Prezentacja raportu z badania Katowice, r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja raportu z badania Katowice, 27.11.2012 r."

Transkrypt

1 Prezentacja raportu z badania

2 Wprowadzenie Metodologia Stan SI w WSL Najważniejsze wnioski Rekomendacje

3 Katowice, r.

4 Cel badania: Sprawdzenie, czy realizacja projektów z zakresu usług świadczonych on-line (front-office) oraz systemów wspomagających zarządzanie i przekształcanie informacji (w tym back-office) w ramach RPO WSL na lata przyczyniła się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie. Ocena Programu jako instrumentu wsparcia przedsięwzięć oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie śląskim.

5 Zakres badania: Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Działanie 3.3 Systemy informacji turystycznej, Działanie 4.1 Infrastruktura kultury, Działanie 4.2 Systemy informacji kulturalnej, Działanie 5.4 Zarządzanie środowiskiem, Poddziałanie Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów infrastruktury drogowej, Poddziałanie Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową, Działanie 7.2 Transport publiczny

6 Zakres badania c.d.: Działanie 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego, Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty, Działanie 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego, Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa otwartego, Działanie 9.2 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego. Zakres czasowy:

7 Dziedziny: administracja (226 wniosków / 100 projektów) turystyka (10 wniosków / 8 projektów) kultura (24 wniosków / 21 projektów) zarządzanie środowiskiem (18 wniosków / 17 projektów) transport (11 wniosków / 7 projektów) edukacja (9 wniosków / 4 projektów) ochrona zdrowia (21 wniosków / 6 projektów)

8 Katowice, r.

9 Obszary badawcze: Diagnoza usług publicznych świadczonych przez Internet w województwie śląskim Diagnoza popytu na usługi publiczne świadczone przez Internet w województwie śląskim Diagnoza zastosowania systemów wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym

10 Obszary badawcze c.d.: Ocena zapisów programowych/konstrukcji programu w zakresie wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego Ocena wsparcia projektów dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego w odniesieniu do zainteresowania tego typu projektami

11 Metody badawcze: Analiza dokumentów Analiza dokumentacji projektowej (319 /163) CATI z beneficjentami (153) CAWI z jst IDI z IZ RPO + IW POIG7 (1 triada ) IDI z ekspertami IDI z beneficjentami (*) (6) FGI z KS SEKAP Panel ekspertów (*) także wnioskodawcy i potencjalni beneficjenci

12 Katowice, r.

13 Województwo śląskie jest liderem, bo Dostępne są wszystkie usługi z katalogu UE. Generalnie usługi są zbliżone do tych z Wielkiej Brytanii. Duże są nakłady na informatyzację urzędów (600 tys. zł rocznie 2. miejsce po woj. dolnośląskim; najmniej na sprzęt 37%, najwięcej na oprogramowanie 40%) Najwyższa jest sumaryczna kwota wsparcia z UE (202 mln euro) Najszerszy katalog beneficjentów

14 Województwo śląskie jest liderem, bo Realizowanych jest kilka projektów regionalnych (np. SEKAP, ORSIP, ŚKUP, ŚKUM archiwalne) Realizowane są projekty powiatowe i subregionalne (np. e-powiat częstochowski, powiat pszczyński, Rybnik, Wisła) Urzędy dbają o zachowanie ciągłości działania łącze zapasowe (42% 2. miejsce po woj. kujawsko-pomorskim) Zajmuje pierwsze miejsce pod względem korzystania z SEOD (71%) Wiele urzędów posiada SEOD zintegrowany z epuap (36% 2. miejsce po woj. świętokrzyskim)

15 ale Kierownicy urzędów stosunkowo rzadko używają podpisu elektronicznego (65% 3. miejsce od końca przed woj. świętokrzyskim i mazowieckim). Stan nasycenia e-usługami jest niski (rodzynki w cieście) (SEKAP 4% 54%, epuap 1% 32%) Małe dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych, Brak e-usług transgranicznych Pojawiają się projekty niekomplementarne (np. powiat mikołowski, powiat tarnogórski) Niski poziom dojrzałości e-usług (10 usług tylko na poziomie 1.)

16

17

18 Katowice, r.

19 Zakres wspieranych działań jest właściwy. W większości RPO połączono wsparcie dla kultury i turystyki. Podział na front-office i back-office jest sztuczny. Brak możliwości realizacji pewnych typów projektów (Smart Grid, zarządzanie energią w budynkach, zdalne opomiarowanie mediów i monitoring wizyjny). Brak kwalifikowalności pewnych kategorii kosztów (usługi w modelu przetwarzania w chmurze cloud computing).

20 Niedostateczna komplementarność (*) projektów (SEKAP, epuap). Niska efektywność ekonomiczna projektów, których odbiorcami jest mała liczba mieszkańców (< ). (*) Rzeczywista, a nie deklarowana

21 Katowice, r.

22 Utrzymanie w nowym okresie programowania możliwości wsparcia projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego zarówno w ramach wydzielonego działania, jak i działań dziedzinowych (dedykowane nabory, eksperci IT do oceny wniosków, pozostawić dodatkowe kryteria). Likwidacja podziału front-office i back-office w głównym działaniu dotyczącym społeczeństwa informacyjnego oraz dopuszczenie realizacji projektów zintegrowanych bez określania kategorii przeważającej. Umożliwienie realizacji różnych typów (i obu typów) projektów w działaniach dziedzinowych.

23 Dodanie dziedzinowych działań w zakresie zarządzania energią (lub ochrony środowiska) i bezpieczeństwa publicznego. Połączenia działań związanych z kulturą i turystyką. Przeformułowanie kryterium dotyczącego zgodności ze standardami i uzupełnienie go o zgodność z platformami regionalnymi i centralnymi oraz zwiększenie wagi tego kryterium lub wręcz nadania mu rangi kryterium ogólnego dla projektów teleinformatycznych. Ustanowienia w działaniach dziedzinowych projektów indywidualnych (kluczowych) o skali regionalnej.

24 Preferencje dla projektów realizowanych przez konsorcja/porozumienia jednostek. Dodanie w katalogu kosztów kwalifikowanych zakupu usług hostingowych i obliczeniowych (wyłącznie w czasie rzeczowej realizacji projektu) cloud computing. Preferowania projektów, które realizowane są na obszarach zamieszkanych przez ponad mieszkańców. Preferencje dla projektów na 3. i 4. stopniu dojrzałości.

25 Dziękuję za uwagę! IPM Sp. z o.o Katowice, ul. Pukowca 15 tel