Porównanie jakoci potraw przygotowanych tradycyjnie oraz technologi szybkiego schładzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Porównanie jakoci potraw przygotowanych tradycyjnie oraz technologi szybkiego schładzania"

Transkrypt

1 Marzena Tomaszewska, Andrzej Neryng Katedra Techniki i Technologii Gastronomicznej, SGGW Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Porównanie jakoci potraw przygotowanych tradycyjnie oraz technologi szybkiego schładzania Streszczenie: W pracy analizowano wpływ technologii tradycyjnej oraz gwałtownego schładzania na atrakcyjno sensoryczn oraz jako mikrobiologiczn produktów typu convenience food. Badanym produktem były pyzy ziemniaczane z wypełnieniem serowym, wyprodukowane w warunkach laboratoryjnych, poddane obróbce termicznej w wodzie i schłodzone naturalnie (próba kontrolna) bd szokowo (próba cook-chill) Analiz sensoryczn przeprowadzono z zastosowaniem skali piciopunktowej. Ilociowej analizie mikrobiologicznej poddano drobnoustroje psychrotrofowe (ogólna liczba). Słowa kluczowe: jako, cook-chill, ywno wygodna, mikroflora psychrotrofowa Wprowadzenie ywno oprócz dostarczania organizmowi odpowiednich składników odywczych, powinna charakteryzowa si odpowiedni jakoci zdrowotn, atrakcyjnoci sensoryczn a take dyspozycyjnoci. Na cechy ywnoci, ma wpływ nie tylko jako surowca i warunki jego pozyskania, ale take proces technologiczny jakiemu surowce s poddawane [Kołoyn-Krajewska i Sikora 1999]. Zmieniajcy si na przestrzeni ostatnich 20 lat styl ycia konsumentów, sprowokował rozwój nowych technologii produkcji ywnoci. Wzrost zatrudnienia kobiet oraz wiksze zaangaowanie w prac zawodow, prowadz do zmniejszenia nakładu pracy na przygotowanie tradycyjnych posiłków oraz zwikszenia popytu konsumentów na tzw. ywno wygodn (convenience food) [widerski i wsp. 1999; Ghazala i wsp. 1998]. Jedn z technik produkcji ywnoci wygodnej jest technologia gwałtownego schładzania (cook-chill) [Janicki 199]. Metoda polega na gwałtownym schłodzeniu potrawy bezporednio po obróbce termicznej do temp. poniej C, a nastpnie przechowywaniu schłodzonego posiłku w kontrolowanych warunkach chłodniczych przez okres do dni. [Light i Walker 1990] Cel pracy Celem pracy było porównanie atrakcyjnoci sensorycznej oraz jakoci mikrobiologicznej potrawy przygotowanej wg technologii tradycyjnej oraz gwałtownego schładzania (ang. cook-chill), w czasie przechowywania w kontrolowanych warunkach chłodniczych 4

2 Materiał badawczy Materiał badawczy stanowiły pyzy ziemniaczane z wypełnieniem serowym, wyprodukowane w warunkach laboratoryjnych, poddane obróbce termicznej w wodzie i schłodzone naturalnie (próba kontrolna) bd szokowo (próba cook-chill) Tab. 1. Parametry procesu technologicznego Tab. 1. Variables of a technological process obr. termicznej schładzania (min) (min) Pr. kontr. Pr. cookchill 6 po obr. ter. po schł. przechowyw ± 6 2± 2±1 0- restyt. (min) po restytucji 4 72±2 Metodyka badawcza W czasie dowiadczenia przeprowadzono analiz sensoryczn z zastosowaniem skali piciopunktowej. W ocenie uczestniczyła stała, 10- osobowa grupa pracowników i studentów Wydziału Nauk o ywieniu Człowieka i Konsumpcji. Ocenianymi wyrónikami jakociowymi były: wygld ogólny i kształt, wygld na przekroju, konsystencja, barwa, zapach oraz smak. Ocen sensoryczn wykonano w dniu produkcji po obróbce termicznej ( 0 ), a take bezporednio po restytucji w cigu kolejnych piciu dni przechowywania. Ilociowej analizie mikrobiologicznej poddano drobnoustroje psychrotrofowe, okrelane w przypadku badania ywnoci pochodzenia morskiego, a take przechowywanej w warunkach chłodniczych [Burbianka i in. 1971]. Ogóln liczb drobnoustrojów psychrotrofowych w cfu/g oznaczano na gotowych testach z naniesionym podłoem (M TM Petrifilm TM ) według norm: PN-ISO-17410:2004, PN-A-8201:8 oraz instrukcji przygotowania próbki i posiewu firmy M TM. Według danych literaturowych [Libudzisz i Kowal 2000] współczynnik korelacji w porównaniu z płytkow metod standardow wynosi Posiewy wykonano w dniu produkcji po obróbce termicznej, a take bezporednio po naturalnym bd gwałtownym schłodzeniu ( 0 ) oraz, i 10 dnia przechowywania przed i po przeprowadzonej restytucji. Oznaczenia wykonano w trzech niezalenych powtórzeniach. W dowiadczeniu przyjto nastpujce warunki inkubacji: temperatura 7 C, czas 10 dni. 46

3 Wyniki Przeprowadzona ocena sensoryczna wykazała, e sposób schłodzenia (powolny bd gwałtowny) oraz temperatura w jakiej nastpnie schłodzone produkty były przechowywane, nie maj istotnego wpływu na wygld ogólny badanych pyz (p>0.0). Podobny brak zalenoci stwierdzono przy ocenie wygldu na przekroju (p>0.0). Niemniej zauwaono, i omawiana cecha uległa niekorzystnym zmianom w czasie przechowywania. Niepodane zmiany wygldu na przekroju spowodowane były pojawieniem si niewielkich przestrzeni powietrznych pomidzy osnow a wypełnieniem. Wada taka jest powszechnie wystpujcym defektem w tego typu wyrobach (w rónym stopniu intensyfikacji), a zwizana jest z ubytkiem wody niezwizanej z wewntrznej masy [Wierzbicka 2002]. Przy ocenie konsystencji pyz z wypełnieniem serowym, zadaniem oceniajcych było przede wszystkim zwrócenie uwagi na twardo produktu. Rys. 1. Wpływ czasu przechowywania na konsystencj badanych pyz Fig. 1. Influence of storage time on consistence of dumplings being tested Wartoci otrzymywanych w czasie analizy sensorycznej ocen obniały si wraz z upływem kolejnych dni przechowywania (rys.1.) Równie rodzaj zastosowanej obróbki technologicznej ma istotny statystycznie (p<0.0) wpływ na twardo badanych pyz. Wysze noty za konsystencj otrzymywały produkty, które bezporednio po obróbce termicznej zostały szybko schłodzone do temperatury C. Kolejnym wyrónikiem jakoci poddanym ocenie sensorycznej była barwa. Nie stwierdzono istotnego wpływu czasu przechowywania (p>0.0) oraz rodzaju zastosowanej technologii (p>0.0) na omawian cech. Przy ocenie zapachu i smaku, w cigu kolejnych dni przechowywania, utrzymywała si wyrana tendencja malejca (p<0.0) otrzymywanych not punktowych, niezalenie od zastosowanej technologii. Zgodnie z dołczonym w czasie oceny omówieniem not punktowych oznacza to, e zapach i smak był coraz mniej aromatyczny, zharmonizowany, charakterystyczny dla 47

4 wyrobów z ciasta ziemniaczanego (zapach i smak ugotowanych ziemniaków). Jednoczenie nie stwierdzono by sposób schłodzenia (powolny bd gwałtowny) oraz temperatura, w której schłodzone produkty były przechowywane, miały istotny wpływ na zapach i smak badanych pyz (p>0.0). Tab.2. rednie wartoci wyników oceny sensorycznej wg skali piciopunktowej Tab.2. Average values of sensory evaluation results on a -point scale Wariant kontrolna cookchill przechow. (dni) wygld ogólny wygld na przekroju Oceniane wyróniki konsystencja barwa zapach smak Wyniki przeprowadzonej analizy mikrobiologicznej zawarto w tab.. W próbach cook-chill, w cigu dziesiciu dni przechowywania w kontrolowanych warunkach chłodniczych (0- C), liczba bakterii psychrotrofowych nie przekraczała 10 jtk/g produktu. Na podstawie uzyskanych wyników (tab. ) mona równie stwierdzi, e przeprowadzenie ponownej obróbki termicznej (restytucji), redukuje liczb drobnoustrojów psychrotrofowych o 2 cykle logarytmiczne. Przeprowadzona analiza mikrobiologiczna potwierdziła wyniki oceny sensorycznej. Badane wyróniki pomimo zmian w czasie, wci były akceptowane przez oceniajcych (pitego dnia przechowywania, noty nie były nisze anieli pkt Tab.2). Oznacza to (zwłaszcza w przypadku zapachu i smaku), e nie stwierdzono obcego, nieprzyjemnego zapachu i smaku, który wiadczyłby o psuciu si ywnoci. Jak podaje akowska i Stobi ska [2000], widoczne zmiany sensoryczne mog wystpi przy liczbie 10 6 jtk/g mikroflory psychrofilnej lub psychrotrofowej. Tab.. Wpływ zastosowanej technologii na ogóln liczb bakterii psychrotrofowych (jtk/g) 0* - oznaczenia wykonano bezporednio po obróbce termicznej oraz po schłodzeniu (powolnym/gwałtownym) 48

5 Tab.. Influence of the technology applied on the total number of psychotropic bacteria (jtk/g) 0* - it was marked directly after thermal processing and after precooling (slow/rapid) Wariant kontrolna cook-chill przechowywania (dni) 0* 10 0* 10 Stwierdzenia i wnioski Ogólna liczba bakterii psychrotrofowych przed restytucj (jtk/g) 4,2 x x ,8 x 10 Ogólna liczba bakterii psychrotrofowych po restytucji (jtk/g) Potrawy przygotowane wg technologii gwałtownego schładzania (cook-chill). Pomimo wydłuonej drogi procesu technologicznego, sw atrakcyjnoci sensoryczn i bezpiecze stwem mikrobiologicznym nie tylko dorównywały, ale i przewyszały produkty przygotowane tradycyjnie. Istotne statystycznie rónice (p<0.0) pomidzy prób kontroln a prób cook-chill, stwierdzono przy ocenie konsystencji osnowy i wypełnienia. Przy ocenie pozostałych cech sensorycznych, rónice midzy próbami nie były znaczce (cho lepiej oceniono próby cook-chill). Gwałtowne schłodzenie badanego produktu bezporednio po obróbce termicznej i póniejsze przechowywanie w kontrolowanych warunkach chłodniczych (0- C), zgodnie z zasadami technologii cook-chill, pozytywnie wpłynło na jako i bezpiecze stwo pyz ziemniaczanych z wypełnieniem serowym. Bibliografia Burbianka M., Pliszka A., Burzy ska H. 1971: Mikrobiologia ywnoci, Ghazala S. i wsp. 1998: Sous vide and cook-chill processing for the food industry, Aspen Publishers, Inc, str. 2 Janicki A. 199: ywno wygodna definicje i etapy rozwoju, Przemysł Spoywczy, nr 9, str Kołoyn-Krajewska D. i Sikora T. 1999: HACCP koncepcja i system zapewnienia bezpiecze stwa zdrowotnego ywnoci, SIT SPO, str

6 Libudzisz Z. i Kowal K. 2000: Mikrobiologia techniczna, Politechnika Łódzka, Tom I, str. 42, Light N. i Walter A. 1990: Cook-Chill Catering. Technology and Management, Elsevier Applied Science, str., PN-ISO-17419:2004: Mikrobiologia ywnoci o pasz. Horyzontalna metoda oznaczania drobnoustrojów psychrotrofowych PN-A-8201:8: Półprodukty i wyroby garmaeryjne gotowe. Badania mikrobiologiczne widerski F. i wsp. 1999: ywno wygodna i ywno funkcjonalna, Warszawa, WNT, str. 1,14 Wierzbicka A. 2002: Tworzenie i rozwój produktów dwurodnych, formowanych automatycznie, Inynieria Rolnicza, 9(42), str akowska Z. i Stobi ska H. 2000: Mikrobiologia i higiena w przemyle spoywczym, Politechnika Łódzka, str. 7 Comparing the quality of food prepared by tradition and by quickcooling technique Summary: An influence of traditional technology and quick chilling on sensory features and microbiologic quality of products of convenience food type has been analyzed in the present work. A sample product were potato dumplings stuffed with cheese, produced under laboratory conditions, thermally processed in water and precooled in ambient temperature. A sensory analysis was carried out using a -point scale. A quantitative microbiological analysis was applied to psychotropic microbes (a total number) Keywords: quality, cook-chill, convenience food, psychotropic flora 0

OCENA JAKOCI PRZECIERÓW Z TRUSKAWEK ODMIANY KENT

OCENA JAKOCI PRZECIERÓW Z TRUSKAWEK ODMIANY KENT YWNO 4(49), 2006 KATARZYNA SKUPIE, BARBARA WÓJCIK-STOPCZYSKA OCENA JAKOCI PRZECIERÓW Z TRUSKAWEK ODMIANY KENT S t r e s z c z e n i e Celem bada było okrelenie zmian wybranych składników chemicznych oraz

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TEMPERATURY POCZĄTKOWEJ OBRÓBKI TERMICZNEJ I METODY STUDZENIA NA JAKOŚĆ ŚREDNIO ROZDROBNIONYCH PRODUKTÓW BLOKOWYCH

WPŁYW TEMPERATURY POCZĄTKOWEJ OBRÓBKI TERMICZNEJ I METODY STUDZENIA NA JAKOŚĆ ŚREDNIO ROZDROBNIONYCH PRODUKTÓW BLOKOWYCH SCIENTIARUM POLONORUMACTA Technologia Alimentaria 3(2) 2004, 27-36 WPŁYW TEMPERATURY POCZĄTKOWEJ OBRÓBKI TERMICZNEJ I METODY STUDZENIA NA JAKOŚĆ ŚREDNIO ROZDROBNIONYCH PRODUKTÓW BLOKOWYCH Lech Adamczak,

Bardziej szczegółowo

CZERSTWIENIE PIECZYWA I SPOSOBY PRZEDŁUANIA JEGO WIEOCI

CZERSTWIENIE PIECZYWA I SPOSOBY PRZEDŁUANIA JEGO WIEOCI YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 2004, 2 (39), 5 22 MIROSŁAW FIK CZERSTWIENIE PIECZYWA I SPOSOBY PRZEDŁUANIA JEGO WIEOCI S t r e s z c z e n i e Pieczywo charakteryzuje si krótkim okresem trwałoci i przydatnoci

Bardziej szczegółowo

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOCIOWYCH WIEYCH I MROONYCH OWOCÓW SZECIU ODMIAN TRUSKAWKI

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOCIOWYCH WIEYCH I MROONYCH OWOCÓW SZECIU ODMIAN TRUSKAWKI Hortorum Cultus 2(2) 2003, 115-123 OCENA WYBRANYCH CECH JAKOCIOWYCH WIEYCH I MROONYCH OWOCÓW SZECIU ODMIAN TRUSKAWKI Katarzyna Skupie Streszczenie. Eksport mroonych i wieych owoców jagodowych, szczególnie

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI PRZECIERÓW Z TRUSKAWEK ODMIANY ELSANTA. Katarzyna Skupień, Barbara Wójcik-Stopczyńska

OCENA JAKOŚCI PRZECIERÓW Z TRUSKAWEK ODMIANY ELSANTA. Katarzyna Skupień, Barbara Wójcik-Stopczyńska SCIENTIARUM POLONORUMACTA Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 4(2) 2005, 25-35 OCENA JAKOŚCI PRZECIERÓW Z TRUSKAWEK ODMIANY ELSANTA Katarzyna Skupień, Barbara Wójcik-Stopczyńska Akademia Rolnicza w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTO KARBAMINIANU ETYLU W DESTYLATACH OWOCOWYCH

ZAWARTO KARBAMINIANU ETYLU W DESTYLATACH OWOCOWYCH YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 2006, 1 (46), 91 101 MARIA BALCEREK, JÓZEF S. SZOPA ZAWARTO KARBAMINIANU ETYLU W DESTYLATACH OWOCOWYCH S t r e s z c z e n i e Celem bada było okrelenie wpływu rodzaju owoców

Bardziej szczegółowo

Acta Agrophysica 2011, 17(1), 219-228 WPŁYW DODATKU MĄKI I PŁATKÓW Z SZARŁATU NA JAKOŚĆ CHLEBA PSZENNEGO

Acta Agrophysica 2011, 17(1), 219-228 WPŁYW DODATKU MĄKI I PŁATKÓW Z SZARŁATU NA JAKOŚĆ CHLEBA PSZENNEGO Acta Agrophysica 2011, 17(1), 219-228 WPŁYW DODATKU MĄKI I PŁATKÓW Z SZARŁATU NA JAKOŚĆ CHLEBA PSZENNEGO Paulina Wolska, Alicja Ceglińska, Ewa Drabarczyk vel Grabarczyk Katedra Technologii śywności, Zakład

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW I SUROWCÓW ŻYWNOŚCIOWYCH. WYBRANE ZAGADNIENIA

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW I SUROWCÓW ŻYWNOŚCIOWYCH. WYBRANE ZAGADNIENIA POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KOMITET NAUK O ŻYWNOŚCI PAN WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTÓW I SUROWCÓW

Bardziej szczegółowo

Acta Agrophysica 2011, 17(1), 17-32

Acta Agrophysica 2011, 17(1), 17-32 Acta Agrophysica 2011, 17(1), 17-32 WPŁYW ODWADNIANIA OSMOTYCZNEGO NA BARWĘ I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE LIOFILIZOWANYCH TRUSKAWEK Agnieszka Ciurzyńska, Andrzej Lenart, Monika Siemiątkowska Katedra Inżynierii

Bardziej szczegółowo

ROZMRAŻANIE TRUSKAWEK METODĄ PRÓŻNIOWO-PAROWĄ

ROZMRAŻANIE TRUSKAWEK METODĄ PRÓŻNIOWO-PAROWĄ Inżynieria Rolnicza 2(111)/29 ROZMRAŻANIE TRUSKAWEK METODĄ PRÓŻNIOWO-PAROWĄ Adam Kopeć, Jarosław Diakun, Tomasz Milewski Katedra Inżynierii Spożywczej i Tworzyw Sztucznych, Politechnika Koszalińska Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA PRODUKCJI I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA PRODUKCJI I BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI POLSKIE TOWARZYSTWO TECHNOLOGÓW ŻYWNOŚCI ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI WYDZIAŁ TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KOMITET NAUK O ŻYWNOŚCI PAN TECHNOLOGIA PRODUKCJI I BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie 03 Tom 7 Zeszyt ISSN 897-780 http://www.npt.up-poznan.net #5 Dział: Nauki o Żywności i Żywieniu Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu ANNA KRZEWIŃSKA,

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Seminarium z Chłodnictwa Przygotowanie produktów zamrożonych do spożycia Krystian Piotrowski SiUChiK Spis treści 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie normalizacji w przetwórstwie spożywczym 741[01].O1.04

Zastosowanie normalizacji w przetwórstwie spożywczym 741[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Katarzyna Wojtalik Zastosowanie normalizacji w przetwórstwie spożywczym 741[01].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆSC I PROZDROWOTNE CECHY ŻZYWNOŚSCI

JAKOŚĆSC I PROZDROWOTNE CECHY ŻZYWNOŚSCI JAKOŚĆSC I PROZDROWOTNE CECHY ŻZYWNOŚSCI JAKOŚĆSC I PROZDROWOTNE CECHY ŻZYWNOŚSCI Pod redakcją Marii Wojtatowicz i Joanny Kawy-Rygielskiej Autorzy: Renata Bączek-Kwinta, Marta Białkowska, Józef Błażewicz,

Bardziej szczegółowo

124 Sylwia Małażewska, STOWARZYSZENIE Edyta GajosEKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

124 Sylwia Małażewska, STOWARZYSZENIE Edyta GajosEKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 124 Sylwia Małażewska, STOWARZYSZENIE Edyta GajosEKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 1 Sylwia Małażewska, Edyta Gajos Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium medycznym

Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium medycznym diagnostyka laboratoryjna Journal of Laboratory Diagnostics 2012 Volume 48 Number 2 187-197 Praca poglądowa Review Article Zapewnienie jakości i kontrola jakości pożywek mikrobiologicznych w laboratorium

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie ISSN 1897-782 http://www.npt.up-poznan.net Dział: Nauki o Żywności i Żywieniu Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 29 Tom 3 Zeszyt 4 JADWIGA STANKIEWICZ,

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE ENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE ENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE ENGINEERING SCIENCES AND TECHNOLOGIES Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2012 Redaktor Wydawnictwa: Joanna Świrska-Korłub Redakcja techniczna i

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ŻYWIENIOWA OLEJÓW RZEPAKOWYCH TŁOCZONYCH NA ZIMNO

WARTOŚĆ ŻYWIENIOWA OLEJÓW RZEPAKOWYCH TŁOCZONYCH NA ZIMNO ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 6 (85), 79 92 MAŁGORZATA WRONIAK WARTOŚĆ ŻYWIENIOWA OLEJÓW RZEPAKOWYCH TŁOCZONYCH NA ZIMNO S t r e s z c z e n i e Celem pracy była ocena jakości oraz wartości

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry

Zarz dzanie jako ci w przemy le spo ywczym Quality management in the food industry Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METOD I NARZĘDZI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH BRANŻY SPOŻYWCZEJ

WYKORZYSTANIE METOD I NARZĘDZI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH BRANŻY SPOŻYWCZEJ ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2013, 1 (86), 204 216 PIOTR KAFEL, TADEUSZ SIKORA WYKORZYSTANIE METOD I NARZĘDZI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH BRANŻY SPOŻYWCZEJ S t r e s z c z e n i e

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY. I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej. Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w.

MATERIAŁY. I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej. Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w. MATERIAŁY I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w. Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno-Rolniczy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIE Y, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNO CI

KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIE Y, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNO CI KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIEY, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNOCI Wydnie poprawione, grudzie 2002 KRYTERIA STOSOWANIA TERMINÓW WIEY, CZYSTY, NATURALNY ITP. W ZNAKOWANIU YWNOCI SPIS TRECI: WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RÓŻNYCH SPOSOBÓW PRZYGOTOWANIA ZIARNA PSZENICY DO PRZEMIAŁU NA WILGOTNOŚĆ MĄKI

WPŁYW RÓŻNYCH SPOSOBÓW PRZYGOTOWANIA ZIARNA PSZENICY DO PRZEMIAŁU NA WILGOTNOŚĆ MĄKI Acta Sci. Pol., Technica Agraria 10(1-2) 2011, 15-21 WPŁYW RÓŻNYCH SPOSOBÓW PRZYGOTOWANIA ZIARNA PSZENICY DO PRZEMIAŁU NA WILGOTNOŚĆ MĄKI Mariusz Kania, Dariusz Andrejko Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bardziej szczegółowo