenie prognoz wydatkowania. 4. Wsparcie w sporządzaniu i terminowym przekazywaniu wniosków o płatność do CRZL oraz DWEFS według obowiązujących zasad i wytycznych, w tym kompletowanie i kopiowanie dokumentów będących załącznikami do wniosków. 5. Właściwy nadzór nad majątkiem (środkami) projektu, w tym rejestrowanie zakupów oraz właściwą kontrolę nad środkami przekazywanymi pracownikom projektu oraz jego uczestnikom. 6. Dbałość o właściwe warunki przechowywania i archiwizowania dokumentów księgowych projektu. 7. Wsparcie Koordynatora finansowego w zakresie współpracy księgowej i rozliczeniowo- finansowej z CRZL, DWEFS oraz partnerami pozarządowymi projektu. 8. Wspieranie Koordynatora finansowego w księgowaniu dokumentów finansowo- księgowych związanych z realizacją projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi realizacji projektów. 9. Sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych w projekcie, naliczanie wynagrodzeń. 10. Zgłaszanie pracowników do ZUS- u, odprowadzanie należnych składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatku od osób fizycznych do właściwych Urzędów, w sposób rzetelny i terminowy. 11. Przygotowywanie przelewów i wypłaty wynagrodzeń pracownikom zatrudnionych w ramach projektu oraz zleceniobiorcom. 12. Sporządzanie i wystawianie innych dokumentów i zaświadczeń związanych z zatrudnieniem i wypłacanym wynagrodzeniem/świadczeniem pracownikom oraz uczestnikom projektu. 13. Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników projektu, prowadzenie list obecności oraz rozliczanie czasu pracy pracowników (karty pracy). 14. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wyjazdów na spotkania ekspertów i osób pracujących w projekcie (rozliczanie delegacji). 15. Realizacja innych obowiązków kadrowo- płacowych w tym m.in.: prowadzenie kartoteki wynagrodzeń, ewidencji czasu pracy (w tym urlopów pracowników), rozliczanie zwolnień lekarskich, przygotowywanie PITów, rozliczanie rachunków z tytułu umów zleceń, dzieło. 16. Prowadzenie obrotów gotówkowych realizowanych w ramach projektu. 17. Monitorowanie raz na kwartał regulowania należności względem Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (występowanie o zaświadczenia).

5 18. Przygotowywanie raportów, zestawień i prognoz finansowych na potrzeby Koordynatora finansowego i Dyrektora PFWB i Partnerstwa. 19. Wsparcie Koordynatora finansowego w prowadzeniu dokumentacji księgowo- rachunkowej. 20. Obsługa poczty elektronicznej, prowadzenie własnej dokumentacji i korespondencji elektronicznej związanej z realizacją projektu w sposób przejrzysty, czytelny i estetyczny. 21. Śledzenie i rozsyłanie aktualnych komunikatów dotyczących realizacji projektu w wymiarze finansowym pojawiających się na stronach CRZL i DWEFS. 22. Gromadzenie danych niezbędnych do sprawozdań okresowych i przekazywanie ich do Koordynatora finansowego i Dyrektora PFWB i Partnerstwa. 23. Rzetelne wypełnianie dokumentacji pracowniczej, w tym list obecności i kart czasu pracy oraz innych dokumentów wymaganych w ramach projektu oraz przez przełożonych. 24. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Koordynatora finansowego oraz Dyrektora PFWB oraz Partnerstwa Pozarządowego. Wymagania: Wykształcenie średnie bądź wyższe (w kierunku ekonomii, rachunkowości i finansów) Pożądane doświadczenie w prowadzeniu finansów i rozliczaniu projektów finansowanych z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Pożądane minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku Dobra znajomość zagadnień Prawa Pracy Znajomość obsługi programu finansowo - księgowego Biegła znajomość programu Płatnik. Praktyczna umiejętność prowadzenia spraw kadrowo - płacowych i prowadzenia księgowości Wiedza z zakresu prowadzenia rozliczeń ZUS i US. Wiedza dotycząca projektów finansowanych z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku Doświadczenie w pracy w organizacji pozarządowej lub instytucji publicznej Doskonała znajomość obsługi komputera (internet, środowisko Microsoft m.in. pakietu MS Office w tym Excel, Word, Powerpoint; mile widziana znajomość środowiska Apple). umiejętność obsługi urządzeń biurowych samodzielność, komunikatywność, zdolności organizacyjne

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE OPIS STANOWISK PRECYZUJĄCYCH PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH Opracowała: Anna Łapińska PUCK, czerwiec 2010 O P I S S T A

Bardziej szczegółowo

Model GSWB - MATERIA ROBOCZY

Model GSWB - MATERIA ROBOCZY MODEL GMINNY STANDARD WYCHODZENIA Z BEZDOMONŚCI STANDARDY USŁUG SPOŁECZNYCH SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH W SZEŚCIU OBSZARACH: STREETWORKING, PRACA SOCJALNA, MIESZKALNICTWO I POMOC DORAŹNA, PARTNERSTWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95 Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 95 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4563/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2006r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Model GSWB - MATERIA ROBOCZY

Model GSWB - MATERIA ROBOCZY MODEL GMINNY STANDARD WYCHODZENIA Z BEZDOMONŚCI STANDARDY USŁUG SPOŁECZNYCH SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH W SZEŚCIU OBSZARACH: STREETWORKING, PRACA SOCJALNA, MIESZKALNICTWO I POMOC DORAŹNA, PARTNERSTWA

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU opracowana dla gmin: Sokółka, Krynki, Szudziałowo, Kuźnica, Sidra działających w ramach Lokalnej Grupy Działania SZLAK TATARSKI Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH

NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH Strona znajduje się w archiwum. NABÓR NA STANOWISKA W CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCH Dyrektor instytucji gospodarki budżetowej "Centrum Usług Logistycznych" konkurs na stanowiska: głównego księgowego, kierownika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia17 lutego 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VI/362/12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 27 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr VI/362/12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 27 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr VI/362/12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VI/245/12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr VI/245/12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2012 r. Zarządzenie Nr VI/245/12 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie. Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 15/2012 REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI Warszawa, październik 2012 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

WERSJA GRUDZIEŃ 2013 r.

WERSJA GRUDZIEŃ 2013 r. REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich 1. 1. Niniejszy regulamin określa ramowy zakres działania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich,

Bardziej szczegółowo

Finanse i Księgowość PRZEGLĄD PŁAC 2014. SALARY REPORT 2014 Finanse i Księgowość. Partner merytoryczny:

Finanse i Księgowość PRZEGLĄD PŁAC 2014. SALARY REPORT 2014 Finanse i Księgowość. Partner merytoryczny: PRZEGLĄD PŁAC 2014 Partner merytoryczny: Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl 1 P ERF R MANCE It s what CGMA stands for. Officially, it s Chartered Global Management Accountant. Established

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PŁAC 2015. Administracja biurowa, Analizy biznesowe, Zasoby ludzkie, Obszar prawny. Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.

PRZEGLĄD PŁAC 2015. Administracja biurowa, Analizy biznesowe, Zasoby ludzkie, Obszar prawny. Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel. PRZEGLĄD PŁAC 2015 Analizy biznesowe, Zasoby Temporary & permanent recruitment www.pagepersonnel.pl Spis treści Wstęp... 3 O Page Personnel... 4 Metodyka... 5 Nasi klienci o nas... 6 Administracja Asystentka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z FAZY DIAGNOZY

RAPORT Z FAZY DIAGNOZY RAPORT Z FAZY DIAGNOZY Projekt systemowy 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu

Bardziej szczegółowo

Jak założyć podmiot gospodarki społecznej?

Jak założyć podmiot gospodarki społecznej? Jak założyć podmiot gospodarki społecznej? Wybrane przykłady. Małgorzata Ołdak Andrzej Trzeciecki Spis treści: Strona Wprowadzenie I. Spółdzielnia socjalna II. III. IV. 1. Podstawa prawna 2. Cel 3. Założyciele

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich 1. 1. Niniejszy regulamin określa ramowy zakres działania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 98/2012 Dyrektora ZEO w Krakowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMIKI OŚWIATY W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiki Oświaty

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISKA PRACY

OPIS STANOWISKA PRACY OPIS STANOWISKA PRACY Inkubator CouveusePL NAZWA STANOWISKA: KIEROWNIK INKUBATORA [KI] PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA: Stanowisko podlega: Stanowisku podlegają: Trenerzy/Doradcy [T/D], Specjalista ds. administracyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu

dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu dla Lokalnej Grupy Działania Dolina Sanu Obszar LGD: Gmina wiejska Sanok, Gmina Tyrawa Wołoska Grudzień2011 Spis Treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 4 I. CHARAKTERYSTYKA LGD JAKO JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 362 /2013 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 12 lipca 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOLU LUBELSKIM z SIEDZIBĄ W PONIATOWEJ (tekst

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

Przegląd Płac 2013. Finanse & Księgowość. Polska

Przegląd Płac 2013. Finanse & Księgowość. Polska Przegląd Płac 2013 Finanse & Księgowość Polska Spis treści Wprowadzenie 5 Metodologia badania 8 Księgowość Podatki Asystent Działu Księgowego 10 Specjalista ds. Księgowo-Finansowych 11 Młodszy Księgowy

Bardziej szczegółowo

Biuro Forum - ul. Przytockiego 4; 80-245 Gdańsk tel/fax +4858 341-17-20; tel. kom. +48 504-796-727 e-mail: biuro@pfwb.org.pl; www.pfwb.org.

Biuro Forum - ul. Przytockiego 4; 80-245 Gdańsk tel/fax +4858 341-17-20; tel. kom. +48 504-796-727 e-mail: biuro@pfwb.org.pl; www.pfwb.org. Sprawozdanie z działalności POMORSKIEGO FORUM na rzecz WYCHODZENIA z BEZDOMNOŚCI w roku 2005 Biuro Forum - ul. Przytockiego 4; 80-245 Gdańsk tel/fax +4858 341-17-20; tel. kom. +48 504-796-727 e-mail: biuro@pfwb.org.pl;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIURA ORAZ OPIS STANOWISK PRACOWNICZYCH STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIURA ORAZ OPIS STANOWISK PRACOWNICZYCH STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIURA ORAZ OPIS STANOWISK PRACOWNICZYCH STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle

Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2011 Dyrektora ZSGH z dnia 21 grudnia 2011 Regulamin organizacyjny w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo