Polska powinna zatem opracować cele krajowe uwzględniające niniejsze wskazówki.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska powinna zatem opracować cele krajowe uwzględniające niniejsze wskazówki."

Transkrypt

1 Wspólne stanowisko wobec włączenia problematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego do Krajowego Programu Reform Ministerstwo Gospodarki Koordynujące pracę nad Krajowym Programem Reform Szanowni Państwo Europa 2020 strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu jest nową długookresową strategią rozwoju unii europejskiej na lata Została zatwierdzona przez radę europejską 17 czerwca 2010 r., zastępując w ten sposób realizowaną w latach Strategię Lizbońską. Jednym z celów strategii jest: "WSPIERANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO, zwłaszcza przez ograniczanie ubóstwa, mając na celu wydźwignięcie z ubóstwa lub wykluczenia społecznego co najmniej 20 mln obywateli". Wytyczna 10 strategii mówi o: "Promowaniu włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa". Podstawowymi instrumentami realizacji celów strategii Europa 2020 są opracowywane przez państwa członkowskie UE Krajowe Programy Reform oraz przygotowane przez KE inicjatywy przewodnie (ang. flagship initiatives), realizowane na poziomie UE, państw członkowskich, władz regionalnych i lokalnych. Jedną z 7 inicjatyw przewodnich niniejszej strategii jest Europejski Program Walki z Ubóstwem. Program ten to działania na rzecz zapewnienia spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby ubogie i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. W ramach projektu powstanie platforma współpracy i wymiany dobrych praktyk w zakresie walki z wykluczeniem. "Państwa członkowskie powinny opracować programy rozwiązywania problemów grup szczególnie zagrożonych m.in. samotnych rodziców, osób starszych, niepełnosprawnych, mniejszości czy bezdomnych. Należy także zapewnić wsparcie osobom zagrożonym ubóstwem, wykorzystując w pełni krajowe systemy emerytalne oraz socjalne." Polska powinna zatem opracować cele krajowe uwzględniające niniejsze wskazówki. W grudniu 2010 roku Komisja Europejska przygotowała ramy funkcjonowania "Europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym" będącej uszczegółowieniem i planem na wdrożenie strategii Europa 2020 w sferze wykluczenia i integracji.

2 Dokument niniejszy bardzo szeroko traktuje także o bezdomności i wykluczeniu mieszkaniowym. Wskazuje także na działania w tej sferze zarówno podejmowane przez Komisję Europejską jak i państwa członkowie. Komisja m.in. planuje na przykład w sferze bezdomności: 1. Opracować dobrowolne europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewnienia jakości usług społecznych na poziomie sektorowym, w tym w obszarze usług w zakresie bezdomności. 2. Opracowanie odpowiednich i zintegrowanych odpowiedzi, aby zapobiec bezdomności i zając się rozwiązaniem tego problemu, wciąż pozostaje istotnym elementem unijnej strategii w zakresie włączenia społecznego. 3. Komisja znajdzie metody i środki pozwalające na optymalną kontynuację prac rozpoczętych w sprawie bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego, uwzględniając wyniki Konferencji Konsensusu w grudniu Odpowiedzialne w Polsce za Krajowy Program Reform Ministerstwo Gospodarki opublikowało do konsultacji Założenia do Krajowego Programu Reform przyjęte przez Komitet do Spraw Europejskich w dniu 22 listopada 2010r. W powyższym dokumencie niestety nie znalazły się żadne cele, zadania i działania ukierunkowane na rozwiązywanie problemu bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego. Co więcej w założeniach niniejszych nie znajdujemy także żadnych priorytetów czy celów zorientowanych na wspieranie włączenia społecznego. Brakuje w niniejszym dokumencie odniesień do zagadnienia ubóstwa i wykluczenia społecznego, co stoi w sprzeczności z założeniami tworzenia Krajowych Programów Reform. Ponad 2 miliony obywateli żyje w skrajnym ubóstwie, poważnej deprywacji materialnej doświadcza ponad 5,6 miliona, a ubóstwo relatywne - o którym wspomniano w założeniach do KPR w kontekście celu krajowego - dotyka ponad 6,4 miliona Polaków. Obniżenie tej ostatniej liczby o 1,5-2 miliony może być bardzo trudne bez uwzględnienia w planowanych kierunkach działania reformy pomocy społecznej, która poza świadczeniami pieniężnymi udziela też wielu rodzajów usług dla różnych grup docelowych, w tym takich, dla których mobilność i aktywizacja zawodowa nie jest realistycznym rozwiązaniem. Nie tylko usługi dla przedsiębiorców powinny być dobrze skoordynowane, sieciowe, dostępne i o odpowiedniej jakości, to samo dotyczy usług pomocy społecznej dla ubogich obywateli. Jeżeli deficyt finansów publicznych wymusza oszczędności, nie powinny one spadać na najbiedniejszych, których liczba zwiększa się w związku ze wzrostem bezrobocia i cięciami w środkach na pomoc społeczną i aktywizację zawodową. Bezdomności jako najbardziej brutalnej formy wykluczenia społecznego doświadcza według różnych szacunków od 40 do 80 tysięcy osób, z czego sporo grupa doświadcza bezdomności ulicznej. Wykluczenie mieszkaniowe jest doświadczeniem 35% ludności Polski, która mieszka w złych lub bardzo złych warunkach mieszkaniowych. Polska w 2002 roku miała najniższy wskaźnik liczby mieszkań na 1000 mieszkańców (327). Według spisu powszechnego GUS z 2002 roku 3,2 miliona gospodarstw domowych mieszka niesamodzielnie. 6,5 miliona osób mieszka w substandardowych warunkach (bez kanalizacji; bez wodociągu; budynki stare, w złym stanie technicznym; zbyt mały metraż na osobę). 11,9 miliona Polaków mieszka w warunkach przeludnienia.

3 Nie uwzględnienie priorytetów i celów zorientowanych na zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego, w tym ukierunkowanych na rozwiązywanie problemu bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w projekcie KPR wydaje się zaprzeczać idei strategii Europa Jest to o tyle zaskakujące, że Krajowe Programy Reform w sferze zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego mają zastąpić Krajowe Programy Działań na rzecz Integracji Społecznej. Jednym z celów krajowych dla KPR jest obniżenie o 1,5 do 2 mln liczby osób żyjących poniżej relatywnej granicy ubóstwa, co jest częścią celu europejskiego zorientowanego na zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym o 20 milionów. Założenia Krajowego Programu Rozwoju w żaden sposób nie odnoszą się do realizacji niniejszego celu, w tym aspekcie dokument jest niespójny i niepełny. Zaprezentowana perspektywa prozatrudnieniowa w Założeniach do Krajowego Programu Reform, a także ustanowienie celu poprawy funkcjonowania rynku pracy, zwłaszcza poprawienie wskaźników zatrudnienia wydaje się zdecydowanie zbyt mała i nieadekwatna do realizacji celów związanych z rozwiązywaniem problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego. Zauważyć należy, że w ramach celu poprawy jakości infrastruktury działanie zatytułowane wzrost mobilności społecznej zawierające rozwój budownictwa na wynajem, w tym budownictwa mieszkań na wynajem o umiarkowanym i niskim czynszu (społeczne, komunalne, w tym socjalne) zaspokajającego potrzeby gospodarstw domowych w trudnej sytuacji (gospodarstwa domowe o niskim poziomie dochodów, osoby wchodzące dopiero na rynek pracy, rodziny wielodzietne) zorientowane jest także na zwalczanie wykluczenia społecznego, w tym mieszkaniowego. Działanie takie przyjmujemy z dużą aprobatą, ale wymaga ono połączenia bezpośrednio z celami skierowanymi na zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Przypominamy także, że 10 lutego 2010 roku Parlament Europejski przyjął na wniosek Komisji Europejskiej rezolucję legislacyjną zmiany do rozporządzenia PE i Rady nr 1080/2006, które konstytuowało Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). 26 kwietnia 2010 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła niniejsze rozporządzenie umożliwiające wspieranie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działań w zakresie mieszkalnictwa na rzecz biednych i zmarginalizowanych społeczności. Zwracamy się z apelem o uwzględnienie priorytetów i celów zorientowanych na rozwiązywanie problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego w tym kwestii bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego. Jesteśmy pewni, że jesteście Państwo świadomy silnych sygnałów wsparcia dla bardziej ambitnych działań Unii Europejskiej wobec problemu bezdomności pochodzących z różnych instytucji i organizacji europejskich. Wystarczy wspomnieć że: Parlament Europejski niedawno ( ) udzielił poparcia dla skoordynowanego działania w sprawie bezdomności poprzez przyjęcie Deklaracji Pisemnej 61/2010 na rzecz strategii UE w zakresie przeciwdziałania bezdomności. Deklaracja niniejsza jest kontynuacją szeroko wspieranej Pisemnej Deklaracji 111/2008 w zakresie zlikwidowania bezdomności ulicznej, przyjętej przez Parlament w 2008 roku. Komitet Regionów wydał opinię w sprawie "przeciwdziałania bezdomności", wzywając UE do wspierania władz lokalnych i regionalnych w walce z bezdomnością.

4 Wyniki Europejskiej Konferencji Konsensusu 2010 w zakresie Bezdomności, zorganizowanej w ramach prezydencji belgijskiej w Radzie UE, zainicjowanej i wspieranej przez Komisję Europejską, również zalecają skoordynowane działania UE i państw członkowskich w sferze bezdomności. Ponadto, Deklaracja końcowa Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym 2010 odnosi się do bezdomności jako jednej z kwestii, które wymagają pilnych działań i uwagi UE. László Andor, Komisarz ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, zresztą, przy wielu okazjach, wyraził poparcie dla podejmowania bezdomności jako priorytetu dla przyszłej polityki integracji społecznej. Ostatecznie Rada i Komisja przyjęła w 2010 roku Wspólny Raport o Zabezpieczeniu Społecznym i Integracji Społecznej, gdzie apeluje do państw członkowskich o opracowanie krajowych strategii rozwiązywania problemu bezdomności. Strategie te według Komisji powinny być zorientowane na: prewencję bezdomności, ograniczanie okresu pozostawania w bezdomności, rozwiązaniu problemu długoterminowej bezdomności, podnoszeniu jakości usług dla osób bezdomnych i zagwarantowaniu dostępu do mieszkań. Pragniemy przypomnieć, że w przeciwieństwie do wielu krajów europejskich, Polska nie posiada własnej strategii odnoszącej się do zagadnienia bezdomności. Pomimo dotkliwej skali problemu oraz brutalnych i niezwykle kosztownych konsekwencji bezdomności brakuje w Polsce ogólnokrajowego planu rozwiązywania tego problemu. Istniejące w Polsce regulacje prawne i systemowe, realizowane programy i projekty stanowią raczej elementy rozproszonej i nie scalonej polityki społecznej. Wydaje się nam, że Krajowy Program Reform w celu zorientowanym na rozwiązywanie problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego zgodnie z naszymi rekomendacjami powinien zawierać działania zorientowane na: 1. Zapobieganie bezdomności 2. Podnoszenie jakości usług skierowanych do ludzi bezdomnych 3. Uskutecznienie i wzmocnienie procesu integracji społecznej ludzi bezdomnych oraz ograniczenie okresu doświadczania bezdomności 4. Rozwiązanie problemu bezdomności ulicznej a także długoterminowej i chronicznej bezdomności 5. Zapewnienie dostępu do adekwatnych mieszkań ludziom bezdomnym W ramach Krajowego Programu Reform powinno znaleźć się także zobowiązanie do wypracowania i przyjęcia strategii rozwiązywania problemu bezdomności w Polsce. Po 20 latach od przemian demokratycznych, w 2011 roku na arenie polityki wobec bezdomności, wciąż brakuje całościowego planu postępowania, strategii, która nie tylko porządkowałaby dotychczasowe działania państwa ale również wyznaczała cele na przyszłość i proponowała narzędzia pozwalające na ich realizację. Organizacje pozarządowe działające w sferze polityki społecznej, w tym podpisujące niniejsze stanowisko z pewnością otwarte są na współpracę w zakresie definiowania celów i zadań w zakresie zagadnienia ubóstwa i wykluczenia społecznego.

5 Pozostajemy do dyspozycji. Z wyrazami szacunku W imieniu podmiotów wspierających niniejsze stanowisko Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Zarząd Główny Caritas Diecezji Kieleckiej Stowarzyszenia MONAR Stowarzyszenia Otwarte Drzwi Sieci Współpracy BARKA Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu EAPN Polska Piotr Olech Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa 2013 Spis treści Wstęp 3 Rozdział I Diagnoza ubóstwa

Bardziej szczegółowo

Model GSWB - MATERIA ROBOCZY

Model GSWB - MATERIA ROBOCZY MODEL GMINNY STANDARD WYCHODZENIA Z BEZDOMONŚCI STANDARDY USŁUG SPOŁECZNYCH SKIEROWANYCH DO OSÓB BEZDOMNYCH W SZEŚCIU OBSZARACH: STREETWORKING, PRACA SOCJALNA, MIESZKALNICTWO I POMOC DORAŹNA, PARTNERSTWA

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY WYMIAR STRATEGII EUROPA 2020 SPRAWOZDANIE KOMITETU OCHRONY SOCJALNEJ (2011) STRESZCZENIE

SPOŁECZNY WYMIAR STRATEGII EUROPA 2020 SPRAWOZDANIE KOMITETU OCHRONY SOCJALNEJ (2011) STRESZCZENIE SPOŁECZNY WYMIAR STRATEGII EUROPA 2020 SPRAWOZDANIE KOMITETU OCHRONY SOCJALNEJ (2011) STRESZCZENIE ISSN 1977-2165 Europa Socjalna Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach programu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia..(poz..) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza sytuacji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia ubóstwem w województwie podkarpackim, w kontekście doboru właściwych instrumentów wsparcia

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 985/278/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 - projekt do konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR L 347/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Erasmus+ : unijny program na rzecz kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

Mieszkalnictwo i bezdomność. Raport w zakresie wpływu sytuacji mieszkaniowej w Polsce na zjawisko bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego 1

Mieszkalnictwo i bezdomność. Raport w zakresie wpływu sytuacji mieszkaniowej w Polsce na zjawisko bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego 1 Volker Busch-Geertsema, Bill Edgar, Matt Harrison, Barbara Illsley, Peter Watson 251 Piotr Olech Mieszkalnictwo i bezdomność. Raport w zakresie wpływu sytuacji mieszkaniowej w Polsce na zjawisko bezdomności

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń przyjazna różnym grupom wiekowym odpowiedzią na zachodzące zmiany demograficzne

Przestrzeń przyjazna różnym grupom wiekowym odpowiedzią na zachodzące zmiany demograficzne Przestrzeń przyjazna różnym grupom wiekowym odpowiedzią na zachodzące zmiany demograficzne Maciej Kucharczyk, AGE Platform Europe 1 W świetle obecnej sytuacji gospodarczej Unia Europejska znalazła się

Bardziej szczegółowo

Wykluczenie mieszkaniowe zarys głównych problemów mieszkaniowych w Polsce oraz rekomendacje dla całościowej polityki społecznej

Wykluczenie mieszkaniowe zarys głównych problemów mieszkaniowych w Polsce oraz rekomendacje dla całościowej polityki społecznej Piotr Olech Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Wykluczenie mieszkaniowe zarys głównych problemów mieszkaniowych w Polsce oraz rekomendacje dla całościowej polityki społecznej Ekspertyza

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu)

MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu) OŁAWA, sierpień 2004 MIEJSKA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH (przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu) Podstawa prawna: art. 17 ust. 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE KOMISJI z dnia 20 lutego 2013 r. Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji

ZALECENIE KOMISJI z dnia 20 lutego 2013 r. Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji 2.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 59/5 ZALECENIA ZALECENIE KOMISJI z dnia 20 lutego 2013 r. Inwestowanie w dzieci: przerwanie cyklu marginalizacji (2013/112/UE) KOMISJA EUROPEJSKA, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811 UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu]

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu] Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany [Wpisz podtytuł dokumentu] Opracowano w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Kraków; 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Warszawa, 14 maja 2012 Redakcja: Michał Boni Autorzy: Maciej Duszczyk, Paweł Kaczmarczyk, Michał Miąskiewicz, Mateusz Walewski Współpraca: Piotr Arak, Marcin Gancarz,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH With the support

Bardziej szczegółowo

podręcznik model gminny standard wychodzenia z bezdomności

podręcznik model gminny standard wychodzenia z bezdomności podręcznik model gminny standard wychodzenia z bezdomności podręcznik model gminny standard wychodzenia z bezdomności Projekt systemowy Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013 Załącznik do: Uchwały Nr XXXVII/239/06 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 20 września 2006 roku STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013 SIERPIEŃ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z FAZY DIAGNOZY

RAPORT Z FAZY DIAGNOZY RAPORT Z FAZY DIAGNOZY Projekt systemowy 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu

Bardziej szczegółowo

model gminny standard wychodzenia z bezdomności

model gminny standard wychodzenia z bezdomności model gminny standard wychodzenia z bezdomności model gminny standard wychodzenia z bezdomności Projekt systemowy Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej w zadaniu nr 4 w

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo