Usługi WWW. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska Opole

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługi WWW. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl"

Transkrypt

1 Budowa aplikacji sieciowych. Usługi WWW dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska Opole

2 Usługi WWW W3C Working Group, Web Services Architecture, Note 11 February Usługa WWW (ang. web service) jest systemem aplikacyjnym zaprojektowanym w celu wspamagania wymiany danych między węzłami w sieciach komputerowych. System aplikacyjny usługi WWW posiada interfejs zaprojektowany w języku WSDL. Inne systemy aplikacyjne wymieniają wiadomości z systemem usługi WWW za pomocą protokołu SOAP, tzn. wiadomości przesyłane są za pomocą protokołu HTTP, dane są w formacie XML. Formalną definicję usługi WWW można znaleźć w specyfikacji języka WSDL () Usługa WWW korzysta z następujących protokołów i standardów: HTTP (ang. HyperText Transfer Protocol) HTML (ang. HyperText Markup Language) SOAP (ang. Simple Object Access Protocol) XML (ang. extensible Markup Language) (xml, xml dtd, xml schema) WSDL (ang. Web Services Description Language) UDDI (ang. Universal Description, Discovery and Integration)

3 Simple Object Access Protocol (SOAP) SOAP jest protokolem służącym aplikacjom sieciowym na wymianę danych w protokole HTTP w których struktura danych określona jest w formacie XML. SOAP jest elementem architektury projektu Microsoft.NET. Większość aplikacji sieciowych komunikuje się w Internecie wykorzystując standardowe komponenty takie, jak obiekty DCOM, obiekty CORBA. Obiekty te korzystają z protokolu RPC (ang. Remote Procedure Calls). Wadą tego sposobu komunikacji jest to, że firewalle i serwery proxy blokują tego typu komunikację. Firewalle i serwery proxy zazwyczaj nie blokują komunikacji w protokole HTTP, tzn. port nasłuchiwania serwera WWW jest zazwyczaj otwarty. Protokół SOAP zostal stworzony przez firmę Microsoft w celu wymiany danych w protokole HTTP i formacie XML.

4 Simple Object Access Protocol (SOAP) Cechy protokołu SOAP jest protokołem warstwy aplikacji w modelu OSI, jest protokołem zaprojektowanym do komunikacji w Internecie, definiuje format przesyłanych wiadomości, jest protokołem niezależnym od platformy systemowej, jest niezależny od języka implementacji usługi WWW, jest oparty o język XML, nie jest blokowany przez firewall e. Wiadomość SOAP ma strukturę dokumentu XML i zawiera następujące elementy (tagi): envelope, zawiera treść wiadomości, header, element opcjonaly, zawiera informacje nagłówkowe, body, zawiera zapytanie i odpowiedź.

5 Simple Object Access Protocol (SOAP) Podstawowe zasady skladni protokolu SOAP: wiadomość SOAP musi być w formacie XML, wiadomość SOAP musi zawierać tag SOAP Envelope, wiadomość SOAP może zawierać tag SOAP Header, wiadomość SOAP musi zawierać tag SOAP Body, wiadomość SOAP musi korzystać z obszaru nazw SOAP Envelope, wiadomość SOAP musi korzystać z obszaru nazw SOAP encoding, wiadomość SOAP nie musi zawierać odnośnikow do dokumentow DTD, wiadomość SOAP nie musi zawierać instrukcji xml (ang. XML Processing Instructions). Przykład: struktura widomości SOAP. Pełna struktura widomości SOAP opisana jest w specyfikacji SOAP <soap:envelope> <soap:body> <NazwaTagu1> <Element1> </Element1> </NazwaTagu1> </soap:body> </soap:envelope>

6 XML - extensible Markup Language Język XML jest znakowym językiem opartym o tagi. Tagiem jest element rozpoczynający się od znaku < > i kończący się znakiem </ >. Tagi mogą posiadać atrybuty, atrybuty posiadają wartości. Np. <nazwa_tagu atrybut= wartość > </ nazwa_tagu> Tagi języka XML nie są zdefiniowane, tagi definiuje użytkownik. Do opisu danych w języku XML służą dokumenty DTD (ang. Document Type Definition) lub dokumenty XML Schema. Różnica między językiem html i językiem xml: język html służy do formatowania i prezentacji danych (np. formatowania tekstu, wyboru typu, koloru czcionki, zagnieżdżania obiektów np.gif, odnośników) język xml służy do definiowania struktury danych i transmisji danych. W języku html dane i informacje o strukturze strony WWW zawarte są w tym samym dokumencie (w tym samym pliku). Język xml został stworzony do oddzielenia danych od informacji definiujących sposób (format) prezentacji tych danych.

7 XML - extensible Markup Language Cechy języka xml: dane muszą być między tagami, dokument xml musi zawierać tag główny (ang. root tag), tagi muszą być prawidłowo zagnieżdżone np. <a>. <b> </b>.. </a>, wartości atrybutów w tagach zawsze muszą być w cudzysłowach np. <font size= 50 > </font> np. <img src= >. </img>, poprawny dokument xml musi zawierać deklaracje <?xml version="1.0" encoding="iso "?>, język xml uwzględnia spacje między znakami, w definicji tagów rozróżniane są duże i małe litery. Zasady nadawania nazw tagom: nazwa tagu może zawierać litery, cyfry nazwa tagu nie może zaczynać sie od: cyfry, -,. nazwa tagu nie może zaczynać sie od słowa: xml, XML, Xml,. w nazwie tagu nie może być: spacji, :.

8 XML - extensible Markup Language Plik ksiazki.xml <?xml version="1.0"?> <ListaKsiazek> <Ksiazka Gatunek="Poezja" DataPublikacji="1981" ISBN=" "> <TytulKsiazki> Pan T. </TytulKsiazki> <ImieAutora> A </ImieAutora> <NazwiskoAutora> M </NazwiskoAutora> <Cena> 5,50 </Cena> </Ksiazka> <Ksiazka Gatunek="Literatura" DataPublikacji="1967" ISBN=" "> <TytulKsiazki> O i M </TytulKsiazki> <ImieAutora> H </ImieAutora> <NazwiskoAutora> S </NazwiskoAutora> <Cena> 101,01 </Cena> </Ksiazka> <Ksiazka> Gatunek="Filozofia" DataPublikacji="1991" ISBN=" "> <TytulKsiazki> Dialogi </TytulKsiazki> <NazwiskoAutora> Platon </NazwiskoAutora> <Cena> 20,99 </Cena> </Ksiazka> </ListaKsiazek> Plik ksiazki.html <html> <head> <title> </title> <xml id="dsksiazka" src="ksiazki.xml"> </xml> </head> <body> <table border="1" datasrc="#dsksiazka"> <thead> <tr> <th> Tytul </th> <th> Imie </th> <th> Nazwisko </th> <th> Cena </th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <span datafld="tytulksiazki"> </span> </td> <td> <span datafld="imieautora"> </span> </td> <td> <span datafld="nazwiskoautora"> </span> </td> <td> <span datafld="cena"> </span> </td> </tr> </tbody> </table> </body> </html>

9 WSDL - Web Services Description Language Dokument WSDL służy do opisu usługi WWW. umożliwia odnalezienie usługi WWW w Internecie. jest dokumentem XML. Specyfikacja języka WSDL znajduje się pod adresem Struktura dokumentu WSDL: <porttype> operacje wykonywane przez usługę WWW. <message> wiadomosci wykorzystywane przez usługę WWW. <types> typy danych wykorzystywane przez usługę WWW. <binding> protokoly komunikacyjne wykorzystywane przez usługę WWW. Przykład. Prosty dokument wsdl. <definitions> <types> definition of types...</types> <message> definition of a message...</message> <porttype> definition of a port...</porttype> <binding> definition of a binding...</binding> </definitions>

10 UDDI - Universal Description, Discovery and Integration Specyfikacja dostępna jest na stronie https://www.oasis-open.org/standards#uddiv3 Standard opisu i wyszukiwania usług WWW, dostarczycieli usług WWW, interfejsów umożliwiających dostęp do usług WWW.

11 Usługa WWW: silnia 1. Uruchomić serwer WWW (Microsoft IIS). 2. Umieścić w katalogu \wwwroot\ plik silnia.asmx (C:\Inetpub\wwwroot\silnia.asmx ) 3. Utworzyć Web Service Proxy. \>wsdl wynik: silnia.cs 4. Utworzyć dynamicznie dołączaną bibliotekę silnia.dll, tzn. skompilować plik silnia.cs. C:\Inetpub\wwwroot >csc /t:library silnia.cs wynik: silnia.dll 5. Skompilować program SilniaTest.cs z linkiem do biblioteki silnia.dll C:\Inetpub\wwwroot> csc /r:silnia.dll SilniaTest.cs Rezultat: SilniaTest.exe 6. Test usługi WWW. Uruchomić program SilniaTest.exe (plik silnia.dll umieścić w tym samym katalogu co SilniaTest.exe). C:\> SilniaTest.exe 8 Rezultat: C:\> Usluga silnia. 8! = 40320

12 Usługa silnia Plik silnia.asmx WebService Language="c#" Class="Silnia"%> using System; using System.Web.Services; [WebService(Namespace="http://localhost/")] public class Silnia : WebService { [WebMethod] public int silnia(int n) { if (n == 0) return 1; else return (n * silnia(n - 1));

13 Usługa silnia

14 Usługa silnia

15 Usługa silnia

16 Plik silnia.cs // // <auto-generated> // This code was generated by a tool. // Runtime Version: // // Changes to this file may cause incorrect behavior and will be lost if // the code is regenerated. // </auto-generated> // using System; using System.ComponentModel; using System.Diagnostics; using System.Web.Services; using System.Web.Services.Protocols; using System.Xml.Serialization; // // This source code was auto-generated by wsdl, Version= // [System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("wsdl", " ")] [System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()] [System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")] [System.Web.Services.WebServiceBindingAttribute(Name="SilniaSoap", Namespace="http://localhost/")] public partial class Silnia : System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol { private System.Threading.SendOrPostCallback silniaoperationcompleted; public Silnia() { this.url = "http://localhost/silnia.asmx";

17 Plik silnia.cs,cd. 1 public event silniacompletedeventhandler silniacompleted; [System.Web.Services.Protocols.SoapDocumentMethodAttribute("http://localhost/silnia", RequestNamespace="http://localhost/", ResponseNamespace="http://localhost/", Use=System.Web.Services.Description.SoapBindingUse.Literal, ParameterStyle=System.Web.Services.Protocols.SoapParameterStyle.Wrapped)] public int silnia(int n) { object[] results = this.invoke("silnia", new object[] { n); return ((int)(results[0])); public System.IAsyncResult Beginsilnia(int n, System.AsyncCallback callback, object asyncstate) { return this.begininvoke("silnia", new object[] { n, callback, asyncstate); public int Endsilnia(System.IAsyncResult asyncresult) { object[] results = this.endinvoke(asyncresult); return ((int)(results[0])); public void silniaasync(int n) { this.silniaasync(n, null);

18 Plik silnia.cs, cd. 2. public void silniaasync(int n, object userstate) { if ((this.silniaoperationcompleted == null)) { this.silniaoperationcompleted = new System.Threading.SendOrPostCallback(this.OnsilniaOperationCompleted); this.invokeasync("silnia", new object[] { n, this.silniaoperationcompleted, userstate); private void OnsilniaOperationCompleted(object arg) { if ((this.silniacompleted!= null)) { System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs invokeargs = ((System.Web.Services.Protocols.InvokeCompletedEventArgs)(arg)); this.silniacompleted(this, new silniacompletedeventargs(invokeargs.results, invokeargs.error, invokeargs.cancelled, invokeargs.userstate)); public new void CancelAsync(object userstate) { base.cancelasync(userstate);

19 Plik silnia.cs, cd. 3. [System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("wsdl", " ")] public delegate void silniacompletedeventhandler(object sender, silniacompletedeventargs e); [System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute("wsdl", " ")] [System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()] [System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code")] public partial class silniacompletedeventargs : System.ComponentModel.AsyncCompletedEventArgs { private object[] results; internal silniacompletedeventargs(object[] results, System.Exception exception, bool cancelled, object userstate) : base(exception, cancelled, userstate) { this.results = results; public int Result { get { this.raiseexceptionifnecessary(); return ((int)(this.results[0]));

20 Program SilniaTest.cs z linkiem do biblioteki silnia.dll Plik SilniaTest.cs using System; class SilniaTest { public static void Main(string[] argv) { Silnia ms = new Silnia(); int n = Convert.ToInt16(argv[0]); int wynik = ms.silnia(n); Console.WriteLine("Usługa silnia. {0! = {1",n, wynik );

21 Program SilniaTest.cs z linkiem do biblioteki silnia.dll

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska lewandowski.marek@gmail.com, pawel.kedziora@gmail.com Spis treści: 1 Technologia Web Service...

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 7 Jan Kazimirski 1 Programowanie serwisów WEB SOAP 2 Literatura Programming Web Services with SOAP, D. Tidwell, J. Snell, P. Kulchenko, O'Reilly, 2001 Understanding

Bardziej szczegółowo

XML w elektronicznej wymianie danych i integracji aplikacji

XML w elektronicznej wymianie danych i integracji aplikacji XML w elektronicznej wymianie danych i integracji aplikacji Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Patryk Czarnik (MIMUW) 11 EDI XML 2007/08 1 /

Bardziej szczegółowo

Web Services. Technologie Biznesu Elektronicznego. Konrad Kunicki. Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

Web Services. Technologie Biznesu Elektronicznego. Konrad Kunicki. Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania Standardy Technologie Biznesu Elektronicznego Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław, 26 kwiecień 2005 Standardy Plan prezentacji 1 Wprowadzenie 2 Standardy 3 4 5 Standardy

Bardziej szczegółowo

XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie

XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2008/09 Patryk Czarnik 11 EDI XML 2008/09

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania Zagrożenia trywialne Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych Rozwiązania charakterystyczne dla fazy rozwoju opisy rozpoznanych błędów, debugging, komentarze poprzednie wersje plików (cp plik.jsp

Bardziej szczegółowo

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o.

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o. Web Services Praktyczny przewodnik Robert Nowak Vercom Sp z o. o. 21 września 2005 Spis treści 1 Web Services - tworzenie i użytkowanie 4 1.1 Definicja Web Services....................................

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Podstawy implementacji usług sieciowych OGC

Podstawy implementacji usług sieciowych OGC Podstawy implementacji usług sieciowych OGC Tomasz Kubik Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska URZĘDOWA GEOINFORMACJA W INTERNECIE MOśLIWOŚCI I OCZEKIWANIA Wisła, 5-7.09.2007

Bardziej szczegółowo

ABC WCF. adam.furmanek@studentpartner.com

ABC WCF. adam.furmanek@studentpartner.com ABC WCF adam.furmanek@studentpartner.com Agenda WS, SOAP, REST Czym jest WCF? ABC WCF Usługa WCF Klient WCF Demo: prognoza pogody Demo: przesyłanie plików Pozostałe aspekty WCF Podsumowanie WS, SOAP, REST

Bardziej szczegółowo

Projektowanie stron www

Projektowanie stron www Projektowanie stron www Cel przedmiotu Celem przedmiotu jest poznanie podstaw projektowania stron WWW w zakresie stosowania języków ich przygotowania: HTML, CSS i JavaScript. Realizacja zajęć Zajęcia są

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji: Bezpieczeństwo systemów komputerowych.

Plan prezentacji: Bezpieczeństwo systemów komputerowych. Bezpieczeństwo systemów komputerowych. Temat seminarium: Bezpieczny XML Autorzy: Piotr Sasak, Wojciech Śronek Plan prezentacji: - nowa technologia: XML - DTD opis struktury dokumentu XML - XML Schema zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch Usługi laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch 1. Wstęp Usługa sieciowa jest zbiorem funkcji udostępnianych przez serwer. Jest to kolejne podejście do problemu zdalnego wołania procedur, w tym wypadku

Bardziej szczegółowo

Aplikacje Internetowe

Aplikacje Internetowe Aplikacje Internetowe Dostęp do danych w aplikacji bazy danych i XML Data Access Objects (DAO) Główna idea: uniezależnić aplikację od źródła danych Interfejs DAO zapewnia wszystkie operacje na danych (tzw.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Praca dyplomowa. Zastosowanie protokołu XCAP do integracji nowoczesnych serwisów WWW z serwerami XDMS (na podstawie platformy Mobicents

Bardziej szczegółowo

2. Platforma Microsoft.NET

2. Platforma Microsoft.NET 2. Platforma Microsoft.NET Maciej Piechówka macpi@eti.pg.gda.pl 2010 Spis treści: 2.1 Microsoft.NET Framework: CLR, podzespoły, biblioteka klas 2.2 Elementy języka C#, BCL, typy uogólnione, obsługa XML

Bardziej szczegółowo

XML. XML (ang. Extensible Markup Language) - Rozszerzalny język znaczników. Aktualna wersja 1.0 (1.1 czeka na akceptację) Należy do rodziny SGML.

XML. XML (ang. Extensible Markup Language) - Rozszerzalny język znaczników. Aktualna wersja 1.0 (1.1 czeka na akceptację) Należy do rodziny SGML. XML XML 1 XML XML (ang. Extensible Markup Language) - Rozszerzalny język znaczników Aktualna wersja 1.0 (1.1 czeka na akceptację) Należy do rodziny SGML. XML to uniwersalny język formalny przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Technologie prezentacji w aplikacjach internetowych dr inż. Marek Wojciechowski

Technologie prezentacji w aplikacjach internetowych dr inż. Marek Wojciechowski Technologie prezentacji w aplikacjach internetowych dr inż. Marek Wojciechowski Marek.Wojciechowski@cs.put.poznan.pl http://www.cs.put.poznan.pl/mwojciechowski/wsnhid Plan przedmiotu Podstawowe technologie

Bardziej szczegółowo

Szkielety tworzenia aplikacji

Szkielety tworzenia aplikacji Szkielety tworzenia aplikacji dr inż. Andrzej Grosser Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Politechnika Częstochowska Rok akademicki 2013/14 Kwestie organizacyjne Kontakt: mail: andrzej.grosser@icis.pcz.pl

Bardziej szczegółowo

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła

060 BAZY DANYCH. Prof. dr hab. Marek Wisła 060 BAZY DANYCH Prof. dr hab. Marek Wisła Baza danych Potocznie mówimy, że baza danych to miejsce, gdzie przechowuje się informacje. Zbiór danych stanowi logicznie uporządkowaną kolekcję danych. wypłacanie

Bardziej szczegółowo

Protokół DNS. Aplikacja dnsquery

Protokół DNS. Aplikacja dnsquery Protokół DNS Domain Name System Aplikacja dnsquery dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Protokół DNS DNS, (ang.) Domain Name System.

Bardziej szczegółowo

Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF

Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF Plan Literatura Podstawowe pojęcia Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF Paweł Paduch Politechnika Świętokrzyska 15 kwietnia 2015 Paweł Paduch Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF 1 z 70 Plan

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wprowadzenie Platforma.NET (.NET Framework) stanowi zintegrowane, niezależne od języka programowania środowisko programistyczne służące do wytwarzania i uruchamiania aplikacji lokalnych, internetowych

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Struktura środowiska.net 3.5. S. Fraser, Pro Visual C++/CLI and the.net 3.5 Platform, Apress, 2009.

Rys. 1. Struktura środowiska.net 3.5. S. Fraser, Pro Visual C++/CLI and the.net 3.5 Platform, Apress, 2009. 5.1 Środowisko.Net... 1 5.2 Biblioteki.Net... 2 5.3 Rozszerzenie języka C++, standard C++/CLI... 3 5.4 Delegacje... 5 5.5 Zdarzenia... 6 5.6 Szablon aplikacji CLR Windows Forms... 8 5.7 Formatka z przyciskiem...

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web

Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web Arkadiusz Curulak Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML i CSS Olsztyn 2001 Wybrane zagadnienia programowania dla World Wide Web część I Wprowadzenie do HTML

Bardziej szczegółowo

Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów

Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów XI Konferencja PLOUG Kościelisko Październik 2005 Usługi heterogeniczne techniki integracji rozproszonych baz danych różnych producentów Robert Wrembel Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Robert.Wrembel@cs.put.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9).

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Politechniczny

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie. Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Politechniczny Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: Informatyka stosowana Specjalizacja: Informatyka w telekomunikacji Sławomir Węc PRACA INŻYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista

HTML kurs podstawowy. nagłówek, linia pozioma, obraz, img, ramka, div, tabela, tabel, lista HTML kurs podstawowy Wykład: język znaczników, atrybuty, XML, XHTML, rodzaje znaczników, wybór edytora, struktura dokumentu, head, title, body, kodowanie, utf-8, iso-8859-2, meta, link, akapit, font, color,

Bardziej szczegółowo