Stan wdrażania polityki strukturalnej w Polsce w zakresie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [działanie 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stan wdrażania polityki strukturalnej w Polsce w zakresie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [działanie 1."

Transkrypt

1 strukturalnej w Polsce w zakresie rozbudowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [działanie 1.5 ZPORR] Tarnów-Warszawa Styczeń 2005

2 Stan realizacji działania 1.5 ZPORR w województwach Spis treści: 1. Podsumowanie Zakres badania przeprowadzonego w województwach Ankieta Profil respondentów Projekty sfinansowane z budżetu działania 1.5 ZPORR w województwach Podaż w województwach strukturalnej w zakresie działania 1.5 ZPORR w województwach Województwo Dolnośląskie Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwo Lubelskie Województwo Lubuskie Województwo Łódzkie Województwo Małopolskie Województwo Mazowieckie Województwo Opolskie Województwo Podkarpackie Województwo Podlaskie Województwo Pomorskie Województwo Śląskie Województwo Świętokrzyskie Województwo Warmińsko-Mazurskie Województwo Wielkopolskie Województwo Zachodniopomorskie Projekty o najniższym budżecie zaakceptowane w konkursach Projekty o najwyższym budżecie zaakceptowane w konkursach Główne typy zaakceptowanych wniosków złożonych w województwach Wartość środków w poszczególnych etapach konkursów działania Wartość środków zaakceptowanych i pozostałych na realizację z budżetu ZPORR przeznaczonych na działanie Wartość w podziale na typy Wartość w województwach w poszczególnych typach w mln zł Wartość zaakceptowanych w relacji do alokacji środków na projekty działnia 1. 5 ZPORR w regionach [ujęcie procentowe] strukturalnej w zakresie działania 1.5 ZPORR Aktualny stan wdrażania polityki strukturalnej w zakresie budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [grudzień 2004] Przyczyny braku akceptacji wniosków Niezbędna postulowana przez samorządy pomoc dla wnioskodawców Oczekiwania beneficjentów końcowych wobec Urzędów Marszałkowskich Załączniki Wzór ankiety Stowarzyszenie Miasta w Internecie Styczeń

3 Stan realizacji działania 1.5 ZPORR w województwach Raport opracowany na zlecenie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji odzwierciedla stan na dzień 5 stycznia 2005 r. Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Tarnów-Warszawa, styczeń 2005 Autorzy raportu: Krzysztof Głomb, Konrad Głomb, Wiesław Musiejewski Przy współpracy specjalistów z Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Departamentu Systemów Informatycznych Administracji Publicznej Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Stowarzyszenie Miasta w Internecie Styczeń

4 Stan realizacji działania 1.5 ZPORR w województwach 1. Podsumowanie i wnioski W listopadzie i grudniu 2004 roku Stowarzyszenie Miasta w Internecie na zlecenie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji przeprowadziło badanie ankietowe, w wyniku którego ustalono stan wdrażania polityki strukturalnej w zakresie inwestycji w budowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego na poziomie regionalnym. W wyniku badania ustalono, iż do dnia 31 listopada 2004 roku na 51 działania 1.5 ZPORR zaakceptowanych przez Zarządy Województwa przeznaczono 137,87 mln złotych, co stanowi 31,92% alokacji środków funduszy strukturalnych przeznaczonych na dofinansowanie z tego działania. Do rozdysponowania pozostała zatem kwota 294,12 mln złotych stanowiąca 68,08% całości alokacji. W dotychczas rozstrzygniętych [zamkniętych] konkursach przeprowadzonych w 14 województwach zgłoszono 246 wniosków projektowych, spośród których do realizacji zaakceptowano 51. Oznacza to, iż zaledwie co piąty wniosek uzyskał akceptację w procedurze aplikacyjnej obejmującej ocenę dokumentacji przez panele ekspertów, decyzje Regionalnych Komitetów Sterujących oraz Zarządy Województw. Najwięcej środków przeznaczono dotąd na projekty, w wyniku których stworzona zostanie infrastruktura szerokopasmowego dostępu do Internetu [45,16% budżetu wszystkich ]. 21,89% przeznaczono na stworzenie systemów informatycznych w urzędach administracji i lokalnej, zaś zaledwie 2,01% na stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu. Władze wojewódzkie oraz organizatorzy konsorcjów projektowych zwracają szczególną uwagę na niezbędną pomoc Rządu RP we wdrażaniu polityki strukturalnej w zakresie budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, obejmującą: a) zmiany w szeregu aktów prawnych, które tworząc niespójny system wysoce utrudniają jego stosowanie i interpretacje, prowadząc w rezultacie do unieważniania przez organy nadzoru wojewódzkiego uchwał rad gmin i powiatów o przystąpieniu do realizacji projektu w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego różnych szczebli Stowarzyszenie Miasta w Internecie Styczeń

5 Stan realizacji działania 1.5 ZPORR w województwach b) dopuszczenie do udziału, a zarazem współfinansowania przez firmy sektora informacji i komunikacji, także w formule partnerstwa publicznoprywatnego c) konieczność sformułowania wykładni prawa odnoszących się do: a. własności infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu b. zasad tworzenia konsorcjów projektowych z udziałem różnych beneficjentów końcowych c. kształtu umów porozumień między partnerami [ umowy konsorcjów ] d) stworzenia punktu konsultacyjnego dla potencjalnych beneficjentów końcowych zainteresowanych kreowaniem, w którym zespół ekspertów udzielałby bezpośredniej pomocy inicjatorom działania 1.5 ZPORR e) stworzenia Krajowych Ram Interoperacyjności w oparciu o wytyczne Unii Europejskiej, w ramach których zostaną określone standardy interoperacyjności dla zapewnienia komunikacji między systemami informatycznymi budowanymi w projektach działania 1.5 ZPORR. Stowarzyszenie Miasta w Internecie Styczeń

6 Stan realizacji działania 1.5 ZPORR w województwach 2. Zakres badania przeprowadzonego w województwach Ankieta na temat realizacji polityki strukturalnej w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego [działanie 1.5 ZPORR], której wyniki stanowią podstawę niniejszego raportu, została opracowana przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Departament Systemów Informatycznych Administracji Publicznej Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz Stowarzyszenie Miasta w Internecie. Rozesłano ją do Urzędów Marszałkowskich oraz do 32 korespondentów regionalnych współpracujących z MNiI. 2.1 Ankieta W ankiecie umieszczono 26 pytań w czterech działach: informacja o ogłoszonych konkursach 10 pytań informacja o projektach zaakceptowanych przez Regionalne Komitety Sterujące 8 pytań informacja o planowanych konkursach 4 pytania informacja o problemach występujących w trakcie wdrażania działania pytania. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. 2.2 Profil respondentów Do końca listopada 2004 roku respondenci z Urzędów Marszałkowskich przekazali do SMWI wypełnione ankiety. Respondentów można podzielić na następujące kategorie: a) wydziały/departamenty zajmujące się polityką regionalną i rozwojem regionalnym, pozyskiwaniem funduszy europejskich, programowaniem i monitorowaniem funduszy europejskich 9 ankiet [56% odpowiedzi] Stowarzyszenie Miasta w Internecie Styczeń

7 Stan realizacji działania 1.5 ZPORR w województwach b) wydziały/departamenty informatyki 2 ankiety [13% odpowiedzi] c) wydziały/departamenty infrastruktury, geodezji 2 ankiety [13% odpowiedzi] d) inne wydziały/departamenty [edukacji i nauki, społeczeństwa informacyjnego] 3 ankiety [18% odpowiedzi]. Rys. 1 Profil respondentów ankiety w podziale na wydziały/departamenty Urzędów Marszałkowskich c-13% b-13% d-18% a-56% Stowarzyszenie Miasta w Internecie Styczeń

8 Stan realizacji działania 1.5 ZPORR w województwach 3. Projekty sfinansowane z budżetu działania 1.5 ZPORR w województwach 3.1 Podaż w województwach W 16 województwach zgłoszono 246 wskazujących na działanie 1.5 ZPORR, jako źródło finansowania, spośród których 65 [o łącznych budżetach 178,17,391 mln zł] zostało zaakceptowanych przez panele ekspertów. Ich budżety stanowiły zatem 48,55% wszystkich środków działania 1.5 ZPORR. W dalszej części procedury aplikacyjnej zarządy województw ograniczyły liczbę do 51 zaakceptowanych ostatecznie do realizacji. Wspólny budżet tej ostatniej grupy wynosi 163,12 mln zł, co stanowi 37,76% środków działania 1.5 ZPORR w skali kraju. Najwięcej wniosków projektowych zgłoszono w województwie dolnośląskim [52]. Tabela 1.1 Liczba [zgłoszonych i zaakceptowanych] w podziale na województwa L.P Województwo Zgłoszonych ogółem Zaakceptowanych przez panele ekspertów 1. Dolnośląskie 52 Trwają procedury konkursowe 2. Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Zaakceptowanych przez zarząd województwa Trwają procedury konkursowe 7. Mazowieckie Konkurs Konkurs Konkurs planowany planowany VI planowany VI VI Opolskie 4 Trwają procedury Trwają procedury konkursowe konkursowe 9. Podkarpackie Podlaskie Konkurs planowany I 2005 Konkurs planowany I 2005 Konkurs planowany I Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie 19 Odwołano Odwołano 15. Wielkopolskie Zachodniopomorskie Suma wniosków Stowarzyszenie Miasta w Internecie Styczeń

9 Stan realizacji działania 1.5 ZPORR w województwach 3.2 strukturalnej w zakresie działania 1.5 ZPORR w województwach Do końca roku 2004 w Polsce ogłoszono 20 konkursów na projekty działania 1.5 ZPORR. Pierwszy z nich został opublikowany 19 maja 2004r w województwie lubuskim. W innych 11 województwach ogłoszono w tym czasie po jednym konkursie, zaś w 2 województwach po 2 konkursy. W województwie lubuskim przeprowadzono do końca 2004 roku - 4 konkursy. Jednocześnie w okresie przygotowania raportu roku 2004 nie udało się uzyskać informacji na temat konkursu na projekty działania 1.5 w województwie podlaskim [pierwszy planowany jest na styczeń 2005r.]. W województwie mazowieckim pierwszy konkurs zostanie ogłoszony dopiero w czerwcu 2005 r. Samorządowe władze wojewódzkie zdecydowały się na konkursy zamknięte, czyli takie, w których data końcowa przyjmowania wniosków jest ściśle określona. Szczegółowy wykaz działań w regionach prezentują zestawienia publikowane na kolejnych stronach Województwo Dolnośląskie Konkurs w 2004 r ,64 mln zł Liczba Trwa ocena przez Regionalny Komitet Sterujący Wartość Trwa ocena przez Regionalny Komitet Sterujący Trwa ocena przez Regionalny Komitet Sterujący Środki ZPORR pozostałe do Trwa ocena przez Regionalny Komitet Sterujący Stowarzyszenie Miasta w Internecie Styczeń

10 Stan realizacji działania 1.5 ZPORR w województwach Województwo Kujawsko-Pomorskie Konkurs w 2004 r ,138mln zł Liczba 6 Wartość 53,83 mln zł Odbył się jeden konkurs dotyczący działania 1.5, kolejne planowane są w roku Projekty zaakceptowane w 1. Budowa szerokopasmowej sieci konkursie i ich wartość teleinformacyjnej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - 47,690 mln zł 2. INFOBIBNET sieć informacyjno bibliotekarska - 3,972 mln zł 3. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa - 0,727 mln zł 4. Budowa infrastruktury teleinformatycznej w budynkach Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy 0,691 mln zł 5. Wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów ESOD w Urzędzie Miasta we Włocławku - 0,518 mln zł 6. Informatyzacja usług Urzędu Miasta Bydgoszcz - 0,229 mln zł Środki ZPORR pozostałe do 0,14 mln zł Województwo Lubelskie Konkursy w 2004 r. I konkurs II konkurs ,818 mln zł Liczba 6 Wartość 2,83 mln zł 29 października 2004r. zakończył się II konkurs wniosków. W obu konkursach zgłoszono 24 projekty. Procedura oceny wniosków została wstrzymana ze względów formalnych władze wojewódzkie poinformowały, iż ich zdaniem brak jest jednoznacznej interpretacji, kto może aplikować o środki ZPORR: gmina czy urząd. Stowarzyszenie Miasta w Internecie Styczeń

11 Stan realizacji działania 1.5 ZPORR w województwach Projekty zaakceptowane w I konkursie i ich wartość Środki ZPORR pozostałe do 1. e - Powiat zamojski w społeczeństwie informacyjnym - 0,799 mln zł 2. Komputeryzacja biblioteki miejskiej w Puławach - 0,653 mln zł 3. Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie i utworzenie PIAP-ów w filiach MBP - I etap - 0,6 mln zł 4. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury powiatu łukowskiego - 0,414 mln zł 5. Modernizacja i rozbudowa sieci komputerowej w gminie Jastków 0,2 mln zł 6. Wirtualny powiat. Budowa społeczeństwa informacyjnego w powiecie łęczyńskim - 0,16 mln zł 5,50 mln zł Województwo Lubuskie Konkursy w 2004 r. I konkurs II konkurs III konkurs IV konkurs I konkurs 0 III konkurs 4 II konkurs 1 IV konkurs 20 I konkurs 0 III konkurs - 2,072 mln zł II konkurs 0,267 mln zł IV konkurs brak informacji Liczba 1 z II konkursu Wartość 0,27 mln zł Projekt zaakceptowany w II konkursie i jego wartość Środki ZPORR pozostałe do Odbyły się już cztery konkursy na projekty działania 1.5. Do realizacji zaakceptowano tylko jeden projekt z II konkursu. Projekty z III konkursu zostały negatywnie zaopiniowane przez RKS. RKS pracuje nad oceną 20 z IV konkursu. 1. Regionalna Platforma Cyfrowa. Gminy: Nowe Miasteczko i Sulechów - 0,267 mln zł 13,17 mln zł Stowarzyszenie Miasta w Internecie Styczeń

12 Stan realizacji działania 1.5 ZPORR w województwach Województwo Łódzkie Konkursy w 2004 r. I konkurs II konkurs I konkurs - 8 II konkurs 21 I konkurs - 41,43mln zł II konkurs mln zł Liczba I konkurs - 6 II konkurs trwa ocena Wartość I konkurs - 21,40 mln zł II konkurs trwa ocena Odbyły się dwa konkursy na projekty działania 1.5. Trwa ocena 21 z II konkursu przez RKS. Projekty zaakceptowane w I 1. e-łódź zakup i wdrożenie elektronicznego urzędu konkursie i ich wartość w Urzędzie Miasta Łodzi - 17,470 mln zł 2. Regionalna Platforma Cyfrowa Powiaty: Wieluński, Sieradzki, Wieruszowski - 1,620 mln zł 3. Przyjazna Administracja Informatyzacja Urzędów Powiatu Poddębickiego - 1,055 mln zł 4. Rozwój i upowszechnienie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w wiejskiej gminie Parzęczew - 0,764 mln zł 5. Elektroniczny system usług dla ludności gminy Nowosolna - 0,284 mln zł 6. Baza usług medycznych udzielanych mieszkańcom m. Łodzi BUM - 0,206 mln zł Środki ZPORR pozostałe do Dane będą znane po zakończeniu prac RKS i akceptacji Zarządu Województwa Województwo Małopolskie Konkurs w 2004 r ,26 mln zł Liczba 2 Wartość 8,09 mln zł Projekty zaakceptowane w I konkursie i ich wartość Odbył się jeden konkurs na projekty działania 1.5, kolejne planowane są w roku Budowa Podkrakowskiego Systemu Teleinformatycznego - 5,429 mln zł 2. e-szpital, Stworzenie cyfrowej platformy danych medycznych i telekonsultacji - 2,661 mln zł Środki ZPORR pozostałe do 32,27 mln zł Stowarzyszenie Miasta w Internecie Styczeń

13 Stan realizacji działania 1.5 ZPORR w województwach Województwo Mazowieckie Konkurs Liczba Wartość Środki ZPORR pozostałe do Urząd Marszałkowski planuje konkurs na projekty działania 1.5 w czerwcu ,46 mln zł Województwo Opolskie Konkursy w 2004r ,34 mln zł Liczba 0 Wartość 0 Odbył się jeden konkurs, w którym zgłoszono 4 projekty. Trwa ocena wniosków przez RKS. Środki ZPORR pozostałe do Dane będą znane po zakończeniu prac RKS i akceptacji Zarządu Województwa Województwo Podkarpackie Konkurs w 2004 r Liczba Wartość 15 28,84 mln zł 9 15,98 mln zł Odbył się jeden konkurs na projekty działania 1.5, zgłoszono w nim 15 z czego 9 otrzymało rekomendacje RKS i Zarządu Województwa. Kolejne konkursy planowane są w 2005 roku. Stowarzyszenie Miasta w Internecie Styczeń

14 Stan realizacji działania 1.5 ZPORR w województwach Projekty zaakceptowane w I konkursie i ich wartość Środki ZPORR pozostałe do 1. Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Rzeszowskiej ResMAN etap I - 8,79 mln zł 2. Rozbudowa portalu Wrót Podkarpackich i jego integracja z systemem elektronicznego obiegu dokumentów - 2,88 mln zł 3. Rzeszowska Miejska Bezprzewodowa Sieć Komputerowa - 2,52 mln zł 4. Utworzenie systemu informacji geograficznej GIS dla Miasta Tarnobrzega 0,37 mln zł 5. e-lubaczów - System Informacji Elektronicznej - 0,30 mln zł 6. Budowa społeczeństwa informacyjnego Gminy Czudec - 0,204 mln zł 7. Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy w Baranowie Sandomierskim - 0,16 mln zł 8. Elektroniczny obieg dokumentów oraz system usług publicznych on - line dla ludności Gminy Raniżów - 0,10 mln zł 9. Elektronizacja obiegu dokumentów w ramach usługi e- Urząd w Starostwie Powiatowym w Łańcucie Etap I - 0,66 mln zł 11,99 mln zł Województwo Podlaskie Konkurs Liczba Wartość Środki ZPORR pozostałe do Urząd Marszałkowski planuje konkurs na styczeń ,42 mln zł Województwo Pomorskie Konkurs w 2004 r Liczba Wartość 14 45,02 mln zł 6 15,08 mln zł Stowarzyszenie Miasta w Internecie Styczeń

15 Stan realizacji działania 1.5 ZPORR w województwach Projekty zaakceptowane w I konkursie i ich wartość Środki ZPORR pozostałe do Odbył się jeden konkurs na projekty działania 1.5, RKS i Zarząd Województwa zaakceptowały 6 do realizacji. Kolejne konkursy w 2005 roku. 1. e-gdańsk - europejska metropolia on-line - 5,263 mln zł 2. Stworzenie e - urzędu oraz promocja wykorzystania Internetu w Powiecie Człuchowskim - 3,280 mln zł E-powiat - Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie powiatu wejherowskiego - 3,224 mln zł 4. Budowa systemu teleinformatycznego w Komendzie Miejskiej Policji w Słupsku + 2,260 mln zł 5. Budowa CZRiK - 2 Etap Programu Zwiększającego Publiczny Dostęp do Internetu w Powiecie Malborskim - 0,625 mln zł 6. Stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Kościerzyna - 0,428 mln zł 14,57 mln zł Województwo Śląskie Konkurs w 2004 r Liczba Wartość Projekty zaakceptowane w I konkursie i ich wartość Środki ZPORR pozostałe do 5 14,54 mln zł 2 10,26 mln zł Odbył się jeden konkurs na projekty działania 1.5, kolejne planowane są w roku Elektroniczna karta miejska i publiczne punkty dostępu do Internetu w mieście Rybnik - 5,394 mln zł 2. Budowa systemu faksowo-mailowego z podpisem elektronicznym dla jednostek policji w województwie śląskim - 4,872 mln zł 33,52 mln zł Stowarzyszenie Miasta w Internecie Styczeń

16 Stan realizacji działania 1.5 ZPORR w województwach Województwo Świętokrzyskie Konkurs w 2004 r Liczba Wartość Projekty zaakceptowane w I konkursie i ich wartość Środki ZPORR pozostałe do 8 13,58 mln zł 5 11,65 mln zł Odbył się jeden konkurs na projekty działania 1.5, RKS i Zarząd Województwa zaakceptowały 5 do realizacji. 1. Komputeryzacja, modernizacja i wdrożenie systemów: obiegu leków, rejestracji pacjentów i archiwizacji w Szpitalu Miejskim Św. Aleksandra w Kielcach 0,195 mln zł 2. ŚRSK- Świętokrzyska Regionalna Sieć Komputerowa, rozbudowa MSK KIELMAN, projekt Politechniki Świętokrzyskiej 0,861 mln zł 3. Wszechnica Informacyjna Powiatu Skarżyskiego 0,780 mln zł 4. E-Świętokrzyskie - budowa sieci radiowej 3,410 mln zł 5. E-Świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej 7,54 mln zł Całość środków na projekty działania 1.5 została wykorzystana w I konkursie Województwo Warmińsko-Mazurskie Konkurs w 2004 r ,63 mln zł Liczba 8 Wartość 0 W roku 2004 ogłoszono jeden konkurs, w którym RKS rekomendował 8, ale zostały one negatywnie ocenione przez Zarząd Województwa konkurs unieważniono wg informacji przekazanych przez władze województwa z powodu uchybień formalnych. Środki ZPORR pozostałe do 42,43 mln zł Stowarzyszenie Miasta w Internecie Styczeń

17 Stan realizacji działania 1.5 ZPORR w województwach Województwo Wielkopolskie Konkurs w 2004 r ,74 mln zł Liczba 3 Wartość 19,41 mln zł Projekty zaakceptowane w I konkursie i ich wartość Odbył się jeden konkurs na projekty działania 1.5, kolejne planowane są w roku Infrastruktura w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego - 7,637 mln zł 2. Wielkopolski Urząd wojewódzki elektronicznym urzędem otwartym na potrzeby klientów - 6,305 mln zł 3. e-poznań realizacja programu budowy elektronicznej administracji publicznej - 5,475 mln zł Środki ZPORR pozostałe do 1.07 mln zł Województwo Zachodniopomorskie Konkurs w 2004 r Liczba Wartość Projekty zaakceptowane w I konkursie i ich wartość Środki ZPORR pozostałe do 3,86 mln zł 5 3,86 mln zł Odbył się jeden konkurs na projekty działania 1.5, RKS i Zarząd Województwa do realizacji zaakceptowały e-gryfino - projekt wdrożenia rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w gminie Gryfino - 2,450 mln zł 2. Modernizacja Akademickiej Miejskiej Sieci Komputerowej w Szczecinie - 0,558 mln zł 3. Regionalna platforma cyfrowa Powiatu Kołobrzeskiego - 0,532 mln zł 4. Poprawa infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy w Policach i wdrożenie systemu obiegu dokumentów - 0,241 mln zł 5. Czytelnia Multimedialna w Bibliotece Głównej Akademii Morskiej w Szczecinie - 0,083 mln zł 19,72 mln zł Stowarzyszenie Miasta w Internecie Styczeń

18 Stan realizacji działania 1.5 ZPORR w województwach 3.3 Projekty o najniższym budżecie zaakceptowane w konkursach Najmniejszymi projektami zgłoszonymi do konkursów z działania 1.5 ZPORR są na ogół projekty zgłaszane przez gminy. Projektem o najniższym budżecie w Polsce okazał się jednak wniosek złożony przez Akademię Morską w Szczecinie na utworzenie czytelni multimedialnej w Bibliotece Głównej Akademii Morskiej opiewający na 0,083 mln zł, co stanowi zaledwie 0,36% środków alokowanych w skali województwa. Kolejną niskobudżetową propozycją jest wniosek zgłoszony przez gminę Raniżów w woj. podkarpackim na przygotowanie instytucji publicznych do elektronicznego obiegu dokumentów oraz archiwizacji dokumentów. Budżet przedsięwzięcia wynosi 0,1 mln zł 0,35% środków alokowanych na działania 1.5 ZPORR w województwie podkarpackim. Najmniejszym w skali kraju przedsięwzięciem zgłoszonym przez starostwo powiatowe do współfinansowania ze środków ZPORR jest projekt Starostwa Powiatowego w Łęcznej na projekt Budowa Wirtualnego Powiatu w wysokości 0,16 mln zł, co stanowi 0,21% środków przeznaczonych na sfinansowanie działania 1.5 ZPORR w województwie lubelskim. Najniższy budżet pośród zgłoszonych przez władze wojewódzkie posiada, zaakceptowany przez panel ekspertów i zarząd województwa, projekt rozbudowy Wrót Podkarpackich i ich integracji z systemem elektronicznego obiegu dokumentów na kwotę 2,88 mln zł, co stanowi 10,18% środków na działanie 1.5 ZPORR tym w województwie. 3.4 Projekty o najwyższym budżecie zaakceptowane w konkursach Największym projektem w Polsce zaakceptowanym do realizacji jest projekt budowy szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w województwie kujawsko-pomorskim. Kwota przeznaczona na jego realizację wynosi 47,690 mln zł, co stanowi 88,36% całości środków na działanie 1.5 ZPORR w tym województwie, a w skali ogólnokrajowej blisko 13% sumy wszystkich środków na działanie 1.5 ZPORR. Największy budżet pośród zgłoszonych przez starostwo powiatowe posiada projekt: Budowa Podkrakowskiego Systemu Teleinformatycznego - 5,429 mln zł, co stanowi 14,13% środków województwa małopolskiego na działanie 1.5 ZPORR. Wśród zgłoszonych przez gminy najwyższy budżet posiada, zaakceptowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego projekt Urzędu Miasta Łodzi e-łódź 17,470 mln zł mający na celu utworzenie platformy komunikacji między urzędem i mieszkańcami. Suma ta stanowi 55,14% środków na działanie 1.5 ZPORR w regionie. Najwyższy budżet pośród zgłoszonych do konkursu przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego zaplanowała Komenda Wojewódzkiej Policji w Katowicach w projekcie Budowa systemu faksowo-mailowego z podpisem elektronicznym dla jednostek policji w województwie śląskim. Wynosi on 4,872 mln zł, co stanowi 11,82% środków regionalnych na działanie 1.5 ZPORR. Stowarzyszenie Miasta w Internecie Styczeń

19 Stan realizacji działania 1.5 ZPORR w województwach 3.5 Główne typy zaakceptowanych wniosków złożonych w województwach L.P Województwo Publiczne punkty dostępu do Internetu Sieć szerokopasmowa E-urząd Rozwój infrastruktury informatycznej 1. Dolnośląskie 2. Kujawskopomorskie Lubelskie Lubuskie 5. Łódzkie Małopolskie Mazowieckie 8. Opolskie 9. Podkarpackie Podlaskie 11. Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińskomazurskie 15. Wielkopolskie Zachodniopomorskie Elektroniczny obieg dokumentów Stowarzyszenie Miasta w Internecie Styczeń

20 Stan realizacji działania 1.5 ZPORR w województwach 4. Wartość środków w poszczególnych etapach konkursów działania 1.5 Na projekty działania 1.5 ZPORR alokowano w kraju ok. 432 mln zł 1. We wszystkich zamkniętych dotąd konkursach zaakceptowano projekty na sumę 138,42 mln zł, co stanowi 31,92% całości budżetu działania 1.5 ZPORR. Na realizację kolejnych w następnych konkursach pozostało 293,56 mln zł, co stanowi 68,08% budżetu działania 1.5 ZPORR. 4.1 Wartość środków zaakceptowanych i pozostałych na realizację z budżetu ZPORR przeznaczonych na działanie 1.5 L.P. Województwo Wysokość alokacji ZPORR Wartość środków działania 1.5 ZPORR przeznaczonych na Środki pozostałe na kolejne konkursy [w mln zł] [w mln zł] realizacje ze ZPORR 1. Dolnośląskie 22, ,80 2. Kujawsko-pomorskie 53,97 53,83 0,14 3. Lubelskie 7,61 2,11 5,50 4. Lubuskie 13,38 0,21 13,17 5. Łódzkie 31,68 16,05 15,63 6. Małopolskie 38,42 6,11 32,27 7. Mazowieckie 38, ,46 8. Opolskie 12, ,54 9. Podkarpackie 28,27 11,99 16, Podlaskie 25, , Pomorskie 25,88 11,31 14, Śląskie 41,21 7,69 33, Świętokrzyskie 11,66 11, Warmińskomazurskie 42, , Wielkopolskie 15,63 14,56 1, Zachodniopomorskie 22,62 2,90 19,72 Suma 431,98 138,42 293, Wartość w podziale na typy Jak już wspomniano w zamkniętych dotąd konkursach zaakceptowano projekty działania 1.5 ZPORR na sumę 138,42 mln zł. Całkowita wartość wynosi 163,12 mln zł. Projekty te można podzielić na pięć podstawowych grup: a) budowa sieci szerokopasmowej 45,16% b) E-Urząd 21,9% 1 1 euro = 4,7894 zł Stowarzyszenie Miasta w Internecie Styczeń

21 Stan realizacji działania 1.5 ZPORR w województwach c) budowa elektronicznego obiegu dokumentów 18,54 % d) budowa publicznych punktów dostępu do Internetu [PIAP] 2,01 % e) rozwój infrastruktury informatycznej 13,14% Największe budżetu posiadają projekty budowy sieci i elektronicznych systemów wspomagania urzędów [typu A-C], które wspólnie obejmują 67,06% alokowanych środków. Zaledwie 2% [ok.3,4 mln zł] alokacji na projekty działania 1. 5 ZPORR przeznaczone zostało na budowę publicznych punktów dostępu do Internetu, które powinny być miejscami umożliwiającymi obywatelom dostęp do usług publicznych on-line. Dodać należy, że Komisja Europejska oczekuje, że do końca 2005r. w każdej gminie będzie działać co najmniej jeden PIAP. 4.3 Wartość w województwach w poszczególnych typach w mln zł. L.P. Województwo Suma środków zaakceptowanych do realizacji wniosków w danym typie Publiczne punkty dostępowe Sieć szerokopasmowa E-Urząd Rozwój infrastruktury informatycznej 1. Dolnośląskie 2. Kujawsko-pomorskie 0,72 51,66 0,22 0,69 0,51 3. Lubelskie 1,25 0,2 1,37 4. Lubuskie 0,26 5. Łódzkie 0,28 18,52 2,59 6. Małopolskie 5,42 2,76 7. Mazowieckie 8. Opolskie 9. Podkarpackie 11,55 0,16 4, Podlaskie 11. Pomorskie 1,05 3,28 5,26 5, Śląskie 10, Świętokrzyskie 4,27 8,32 0, Warmińskomazurskie 15. Wielkopolskie 16. Zachodniopomorskie 0,08 0,55 3,22 Wartość średnia 0,48 7,36 5,95 1,64 2,01 wniosku Suma funduszy 3,40 73,67 35,70 21,42 30,22 pochodzących z budżetu ZPORR 1.5 Elektroniczny obieg dokumentów Stowarzyszenie Miasta w Internecie Styczeń

22 Stan realizacji działania 1.5 ZPORR w województwach 4.4 Wartość zaakceptowanych w relacji do alokacji środków na projekty działania 1. 5 ZPORR w regionach [ujęcie procentowe] 43,74 % 0 % 11,13 % 99,74 % Konkurs planowany na I % 1,49 % 100 % 50,66 % 0 % 0 % 100 % 27,72 % 18,66 % 15,9 % 42,41% Największą wartość mają projekty zaakceptowane przez RKS w województwie kujawsko-pomorskim. Jest to blisko 100% całości środków działania 1.5 ZPORR w tym województwie. Do tej pory na skalę ogólnopolską najmniej środków zostało wydanych w województwie lubuskim - tylko 1,49%. Stowarzyszenie Miasta w Internecie Styczeń

23 Stan realizacji działania 1.5 ZPORR w województwach 5. strukturalnej w zakresie działania 1.5 ZPORR 5.1 Aktualny stan wdrażania polityki strukturalnej w zakresie budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego [grudzień 2004] W 2004 roku w Polsce w ramach konkursów na projekty działania 1.5 ZPORR, które odbyły się w 15 województwach, zgłoszono 246. Konkursów nie przeprowadzono w Województwie Mazowieckim, a także w Województwie Podlaskim. W Województwie Warmińsko-Mazurskim konkurs został unieważniony, z powodu błędów w złożonych wnioskach. Procedury pierwszych konkursów, w których zgłoszono 106, zamknięto w 11 województwach. Regionalne Komitety Sterujące zaakceptowały 59 do realizacji. Procedury konkursowe trwają w województwach: opolskim, dolnośląskim złożono do I konkursu 57 lubelskim, łódzkim, lubuskim złożono do II konkursu Przyczyny braku akceptacji wniosków Przeprowadzone badanie pozwoliło ustalić główne przyczyny braku akceptacji wniosków. Są to: a) brak kompleksowości rozwiązań w projektach gminnych b) brak zgodności projektu z zakresem zdefiniowanym dla działania 1.5 c) brak zabezpieczenia finansowego dla realizacji projektu d) błędnie sporządzone studium wykonalności e) brak regionalnego oddziaływania [większość obejmowała tylko wymianę sprzętu i oprogramowania dla administracji] f) brak powiązań z infrastrukturą zewnętrzną [ograniczona dostępność projektu dla mieszkańców gminy] g) brak spójności z celami działania 1.5 h) lokalny charakter projektu i) projekt dotyczący platformy cyfrowej nie obejmował stworzenia łącza szerokopasmowego j) brak poprawy atrakcyjności inwestycyjnej i warunków ekonomicznych na obszarach, na których projekt jest realizowany k) niewystarczające dane w dokumentacji technicznej l) znikomy wpływ na zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu. Stowarzyszenie Miasta w Internecie Styczeń

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020

SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 SYSTEM REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007 2020 Autor: Agnieszka Pawłowska współpraca: Anna Gąsior-Niemiec Anna Kołomycew Bogusław Kotarba Rzeszów, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU

Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce. raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Stan Szkolnictwa zawodowego w PolSce raport SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stan szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Współpraca JST w Polsce stan i potrzeby

Współpraca JST w Polsce stan i potrzeby Projekt predefiniowany Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego Współpraca JST w Polsce stan i potrzeby zespół: Jan M. Czajkowski,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego STAN INFRASTRUKTURY ICT W FIRMACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Warszawa 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.3 w liczbach Redakcja: Rafał Trzciński Opracowanie rozdziału I: Dominik Batorski, Michał Bojanowski Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 1/2006. Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej

ISSN 1509-3603 NR 1/2006. Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej ISSN 1509-3603 NR 1/2006 Odpowiedzialność w sieci Inny wymiar eksperymentu Docierać dalej O D R E D A K T O R A NASK wkracza dynamicznie w 2006 rok, obejmując zasięgiem sieci radiowej aglomeracje Katowic,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2015 dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P)

System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P) Załącznik nr 2 do RSI WK-P 2014-2020 System realizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WK-P) Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WK-P do roku 2020

Bardziej szczegółowo