Transfer technologii oraz mechanizmy współpracy -tendencje w Polsce, Europie i na świecie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Transfer technologii oraz mechanizmy współpracy -tendencje w Polsce, Europie i na świecie"

Transkrypt

1

2 Transfer technologii oraz mechanizmy współpracy -tendencje w Polsce, Europie i na świecie 2

3 Pojęcie transferu technologii Transfer technologii to: "przekazywanie określonej wiedzy technicznej oraz organizacyjnej celem gospodarczego, komercyjnego wykorzystania" Źródło: Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć, Warszawa, PARP,

4 Transfer technologii - ujęcie tradycyjne zamówienia na realizację B+R (przedsiębiorstwa, agencje, agendy rządowe), zakup i fuzje firm rynek technologii i obrót patentami, licencjami mobilność pracowników (studentów) publikacje naukowe, konferencje, seminaria, targi nieformalne kontakty naukowców z praktykami naśladownictwo (kopiowanie) rozwiązań + ujęcie współczesne rozszerzenie koncepcji transferu technologii przedsiębiorczość akademicka i tworzenir firm rozwój systemów wspierania przedsięwzięć innowacyjnych Wspieranie MŚP rozwój struktur sieciowych (klastry) 4

5 Etapy transferu technologii Rysunek 1. Etapy transferu technologii, Źródło: Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii, OPI, Warszawa 2012, s. 13 5

6 Założenia systemu transferu technologii na poziomie UE po 2013 roku (1) CEL: przynajmniej 3% unijnego PKB na badania i rozwój do 2020 roku. Wybrane zagadnienia strategii Europa 2020 Unia Innowacji: 1. Ochrona inwestycji w edukacje i B+R przed cięciami budżetowymi, dalszy wzrost nakładów. 2. Reformy w kierunku poprawy efektywności wydatkowania środków i przeciwdziałania fragmentacji, silniejsze powiązanie unijnych i krajowych systemów badań. 3. Reforma systemów edukacji na wszystkich poziomach, celem jest więcej uczelni światowej klasy, które przyciągają wybitnych naukowców i talenty. 4. Badacze i wynalazcy musząmiećtakie same możliwości pracy i współpracy w całej UE, jak we własnym kraju. Europejska przestrzeńbadawcza musi byćgotowa w ciągu czterech lat tworząc ramy dla prawdziwie swobodnego przemieszczania się wiedzy. 6

7 Kierunki rozwoju systemu transferu technologii na poziomie UE po 2013 roku (2) Wybrane zagadnienia projektu przewodniego strategii Europa 2020 Unia Innowacji: 5. Łatwiejszy dostęp do unijnych programów i zwiększenie ich zdolności do przyciągania inwestycji ze strony sektora prywatnego, przy wsparciu Europejskiego Banku Inwestycyjnego. 6. Badania powinny rodzićwięcej innowacji. Trzeba wspieraćwspółpracęmiędzy światem nauki i biznesu, usuwać przeszkody i wprowadzać system zachęt. 7. Usuwanie przeszkód utrudniających przedsiębiorcom wprowadzanie pomysłów na rynek: lepszy dostęp do finansowania, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Natychmiastowym krokiem powinno byćosiągnięcie do końca bieżącego roku porozumienia w sprawie patentu UE. 7

8 Systemy transferu technologii w wybranych krajach UE GERD: 1,79% PKB Priorytetem jest transfer technologii w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) oraz import zagranicznych technologii niematerialnych w postaci patentów, licencji, know-how itp. IRLANDIA tworzenie przyjaznych warunków dla inwestorów zagranicznych, Agencja Rozwoju Przemysłowego oraz Enterprise Ireland odpowiadają za przyciąganie BIZ Rola Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Zatrudnienia, w ramach którego działa Biuro ds. Nauki i Technologii (OST), odpowiedzialne za prowadzenie, rozwój i koordynację polityki naukowej, technologicznej i innowacyjnej Enterprise Irland oferuje dostęp do venture capital i dotacje na rozruch firmy 8

9 Systemy transferu technologii w wybranych krajach UE Cechy systemu: stabilna polityka naukowo-technologiczna zapewniająca osiąganie róŝnorodnych celów waŝnych dla gospodarki, spójne i współpracujące ze sobą otoczenie instytucjonalne posiadające czytelnie rozdzielone zadania w ramach określonych obszarów, ogromny potencjał negocjacyjny w zakresie przyciągania zagranicznych przedsiębiorców, umiejętności w zakresie wspierania nowych przedsiębiorców w ich działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej. IRLANDIA 9

10 Systemy transferu technologii w wybranych krajach UE GERD: 2,82% PKB NajwyŜsza liczba patentów na 1mln mieszkańców w Europie (w 2010 roku 576 patentów, światowy lider Korea Południowa 2697 patentów, Polska 84 patenty)* NIEMCY terytorialny podział zadań związanych ze wsparciem transferu technologii (poziom federalny i regionalny) podobnie jak w Finlandii, funkcjonuje ponad ministerialna instytucja koordynująca -> Wspólna Konferencja Naukowa (ministrowie federalni: ds. kształcenia i badań oraz ds. finansów + ministrowie poszczególnych landów) *WIPO Statistics Database and World Bank (World Development Indicators), Grudzień

11 Systemy transferu technologii w wybranych krajach UE Podział instytucji odpowiedzialnych za inicjowanie i wspieranie B+R w szkołach/instytutach badawczych i przedsiębiorstwach. szkoły/instytuty badawcze: Wspólnota ds. Badań NIEMCY przedsiębiorstwa: Grupa Robocza Przemysłowego Związku Badawczego Otto von Guericke AiF (szczególnie silne wsparcie dla MŚP) silna strona systemu: ogromna wiedza ekspercka zgromadzona w licznych instytutach federalnych i rejonowych owocująca tworzeniem i wdraŝaniem innowacyjnych technologii słabość: stopień skomplikowania i rozdrobnienia wynikający m.in. z federacyjnego ustroju terytorialnego 11

12 Systemy transferu technologii w wybranych krajach UE GERD (wydatki na B+R): 3,87% PKB -najwyższe wydatki na B+R w Europie, (na poziomie całej UE GERD= 2% PKB)*, jeden z najlepszych systemów transferu technologii na świecie, B+R w obszarach szczególnie ważnych dla fińskiej gospodarki, wyznaczenie priorytetów pierwszy kraj, który wprowadziłkoordynacje polityki naukowej na poziomie ponad ministerialnym -> Fińska Rada Nauki i Technologii. FINLANDIA *Eurostat,

13 Systemy transferu technologii w wybranych krajach UE spójne otoczenie instytucjonalne posiadające czytelną misję i określone obszary działania, sieci współpracy między instytutami badawczymi i szkołami wyŝszymi a przedsiębiorstwami (przedsiębiorstwa przeznaczają środki na prace badawcze tam prowadzone), prowadzenie badań przydatnych dla gospodarki i istnienie skutecznego systemu komercjalizacji nowych technologii (innowacyjne koncepcje są zwykle wykorzystywane w przedsiębiorstwach). FINLANDIA 13

14 Systemy transferu technologii w wybranych krajach spoza UE STANY ZJEDNOCZONE GERD: 2,8% PKB Finansowanie badańnaukowych ze źródeł: federalnych, stanowych, prywatnych. Naczelnym organem państwowym ds. nauki i badańjest Federalny Urząd ds. Polityki Naukowej i Technologicznej. W 2010 roku zgłoszono 783 patenty na 1mln mieszkańców (trzecie miejsce na świecie). 14

15 Systemy transferu technologii w wybranych krajach spoza UE Cechy systemu: znaczne ulgi podatkowe dla instytucji i przedsiębiorstw prywatnych finansujących badania, gwarancja ochrony praw patentowych, STANY ZJEDNOCZONE 90% badańprowadząplacówki naukowo-badawcze uniwersytetów i prywatnych firm na zasadzie zleceń rządowych i systemu grantów, około połowękosztów badańnaukowych pokrywa rząd, finansując wielkie programy krajowe oraz za pomocąumów realizowanych przez placówki badawcze wyższych uczelni, przemysłu i przez samodzielne instytuty naukowo-badawcze, nakłady na badania podstawowe wynosząok. 14% ogółu nakładów, a na badania stosowane i rozwojowe ok. 86% 15

16 Systemy transferu technologii w wybranych krajach spoza UE IZRAEL GERD: 4,3% PKB W przeciągu ostatnich 20 lat nastąpiłspektakularny rozwój sektorów wysokich technologii, lokując kraj wśród światowych liderów innowacji. Instytucja kluczowa -Biuro Głównego Naukowca przy Ministerstwie Przemysłu, Handlu i Zatrudnienia (MPHZ), instytucja odpowiedzialna za wdrażanie programów grantowych. Transfer technologii w oparciu o firmy transferu technologii (FTT), od momentu identyfikacji badań i wynalazków opracowanych przez kadrę akademicką, do zawarcia umowy przenoszącej prawa do ich komercyjnego zastosowania. 16

17 Systemy transferu technologii w wybranych krajach spoza UE priorytet -sektor ICT (dochód ze sprzedaży technologii ICT stanowi 31% wartości eksportu kraju), dynamiczny rozwój rynku venture capital, pod względem wartości inwestycji VC w stosunku do PKB kraju, Izrael ze wskaźnikiem 0,73% zajmuje drugie miejsce na świecie po Wielkiej Brytanii, jeden z liderów pod względem zakładanych firm start-up w branżach wysokich technologii, prace badawczo rozwojowe są w 80% finansowane przez sektor prywatny. Co zadecydowało o sukcesie innowacji w Izraelu? kluczowym czynnikiem sąpodejmowane od kilkudziesięciu lat i konsekwentnie wdrażane działania rządu Izraela, IZRAEL strategia -> sektor wysokich technologii jako szansa osiągnięcia przewagi konkurencyjnej kraju na arenie międzynarodowej 17

18 Rola NCBR we wsparciu transferu technologii i komercjalizacji Misja NCBR: Wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązańopartych na wynikach badań naukowych w celu nadania impulsu rozwojowego gospodarce i z korzyścią dla społeczeństwa. Do zadań NCBR należy: wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki. 18

19 Wsparcie transferu technologii przez NCBR Konsorcjum jako model współpracy nauki z biznesem, nastawienie na partnerstwo i współdziałanie. Wnioskodawcy zapewniająudziałprzedsiębiorcy w projekcie, zamysłkomercjalizacji rezultatów badań już na wstępie podejmowanych działań. 19

20 Dziękujęza uwagę! 20

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 2 (LXXIII) 2012 Natalia Gorynia Pfeffer * WYBRANE ASPEKTY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ NA PRZYKŁADZIE NIEMIEC WNIOSKI DLA POLSKI NARODOWY SYSTEM INNOWACJI Pod koniec

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU NAUKI W POLSCE DO 2015 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU NAUKI W POLSCE DO 2015 ROKU Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU NAUKI W POLSCE DO 2015 ROKU Warszawa, kwiecień, 2008 r. SPIS TREŚCI ABSTRAKT...3 WPROWADZENIE...4 1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w badania i rozwój determinantą przewagi konkurencyjnej Unii Europejskiej

Inwestycje w badania i rozwój determinantą przewagi konkurencyjnej Unii Europejskiej Witold Czudec Witold Czudec Inwestycje w badania i rozwój determinantą przewagi konkurencyjnej Unii Europejskiej Streszczenie: Artykuł porusza ważną część funkcjonowania Unii Europejskiej, jaką jest jej

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć

INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć INNOWACJE I TRANSFER TECHNOLOGII słownik pojęć Warszawa, 2005 Autorzy: Aleksander Bąkowski Paweł Głodek Mariusz Gołębiowski Krzysztof Gulda Aleksandra Jewtuchowicz Michał Klepka Karol Lityński Krzysztof

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 6 (72) 2014 Beata Zofia FILIPIAK 1 NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy

Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu 2010 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Gulińskiego Rekomendacje zmian

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025 STRATEGIA ROZWOJU Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na lata 2015-2025 PIŁA, grudzień 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 1. UWARUNKOWANIA PROGRAMOWE STRATEGII... 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji w województwie podlaskim N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU LBI-4101-14-00/2010 Nr ewid. 126/2011/P10123/LBI Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania parków przemysłowych i ośrodków innowacji

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo