oraz dla Klientów posiadających ważne karty członkowskie otrzymane w ramach poprzednio obowiązującego programu (zwany dalej Regulaminem )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oraz dla Klientów posiadających ważne karty członkowskie otrzymane w ramach poprzednio obowiązującego programu (zwany dalej Regulaminem )"

Transkrypt

1 Regulamin Programu Serwis Klienta Michelin dla Klientów, którzy zakupili opony do samochodów osobowych lub 4x4 marki Michelin po dniu 31 stycznia 2012 r. oraz dla Klientów posiadających ważne karty członkowskie otrzymane w ramach poprzednio obowiązującego programu (zwany dalej Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie "Serwis Klienta Michelin", (zwanym dalej "Programem"), organizowanym przez Michelin Polska S.A. 2. Michelin Polska S.A. powierza wykonanie części Programu firmie STREAMLINE Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Emilii Plater 53, Warszawa (zwanej dalej Koordynatorem Programu ). 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Programu, którzy zakupili opony do samochodów osobowych lub 4x4 marki Michelin po dniu 31 stycznia 2012 r. 4. Uczestnikiem Programu, do którego stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu, jest także uczestnik poprzednio obowiązującego programu Serwis Klienta Michelin, który dokonał zakupu kompletu opon do samochodu osobowego lub 4x4 marki Michelin przed dniem 1 lutego 2012 r. 5. Przyjmuje się, że osoby, które dokonały zakupu przed dniem 1 lutego 2012 r., ale zostają Uczestnikiem Programu po 31 stycznia 2012 r. przystępują do programu na zasadach obowiązujących od 1 lutego 2012 r., chyba że zgłoszą chęć Uczestnictwa w Programie na zasadach poprzednio obowiązujących. 6. Michelin Polska zastrzega sobie prawo do weryfikacji faktu i daty zakupu opon bądź pojazdu z założonymi oponami Michelin. W takiej sytuacji Uczestnik Programu zobowiązany jest dostarczyć kopię lub oryginał dowodu zakupu do wglądu na prośbę Michelin Polska. 2. DEFINICJE Przez użyte w niniejszym regulaminie pojęcia należy rozumieć: Uczestnik Programu - osoba fizyczna, w tym także prowadząca działalność gospodarczą oraz osoba fizyczna będąca reprezentantem podmiotu, który nabył Opony Michelin, pod warunkiem otrzymania zgody na Uczestnictwo w Programie, która łącznie wykonała następujące czynności: nabyła - po dniu 31 stycznia 2012 r.- w jednym z serwisów opon na terenie Polski jednorazowo przynajmniej cztery opony do samochodu osobowego lub 4x4 marki Michelin. Dotyczy to także opon zakupionych jako oryginalne wyposażenie nowego samochodu, pobrała w serwisie opon folder z indywidualną numerowaną kartą członkowską Serwisu Klienta Michelin (zwana dalej Kartą ) oraz oznaczoną identycznym numerem winietką na szybę lub zgłosiła Infolinii Michelin zapotrzebowanie na Kartę dokonała rejestracji w Serwisie Klienta Michelin poprzez oddzwonienie pod wskazany poniżej (tj. Infolinia Michelin) numer telefonu lub zarejestrowanie się na stronie - oraz uczestnik poprzednio obowiązującego programu Serwis Klienta Michelin, o którym mowa w 1 ust.4 Regulaminu. 1

2 Infolinia Michelin - miejsce wyznaczone przez Michelin, czynne całodobowo, organizujące i wykonujące usługi wynikające z niniejszego Regulaminu, dostępne pod następującymi numerami telefonów: (opłata jak za jedną jednostkę taryfikacyjną operatora) oraz (22) (połączenie płatne, dostępne również z telefonów komórkowych). Pod tymi numerami Uczestnik Programu może zgłosić uszkodzenie wymagające usługi 3 x Assistance, a w przypadku Uczestnika, o którym mowa w 1ust.4 Regulaminu, także otrzymać informacje dotyczące Serwisu Podróży Michelin. Warunkiem jest jednak podanie indywidualnego numeru Karty Serwisu Klienta Michelin. Zleceniodawca Usługi Assistance - MICHELIN POLSKA S.A. z siedzibą w Olsztynie. Wykonawca Usługi Assistance - INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. z siedzibą w Brukseli, działający w imieniu Zleceniodawcy Usługi Assistance. Centrum Alarmowe Assistance - INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie działająca na zlecenie Wykonawcy Usługi Assistance. Pojazd - samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, wyposażony w co najmniej cztery opony marki Michelin do samochodu osobowego lub 4x4 za wyjątkiem opon do samochodów typu camping oraz dostawczych, nabyte jako opony nowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; dotyczy to także opon zakupionych jako oryginalne wyposażenie nowego samochodu (zwana dalej "Oponą Michelin"); opony muszą być zamontowane na kołach jezdnych Pojazdu. Uprawniony do Świadczeń Michelin Assistance (zwany dalej "Uprawnionym") - w odniesieniu do świadczeń: "Assistance OPONA": właściciel albo użytkownik kierujący Pojazdem jak również pasażerowie Pojazdu w momencie uszkodzenia Opony Michelin, z ograniczeniem do liczby osób podanej w dowodzie rejestracyjnym Pojazdu jako dopuszczalna liczba pasażerów Pojazdu; "Assistance PALIWO": właściciel albo użytkownik kierujący Pojazdem; "Assistance KLUCZE": właściciel albo użytkownik Pojazdu legitymujący się dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz Miejsce zamieszkania, a ponadto, w przypadku utraty kluczy do Pojazdu, także dowodem rejestracyjnym Pojazdu. Zdarzenie uniemożliwiające korzystanie z Pojazdu - w odniesieniu do świadczeń: "Assistance OPONA": każde uszkodzenie (przedziurawienie, pęknięcie, rozerwanie się, akty wandalizmu itd.) Opony Michelin objętej ochroną, które uniemożliwia lub czyni niebezpiecznym korzystanie z Pojazdu objętego ochroną; "Assistance PALIWO": brak paliwa w Pojeździe oraz pomyłka w paliwie Pojazdu, rozumiana jako uzupełnienie baku Pojazdu paliwem niewłaściwego rodzaju; "Assistance KLUCZE": utrata kluczy do Miejsca zamieszkania oraz utrata kluczyków do Pojazdu - wskutek zagubienia lub kradzieży. Świadczenia Michelin Assistance - świadczenia, do spełniania których zobowiązany jest zgodnie z niniejszymi Warunkami Wykonawca Usługi Assistance w związku z zajściem zdarzenia objętego Warunkami. Miejsce zamieszkania - adres zameldowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podany w dokumencie potwierdzającym tożsamość Uprawnionego. 2

3 3 x ASSISTANCE 3. ZAKRES I OKRES OCHRONY ASSISTANCE 1. Ochroną Assistance Wykonawcy Usługi Assistance na podstawie niniejszych Warunków objęte są Zdarzenia uniemożliwiające korzystanie z Pojazdu, które miały miejsce na terytorium RP lub na terytorium Austrii, Albanii, Andory, Belgii, Białorusi, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Szwajcarii, Cypru, Czech, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Estonii, Francji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Grecji, Węgier, Chorwacji, Włoch, Izraela, Iranu, Irlandii, Islandii, Luksemburga, Litwy, Łotwy, Malty, Maroko, Mołdawii, Macedonii, Norwegii, Holandii, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Serbii i Czarnogóry, Słowacji, Słowenii, Tunezji, Turcji, Ukrainy w czasie trwania okresu ochrony assistance. 2. Warunkiem uzyskania Świadczeń Michelin Assistance jest posiadanie na kołach jezdnych Pojazdu czterech Opon Michelin w chwili zajścia zdarzenia uniemożliwiającego korzystanie z Pojazdu. Posiadanie Opony Michelin na wyposażeniu przyczep turystycznych i przyczep transportowych, niezależnie od ich rodzaju, nie uprawnia do uzyskania Świadczeń Michelin Assistance na podstawie niniejszych Warunków. 3. Okres ochrony assistance rozpoczyna się od momentu Zgłoszenia się Uczestnika do Programu, czego warunkiem jest zakup 4 opon Michelin, a kończy się zgodnie z terminem ważności wydrukowanym na Karcie. Dla osób, które otrzymały Karty bez wydrukowanego terminu ważności okres ochrony assistance kończy się 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem postanowienia 3ust.4 Regulaminu. 4. W przypadku Uczestnika Programu, o którym mowa w 1ust.4 Regulaminu, okres ochrony assistance wynosi 3 lata liczone od daty sprzedaży Opon Michelin wskazanej na dokumencie wydanym przez Zleceniodawcę Usługi Assistance lub jego przedstawiciela w momencie ich sprzedaży. ŚWIADCZENIA MICHELIN ASSISTANCE 4. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ TELEFONICZNYCH 1. Wszelkie zgłoszenia Zdarzeń oraz prośby o udzielenie informacji, jak i reklamacje co do Świadczeń Michelin Assistance Uczestnik zgłasza za pomocą Infolinii. 2. Zgłoszenie Zdarzenia Infolinia przekierowuje do Wykonawcy Usługi Assistance. 3. Każde zgłoszenie telefoniczne powoduje otwarcie sprawy. 5. ŚWIADCZENIA "ASSISTANCE OPONA" Świadczenie Assistance OPONA nie obejmuje wymiany opony na nową ani naprawy uszkodzonej opony na koszt Michelin. Uczestnik ma prawo dochodzić swoich roszczeń w ramach udzielonej gwarancji lub z tytułu rękojmi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3

4 5.1. Usuwanie uszkodzeń / holowanie 1. Wykonawca Usługi Assistance zobowiązuje się przeprowadzić działania interwencyjne na miejscu unieruchomienia Pojazdu w czasie krótszym niż jedna godzina od zgłoszenia telefonicznego ze strony Uprawnionego do Świadczeń Michelin Assistance (z wyłączeniem miejsc ruchu kołowego w krajach, gdzie dopuszczone do działania są wyłącznie podmioty pogotowia drogowego posiadające zezwolenie policji bądź sił porządkowych) oraz od zebrania wszelkich danych niezbędnych do spełnienia Świadczenia Michelin Assistance, o ile nie wystąpią warunki szczególne. 2. Pod pojęciem warunki szczególne rozumie się wszelkie zdarzenia, które mogą zakłócić swobodny ruch pojazdów: strajki (ciężarówek, środków transportu zbiorowego, itd.), wyjątkowe warunki klimatyczne, okresy wzmożonego ruchu drogowego Usuwanie uszkodzeń na miejscu: W przypadku zaistnienia zdarzenia uniemożliwiającego korzystanie z Pojazdu, i o ile będzie to możliwe, Wykonawca Usługi Assistance zorganizuje i pokryje koszty przejazdu i naprawy na miejscu zdarzenia, polegającej na wymianie uszkodzonego koła Pojazdu na koło zapasowe, będące na wyposażeniu Pojazdu, wykonanej przez pogotowie drogowe Holowanie: 1. W przypadku, gdy nie jest możliwe usunięcie uszkodzenia opony Michelin na miejscu zdarzenia, Wykonawca Usługi Assistance zorganizuje i pokryje koszty holowania Pojazdu objętego ochroną, a także jego przyczepy transportowej lub turystycznej, jeśli taka występuje, zgodnie z decyzją Uprawnionego do Świadczeń Michelin Assistance: a. do najbliższego sprzedawcy Michelin lub do najbliższego warsztatu bądź stacji obsługi lub b. do miejsca zamieszkania Uprawnionego bądź do każdego innego miejsca, o ile tylko odległość i koszty są równe (nie większe) odległości i kosztom dotyczącym sytuacji wymienionej w punkcie a). 2. W przypadku unieruchomienia Pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w kraju, gdzie dopuszczone do ruchu na autostradach i drogach ekspresowych są wyłącznie pogotowia techniczne posiadające zezwolenie od służb porządkowych, Wykonawca Usługi Assistance, na podstawie okazanych mu oryginalnych rachunków potwierdzających uiszczenie opłat za usługi tych służb, zwróci Uprawnionemu koszty poniesione w związku z usuwaniem uszkodzeń lub holowaniem, które opłacił Uprawiony do Świadczeń Michelin Assistance w związku z zaistnieniem Zdarzenia objętego ochroną na podstawie niniejszego Regulaminu Przewóz osób Uprawnionych do Świadczeń Michelin Assistance W przypadku, gdy w związku z zajściem Zdarzenia związanego z uszkodzeniem Opony Michelin uniemożliwiającego korzystanie z Pojazdu konieczne jest holowanie Pojazdu objętego ochroną assistance, Wykonawca Usługi Assistance zorganizuje i pokryje koszty przewozu Uprawnionych do Świadczeń Michelin Assistance podróżujących Pojazdem w chwili zajścia zdarzenia do miejsca, gdzie został odholowany Pojazd. 6. ŚWIADCZENIA "ASSISTANCE PALIWO" 1. W przypadku unieruchomienia Pojazdu w następstwie braku paliwa w Pojeździe, Wykonawca Usługi Assistance zorganizuje i pokryje koszty dowiezienia paliwa do miejsca unieruchomienia Pojazdu w ilości wystarczającej na dojechanie Pojazdu do najbliższej stacji 4

5 paliw, pod warunkiem pokrycia przez Uprawnionego do Świadczeń Michelin Assistance kosztów dowiezionego paliwa odpowiadających kosztom rzeczywistym jego nabycia na wybranej przez usługodawcę Wykonawcy Usługi Assistancestacji paliw. 2. W przypadku unieruchomienia Pojazdu w następstwie pomyłki w paliwie Pojazdu, Wykonawca Usługi Assistance zorganizuje i pokryje koszty holowania Pojazdu objętego ochroną assistance, a także jego przyczepy transportowej lub turystycznej, jeśli taka występuje, do najbliższego warsztatu naprawczego, który będzie w stanie usunąć awarię Pojazdu. 3. W przypadku, gdy w związku z zajściem Zdarzenia związanego z pomyłką w paliwie Pojazdu, uniemożliwiającego korzystanie z Pojazdu, konieczne jest holowanie Pojazdu objętego ochroną assistance, Wykonawca Usługi Assistance zorganizuje i pokryje koszty przewozu Uprawnionych do Świadczeń Michelin Assistance podróżujących Pojazdem w chwili zajścia zdarzenia do miejsca, gdzie został odholowany Pojazd. 7. ŚWIADCZENIA "ASSISTANCE KLUCZE" 7.1. Pomoc w razie utraty kluczy do Miejsca zamieszkania 1. W przypadku utraty kluczy do drzwi wejściowych w Miejscu zamieszkania Uprawnionego wskutek kradzieży kluczy lub ich zagubienia przez Uprawnionego, Wykonawca Usługi Assistance, na wniosek Uprawnionego zorganizuje i pokryje koszty dojazdu wraz z kosztami robocizny odpowiedniego usługodawcy-specjalisty, tj. ślusarza, mogącego dokonać otwarcia i/lub zamka drzwi wejściowych Miejsca zamieszkania. 2. Na żądanie Wykonawcy Usługi Assistance, w celu spełnienia świadczenia określonego w punkcie Regulaminu, Uprawniony, wnioskujący o spełnienie tego świadczenia, zobowiązany jest przekazać Wykonawcy Usługi Assistance oświadczenie o zagubieniu lub kradzieży kluczy do drzwi wejściowych w Miejscu zamieszkania Pomoc w razie utraty kluczy do Pojazdu W przypadku utraty kluczyków do Pojazdu Wykonawca Usługi Assistance zorganizuje i pokryje koszty holowania Pojazdu objętego ochroną assistance, a także jego przyczepy transportowej lub turystycznej, jeśli taka występuje, zgodnie z decyzją Uprawnionego do Świadczeń Michelin Assistance: a. do najbliższego warsztatu bądź stacji obsługi LUB b. do Miejsca zamieszkania Uprawnionego lub na parking strzeżony, o ile tylko odległość i koszty holowania są równorzędne odległości i kosztom dotyczącym sytuacji wymienionej w punkcie a). 8. WYŁĄCZENIA Z ochrony assistance wyłączone są, tzn. nie powodują obowiązku spełnienia Świadczeń Michelin Assistance, ani nie są przedmiotem wypłaty odszkodowania z jakiegokolwiek tytułu następujące przypadki: skutki zdarzeń spowodowanych: użyciem alkoholu (w przypadku stwierdzenia w badaniu stężenia alkoholu we krwi stężenia przewyższającego dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa państwa, w którym miało miejsce zdarzenie), zażywaniem leków, narkotyków bądź substancji odurzających, nie przepisanych przez lekarza lub w sposób inny niż przepisany przez lekarza; 5

6 skutki zawinionego nieprzestrzegania przepisów kraju, w którym miało miejsce zdarzenie bądź wykonywania czynności bez zezwolenia władz miejscowych; skutki udziału w konkurencjach lub próbach wytrzymałości bądź prędkości, a także ćwiczeń przygotowawczych do nich; skutki nieprzestrzegania ogólnie uznawanych zasad bezpieczeństwa związanych z uprawianiem wszelkiego rodzaju sportów bądź działalności rekreacyjnej; skutki wybuchów urządzeń i skutki radioaktywnych wybuchów nuklearnych; skutki wojen domowych bądź zagranicznych, zamieszek, strajków, aktów terroryzmu, piractwa, zakazów urzędowych, zajęcia lub poleceń wydanych przez władze publiczne; skutki warunków atmosferycznych, jak burze lub huragany; koszty nie potwierdzone dokumentami oryginalnymi, w przypadkach określonych w punkcie Regulaminu; szkody dotyczące przewożonych towarów lub/i zwierząt. 9. WARUNKI OGRANICZAJĄCE STOSOWANIE MICHELIN ASSISTANCE 9.1. Odpowiedzialność 1. Zleceniodawca Usługi Assistance i Wykonawca Usługi Assistance nie odpowiadają za żadne szkody w sferze działalności zawodowej lub zarobkowej poniesione przez uprawnionego do Świadczeń Michelin Assistance wskutek zajścia zdarzenia uniemożliwiającego korzystanie z Pojazdu. 2. Zleceniodawca Usługi Assistance i Wykonawca Usługi Assistance nie zastępują właściwych, wyznaczonych instytucji zajmujących się ratownictwem lub pracami poszukiwawczymi i nie pokrywają kosztów poniesionych w związku z działaniami przeprowadzonymi przez te instytucje Okoliczności nadzwyczajne Zleceniodawca Usługi Assistance i Wykonawca Usługi Assistance nie ponoszą odpowiedzialności, w przypadku gdy nie jest możliwe spełnienie Świadczeń Michelin Assistance, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu, z powodu działania siły wyższej lub zajścia wydarzeń, takich jak strajki, zamieszki, rozruchy społeczne, represalia, ograniczenie swobody ruchu kołowego, sabotaż, działania terrorystyczne, wojna domowa lub zagraniczna, fale upałów, promieniowanie lub skutki podmuchu spowodowane rozszczepieniem lub połączeniem atomu, radioaktywność lub wszelkie inne nadzwyczajne zdarzenia przypadkowe. 10. OGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA Realizowanie Świadczeń Michelin Assistance 1. Zleceniodawca Usługi Assistance i Wykonawca Usługi Assistance ponoszą koszty wyłącznie tych Świadczeń Michelin Assistance, które zostały zorganizowane przez Centrum Alarmowe Assistance lub które zostały zaakceptowane przez Centrum Alarmowe Assistance. 2. Wykonawca Usługi Assistance działa w ramach obowiązujących przepisów prawa krajowego i międzynarodowego. 3. W przypadku zaistnienia zdarzenia uniemożliwiającego korzystanie z Pojazdu, uprawniony do uzyskania Świadczenia Michelin Assistance zgłasza wniosek o spełnienie takiego świadczenia bezpośrednio do Centrum Alarmowego Assistance za pośrednictwem Infolinii Michelin. 6

7 10.2. Uprzednia zgoda W przypadku, gdy Uprawniony do Świadczeń Michelin Assistance uzyskał całość bądź część świadczeń takich jak Świadczenia Michelin Assistance przewidziane w niniejszym Regulaminie, bez uprzedniej zgody ze strony Wykonawcy Usługi Assistance, potwierdzonej przez nadanie numeru sprawy, Uprawnionemu do Świadczeń Michelin Assistance nie przysługuje zwrot kosztów. W przypadku unieruchomienia Pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w kraju, gdzie dopuszczone do ruchu na autostradach i drogach ekspresowych są wyłącznie pogotowia techniczne posiadające zezwolenie od służb porządkowych, Uprawniony do Świadczeń Michelin Assistance może skorzystać ze służb posiadających zezwolenie służb porządkowych po ustaleniu takiej sytuacji z Wykonawcą Usługi Assistance; w takiej sytuacji Wykonawca Usługi Assistance, na podstawie oryginalnych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów usługi odpowiadającej Świadczeniom Michelin Assistance zwróci koszty tych usług, które uregulował Uprawniony do Świadczeń Michelin Assistance, w związku z zaistnieniem zdarzenia objętego ochroną Utrata prawa do Świadczeń Michelin Assistance W przypadku nieprzestrzegania ze strony Uprawnionego do Świadczeń Michelin Assistance zobowiązań wobec Zleceniodawcy Usługi Assistance lub Wykonawcy Usługi Assistance w trakcie obowiązywania ochrony assistance, w tym w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, następuje utrata praw do Świadczeń Michelin Assistance. 11. SERWIS PODRÓŻY MICHELIN Serwis Podróży Michelin dostępny jest wyłącznie dla Uczestników Programu, o których mowa w 1ust. 4 Regulaminu (zakup Opon Michelin dokonany przed dniem 1 lutego 2012 r.), którzy zgłosili chęć Uczestnictwa w Programie na zasadach poprzednio obowiązujących. W ramach "Serwisu Podróży Michelin" Infolinia będzie udzielać następujących, aktualnie dostępnych, informacji przydatnych w trakcie podróży, w ramach następujących bloków tematycznych: planowanie podróży samochodowej w Polsce i Europie: odległości, polecane trasy, średni czas przejazdu informacja o kraju będącym celem podróży: wizy, wymagane szczepienia, waluta, język, dni świąteczne, różnice czasu informacja dotycząca adresów, telefonów kontaktowych i godzin pracy konsulatów i ambasad informacja o utrudnieniach na drogach krajowych i autostradach w Polsce informacja o cenach płatnych autostrad w Europie informacja na temat warunków pogodowych na wybranym terenie, tj. informacji o bieżących warunkach pogodowych o różnych regionach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów wymienionych w punkcie 3.1. Regulaminu. 12. REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w Programie oraz dotyczące Świadczeń Michelin Assistance zgłaszane są za pośrednictwem Infolinii. 2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać w okresie trwania Programu, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia okresu ochrony assistance, zgodnie z postanowieniem 3 ust.3 i Zgłoszenie reklamacji Infolinia przekierowuje do Koordynatora Programu, który skontaktuje się z osobą wnoszącą reklamację. 4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia. 7

8 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Michelin zastrzega sobie prawo unieważnienia Karty w przypadku stwierdzenia prób nadużyć ze strony Uczestnika Programu. Ponadto Karta ulega anulowaniu na wyraźne życzenie (tj. pisemne oświadczenie) Uczestnika Programu, w przypadku cofnięcia przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w sytuacjach, o których mowa w 13 ust.2 Regulaminu. 2. W razie zagubienia Karty lub jej kradzieży należy natychmiast powiadomić telefonicznie Infolinię Michelin. 3. Michelin zastrzega sobie prawo dokonywania, w trakcie trwania Programu zmian w zakresie oferty usług świadczonych Uczestnikom Programu Serwis Klienta Michelin, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa. 8