oraz dla Klientów posiadających ważne karty członkowskie otrzymane w ramach poprzednio obowiązującego programu (zwany dalej Regulaminem )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oraz dla Klientów posiadających ważne karty członkowskie otrzymane w ramach poprzednio obowiązującego programu (zwany dalej Regulaminem )"

Transkrypt

1 Regulamin Programu Serwis Klienta Michelin dla Klientów, którzy zakupili opony do samochodów osobowych lub 4x4 marki Michelin po dniu 31 stycznia 2012 r. oraz dla Klientów posiadających ważne karty członkowskie otrzymane w ramach poprzednio obowiązującego programu (zwany dalej Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie "Serwis Klienta Michelin", (zwanym dalej "Programem"), organizowanym przez Michelin Polska S.A. 2. Michelin Polska S.A. powierza wykonanie części Programu firmie STREAMLINE Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Emilii Plater 53, Warszawa (zwanej dalej Koordynatorem Programu ). 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Programu, którzy zakupili opony do samochodów osobowych lub 4x4 marki Michelin po dniu 31 stycznia 2012 r. 4. Uczestnikiem Programu, do którego stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu, jest także uczestnik poprzednio obowiązującego programu Serwis Klienta Michelin, który dokonał zakupu kompletu opon do samochodu osobowego lub 4x4 marki Michelin przed dniem 1 lutego 2012 r. 5. Przyjmuje się, że osoby, które dokonały zakupu przed dniem 1 lutego 2012 r., ale zostają Uczestnikiem Programu po 31 stycznia 2012 r. przystępują do programu na zasadach obowiązujących od 1 lutego 2012 r., chyba że zgłoszą chęć Uczestnictwa w Programie na zasadach poprzednio obowiązujących. 6. Michelin Polska zastrzega sobie prawo do weryfikacji faktu i daty zakupu opon bądź pojazdu z założonymi oponami Michelin. W takiej sytuacji Uczestnik Programu zobowiązany jest dostarczyć kopię lub oryginał dowodu zakupu do wglądu na prośbę Michelin Polska. 2. DEFINICJE Przez użyte w niniejszym regulaminie pojęcia należy rozumieć: Uczestnik Programu - osoba fizyczna, w tym także prowadząca działalność gospodarczą oraz osoba fizyczna będąca reprezentantem podmiotu, który nabył Opony Michelin, pod warunkiem otrzymania zgody na Uczestnictwo w Programie, która łącznie wykonała następujące czynności: nabyła - po dniu 31 stycznia 2012 r.- w jednym z serwisów opon na terenie Polski jednorazowo przynajmniej cztery opony do samochodu osobowego lub 4x4 marki Michelin. Dotyczy to także opon zakupionych jako oryginalne wyposażenie nowego samochodu, pobrała w serwisie opon folder z indywidualną numerowaną kartą członkowską Serwisu Klienta Michelin (zwana dalej Kartą ) oraz oznaczoną identycznym numerem winietką na szybę lub zgłosiła Infolinii Michelin zapotrzebowanie na Kartę dokonała rejestracji w Serwisie Klienta Michelin poprzez oddzwonienie pod wskazany poniżej (tj. Infolinia Michelin) numer telefonu lub zarejestrowanie się na stronie - oraz uczestnik poprzednio obowiązującego programu Serwis Klienta Michelin, o którym mowa w 1 ust.4 Regulaminu. 1

2 Infolinia Michelin - miejsce wyznaczone przez Michelin, czynne całodobowo, organizujące i wykonujące usługi wynikające z niniejszego Regulaminu, dostępne pod następującymi numerami telefonów: (opłata jak za jedną jednostkę taryfikacyjną operatora) oraz (22) (połączenie płatne, dostępne również z telefonów komórkowych). Pod tymi numerami Uczestnik Programu może zgłosić uszkodzenie wymagające usługi 3 x Assistance, a w przypadku Uczestnika, o którym mowa w 1ust.4 Regulaminu, także otrzymać informacje dotyczące Serwisu Podróży Michelin. Warunkiem jest jednak podanie indywidualnego numeru Karty Serwisu Klienta Michelin. Zleceniodawca Usługi Assistance - MICHELIN POLSKA S.A. z siedzibą w Olsztynie. Wykonawca Usługi Assistance - INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. z siedzibą w Brukseli, działający w imieniu Zleceniodawcy Usługi Assistance. Centrum Alarmowe Assistance - INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie działająca na zlecenie Wykonawcy Usługi Assistance. Pojazd - samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, wyposażony w co najmniej cztery opony marki Michelin do samochodu osobowego lub 4x4 za wyjątkiem opon do samochodów typu camping oraz dostawczych, nabyte jako opony nowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; dotyczy to także opon zakupionych jako oryginalne wyposażenie nowego samochodu (zwana dalej "Oponą Michelin"); opony muszą być zamontowane na kołach jezdnych Pojazdu. Uprawniony do Świadczeń Michelin Assistance (zwany dalej "Uprawnionym") - w odniesieniu do świadczeń: "Assistance OPONA": właściciel albo użytkownik kierujący Pojazdem jak również pasażerowie Pojazdu w momencie uszkodzenia Opony Michelin, z ograniczeniem do liczby osób podanej w dowodzie rejestracyjnym Pojazdu jako dopuszczalna liczba pasażerów Pojazdu; "Assistance PALIWO": właściciel albo użytkownik kierujący Pojazdem; "Assistance KLUCZE": właściciel albo użytkownik Pojazdu legitymujący się dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz Miejsce zamieszkania, a ponadto, w przypadku utraty kluczy do Pojazdu, także dowodem rejestracyjnym Pojazdu. Zdarzenie uniemożliwiające korzystanie z Pojazdu - w odniesieniu do świadczeń: "Assistance OPONA": każde uszkodzenie (przedziurawienie, pęknięcie, rozerwanie się, akty wandalizmu itd.) Opony Michelin objętej ochroną, które uniemożliwia lub czyni niebezpiecznym korzystanie z Pojazdu objętego ochroną; "Assistance PALIWO": brak paliwa w Pojeździe oraz pomyłka w paliwie Pojazdu, rozumiana jako uzupełnienie baku Pojazdu paliwem niewłaściwego rodzaju; "Assistance KLUCZE": utrata kluczy do Miejsca zamieszkania oraz utrata kluczyków do Pojazdu - wskutek zagubienia lub kradzieży. Świadczenia Michelin Assistance - świadczenia, do spełniania których zobowiązany jest zgodnie z niniejszymi Warunkami Wykonawca Usługi Assistance w związku z zajściem zdarzenia objętego Warunkami. Miejsce zamieszkania - adres zameldowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podany w dokumencie potwierdzającym tożsamość Uprawnionego. 2

3 3 x ASSISTANCE 3. ZAKRES I OKRES OCHRONY ASSISTANCE 1. Ochroną Assistance Wykonawcy Usługi Assistance na podstawie niniejszych Warunków objęte są Zdarzenia uniemożliwiające korzystanie z Pojazdu, które miały miejsce na terytorium RP lub na terytorium Austrii, Albanii, Andory, Belgii, Białorusi, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Szwajcarii, Cypru, Czech, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Estonii, Francji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Grecji, Węgier, Chorwacji, Włoch, Izraela, Iranu, Irlandii, Islandii, Luksemburga, Litwy, Łotwy, Malty, Maroko, Mołdawii, Macedonii, Norwegii, Holandii, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Serbii i Czarnogóry, Słowacji, Słowenii, Tunezji, Turcji, Ukrainy w czasie trwania okresu ochrony assistance. 2. Warunkiem uzyskania Świadczeń Michelin Assistance jest posiadanie na kołach jezdnych Pojazdu czterech Opon Michelin w chwili zajścia zdarzenia uniemożliwiającego korzystanie z Pojazdu. Posiadanie Opony Michelin na wyposażeniu przyczep turystycznych i przyczep transportowych, niezależnie od ich rodzaju, nie uprawnia do uzyskania Świadczeń Michelin Assistance na podstawie niniejszych Warunków. 3. Okres ochrony assistance rozpoczyna się od momentu Zgłoszenia się Uczestnika do Programu, czego warunkiem jest zakup 4 opon Michelin, a kończy się zgodnie z terminem ważności wydrukowanym na Karcie. Dla osób, które otrzymały Karty bez wydrukowanego terminu ważności okres ochrony assistance kończy się 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem postanowienia 3ust.4 Regulaminu. 4. W przypadku Uczestnika Programu, o którym mowa w 1ust.4 Regulaminu, okres ochrony assistance wynosi 3 lata liczone od daty sprzedaży Opon Michelin wskazanej na dokumencie wydanym przez Zleceniodawcę Usługi Assistance lub jego przedstawiciela w momencie ich sprzedaży. ŚWIADCZENIA MICHELIN ASSISTANCE 4. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ TELEFONICZNYCH 1. Wszelkie zgłoszenia Zdarzeń oraz prośby o udzielenie informacji, jak i reklamacje co do Świadczeń Michelin Assistance Uczestnik zgłasza za pomocą Infolinii. 2. Zgłoszenie Zdarzenia Infolinia przekierowuje do Wykonawcy Usługi Assistance. 3. Każde zgłoszenie telefoniczne powoduje otwarcie sprawy. 5. ŚWIADCZENIA "ASSISTANCE OPONA" Świadczenie Assistance OPONA nie obejmuje wymiany opony na nową ani naprawy uszkodzonej opony na koszt Michelin. Uczestnik ma prawo dochodzić swoich roszczeń w ramach udzielonej gwarancji lub z tytułu rękojmi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3

4 5.1. Usuwanie uszkodzeń / holowanie 1. Wykonawca Usługi Assistance zobowiązuje się przeprowadzić działania interwencyjne na miejscu unieruchomienia Pojazdu w czasie krótszym niż jedna godzina od zgłoszenia telefonicznego ze strony Uprawnionego do Świadczeń Michelin Assistance (z wyłączeniem miejsc ruchu kołowego w krajach, gdzie dopuszczone do działania są wyłącznie podmioty pogotowia drogowego posiadające zezwolenie policji bądź sił porządkowych) oraz od zebrania wszelkich danych niezbędnych do spełnienia Świadczenia Michelin Assistance, o ile nie wystąpią warunki szczególne. 2. Pod pojęciem warunki szczególne rozumie się wszelkie zdarzenia, które mogą zakłócić swobodny ruch pojazdów: strajki (ciężarówek, środków transportu zbiorowego, itd.), wyjątkowe warunki klimatyczne, okresy wzmożonego ruchu drogowego Usuwanie uszkodzeń na miejscu: W przypadku zaistnienia zdarzenia uniemożliwiającego korzystanie z Pojazdu, i o ile będzie to możliwe, Wykonawca Usługi Assistance zorganizuje i pokryje koszty przejazdu i naprawy na miejscu zdarzenia, polegającej na wymianie uszkodzonego koła Pojazdu na koło zapasowe, będące na wyposażeniu Pojazdu, wykonanej przez pogotowie drogowe Holowanie: 1. W przypadku, gdy nie jest możliwe usunięcie uszkodzenia opony Michelin na miejscu zdarzenia, Wykonawca Usługi Assistance zorganizuje i pokryje koszty holowania Pojazdu objętego ochroną, a także jego przyczepy transportowej lub turystycznej, jeśli taka występuje, zgodnie z decyzją Uprawnionego do Świadczeń Michelin Assistance: a. do najbliższego sprzedawcy Michelin lub do najbliższego warsztatu bądź stacji obsługi lub b. do miejsca zamieszkania Uprawnionego bądź do każdego innego miejsca, o ile tylko odległość i koszty są równe (nie większe) odległości i kosztom dotyczącym sytuacji wymienionej w punkcie a). 2. W przypadku unieruchomienia Pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w kraju, gdzie dopuszczone do ruchu na autostradach i drogach ekspresowych są wyłącznie pogotowia techniczne posiadające zezwolenie od służb porządkowych, Wykonawca Usługi Assistance, na podstawie okazanych mu oryginalnych rachunków potwierdzających uiszczenie opłat za usługi tych służb, zwróci Uprawnionemu koszty poniesione w związku z usuwaniem uszkodzeń lub holowaniem, które opłacił Uprawiony do Świadczeń Michelin Assistance w związku z zaistnieniem Zdarzenia objętego ochroną na podstawie niniejszego Regulaminu Przewóz osób Uprawnionych do Świadczeń Michelin Assistance W przypadku, gdy w związku z zajściem Zdarzenia związanego z uszkodzeniem Opony Michelin uniemożliwiającego korzystanie z Pojazdu konieczne jest holowanie Pojazdu objętego ochroną assistance, Wykonawca Usługi Assistance zorganizuje i pokryje koszty przewozu Uprawnionych do Świadczeń Michelin Assistance podróżujących Pojazdem w chwili zajścia zdarzenia do miejsca, gdzie został odholowany Pojazd. 6. ŚWIADCZENIA "ASSISTANCE PALIWO" 1. W przypadku unieruchomienia Pojazdu w następstwie braku paliwa w Pojeździe, Wykonawca Usługi Assistance zorganizuje i pokryje koszty dowiezienia paliwa do miejsca unieruchomienia Pojazdu w ilości wystarczającej na dojechanie Pojazdu do najbliższej stacji 4

5 paliw, pod warunkiem pokrycia przez Uprawnionego do Świadczeń Michelin Assistance kosztów dowiezionego paliwa odpowiadających kosztom rzeczywistym jego nabycia na wybranej przez usługodawcę Wykonawcy Usługi Assistancestacji paliw. 2. W przypadku unieruchomienia Pojazdu w następstwie pomyłki w paliwie Pojazdu, Wykonawca Usługi Assistance zorganizuje i pokryje koszty holowania Pojazdu objętego ochroną assistance, a także jego przyczepy transportowej lub turystycznej, jeśli taka występuje, do najbliższego warsztatu naprawczego, który będzie w stanie usunąć awarię Pojazdu. 3. W przypadku, gdy w związku z zajściem Zdarzenia związanego z pomyłką w paliwie Pojazdu, uniemożliwiającego korzystanie z Pojazdu, konieczne jest holowanie Pojazdu objętego ochroną assistance, Wykonawca Usługi Assistance zorganizuje i pokryje koszty przewozu Uprawnionych do Świadczeń Michelin Assistance podróżujących Pojazdem w chwili zajścia zdarzenia do miejsca, gdzie został odholowany Pojazd. 7. ŚWIADCZENIA "ASSISTANCE KLUCZE" 7.1. Pomoc w razie utraty kluczy do Miejsca zamieszkania 1. W przypadku utraty kluczy do drzwi wejściowych w Miejscu zamieszkania Uprawnionego wskutek kradzieży kluczy lub ich zagubienia przez Uprawnionego, Wykonawca Usługi Assistance, na wniosek Uprawnionego zorganizuje i pokryje koszty dojazdu wraz z kosztami robocizny odpowiedniego usługodawcy-specjalisty, tj. ślusarza, mogącego dokonać otwarcia i/lub zamka drzwi wejściowych Miejsca zamieszkania. 2. Na żądanie Wykonawcy Usługi Assistance, w celu spełnienia świadczenia określonego w punkcie Regulaminu, Uprawniony, wnioskujący o spełnienie tego świadczenia, zobowiązany jest przekazać Wykonawcy Usługi Assistance oświadczenie o zagubieniu lub kradzieży kluczy do drzwi wejściowych w Miejscu zamieszkania Pomoc w razie utraty kluczy do Pojazdu W przypadku utraty kluczyków do Pojazdu Wykonawca Usługi Assistance zorganizuje i pokryje koszty holowania Pojazdu objętego ochroną assistance, a także jego przyczepy transportowej lub turystycznej, jeśli taka występuje, zgodnie z decyzją Uprawnionego do Świadczeń Michelin Assistance: a. do najbliższego warsztatu bądź stacji obsługi LUB b. do Miejsca zamieszkania Uprawnionego lub na parking strzeżony, o ile tylko odległość i koszty holowania są równorzędne odległości i kosztom dotyczącym sytuacji wymienionej w punkcie a). 8. WYŁĄCZENIA Z ochrony assistance wyłączone są, tzn. nie powodują obowiązku spełnienia Świadczeń Michelin Assistance, ani nie są przedmiotem wypłaty odszkodowania z jakiegokolwiek tytułu następujące przypadki: skutki zdarzeń spowodowanych: użyciem alkoholu (w przypadku stwierdzenia w badaniu stężenia alkoholu we krwi stężenia przewyższającego dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa państwa, w którym miało miejsce zdarzenie), zażywaniem leków, narkotyków bądź substancji odurzających, nie przepisanych przez lekarza lub w sposób inny niż przepisany przez lekarza; 5

6 skutki zawinionego nieprzestrzegania przepisów kraju, w którym miało miejsce zdarzenie bądź wykonywania czynności bez zezwolenia władz miejscowych; skutki udziału w konkurencjach lub próbach wytrzymałości bądź prędkości, a także ćwiczeń przygotowawczych do nich; skutki nieprzestrzegania ogólnie uznawanych zasad bezpieczeństwa związanych z uprawianiem wszelkiego rodzaju sportów bądź działalności rekreacyjnej; skutki wybuchów urządzeń i skutki radioaktywnych wybuchów nuklearnych; skutki wojen domowych bądź zagranicznych, zamieszek, strajków, aktów terroryzmu, piractwa, zakazów urzędowych, zajęcia lub poleceń wydanych przez władze publiczne; skutki warunków atmosferycznych, jak burze lub huragany; koszty nie potwierdzone dokumentami oryginalnymi, w przypadkach określonych w punkcie Regulaminu; szkody dotyczące przewożonych towarów lub/i zwierząt. 9. WARUNKI OGRANICZAJĄCE STOSOWANIE MICHELIN ASSISTANCE 9.1. Odpowiedzialność 1. Zleceniodawca Usługi Assistance i Wykonawca Usługi Assistance nie odpowiadają za żadne szkody w sferze działalności zawodowej lub zarobkowej poniesione przez uprawnionego do Świadczeń Michelin Assistance wskutek zajścia zdarzenia uniemożliwiającego korzystanie z Pojazdu. 2. Zleceniodawca Usługi Assistance i Wykonawca Usługi Assistance nie zastępują właściwych, wyznaczonych instytucji zajmujących się ratownictwem lub pracami poszukiwawczymi i nie pokrywają kosztów poniesionych w związku z działaniami przeprowadzonymi przez te instytucje Okoliczności nadzwyczajne Zleceniodawca Usługi Assistance i Wykonawca Usługi Assistance nie ponoszą odpowiedzialności, w przypadku gdy nie jest możliwe spełnienie Świadczeń Michelin Assistance, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu, z powodu działania siły wyższej lub zajścia wydarzeń, takich jak strajki, zamieszki, rozruchy społeczne, represalia, ograniczenie swobody ruchu kołowego, sabotaż, działania terrorystyczne, wojna domowa lub zagraniczna, fale upałów, promieniowanie lub skutki podmuchu spowodowane rozszczepieniem lub połączeniem atomu, radioaktywność lub wszelkie inne nadzwyczajne zdarzenia przypadkowe. 10. OGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA Realizowanie Świadczeń Michelin Assistance 1. Zleceniodawca Usługi Assistance i Wykonawca Usługi Assistance ponoszą koszty wyłącznie tych Świadczeń Michelin Assistance, które zostały zorganizowane przez Centrum Alarmowe Assistance lub które zostały zaakceptowane przez Centrum Alarmowe Assistance. 2. Wykonawca Usługi Assistance działa w ramach obowiązujących przepisów prawa krajowego i międzynarodowego. 3. W przypadku zaistnienia zdarzenia uniemożliwiającego korzystanie z Pojazdu, uprawniony do uzyskania Świadczenia Michelin Assistance zgłasza wniosek o spełnienie takiego świadczenia bezpośrednio do Centrum Alarmowego Assistance za pośrednictwem Infolinii Michelin. 6

7 10.2. Uprzednia zgoda W przypadku, gdy Uprawniony do Świadczeń Michelin Assistance uzyskał całość bądź część świadczeń takich jak Świadczenia Michelin Assistance przewidziane w niniejszym Regulaminie, bez uprzedniej zgody ze strony Wykonawcy Usługi Assistance, potwierdzonej przez nadanie numeru sprawy, Uprawnionemu do Świadczeń Michelin Assistance nie przysługuje zwrot kosztów. W przypadku unieruchomienia Pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w kraju, gdzie dopuszczone do ruchu na autostradach i drogach ekspresowych są wyłącznie pogotowia techniczne posiadające zezwolenie od służb porządkowych, Uprawniony do Świadczeń Michelin Assistance może skorzystać ze służb posiadających zezwolenie służb porządkowych po ustaleniu takiej sytuacji z Wykonawcą Usługi Assistance; w takiej sytuacji Wykonawca Usługi Assistance, na podstawie oryginalnych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów usługi odpowiadającej Świadczeniom Michelin Assistance zwróci koszty tych usług, które uregulował Uprawniony do Świadczeń Michelin Assistance, w związku z zaistnieniem zdarzenia objętego ochroną Utrata prawa do Świadczeń Michelin Assistance W przypadku nieprzestrzegania ze strony Uprawnionego do Świadczeń Michelin Assistance zobowiązań wobec Zleceniodawcy Usługi Assistance lub Wykonawcy Usługi Assistance w trakcie obowiązywania ochrony assistance, w tym w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, następuje utrata praw do Świadczeń Michelin Assistance. 11. SERWIS PODRÓŻY MICHELIN Serwis Podróży Michelin dostępny jest wyłącznie dla Uczestników Programu, o których mowa w 1ust. 4 Regulaminu (zakup Opon Michelin dokonany przed dniem 1 lutego 2012 r.), którzy zgłosili chęć Uczestnictwa w Programie na zasadach poprzednio obowiązujących. W ramach "Serwisu Podróży Michelin" Infolinia będzie udzielać następujących, aktualnie dostępnych, informacji przydatnych w trakcie podróży, w ramach następujących bloków tematycznych: planowanie podróży samochodowej w Polsce i Europie: odległości, polecane trasy, średni czas przejazdu informacja o kraju będącym celem podróży: wizy, wymagane szczepienia, waluta, język, dni świąteczne, różnice czasu informacja dotycząca adresów, telefonów kontaktowych i godzin pracy konsulatów i ambasad informacja o utrudnieniach na drogach krajowych i autostradach w Polsce informacja o cenach płatnych autostrad w Europie informacja na temat warunków pogodowych na wybranym terenie, tj. informacji o bieżących warunkach pogodowych o różnych regionach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów wymienionych w punkcie 3.1. Regulaminu. 12. REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w Programie oraz dotyczące Świadczeń Michelin Assistance zgłaszane są za pośrednictwem Infolinii. 2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać w okresie trwania Programu, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia okresu ochrony assistance, zgodnie z postanowieniem 3 ust.3 i Zgłoszenie reklamacji Infolinia przekierowuje do Koordynatora Programu, który skontaktuje się z osobą wnoszącą reklamację. 4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia. 7

8 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Michelin zastrzega sobie prawo unieważnienia Karty w przypadku stwierdzenia prób nadużyć ze strony Uczestnika Programu. Ponadto Karta ulega anulowaniu na wyraźne życzenie (tj. pisemne oświadczenie) Uczestnika Programu, w przypadku cofnięcia przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w sytuacjach, o których mowa w 13 ust.2 Regulaminu. 2. W razie zagubienia Karty lub jej kradzieży należy natychmiast powiadomić telefonicznie Infolinię Michelin. 3. Michelin zastrzega sobie prawo dokonywania, w trakcie trwania Programu zmian w zakresie oferty usług świadczonych Uczestnikom Programu Serwis Klienta Michelin, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa. 8

ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI

ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI Broszura informacyjna dla Klientów ŠKODA Serwis Spis treści Gwarancja Mobilności ŠKODA...3 W jakich przypadkach możesz skorzystać z Gwarancji Mobilności?...3 W jakich

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

SSANGYONG ASSISTANCE

SSANGYONG ASSISTANCE SSANGYONG ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE Użyte w niniejszych warunkach SsangYong Assistance określenia mają następujące znaczenie: 1. Ubezpieczyciel Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce 2. Ubezpieczający

Bardziej szczegółowo

BMW Motorrad Assistance to nasza gwarancja, że zawsze dotrzesz do celu, gdziekolwiek będziesz.

BMW Motorrad Assistance to nasza gwarancja, że zawsze dotrzesz do celu, gdziekolwiek będziesz. BMW Motorrad Polska After Sales BMW Mobilitätsleistungen Assistance Freude Radość am z jazdy Fahren BMW Motorrad Assistance to nasza gwarancja, że zawsze dotrzesz do celu, gdziekolwiek będziesz. 1 2 Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U

OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U Korzystanie z bezpłatnej usługi Car sharing FIAT Likes U podlega następującym ogólnym warunkom ("Warunki"). DEFINICJE W niniejszych Ogólnych Warunkach użyto

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 Warunki Ubezpieczenia Honda Moto Assistance WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia stosuje się do Umowy Ubezpieczenia, zwanej

Bardziej szczegółowo

SEAT SERVICE MOBILITY Spokój podczas podróży

SEAT SERVICE MOBILITY Spokój podczas podróży SEAT SERVICE MOBILITY Spokój podczas podróży CENTRUM ASSISTANCE (+48) 61 831 99 99 Obsługa w języku polskim SEAT SERVICE ENJOYNEERING SEAT Service MOBILITY SPOKÓJ PODCZAS PODRÓŻY Usługa SEAT Service Mobility

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

Warunki Natychmiastowej Pomocy. Hyundai Assistance

Warunki Natychmiastowej Pomocy. Hyundai Assistance Warunki Natychmiastowej Pomocy Hyundai Assistance dla Chcesz skorzystać z pomocy assistance? Wystarczy jeden telefon do Centrum Pomocy Hyundai Assistance na numer +48 22 205 51 25. Centrum udziela pomocy

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa ASSISTANCE W PODRÓŻY Warszawa 1 OPIS PRODUKTU Assistance / w podróży, to: Komunikacyjne ubezpieczenie Assistance dla osób poszukujących prostych i elastycznych rozwiązań Produkt samodzielny dostępny dla

Bardziej szczegółowo

Lubin, dnia 22.09.2015. Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Lubin, dnia 22.09.2015. Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Lubin, dnia 22.09.2015 Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja Wygraj Volkswagena na weekend jest organizowana przez Auto Salon "Świtoń-Paczkowski" H. Świtoń,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem.

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem. UMOWA NAJMU Suszec, dnia......... Stronami niniejszej umowy są : zwany właścicielem, oraz zwany klientem. 1. FIRMA wynajmuje pojazd klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi!

Szanowni Państwo, Życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi! PRZEWODNIK KLIENTA Szanowni Państwo, Mamy wielką przyjemność powitać Państwa w gronie Klientów Programu FCA Fleet Services, który powstał przy współpracy FGA Leasing Polska Sp. z o.o., FCA Poland S.A.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1... 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Twoje Własne Assistance Flotowe

Twoje Własne Assistance Flotowe Twoje Własne Assistance Flotowe 1. Przedmiotem oferty jest organizacja i pokrycie kosztów świadczenia pomocy drogowej na rzecz beneficjentów kierowcy i pasażerów, w przypadku zajścia zdarzenia objętego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r.

REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r. REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji pod hasłem Z Orange taniej (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media

Bardziej szczegółowo

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji Wariant ubezpieczenia Zakres pomocy Zakres terytorialny Max kwota świadczenia Limit kilometrów Od miejsca zamieszkania Holowanie od miejsca Cena Allianz Direct Mini Car Assistance Rozszerzony przy zakupie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 31 października 2008 roku

WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 31 października 2008 roku WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 31 października 2008 roku Spis Treści Zakres...2 Definicje...2 Zawarcie umowy ubezpieczenia...2 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w. Assistance. Start - 19 listopada 2012 r.

Zmiany w. Assistance. Start - 19 listopada 2012 r. Zmiany w ubezpieczeniu Assistance Start 19 listopada 2012 r. Assistance Auto PLUS24service Nowe warianty ubezpieczenia: Standard Komfort Premium VIP Nowe ubezpieczenie Assistance (taryfa) WARIANTY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT. www.e100.eu

INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT. www.e100.eu INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT www.e100.eu Е 100 oferuje swoim klientom możliwość skorzystania z usługi E100 Netto. Już teraz nasi klienci mają możliwość otrzymywania faktur bez VAT i uzyskiwania zwrotu

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w

Bardziej szczegółowo

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP Bezpieczni kierowcy płacą mniej www.skip.com.pl 1 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy Grupa Wadowscy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2B) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Łambinowicach pomiędzy Caravan-Center-AIR Robert Ziółkowski z siedzibą w Łambinowicach ( 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 17A) NIP 753-197-75-18 zwaną

Bardziej szczegółowo

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1. . REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Prezydencie/Zastępcach Prezydenta rozumie się przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE. 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane

Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE. 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane Ogólne Warunki ubezpieczenia Assistance FORD UŻYWANE 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Ford Używane 1) Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia TUiR Allianz Polska

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ INFORMACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie: ubezpieczenia następstw

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŻYCIA POSIADACZA POJAZDU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŻYCIA POSIADACZA POJAZDU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA UTRATY ŻYCIA POSIADACZA POJAZDU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU 1. Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Utraty Życia Posiadacza Pojazdu Wskutek Nieszczęśliwego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dunlop Sport Club

Regulamin Dunlop Sport Club Regulamin Dunlop Sport Club 1. Informacje podstawowe 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady członkostwa w Dunlop Sport Club oraz prawa przysługujące członkowi tego klubu. 2. Dunlop

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej Ubezpieczenia z dnia 9 czerwca 2006 roku SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING ASSISTANCE

Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej Ubezpieczenia z dnia 9 czerwca 2006 roku SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING ASSISTANCE Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej Ubezpieczenia z dnia 9 czerwca 2006 roku SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PEKAO LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 23.08.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2014 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane

Bardziej szczegółowo

Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy!

Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy! Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy! W razie przepięcia zadzwoń do Centrum Alarmowego czynnego 24h na dobę: (48) 22 575 94 61 Co zyskujesz: Rodzaj usługi Interwencja elektryka Pokrycie kosztów

Bardziej szczegółowo

SWU. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje

SWU. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Assistance Auto PLUS24service. Postanowienia ogólne. Definicje UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanych Podmiotów oraz zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO INFORM ACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Regulamin Promocji Bon ton. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: z dnia 15 czerwca 2015 roku Regulamin Promocji Bon ton I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Promocja akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej

Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej Regulamin świadczenia usług przewozu osób przez spółkę EUROPOL Połeć spółka jawna w Sękowej 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin przewozów sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem bazy danych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Opon

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Opon Ogólne Warunki Ubezpieczenia Opon Postanowienia ogólne 1. 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, AGA International S.A. Oddział w Polsce, zwana dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Enegetyką Cieplną SP. z o.o ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA KONSUMENTÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne Chroniąc zbiorowe oraz indywidualne interesy konsumentów oraz mając powyższe na uwadze, Operator i

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się :

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL 1. Definicje Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : Awaria stanowi nagłą i nieprzewidywalną niesprawność Pojazdu objętego ochroną

Bardziej szczegółowo

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155

Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Auto Franpol Wrocław,... Leszek Wiśniewski ul. Paczkowska 26 50-503 Wrocław tel. kom. 601774155 Umowa najmu samochodu Nr rej.:... Zawarta w dniu... w miejscowości Wrocław, pomiędzy Auto Franpol Leszek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon Dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z o.o. Postanowienia Wstępne. Definicje

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon Dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z o.o. Postanowienia Wstępne. Definicje Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon Dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z o.o. Postanowienia Wstępne 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia Opon dla Klientów Continental Opony Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO

REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO 1 Teren parkingu stanowi integralną część Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, jest zarządzany przez GTL SA w Katowicach, Al. Korfantego 38, 40-161 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r. Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW

PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW W większości krajów europejskich obowiązują winiety lub opłaty za przejazd autostradami i drogami szybkiego ruchu. Stawki zależą od masy i rodzaju pojazdu, okresu pobytu na

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO

UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 1 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem pojazdu samochodowego zwanego dalej pojazdem, opisanego w załączniku nr 1. 2. Na podstawie niniejszej umowy Wynajmujący

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY Obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r Regulamin w formacie pdf (pobierz) Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.pl/ 1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec.pl/ jest firma

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Mix

Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 3 września 2007r do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY

Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka (1) Cennik połączeń krajowych: Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY Połączenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie usuwania pojazdów i blokowania kół.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie usuwania pojazdów i blokowania kół. Kancelaria Sejmu s. 1/7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 stycznia 2000 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 5, poz. 64 w sprawie usuwania pojazdów i blokowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG CONCIERGE ŚWIADCZONYCH PRZEZ HELPME24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG CONCIERGE ŚWIADCZONYCH PRZEZ HELPME24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG CONCIERGE ŚWIADCZONYCH PRZEZ HELPME24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 DEFINICJE Wyrażenia zawarte w niniejszym paragrafie mają znaczenie wskazane poniżej: HelpMe24

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARKINGU ul. Turystyczna 2 84-360 ŁEBA

REGULAMIN PARKINGU ul. Turystyczna 2 84-360 ŁEBA REGULAMIN PARKINGU ul. Turystyczna 2 84-360 ŁEBA Teren parkingu stanowi własność Atlantis Sp.J. ul. Emilii Plater 27/41 00-688 Warszawa 1 2 Parkingiem zarządza Atlantis Sp.J. z siedzibą w Warszawie, adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Rozdajemy bony na zakupy!

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Rozdajemy bony na zakupy! REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rozdajemy bony na zakupy! Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas trwania

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia dla posiadaczy kart obciążeniowych Visa Business, Visa Business

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Kantor online - regulamin

Kantor online - regulamin Regulamin: Kantor online - regulamin Regulamin świadczenia usług w serwisie E-kantorwalutowy.pl Definicje

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

1.Najemca zobowizuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.Najemca zobowizuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN: Wynajmujący: Your Car. ul. Olimpijska 4/10, 05-082 Stare Babice Najemca: osoba prawna/fizyczna, wynajmująca od Your Car samochód, zwana w umowie najmu i niniejszych warunkach najmu Najemcą.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA mdirect AUTOPOMOC 1. Przepisy ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia mdirect AUTOPOMOC (zwane dalej OWU) stanowią podstawę zawarcia Grupowej Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o.

Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. Ogólne warunki sprzedaży TESTO Sp.z o.o. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży na towary i usługi oferowane przez Testo Sp.z o.o. 2. Użyte w dalszej

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015

Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015 Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015 1. W promocji mogą wziąć udział mieszkańcy Niemiec, Austrii, Belgii, Francji, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii, Włoch, Polski i Wielkiej

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS Warunkiem koniecznym aby skorzystać z oferty SMS e-logis jest wykupienie abonamentu standardowego z dodatkową opcją sms-50 lub pakietu premium z dodatkową opcją sms-100. Cennik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL. Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ADRENALINE.PL Obowiązujący od dnia 02-02-2015 r. 1. Organizatorem Programu lojalnościowego adrenaline.pl jest firma adrenaline.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW ORGANY WŁAŚCIWE DO REJESTRACJI POJAZDÓW Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie szkody w pojeździe

Zgłoszenie szkody w pojeździe Zgłoszenie szkody w pojeździe z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Numer szkody (wypełnia Allianz): Szkoda z polisy Allianz Szkoda z polisy obcej Nazwa ubezpieczyciela 1. Data powstania

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu pojazdu nr...

Umowa najmu pojazdu nr... Umowa najmu pojazdu nr... Umowa najmu pojazdu zawarta w dniu.r. w pomiędzy: Exclusive Development Anna Kozakiewicz z siedzibą w Trzebnicy, Ujeździec Wielki 4 NIP: 883-157-60-37 reprezentowaną przez. zwanym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. Edycja nr 1 z dnia 01.05.2014 r. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LUXON SP. Z O.O. I. Definicje Nabywca Luxon osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Luxon

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usługi POCZTA FIRMOWA

REGULAMIN świadczenia usługi POCZTA FIRMOWA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 140/2011 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 21 czerwca 2011 roku REGULAMIN świadczenia usługi POCZTA FIRMOWA 1 1. Usługa pod nazwą POCZTA FIRMOWA jest odpłatną usługą przewozu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt

Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt Regulamin sprzedaży rejsów morskich na żaglowcu S/Y Kapitan Borchardt 1 Postanowienia ogólne I. Niniejszy dokument zawiera warunki sprzedaży rejsów morskich organizowanych przez firmę Skłodowscy Yachting

Bardziej szczegółowo

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Nasz klient

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARKINGU PORTA-MEDYK SP. z o.o. w Szczecinie ul. Dubois 27

REGULAMIN PARKINGU PORTA-MEDYK SP. z o.o. w Szczecinie ul. Dubois 27 REGULAMIN PARKINGU PORTA-MEDYK SP. z o.o. w Szczecinie ul. Dubois 27 1 1. Regulamin parkingu określa szczegółowe warunki korzystania z miejsc postojowych. 2. Teren parkingu stanowi własność Porta Medyk

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Auto Assistance Podstawowy Spis treści Strona DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia używane w OWU? 3 DZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 14 czerwca 2013 r. Poz. 2518 UCHWAŁA NR XXXIII/318/2013 RADY GMINY STEGNA. z dnia 27 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 14 czerwca 2013 r. Poz. 2518 UCHWAŁA NR XXXIII/318/2013 RADY GMINY STEGNA. z dnia 27 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 14 czerwca 2013 r. Poz. 2518 UCHWAŁA NR XXXIII/318/2013 RADY GMINY STEGNA w sprawie wyznaczenia płatnych miejsc postojowych na terenie stanowiącym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii Kasa Romana

Regulamin Loterii Kasa Romana Regulamin Loterii Kasa Romana POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą KASA ROMANA ( Loteria ). 2.Organizatorem Loterii jest spółka Grymark Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia.

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia. Wydanie A wg stanu na dzień 19-08-2013 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Udzielanie

Bardziej szczegółowo