Raport. Tarnów Warszawa, wrzesień 2006 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport. Tarnów Warszawa, wrzesień 2006 r."

Transkrypt

1 STAN WDRAŻANIA POLITYKI STRUKTURALNEJ W ZAKRESIE BUDOWY INFRASTRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWACH W LATACH (DZIAŁANIE 1. 5 ZPORR) Raport Tarnów Warszawa, wrzesień 26 r.

2 Trzeci okresowy raport z monitoringu wdrażania działania 1.5 ZPORR został opracowany przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Autorzy: Krzysztof Głomb, Konrad Głomb, Wiesław Musiejewski Korekta: Wojciech Sadowicz, Józef Orzeł SMWI, 26 Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 2

3 Spis treści 1. PODSUMOWANIE I WNIOSKI OCZEKIWANIA BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW DZIAŁANIA 1.5 ZPORR W STOSUNKU DO ADMINISTRACJI CENTRALNEJ ZAKRES I METODYKA BADANIA PROFIL RESPONDENTÓW GŁÓWNE GRUPY BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW PODAŻ PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWACH STAN WDRAŻANIA DZIAŁANIA 1.5 ZPORR W REGIONACH SZCZEGÓŁOWE DANE Z WOJEWÓDZTW Województwo dolnośląskie Województwo kujawsko-pomorskie Województwo lubelskie Województwo lubuskie Województwo łódzkie Województwo małopolskie Województwo mazowieckie Województwo opolskie Województwo podkarpackie Województwo podlaskie Województwo pomorskie Województwo śląskie Województwo świętokrzyskie Województwo warmińsko-mazurskie Województwo wielkopolskie Województwo zachodniopomorskie PROJEKTY DZIAŁANIA 1. 5 ZPORR ZAAKCEPTOWANE PRZEZ ZARZĄDY WOJEWÓDZTW WARTOŚĆ PROJEKTÓW ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ ZARZĄDY WOJEWÓDZTW ANALIZA FUNKCJONALNOŚCI I TYPÓW INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ PLANOWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTÓW DZIAŁANIA HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTÓW DZIAŁANIA PLANOWANE INWESTYCJE NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W REGIONACH W LATACH ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH WZROST ŚRODKÓW NA ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W PERSPEKTYWIE BUDŻETOWEJ DIAGNOZA STANU WDRAŻANIA DZIAŁANIA 1. 5 ZPORR ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO - W REGIONACH Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 3

4 1. PODSUMOWANIE I WNIOSKI W okresach listopad grudzień 24 roku (na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji) oraz w sierpniu i wrześniu 25 na (zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) Stowarzyszenie Miasta w Internecie (SMWI) przeprowadziło badania ankietowe, których wyniki obrazowały ówczesny stan wdrażania polityki strukturalnej w zakresie inwestycji w infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego w 16 regionach Polski 1. Wyniki badań zostały zaprezentowane w 2 raportach okresowych opublikowanych przez SMWI 2. Prezentowany obecnie dokument prezentuje wyniki kolejnego badania przeprowadzonego przez SMWI w lipcu 26 roku na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obrazuje on stan wdrażania działania 1.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w dniu 31 lipca 26 roku, w chwili, gdy całość alokacji budżetowej tego działania została rozdysponowana przez urzędy marszałkowskie we wszystkich województwach. Do 31 lipca 26 roku zarządy województw zaakceptowały 22 projekty działania 1.5 ZPORR. Łączny budżet tych projektów wynosi 546,69 mln złotych. W 3 konkursach przeprowadzonych w 16 województwach zgłoszono 599 wniosków o dofinansowanie projektów z budżetu działania 1.5 ZPORR, spośród których zarządy województw przyznały dofinansowanie 22 projektom. Oznacza to, że akceptację uzyskał co trzeci wniosek projektowy (33,7%). W stadium formalnej realizacji (po podpisaniu przez liderów projektów kontraktów z wojewodami) znajduje się obecnie 97 projektów. Wartość tych zakontraktowanych projektów wynosi 385,3 mln zł 3, co stanowi 81,5% wartości środków przewidzianych na realizację projektów działania 1.5 na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionach w latach Liczba Konkursów Liczba wniosków Liczba wniosków zaakceptowanych Liczba projektów zaakceptowanych Liczba projektów zaakceptowanych Liczba kontraktów podpisanych zgłoszonych przez panele przez Regionalne przez zarządy przez wojewodów ogółem ekspertów Komitety Sterujące województw Suma Suma % 1% 56,92% 56,26% 33,72% 15,86% Tabela 1. Projekty działania 1.5 ZPORR (stan na 31 lipca 26), źródło: Ankieta skierowana do korespondentów regionalnych Inwestycje w infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego są realizowane przede wszystkim przez urzędy marszałkowskie (34% budżetu działania 1.5 ZPORR) i urzędy miast (23%). Zaledwie 4% budżetu działania 1.5 ZPORR przeznaczono na realizację projektów wdrażanych bezpośrednio przez gminy wiejskie. Większość projektów zaakceptowanych do realizacji w ramach działania 1.5 ZPORR to niskobudżetowe przedsięwzięcia, najczęściej o charakterze lokalnym bądź doraźnym pilne interwencje w zakresie modernizacji sprzętu i sieci. Kolejny raport planowany jest po zakończeniu procesów kontraktacji projektów działania 1.5 ZPORR w regionach (podpisanie umów z wojewodami przez liderów wszystkich 22 projektów zakwalifikowanych do realizacji). 1 Badanie dotyczyło projektów wspieranych przez władze regionalne w ramach tzw. działania 1.5 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 2 K. Głomb i in., Stan wdrażania polityki strukturalnej w Polsce w zakresie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Tarnów 25 i K. Głomb i in., Stan wdrażania polityki strukturalnej w zakresie, Tarnów 25. Raporty dostępne są w formie elektronicznej w serwisie internetowym Stowarzyszenia "Miasta w Internecie" 3 Wartość brutto umów podpisanych z wojewodami, źródło: serwisy internetowe Biur Zarządzania Funduszami Europejskimi w Urzędach Wojewódzkich. Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 4

5 1.1. OCZEKIWANIA BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW DZIAŁANIA 1.5 ZPORR W STOSUNKU DO ADMINISTRACJI CENTRALNEJ Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, iż jednostki samorządu terytorialnego oraz pozostałe podmioty korzystające ze środków działania 1.5 ZPORR oczekują ze strony Rządu RP pomocy polegającej na: 1. stworzeniu przez Rząd RP dokumentu o randze strategii, ukazującego zamierzenia władz centralnych w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego (prezentującego m.in. planowane inwestycje, programy edukacyjne i zbiory standardów informatycznych), który rekomendowałby samorządom regionalnym i lokalnym jasno zdefiniowany sposób prowadzenia samorządowych inwestycji w infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego w powiązaniu z inwestycjami poziomu centralnego. Przyjęty Plan Informatyzacji Państwa na rok 26 nie spełnia oczekiwań samorządów regionalnych w tym zakresie ze względu na niski poziom szczegółowości 2. pilnym wydaniu zbioru wzajemnie powiązanych rozporządzeń do Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, szczególnie w zakresie zdefiniowania standardów interoperacyjności i minimów technicznych dla systemów elektronicznej administracji wraz z komentarzami dotyczącymi praktycznych aspektów ich wdrożenia 3. stworzeniu ogólnopolskiego centrum kompetencji w zakresie wdrażania na poziomie regionalnym projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które będzie służyć nieodpłatną pomocą inicjatorom i liderom projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych. Centrum takie prowadziłoby i udostępniało w postaci powszechnie dostępnego i stale aktualizowanego serwisu internetowego: bazę wiedzy i dobrych praktyk w zakresie wdrożeń projektów na rzecz społeczeństwa informacyjnego 4. zastąpieniu dotychczasowego nieefektywnego modelu wyboru projektów w konkursach obowiązującym w nowej perspektywie finansowania dwustopniowym modelem opartym na programowaniu strategicznym [priorytetyzacji], w którym odpowiednie władze podejmowałyby decyzje o finansowaniu projektów w odniesieniu do szczegółowych zapisów regionalnych strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz RPO 5. zapewnieniu w programach sektorowych: PO Innowacyjna Gospodarka oraz PO Rozwój Polski Wschodniej środków na realizację projektów międzyregionalnych, innowacyjnych projektów pilotażowych oraz projektów eksperymentalnych realizowanych wspólnie z podmiotami sektora naukowo-badawczego, a także w konsorcjach międzyregionalnych 6. zapewnieniu w programie sektorowym PO Innowacyjna Gospodarka środków na udział polskich podmiotów w projektach międzynarodowych realizowanych w ramach działań Dyrekcji Generalnej Polityka Regionalna oraz organizacji europejskich (np. 7. zapewnieniu spójności pomiędzy przedsięwzięciami planowanymi do podjęcia w ramach RPO a Programami Operacyjnymi Innowacyjna Gospodarka oraz Rozwój Polski Wschodniej poprzez opracowanie mapy drogowej (w postulowanej strategii) inwestycji w projekty społeczeństwa informacyjnego w latach , definiującej całość planowanych inwestycji, ich wzajemne relacje, architekturę i powiązania z inwestycjami centralnymi (epuap, przebudowa rejestrów państwowych) 8. zapewnienia bieżącego i merytorycznego udziału przedstawicieli regionów w pracach nad projektem budowy infrastruktury sieci szkieletowej w województwach Polski wschodniej dotychczasowe działania w tym zakresie prowadzone w ramach PO Rozwój Polskich Wschodniej nie uwzględniają metodyki przygotowania tak złożonych projektów i bez niezbędnych analiz ekonomiczno prawnych uwzględniających specyfikę regionalną. Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 5

6 2. ZAKRES I METODYKA BADANIA Ankieta na temat realizacji polityki strukturalnej w zakresie inwestycji społeczeństwa informacyjnego współfinansowanych ze środków działania 1.5 ZPORR została skierowana do pracowników 16 urzędów marszałkowskich [tzw. korespondentów regionalnych], z którymi byłe Ministerstwo Nauki i Informatyzacji utrzymywało, a po jego likwidacji w 25 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji utrzymuje bieżący kontakt. Raport obrazuje zatem pełny zakres polityki strukturalnej w zakresie rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w regionach. W niniejszym dokumencie odniesiono się również do wyników poprzednich badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie w latach Ankieta składała się z czterech części: informacje ogólne 6 pytań informacje o konkursach 13 pytań projekty zaakceptowane do września 25 8 pytań problemy występujące w trakcie wdrożenia projektu 2 pytania. W bieżącej edycji ankiety autorzy badania uwzględnili wyniki konkursów zorganizowanych lub rozstrzygniętych po 3 września 25 r., czyli po aktualizacji poprzedniego raportu. Podjęto także analizę wszystkich realizowanych projektów z punktu widzenia usług on-line, jakie mają udostępnić (typy projektów). Analizę uszczegółowiono w stosunku do przedstawionych w poprzednich raportach, opisując kilka zasadniczych funkcji wdrażanych w ramach projektów, co pozwoliło wyodrębnić projekty realizujące jednocześnie kilka usług (np. podpis elektroniczny, usługi dla ludności i obieg dokumentów) PROFIL RESPONDENTÓW Wypełnione przez respondentów badania ankiety zostały przekazane SMWI do 8 maja 26 roku. Respondentami byli pracownicy wydziałów/departamentów urzędów marszałkowskich odpowiedzialni za problematykę rozwoju regionalnego oraz za pozyskiwanie, programowanie i monitorowanie funduszy europejskich (15 województw). W jednym przypadku respondentem był wydział informatyzacji urzędu marszałkowskiego. Dane budżetowo-finansowe aktualizowano także drogą telefoniczną w lipcu 26 r. W większości urzędów marszałkowskich do realizacji czynności związanych z obsługą projektów działania 1.5 ZPORR została oddelegowana co najmniej jedna osoba GŁÓWNE GRUPY BENEFICJENTÓW PROJEKTÓW Informacje o głównych beneficjentach (liderach) projektów działania 1.5 przedstawia tabela 2 oraz wykres 1: Liczba projektów Całkowity budżet projektów (w mln zł) Urzędy marszałkowskie ,71 Urzędy wojewódzkie 5 18,72 Urzędy miejskie 5 128,8 Urzędy gmin wiejskich 49 19,94 Starostwa powiatowe 35 33,2 Jednostki edukacyjne 19 26,5 Inne ,54 Suma ,69 Tabela 2. Beneficjenci projektów działania 1.5 ZPORR liczba i wartość budżetów projektów zaakceptowanych przez zarządy województw 4 W poprzednich raportach wskazywano tylko na jedną dominującą funkcję projektu. Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 6

7 Relatywnie wysoki udział projektów zgłoszonych przez beneficjentów sklasyfikowanych w kategorii Inne wynika przede wszystkim z wyraźnego zwiększenia aktywności placówek opieki zdrowotnej w procesie aplikowania o środki z funduszy strukturalnych przeznaczone na innowacyjną infrastrukturę. Wysoka wartość wszystkich projektów w tej kategorii wynika również z faktu, iż zlokalizowano w niej projekty zgłoszone przez spółki publiczne powołane w celu realizacji przedsięwzięć z działania 1.5. Odsetek całego budżetu zakontraktowanego w odniesieniu do poszczególnych grup beneficjentów 25% 34% 5% 6% 4% 23% 3% Urzędy marszałkowskie Urzędy wojewódzkie Urzędy miejskie Urzędy gmin wiejskich Starostwa powiatowe Jednostki edukacyjne Inne Rysunek 1. Budżety projektów działania 1.5 realizowanych przez różne grupy beneficjentów Inwestycje w infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego są realizowane przede wszystkim przez urzędy marszałkowskie (34% budżetu działania 1.5 ZPORR) i urzędy miast (23%). Zaledwie 4% budżetu przeznaczono na realizację projektów wdrażanych bezpośrednio przez gminy wiejskie. Pamiętać jednak należy, iż w kilku województwach urząd marszałkowski pełni rolę lidera porozumienia samorządów lokalnych (także gmin wiejskich) i jako taki stał się stroną kontraktu z wojewodą. Nie zmienia to jednak faktu, iż środki na realizację projektów spożytkowane zostaną głównie na inwestycje w infrastrukturę zlokalizowaną w miastach wojewódzkich. Czwarta część budżetu działania 1.5 ZPORR przeznaczona zostanie na realizację projektów zgłoszonych przez beneficjentów sklasyfikowanych w kategorii Inne. Uwzględniony został w niej między innymi projekt o najwyższym budżecie w kraju, stanowiącym 11% całkowitej alokacji na działanie 1.5 w latach Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci teleinformacyjnej w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 7

8 3. PODAŻ PROJEKTÓW W WOJEWÓDZTWACH 3.1. STAN WDRAŻANIA DZIAŁANIA 1.5 ZPORR W REGIONACH Liczba konkursów Wnioski zgłoszone ogółem Zaakceptowane przez PE Zaakceptowane przez RKS Zaakceptowane przez zarządy województw Podpisane kontrakty dolnośląskie kujawsko- pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie Tabela 3. Zaawansowanie procedury akceptacji projektów działania 1.5 ZPORR w regionach (stan na 31 lipca 26 r.). Do 31 lipca 26 roku panele ekspertów powołane przez urzędy marszałkowskie oceniły 599 wniosków projektowych. Aktywność potencjalnych beneficjentów projektów uzależniona była przede wszystkim od postępowań konkursowych ogłaszanych przez instytucje zarządzające wdrażaniem ZPORR. W części regionów ograniczyły się one do przeprowadzenia jednego konkursu, w innych zorganizowano ich kilka. Przebieg procedury ewaluacji projektów działania 1.5 ZPORR w regionach ilość projektów Wnioski zgłoszone ogółem Zaakceptowane przez PE Zaakceptowane przez RKS Zaakceptowane przez zarządy Podpisane kontrakty Rysunek 2. Ilość projektów działania 1.5 w kolejnych etapach procedury ewaluacyjnej Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 8

9 Efektem pracy panelów ekspertów było dopuszczenie do dalszej części procedury ewaluacyjnej 347 wniosków (57,93 % zgłoszonych). Kolejnym etapem oceny wniosków były prace Regionalnych Komitetów Sterujących. RKS zaopiniowały pozytywnie 321 projektów, odrzucając tylko niewiele ponad 1% wniosków. Ostatecznie decyzjami zarządów województw zdecydowano o realizacji 22 projektów. Oznacza to że 4% wniosków podlegających ocenie zarządów województw nie zyskało ostatecznie uznania władz regionalnych. L.p. Województwo Umowy (kontrakty) z wojewodami Ilość Wartość [mln zł] Procent umów Podpisanych 1. dolnośląskie 7 26,68 77,8 2. kujawsko-pomorskie 6 85, lubelskie 9 1,61 15,8 4. lubuskie 1, łódzkie 9 42,38 69,2 6. małopolskie 9 45, mazowieckie 8. opolskie 1 14, podkarpackie 9 15,98 39,1 1. podlaskie 1 28, pomorskie 16 27, śląskie 8 44, świętokrzyskie 3 19, warmińsko-mazurskie 15. wielkopolskie 2 11,77 66,7 16. zachodniopomorskie 16 26,4 1 Suma ,9 Tabela 4. Projekty działania 1. 5 ZPORR zakontraktowane poprzez podpisanie umów liderów projektów z wojewodami Do 31 lipca 26 roku wojewodowie podpisali dziewięćdziesiąt siedem umów na realizację projektów działania 1.5 ZPORR, czyli nieco mniej niż połowy wszystkich projektów zaakceptowanych do realizacji. Umowy z liderami wszystkich projektów zaakceptowanych w procedurze aplikacyjnej podpisano tylko w siedmiu województwach. Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 9

10 3.2. SZCZEGÓŁOWE DANE Z WOJEWÓDZTW Poniższe tabele zawierają szczegółowe zestawienia danych o konkursach i projektach zgłoszonych w działaniu 1.5 ZPORR, a także informacje na temat prac instytucji ewaluujących wnioski Województwo dolnośląskie Konkurs w 24 r. Data ogłoszenia 1 września Data zamknięcia 29 września Liczba zgłoszonych projektów 51 Wartość zgłoszonych projektów 74,79 Liczba projektów zaakceptowanych 9 przez Zarząd Województwa Wartość projektów zaakceptowanych 27,27 przez Zarząd Województwa Projekty zaakceptowane przez Zarząd Województwa do realizacji Liczba wszystkich zaakceptowanych projektów Wartość wszystkich Środki ZPORR pozostałe do następnego konkursu 9 27,27 2,92 mln zł 1. Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska 2. Budowa Wrocławskiego Publicznego Systemu 3,96 mln zł Informacji Przestrzennej 3. Regionalna Platforma Cyfrowa. Powiat Zgorzelecki,61 mln zł 4. Przebudowa oraz rozwój sieci komputerowej,62 mln zł i telefonicznej Starostwa Powiatowego w Wołowie 5. Modernizacja sieci teleinformatycznej KW PSP we,3 mln zł Wrocławiu w celu dostosowania do e-administracji 6. Regionalna Platforma Cyfrowa. Gmina Zgorzelec,17 mln zł 7. Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz Laskowski 8. E-Urząd - Internetowa Obsługa Klienta w Urzędzie Miasta Oleśnicy - etap I. Gmina miejska Oleśnica 9. Budowa Punktów Publicznych Dostępu do Internetu oraz uruchomienie usługi e-biblioteka. Gmina Środa Śląska,1 mln zł,3 mln zł,29 mln zł Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 1

11 Województwo kujawsko-pomorskie Konkurs w 24 r. Data ogłoszenia 19 lipca Data zamknięcia 3 lipca Liczba zgłoszonych projektów 12 Wartość zgłoszonych projektów 89,61 Liczba projektów zaakceptowanych 6 przez Zarząd Województwa Wartość projektów zaakceptowanych 85,49 przez Zarząd Województwa Projekty zaakceptowane przez Zarząd Województwa do realizacji Liczba wszystkich zaakceptowanych projektów Wartość wszystkich Środki ZPORR pozostałe do następnego konkursu 6 85,49 76,76 mln zł 1. Budowa regionalnej szerokopasmowej sieci teleinformacyjnej w Województwie Kujawsko- Pomorskim 2. INFOBIBNET informacja, biblioteka, sieć 5,58 mln zł 3. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa 1,2 mln zł 4. Budowa infrastruktury teleinformatycznej,92 mln zł w budynkach Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy 5. Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu,88 mln zł dokumentów ESOD w UM we Włocławku 6. Informatyzacja usług Urzędu Miasta Bydgoszcz,33 mln zł Województwo lubelskie Konkurs I konkurs w 24 r. II konkurs w 24 r. III konkurs w 25 r. IV konkurs w 26 r. Data ogłoszenia 21 września 18 października 4 kwietnia 2 stycznia Data zamknięcia 9 lipca 29 października 15 kwietnia 13 stycznia Liczba zgłoszonych projektów Wartość zgłoszonych projektów 3,81 12,32 36,5 26,68 Liczba projektów zaakceptowanych przez Zarząd Województwa Wartość projektów zaakceptowanych 2,81 1,29 27,73 6,34 przez Zarząd Województwa Projekty zaakceptowane przez Zarząd Województwa do realizacji Liczba wszystkich zaakceptowanych projektów Wartość wszystkich 57 38,17 1. e - Powiat zamojski w społeczeństwie,79 mln zł informacyjnym 2. Komputeryzacja biblioteki miejskiej w Puławach,65 mln zł 3. Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP - I etap 4. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury powiatu łukowskiego 5. Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w gminie Jastków 6. Wirtualny powiat. Budowa społeczeństwa informacyjnego w powiecie łęczyńskim,6 mln zł,41 mln zł,2 mln zł,16 mln zł Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 11

12 7. Stworzenie informatycznej sieci usprawniającej,9 mln zł funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego 8. Rozbudowa elektronicznego systemu transmisji,12 mln zł danych służb ratowniczych w KW PSP w Lublinie 9. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury,27 mln zł informatycznej w Starostwie Powiatowym w Puławach 1. "e-miasto Biała Podlaska" 7,15 mln zł 11. "Modernizacja infrastruktury informatycznej JST 1,1 mln zł Powiatu Parczewskiego". 12. "Budowa szerokopasmowej sieci,32 mln zł bezprzewodowej z dostępem do Internetu, Gmina Terespol etap I" 13. "Krasnystaw w sieci". Informatyzacja działalności,88 mln zł jednostek realizujących zadania publiczne miasta 14. "Informatyzacja gminy Firlej",27 mln zł 15. "Budowa infrastruktury dla legitymacji studenckiej SELS w UMCS w Lublinie" 16. "Puławy w sieci - wdrażanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Puławy" 17. "eadministracja - elektroniczny system obiegu dokumentów oraz PIAP w Starostwie Powiatowym w Lubartowie" 18. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej w powiecie Kraśnickim." 19. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Miasta Dęblin" 2. "Komputerowy system obiegu i archiwizacji dokumentów medycznych na bazie teleradiologii" 21. "e-powiat - Elektroniczny system obiegu dokumentów oraz PIAP w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie" 22. "Zastosowanie technologii informatycznokomunikacyjnych, utworzenie społeczeństwa informacyjnego." 23. "Modernizacja, rozbudowa sieci komputerowej w Gminie Dzierzkowice" 24. "Informatyzacja urzędu z wykonaniem publicznych punktów dostępu do Internetu." 25. "Budowa platformy teleinformatycznej w budynkach Urzędu Miasta Biłgoraj" 26. "e-powiat zamojski w społeczeństwie informacyjnym" 27. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej Gminy Potok Wielki" 28. "Zintegrowany System Zarządzania Uczelnią z infrastrukturą publicznego dostępu do Internetu." 29. "Informatyzacja Miasta Rejowiec Fabryczny "e- Rejowiec Fabryczny" 3. "Budowa e-administracji Urzędu Gminy w Karczmiskach oraz jednostkach podległych" 31. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Miejskim w Piaskach" 32. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy Mełgiew" 33. "Modernizacja i rozbudowa systemów Gminy Niemce" 1,3 mln zł 2,5 mln zł,54 mln zł,27 mln zł,51 mln zł 1,9 mln zł,28 mln zł,32 mln zł,14 mln zł,27 mln zł,53 mln zł,79 mln zł,15 mln zł 1,67 mln zł,28 mln zł,6 mln zł,9 mln zł,15 mln zł,23 mln zł Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 12

13 Środki ZPORR pozostałe do następnego konkursu 34. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Gminy Krzywda" 35. "Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Informatycznej w Janowie Lubelskim'' 36. "Informatyzacja szpitala Neuropsychiatrycznego SP ZOZ w Lublinie" 37. "Rozbudowa i modernizacja systemu infrastruktury informatycznej Miasta Łuków" 38. "Stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności w miejscowości Ryki" 39. "E-Urząd" - Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Łaziska 4. "Wprowadzanie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców" 41. "Rozbudowa infrastruktury informatycznej Gminy Wysokie" 42. "Rozbudowa infrastruktury informatycznej Gminy Kurów" 43. "Rozbudowa infrastruktury informatycznej Gminy Opole Lubelskie" 44. "Wykorzystanie technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy instytucji publicznych (egmina)" 45. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy Łuków" 46. "Budowa platformy elektronicznej w KP PSP w Janowie Lubelskim dla obsługi telefonu ratunkowego 112" 47. "Przygotowanie Urzędu Gminy w Radzyniu Podlaskim do elektronicznego obiegu dokumentów " 48. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy Rybczewice" 49. "Przygotowanie WZMiUW w Lublinie do elektronicznego obiegu dokumentów" 5. "Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym w Lublinie" 51. Wdrożenie przez RCKiK w Lublinie Systemu Komputerowego Bank Krwi Usprawnienie Gospodarki Krwią 52. Wirtualny powiat. Budowa Społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Łęczyńskim. Etap II 53. e-gmina Sułów - budowa bezprzewodowej sieci informatycznej w gminie 54. Informatyczna obsługa spraw i interesantów w Gminie Poniatowa 55. System zarządzania obiegiem informacji w strukturach administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego 56. Utworzenie Dęblińskiego Centrum Informacjikontynuacja procesu budowy społeczeństwa informacyjnego w Mieście Dęblin 57. Informatyzacja Miejskiej biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP w filiach MBP - II Etap,15 mln zł,29 mln zł 1,42 mln zł,24 mln zł,13 mln zł,22 mln zł 2,39 mln zł,19 mln zł,15 mln zł,24 mln zł,2 mln zł,43 mln zł,11 mln zł,1 mln zł,9 mln zł,9 mln zł,4 mln zł,43 mln zł 1,76 mln zł,9 mln zł,28 mln zł 2,62 mln zł,13 mln zł 1,3 mln zł Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 13

14 Województwo lubuskie Konkurs I konkurs w 24 r. II konkurs w 24 r. III konkurs w 24 r. IV konkurs w 24 r. V konkurs w 25 r. Data ogłoszenia 19 maja. 2 czerwca 2 września. 2 listopada 11 lipca Data zamknięcia 31 maja 15 czerwca 15 września 15 listopada 22 sierpnia Liczba zgłoszonych projektów Wartość zgłoszonych projektów,26 2,7 11,83 33,44 Liczba projektów zaakceptowanych 1 9 przez Zarząd Województwa Wartość projektów zaakceptowanych,26 14,36 przez Zarząd Województwa Projekty zaakceptowane przez Zarząd Województwa do realizacji Środki ZPORR pozostałe do następnego konkursu Liczba wszystkich zaakceptowanych projektów Wartość wszystkich 1 14,62 1. Regionalna Platforma Cyfrowa. Gminy: Nowe,26 mln zł Miasteczko i Sulechów 2. Wrota Słubickie wdrożenie infrastruktury 1,77 mln zł społeczeństwa informacyjnego w powiecie słubickim 3. Projekt modernizacji Zielonogórskiej Miejskiej,85 mln zł Sieci Szerokopasmowej ZIELMAN w Zielonej Górze - ZIELMAN II 4. Kompleksowy system informacji w powiecie 1,2 mln zł zielonogórskim 5. Regionalna Platforma Cyfrowa,9 mln zł Powiat Krośnieński 6. Telemedycyna dla zdrowia,83 mln zł 7. Budowa regionalnej sieci informatycznej GORMAN z Centrum w Gorzowie Wlkp., I etap - sieć akademicka. 8. Rozbudowa Systemu Informatycznego SP ZOZ w Drezdenku 9. Informatyzacja SP ZOZ celem zwiększenia konkurencyjności. 1. "Wdrożenie centralnego systemu analitycznego i sprawozdawczego dla Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze 5,16 mln zł,65 mln zł 1 mln zł 2 mln zł Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 14

15 Województwo łódzkie Konkurs I konkurs w 24 r. II konkurs w 24 r. Data ogłoszenia 8 czerwca 25 października Data zamknięcia 25 czerwca 12 listopada Liczba zgłoszonych projektów 8 21 Wartość zgłoszonych projektów 3,12 26,12 Liczba projektów zaakceptowanych 6 7 przez Zarząd Województwa Wartość projektów zaakceptowanych 21,38 23,19 przez Zarząd Województwa Projekty zaakceptowane przez Zarząd Województwa do realizacji Środki ZPORR pozostałe do następnego konkursu Liczba wszystkich Wartość wszystkich 13 44,57 17,47 mln zł 1. e-łódź zakup i wdrożenie elektronicznego urzędu w Urzędzie Miasta Łodzi 2. Regionalna Platforma Cyfrowa Powiaty: Wieluński, Sieradzki, Wieruszowski 3. Przyjazna Administracja Informatyzacja Urzędów Powiatu Poddębickiego 4. Rozwój i upowszechnienie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w wiejskiej gminie Parzęczew 5. Elektroniczny system usług dla ludności gminy Nowosolna 6. Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi BUM 7. Budowa społeczeństwa informacyjnego w Gminie Zgierz poprzez upowszednienie e- administracji 8. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Aleksandrów Łódzki - implementacja nowoczesnych technik 9. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Jeżów 1. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Gminie Żelechlinek 11. Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miejskiego w Łasku - etap I 1,62 mln zł 1,5 mln zł,76 mln zł,28 mln zł,2 mln zł 1,2 mln zł,71 mln zł,18 mln zł,23 mln zł,79 mln zł 12. Centrum Informacji Filmowej przy PWSFTiT,9 mln zł 13. System Informacji o Terenie dla miasta Łodzi - faza V 19,99 mln zł Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 15

16 Województwo małopolskie Konkurs I konkurs w 24 r. II konkurs w 25 r. Data ogłoszenia 21 maja 1 stycznia Data zamknięcia 14 czerwca 11 lutego Liczba zgłoszonych projektów Wartość zgłoszonych projektów 26,31 44,88 Liczba projektów zaakceptowanych 2 7 przez Zarząd Województwa Wartość projektów zaakceptowanych 8,8 37,31 przez Zarząd Województwa Projekty zaakceptowane przez Zarząd Województwa do realizacji Środki ZPORR pozostałe do następnego konkursu Liczba wszystkich Wartość wszystkich 9 45,39 5,42 mln zł 1. Budowa Podkrakowskiego Systemu Teleinformatycznego 2. e-szpital, Stworzenie cyfrowej platformy danych medycznych i telekonsultacji 3. System Wspomagania Zarządzania Edukacją w Tarnowie 4. Budowa regionalnego systemu pozycjonowania w województwie małopolskim 5. Wirtualna Czytelnia Teatralna - WIRTUALNA SKENE 6. Małopolska Platforma Elektroniczna Zintegrowanej Komunikacji i Zarządzania Komisariatów Policji 7. Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce 8. Zintegrowany System Zarządzania Oświatą w Krakowie 9. E-Kraków. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej usprawniającej zarządzanie dużą aglomeracją miejską 2,66 mln zł 2,44 mln zł 1,99 mln zł,4 mln zł 6,7 mln zł 12,41 mln zł 8,1 mln zł 5,99 mln zł Województwo mazowieckie Konkurs w 25 r. Data ogłoszenia 5 grudnia Data zamknięcia 12 grudnia Liczba zgłoszonych projektów 39 Wartość zgłoszonych projektów 94,75 Liczba projektów zaakceptowanych 19 przez Zarząd Województwa Wartość projektów zaakceptowanych 5,84 przez Zarząd Województwa 1. Budowa infrastruktury użytkowej systemu 1,96 mln zł pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim 2. Budowa Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej poprzez rozbudowę systemu funkcjonującego w Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego 4,25 mln zł Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" 16

Stan wdrażania polityki strukturalnej w Polsce w zakresie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [działanie 1.

Stan wdrażania polityki strukturalnej w Polsce w zakresie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [działanie 1. strukturalnej w Polsce w zakresie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [działanie 1.5 ZPORR] Tarnów-Warszawa Styczeń 2005 Stan realizacji działania 1.5 ZPORR w województwach Spis treści:

Bardziej szczegółowo

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH

OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH BADANIE EWALUACYJNE PN. OCENA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH RPO WŁ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Raport końcowy Opracował: Zespół konsultantów ITTI Poznań, 20 listopada 2014 ITTI Sp.

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005

Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Rok 2005 Roczny raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006 Rok 2005 Warszawa, 2007 Roczny Raport z postępu wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Dokument został opracowany przez konsorcjum projektu Pro@CTIS

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2008 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2009 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo

c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o.

c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o. STRATEGIA INFORMATYZACJI MIASTA OTWOCKA na lata 2006-2013 c o n s u l t i n g UNITEL CONSULTING Sp. z o.o. ul. Wierzbięcice 44a, 61-568 Poznań tel. (061) 834 54 80, fax (061) 834 54 81 e-mail:biuro@unitel.com.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Dostępdoinformacji. Programów Operacyjnych. w ramach16regionalnych. systemy wyboru projektów. orazsystemywyboruprojektów

Dostępdoinformacji. Programów Operacyjnych. w ramach16regionalnych. systemy wyboru projektów. orazsystemywyboruprojektów Dostępdoinformacji orazsystemywyboruprojektów systemy wyboru projektów w ramach16regionalnych w Programów Regionalnych Operacyjnych Programów Operacyjnych Pracazbiorowapodredakcją: MałgorzatyBrennek Marzec2009

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Na zlecenie Unizeto Technologies SA przygotowała firma Prozped Consulting w ramach zespołu: mgr Bogusław Rozpędek mgr Piotr Rozpędek

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Raport z badania OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006 opracowany został przez zespół ekspertów

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PLAN OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

LOKALNY PLAN OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Wołominie z dnia... 2007r. LOKALNY PLAN OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W GMINIE WOŁOMIN NA LATA 2007-2013 Kraków Tarnów - Wołomin, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008 Załącznik do uchwały Nr 19/VI/9 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 27-213 z dnia 15 czerwca 29 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego

Dobre praktyki. Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm. dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Dobre praktyki Wybrane projekty doradcze i inwestycyjne małych i średnich firm dofinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurecyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako nowe narzędzie polityki regionalnej w Perspektywie Finansowej 2014 2020 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo