Raport. Tarnów Warszawa, wrzesień 2006 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport. Tarnów Warszawa, wrzesień 2006 r."

Transkrypt

1 STAN WDRAŻANIA POLITYKI STRUKTURALNEJ W ZAKRESIE BUDOWY INFRASTRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWACH W LATACH (DZIAŁANIE 1. 5 ZPORR) Raport Tarnów Warszawa, wrzesień 26 r.

2 Trzeci okresowy raport z monitoringu wdrażania działania 1.5 ZPORR został opracowany przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Autorzy: Krzysztof Głomb, Konrad Głomb, Wiesław Musiejewski Korekta: Wojciech Sadowicz, Józef Orzeł SMWI, 26 Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 2

3 Spis treści 1. PODSUMOWANIE I WNIOSKI OCZEKIWANIA BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW DZIAŁANIA 1.5 ZPORR W STOSUNKU DO ADMINISTRACJI CENTRALNEJ ZAKRES I METODYKA BADANIA PROFIL RESPONDENTÓW GŁÓWNE GRUPY BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW PODAŻ PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWACH STAN WDRAŻANIA DZIAŁANIA 1.5 ZPORR W REGIONACH SZCZEGÓŁOWE DANE Z WOJEWÓDZTW Województwo dolnośląskie Województwo kujawsko-pomorskie Województwo lubelskie Województwo lubuskie Województwo łódzkie Województwo małopolskie Województwo mazowieckie Województwo opolskie Województwo podkarpackie Województwo podlaskie Województwo pomorskie Województwo śląskie Województwo świętokrzyskie Województwo warmińsko-mazurskie Województwo wielkopolskie Województwo zachodniopomorskie PROJEKTY DZIAŁANIA 1. 5 ZPORR ZAAKCEPTOWANE PRZEZ ZARZĄDY WOJEWÓDZTW WARTOŚĆ PROJEKTÓW ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ ZARZĄDY WOJEWÓDZTW ANALIZA FUNKCJONALNOŚCI I TYPÓW INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTÓW DZIAŁANIA HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTÓW DZIAŁANIA PLANOWANE INWESTYCJE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W REGIONACH W LATACH ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH WZROST ŚRODKÓW NA ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ DIAGNOZA STANU WDRAŻANIA DZIAŁANIA 1. 5 ZPORR ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO - W REGIONACH Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 3

4 1. PODSUMOWANIE I WNIOSKI W okresach listopad grudzień 24 roku (na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji) oraz w sierpniu i wrześniu 25 na (zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) Stowarzyszenie Miasta w Internecie (SMWI) przeprowadziło badania ankietowe, których wyniki obrazowały ówczesny stan wdrażania polityki strukturalnej w zakresie inwestycji w infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego w 16 regionach Polski 1. Wyniki badań zostały zaprezentowane w 2 raportach okresowych opublikowanych przez SMWI 2. Prezentowany obecnie dokument prezentuje wyniki kolejnego badania przeprowadzonego przez SMWI w lipcu 26 roku na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obrazuje on stan wdrażania działania 1.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w dniu 31 lipca 26 roku, w chwili, gdy całość alokacji budżetowej tego działania została rozdysponowana przez urzędy marszałkowskie we wszystkich województwach. Do 31 lipca 26 roku zarządy województw zaakceptowały 22 projekty działania 1.5 ZPORR. Łączny budżet tych projektów wynosi 546,69 mln złotych. W 3 konkursach przeprowadzonych w 16 województwach zgłoszono 599 wniosków o dofinansowanie projektów z budżetu działania 1.5 ZPORR, spośród których zarządy województw przyznały dofinansowanie 22 projektom. Oznacza to, że akceptację uzyskał co trzeci wniosek projektowy (33,7%). W stadium formalnej realizacji (po podpisaniu przez liderów projektów kontraktów z wojewodami) znajduje się obecnie 97 projektów. Wartość tych zakontraktowanych projektów wynosi 385,3 mln zł 3, co stanowi 81,5% wartości środków przewidzianych na realizację projektów działania 1.5 na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionach w latach Liczba Konkursów Liczba wniosków Liczba wniosków zaakceptowanych Liczba projektów zaakceptowanych Liczba projektów zaakceptowanych Liczba kontraktów podpisanych zgłoszonych przez panele przez Regionalne przez zarządy przez wojewodów ogółem ekspertów Komitety Sterujące województw Suma Suma % 1% 56,92% 56,26% 33,72% 15,86% Tabela 1. Projekty działania 1.5 ZPORR (stan na 31 lipca 26), źródło: Ankieta skierowana do korespondentów regionalnych Inwestycje w infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego są realizowane przede wszystkim przez urzędy marszałkowskie (34% budżetu działania 1.5 ZPORR) i urzędy miast (23%). Zaledwie 4% budżetu działania 1.5 ZPORR przeznaczono na realizację projektów wdrażanych bezpośrednio przez gminy wiejskie. Większość projektów zaakceptowanych do realizacji w ramach działania 1.5 ZPORR to niskobudżetowe przedsięwzięcia, najczęściej o charakterze lokalnym bądź doraźnym pilne interwencje w zakresie modernizacji sprzętu i sieci. Kolejny raport planowany jest po zakończeniu procesów kontraktacji projektów działania 1.5 ZPORR w regionach (podpisanie umów z wojewodami przez liderów wszystkich 22 projektów zakwalifikowanych do realizacji). 1 Badanie dotyczyło projektów wspieranych przez władze regionalne w ramach tzw. działania 1.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 2 K. Głomb i in., Stan wdrażania polityki strukturalnej w Polsce w zakresie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Tarnów 25 i K. Głomb i in., Stan wdrażania polityki strukturalnej w zakresie, Tarnów 25. Raporty dostępne są w formie elektronicznej w serwisie internetowym Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" 3 Wartość brutto umów podpisanych z wojewodami, źródło: serwisy internetowe Biur Zarządzania Funduszami Europejskimi w Urzędach Wojewódzkich. Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 4

5 1.1. OCZEKIWANIA BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW DZIAŁANIA 1.5 ZPORR W STOSUNKU DO ADMINISTRACJI CENTRALNEJ Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, iż jednostki samorządu terytorialnego oraz pozostałe podmioty korzystające ze środków działania 1.5 ZPORR oczekują ze strony Rządu RP pomocy polegającej na: 1. stworzeniu przez Rząd RP dokumentu o randze strategii, ukazującego zamierzenia władz centralnych w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego (prezentującego m.in. planowane inwestycje, programy edukacyjne i zbiory standardów informatycznych), który rekomendowałby samorządom regionalnym i lokalnym jasno zdefiniowany sposób prowadzenia samorządowych inwestycji w infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego w powiązaniu z inwestycjami poziomu centralnego. Przyjęty Plan Informatyzacji Państwa na rok 26 nie spełnia oczekiwań samorządów regionalnych w tym zakresie ze względu na niski poziom szczegółowości 2. pilnym wydaniu zbioru wzajemnie powiązanych rozporządzeń do Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, szczególnie w zakresie zdefiniowania standardów interoperacyjności i minimów technicznych dla systemów elektronicznej administracji wraz z komentarzami dotyczącymi praktycznych aspektów ich wdrożenia 3. stworzeniu ogólnopolskiego centrum kompetencji w zakresie wdrażania na poziomie regionalnym projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które będzie służyć nieodpłatną pomocą inicjatorom i liderom projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych. Centrum takie prowadziłoby i udostępniało w postaci powszechnie dostępnego i stale aktualizowanego serwisu internetowego: bazę wiedzy i dobrych praktyk w zakresie wdrożeń projektów na rzecz społeczeństwa informacyjnego 4. zastąpieniu dotychczasowego nieefektywnego modelu wyboru projektów w konkursach obowiązującym w nowej perspektywie finansowania dwustopniowym modelem opartym na programowaniu strategicznym [priorytetyzacji], w którym odpowiednie władze podejmowałyby decyzje o finansowaniu projektów w odniesieniu do szczegółowych zapisów regionalnych strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz RPO 5. zapewnieniu w programach sektorowych: PO Innowacyjna Gospodarka oraz PO Rozwój Polski Wschodniej środków na realizację projektów międzyregionalnych, innowacyjnych projektów pilotażowych oraz projektów eksperymentalnych realizowanych wspólnie z podmiotami sektora naukowo-badawczego, a także w konsorcjach międzyregionalnych 6. zapewnieniu w programie sektorowym PO Innowacyjna Gospodarka środków na udział polskich podmiotów w projektach międzynarodowych realizowanych w ramach działań Dyrekcji Generalnej Polityka Regionalna oraz organizacji europejskich (np. 7. zapewnieniu spójności pomiędzy przedsięwzięciami planowanymi do podjęcia w ramach RPO a Programami Operacyjnymi Innowacyjna Gospodarka oraz Rozwój Polski Wschodniej poprzez opracowanie mapy drogowej (w postulowanej strategii) inwestycji w projekty społeczeństwa informacyjnego w latach , definiującej całość planowanych inwestycji, ich wzajemne relacje, architekturę i powiązania z inwestycjami centralnymi (epuap, przebudowa rejestrów państwowych) 8. zapewnienia bieżącego i merytorycznego udziału przedstawicieli regionów w pracach nad projektem budowy infrastruktury sieci szkieletowej w województwach Polski wschodniej dotychczasowe działania w tym zakresie prowadzone w ramach PO Rozwój Polskich Wschodniej nie uwzględniają metodyki przygotowania tak złożonych projektów i bez niezbędnych analiz ekonomiczno prawnych uwzględniających specyfikę regionalną. Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 5

6 2. ZAKRES I METODYKA BADANIA Ankieta na temat realizacji polityki strukturalnej w zakresie inwestycji społeczeństwa informacyjnego współfinansowanych ze środków działania 1.5 ZPORR została skierowana do pracowników 16 urzędów marszałkowskich [tzw. korespondentów regionalnych], z którymi byłe Ministerstwo Nauki i Informatyzacji utrzymywało, a po jego likwidacji w 25 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji utrzymuje bieżący kontakt. Raport obrazuje zatem pełny zakres polityki strukturalnej w zakresie rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w regionach. W niniejszym dokumencie odniesiono się również do wyników poprzednich badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie w latach Ankieta składała się z czterech części: informacje ogólne 6 pytań informacje o konkursach 13 pytań projekty zaakceptowane do września 25 8 pytań problemy występujące w trakcie wdrożenia projektu 2 pytania. W bieżącej edycji ankiety autorzy badania uwzględnili wyniki konkursów zorganizowanych lub rozstrzygniętych po 3 września 25 r., czyli po aktualizacji poprzedniego raportu. Podjęto także analizę wszystkich realizowanych projektów z punktu widzenia usług on-line, jakie mają udostępnić (typy projektów). Analizę uszczegółowiono w stosunku do przedstawionych w poprzednich raportach, opisując kilka zasadniczych funkcji wdrażanych w ramach projektów, co pozwoliło wyodrębnić projekty realizujące jednocześnie kilka usług (np. podpis elektroniczny, usługi dla ludności i obieg dokumentów) PROFIL RESPONDENTÓW Wypełnione przez respondentów badania ankiety zostały przekazane SMWI do 8 maja 26 roku. Respondentami byli pracownicy wydziałów/departamentów urzędów marszałkowskich odpowiedzialni za problematykę rozwoju regionalnego oraz za pozyskiwanie, programowanie i monitorowanie funduszy europejskich (15 województw). W jednym przypadku respondentem był wydział informatyzacji urzędu marszałkowskiego. Dane budżetowo-finansowe aktualizowano także drogą telefoniczną w lipcu 26 r. W większości urzędów marszałkowskich do realizacji czynności związanych z obsługą projektów działania 1.5 ZPORR została oddelegowana co najmniej jedna osoba GŁÓWNE GRUPY BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW Informacje o głównych beneficjentach (liderach) projektów działania 1.5 przedstawia tabela 2 oraz wykres 1: Liczba projektów Całkowity budżet projektów (w mln zł) Urzędy marszałkowskie ,71 Urzędy wojewódzkie 5 18,72 Urzędy miejskie 5 128,8 Urzędy gmin wiejskich 49 19,94 Starostwa powiatowe 35 33,2 Jednostki edukacyjne 19 26,5 Inne ,54 Suma ,69 Tabela 2. Beneficjenci projektów działania 1.5 ZPORR liczba i wartość budżetów projektów zaakceptowanych przez zarządy województw 4 W poprzednich raportach wskazywano tylko na jedną dominującą funkcję projektu. Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 6

7 Relatywnie wysoki udział projektów zgłoszonych przez beneficjentów sklasyfikowanych w kategorii Inne wynika przede wszystkim z wyraźnego zwiększenia aktywności placówek opieki zdrowotnej w procesie aplikowania o środki z funduszy strukturalnych przeznaczone na innowacyjną infrastrukturę. Wysoka wartość wszystkich projektów w tej kategorii wynika również z faktu, iż zlokalizowano w niej projekty zgłoszone przez spółki publiczne powołane w celu realizacji przedsięwzięć z działania 1.5. Odsetek całego budżetu zakontraktowanego w odniesieniu do poszczególnych grup beneficjentów 25% 34% 5% 6% 4% 23% 3% Urzędy marszałkowskie Urzędy wojewódzkie Urzędy miejskie Urzędy gmin wiejskich Starostwa powiatowe Jednostki edukacyjne Inne Rysunek 1. Budżety projektów działania 1.5 realizowanych przez różne grupy beneficjentów Inwestycje w infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego są realizowane przede wszystkim przez urzędy marszałkowskie (34% budżetu działania 1.5 ZPORR) i urzędy miast (23%). Zaledwie 4% budżetu przeznaczono na realizację projektów wdrażanych bezpośrednio przez gminy wiejskie. Pamiętać jednak należy, iż w kilku województwach urząd marszałkowski pełni rolę lidera porozumienia samorządów lokalnych (także gmin wiejskich) i jako taki stał się stroną kontraktu z wojewodą. Nie zmienia to jednak faktu, iż środki na realizację projektów spożytkowane zostaną głównie na inwestycje w infrastrukturę zlokalizowaną w miastach wojewódzkich. Czwarta część budżetu działania 1.5 ZPORR przeznaczona zostanie na realizację projektów zgłoszonych przez beneficjentów sklasyfikowanych w kategorii Inne. Uwzględniony został w niej między innymi projekt o najwyższym budżecie w kraju, stanowiącym 11% całkowitej alokacji na działanie 1.5 w latach Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci teleinformacyjnej w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 7

8 3. PODAŻ PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWACH 3.1. STAN WDRAŻANIA DZIAŁANIA 1.5 ZPORR W REGIONACH Liczba konkursów Wnioski zgłoszone ogółem Zaakceptowane przez PE Zaakceptowane przez RKS Zaakceptowane przez zarządy województw Podpisane kontrakty dolnośląskie kujawsko- pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Tabela 3. Zaawansowanie procedury akceptacji projektów działania 1.5 ZPORR w regionach (stan na 31 lipca 26 r.). Do 31 lipca 26 roku panele ekspertów powołane przez urzędy marszałkowskie oceniły 599 wniosków projektowych. Aktywność potencjalnych beneficjentów projektów uzależniona była przede wszystkim od postępowań konkursowych ogłaszanych przez instytucje zarządzające wdrażaniem ZPORR. W części regionów ograniczyły się one do przeprowadzenia jednego konkursu, w innych zorganizowano ich kilka. Przebieg procedury ewaluacji projektów działania 1.5 ZPORR w regionach ilość projektów Wnioski zgłoszone ogółem Zaakceptowane przez PE Zaakceptowane przez RKS Zaakceptowane przez zarządy Podpisane kontrakty Rysunek 2. Ilość projektów działania 1.5 w kolejnych etapach procedury ewaluacyjnej Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 8

9 Efektem pracy panelów ekspertów było dopuszczenie do dalszej części procedury ewaluacyjnej 347 wniosków (57,93 % zgłoszonych). Kolejnym etapem oceny wniosków były prace Regionalnych Komitetów Sterujących. RKS zaopiniowały pozytywnie 321 projektów, odrzucając tylko niewiele ponad 1% wniosków. Ostatecznie decyzjami zarządów województw zdecydowano o realizacji 22 projektów. Oznacza to że 4% wniosków podlegających ocenie zarządów województw nie zyskało ostatecznie uznania władz regionalnych. L.p. Województwo Umowy (kontrakty) z wojewodami Ilość Wartość [mln zł] Procent umów Podpisanych 1. dolnośląskie 7 26,68 77,8 2. kujawsko-pomorskie 6 85, lubelskie 9 1,61 15,8 4. lubuskie 1, łódzkie 9 42,38 69,2 6. małopolskie 9 45, mazowieckie 8. opolskie 1 14, podkarpackie 9 15,98 39,1 1. podlaskie 1 28, pomorskie 16 27, śląskie 8 44, świętokrzyskie 3 19, warmińsko-mazurskie 15. wielkopolskie 2 11,77 66,7 16. zachodniopomorskie 16 26,4 1 Suma ,9 Tabela 4. Projekty działania 1. 5 ZPORR zakontraktowane poprzez podpisanie umów liderów projektów z wojewodami Do 31 lipca 26 roku wojewodowie podpisali dziewięćdziesiąt siedem umów na realizację projektów działania 1.5 ZPORR, czyli nieco mniej niż połowy wszystkich projektów zaakceptowanych do realizacji. Umowy z liderami wszystkich projektów zaakceptowanych w procedurze aplikacyjnej podpisano tylko w siedmiu województwach. Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 9

10 3.2. SZCZEGÓŁOWE DANE Z WOJEWÓDZTW Poniższe tabele zawierają szczegółowe zestawienia danych o konkursach i projektach zgłoszonych w działaniu 1.5 ZPORR, a także informacje na temat prac instytucji ewaluujących wnioski Województwo dolnośląskie Konkurs w 24 r. Data ogłoszenia 1 września Data zamknięcia 29 września Liczba zgłoszonych projektów 51 Wartość zgłoszonych projektów 74,79 Liczba projektów zaakceptowanych 9 przez Zarząd Województwa Wartość projektów zaakceptowanych 27,27 przez Zarząd Województwa Projekty zaakceptowane przez Zarząd Województwa do realizacji Liczba wszystkich zaakceptowanych projektów Wartość wszystkich Środki ZPORR pozostałe do następnego konkursu 9 27,27 2,92 mln zł 1. Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska 2. Budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu 3,96 mln zł Informacji Przestrzennej 3. Regionalna Platforma Cyfrowa. Powiat Zgorzelecki,61 mln zł 4. Przebudowa oraz rozwój sieci komputerowej,62 mln zł i telefonicznej Starostwa Powiatowego w Wołowie 5. Modernizacja sieci teleinformatycznej KW PSP we,3 mln zł Wrocławiu w celu dostosowania do e-administracji 6. Regionalna Platforma Cyfrowa. Gmina Zgorzelec,17 mln zł 7. Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz Laskowski 8. E-Urząd - Internetowa Obsługa Klienta w Urzędzie Miasta Oleśnicy - etap I. Gmina miejska Oleśnica 9. Budowa Punktów Publicznych Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-biblioteka. Gmina Środa Śląska,1 mln zł,3 mln zł,29 mln zł Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 1

11 Województwo kujawsko-pomorskie Konkurs w 24 r. Data ogłoszenia 19 lipca Data zamknięcia 3 lipca Liczba zgłoszonych projektów 12 Wartość zgłoszonych projektów 89,61 Liczba projektów zaakceptowanych 6 przez Zarząd Województwa Wartość projektów zaakceptowanych 85,49 przez Zarząd Województwa Projekty zaakceptowane przez Zarząd Województwa do realizacji Liczba wszystkich zaakceptowanych projektów Wartość wszystkich Środki ZPORR pozostałe do następnego konkursu 6 85,49 76,76 mln zł 1. Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci teleinformacyjnej w Województwie Kujawsko- Pomorskim 2. INFOBIBNET informacja, biblioteka, sieć 5,58 mln zł 3. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa 1,2 mln zł 4. Budowa infrastruktury teleinformatycznej,92 mln zł w budynkach Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy 5. Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu,88 mln zł dokumentów ESOD w UM we Włocławku 6. Informatyzacja usług Urzędu Miasta Bydgoszcz,33 mln zł Województwo lubelskie Konkurs I konkurs w 24 r. II konkurs w 24 r. III konkurs w 25 r. IV konkurs w 26 r. Data ogłoszenia 21 września 18 października 4 kwietnia 2 stycznia Data zamknięcia 9 lipca 29 października 15 kwietnia 13 stycznia Liczba zgłoszonych projektów Wartość zgłoszonych projektów 3,81 12,32 36,5 26,68 Liczba projektów zaakceptowanych przez Zarząd Województwa Wartość projektów zaakceptowanych 2,81 1,29 27,73 6,34 przez Zarząd Województwa Projekty zaakceptowane przez Zarząd Województwa do realizacji Liczba wszystkich zaakceptowanych projektów Wartość wszystkich 57 38,17 1. e - Powiat zamojski w społeczeństwie,79 mln zł informacyjnym 2. Komputeryzacja biblioteki miejskiej w Puławach,65 mln zł 3. Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP - I etap 4. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury powiatu łukowskiego 5. Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w gminie Jastków 6. Wirtualny powiat. Budowa społeczeństwa informacyjnego w powiecie łęczyńskim,6 mln zł,41 mln zł,2 mln zł,16 mln zł Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 11

12 7. Stworzenie informatycznej sieci usprawniającej,9 mln zł funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego 8. Rozbudowa elektronicznego systemu transmisji,12 mln zł danych służb ratowniczych w KW PSP w Lublinie 9. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury,27 mln zł informatycznej w Starostwie Powiatowym w Puławach 1. "e-miasto Biała Podlaska" 7,15 mln zł 11. "Modernizacja infrastruktury informatycznej JST 1,1 mln zł Powiatu Parczewskiego". 12. "Budowa szerokopasmowej sieci,32 mln zł bezprzewodowej z dostępem do Internetu, Gmina Terespol etap I" 13. "Krasnystaw w sieci". Informatyzacja działalności,88 mln zł jednostek realizujących zadania publiczne miasta 14. "Informatyzacja gminy Firlej",27 mln zł 15. "Budowa infrastruktury dla legitymacji studenckiej SELS w UMCS w Lublinie" 16. "Puławy w sieci - wdrażanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Puławy" 17. "eadministracja - elektroniczny system obiegu dokumentów oraz PIAP w Starostwie Powiatowym w Lubartowie" 18. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej w powiecie Kraśnickim." 19. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Miasta Dęblin" 2. "Komputerowy system obiegu i archiwizacji dokumentów medycznych na bazie teleradiologii" 21. "e-powiat - Elektroniczny system obiegu dokumentów oraz PIAP w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie" 22. "Zastosowanie technologii informatycznokomunikacyjnych, utworzenie społeczeństwa informacyjnego." 23. "Modernizacja, rozbudowa sieci komputerowej w Gminie Dzierzkowice" 24. "Informatyzacja urzędu z wykonaniem publicznych punktów dostępu do Internetu." 25. "Budowa platformy teleinformatycznej w budynkach Urzędu Miasta Biłgoraj" 26. "e-powiat zamojski w społeczeństwie informacyjnym" 27. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej Gminy Potok Wielki" 28. "Zintegrowany System Zarządzania Uczelnią z infrastrukturą publicznego dostępu do Internetu." 29. "Informatyzacja Miasta Rejowiec Fabryczny "e- Rejowiec Fabryczny" 3. "Budowa e-administracji Urzędu Gminy w Karczmiskach oraz jednostkach podległych" 31. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Miejskim w Piaskach" 32. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy Mełgiew" 33. "Modernizacja i rozbudowa systemów Gminy Niemce" 1,3 mln zł 2,5 mln zł,54 mln zł,27 mln zł,51 mln zł 1,9 mln zł,28 mln zł,32 mln zł,14 mln zł,27 mln zł,53 mln zł,79 mln zł,15 mln zł 1,67 mln zł,28 mln zł,6 mln zł,9 mln zł,15 mln zł,23 mln zł Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 12

13 Środki ZPORR pozostałe do następnego konkursu 34. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Gminy Krzywda" 35. "Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Informatycznej w Janowie Lubelskim'' 36. "Informatyzacja szpitala Neuropsychiatrycznego SP ZOZ w Lublinie" 37. "Rozbudowa i modernizacja systemu infrastruktury informatycznej Miasta Łuków" 38. "Stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności w miejscowości Ryki" 39. "E-Urząd" - Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Łaziska 4. "Wprowadzanie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" 41. "Rozbudowa infrastruktury informatycznej Gminy Wysokie" 42. "Rozbudowa infrastruktury informatycznej Gminy Kurów" 43. "Rozbudowa infrastruktury informatycznej Gminy Opole Lubelskie" 44. "Wykorzystanie technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy instytucji publicznych (egmina)" 45. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy Łuków" 46. "Budowa platformy elektronicznej w KP PSP w Janowie Lubelskim dla obsługi telefonu ratunkowego 112" 47. "Przygotowanie Urzędu Gminy w Radzyniu Podlaskim do elektronicznego obiegu dokumentów " 48. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy Rybczewice" 49. "Przygotowanie WZMiUW w Lublinie do elektronicznego obiegu dokumentów" 5. "Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym w Lublinie" 51. Wdrożenie przez RCKiK w Lublinie Systemu Komputerowego Bank Krwi Usprawnienie Gospodarki Krwią 52. Wirtualny powiat. Budowa Społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Łęczyńskim. Etap II 53. e-gmina Sułów - budowa bezprzewodowej sieci informatycznej w gminie 54. Informatyczna obsługa spraw i interesantów w Gminie Poniatowa 55. System zarządzania obiegiem informacji w strukturach administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego 56. Utworzenie Dęblińskiego Centrum Informacjikontynuacja procesu budowy społeczeństwa informacyjnego w Mieście Dęblin 57. Informatyzacja Miejskiej biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP w filiach MBP - II Etap,15 mln zł,29 mln zł 1,42 mln zł,24 mln zł,13 mln zł,22 mln zł 2,39 mln zł,19 mln zł,15 mln zł,24 mln zł,2 mln zł,43 mln zł,11 mln zł,1 mln zł,9 mln zł,9 mln zł,4 mln zł,43 mln zł 1,76 mln zł,9 mln zł,28 mln zł 2,62 mln zł,13 mln zł 1,3 mln zł Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 13

14 Województwo lubuskie Konkurs I konkurs w 24 r. II konkurs w 24 r. III konkurs w 24 r. IV konkurs w 24 r. V konkurs w 25 r. Data ogłoszenia 19 maja. 2 czerwca 2 września. 2 listopada 11 lipca Data zamknięcia 31 maja 15 czerwca 15 września 15 listopada 22 sierpnia Liczba zgłoszonych projektów Wartość zgłoszonych projektów,26 2,7 11,83 33,44 Liczba projektów zaakceptowanych 1 9 przez Zarząd Województwa Wartość projektów zaakceptowanych,26 14,36 przez Zarząd Województwa Projekty zaakceptowane przez Zarząd Województwa do realizacji Środki ZPORR pozostałe do następnego konkursu Liczba wszystkich zaakceptowanych projektów Wartość wszystkich 1 14,62 1. Regionalna Platforma Cyfrowa. Gminy: Nowe,26 mln zł Miasteczko i Sulechów 2. Wrota Słubickie wdrożenie infrastruktury 1,77 mln zł społeczeństwa informacyjnego w powiecie słubickim 3. Projekt modernizacji Zielonogórskiej Miejskiej,85 mln zł Sieci Szerokopasmowej ZIELMAN w Zielonej Górze - ZIELMAN II 4. Kompleksowy system informacji w powiecie 1,2 mln zł zielonogórskim 5. Regionalna Platforma Cyfrowa,9 mln zł Powiat Krośnieński 6. Telemedycyna dla zdrowia,83 mln zł 7. Budowa regionalnej sieci informatycznej GORMAN z Centrum w Gorzowie Wlkp., I etap - sieć akademicka. 8. Rozbudowa Systemu Informatycznego SP ZOZ w Drezdenku 9. Informatyzacja SP ZOZ celem zwiększenia konkurencyjności. 1. "Wdrożenie centralnego systemu analitycznego i sprawozdawczego dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze 5,16 mln zł,65 mln zł 1 mln zł 2 mln zł Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 14

15 Województwo łódzkie Konkurs I konkurs w 24 r. II konkurs w 24 r. Data ogłoszenia 8 czerwca 25 października Data zamknięcia 25 czerwca 12 listopada Liczba zgłoszonych projektów 8 21 Wartość zgłoszonych projektów 3,12 26,12 Liczba projektów zaakceptowanych 6 7 przez Zarząd Województwa Wartość projektów zaakceptowanych 21,38 23,19 przez Zarząd Województwa Projekty zaakceptowane przez Zarząd Województwa do realizacji Środki ZPORR pozostałe do następnego konkursu Liczba wszystkich Wartość wszystkich 13 44,57 17,47 mln zł 1. e-łódź zakup i wdrożenie elektronicznego urzędu w Urzędzie Miasta Łodzi 2. Regionalna Platforma Cyfrowa Powiaty: Wieluński, Sieradzki, Wieruszowski 3. Przyjazna Administracja Informatyzacja Urzędów Powiatu Poddębickiego 4. Rozwój i upowszechnienie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w wiejskiej gminie Parzęczew 5. Elektroniczny system usług dla ludności gminy Nowosolna 6. Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi BUM 7. Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zgierz poprzez upowszednienie e- administracji 8. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Aleksandrów Łódzki - implementacja nowoczesnych technik 9. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Jeżów 1. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Żelechlinek 11. Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miejskiego w Łasku - etap I 1,62 mln zł 1,5 mln zł,76 mln zł,28 mln zł,2 mln zł 1,2 mln zł,71 mln zł,18 mln zł,23 mln zł,79 mln zł 12. Centrum Informacji Filmowej przy PWSFTiT,9 mln zł 13. System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza V 19,99 mln zł Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 15

16 Województwo małopolskie Konkurs I konkurs w 24 r. II konkurs w 25 r. Data ogłoszenia 21 maja 1 stycznia Data zamknięcia 14 czerwca 11 lutego Liczba zgłoszonych projektów Wartość zgłoszonych projektów 26,31 44,88 Liczba projektów zaakceptowanych 2 7 przez Zarząd Województwa Wartość projektów zaakceptowanych 8,8 37,31 przez Zarząd Województwa Projekty zaakceptowane przez Zarząd Województwa do realizacji Środki ZPORR pozostałe do następnego konkursu Liczba wszystkich Wartość wszystkich 9 45,39 5,42 mln zł 1. Budowa Podkrakowskiego Systemu Teleinformatycznego 2. e-szpital, Stworzenie cyfrowej platformy danych medycznych i telekonsultacji 3. System Wspomagania Zarządzania Edukacją w Tarnowie 4. Budowa regionalnego systemu pozycjonowania w województwie małopolskim 5. Wirtualna Czytelnia Teatralna - WIRTUALNA SKENE 6. Małopolska Platforma Elektroniczna Zintegrowanej Komunikacji i Zarządzania Komisariatów Policji 7. Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce 8. Zintegrowany System Zarządzania Oświatą w Krakowie 9. E-Kraków. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej usprawniającej zarządzanie dużą aglomeracją miejską 2,66 mln zł 2,44 mln zł 1,99 mln zł,4 mln zł 6,7 mln zł 12,41 mln zł 8,1 mln zł 5,99 mln zł Województwo mazowieckie Konkurs w 25 r. Data ogłoszenia 5 grudnia Data zamknięcia 12 grudnia Liczba zgłoszonych projektów 39 Wartość zgłoszonych projektów 94,75 Liczba projektów zaakceptowanych 19 przez Zarząd Województwa Wartość projektów zaakceptowanych 5,84 przez Zarząd Województwa 1. Budowa infrastruktury użytkowej systemu 1,96 mln zł pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim 2. Budowa Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej poprzez rozbudowę systemu funkcjonującego w Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego 4,25 mln zł Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 16

17 Środki ZPORR pozostałe do następnego konkursu 3. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej 23,75 mln zł Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa 4. Budowa nowoczesnych systemów 1,76 mln zł teleinformatycznych oraz łączności przewodowej i bezprzewodowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej Województwa Mazowieckiego 5. Rozwój elektronicznych usług publicznych 1,43 mln zł w powiecie makowskim E-powiat etap I 6. Budowa i wdrożenie publicznego, interaktywnego 2,41 mln zł systemu usług administracji samorządowej e- Urząd 7. Społeczeństwo informacyjne w Legionowie 1,3 mln zł 8. Budowa infrastruktury teleinformatycznej Gminy,47 mln zł Żabia Wola 9. Rozwój e-administracji oraz stworzenie,32 mln zł Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w Płońsku 1. "E-Sołectwa" w gminie Przesmyki,43 mln zł 11. e-węgrów,8 mln zł 12. "Przyjazny urząd - informatyzacja usług Starostwa Powiatowego w Zwoleniu" 13. e-otwock- Realizacja programu budowy elektronicznej administracji publicznej 14. "Dostosowanie infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatu Grodziskiego do potrzeb lokalnej społeczności" 15. Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie 16. Budowa cyfrowego systemu zarządzania jakością i archiwizacją SP DSK w Warszawie 17. E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Szpitala Wolskiego SP ZOZ w Warszawie 18. Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach. 19. Budowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Brwinów,33 mln zł,29 mln zł,31 mln zł 1,5 mln zł 3,24 mln zł 4,21 mln zł,7 mln zł 1,65 mln zł Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 17

18 Województwo opolskie Konkurs w 24 r. Data ogłoszenia 18 października Data zamknięcia 5 listopada Liczba zgłoszonych projektów 4 Wartość zgłoszonych projektów 21,26 Liczba projektów zaakceptowanych 1 przez Zarząd Województwa Wartość projektów zaakceptowanych 14,86 przez Zarząd Województwa Liczba projektów zaakceptowanych 1 przez Zarząd Województwa Projekty zaakceptowane przez Zarząd Województwa do realizacji Liczba wszystkich zaakceptowanych projektów Wartość wszystkich 1 14,86 1. eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny 14,86 mln zł Środki ZPORR pozostałe do następnego konkursu Województwo podkarpackie Konkurs w 24 r. w 25 r. Data ogłoszenia 3 czerwca 21 października Data zamknięcia 3 czerwca 5 grudnia Liczba zgłoszonych projektów Wartość zgłoszonych projektów 19,89 45,31 Liczba projektów zaakceptowanych 9 14 przez Zarząd Województwa Wartość projektów zaakceptowanych 15,98 12,48 przez Zarząd Województwa Projekty zaakceptowane przez Zarząd Województwa do realizacji Liczba wszystkich zaakceptowanych projektów Wartość wszystkich 23 28,46 1. Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej 8,79 mln zł aglomeracji Rzeszowskiej ResMAN etap I 2. Rozbudowa portalu Wrót Podkarpackich i jego 2,88 mln zł integracja z systemem elektronicznego obiegu dokumentów 3. Rzeszowska Miejska Bezprzewodowa Sieć 2,52 mln zł Komputerowa 4. Utworzenie systemu informacji geograficznej GIS,37 mln zł dla Miasta Tarnobrzega 5. e-lubaczów - System Informacji Elektronicznej,3 mln zł 6. Budowa społeczeństwa informacyjnego Gminy Czudec 7. Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy w Baranowie Sandomierskim 8. Elektroniczny obieg dokumentów oraz system usług publicznych on - line dla ludności Gminy Raniżów 9. Elektronizacja obiegu dokumentów w ramach usługi e- Urząd w Starostwie Powiatowym w Łańcucie Etap I 1. E-urząd wraz z miejscami Publicznego Dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Dębica,2 mln zł,16 mln zł,1 mln zł,66 mln zł,27 mln zł Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 18

19 Środki ZPORR pozostałe do następnego konkursu 11. "Wspomaganie zarządzania gminą Oleszyce",49 mln zł 12. Elektroniczna gmina Boguchwała - krok w kierunku społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich 13. Budowa szerokopasmowej regionalnej sieci internetowej w Krośnie i w powiecie krośnieńskim 14. Elektroniczny obieg dokumentów oraz bezpłatny Internet w technologii WiMax dla mieszkańców powiatu lubaczowskiego 15. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w Gminie Miasto Jasło 16. Tworzenie punktów PIAP na terenie Gminy Jarosław. Elektronizacja obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy 17. "e-zagórz - internetowa ekspansja - budowa szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej i publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Gminy Zagórz" 18. Budowa społeczeństwa informacyjnego gminy Radomyśl Wielki 19. Rozwój komunikacji elektronicznej dla mieszkańców Miasta, Gminy i Powiatu Nisko 2. Informatyzacja usług publicznych w Powiecie Przemyskim 21. E-urząd. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Ropczycko- Sędziszowskim 22. "Budowa Centrum Informacyjnego Politechniki Rzeszowskiej" 23 Rozbudowa infrastruktury informatycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu,63 mln zł 3,19 mln zł,44 mln zł 1,62 mln zł 1,18 mln zł,89 mln zł,2 mln zł,77 mln zł,42 mln zł,25 mln zł 1,53 mln zł,6 mln zł Województwo podlaskie Konkurs w 25 r. Data ogłoszenia 18 stycznia Data zamknięcia 17 lutego Liczba zgłoszonych projektów 1 Wartość zgłoszonych projektów 43,58 Liczba projektów zaakceptowanych 1 przez Zarząd Województwa Wartość projektów zaakceptowanych 28,73 przez Zarząd Województwa Projekty zaakceptowane przez Zarząd Województwa do realizacji Liczba wszystkich zaakceptowanych projektów Wartość wszystkich Środki ZPORR pozostałe do następnego konkursu 1 28,73 28,73 mln zł 1. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 19

20 Województwo pomorskie Konkurs w 24 r. w 25 r. Data ogłoszenia 28 czerwca 7 marca Data zamknięcia 16 lipca 11 marca Liczba zgłoszonych projektów Wartość zgłoszonych projektów 45,4 54,8 Liczba projektów zaakceptowanych 6 1 przez Zarząd Województwa Wartość projektów zaakceptowanych 15,4 12,85 przez Zarząd Województwa Projekty zaakceptowane przez Zarząd Województwa do realizacji Środki ZPORR pozostałe do następnego konkursu Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 2 Liczba wszystkich Wartość wszystkich (mln zł) 17 28,24 1. e-gdańsk - europejska metropolia on-line 5,26 mln zł 2. Stworzenie e - urzędu oraz promocja 3,28 mln zł wykorzystania Internetu w Powiecie Człuchowskim 3. E-powiat - Rozwój elektronicznych usług 3,22 mln zł publicznych na terenie powiatu wejherowskiego 4. Budowa systemu teleinformatycznego 2,26 mln zł w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku i jednostek podległych 5. Budowa CZRiK - 2 Etap Programu,62 mln zł Zwiększającego Publiczny Dostęp do Internetu w Powiecie Malborskim 6. Stworzenie warunków dla rozwoju,4 mln zł społeczeństwa informacyjnego w Gminie Kościerzyna 7. Wdrażanie obiegu dokumentów oraz podpisu 2,69 mln zł elektronicznego w administracji województwa pomorskiego 8. E-Sopot - program przyjaznej gminy - I etap e- 2,36 mln zł urząd 9. Zintegrowany system teleinformatyczny 2,6 mln zł wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim 1. Wprowadzenie elektronicznego podpisu i obiegu 2,92 mln zł dokumentów w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim "ELEDOPIS" 11. Przyjazny Urząd w Nowym Dworze Gdańskim,12 mln zł 12. Zwiększenie szans rozwojowych Powiatu,47 mln zł Gdańskiego poprzez udostępnienie usług elektronicznych 13. Pomorska Sieć Informacji Regionalnej,6 mln zł 14. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego Urzędu Miasta Pruszcz Gdański etap I 15. Zakup oprogramowania i modernizacja sprzętu komputerowego na potrzeby SIT Województwa Pomorskiego 16. Utworzenie systemu e-government w powiecie Sztumskim 17. Wykonanie infrastruktury informatycznej do obsługi administracyjnej studentów w AWFiS w Gdańsku,59 mln zł,12 mln zł,38 mln zł,35 mln zł

Stan wdrażania polityki strukturalnej w Polsce w zakresie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [działanie 1.

Stan wdrażania polityki strukturalnej w Polsce w zakresie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [działanie 1. strukturalnej w Polsce w zakresie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [działanie 1.5 ZPORR] Tarnów-Warszawa Styczeń 2005 Stan realizacji działania 1.5 ZPORR w województwach Spis treści:

Bardziej szczegółowo

STAN WDRAŻANIA POLITYKI STRUKTURALNEJ W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWACH. (działanie 1.

STAN WDRAŻANIA POLITYKI STRUKTURALNEJ W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWACH. (działanie 1. STAN WDRAŻANIA POLITYKI STRUKTURALNEJ W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWACH (działanie.5 ZPORR) Tarnów-Warszawa grudzień 2005 Raport opracowany przez Stowarzyszenie Miasta

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006 Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006

Bardziej szczegółowo

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne

Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Lubuskie buduje społeczeństwo informacyjne Projekty w trakcie realizacji Szerokopasmowe lubuskie Wartość ogółem: 152,1 mln zł Dofinansowanie (LRPO): 50,7 mln zł Cel: rozbudowa istniejącej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

podejścia do rozwoju społecze informacyjnego Leszek Olszewski

podejścia do rozwoju społecze informacyjnego Leszek Olszewski e-region vs.. e-gmina e różne podejścia do rozwoju społecze eczeństwa informacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Leszek Olszewski Kwota alokacji na działanie 1.5 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Lubuskie... zielona kraina nowoczesnych technologii Lubuskie 2007-2014: RPO 17 projektów

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce.

Stan przygotowania do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Stan przygotowania do realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Piotr Zygadło Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Rzeszów, 16 grudnia 2014 r. Harmonogram i propozycje

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach:

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-04-20 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-05-25 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca II Posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz,18.03.2015 r. CO TO JEST INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (IP) IP

Bardziej szczegółowo

A mówili, że się nie uda

A mówili, że się nie uda A mówili, że się nie uda ABW w Urzędzie Marszałkowskim! Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprawdza, czy w lubuskim Urzędzie Marszałkowskim dochodziło do ustawiania przetargów w projekcie wartym kilkadziesiąt

Bardziej szczegółowo

Ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków Ewidencja gruntów i budynków Łączna powierzchnia gruntów objętych i budynków wynosi 312 680 km2, ewidencją gruntów w tym w granicach miast 21 609 km2, a na obszarach wiejskich 291 071 km2. Dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów 08.01.2014 r. 2 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych załącznik do uchwały nr 331 / 21 / V / 201 z dn. 12 marca 201 Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista projektów rezerwowych Priorytet: II Społeczeństwo informacyjne Działanie: 2.2 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie

Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie Przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych w perspektywie 2014-2020 Agenda Perspektywa 2014-2020 Krajowe programy operacyjne Procedury ubiegania się o dotacje Nowa perspektywa 2014-2020 23 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Jak pozyskać środki na inwestycje w. infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Jak pozyskać środki na inwestycje w ramach osi priorytetowej 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-13 Oś IV Rozwój

Bardziej szczegółowo

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r.

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r. Wykorzystanie środków UE w budowaniu elektronicznej administracji w Polsce Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków, 16 maja 2011 r. Programy operacyjne Alokacja na społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny formalnej. w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny formalnej. w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15 Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie oceny formalnej w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 Lp. 1 1. 2. 3. 0002/15 0003/15 0004/15 Gmina Lubiszyn Rozwój e-usług w Gminie Lubiszyn

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006)

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Monika Dołowiec Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 19 września 2006 Informacje

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu z badania Katowice, 27.11.2012 r.

Prezentacja raportu z badania Katowice, 27.11.2012 r. Prezentacja raportu z badania Wprowadzenie Metodologia Stan SI w WSL Najważniejsze wnioski Rekomendacje Katowice, 26.11.2012 r. Cel badania: Sprawdzenie, czy realizacja projektów z zakresu usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG

Projekt SIPS. Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Warszawa, 25 lipca 2012 r. POIG Projekt SIPS Prezentacja na posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Warszawa, 25 lipca 2012 r. SIPS System Informacyjny Polska Szerokopasmowa Informacje ogólne o Projekcie Cel Projektu:

Bardziej szczegółowo

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej. w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15

Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej. w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15 1. 0002/15 Lista pozytywnie zweryfikowanych wniosków na etapie weryfikacji wstępnej w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 Gmina Lubiszyn Rozwój e-usług w Gminie Lubiszyn 1 060 167,63 1 285

Bardziej szczegółowo

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki

www.cyfrowaszkola.men.gov.pl www.facebook.com/epodreczniki Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania t e c h n o l o g i i informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa Szkoła Podstawa prawna: Uchwała Nr 40/2012 Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1

Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1 Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji Magdalena Sawicka Kierownik Oddziału Rozwoju Systemów Teleinformatycznych i Szkoleń BI PUW Więcej informacji na: www.ezd.gov.pl 1 Wstęp

Bardziej szczegółowo

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz.

E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Spotkanie informacyjne w ramach projektu pt.: E-Urząd Elektroniczny system usług publicznych w Gminie Radziechowy-Wieprz. Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej Gmina

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Województwo Wielkopolskie Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2005 2006 dla działań objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Poznań, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Polityka terytorialna

Polityka terytorialna Polityka terytorialna BYDGOSZCZ 19.01.2017 R. Zgodnie z ustaleniami w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Plan Modernizacji 2020+ w warunkach naszego regionu proces planowania

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r.

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r. I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2013 r. Lp. 1. 2. Treść Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów 3. Budżet Wojewody Dolnośląskiego 2012 r. wg ustawy budżetowej 2013 r. wg ustawy budżetowej

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ E-POTENCJAŁU MAZOWSZA. NOWE MOŻLIWOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ

ROZWÓJ E-POTENCJAŁU MAZOWSZA. NOWE MOŻLIWOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ ROZWÓJ E-POTENCJAŁU MAZOWSZA. NOWE MOŻLIWOŚCI W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Ponad 8 mld zł na lata 2014-2020 Ponad 640 mln zł na

Bardziej szczegółowo

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku

Minister Zdrowia. Część II. Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata w 2010 roku Minister Zdrowia Część II Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007-2011 w 2010 roku opracowane przez Krajowe Centrum d.s. AIDS Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2015 r. Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów ,5%

I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 2015 r. Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów ,5% I. Budżet Wojewody Dolnośląskiego na rok 215 r. Lp. 1. 2. Treść Wydatki - budżet państwa ogółem Budżety Wojewodów 214 r. Ustawa budżetowa 215 r. wg ustawy budżetowej w tys. zł 325 287 369 343 277 818 15,5%

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami Na

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 78 poz. 880 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 września 1999 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Priorytet Kultura i dziedzictwo kulturowe Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego MoŜliwości wykorzystania funduszy strukturalnych w sferze kultury

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

Razem dla mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 14 marca 2016 r.

Razem dla mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 14 marca 2016 r. Razem dla mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 marca 2016 r. 1 Produkt Krajowy Brutto (PKB) Jednostka terytorialna Wartość w mln zł % wartości krajowej Wartość w zł na 1 mieszkańca Zmiana w

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIE I KUJAWSKO-POMORSKIE ZAPLANOWAŁY NAJWIĘCEJ INWESTYCJI BUDOWLANYCH raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIE I KUJAWSKO-POMORSKIE ZAPLANOWAŁY NAJWIĘCEJ INWESTYCJI BUDOWLANYCH raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIE I KUJAWSKO-POMORSKIE ZAPLANOWAŁY NAJWIĘCEJ INWESTYCJI BUDOWLANYCH raport Telefonicznej Agencji Informacyjnej Warszawa, 9. lipca 2009 r. Telefoniczna Agencja Informacyjna Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki INFORMACJA MIESIĘCZNA Z REALIZACJI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (wg stanu na dzień 30 marca 2009 r.) I. Postęp realizacji programu do dnia 30 marca 2009 r. 1.1 ZłoŜone wnioski o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. Perspektywa finansowa 20072013 w obszarze dotacji dla sektora MSP jest już w znacznej

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Data podpisania umowy

Data podpisania umowy POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI BIURO ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 tel.: (058) 30 77 355, 30 77 762; fax: (058) 30 11 765 data aktualizacji 2006-07-14 14:35 Lp. Działanie

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków złoŝonych w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15

Lista wniosków złoŝonych w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15 Lista wniosków złoŝonych w ramach konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 Lp. 1. Nr referencyjny 0002/15 Nazwa Beneficjenta Gmina Lubiszyn Rozwój e-usług w Gminie Lubiszyn 1 060 167,63 1 285 706,03 2.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2009 ROKU DOCHODY Wykonanie dochodów w 2009 roku w mln zł Plan 379,0 166,5 673,4 1 218,9 Wykonanie 398,8 162,8 618,1 1 179,7 tj. 96,8 % planu Dochody własne

Bardziej szczegółowo

Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Małopolsce

Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Małopolsce Andrzej Sasuła Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Małopolsce X Konferencja Miasta w Internecie Zakopane, 9 czerwca 2006 r. Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania decyzji o dofinansowanie. Projekt: Podlaski system informacyjny e-zdrowie

Załącznik nr 1: Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania decyzji o dofinansowanie. Projekt: Podlaski system informacyjny e-zdrowie Załącznik nr 1: Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania decyzji o dofinansowanie Projekt: Podlaski system informacyjny e-zdrowie Lp. Nazwa dokumentu Tak N/D 1. studium wykonalności Planowana data rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPLB IZ K01/15 Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr IZ.00-08-K01/15 Ocena merytoryczna Lp. 1. 2. 3. Numer referencyjny wniosku 08-0037/15 08-0013/15 08-0024/15 Nazwa Beneficjenta Fundacja

Bardziej szczegółowo

Lista wybranych projektów otrzymujących dofinansowanie konkurs nr _2

Lista wybranych projektów otrzymujących dofinansowanie konkurs nr _2 Załącznik do Uchwały Nr 810/67/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2015 roku Lista wybranych projektów otrzymujących dofinansowanie konkurs nr 2.2.2._2 L.p. Numer wniosku Tytuł wniosku

Bardziej szczegółowo

Lokalny wymiar rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce uwarunkowania oraz plany i oczekiwania na lata 2009 2013

Lokalny wymiar rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce uwarunkowania oraz plany i oczekiwania na lata 2009 2013 Opinie i ekspertyzy Stowarzyszenia Miasta w Internecie ekspertyza Lokalny wymiar rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce uwarunkowania oraz plany i oczekiwania na lata 2009 2013 Raport skrócony Tarnów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Wsparcie przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wsparcie przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Urząd Miejski w Koszalinie Koszalin, 29 czerwca 2015 r. Źródło: www.wzp.pl ZIT jako nowy instrument finansowy W okresie 2014

Bardziej szczegółowo

II Zachodniopomorski Konwent Informatyków Szczecin październik 2008

II Zachodniopomorski Konwent Informatyków Szczecin październik 2008 Elementy regionalnego systemu świadczenia i d i publicznych usług ł elektronicznych Założenia projektu systemowego aplikacje i e-usługi Grzegorz Fiuk - Prezes Zarządu gfiuk@spnt.pl www.spnt.pl Szczecin

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU 1 DOCHODY 2 Realizacja dochodów w 2008 roku z uwzględnieniem wpływu dotacji rozwojowej w tys. zł 1 056 433 750 117 710 525 704 372 Wskaźnik wykonania

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe rozwiązanie dla miast i aglomeracji w polityce spójności na lata ;

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe rozwiązanie dla miast i aglomeracji w polityce spójności na lata ; Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe rozwiązanie dla miast i aglomeracji w polityce spójności na lata 2014 2020; Polityka Spójności 2014 2020: zrównoważony rozwój obszarów miejskich Interwencja

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego.

Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Analiza poziomu frekwencji w wyborach samorządowych na poziomie powiatów województwa lubuskiego, jako jednego z mierników kapitału społecznego. Według danych z końcu grudnia 2010 r województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy

Klasówka po szkole podstawowej Historia. Edycja 2006/2007. Raport zbiorczy Klasówka po szkole podstawowej Historia Edycja 2006/2007 Raport zbiorczy Opracowano w: Gdańskiej Fundacji Rozwoju im. Adama Mysiora Informacje ogólne... 3 Raport szczegółowy... 3 Tabela 1. Podział liczby

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Rola administracji publicznej

Rola administracji publicznej Rola administracji publicznej w rozwoju SI e-usługi ugi i aplikacje doświadczenia i plany regionalne Władysław Husejko Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Inauguracyjne posiedzenie Rady Marszałków

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zapraszamy na szkolenia informacyjne podnoszące kompetencje pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Krakowie Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS BENEFICJENCI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W 2013 R. Podstawowe źródło danych opracowania

Bardziej szczegółowo

Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce

Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce Poziom wdraŝania PO KL w Małopolsce Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Kraków, 6 kwietnia 2009 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Wartość podpisanych umów (zł) stan

Bardziej szczegółowo

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ BOGDAN EKSTOWICZ MAREK J. MALINOWSKI POLITYKA STRUKTURALNA UNII EUROPEJSKIEJ STYMULATOREM PROCESÓW MODERNIZACJI I ROZWOJU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO POLSKI W LATACH 2007-2015 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Doradzamy liderom jutra. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B POIG Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 30.04.2009 r. Plan prezentacji 1. Informacje podstawowe, w tym: cel programu

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień 30 września 2006 r.)

Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień 30 września 2006 r.) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament WdraŜania Programów Rozwoju Regionalnego Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień

Bardziej szczegółowo

Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS

Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS Projekt Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 główne założenia dr Marzena Breza - DAS Posiedzenie Rady ds. Polityki Senioralnej Warszawa, 18 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET 1 1. Budowa infrastruktury - przedostatnia mila Beneficjent wybiera w otwartej procedurze

Bardziej szczegółowo