WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu Szybka gotówka dla Firm WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba Wnioskodawcy Regon NIP Nr telefonu Struktura własności Powiązania z innymi podmiotami Nazwa udziałowca / współwłaściciela /wspólnika Charakter powiązania Udział w kapitale podstawowym (%) WNIOSKUJEMY O UDZIELE KREDYTU SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM : Kwota PLN Słownie Okres kredytowania 12 MIESIĘCY, Z MOŻLIWOŚCIĄ AUTOMATYCZNEGO ODNOWIENIA Przeznaczenie kredytu 3. WNIOSKOWANY TERMIN URUCHOMIENIA KREDYTU: Jednorazowo od dnia: 4. FORMA I TERMINY SPŁATY KREDYTU: Jednorazowo na koniec okresu kredytowania Data płatności /DZIEŃ/MIESIĄC/ROK/ 1/5

2 5. TERMINY SPŁATY ODSETEK: W terminach miesięcznych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego 6. PROPONOWANE ZABEZPIECZE: Pełnomocnictwo do dysponowaniem rachunkiem bankowym Weksel własny in blanco Inne, jakie II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY: 1. INFORMACJE O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Okres prowadzenia działalności gospodarczej: /w miesiącach/ KRÓCEJ NIŻ 12 MIESIĘCY CO NAJMJ 12 MIESIĘCY Podstawowy przedmiot działalności Jaki był wynik netto z działalności w ostatnim roku podatkowym? Czy Firma aktualnie zalega ze spłatą swoich zobowiązań wobec banku BPS, innych banków lub towarzystw leasingowych? dotyczy również: właściciela/właścicieli/wspólnika/ wspólników Czy w okresie 12 miesięcy od złożenia wniosku kredytowego wystąpiły opóźnienia w regulowaniu zobowiązań wobec Banku BPS, innych banków lub towarzystw leasingowych? dotyczy również: właściciela/właścicieli/wspólnika/ wspólników Czy łączna wartość posiadanego majątku osobistego właściciela / właścicieli / wspólnika / wspólników firmy / przekracza minimum 200% kwoty udzielonego kredytu? ZYSK STRATA BRAK ZOBOWIĄZAŃ BRAK ZOBOWIĄZAŃ Łączna wartość majątku osobistego właściciela /właścicieli / wspólnika / wspólników firmy / Czy Klient posiada zaległości wobec KRUS/ZUS, Urzędu Skarbowego nie objęte ugodą? Czy wobec Klienta toczą się lub grożą mu postępowania sądowe, administracyjne i inne mogące mieć wpływ na prowadzoną działalność lub zdolność do spłaty zaciągniętych zobowiązań? 2/5

3 Czy została ogłoszona upadłość firmy, został rozpoczęty proces likwidacji lub naprawczy, albo działalność firmy została zawieszona? Czy w okresie ostatnich 12 miesięcy przed datą sporządzenia niniejszego Wniosku zostały wystawione i wygasły tytuły egzekucyjne przeciwko firmie/ właścicielowi/ wspólnikom ponoszącym osobistą odpowiedzialność z tytułu prowadzonej działalności w kwocie przekraczającej PLN lub tytuły egzekucyjne są aktualne? 2. INFORMACJE FINANSOWE: Forma prowadzonej ewidencji księgowej Przychody ze sprzedaży (w złotych) Rok bieżący Rok ubiegły 2 lata wstecz Jaki był wynik netto z działalności w roku ubiegłym? Czy klient posiada rachunek bankowy od minimum 6 miesięcy? Klient posiada rachunek bieżący w innym banku Nazwa banku KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH KARTA PODATKOWA INNE ZYSK STRATA KWOTA WYNIKU NETTO W ROKU UBIEGŁYM LICZBA MIESIĘCY Wysokość przeprowadzanych średnich mesięcznych wpływów Zadłużenie z tytułu kredytów, pożyczek i innych Nazwa banku Kwota do spłaty Rodzaj produktu Okres kredytowania Przeprowadzam lub deklaruję przeprowadzanie średniomiesięcznych wpływów na rachunku w Banku w wysokości minimum wnioskowanej kwoty kredytu. Czy Bank BPS S.A. wypowiedział Klientowi umowę o charakterze kredytowym? 3. DANE DOTYCZĄCE OSOBY DO KONTU WNIOSKODAWCY W SPRAWIE WNIOSKU O KREDYT: Imię i nazwisko Numer telefonu 3/5

4 Oświadczenia: 1. OŚWIADCZAM/Y, ŻE POSIADAMY/ POSIADAMY* ZALEGŁOŚCI WOBEC ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I URZĘDU SKARBOWEGO OBJĘTYCH LUB OBJĘTYCH UGODĄ. 2. OŚWIADCZAM/Y, ŻE POSIADAMY/ POSIADAMY* ZALEGŁOŚCI WOBEC TOWARZYSTW LEASINGOWYCH. 3. OŚWIADCZAM/Y, ŻE WOBEC NAS TOCZĄ SIĘ/ TOCZĄ SIĘ* I GROŻĄ NAM POSTĘPOWANIA SĄDOWE, ADMINISTRACYJNE I INNE MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚĆ LUB ZDOLNOŚĆ DO SPŁATY ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH. 4. OŚWIADCZAM/Y, ŻE ZOSTAŁA/ ZOSTAŁA* OGŁOSZONA UPADŁOŚĆ I ZOSTAŁ ROZPOCZĘTY PROCES LIKWIDACJI ANI POSTĘPOWANIA NAPRAWCZEGO I DZIAŁALNOŚĆ FIRMY ZOSTAŁA ZAWIESZONA. 5. OŚWIADCZAM/Y, ŻE FIRMA PONOSI/ PONOSI* STRAT Z PROWADZONEJ DZIALALNOŚCI GOSPODARCZEJ. 6. OŚWIADCZAM/Y, ŻE JESTEŚMY/ JESTEŚMY* AKCJONARIUSZAMI BANKU BPS S.A. 7. OŚWIADCZAM/Y, ŻE NASTĘPUJĄCE PODMIOTY LUB OSOBY SĄ POWIĄZANE Z NASZĄ FIRMĄ, ORGANIZACYJ, PERSONAL SĄ / SĄ AKCJONARIUSZAMI BANKU BPS S.A.* 8. OŚWIADCZAM/Y, ŻE W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIECY PRZED ZŁOŻEM WNIOSKU TERMINOWO/TERMINOWO* REGULOWALIŚMY NASZE ZOBOWIĄZANIA WOBEC URZĘDU SKARBOWEGO, ZUS, BANKÓW, TOWARZYSTW LEASINGOWYCH W PRZYPADKU TERMINOWEGO REGULOWANIA ZOBOWIĄZAŃ NALEŻY SPORZĄDZIĆ ICH OPIS: 9. OŚWIADCZAMY, ŻE W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIECY PRZED ZŁOŻEM WNIOSKU O UDZIELE KREDYTU PRZECIWKO NAM WSZCZĘTO POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO, W PRZYPADKU GDY POSTĘPOWA EGZEKUCYJNE BYŁO PROWADZONE PROSIMY SPORZĄDZIĆ OPIS 10. OŚWIADCZAM/Y, ŻE DEKLARUJĘ/EMY GOTOWOŚĆ PRZEPROWADZANIA ŚREDNIOMIESIĘCZNYCH WPŁYWÓW NA RACHUNEK BANKU BPS S.A. NA POZIOMIE RÓWNYM KWOCIE KREDYTU, 11. OŚWIADCZAM/Y, ŻE ZOSTAŁEM POINFORMOWANY PRZEZ BANK BPS SA O: 1) FAKCIE PRZETWARZANIA MOICH DANYCH OSOBOWYCH I CELU ZBIERANIA DANYCH, TJ. O WYKONYWANIU WSZELKICH CZYNNOŚCI ZBĘDNYCH DO ZAWARCIA LUB WYKONANIA UMOWY KREDYTOWEJ, 2) MOŻLIWOŚCI PRZEKAZYWANIA MOICH DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM WYMIENIONYM W ART C USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. PRAWO BANKOWE (TEKST JEDNOLITY DZ. U. Z 2002 R. NR 72, POZ. 665 Z PÓŹN. ZM.), 3) UPRAWNIACH PRZYSŁUGUJĄCYCH MI NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 3 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997R. O OCHRO DANYCH OSOBOWYCH (TEKST JEDNOLITY DZ. U. Z 2002R. NR 101 POZ. 926 Z PÓŹN. ZM.), TJ. O PRAWIE DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, 4) PODSTAWIE PRAWNEJ ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH, TJ. USTAWIE Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. PRAWO BANKOWE (TEKST JEDNOLITY DZ. U. Z 2002 R. NR 72, POZ. 665 Z PÓŹN. ZM.). * POTRZEBNE SKREŚLIĆ Inne: 1. NA PODSTAWIE ART.15 UST. 1 I ART. 47 UST. 2 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 2003 R. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI GOSPODARCZYCH (DZ. U. NR 50, POZ. 424) UPOWAŻNIAM BANK BPS SA DO WYSTĄPIENIA ZA POŚREDNICTWEM BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE - BIURO OBSŁUGI KLIENTA, BUDYNEK ADGAR PLAZA PRZY UL. POSTĘPU 17A, WARSZAWA, DO BIUR INFORMACJI GOSPODARCZEJ O UJAW INFORMACJI GOSPODARCZYCH DOTYCZĄCYCH MOICH ZOBOWIĄZAŃ. 2. WYRAŻAM ZGODĘ NA GROMADZE, PRZETWARZA I UDOSTĘPNIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. PŁOCKIEJ 9/11, WARSZAWA ORAZ BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE BIURO OBSŁUGI KLIENTA BUDYNEK ADGAR PLAZA PRZY UL. POSTĘPU 17A, WARSZAWA PRZEKAZANYCH PRZEZ BANK, A DOTYCZĄCYCH M INFORMACJI ORAZ ZAPYTAŃ BANKÓW, STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ BANKOWĄ, POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻEM PRZEZE M WNIOSKU SKUTKUJĄCEGO PODJĘCIEM PRZEZ BANK CZYNNOŚCI BANKOWYCH, PRZEZ OKRES DŁUŻSZY, NIŻ 2 LATA OD DNIA OTRZYMANIA PRZEZ BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. IEJ INFORMACJI LUB ZAPYTANIA I W ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997R. PRAWO BANKOWE ORAZ INNYCH USTAW. 3. WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZA DANYCH OSOBOWYCH, ZAWARTYCH W NIJSZYM WNIOSKU W CELU ZAWARCIA I REALIZACJI PRZEDMIOTOWEJ TRANSAKCJI ORAZ DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ BANK BPS SA. 4. OŚWIADCZAM POD RYGOREM ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ PRZEWIDZIANEJ W ART KODEKSU KARNEGO, ŻE INFORMACJE PODANE W TYM WNIOSKU SĄ ZGODNE ZE STANEM FAKTYCZNYM. Miejscowość, data Podpis i pieczęć firmowa wnioskodawcy Załączniki do Wniosku o kredyt Szybka gotówka dla Firm : 1) załącznik do wniosku kredytowego Informacja majątkowa o właścicielu / wspólniku / poręczycielu 2) roczne zeznanie podatkowe w zakresie podatku dochodowego, 3) zaświadczenie/oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i US, 4) opinia bankowa o ile Wnioskodawca nie jest Klientem Banku, 5) dokumenty rejestrowe określające status prawny Wnioskodawcy. 4/5

5 WYPEŁNIA PRACOWNIK BANKU ODDZIAŁ BPS S.A. DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WNIOSEK KOMPLETNY DATA ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU STATUS KLIENTA KLIENT BANKU NOWY KLIENT w odpowiednim miejscu należy wstawić X 5/5

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON

BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY. Seria i Nr dowodu osobistego ** PESEL** KRS NIP REGON BANK SPÓŁDZIELCZY BYTOM WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Siedziba / Adres Wnioskodawcy Seria i Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY

WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK PIECZĘĆ WNIOSKODAWCY Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytu inwestycyjnego z premią termomodernizacyjną i remontową BGK WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY WSPÓLNY REMONT Z PREMIĄ TERMOMODERNIZACYJNĄ/REMONTOWĄBGK I. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem...

WNIOSEK KREDYTOWY. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... 7. Osoba upoważniona do kontaktów z Bankiem... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I Bank Spółdzielczy w Środzie Śląskiej Oddział w WNIOSEK KREDYTOWY (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Bank Spółdzielczy w Białobrzegach Załącznik 2.1 do Zasad udzielania kredytów klientom instytucjonalnym WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu Nr wniosku Bank Spółdzielczy w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu Nr wniosku Pieczęć banku PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO oraz ADRES WNIOSKODAWCY/WSPÓŁWNIOSKODAWCÓW dane osoby upoważnionej do prowadzenia rozmów

Bardziej szczegółowo

PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO oraz ADRES WNIOSKODAWCY/WSPÓŁWNIOSKODAWCÓW

PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO oraz ADRES WNIOSKODAWCY/WSPÓŁWNIOSKODAWCÓW Załącznik 2.1 do Zasad udzielania kredytów klientom instytucjonalnym w Banku Spółdzielczym w Halinowie - WK Bank Spółdzielczy w Halinowie Oddział/Filia WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy

WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Załącznik 2.1 do Zasad udzielania kredytów klientom instytucjonalnym - WK WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu Nr wniosku Pieczęć z nazwą i siedzibą banku PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim WNIOSEK o kredyt/ inny produkt kredytowy Data wpływu Nr wniosku PEŁNA NAZWA lub IMIONA i NAZWISKO oraz ADRES WNIOSKODAWCY/WSPÓŁWNIOSKODAWCÓW dane osoby upoważnionej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o finansowanie działalności gospodarczej / odnowienie kredytu **

Wniosek o finansowanie działalności gospodarczej / odnowienie kredytu ** Wypełnia Bank: Data wpływu wniosku do Banku: Numer wniosku: Nazwa i adres Wnioskodawcy / Stempel Firmowy Strona WWW: REGON: PKD: NIP: Osoby upoważnione do kontaktu z Bankiem Imię i nazwisko Funkcja Telefon

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Wniosek przyjęto dnia Nr rejestru Podpis pracownika banku.......... WNOSEK O UDZELE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O WNOSKODAWCY/ACH* Wnioskodawca Wnioskodawca miona Nazwisko miona rodziców Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU Numer Umowy Kredytu/Umowy Pożyczki Wnioskuję o podwyższenie kwoty udzielonego kredytu z przeznaczeniem: KWOTA I CEL PODWYŻSZENIA: Cel mieszkaniowy Cel komercyjny Cena/

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Załącznik nr 1 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych. Oddział w. Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU Kredyt gotówkowy Kredyt w ROR Kredyt mieszkaniowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO*/HIPOTECZNEGO KREDYTU UNIWERSALNEGO*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO*/HIPOTECZNEGO KREDYTU UNIWERSALNEGO* Załącznik nr 1B do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Żmigrodzie Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie Oddział w Wińsku*/Wołowie* Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZ ODSETEK Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 42-286 Koszęcin ul. Sienkiewicza 1 tel. 034 378 07 41, tel./fax 034 378 07 40 email: kredyty@bskoszecin.com.pl www.bskoszecin.com.pl Nr wniosku kredytowego... Data złożenia

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W..

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZIAŁ W.. Wpisano do rejestru zgłoszeń BS pod Nr... / dnia... BANK SPÓŁDZELCZY W RUTCE-TARTAK ODDZAŁ W.. WNOSEK o udzielenie kredytu: gotówkowego / odnawialnego w ROR / na zakup pojazdów / mieszkaniowego / hipotecznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY Wypełnia Bank ZłoŜony dnia

WNIOSEK KREDYTOWY Wypełnia Bank ZłoŜony dnia Załącznik nr I.1.1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz.i WNIOSEK KREDYTOWY Wypełnia Bank ZłoŜony dnia W Śląskim Banku Spółdzielczym SILESIA Oddział w Katowicach Opiekun Klienta Osoba

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT*

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPIECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT* ... Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA/ KREDYTU BEZPECZNA GOTÓWKA SAMOCHODOWA / KREDYTU EKO KREDYT*. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKA ZAŁ.1 C Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego:.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKA. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU/POŻYCZKI mplan hipoteczny Imię i nazwisko Wnioskodawcy Doradca przyjmujący Wniosek Data - - Numer wniosku I. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI* Wnioskuję o udzielenie kredytu/pożyczki*

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU POŻYCZKA PRACUJĄCY UDZIAŁ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU POŻYCZKA PRACUJĄCY UDZIAŁ BANK SPÓŁDZELCZY w Radzyniu Podlaskim Oddział w............... Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. Pobrano opłatę przygotowawczą w kwocie Dnia.. Podpis pracownika Banku. NFORMACJE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM

BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM BANK SPÓŁDZELCZY W SOKOŁOWE MAŁOPOLSKM Załącznik nr 1a Nr wniosku kredytowego.. Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO/SEZONOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 1 do Instrukcji MDM.. Bank Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: I. INFORMACJE O KREDYCIE WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Słownie:... Kwota kredytu:..

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Oddział... Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH I. INFORMACJE O KREDYCIE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Ełku Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU

Bank Spółdzielczy w Ełku Nr wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU Załącznik 1C Bank Spółdzielczy w Ełku Oddział. Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego.. WNOSEK O UDZELENE KREDYTU. NFORMACJE O KREDYCE Rodzaj kredytu: Gotówkowy Szybka Gotówka Z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim

Załącznik nr 4 do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim Załącznik nr 4 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim WNOSEK O UDZELENE KREDYTU REMONTOWEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie: złotych Okres

Bardziej szczegółowo

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Oddział w... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO Załącznik nr 1 do nstrukcji kredytowania osób fizycznych Oddział w WNOSEK O UDZELENE KREDYTU GOTÓWKOWEGO kredyt Kredyt dla Ciebie kredyt Szybka Gotówka NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu: zł Słownie: złotych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU HIPOTECZNEGO Bank Spółdzielczy w Zatorze.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złożenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych

Bardziej szczegółowo