ZANIECZYSZCZENIE MIKROBIOLOGICZNE POWIETRZA HALI TECHNOLOGICZNEJ A JAKO PRODUKOWANYCH OPAKOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZANIECZYSZCZENIE MIKROBIOLOGICZNE POWIETRZA HALI TECHNOLOGICZNEJ A JAKO PRODUKOWANYCH OPAKOWA"

Transkrypt

1 YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 2006, 1 (46) Supl., DOROTA KRGIEL ZANIECZYSZCZENIE MIKROBIOLOGICZNE POWIETRZA HALI TECHNOLOGICZNEJ A JAKO PRODUKOWANYCH OPAKOWA S t r e s z c z e n i e Badano wpływ mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza hali technologicznej na jako mikrobiologiczn opakowa jednostkowych wytwarzanych dla przemysłu spoywczego. rednie kwartalne zanieczyszczenie powietrza hali technologicznej było zrónicowane i zaleało od pory roku. Najwikszy wzrost liczby drobnoustrojów odnotowano w drugim i trzecim kwartale. Typow mikroflor powietrza hali technologicznej stanowiły plenie z rodzajów: Penicillium, Cladosporium, Alternaria i Fusarium oraz bakterie z rodzaju Micrococcus i Bacillus. Zanieczyszczenie powietrza hali produkcyjnej miało istotny wpływ na jako mikrobiologiczn produkowanych opakowa. Zaleno stopnia zanieczyszczenia opakowa od zanieczyszczenia powietrza hali technologicznej była proporcjonalna, o współczynniku korelacji r = 0,8 0,96. Słowa kluczowe: powietrze hali technologicznej, opakowania, mikroflora Wprowadzenie Podatno gotowych wyrobów spoywczych na zanieczyszczenia mikrobiologiczne pochodzce z powietrza jest róna. Najbardziej wraliwe na tego typu zanieczyszczenia s wyroby charakteryzujce si wysok wartoci odywcz, stanowice doskonałe rodowisko dla rozwoju mikroflory. Std m.in. wynika konieczno konfekcjonowania wyrobów przemysłu spoywczego w opakowania jednostkowe o odpowiedniej czystoci mikrobiologicznej [8]. Zanieczyszczenie opakowania, jako produktu kocowego, wie si z czasem kontaktu opakowania z zanieczyszczonym powietrzem, liczb drobnoustrojów w powietrzu oraz rodzajem tych drobnoustrojów. Właciwa organizacja pracy, sprawna wentylacja i automatyzacja procesów produkcyjnych mog skutecznie zmniejszy Dr in. D. Krgiel, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Wólczaska 171/173, Łód Politechnika Łódzka, ul.

2 ZANIECZYSZCZENIE MIKROBIOLOGICZNE POWIETRZA HALI TECHNOLOGICZNEJ A JAKO 53 liczb mikroorganizmów w wyniku ograniczenia moliwoci kontaktu produktu z otoczeniem. Do kontroli czystoci mikrobiologicznej powietrza stosuje si obecnie metod zderzeniow z wykorzystaniem próbników powietrza i płytek zawierajcych agarowe poywki hodowlane. Metoda zderzeniowa polega na uderzaniu zassanym powietrzem w warstw poywki [2, 6]. Podczas uderzenia strumienia powietrza w poywk drobnoustroje zawarte w powietrzu przyklejaj si do podłoa. Próbniki powietrza pozwalaj na dokładny pomiar liczby drobnoustrojów w dowolnym miejscu, przy wlotach i wylotach powietrza, w strefach czystych [6]. Celem niniejszej pracy była ocena wpływu stanu zanieczyszczenia powietrza hali technologicznej w zakładzie produkujcym opakowania jednostkowe dla przemysłu spoywczego na jako mikrobiologiczn wytwarzanych opakowa. Materiał i metody bada Mikrobiologiczn analiz powietrza hali technologicznej prowadzono metod zderzeniow przy uyciu próbnika MAS 100 (Merck), stosujc podłoe PCA (Merck) [2, 5, 6, 7]. Badaniom mikrobiologicznym poddawano 50 polipropylenowych kubeczków w kształcie stoka citego o pojemnoci 200 cm 3. Opakowania były pobierane losowo z linii technologicznej bezporednio po wytworzeniu, a nastpnie pakowane w sterylne worki z folii polietylenowej. Analiz mikrobiologiczn opakowa prowadzono stosujc metod bezporedni wg Richtera [9]. Polega ona na wprowadzeniu do opakowania upłynnionej, ciepłej poywki agarowej i jej równomiernym rozprowadzeniu po wewntrznych ciankach opakowania, a nastpnie zamkniciu pojemnika steryln foli aluminiow. Badane kubki inkubowano w temp. 25 o C w cigu 12 dni. Ogóln liczb bakterii oznaczano stosujc podłoe PCA (Merck), natomiast liczb grzybów - podłoe Sabourauda z 2% glukozy (Merck). Cechy morfologiczne wyizolowanych drobnoustrojów oceniano mikroskopowo. Do bada diagnostycznych do wzrostu grzybów strzpkowych stosowano podłoe Czapka-Doxa (Merck). Przynaleno rodzajow okrelano na podstawie klucza wg Fassatiowej (plenie) oraz wg Bergey s Manual (bakterie) [1, 3]. Kontrol mikrobiologiczn opakowa i powietrza prowadzono systematycznie, co miesic w cigu trzech lat, a przedstawione wyniki stanowi kwartalne wartoci rednie. Współczynniki korelacji obliczano wykorzystujc program Excel Wyniki i dyskusja Zanieczyszczenie powietrza hali produkcyjnej było zrónicowane i zaleało od pory roku (rys. 1).

3 54 Dorota Krgiel Zanieczyszczenie powietrza Contamination of air [jtk/m 3 ] bakterie/bacteria plenie/moulds kwartał roku quarter of year Rys. 1. Zanieczyszczenie powietrza hali technologicznej. Fig. 1. Contamination of the technological shop-floor air. Najwicej mikroorganizmów wystpujcych w atmosferze hali stwierdzono w drugim kwartale roku. W przypadku zanieczyszcze pochodzenia bakteryjnego i pleniowego wynosiło ono odpowiednio 40 jtk/m 3 i 1243 jtk/m 3. W drugim i trzecim kwartale stwierdzono znaczny wzrost w powietrzu mikroflory pleniowej, natomiast liczba mikroflory bakteryjnej utrzymywała si na stałym poziomie. Penicillium 6% 28% 24% 31% 5% 3% 3% Rhizopus Trichoderma Aspergillus Cladosporium Fusarium Alternaria Rys. 2. Fig. 2. Mikroflora pleniowa w powietrzu hali technologicznej. Moulds in the technological shop-floor air.

4 ZANIECZYSZCZENIE MIKROBIOLOGICZNE POWIETRZA HALI TECHNOLOGICZNEJ A JAKO 55 12% 3% 85% Micrococcus Bacillus Streptomyces Rys. 3. Fig. 3. Mikroflora bakteryjna w powietrzu hali technologicznej. Bacterial microflora in the technological shop-floor air. W powietrzu hali technologicznej wystpowały głównie plenie z rodzajów: Penicillium (31%), Alternaria (28%), Cladosporium (24%) i Fusarium (6%) oraz bakterie Micrococcus sp. (85%) i Bacillus sp. (12%) (rys. 2, 3). Wymienione rodzaje stanowi typow mikroflor powietrza atmosferycznego [3]. Tak sam mikroflor izolowano z powierzchni badanych opakowa. Zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza hali produkcyjnej miało istotny wpływ na jako mikrobiologiczn produkowanych opakowa. Najwiksze rednie zanieczyszczenie opakowa odnotowano w drugim i trzecim kwartale roku. Wynosiło ono w przypadku bakterii od 0,0 do 0,1 jtk, a pleni od 0,1 do 0,7 jtk na powierzchni wewntrzn opakowania (rys. 4). 1 Zanieczyszczenie opakowa Contamination of packagings 0,5 bakterie/bacteria plenie/moulds [jtk/pow.opak.] [cfu/pack. surf.] Rys. 4. Fig kwartał roku quarter of year rednie zanieczyszczenie mikrobiologiczne opakowa jednostkowych. Mean microbilogical contamination of unit packagings.

5 56 Dorota Krgiel Analiza statystyczna wyników pomiarów mikrobiologicznych, uzyskanych w poszczególnych kwartałach, wykazała, e zalenoci midzy stopniem zanieczyszczenia opakowa (rys. 4) a zanieczyszczeniem powietrza hali technologicznej (rys. 1) były wprost proporcjonalne, a współczynniki korelacji tych zalenoci wynosiły r = 0,80 0,94. Procentowy udział opakowa, w których wykryto drobnoustroje przedstawiono na rys. 5. Udział opakowa [%] Rate of packagings [%] opakowania czyste/ clean packagings opakowania zanieczyszczone/ contaminated packagings Rys. 5. Fig kwartał roku quarter of year Udział opakowa zanieczyszczonych. Percentage rate of contaminated packagings. Liczba zanieczyszczonych opakowa wzrastała wraz ze stopniem zanieczyszczenia powietrza. Analiza wyników stopnia zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza (rys. 1) oraz udziału opakowa czystych w badanych partiach (rys. 5) pozwoliła wnioskowa, e najwikszy wpływ na jako produkowanych opakowa miała obecno grzybów strzpkowych w powietrzu hali technologicznej. Zaleno midzy stopniem zanieczyszczenia powietrza grzybami strzpkowymi a zanieczyszczeniem mikrobiologicznym opakowa charakteryzowała si bardzo wysokim współczynnikiem korelacji wynoszcym r = 0,96. Kontrola czystoci mikrobiologicznej powietrza w polskich przepisach prawnych jest uwzgldniana w sposób niewystarczajcy. W odrónieniu od wikszoci czynników chemicznych i fizycznych, w skali wiatowej take nie ma powszechnie akceptowanych kryteriów oceny oraz ogólnie uznanych wartoci normatywnych (referencyjnych) i zalece metodycznych [4, 9]. Brak ogólnie ustalonych wytycznych dotyczcych jakoci mikrobiologicznej powietrza powoduje, e oceny tej dokonuje si

6 ZANIECZYSZCZENIE MIKROBIOLOGICZNE POWIETRZA HALI TECHNOLOGICZNEJ A JAKO 57 na podstawie propozycji normatywów higienicznych, okrelajc wartoci progowe stenia mikroorganizmów w powietrzu w odniesieniu do poszczególnych klas pomieszcze. Opracowania wartoci normatywnych dokonuje si w odniesieniu do rodzajów badanych rodowisk i typów prób rodowiskowych. Wg Krzysztofika [4] w przemyle spoywczym dopuszczalny stopie mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza nie powinien przekracza poziomu jtk/m 3. Zatem, stosujc takie kryterium, stan mikrobiologiczny badanego powietrza hali technologicznej w zakładzie produkujcym opakowania jednostkowe naley uzna za zadowalajcy tylko w pierwszym i czwartym kwartale roku. Wzrost zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza, zwłaszcza grzybami strzpkowymi, wystpujcy w kwartale drugim i trzecim wymaga podjcia w zakładzie skutecznych działa prewencyjnych. Istotn czci kadego tworzonego normatywu jest jego składowa techniczna, dotyczca metody badawczej zastosowanej do wyznaczenia wartoci liczbowej danego standardu. W spotykanych w pimiennictwie propozycjach wartoci referencyjnych zwykle okrela si stenie badanego czynnika w próbie powietrza i w odpowiedniej próbie powierzchniowej. Warunkiem zachowania odpowiednich parametrów jakociowych produkowanych wyrobów powinno by wic wypracowanie odpowiednich wytycznych i standardów, które byłyby powszechnie akceptowane i pozwoliłyby na odpowiedni interpretacj wyników pomiarów. Dlatego tak wane s systematycznie i równolegle prowadzone badania mikrobiologiczne powietrza oraz powierzchni urzdze i gotowych wyrobów, których kompleksowe wyniki powinny przyczyni si do ustalenia właciwych parametrów i wartoci dopuszczalnych dla konkretnego zakładu produkcyjnego. Ustalenie zalenoci midzy wynikami bada ułatwi wówczas oszacowanie ryzyka zwizanego z mikroflor wystpujc w powietrzu. Istotne byłoby prowadzenie dodatkowego monitoringu dotyczcego poziomu zapylenia, wilgotnoci, stanu wentylacji czy czasu kontaktu opakowania z otoczeniem. Te informacje lepiej zobrazowałyby uwarunkowania produkcyjne i ich wpływ na jako opakowa. Wnioski 1. Dominujc mikroflor powietrza hali technologicznej stanowiły grzyby strzpkowe z rodzajów: Penicillium, Cladosporium, Alternaria i Fusarium oraz bakterie Micrococcus sp. i Bacillus sp. 2. Czysto mikrobiologiczna powietrza hali technologicznej, a w szczególnoci obecno w nim grzybów strzpkowych, miała istotny wpływ na jako produkowanych opakowa.

7 58 Dorota Krgiel 3. Zaleno stopnia zanieczyszczenia opakowa od zanieczyszczenia powietrza hali technologicznej była wprost proporcjonalna i charakteryzowała si wysokimi współczynnikami korelacji (r) wynoszcymi od 0,80 do 0,96. Literatura [1] Bergey s Manual of Systematic Bacteriology, Vol. 2, Williams & Wilkins, Baltimore [2] Collins C.H., Lyne P.M., Grange J.M.: Microbiological methods. Butterwords. London [3] Fassatiova O.: Grzyby mikroskopowe w mikrobiologii technicznej. WNT. Warszawa [4] Górny R.: Biologiczne czynniki szkodliwe: normy, zalecenia i propozycje wartoci dopuszczalnych. Podstawy i Metody Oceny rodowiska Pracy, 2004, 3 (41), [5] Gutarowska B.: Metody oceny zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza - zalety i wady. Laboratoria Aparatura, Badania, 2002, 2, [6] Kosewska L.: Analiza mikrobiologiczna w przemyle spoywczym. WSiP. Warszawa [7] Merck Microbiology. Merck, Darmstadt, [8] Panfil-Kuncewicz H.: Znaczenie i funkcje opakowa produktów spoywczych w dystrybucji i marketingu, Przem. Spo., 1998, 8, [9] akowska Z. Stobiska H. (red.) Mikrobiologia i higiena w przemyle spoywczym. Wyd. PŁ. Łód THE MICROBIAL CONTAMINATION OF A TECHNOLOGICAL SHOP-FLOOR AIR AND THE QUALITY OF PACKAGINGS MANUFACTURED S u m m a r y The impact of technological shop-floor air on the microbiological quality of unit packagings for food industry was investigated. The mean quarterly contamination of technological shop-floor air varied and depended on the season. The highest increase in the count of micro-organisms was reported in the second and third quarter. The typical micro-flora contained in the technological shop-floor air were the following mould species: Penicillium, Cladosporium, Alternaria, and Fusariu, as well as bacteria: Micrococcus sp. and Bacillus sp. The contamination of the technological shop-floor essentially air affected the microbiological quality of packaging units manufactured in it. The correlation between the packaging contamination degree and the technological shop-floor air contamination was proportional, and the correlation coefficient was r = Key words: technological shop-floor air, packaging, microflora

Ochrona przed mikrobiologiczn biodeterioracj w muzealnictwie

Ochrona przed mikrobiologiczn biodeterioracj w muzealnictwie ROLA NAUKI W ZACHOWANIU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Ochrona przed mikrobiologiczn biodeterioracj w muzealnictwie Beata Gutarowska, Małgorzata Piotrowska, Anna Koziróg, Zofia akowska Instytut Technologii Fermentacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAŃ MIKOLOGICZNYCH

OFERTA BADAŃ MIKOLOGICZNYCH OFERTA BADAŃ MIKOLOGICZNYCH prof. dr hab. inż. Jan Grajewski dr hab. Magdalena Twarużek Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Nauk Przyrodniczych, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Katedra Fizjologii

Bardziej szczegółowo

Temat: Powietrze jako środowisko życia mikroorganizmów. Mikrobiologiczne badanie powietrza i powierzchni płaskich Cz.1/Cz.2.

Temat: Powietrze jako środowisko życia mikroorganizmów. Mikrobiologiczne badanie powietrza i powierzchni płaskich Cz.1/Cz.2. Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Mikrobiologia ogólna Biotechnologia medyczna II rok / I o Instrukcja do ćwiczeń Temat: Powietrze

Bardziej szczegółowo

Zakład Higieny Środowiska Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny Pomiary zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza na terenie Miasta Otwocka w rejonie zagospodarowania odpadów komunalnych: składowiska odpadów komunalnych Sater-Otwock Sp. z o.o. w Otwocku oraz Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Porównanie jakoci potraw przygotowanych tradycyjnie oraz technologi szybkiego schładzania

Porównanie jakoci potraw przygotowanych tradycyjnie oraz technologi szybkiego schładzania Marzena Tomaszewska, Andrzej Neryng Katedra Techniki i Technologii Gastronomicznej, SGGW Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Porównanie jakoci potraw przygotowanych tradycyjnie oraz technologi

Bardziej szczegółowo

JAKO MIKROBIOLOGICZNA WYBRANYCH PRODUKTÓW GARMAERYJNYCH

JAKO MIKROBIOLOGICZNA WYBRANYCH PRODUKTÓW GARMAERYJNYCH YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 2006, 1 (46) Supl., 80-85 ELBIETA OŁTUSZAK-WALCZAK JAKO MIKROBIOLOGICZNA WYBRANYCH PRODUKTÓW GARMAERYJNYCH S t r e s z c z e n i e Celem przeprowadzonych bada była ocena

Bardziej szczegółowo

MIKROBIOLOGICZNA JAKOŚĆ POWIETRZA W BUDYNKU PASYWNYM W CZASIE JEGO EKSPLOATACJI

MIKROBIOLOGICZNA JAKOŚĆ POWIETRZA W BUDYNKU PASYWNYM W CZASIE JEGO EKSPLOATACJI Małgorzata BASIŃSKA* Michał MICHAŁKIEWICZ* budynek pasywny, mikrobiologia, jakość powietrza MIKROBIOLOGICZNA JAKOŚĆ POWIETRZA W BUDYNKU PASYWNYM W CZASIE JEGO EKSPLOATACJI W referacie podjęto próbę określenia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA MIKROBIOLOGICZNA SADU ŚLIWY WĘGIERKI ZWYKŁEJ

CHARAKTERYSTYKA MIKROBIOLOGICZNA SADU ŚLIWY WĘGIERKI ZWYKŁEJ CHARAKTERYSTYKA MIKROBIOLOGICZNA SADU ŚLIWY WĘGIERKI ZWYKŁEJ Paweł Satora, Tadeusz Tuszyński Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej Akademia Rolnicza, al. 29 listopada 46, 31-425 Kraków

Bardziej szczegółowo

Hygicult. Szybkie testy do dokładnej oceny stanu higienicznego.

Hygicult. Szybkie testy do dokładnej oceny stanu higienicznego. Hygicult Szybkie testy do dokładnej oceny stanu higienicznego. Mikrobiologiczne zanieczyszczenia produktów rolnych i artykułów spożywczych mogą doprowadzić do powstania znacznych strat ekonomicznych oraz

Bardziej szczegółowo

OCENA MIKROBIOLOGICZNA JAKOŚCI POWIETRZA W ZAKŁADACH PIEKARNICZYCH

OCENA MIKROBIOLOGICZNA JAKOŚCI POWIETRZA W ZAKŁADACH PIEKARNICZYCH Inżynieria Ekologiczna Ecological Engineering Vol. 47, May 2016, p. 182 188 DOI: 10.12912/23920629/62869 OCENA MIKROBIOLOGICZNA JAKOŚCI POWIETRZA W ZAKŁADACH PIEKARNICZYCH Elżbieta Wołejko 1, Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Rys 4. Układ klimatyzacyjny z recyrkulacyjnymi szafami klimatyzacyjnymi firmy Weiss Klimatechnik [2]

Rys 4. Układ klimatyzacyjny z recyrkulacyjnymi szafami klimatyzacyjnymi firmy Weiss Klimatechnik [2] Rozwizania energooszczdne klimatyzacji dla sal operacyjnych 1. Wprowadzenie Systemy klimatyzacyjne sal operacyjnych szpitali nale do najbardziej energochłonnych. Wpływa na to szereg czynników, w szczególnoci

Bardziej szczegółowo

JAKO MIKROBIOLOGICZNA SERA TOFU PAKOWANEGO PRÓNIOWO

JAKO MIKROBIOLOGICZNA SERA TOFU PAKOWANEGO PRÓNIOWO YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 2006, 1 (46) Supl., 3-9 AGNIESZKA NOWAK JAKO MIKROBIOLOGICZNA SERA TOFU PAKOWANEGO PRÓNIOWO S t r e s z c z e n i e Celem bada była ocena stanu mikrobiologicznego próniowo

Bardziej szczegółowo

NORMY, POZIOMY, LIMITY ZANIECZYSZCZEŃ MIKROBIOLOGICZNYCH POWIERZCHNI, CYSTERN I WĘŻY ZAŁADUNKOWYCH

NORMY, POZIOMY, LIMITY ZANIECZYSZCZEŃ MIKROBIOLOGICZNYCH POWIERZCHNI, CYSTERN I WĘŻY ZAŁADUNKOWYCH NORMY, POZIOMY, LIMITY ZANIECZYSZCZEŃ MIKROBIOLOGICZNYCH POWIERZCHNI, CYSTERN I WĘŻY ZAŁADUNKOWYCH mgr inż. Małgorzata Kowalska mgr inż. Ewelina Małczak, Leszno Pakiet higieny - WE 852/2004 z dnia 29.04.2004

Bardziej szczegółowo

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci.

Farby do kontaktu z ywnoci AquaSafe to seria farb na bazie wody oraz lakierów przeznaczonych specjalnie do bezporedniego kontaktu z ywnoci. Aquasafe Karta techniczna produktu Farby do bezporedniego kontaktu z ywnoci Aquasafe Prezentowana gama produktów składa si z nastpujcy produktów: Kod Opis Kod Opis 201591 Lakier OPV AquaSafe do kontaktu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15, Data wydania: 13 czerwca 2016 r. AB 510 Nazwa i adres GRUPA

Bardziej szczegółowo

Barbara Błachno* POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE JAKO ŹRÓDŁO ZANIECZYSZCZEŃ MIKROBIOLOGICZNYCH POWIETRZA

Barbara Błachno* POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE JAKO ŹRÓDŁO ZANIECZYSZCZEŃ MIKROBIOLOGICZNYCH POWIETRZA Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 41, 2009 r. Barbara Błachno* POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE JAKO ŹRÓDŁO ZANIECZYSZCZEŃ MIKROBIOLOGICZNYCH POWIETRZA WASTE CONTAINERS AS A SOURCE OF MICROBIOLOGICAL

Bardziej szczegółowo

Stabilność mikrobiologiczna napojów wpływ surowców i opakowań

Stabilność mikrobiologiczna napojów wpływ surowców i opakowań Stabilność mikrobiologiczna napojów wpływ surowców i opakowań Dr hab. inż. Dorota Kręgiel Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechnika Łódzka Istotnym problemem jest brak stabilności mikrobiologicznej

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci Zofia akowska Bronisław Zyska Jadwiga Szostak-Kot

Spis tre ci Zofia akowska Bronisław Zyska Jadwiga Szostak-Kot Spis treci Zofia akowska Przedmowa... 11 Bronisław Zyska 1. Biologia drobnoustrojów... 15 1.1. Rola drobnoustrojów w gospodarce człowieka... 15 1.2. Charakterystyka procesów zachodzcych midzy drobnoustrojami

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 313 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 313 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 313 SECTIO D 25 Katedra Higieny i Promocji Zdrowia, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Department of Hygiene and

Bardziej szczegółowo

MIKROFLORA EPIFITYCZNA Triticum aestivum L. WOKÓŁ SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TARNOWIE-KRZYŻU

MIKROFLORA EPIFITYCZNA Triticum aestivum L. WOKÓŁ SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TARNOWIE-KRZYŻU WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 21: t. 1 z. 2 (3) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 29 38 www.itep.edu.pl Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, 21 MIKROFLORA EPIFITYCZNA Triticum aestivum L.

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU MIKROBIOLOGICZNEGO MIESZANEK MUSLI POCHODZĄCYCH Z SIECI HANDLOWEJ

OCENA STANU MIKROBIOLOGICZNEGO MIESZANEK MUSLI POCHODZĄCYCH Z SIECI HANDLOWEJ ROCZN. PZH, 2003, 54, NR 3, 269 274 BARBARA WÓJCIK-STOPCZYŃSKA OCENA STANU MIKROBIOLOGICZNEGO MIESZANEK MUSLI POCHODZĄCYCH Z SIECI HANDLOWEJ MICROBIOLOGICAL ASSESSEMENT OF MUESLI PURCHASED IN A RETAIL

Bardziej szczegółowo

CZYSTOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA POWIETRZA W SZPITALU. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA STĘŻENIE MIKROORGANIZMÓW W POWIETRZU SAL OPERACYJNYCH

CZYSTOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA POWIETRZA W SZPITALU. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA STĘŻENIE MIKROORGANIZMÓW W POWIETRZU SAL OPERACYJNYCH ROCZN. PZH 2011, 62, Nr 1, 109-113 CZYSTOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA POWIETRZA W SZPITALU. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA STĘŻENIE MIKROORGANIZMÓW W POWIETRZU SAL OPERACYJNYCH MICROBIOLOGICAL QUALITY OF HOSPITAL INDOOR

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH OCENY STĘŻENIA BIOAEROZOLU ZANIECZYSZCZAJĄCEGO POWIETRZE NA PODSTAWIE LICZEBNOŚCI WYBRANYCH GRUP DROBNOUSTROJÓW

RAPORT Z BADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH OCENY STĘŻENIA BIOAEROZOLU ZANIECZYSZCZAJĄCEGO POWIETRZE NA PODSTAWIE LICZEBNOŚCI WYBRANYCH GRUP DROBNOUSTROJÓW Mysłowice, 22.03.2016 r. RAPORT Z BADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH OCENY STĘŻENIA BIOAEROZOLU ZANIECZYSZCZAJĄCEGO POWIETRZE NA PODSTAWIE LICZEBNOŚCI WYBRANYCH GRUP DROBNOUSTROJÓW Zleceniodawca: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W KATEDRZE MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ

OPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W KATEDRZE MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ OPIS PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W KATEDRZE MIKROBIOLOGII ŚRODOWISKOWEJ STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA - INŻYNIERSKIE Mikrobiologia Rola mikrobiologii. Świat mikroorganizmów: wirusy, bakterie, archebakterie,

Bardziej szczegółowo

Ocena kształtu wydziele grafitu w eliwie sferoidalnym metod ATD

Ocena kształtu wydziele grafitu w eliwie sferoidalnym metod ATD AMME 2003 12th Ocena kształtu wydziele grafitu w eliwie sferoidalnym metod ATD M. Stawarz, J. Szajnar Zakład Odlewnictwa, Instytut Materiałów Inynierskich i Biomedycznych Wydział Mechaniczny Technologiczny,

Bardziej szczegółowo

CZYSTOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA WYBRANYCH OWOCÓW DOSTARCZONYCH PRZEZ INDYWIDUALNYCH PRODUCENTÓW NA PLAC TARGOWY STARY KLEPARZ W KRAKOWIE

CZYSTOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA WYBRANYCH OWOCÓW DOSTARCZONYCH PRZEZ INDYWIDUALNYCH PRODUCENTÓW NA PLAC TARGOWY STARY KLEPARZ W KRAKOWIE BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLIV, 2011, 3, str. 700 705 Helena Bis 1), Ewa Mędrela-Kuder 2) CZYSTOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA WYBRANYCH OWOCÓW DOSTARCZONYCH PRZEZ INDYWIDUALNYCH PRODUCENTÓW NA PLAC TARGOWY STARY KLEPARZ

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WARUNKÓW ZAMRAALNICZEGO PRZECHOWYWANIA NA MIKROFLOR MIAZGI ALOESOWEJ

WPŁYW WARUNKÓW ZAMRAALNICZEGO PRZECHOWYWANIA NA MIKROFLOR MIAZGI ALOESOWEJ YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 26, 1 (46) Supl., 173-12 IZABELA STEINKA, ANITA KUKUŁOWICZ WPŁYW WARUNKÓW ZAMRAALNICZEGO PRZECHOWYWANIA NA MIKROFLOR MIAZGI ALOESOWEJ S t r e s z c z e n i e Celem bada

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA-PORÓWNANIE

INFORMACJA-PORÓWNANIE INFORMACJA-PORÓWNANIE WODOMIERZE WPROWADZANE NA RYNEK W OPARCIU O DYREKTYW 2004/22/EC MID (MEASURING INSTRUMENTS DIRECTIVE) / a wodomierze produkowane wg poprzedniej regulacji prawnej (GUM) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA MIKROBIOLOGICZNE W PRZECHOWYWANYM SOKU GĘSTYM W CUKROWNI GLINOJECK BSO POLSKA S.A. mgr inż. Magdalena Irach BSO Polska S.A.

ZAGROŻENIA MIKROBIOLOGICZNE W PRZECHOWYWANYM SOKU GĘSTYM W CUKROWNI GLINOJECK BSO POLSKA S.A. mgr inż. Magdalena Irach BSO Polska S.A. ZAGROŻENIA MIKROBIOLOGICZNE W PRZECHOWYWANYM SOKU GĘSTYM W CUKROWNI GLINOJECK BSO POLSKA S.A. mgr inż. Magdalena Irach BSO Polska S.A. Głównym źródłem mikroflory zanieczyszczającej w cukrownictwie jest

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROCESU PAKOWANIA PRODUKTÓW MLECZARSKICH I JEJ WPŁYW NA STAN MIKROBIOLOGICZNY POWIETRZA W HALI PRODUKCYJNEJ

ORGANIZACJA PROCESU PAKOWANIA PRODUKTÓW MLECZARSKICH I JEJ WPŁYW NA STAN MIKROBIOLOGICZNY POWIETRZA W HALI PRODUKCYJNEJ ŻYWNOŚĆ 2(47)Supl., 2006 KATARZYNA OLBORSKA, PIOTR P. LEWICKI ORGANIZACJA PROCESU PAKOWANIA PRODUKTÓW MLECZARSKICH I JEJ WPŁYW NA STAN MIKROBIOLOGICZNY POWIETRZA W HALI PRODUKCYJNEJ S t r e s z c z e n

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III - PRODUKTY GARMAŻERYJNE CHŁODZONE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III - PRODUKTY GARMAŻERYJNE CHŁODZONE Nr sprawy 9/PN/2016 Załącznik nr 7c do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III - PRODUKTY GARMAŻERYJNE CHŁODZONE KLUSKI ŚLĄSKIE 1. Wstęp 1.1 Zakres Niniejszym opisem przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 07 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1264

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Najwy sza jako bada laboratoryjnych. jars.pl. Harmonogram szkole

Najwy sza jako bada laboratoryjnych. jars.pl. Harmonogram szkole Harmonogram szkole HARMONOGRAM SZKOLE : I PÓ ROCZE 2017 STYCZE DATA TEMAT SZKOLENIA MIEJSCE 11 12 17 Higiena produkcji zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Produkcyjnych (GMP) w wietle wymaga rozporz dzenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 8, 9, 10 Kontrola mikrobiologiczna środowiska pracy

Ćwiczenie 8, 9, 10 Kontrola mikrobiologiczna środowiska pracy MIKROBIOLOGIA KOSMETOLOGICZNA dla studentów II roku, studiów I st. kierunku KOSMETOLOGIA Ćwiczenie 8, 9, 10 Kontrola mikrobiologiczna środowiska pracy liczba godzin 8 Badanie mikrobiologicznej czystości

Bardziej szczegółowo

AG AIR CONTROL SYSTEM CF

AG AIR CONTROL SYSTEM CF SYSTEMY UZDATNIANIA POWIETRZA W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM Prezentuje: Krzysztof Szarek Warszawa, 18 października 2016r. www.anti-germ.com 1 Systemy wentylacyjne jako element odpowiadający za jakość powietrza

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE W CUKROWNI GLINOJECK

LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE W CUKROWNI GLINOJECK LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNE W CUKROWNI GLINOJECK HISTORIA Laboratorium mikrobiologiczne w Cukrowni Glinojeck zostało utworzone w 1998 roku, do nowego pomieszczenia zostało przeniesione w 2006r Powody

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W POPULACJACH MIKROORGANIZMÓW I NICIENI W GLEBIE PO ODKAŻANIU METODAMI KONWENCJONALNYMI I PROEKOLOGICZNYMI

ZMIANY W POPULACJACH MIKROORGANIZMÓW I NICIENI W GLEBIE PO ODKAŻANIU METODAMI KONWENCJONALNYMI I PROEKOLOGICZNYMI ZMIANY W POPULACJACH MIKROORGANIZMÓW I NICIENI W GLEBIE PO ODKAŻANIU METODAMI KONWENCJONALNYMI I PROEKOLOGICZNYMI P. Sobiczewski 1, B. Meszka 1, H. Bryk 1, C. Ślusarski 1, A. Chałańska 1, S. Berczyński

Bardziej szczegółowo

MARIAN FILIPIAK 1, ALINA PIOTRASZEWSKA-PAJĄK 1, MARIA STRYJAKOWSKA-SEKULSKA 1, ALICJA STACH 2, WOJCIECH SILNY 3

MARIAN FILIPIAK 1, ALINA PIOTRASZEWSKA-PAJĄK 1, MARIA STRYJAKOWSKA-SEKULSKA 1, ALICJA STACH 2, WOJCIECH SILNY 3 Mikroflora powietrza wokół i wewnątrz budynków dydaktycznych wyższej uczelni w Poznaniu Outdoor and indoor air microflora of academic buildings in Poznań MARIAN FILIPIAK 1, ALINA PIOTRASZEWSKA-PAJĄK 1,

Bardziej szczegółowo

Wpływ rodzaju obróbki termicznej na zmiany tekstury marchwi

Wpływ rodzaju obróbki termicznej na zmiany tekstury marchwi Agnieszka Wierzbicka, Elbieta Biller, Andrzej Półtorak Zakład Techniki w ywieniu, Wydział Nauk o ywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wpływ rodzaju obróbki

Bardziej szczegółowo

Higieniczne aspekty usług kosmetycznych

Higieniczne aspekty usług kosmetycznych Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2016, Vol. 19, No. 1, 37-42 www.medycynasrodowiskowa.pl www.journal-em.com Higieniczne aspekty usług kosmetycznych Hygiene aspects of cosmetic services Anita

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo zdrowotne i jakość żywności

Bezpieczeństwo zdrowotne i jakość żywności Projekt Nr POKL.08.01.01-635/10 pt. Szerzenie wiedzy pracowników sektora spożywczego kluczem do sukcesu przedsiębiorstw. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Z BADAŃ ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH MIKROORGANIZMÓW NA KOMPOZYTY PP Z BIOCYDEM SEANTEX

Z BADAŃ ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH MIKROORGANIZMÓW NA KOMPOZYTY PP Z BIOCYDEM SEANTEX SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ODDZIAŁYWANIA WYBRANYCH MIKROORGANIZMÓW NA KOMPOZYTY PP Z BIOCYDEM SEANTEX /zlecenie 514010/ wykonane w WOJSKOWYM INSTYTUCIE CHEMII I RADIOMETRII w Warszaawie 1. Materiały i metody

Bardziej szczegółowo

MIKROFLORA WARZYW EKOLOGICZNYCH MICROBIOLOGICAL QUALITY OF ORGANIC VEGETABLES

MIKROFLORA WARZYW EKOLOGICZNYCH MICROBIOLOGICAL QUALITY OF ORGANIC VEGETABLES MIKROFLORA WARZYW EKOLOGICZNYCH MICROBIOLOGICAL QUALITY OF ORGANIC VEGETABLES Magdalena Szczech, Beata Kowalska Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach WSTĘP Przez wzgląd na zdrowie

Bardziej szczegółowo

HQLHEDNWHULLZSRZLHWU]XFIXP 76$ 3&$

HQLHEDNWHULLZSRZLHWU]XFIXP 76$ 3&$ Nr 1 Ogólna liczba bakterii w powietrzu ROCZN. PZH 2006, 57, NR 1, 1-7 1 ADAM KROGULSKI METODY OZNACZANIA OGÓLNEJ LICZBY BAKTERII W POWIETRZU ATMOSFERYCZNYM I WEWN TRZ POMIESZCZEÑ METHODS OF DETERMINATION

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia surowych i białych cukrów trzcinowych

Mikrobiologia surowych i białych cukrów trzcinowych Mikrobiologia surowych i białych cukrów trzcinowych Dr inż. Agnieszka Papiewska Instytut Chemicznej Technologii Żywności PŁ Zakład Cukrownictwa 2 Rosnąca rola cukru trzcinowego na europejskim rynku cukru

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Słowa kluczowe: towary paczkowane, statystyczna analiza procesu SPC

Streszczenie. Słowa kluczowe: towary paczkowane, statystyczna analiza procesu SPC Waldemar Samociuk Katedra Podstaw Techniki Akademia Rolnicza w Lublinie MONITOROWANIE PROCESU WAśENIA ZA POMOCĄ KART KONTROLNYCH Streszczenie Przedstawiono przykład analizy procesu pakowania. Ocenę procesu

Bardziej szczegółowo

Leonardo Training Module Hygiene Management - RABC RABC:

Leonardo Training Module Hygiene Management - RABC RABC: RABC w pralniach Leonardo Training Module R isc A nalysis B iocontamination RABC: Analiza ryzyka i kontrola skażeń biologicznych C ontrol: Nowa norma dotycząca zarządzania higieną w pralniach PN-EN 14065

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków obróbki cieplnej na własnoci stopu AlMg1Si1*

Wpływ warunków obróbki cieplnej na własnoci stopu AlMg1Si1* AMME 2001 10th JUBILEE INTERNATIONAL SC IENTIFIC CONFERENCE Wpływ warunków obróbki cieplnej na własnoci stopu AlMg1Si1* S. Tkaczyk, M. Kciuk Zakład Zarzdzania Jakoci, Instytut Materiałów Inynierskich i

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawnych dotyczcych stosowania substancji chemicznych w laboratoriach szkolnych

Wykaz aktów prawnych dotyczcych stosowania substancji chemicznych w laboratoriach szkolnych Wykaz aktów prawnych dotyczcych stosowania substancji chemicznych w laboratoriach szkolnych 1 Wykaz aktów prawnych dotyczcych stosowania substancji chemicznych w laboratoriach szkolnych [1] Ustawa - Kodeks

Bardziej szczegółowo

LICZEBNOŚĆ MIKROORGANIZMÓW W POWIETRZU W BUDYNKACH GOSPODARSKICH INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO W FALENTACH

LICZEBNOŚĆ MIKROORGANIZMÓW W POWIETRZU W BUDYNKACH GOSPODARSKICH INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO W FALENTACH liczebność bakterii, liczebność grzybów, stan sanitarny powietrza Barbara PODLASKA, Stefan RUSSEL * LICZEBNOŚĆ MIKROORGANIZMÓW W POWIETRZU W BUDYNKACH GOSPODARSKICH INSTYTUTU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO

Bardziej szczegółowo

Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006. dr in. Marek Dwiarek. Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy

Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006. dr in. Marek Dwiarek. Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006 dr in. Marek Dwiarek Centralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy Tematyka dyskusji Klub Paragraf 34, Bronisławów 2006 Wymagania dotyczce bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

JAKO USŁUGI GASTRONOMICZNEJ W ASPEKCIE YWIENIOWYM, TECHNOLOGICZNYM I HIGIENICZNYM

JAKO USŁUGI GASTRONOMICZNEJ W ASPEKCIE YWIENIOWYM, TECHNOLOGICZNYM I HIGIENICZNYM YWNO. Nauka. Technologia. Jako, 2006, 1 (46) Supl., 25-34 EWA CZARNIECKA-SKUBINA JAKO USŁUGI GASTRONOMICZNEJ W ASPEKCIE YWIENIOWYM, TECHNOLOGICZNYM I HIGIENICZNYM S t r e s z c z e n i e Celem bada była

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologiczna jakość powietrza w obiektach inwentarskich gospodarstw rolnych

Mikrobiologiczna jakość powietrza w obiektach inwentarskich gospodarstw rolnych Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2016, Vol. 19, No. 3, 16-22 www.medycynasrodowiskowa.pl DOI: 10.19243/2016302 www.journal-em.com Mikrobiologiczna jakość powietrza w obiektach inwentarskich

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

CZYSTOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA POWIETRZA W SZPITALACH. SALE OPERACYJNE KLIMATYZOWANE

CZYSTOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA POWIETRZA W SZPITALACH. SALE OPERACYJNE KLIMATYZOWANE ROCZN. PZH 21, 61, Nr 4, 425-429 CZYSTOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA POWIETRZA W SZPITALACH. SALE OPERACYJNE KLIMATYZOWANE Microbial air purity in hospitals. operating theatres with air conditioning system Adam

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności Wojewódzki Inspektorat Weterynarii W Szczecinie

Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności Wojewódzki Inspektorat Weterynarii W Szczecinie Nadzór organów Inspekcji Weterynaryjnej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykorzystywaną w zakładach produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor

Bardziej szczegółowo

Instytut Higieny w Zagłębiu Ruhry - ogólny zarys

Instytut Higieny w Zagłębiu Ruhry - ogólny zarys Instytut Higieny w Zagłębiu Ruhry - ogólny zarys Dr. Andreas Koch Rys historyczny Od związku do instytucji naukowej Założenie Instytutu Higieny Zagłębia Ruhry miało miejsce z inicjatywy Roberta Kocha,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TECHNOLOGII DROGOWYCH NA RODOWISKO CZŁOWIEKA

WPŁYW TECHNOLOGII DROGOWYCH NA RODOWISKO CZŁOWIEKA Prof. Wojciech Grabowski Instytut Inynierii Ldowej Politechniki Poznaskiej, Zakład Dróg Ulic i Lotnisk WPŁYW TECHNOLOGII DROGOWYCH NA RODOWISKO CZŁOWIEKA WPŁYW TECHNOLOGII DROGOWYCH NA RODOWISKO CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

STAN AEROSANITARNY MIEJSCOWOŚCI WYPOCZYNKOWYCH NAD ZALEWEM SOLIŃSKIM

STAN AEROSANITARNY MIEJSCOWOŚCI WYPOCZYNKOWYCH NAD ZALEWEM SOLIŃSKIM ROZDZIAŁ STAN AEROSANITARNY MIEJSCOWOŚCI WYPOCZYNKOWYCH NAD ZALEWEM SOLIŃSKIM Aerosanitary conditions of health resorts near the Solina Lake Maria J. CHMIEL, Anna TANDYRAK, Wiesław BARABASZ Katedra Mikrobiologii,

Bardziej szczegółowo

ODPORNO NA KOROZJ WIELOSKŁADNIKOWYCH STOPÓW NA OSNOWIE Al-Mg

ODPORNO NA KOROZJ WIELOSKŁADNIKOWYCH STOPÓW NA OSNOWIE Al-Mg 9/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ODPORNO NA KOROZJ WIELOSKŁADNIKOWYCH STOPÓW NA OSNOWIE Al-Mg

Bardziej szczegółowo

Metody przechowywania i utrwalania bioproduktów KOLEKCJE SZCZEPÓW

Metody przechowywania i utrwalania bioproduktów KOLEKCJE SZCZEPÓW Metody przechowywania i utrwalania bioproduktów KOLEKCJE SZCZEPÓW Opracował: dr S. Wierzba Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego Kolekcje szczepów Metody przechowywania

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa 98/79/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.

Dyrektywa 98/79/WE. Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn. Dyrektywa 98/79/WE Załącznik nr 23 Załącznik nr 23 Polskie Normy zharmonizowane opublikowane do 31.12.2013 Wykaz norm z dyrektywy znajduje się również na www.pkn.pl Według Dziennika Urzędowego UE (2013/C

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. AB 1319 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności naukowej Instytutu Przemysłu Cukrowniczego

Informacja o działalności naukowej Instytutu Przemysłu Cukrowniczego Informacja o działalności naukowej Instytutu Przemysłu Cukrowniczego Dr inż. Andrzej Baryga W 2007 roku Instytut Przemysłu Cukrowniczego zrealizował aż 277 prac usługowych o charakterze analitycznym (tj

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie

Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie 3 Polish Journal of Agronomy 2015, 20, 3 8 Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie Iwona Paśmionka, Agnieszka Galus-Barchan, Beata

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-L

Płyty izolacyjne IZOROL-L Płyty izolacyjne IZOROL-L Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie laminatem folii polietylenowej i polipropylenowej o łącznej grubości 0,13mm. Do produkcji płyt w zależności

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 180 poz Załcznik nr 2

Dz.U Nr 180 poz Załcznik nr 2 A. DANE IDENTYFIKACYJNE 1. Nazwa pracodawcy:... 2. NIP:... 3. Adres (numer kodu pocztowego, miejscowo, ulica):... Województwo:... Gmina:... Telefon:... Fax:... 4. Dział Gospodarki wg PKD:... B. SUBSTANCJE,

Bardziej szczegółowo

Technologiczne aspekty wypieku pieczywa z określeniem punktów krytycznych zanieczyszczeń mikrobiologicznych (surowiec, urządzenia, produkt)

Technologiczne aspekty wypieku pieczywa z określeniem punktów krytycznych zanieczyszczeń mikrobiologicznych (surowiec, urządzenia, produkt) Technologiczne aspekty wypieku pieczywa z określeniem punktów krytycznych zanieczyszczeń mikrobiologicznych (surowiec, urządzenia, produkt) Ewa Czerwińska, Wojciech Piotrowski Politechnika Koszalińska

Bardziej szczegółowo

BIOSYNTEZA ACYLAZY PENICYLINOWEJ. Ćwiczenia z Mikrobiologii Przemysłowej 2011

BIOSYNTEZA ACYLAZY PENICYLINOWEJ. Ćwiczenia z Mikrobiologii Przemysłowej 2011 BIOSYNTEZA ACYLAZY PENICYLINOWEJ Ćwiczenia z Mikrobiologii Przemysłowej 2011 Acylaza penicylinowa Enzym hydrolizuje wiązanie amidowe w penicylinach Reakcja przebiega wg schematu: acylaza Reszta: fenyloacetylowa

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE UWARUNKOWANIA SKŁADU SPALIN GENEROWANYCH PRZEZ WYBRANE POJAZDY TRANSPORTU OSOBOWEGO

TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE UWARUNKOWANIA SKŁADU SPALIN GENEROWANYCH PRZEZ WYBRANE POJAZDY TRANSPORTU OSOBOWEGO Technica Agraria 2(2) 23, 59-67 TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE UWARUNKOWANIA SKŁADU SPALIN GENEROWANYCH PRZEZ WYBRANE POJAZDY TRANSPORTU OSOBOWEGO Piotr Szczsny, Marek Borowiec Streszczenie. Zadymienie spalin

Bardziej szczegółowo

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Rozwizania Océ dla Geodezji Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Program prezentacji 1. Informacje o firmie Océ 2. Poligrafia dla Geodezji. 3. Najnowsze propozycje Océ w kolorze 2

Bardziej szczegółowo

Bełchatów BADANIA DPPL

Bełchatów BADANIA DPPL Bełchatów 25-27.10.1007 BADANIA DPPL Władysław Klonowski W Polsce właciw władz do przeprowadzania bada wstpnych i okresowych oraz po naprawie DPPL jest Transportowy Dozór Techniczny, zgodnie z art. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. XXIV, 49 SECTIO EE 2006 Katedra Higieny Zwierzt i rodowiska Wydziału Biologii i Hodowli

Bardziej szczegółowo

MICROBIOLOGICAL ANALYSIS OF BIOAREOSOL IN FOOD INDUSTRY

MICROBIOLOGICAL ANALYSIS OF BIOAREOSOL IN FOOD INDUSTRY Proceedings of ECOpole DOI: 10.2429/proc.2014.8(1)005 2014;8(1) Magdalena KOSZAŁKOWSKA 1, Łukasz KRĘCIDŁO 1 and Teresa KRZYŚKO-ŁUPICKA 1 MICROBIOLOGICAL ANALYSIS OF BIOAREOSOL IN FOOD INDUSTRY ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Zapisów 17 ust. 4-6 nie stosuje si do przesuni midzy kategoriami wydatków, które s wynikiem przeprowadzenia procedury zamówie publicznych.

Zapisów 17 ust. 4-6 nie stosuje si do przesuni midzy kategoriami wydatków, które s wynikiem przeprowadzenia procedury zamówie publicznych. UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Zapisów 17 ust. 4-6 nie stosuje si do przesuni midzy kategoriami wydatków, które s wynikiem przeprowadzenia procedury zamówie publicznych. Przyjmuje si nastpujc interpretacj:

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-PP

Płyty izolacyjne IZOROL-PP Płyty izolacyjne IZOROL-PP Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie tkaniną polipropylenową powlekaną polipropylenem o masie powierzchniowej 95g/m². Do produkcji płyt w zależności

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP Elbieta CHLEBICKA Agnieszka GUZIK Wincenty LIWA Politechnika Wrocławska ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP siedzca, która jest przyjmowana

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w pigułce

Badania marketingowe w pigułce Jolanta Tkaczyk Badania marketingowe w pigułce Dlaczego klienci kupuj nasze produkty lub usługi? To pytanie spdza sen z powiek wikszoci menederom. Kady z nich byłby skłonny zapłaci due pienidze za konkretn

Bardziej szczegółowo

Wykaz zagadnie do egzaminu dyplomowego

Wykaz zagadnie do egzaminu dyplomowego Wykaz zagadnie do egzaminu dyplomowego zatwierdzony na zebraniu Komisji ds. Jakoci Kształcenia na Wydziale Inynierii rodowiska w dniu 28.11.2008 r. 1.1 Podstawowe rónice w układach technologicznych uzdatniania

Bardziej szczegółowo

występujących na powierzchni walizy przechowywanej na terenie byłego KL Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

występujących na powierzchni walizy przechowywanej na terenie byłego KL Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu Analiza ilościowa mikroorganizmów występujących na powierzchni walizy przechowywanej na terenie byłego KL Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu Anna Wawrzyk, Dorota Rybitwa, Aleksandra Papis notes 18_2016 Summary:

Bardziej szczegółowo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia specjalność: - towaroznawstwo artykułów spożywczych Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo

profil ogólnoakademicki studia I stopnia specjalność: - towaroznawstwo artykułów spożywczych Efekty kształcenia dla kierunku Towaroznawstwo Opis na kierunku TOWAROZNAWSTWO z odniesieniem do, nauk oraz kształcenia prowadzących do specjalność: - towaroznawstwo artykułów spożywczych profil ogólnoakademicki studia I stopnia NTW1_W01 NTW1_W02 NTW1_W03

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20005/11858/09

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20005/11858/09 SPRAWOZDANIE MOŻE BYĆ POWIELANE TYLKO W CAŁOŚCI. INNA FORMA KOPIOWANIA WYMAGA PISEMNEJ ZGODY LABORATORIUM. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20005/11858/09 BADANIA WŁASNOŚCI PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-L

Płyty izolacyjne IZOROL-L Płyty izolacyjne IZOROL-L Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie laminatem folii polietylenowej i polipropylenowej metalizowanej aluminium o łącznej grubości 0,13mm. Do

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA SIŁ CICIA ZIAREN RYU

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA SIŁ CICIA ZIAREN RYU Technica Agraria 2(1) 2003, 55-60 WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ NA SIŁ CICIA ZIAREN RYU Beata laska-grzywna Streszczenie: Celem pracy było okrelenie wpływu obróbki termicznej na zmiany warto- ci siły cicia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FOLII STRETCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA FOLII STRETCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA FOLII STRETCH 1. OPIS PRODUKTU Przedmiotem specyfikacji technicznej jest polietylenowa, 32 warstwowa, przezroczysta folia stretch LLDPE otrzymywana przez wytłaczanie metodą wylewu

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób oznaczania stężenia koncentratu syntetycznego w świeżych emulsjach chłodząco-smarujących

PL B1. Sposób oznaczania stężenia koncentratu syntetycznego w świeżych emulsjach chłodząco-smarujących PL 214125 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214125 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389756 (51) Int.Cl. G01N 33/30 (2006.01) G01N 33/26 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20006/11859/09

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20006/11859/09 SPRAWOZDANIE MOŻE BYĆ POWIELANE TYLKO W CAŁOŚCI. INNA FORMA KOPIOWANIA WYMAGA PISEMNEJ ZGODY LABORATORIUM. SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH Nr 20006/11859/09 BADANIA WŁASNOŚCI PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA

BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA BIOTECHNOLOGIA OGÓLNA 1. Wprowadzenie do biotechnologii. Rys historyczny. Zakres i znaczenie nowoczesnej biotechnologii. Opracowanie procesu biotechnologicznego. 7. Produkcja biomasy. Białko mikrobiologiczne.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 5 maja 2017 r. Nazwa i adres AB 1264 Q-SYSTEMS-CENTER

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Definicja i zakres pojęcia technologia 1.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 23 września 2013 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU Inżynieria Rolnicza 4(129)/2011 OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU Katarzyna Szwedziak, Dominika Matuszek Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 4 KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Podstawy mikrobiologii z immunologią Basics of microbiology and immunology Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr Tomasz Bator Zespół dydaktyczny dr hab. Magdalena Greczek-

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Technica Agraria 2(2) 2003, 53-57 KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Zenon Grze Streszczenie. W pracy dokonano analizy kosztów planowej obsługi technicznej cigników

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL ATMOSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL

PL B1. POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice, PL ATMOSERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Poznań, PL PL 219072 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219072 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 400378 (22) Data zgłoszenia: 14.08.2012: (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA RODOWISKOWE Harmonogram działa

CELE I ZADANIA RODOWISKOWE Harmonogram działa CELE I ZADANIA RODOWISKOWE Harmonogram działa Stron 5 WYDANIE I Data wydania: 10.03.2006 r. ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZDZANIA JAKOCI I RODOWISKIEM WG NORMY PN-EN ISO 9001:2000 I PN-EN ISO 14001 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Załcznik Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Miasta Ktrzyn Nr 15/07 z dnia 16.01.2007 Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Audytu Wewntrznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa dnia Opinia mykologiczna. Dr inż. Aleksandra Wójcik

Warszawa dnia Opinia mykologiczna. Dr inż. Aleksandra Wójcik Warszawa dnia 27.12.2016 Opinia mykologiczna AUTOR Dr inż. Aleksandra Wójcik PODPIS Spis treści 1. Dane ogólne... 3 2. Główne wnioski i zalecenia... 4 3. Analiza mykologiczna jakościowa... 5 4. Dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl

Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl Kierownik Pracowni w Kaliszu Dział badań Dział badań mikrobiologicznych lek. wet. Danuta

Bardziej szczegółowo