Wniosek o udzielenie pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Dolnośląskiego przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o udzielenie pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE na terenie Województwa Dolnośląskiego przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A."

Transkrypt

1 Wniosek o udziele pożyczki w ramach Inicjatywy JEREMIE na tere Województwa Dolnośląskiego przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Data wpływu Numer wniosku Osoba przyjmująca wniosek I. Dane Wnioskodawcy. Informacje o firmie.. Nazwisko i Imię/Nazwa firmy (pieczęć firmy).. Adres siedziby firmy (z kodem pocztowym).3. Adres do korespondencji (z kodem pocztowym).4. Gmina.5. Powiat.6. Osoby do kontu.7. Dane kontowe (telefon, ).8. Forma prawna: Osoba fizyczna Spółka cywilna Spółka jawna Inna Spółka akcyjna Spółka z o.o..9. Numer KRS.0. Data rozpoczęcia działalności.. Numer NIP.. REGON.3. Rodzaj prowadzonej działalności (PKD).4. Liczba zatrudnionych pracowników przed uruchomiem pożyczki.5 Liczba nowych miejsc pracy utworzonych wskutek realizacji przedsięwzięcia pożyczkowego

2 .6. Klasyfikacja wnioskodawcy: W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mj niż 0 pracowników, i którego mikro roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny przekracza milionów EURO. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mj niż 50 pracowników, i którego małe roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny przekracza 0 milionów EURO. śred Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mj niż 50 pracowników, i których roczny obrót przekracza 50 milionów EURO a/lub całkowity bilans roczny przekracza 43 milionów EURO..7. Forma opodatkowania : pełna księgowość podatkowa księga przychodów i rozchodów karta podatkowa ryczałt ewidencjonowany.8. Firma jest płatnikiem podatku VAT:.9. Nazwa banku i numer rachunku Wnioskodawcy. Informacje o właścicielach firmy Imię i nazwisko wnioskodawców reprezentantów/udziałowców PESEL KRS/REGON Seria numer dokumentu % posiadanych udziałów w firmie Stan cywilny Rozdzielność majątkowa 3. Informacja o przedsiębiorstwie Krótka historia firmy, opis działalności, główni dostawcy i odbiorcy, rynki zbytu, konkurencja, mocne i słabe strony przedsiębiorstwa, szanse i zagrożenia związane z funkcjonowam w otoczeniu itp.

3 JII. Wnioskowana kwota i cel pożyczki Wnioskowana kwota pożyczki w zł: Słow: Okres spłaty w miesiącach W tym karencja Data pierwszej raty: Proponowany harmonogram wypłat pożyczki: data kwota data kwota data kwota Rodzaj pożyczki na warunkach rynkowych de minimis Przedmiot finansowania : Planowana wysokość wydatków finansowa inwestycji polegających m. in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych tworze nowych miejsc pracy wdraża nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym że zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia inne, wymienione w powyższych punktach, cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP Opis inwestycji: planowanego wykorzystania środków z pożyczki oraz wkładu własnego: Miejsce realizacji inwestycji Całkowity planowany koszt inwestycji /źródła finansowania/ (netto/brutto w zł) : [] + [] + [3] [] Kwota wkładu własnego (min. 5% wartości pożyczki) [] kwota pożyczki (w zł) [3] Inne (w zł).. Początek realizacji inwestycji: Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji: Niepotrzebne skreślić. Należy podać wartość inwestycji w kwotach netto lub brutto uwzględniając możliwość odzyskania VAT. 3

4 III. Proponowana forma prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki weksel in blanco poręcze wekslowe hipoteka wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia z datą pewną przewłaszcze na zabezpiecze na rzeczach ruchomych wraz z cesją praw ubezpieczenia (w tym AC pojazdów) z datą pewną, cesja wierzytelności z rachunku lokat terminowych poręcze funduszu poręczeń kredytowych umowa przelewu wierzytelności z datą pewną inny uzgodniony przez strony sposób. Szczegółowy opis zabezpieczeń IV. Informacje o sytuacji finansowo - majątkowej 4.. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, leasingów, pożyczek. L.p. Nazwa zobowiązania Instytucja finansująca Kwota zobowiązania Kwota pozostała do spłaty Termin spłaty Rata miesięczna Ustanowione zabezpiecze 3 4..Udzielone przez firmę gwarancje i poręczenia. L.p. Nazwa beneficjenta Kwota zobowiązania do spłaty Termin spłaty Posiadany majątek firmy Nieruchomości L.p. Rodzaj i adres ruchomości Imię i nazwisko współwłaściciela Udział w % Nr księgi wieczystej Wartość całej ruchomości w PLN Hipoteka na rzecz. 4

5 4.3.. Samochody i inne, maszyny i urządzenia L.p. Marka i typ pojazdu, maszyny, urządzenia Rok produkcji. Wartość rynkowa w PLN Zastaw rejestrowy, przewłaszcze Inny majątek firmy (papiery wartościowe, lokaty, udziały w spółkach) Rodzaj Nazwa Wartość rynkowa w PLN Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 97 Ustawy z dnia 6 czerwca 997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.553). Miejscowość i data Podpis i pieczęć wnioskodawcy V. Oświadczenia i upoważnia Wnioskodawcy. Czy Wnioskodawca znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania naprawczego/układowego?. Czy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą będącym w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 9- komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 44/ z r.)? 3. Czy na Wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za zgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem? 4. Czy Wnioskodawca jest wykluczony, stosow do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 998/006 z dnia 5 grudnia 006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis? 5. W przypadku Wnioskodawcy/ów będącego/ych osobą/ami fizyczną/ymi: Czy przedsiębiorca został prawomoc skazany / Czy przedsiębiorcy zostali prawomoc skazani za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywam działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 6. W przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną: Czy którykolwiek z członków organów zarządzających bądź wspólników został prawomoc skazany za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe albo inne związane z wykonywam działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Miejscowość i data Podpis i pieczęć wnioskodawcy (dot. punktów -6) Oświadcze: 5

6 Ja, niżej podpisany oświadczam, że:. Zapoznałem się z treścią regulaminu udzielania pożyczek i akceptuję jego treść zobowiązując się stosować jego postanowienia, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.. Wyrażam zgodę na zbiera i przetwarza moich/naszych danych osobowych oraz danych objętych tajemnicą bankową przez administratora: Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Jelej Górze oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (Menadżera Funduszu Powierniczego), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Instytucję Zarządzającą), a że Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości lub inne wskazane przez powyższe podmioty osoby w celu budowania baz danych, wykonywania oraz zamawiania przez powyższe podmioty analiz w zakresie spójności RPO, realizacji polityk, w tym polityk horyzontalnych, oceny skutków RPO, a że oddziaływań makroekonomicznych, monitoringu realizacji umowy pożyczki oraz na przeprowadza wizyt w przedsiębiorstwie i badań ankietowych, w związku z korzystam z usług świadczonych przez powyższe podmioty, a że w celach promocyjnych i marketingowych w rozumieniu Ustawy z dnia r. o ochro danych osobowych (Dz.U. Nr 33, poz-883 z późn. zmianami). 3. Zgoda wyrażona w nijszym oświadczeniu obejmuje rówż przetwarza moich danych w przyszłości pod warunkiem, że cel przetworzenia zosta zmieniony. 4. Zostałem poinformowany o nazwie i siedzibie administratora danych, celach, w jakich dane te są przetwarzane, a że o prawie wglądu do nich oraz ich poprawiania. 5. Wszystkie informacje podane w nijszym wniosku o pożyczkę oraz w przedłożonej wraz z wnioskiem dokumentacji są zgodne z prawdą. Wyciąg z ustawy z dnia 6 czerwca 997 roku Kodeks Karny art. 97 : Kto w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego przedkłada fałszywe lub stwierdzające prawdę dokumenty albo rzetelne pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znacze dla uzyskania iego kredytu, pożyczki, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat w ramach realizowanego przedsięwzięcia nastąpiło nakłada się dofinansowania przyznanego z Funduszy Strukturalnych, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a że innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej i jednocześ zobowiązuję się, że i zbieg nastąpi. Miejscowość i data Podpis i pieczęć wnioskodawcy Wymagane dokumenty:. Oryginały Załączniki do wniosku o udziele pożyczki: plan finansowy na okres udzielenia pożyczki, karta informacyjna wnioskodawcy/poręczyciela* i współmałżonka upoważ przedsiębiorcy oraz konsumenta w celu weryfikacji przez KARR S.A. w bazach dłużników historii kredytowej wnioskodawcy i poręczycieli oraz ich współmałżonków, zaświadcze o zatrudniu i zarobkach* aktualne zaświadcze z ZUS o zaleganiu z zobowiązaniami, aktualne zaświadcze z Urzędu Skarbowego o zaleganiu z podatkami, potwierdze posiadania wkładu własnego na poziomie 5% kwoty pożyczki.. Kserokopie (oryginały do wglądu): dokumenty określające status prawny firmy, statut lub inny dokument założycielski firmy, zaświadcze o nadaniu numeru REGON, zaświadcze o nadaniu numeru NIP, dokument tożsamości wnioskodawcy, poręczycieli i ich współmałżonków, dokumenty dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Wnioskodawcy - dla przedsiębiorców prowadzących pełną księgowość: zeznania podatkowe, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych w zakresie wymaganym przez Ustawę o rachunkowości, sprawozda F-0 lub inne, koczne do zweryfikowania sytuacji finansowej wnioskodawcy, za ostat pełne trzy okresy obrachunkowe oraz za bieżący okres, - dla przedsiębiorców prowadzących uproszczoną księgowość: zeznania podatkowe za ostatni rok kalendarzowy, aktualne zestawie przychodów i rozchodów lub inne, koczne do zweryfikowania sytuacji finansowej wnioskodawcy, dokumenty dotyczące prawnego zabezpieczenia pożyczki (np. wykaz rzeczy ruchomych stanowiących przedmiot zabezpieczenia, wycena ruchomości, polisy ubezpieczeniowe majątku itp.), dokumenty potwierdzające stan cywilny*: - akt notarialny dot. rozdzielności majątkowej, - akt zgonu, - decyzja o rozwodzie, ewidencja środków trwałych* inne dokumenty, związane ze specyfiką działalności lub finansowanego przedsięwzięcia (np. biznesplan, kosztorys w przypadku inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie, modernizacji lub remoncie ruchomości, pozwolenia na budowę w przypadku inwestycji budowlanych, które iego pozwolenia wymagają, pozwole na użytkowa). 3. Wnioskodawcy ubiegający się o pożyczkę na warunkach korzystjszych niż rynkowe załączają dodatkowo w oryginale: oświadcze o otrzymanej pomocy de minimis wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, 6

7 Wypełnia KARR S.A. Wizytacja u klienta:.data. Miejsce 3. Opis: Proponuję (podpis osoby dokonującej wizytacji) przyznać pożyczkę: w kwocie... słow... oprocentowa..... prowizja okres kredytowania.. w tym karencja zabezpiecze... UWAGI:. na warunkach rynkowych na zasadach de minimis Zgod z metodologią analizy ryzyka przyjętą w KARR SA, oprocentowa na warunkach rynkowych wynosiłoby..% odmówić udzielenia pożyczki z powodu: (miejscowość, data) (podpis pracownika opiniującego wniosek) ZATWIERDZAM (miejscowość, data) (podpisy osób podejmujących decyzję) 7

Wniosek o udzielenie pożyczki przez KARR S.A. małym przedsiębiorcom na terenie powiatu lubańskiego.

Wniosek o udzielenie pożyczki przez KARR S.A. małym przedsiębiorcom na terenie powiatu lubańskiego. Wniosek o udziele pożyczki przez KARR S.A. małym przedsiębiorcom na tere powiatu lubańskiego. Data wpływu Numer wniosku Osoba przyjmująca wniosek I. Dane Wnioskodawcy. Informacje o firmie.. Nazwisko i

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW I. Dane Wnioskodawcy Znajomi Urząd (np. Urząd Pracy) Pośrednik Prasa Radio, TV inne (jakie? Wniosek o pożyczkę Pełna nazwa firmy...rok

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozwój działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 20.04.2015 r.)

WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozwój działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 20.04.2015 r.) Data rejestracji wniosku:... Osoba rejestrująca:... I. DANE O WNIOSKODAWCY WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozwój działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 20.04.2015 r.) Pełna nazwa Wnioskodawcy zgodnie z CEIDG/KRS

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN udzielania pożyczek przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do umów zawartych po dniu 16.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZLECENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE 1

WNIOSEK ZLECENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE 1 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) nr tel: fax email: Forma organizacyjnoprawna osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka jawna spółka akcyjna spółka z o.o.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE przez "Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina" (FWRGMS) Sp. z o.o.

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE przez Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina (FWRGMS) Sp. z o.o. Szczecin, dnia (rrrr-mm-dd) WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE przez "Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina" (FWRGMS) Sp. z o.o. Data wpływu wniosku Nr wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla rozpoczynających działalność gospodarczą

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla rozpoczynających działalność gospodarczą Data przyjęcia Wniosku Nr wniosku w rejestrze WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla rozpoczynających działalność gospodarczą I. PODSTAWOWE DANE WNIOSKODAWCY Imię i Nazwisko Wnioskodawcy. Adres Wnioskodawcy Osoba/y uprawniona/e

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Nr akt... Data wpływu...... (pieczęć pracodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ o udzielenie ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI NUMER EWIDENCYJNY WNIOSKU: DATA WPŁYWU WNIOSKU: OSOBA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: DATA ROZPATRZENIA WNIOSKU: PODLASKI FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy powstał jako podmiot zarządzany i reprezentowany przez ECDF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. ECDF Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU WZÓR REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI RAZ, DWA, TRZY ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek, przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY. Legnica, dnia 28.10.2014 roku

FUNDUSZ POŻYCZKOWY. Legnica, dnia 28.10.2014 roku FUNDUSZ POŻYCZKOWY Regulamin udzielania pożyczek dofinansowanych ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola) Data złożenia wniosku (dd/mm/rrrr)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla prowadzących działalność gospodarczą

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla prowadzących działalność gospodarczą Data przyjęcia Wniosku Nr wniosku w rejestrze WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla prowadzących działalność gospodarczą I. PODSTAWOWE DANE O WNIOSKODAWCY Pełna nazwa firmy Adres siedziby.. Telefon.. e-mail NIP _ - _

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK START UP i STANDARD ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KONSORCJUM FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO AKTYWNA WIELKOPOLSKA ECDF-TISE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KONSORCJUM FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO AKTYWNA WIELKOPOLSKA ECDF-TISE REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ KONSORCJUM FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO AKTYWNA WIELKOPOLSKA ECDF-TISE I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy Aktywna Wielkopolska ECDF- TISE (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie., zawód wyuczony... ..., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE

Wykształcenie., zawód wyuczony... ..., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE ......., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE BEZROBOTNEMU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa

Bardziej szczegółowo