Wniosek o udzielenie pożyczki przez KARR S.A. małym przedsiębiorcom na terenie powiatu lubańskiego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o udzielenie pożyczki przez KARR S.A. małym przedsiębiorcom na terenie powiatu lubańskiego."

Transkrypt

1 Wniosek o udziele pożyczki przez KARR S.A. małym przedsiębiorcom na tere powiatu lubańskiego. Data wpływu Numer wniosku Osoba przyjmująca wniosek I. Dane Wnioskodawcy. Informacje o firmie.. Nazwisko i Imię/Nazwa firmy (pieczęć firmy).. Adres siedziby firmy (z kodem pocztowym).3. Adres do korespondencji (z kodem pocztowym).4. Gmina.5. Powiat.6. Osoby do kontu.7. Dane kontowe (telefon, ).8. Forma prawna: Osoba fizyczna Spółka cywilna Spółka jawna Inna Spółka akcyjna Spółka z o.o..9. Numer KRS.0. Data rozpoczęcia działalności.. Numer NIP.. REGON.3. Rodzaj prowadzonej działalności (PKD).4. Liczba zatrudnionych pracowników przed uruchomiem pożyczki.5 Liczba nowych miejsc pracy utworzonych wskutek realizacji przedsięwzięcia pożyczkowego.6. Klasyfikacja wnioskodawcy: W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mj niż 0 pracowników, i którego mikro roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny przekracza milionów EURO. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mj niż 50 pracowników, i którego małe roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny przekracza 0 milionów EURO..7. Forma opodatkowania :

2 pełna księgowość podatkowa księga przychodów i rozchodów karta podatkowa ryczałt ewidencjonowany.8. Firma jest płatnikiem podatku VAT:.9. Nazwa banku i numer rachunku Wnioskodawcy. Informacje o właścicielach firmy Imię i nazwisko wnioskodawców reprezentantów/udziałowców PESEL KRS/REGON Seria numer dokumentu % posiadanych udziałów w firmie Stan cywilny Rozdzielność majątkowa 3. Informacja o przedsiębiorstwie Krótka historia firmy, opis działalności, główni dostawcy i odbiorcy, rynki zbytu, konkurencja, mocne i słabe strony przedsiębiorstwa, szanse i zagrożenia związane z funkcjonowam w otoczeniu itp.... JII. Wnioskowana kwota i cel pożyczki

3 Wnioskowana kwota pożyczki w zł: Słow: Okres spłaty w miesiącach W tym karencja Data pierwszej raty: Proponowany harmonogram wypłat pożyczki: data kwota data kwota data kwota Rodzaj pożyczki na warunkach rynkowych Przedmiot finansowania : Planowana wysokość wydatków finansowa inwestycji polegających m. in. na zakupie, budowie lub modernizacji gruntów lub obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych wdraża nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, wyposażenia, towarów handlowych, materiałów i surowców zbędnych do prowadzenia działalności inne, wymienione w powyższych punktach, cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP Opis inwestycji: planowanego wykorzystania środków z pożyczki oraz wkładu własnego: Miejsce realizacji inwestycji Całkowity planowany koszt inwestycji /źródła finansowania/ (w zł) : [] + [] + [3] [] Kwota wkładu własnego (min. 5% wartości pożyczki) [] kwota pożyczki (w zł) [3] Inne (w zł).. Początek realizacji inwestycji: Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji: 3

4 III. Proponowana forma prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki weksel in blanco poręcze wekslowe hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia ruchomości na rzecz KARR S.A. przewłaszcze na zabezpiecze na rzeczach ruchomych wraz z cesją praw ubezpieczenia (w tym AC pojazdów) z datą pewną, cesja wierzytelności z rachunku lokat terminowych zastaw rejestrowy z cesją praw z tytułu umowy ubezpieczenia na rzecz KARR S.A. poręcze funduszu poręczeń kredytowych umowa przelewu wierzytelności z datą pewną inny uzgodniony przez strony sposób. Szczegółowy opis zabezpieczeń IV. Informacje o sytuacji finansowo - majątkowej 4.. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, leasingów, pożyczek. L.p. Nazwa zobowiązania Instytucja finansująca Kwota zobowiązania Kwota pozostała do spłaty Termin spłaty Rata miesięczna Ustanowione zabezpiecze 3 4..Udzielone przez firmę gwarancje i poręczenia. L.p. Nazwa beneficjenta Kwota zobowiązania do spłaty Termin spłaty Posiadany majątek firmy Nieruchomości L.p. Rodzaj i adres ruchomości Imię i nazwisko współwłaściciela Udział w % Nr księgi wieczystej Wartość całej ruchomości w PLN Hipoteka na rzecz Samochody i inne, maszyny i urządzenia L.p. Marka i typ pojazdu, maszyny, urządzenia Rok produkcji. Wartość rynkowa w PLN Zastaw rejestrowy, przewłaszcze Inny majątek firmy (papiery wartościowe, lokaty, udziały w spółkach) 4

5 Rodzaj Nazwa Wartość rynkowa w PLN Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 97 Ustawy z dnia 6 czerwca 997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.553). Miejscowość i data Podpis i pieczęć wnioskodawcy V. Oświadczenia i upoważnia Wnioskodawcy. Czy Wnioskodawca znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego/układowego?. Czy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą będącym w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9- komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 44/ z r.) lub znajdujących się w okresie restrukturyzacji prowadzonej z wykorzystam pomocy publicznej? 5. W przypadku Wnioskodawcy/ów będącego/ych osobą/ami fizyczną/ymi: Czy przedsiębiorca został prawomoc skazany / Czy przedsiębiorcy zostali prawomoc skazani za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywam działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych? 6. W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną: Czy którykolwiek z członków organów zarządzających bądź wspólników został prawomoc skazany za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywam działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Miejscowość i data Podpis i pieczęć wnioskodawcy (dot. punktów -6) Oświadcze: Ja, niżej podpisany oświadczam, że:. Zapoznałem się z treścią regulaminu udzielania pożyczek i akceptuję jego treść zobowiązując się stosować jego postanowienia, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.. Upoważniam KARR S.A.z siedzibą w Jelej Górze przy ul Maja 7 do zasięgania informacji o prawdziwości danych we wniosku dotyczących m i proponowanych poręczycieli. 3. Wyrażam zgodę na: zbiera i przetwarza moich/naszych danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą bankową przez administratora: Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 8/83, Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Jelej Górze lub inną, wskazaną przez PARP osobę w celu i w zakresie związanym z udzielam pożyczki, zgod z przepisami ustawy z dnia 9 sierpnia 997 r. o ochro danych osobowych (Dz. U. Nr 33, poz. 883 z późn. zm.), przeprowadze wizyt przedstawicieli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub innej wskazanej przez PARP osoby w reprezentowanym przeze m przedsiębiorstwie (w przypadku uzyskania pożyczki), badania ankietowe prowadzone przez PARP lub inną wskazaną przez PARP osobę reprezentowanego przeze m przedsiębiorstwa (w przypadku uzyskania pożyczki). 4. Zgoda wyrażona w nijszym oświadczeniu obejmuje rówż przetwarza moich danych w przyszłości pod warunkiem, że cel przetworzenia zosta zmieniony. 5. Zostałem poinformowany o nazwie i siedzibie administratora danych, celach, w jakich dane te są przetwarzane, a że o prawie wglądu do nich oraz ich poprawiania. 6. Wszystkie informacje podane w nijszym wniosku o pożyczkę oraz w przedłożonej wraz z wnioskiem dokumentacji są zgodne z prawdą. Wyciąg z ustawy z dnia 6 czerwca 997 roku Kodeks Karny art. 97 : Kto w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego przedkłada fałszywe lub stwierdzające prawdę dokumenty albo rzetelne pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znacze dla uzyskania iego kredytu, pożyczki, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 5

6 Miejscowość i data Podpis i pieczęć wnioskodawcy Wymagane dokumenty:. Oryginały Załączniki do wniosku o udziele pożyczki: plan finansowy na okres udzielenia pożyczki, karta informacyjna wnioskodawcy/poręczyciela* i współmałżonka upoważ przedsiębiorcy oraz konsumenta w celu weryfikacji przez KARR S.A. w bazach dłużników historii kredytowej wnioskodawcy i poręczycieli oraz ich współmałżonków, zaświadcze o zatrudniu i zarobkach* aktualne zaświadcze z ZUS o zaleganiu z zobowiązaniami, aktualne zaświadcze z Urzędu Skarbowego o zaleganiu z podatkami, potwierdze posiadania wkładu własnego na poziomie 5% kwoty pożyczki.. Kserokopie (oryginały do wglądu): dokumenty określające status prawny firmy, statut lub inny dokument założycielski firmy, zaświadcze o nadaniu numeru REGON, zaświadcze o nadaniu numeru NIP, dokument tożsamości wnioskodawcy, poręczycieli i ich współmałżonków, dokumenty dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Wnioskodawcy - dla przedsiębiorców prowadzących pełną księgowość: zeznania podatkowe, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych w zakresie wymaganym przez Ustawę o rachunkowości, sprawozda F-0 lub inne, koczne do zweryfikowania sytuacji finansowej wnioskodawcy, za ostat pełne trzy okresy obrachunkowe oraz za bieżący okres, - dla przedsiębiorców prowadzących uproszczoną księgowość: zeznania podatkowe za ostatni rok kalendarzowy, aktualne zestawie przychodów i rozchodów lub inne, koczne do zweryfikowania sytuacji finansowej wnioskodawcy, dokumenty dotyczące prawnego zabezpieczenia pożyczki (np. wykaz rzeczy ruchomych stanowiących przedmiot zabezpieczenia, wycena ruchomości, polisy ubezpieczeniowe majątku itp.), dokumenty potwierdzające stan cywilny*: - akt notarialny dot. rozdzielności majątkowej, - akt zgonu, - decyzja o rozwodzie, ewidencja środków trwałych* inne dokumenty, związane ze specyfiką działalności lub finansowanego przedsięwzięcia (np. biznesplan, kosztorys w przypadku inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie, modernizacji lub remoncie ruchomości, pozwolenia na budowę w przypadku inwestycji budowlanych, które iego pozwolenia wymagają, pozwole na użytkowa). 6

7 Wypełnia KARR S.A. Wizytacja u klienta:.data. Miejsce 3. Opis: Proponuję: (podpis osoby dokonującej wizytacji). przyznać pożyczkę: w kwocie... słow... oprocentowa..... prowizja okres kredytowania.. w tym karencja zabezpiecze... UWAGI:.. odmówić udzielenia pożyczki z powodu: (miejscowość, data) (podpis pracownika opiniującego wniosek) ZATWIERDZAM (miejscowość, data) (podpisy osób podejmujących decyzję) 7

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW I. Dane Wnioskodawcy Znajomi Urząd (np. Urząd Pracy) Pośrednik Prasa Radio, TV inne (jakie? Wniosek o pożyczkę Pełna nazwa firmy...rok

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI NUMER EWIDENCYJNY WNIOSKU: DATA WPŁYWU WNIOSKU: OSOBA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: DATA ROZPATRZENIA WNIOSKU: PODLASKI FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola) Data złożenia wniosku (dd/mm/rrrr)

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy: Siedziba / Adres Wnioskodawcy:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce Wpłynęło dnia... Nr... przyjął......dnia... WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce A. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY K L I E N T 1 Nazwisko i imię... 2. Data i miejsce urodzenia... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu Szybka gotówka dla Firm WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba Wnioskodawcy Regon

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY KRS NIP REGON. e-mail

WNIOSEK KREDYTOWY KRS NIP REGON. e-mail Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 1/9. Lista potrzebnych dokumentów

Szanowni Państwo, 1/9. Lista potrzebnych dokumentów 1/9 Szanowni Państwo, Na stronach 2-9 dostępny jest wzór wniosku do AKCEPT Credit S.A. Po wypełnieniu, prosimy o odesłanie pocztą, faksem lub e-mailem. Poniżej znajdą Państwo listę dokumentów, które należy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU Numer Umowy Kredytu/Umowy Pożyczki Wnioskuję o podwyższenie kwoty udzielonego kredytu z przeznaczeniem: KWOTA I CEL PODWYŻSZENIA: Cel mieszkaniowy Cel komercyjny Cena/

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy:

1. Dane wnioskodawcy: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje

1 Regulamin. 2 Definicje REGULAMIN FUNDUSZU Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy Skawa prowadzony przez Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej 1 Regulamin 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej dnia imię i nazwisko wnioskodawcy miejscowość adres miejsca zamieszkania numer PESEL Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy NIP (jeżeli został nadany) WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP ... dnia... Data wpływu... WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP WNIOSKODAWCA... (imię i nazwisko lub nazwa firmy)... (adres)... (telefon, fax)... (regon, NIP) 1. Proszę (prosimy) o udzielenie pożyczki w wysokości...pln

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny Nazwa rejestru KRS NIP REGON Data

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem:

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Załącznik nr I.1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON Załącznik nr 10 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo