WZÓR WNIOSEK O POŻYCZKĘ z Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR ... ... ... WNIOSEK O POŻYCZKĘ z Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o."

Transkrypt

1 1... (data złożenia wniosku)... (nr sprawy)... (Oddział oraz konsultant przyjmujący wniosek)... (data inspekcji)... (podpis Przedsiębiorcy) (podpis osoby dokonującej inspekcji) WNIOSEK O POŻYCZKĘ z Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. UWAGA: Dokonanie zmian poprzez usunięcie elementów w układzie graficznym wniosku będzie skutkować jego odrzuceniem. I. DANE WNIOSKODAWCY 1. Informacje o firmie: 1.1 Nazwisko i Imię / Nazwa Przedsiębiorcy 1.2 Adres firmy (z kodem pocztowym) 1.3 Gmina 1.4 Powiat 1.5 Telefon stacjonarny / kom. /fax 1.6 / adres www 1.7 REGON 1.8 NIP 1.9 Wielkość przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. mikro przedsiębiorstwo małe przedsiębiorstwo średnie przedsiębiorstwo 1.10 Forma prawna osoba fizyczna spółka cywilna spółka jawna spółka z o.o. spółka akcyjna inna Nr w rejestrze Ewidencji Działalności Gosp. / KRS 1.12 Data rozpoczęcia działalności 1.13 Działalność wg PKD/EKD (nr) podstawowa: związana z realizowanym projektem: 1.14 Forma opodatkowania pełna księgowość ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

2 2 podatkowa księga przychodów i rozchodów karta podatkowa 1.15 Numery posiadanych rachunków bankowych służących prowadzonej działalności gospodarczej Osoby upoważnione do reprezentowania firmy 1.16 Nazwisko i imię Stanowisko (tel. komórkowy) PESEL Adres zameldowania Nazwisko i imię Stanowisko (tel. komórkowy) PESEL Adres zameldowania 2. Krótka charakterystyka przedsiębiorstwa: II. CHARAKTERYSTYKA POŻYCZKI 1. Koszt projektu: Całkowity planowany koszt projektu służącego rozwojowi działalności gospodarczej (brutto)... zł gotówka... zł Wkład własny (min. 10% lub 15% wartości projektu)* - w postaci: faktury VAT, rachunki zapłacone... zł inny (jaki?)... wartość rynkowa... zł * - wartość wkładu własnego: - 10% - dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą lub prowadzących firmę nie dłużej niż 12 miesięcy - 15% - dla Przedsiębiorców prowadzących firmę dłużej niż 12 miesięcy 2. Wnioskowana kwota pożyczki: Kwota w złotych (max. 85% lub 90% wartości projektu) (słownie złotych)... zł...

3 3 3. Miejsce lokalizacji przedsięwzięcia / adres zakładu głównego: Adres Miejscowość Gmina Powiat 4. Cel projektu: Cel projektu Finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno - usługowo - handlowych Uszczegółowienie celu Prognozowany udział w projekcie Tworzenie nowych miejsc pracy Wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych Zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia Inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP (w tym zakup towarów służący rozwojowi działalności gospodarczej). SUMA 100%

4 4 5. Formy zabezpieczenia pożyczki: Rodzaj zabezpieczenia Wartość rynkowa zabezpieczenia (zł) Weksel własny in blanco - OBLIGATORYJNIE Poręczenie wekslowe Gwarancja/Poręczenie Sądowy zastaw rejestrowy (przedmiot zastawu) Hipoteka na nieruchomości (rodzaj, adres, nr KW) Cesja lokat bankowych (bank, kwota lokaty, waluta) Inne (zgodnie z regulaminem) 6. Dane dotyczące przelewu środków z pożyczki Odbiorca przelewu Nr rachunku odbiorcy Bank, Oddział 7. Okres spłaty: Okres spłaty pożyczki (max 60 m-cy) Okres spłaty kapitału (max 60 m-cy) Okres karencji (max 6m-cy) Forma spłaty rat malejące równe inne III. UPROSZCZONA ANALIZA SWOT: 1. Mocne strony przedsiębiorstwa: a). b). c). np.: nowoczesny park maszynowy, wykształcona kadra z szerokim doświadczeniem, niskie koszty stałe, dobra lokalizacja, know-how, innowacyjność, itp.

5 5 2. Słabe strony przedsiębiorstwa: a). b). c). np.: stare urządzenia i maszyny, brak gotówki, brak doświadczenia w branży, wysokie koszty produkcji, słaba lokalizacja, brak nowoczesnej technologii, itp. 3. Szanse związane z funkcjonowaniem w otoczeniu: a). b). c). np.: bogacenie się społeczeństwa, innowacyjność, słaba konkurencja, obniżanie podatków oraz innych obciążeń, ustabilizowana polityka państwa, spadek cen materiałów oraz paliw, mocny/słaby złoty, wsparcie władz lokalnych, itp. 4. Zagrożenia związane z funkcjonowaniem w otoczeniu: a). b). c). np.: ubożenie społeczeństwa, mocna konkurencja, podnoszenie podatków oraz innych obciążeń, nieustabilizowana polityka państwa, wzrost cen materiałów oraz paliw, mocny/słaby złoty, brak wsparcia władz lokalnych, itp. IV. ZATRUDNIENIE: 1. Liczba etatów na podstawie umowy o pracę na dzień składania wniosku: Liczba osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło) na dzień składania wniosku: Czy planowane jest zwiększenie poziomu zatrudnienia w przeciągu najbliższego roku? TAK / NIE* Jeśli tak, to należy wpisać ile osób i w jakim charakterze? * - niepotrzebne skreślić V. ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORSTWA 1. Wykaz zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i leasingów w ramach prowadzonej działalności: Nazwa banku lub innej instytucji finansowej Wartość zobowiązań (na dzień złożenia wniosku) Ostateczny termin spłaty (dd-mm-rrrr)

6 6 2. Obciążenia składników majątku z tytułu wpisu hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia: Rodzaj obciążenia składnika majątku Kwota zabezpieczenia Termin zabezpieczenia (dd-mm-rrrr) 3. Inne zobowiązania, w tym wobec dostawców: Rodzaj zobowiązania Wartość zobowiązań (na dzień złożenia wniosku) Ostateczny termin spłaty (dd-mm-rrrr) VI. MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA (opis wraz z szacunkową wartością rynkową na dzień złożenia wniosku) 1. Majątek trwały i wyposażenie: a) Grunty, budynki, lokale: b) Maszyny i urządzenia: c) Środki transportu: d) Wyposażenie (meble, zestawy komputerowe, itp.):

7 7 2. Majątek obrotowy: a) Zapasy (towary, materiały, produkty): b) Należności krótkoterminowe: c) Środki pieniężne (w kasie, w banku): VII. PLANOWANE WYNIKI FINANSOWE W OKRESIE SPŁATY POŻYCZKI Okres Przychód Koszty Wynik VIII. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 1. Czy Wnioskodawca korzysta lub korzystał z pomocy publicznej? (TAK / NIE)* Jeżeli TAK, to opisać jaki rodzaj pomocy publicznej Do dokumentacji pożyczkowej należy dołączyć dokumenty dotyczące otrzymanej pomocy publicznej. 2. Czy Wnioskodawca pozostaje pod zarządem komisarycznym, znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego/układowego? (TAK / NIE)* 3. Czy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą będącym w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z r.)? (TAK / NIE)* 4. Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem? (TAK / NIE)* 5. Czy Wnioskodawca jest wykluczony, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis? (TAK / NIE)*

8 8 6. W przypadku Wnioskodawcy/ów będącego/ych osobą/ami fizyczną/ymi: Czy przedsiębiorca został prawomocnie skazany / Czy przedsiębiorcy zostali prawomocnie skazani za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 7. W przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną: (TAK / NIE)*.. (podpis / parafka) Czy którykolwiek z członków organów zarządzających bądź wspólników został prawomocnie skazany za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. (TAK / NIE)*.. (podpis / parafka) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu udzielania pożyczek i akceptuję jego treść zobowiązując się stosować jego postanowienia, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. * - niepotrzebne skreślić Prawdziwość danych zawartych we wniosku o pożyczkę potwierdzam:.... (data, podpis, pieczątka) Oświadczenie: Ja, niżej podpisany oświadczam, że: 1. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich/naszych danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą bankową przez administratora: Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Spółkę z o.o. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (Menedżera Funduszu Powierniczego), Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (Instytucję Zarządzającą), a także Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości lub inne wskazane przez powyższe podmioty osoby w celu budowania baz danych, wykonywania oraz zamawiania przez powyższe podmioty analiz w zakresie spójności RPO, realizacji polityk, w tym polityk horyzontalnych, oceny skutków RPO, a także oddziaływań makroekonomicznych, monitoringu realizacji umowy pożyczki oraz na przeprowadzanie wizyt w przedsiębiorstwie i badań ankietowych, w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez powyższe podmioty, a także w celach promocyjnych i marketingowych w rozumieniu Ustawy z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz-883 z późn. zmianami). 2. Zgoda wyrażona w niniejszym oświadczeniu obejmuje również przetwarzanie moich danych w przyszłości pod warunkiem, że cel przetworzenia nie zostanie zmieniony. 3. Zostałem poinformowany o nazwie i siedzibie administratora danych, celach, w jakich dane te są przetwarzane, prawie wglądu do nich oraz ich poprawiania, a także o dobrowolności podania danych...., (miejsce) (dd-mm-rrrr) (czytelny podpis/pieczątka)

9 9 Ja, niżej podpisana(y) upoważniam Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą Poznań, ul. Piekary 19 do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby, zarówno przed, jak i po wejściu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych z dnia 14 lutego 2003r (Dz.U. Nr 50, Poz. 424). Na podstawie art. 15 ust. 1 i art. 47 ust.2 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 z późn. zm.), niniejszym upoważniam, Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. z siedzibą Poznań ul. Piekary 19 do wystąpienia i uzyskania z InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Canaletta 4 ( InfoMonitor ) informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach, w tym stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych przez InfoMonitor od Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich. Jednocześnie upoważniam Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie i Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie do udostępnienia InfoMonitorowi z zasobów informacyjnych tych instytucji danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących mojego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. Na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (tj. Dz.U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.), art. 47 ust.2 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Nr 50, poz. 424 z późn. zm.), niniejszym upoważniam Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Spółka z o.o. z siedzibą Poznań ul. Piekary 19 do wystąpienia i uzyskania z InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Canaletta ( InfoMonitor ) informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach, w tym stanowiących tajemnicę bankową, uzyskanych przez InfoMonitor od Związku Banków Polskich. Jednocześnie upoważniam Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie do udostępnienia InfoMonitorowi z zasobów informacyjnych tej instytucji danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dotyczących mojego zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym wniosku o pożyczkę oraz w przedłożonej wraz z wnioskiem dokumentacji są zgodne z prawdą. Wyciąg z ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny Art Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z elektronicznego instrumentu płatniczego. 3. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w 1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego...., (miejsce) (dd-mm-rrrr) (czytelny podpis/pieczątka)

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Dolnośląskiego przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Wniosek o udzielenie pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Dolnośląskiego przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Wniosek o udziele pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE na tere Województwa Dolnośląskiego przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Data wpływu Numer wniosku Osoba przyjmująca wniosek I. Dane

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW I. Dane Wnioskodawcy Znajomi Urząd (np. Urząd Pracy) Pośrednik Prasa Radio, TV inne (jakie? Wniosek o pożyczkę Pełna nazwa firmy...rok

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pożyczki przez KARR S.A. małym przedsiębiorcom na terenie powiatu lubańskiego.

Wniosek o udzielenie pożyczki przez KARR S.A. małym przedsiębiorcom na terenie powiatu lubańskiego. Wniosek o udziele pożyczki przez KARR S.A. małym przedsiębiorcom na tere powiatu lubańskiego. Data wpływu Numer wniosku Osoba przyjmująca wniosek I. Dane Wnioskodawcy. Informacje o firmie.. Nazwisko i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozwój działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 20.04.2015 r.)

WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozwój działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 20.04.2015 r.) Data rejestracji wniosku:... Osoba rejestrująca:... I. DANE O WNIOSKODAWCY WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozwój działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 20.04.2015 r.) Pełna nazwa Wnioskodawcy zgodnie z CEIDG/KRS

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZLECENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE 1

WNIOSEK ZLECENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE 1 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) nr tel: fax email: Forma organizacyjnoprawna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka jawna spółka akcyjna spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla rozpoczynających działalność gospodarczą

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla rozpoczynających działalność gospodarczą Data przyjęcia Wniosku Nr wniosku w rejestrze WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla rozpoczynających działalność gospodarczą I. PODSTAWOWE DANE WNIOSKODAWCY Imię i Nazwisko Wnioskodawcy. Adres Wnioskodawcy Osoba/y uprawniona/e

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozpoczęcie działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 20.04.2015 r.)

WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozpoczęcie działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 20.04.2015 r.) Data rejestracji wniosku:... Osoba rejestrująca:... WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozpoczęcie działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 20.04.2015 r.) I. DANE O WNIOSKODAWCY Imię i nazwisko Wnioskodawcy Adres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla prowadzących działalność gospodarczą

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla prowadzących działalność gospodarczą Data przyjęcia Wniosku Nr wniosku w rejestrze WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla prowadzących działalność gospodarczą I. PODSTAWOWE DANE O WNIOSKODAWCY Pełna nazwa firmy Adres siedziby.. Telefon.. e-mail NIP _ - _

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Data wpływu wniosku: (wypełnia

Bardziej szczegółowo

I. 2. REGON: I. 3. Liczba miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej pod aktualnym adresem siedziby: II. OSOBA DO KONTAKTU

I. 2. REGON: I. 3. Liczba miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej pod aktualnym adresem siedziby: II. OSOBA DO KONTAKTU Wniosek o przyznanie kredytu / przyznanie limitu oraz wydanie kart/karty kredytowej business / karty dodatkowej oraz przeprowadzanie rozliczeń dla Klientów prowadzących uproszczoną księgowość MIEJSCOWOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O P O Ż Y C Z K Ę - pełna sprawozdawczość. (należy wypełnić czytelnie wszystkie pola wniosku)

W N I O S E K O P O Ż Y C Z K Ę - pełna sprawozdawczość. (należy wypełnić czytelnie wszystkie pola wniosku) F 01b /PP 02/08.04.2015/Wydanie 13 Lubelska Fundacja Rozwoju biuro: 20-607 Lublin, ul. K. Wallenroda 4c, tel. 81 528-43-01, fax 81 528-43-02 www.biznespozyczka.eu... (stempel Wnioskodawcy) W N I O S E

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI NUMER EWIDENCYJNY WNIOSKU: DATA WPŁYWU WNIOSKU: OSOBA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: DATA ROZPATRZENIA WNIOSKU: PODLASKI FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy:

1. Dane wnioskodawcy: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ PREFERENCYJNĄ W RAMACH POMOCY DE MINIMIS - pełna sprawozdawczość

WNIOSEK O POŻYCZKĘ PREFERENCYJNĄ W RAMACH POMOCY DE MINIMIS - pełna sprawozdawczość F 01f/PP02/24.11.2011/Wyda 2 Wniosek o pożyczkę preferencyjną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU WZÓR REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PORPW - POŻYCZKA GLOBALNA Fundacji Rozwoju Regionu Łukta. w ramach

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PORPW - POŻYCZKA GLOBALNA Fundacji Rozwoju Regionu Łukta. w ramach Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2014

Bardziej szczegółowo

II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Wniosek o przyznanie kredytu / przyznanie limitu (w tym produkty finansowania handlu) oraz wydanie kart /karty kredytowej business / karty dodatkowej oraz przeprowadzanie rozliczeń dla Klientów prowadzących

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU

WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU WNIOSEK O PODWYŻSZENIE KWOTY KREDYTU Numer Umowy Kredytu/Umowy Pożyczki Wnioskuję o podwyższenie kwoty udzielonego kredytu z przeznaczeniem: KWOTA I CEL PODWYŻSZENIA: Cel mieszkaniowy Cel komercyjny Cena/

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Nr akt... Data wpływu...... (pieczęć pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ o udzielenie ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY... w LĘBORKU, ul. GDAŃSKA 35 3... 84-300 LĘBORK nr dowodu osobistego, przez kogo i kiedy wydany W N I O S E K NR...

POWIATOWY URZĄD PRACY... w LĘBORKU, ul. GDAŃSKA 35 3... 84-300 LĘBORK nr dowodu osobistego, przez kogo i kiedy wydany W N I O S E K NR... 1.... imię/imiona i nazwisko bezrobotnego, 2.... adres zamieszkania lub pobytu, telefon POWIATOWY URZĄD PRACY... w LĘBORKU, ul. GDAŃSKA 35 3.... 84-300 LĘBORK nr dowodu osobistego, przez kogo i kiedy wydany...

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK START UP i STANDARD ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK START UP 2.0 ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK START UP I STANDARD 2.0 ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo