oraz dla Klientów posiadających ważne karty członkowskie otrzymane w ramach poprzednio obowiązującego programu (zwany dalej Regulaminem )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oraz dla Klientów posiadających ważne karty członkowskie otrzymane w ramach poprzednio obowiązującego programu (zwany dalej Regulaminem )"

Transkrypt

1 Regulamin Programu Serwis Klienta Michelin dla Klientów, którzy zakupili opony do samochodów osobowych lub 4x4 marki Michelin po dniu 31 stycznia 2012 r. oraz dla Klientów posiadających ważne karty członkowskie otrzymane w ramach poprzednio obowiązującego programu (zwany dalej Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie "Serwis Klienta Michelin", (zwanym dalej "Programem"), organizowanym przez Michelin Polska S.A. 2. Michelin Polska S.A. powierza wykonanie części Programu firmie STREAMLINE Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Emilii Plater 53, Warszawa (zwanej dalej Koordynatorem Programu ). 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Programu, którzy zakupili opony do samochodów osobowych lub 4x4 marki Michelin po dniu 31 stycznia 2012 r. 4. Uczestnikiem Programu, do którego stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu, jest także uczestnik poprzednio obowiązującego programu Serwis Klienta Michelin, który dokonał zakupu kompletu opon do samochodu osobowego lub 4x4 marki Michelin przed dniem 1 lutego 2012 r. 5. Przyjmuje się, że osoby, które dokonały zakupu przed dniem 1 lutego 2012 r., ale zostają Uczestnikiem Programu po 31 stycznia 2012 r. przystępują do programu na zasadach obowiązujących od 1 lutego 2012 r., chyba że zgłoszą chęć Uczestnictwa w Programie na zasadach poprzednio obowiązujących. 6. Michelin Polska zastrzega sobie prawo do weryfikacji faktu i daty zakupu opon bądź pojazdu z założonymi oponami Michelin. W takiej sytuacji Uczestnik Programu zobowiązany jest dostarczyć kopię lub oryginał dowodu zakupu do wglądu na prośbę Michelin Polska. 2. DEFINICJE Przez użyte w niniejszym regulaminie pojęcia należy rozumieć: Uczestnik Programu - osoba fizyczna, w tym także prowadząca działalność gospodarczą oraz osoba fizyczna będąca reprezentantem podmiotu, który nabył Opony Michelin, pod warunkiem otrzymania zgody na Uczestnictwo w Programie, która łącznie wykonała następujące czynności: nabyła - po dniu 31 stycznia 2012 r.- w jednym z serwisów opon na terenie Polski jednorazowo przynajmniej cztery opony do samochodu osobowego lub 4x4 marki Michelin. Dotyczy to także opon zakupionych jako oryginalne wyposażenie nowego samochodu, pobrała w serwisie opon folder z indywidualną numerowaną kartą członkowską Serwisu Klienta Michelin (zwana dalej Kartą ) oraz oznaczoną identycznym numerem winietką na szybę lub zgłosiła Infolinii Michelin zapotrzebowanie na Kartę dokonała rejestracji w Serwisie Klienta Michelin poprzez oddzwonienie pod wskazany poniżej (tj. Infolinia Michelin) numer telefonu lub zarejestrowanie się na stronie - oraz uczestnik poprzednio obowiązującego programu Serwis Klienta Michelin, o którym mowa w 1 ust.4 Regulaminu. 1

2 Infolinia Michelin - miejsce wyznaczone przez Michelin, czynne całodobowo, organizujące i wykonujące usługi wynikające z niniejszego Regulaminu, dostępne pod następującymi numerami telefonów: (opłata jak za jedną jednostkę taryfikacyjną operatora) oraz (22) (połączenie płatne, dostępne również z telefonów komórkowych). Pod tymi numerami Uczestnik Programu może zgłosić uszkodzenie wymagające usługi 3 x Assistance, a w przypadku Uczestnika, o którym mowa w 1ust.4 Regulaminu, także otrzymać informacje dotyczące Serwisu Podróży Michelin. Warunkiem jest jednak podanie indywidualnego numeru Karty Serwisu Klienta Michelin. Zleceniodawca Usługi Assistance - MICHELIN POLSKA S.A. z siedzibą w Olsztynie. Wykonawca Usługi Assistance - INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. z siedzibą w Brukseli, działający w imieniu Zleceniodawcy Usługi Assistance. Centrum Alarmowe Assistance - INTER PARTNER ASSISTANCE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie działająca na zlecenie Wykonawcy Usługi Assistance. Pojazd - samochód osobowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony, wyposażony w co najmniej cztery opony marki Michelin do samochodu osobowego lub 4x4 za wyjątkiem opon do samochodów typu camping oraz dostawczych, nabyte jako opony nowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; dotyczy to także opon zakupionych jako oryginalne wyposażenie nowego samochodu (zwana dalej "Oponą Michelin"); opony muszą być zamontowane na kołach jezdnych Pojazdu. Uprawniony do Świadczeń Michelin Assistance (zwany dalej "Uprawnionym") - w odniesieniu do świadczeń: "Assistance OPONA": właściciel albo użytkownik kierujący Pojazdem jak również pasażerowie Pojazdu w momencie uszkodzenia Opony Michelin, z ograniczeniem do liczby osób podanej w dowodzie rejestracyjnym Pojazdu jako dopuszczalna liczba pasażerów Pojazdu; "Assistance PALIWO": właściciel albo użytkownik kierujący Pojazdem; "Assistance KLUCZE": właściciel albo użytkownik Pojazdu legitymujący się dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz Miejsce zamieszkania, a ponadto, w przypadku utraty kluczy do Pojazdu, także dowodem rejestracyjnym Pojazdu. Zdarzenie uniemożliwiające korzystanie z Pojazdu - w odniesieniu do świadczeń: "Assistance OPONA": każde uszkodzenie (przedziurawienie, pęknięcie, rozerwanie się, akty wandalizmu itd.) Opony Michelin objętej ochroną, które uniemożliwia lub czyni niebezpiecznym korzystanie z Pojazdu objętego ochroną; "Assistance PALIWO": brak paliwa w Pojeździe oraz pomyłka w paliwie Pojazdu, rozumiana jako uzupełnienie baku Pojazdu paliwem niewłaściwego rodzaju; "Assistance KLUCZE": utrata kluczy do Miejsca zamieszkania oraz utrata kluczyków do Pojazdu - wskutek zagubienia lub kradzieży. Świadczenia Michelin Assistance - świadczenia, do spełniania których zobowiązany jest zgodnie z niniejszymi Warunkami Wykonawca Usługi Assistance w związku z zajściem zdarzenia objętego Warunkami. Miejsce zamieszkania - adres zameldowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podany w dokumencie potwierdzającym tożsamość Uprawnionego. 2

3 3 x ASSISTANCE 3. ZAKRES I OKRES OCHRONY ASSISTANCE 1. Ochroną Assistance Wykonawcy Usługi Assistance na podstawie niniejszych Warunków objęte są Zdarzenia uniemożliwiające korzystanie z Pojazdu, które miały miejsce na terytorium RP lub na terytorium Austrii, Albanii, Andory, Belgii, Białorusi, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Szwajcarii, Cypru, Czech, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Estonii, Francji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Grecji, Węgier, Chorwacji, Włoch, Izraela, Iranu, Irlandii, Islandii, Luksemburga, Litwy, Łotwy, Malty, Maroko, Mołdawii, Macedonii, Norwegii, Holandii, Portugalii, Rumunii, Szwecji, Serbii i Czarnogóry, Słowacji, Słowenii, Tunezji, Turcji, Ukrainy w czasie trwania okresu ochrony assistance. 2. Warunkiem uzyskania Świadczeń Michelin Assistance jest posiadanie na kołach jezdnych Pojazdu czterech Opon Michelin w chwili zajścia zdarzenia uniemożliwiającego korzystanie z Pojazdu. Posiadanie Opony Michelin na wyposażeniu przyczep turystycznych i przyczep transportowych, niezależnie od ich rodzaju, nie uprawnia do uzyskania Świadczeń Michelin Assistance na podstawie niniejszych Warunków. 3. Okres ochrony assistance rozpoczyna się od momentu Zgłoszenia się Uczestnika do Programu, czego warunkiem jest zakup 4 opon Michelin, a kończy się zgodnie z terminem ważności wydrukowanym na Karcie. Dla osób, które otrzymały Karty bez wydrukowanego terminu ważności okres ochrony assistance kończy się 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem postanowienia 3ust.4 Regulaminu. 4. W przypadku Uczestnika Programu, o którym mowa w 1ust.4 Regulaminu, okres ochrony assistance wynosi 3 lata liczone od daty sprzedaży Opon Michelin wskazanej na dokumencie wydanym przez Zleceniodawcę Usługi Assistance lub jego przedstawiciela w momencie ich sprzedaży. ŚWIADCZENIA MICHELIN ASSISTANCE 4. PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ TELEFONICZNYCH 1. Wszelkie zgłoszenia Zdarzeń oraz prośby o udzielenie informacji, jak i reklamacje co do Świadczeń Michelin Assistance Uczestnik zgłasza za pomocą Infolinii. 2. Zgłoszenie Zdarzenia Infolinia przekierowuje do Wykonawcy Usługi Assistance. 3. Każde zgłoszenie telefoniczne powoduje otwarcie sprawy. 5. ŚWIADCZENIA "ASSISTANCE OPONA" Świadczenie Assistance OPONA nie obejmuje wymiany opony na nową ani naprawy uszkodzonej opony na koszt Michelin. Uczestnik ma prawo dochodzić swoich roszczeń w ramach udzielonej gwarancji lub z tytułu rękojmi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3

4 5.1. Usuwanie uszkodzeń / holowanie 1. Wykonawca Usługi Assistance zobowiązuje się przeprowadzić działania interwencyjne na miejscu unieruchomienia Pojazdu w czasie krótszym niż jedna godzina od zgłoszenia telefonicznego ze strony Uprawnionego do Świadczeń Michelin Assistance (z wyłączeniem miejsc ruchu kołowego w krajach, gdzie dopuszczone do działania są wyłącznie podmioty pogotowia drogowego posiadające zezwolenie policji bądź sił porządkowych) oraz od zebrania wszelkich danych niezbędnych do spełnienia Świadczenia Michelin Assistance, o ile nie wystąpią warunki szczególne. 2. Pod pojęciem warunki szczególne rozumie się wszelkie zdarzenia, które mogą zakłócić swobodny ruch pojazdów: strajki (ciężarówek, środków transportu zbiorowego, itd.), wyjątkowe warunki klimatyczne, okresy wzmożonego ruchu drogowego Usuwanie uszkodzeń na miejscu: W przypadku zaistnienia zdarzenia uniemożliwiającego korzystanie z Pojazdu, i o ile będzie to możliwe, Wykonawca Usługi Assistance zorganizuje i pokryje koszty przejazdu i naprawy na miejscu zdarzenia, polegającej na wymianie uszkodzonego koła Pojazdu na koło zapasowe, będące na wyposażeniu Pojazdu, wykonanej przez pogotowie drogowe Holowanie: 1. W przypadku, gdy nie jest możliwe usunięcie uszkodzenia opony Michelin na miejscu zdarzenia, Wykonawca Usługi Assistance zorganizuje i pokryje koszty holowania Pojazdu objętego ochroną, a także jego przyczepy transportowej lub turystycznej, jeśli taka występuje, zgodnie z decyzją Uprawnionego do Świadczeń Michelin Assistance: a. do najbliższego sprzedawcy Michelin lub do najbliższego warsztatu bądź stacji obsługi lub b. do miejsca zamieszkania Uprawnionego bądź do każdego innego miejsca, o ile tylko odległość i koszty są równe (nie większe) odległości i kosztom dotyczącym sytuacji wymienionej w punkcie a). 2. W przypadku unieruchomienia Pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w kraju, gdzie dopuszczone do ruchu na autostradach i drogach ekspresowych są wyłącznie pogotowia techniczne posiadające zezwolenie od służb porządkowych, Wykonawca Usługi Assistance, na podstawie okazanych mu oryginalnych rachunków potwierdzających uiszczenie opłat za usługi tych służb, zwróci Uprawnionemu koszty poniesione w związku z usuwaniem uszkodzeń lub holowaniem, które opłacił Uprawiony do Świadczeń Michelin Assistance w związku z zaistnieniem Zdarzenia objętego ochroną na podstawie niniejszego Regulaminu Przewóz osób Uprawnionych do Świadczeń Michelin Assistance W przypadku, gdy w związku z zajściem Zdarzenia związanego z uszkodzeniem Opony Michelin uniemożliwiającego korzystanie z Pojazdu konieczne jest holowanie Pojazdu objętego ochroną assistance, Wykonawca Usługi Assistance zorganizuje i pokryje koszty przewozu Uprawnionych do Świadczeń Michelin Assistance podróżujących Pojazdem w chwili zajścia zdarzenia do miejsca, gdzie został odholowany Pojazd. 6. ŚWIADCZENIA "ASSISTANCE PALIWO" 1. W przypadku unieruchomienia Pojazdu w następstwie braku paliwa w Pojeździe, Wykonawca Usługi Assistance zorganizuje i pokryje koszty dowiezienia paliwa do miejsca unieruchomienia Pojazdu w ilości wystarczającej na dojechanie Pojazdu do najbliższej stacji 4

5 paliw, pod warunkiem pokrycia przez Uprawnionego do Świadczeń Michelin Assistance kosztów dowiezionego paliwa odpowiadających kosztom rzeczywistym jego nabycia na wybranej przez usługodawcę Wykonawcy Usługi Assistancestacji paliw. 2. W przypadku unieruchomienia Pojazdu w następstwie pomyłki w paliwie Pojazdu, Wykonawca Usługi Assistance zorganizuje i pokryje koszty holowania Pojazdu objętego ochroną assistance, a także jego przyczepy transportowej lub turystycznej, jeśli taka występuje, do najbliższego warsztatu naprawczego, który będzie w stanie usunąć awarię Pojazdu. 3. W przypadku, gdy w związku z zajściem Zdarzenia związanego z pomyłką w paliwie Pojazdu, uniemożliwiającego korzystanie z Pojazdu, konieczne jest holowanie Pojazdu objętego ochroną assistance, Wykonawca Usługi Assistance zorganizuje i pokryje koszty przewozu Uprawnionych do Świadczeń Michelin Assistance podróżujących Pojazdem w chwili zajścia zdarzenia do miejsca, gdzie został odholowany Pojazd. 7. ŚWIADCZENIA "ASSISTANCE KLUCZE" 7.1. Pomoc w razie utraty kluczy do Miejsca zamieszkania 1. W przypadku utraty kluczy do drzwi wejściowych w Miejscu zamieszkania Uprawnionego wskutek kradzieży kluczy lub ich zagubienia przez Uprawnionego, Wykonawca Usługi Assistance, na wniosek Uprawnionego zorganizuje i pokryje koszty dojazdu wraz z kosztami robocizny odpowiedniego usługodawcy-specjalisty, tj. ślusarza, mogącego dokonać otwarcia i/lub zamka drzwi wejściowych Miejsca zamieszkania. 2. Na żądanie Wykonawcy Usługi Assistance, w celu spełnienia świadczenia określonego w punkcie Regulaminu, Uprawniony, wnioskujący o spełnienie tego świadczenia, zobowiązany jest przekazać Wykonawcy Usługi Assistance oświadczenie o zagubieniu lub kradzieży kluczy do drzwi wejściowych w Miejscu zamieszkania Pomoc w razie utraty kluczy do Pojazdu W przypadku utraty kluczyków do Pojazdu Wykonawca Usługi Assistance zorganizuje i pokryje koszty holowania Pojazdu objętego ochroną assistance, a także jego przyczepy transportowej lub turystycznej, jeśli taka występuje, zgodnie z decyzją Uprawnionego do Świadczeń Michelin Assistance: a. do najbliższego warsztatu bądź stacji obsługi LUB b. do Miejsca zamieszkania Uprawnionego lub na parking strzeżony, o ile tylko odległość i koszty holowania są równorzędne odległości i kosztom dotyczącym sytuacji wymienionej w punkcie a). 8. WYŁĄCZENIA Z ochrony assistance wyłączone są, tzn. nie powodują obowiązku spełnienia Świadczeń Michelin Assistance, ani nie są przedmiotem wypłaty odszkodowania z jakiegokolwiek tytułu następujące przypadki: skutki zdarzeń spowodowanych: użyciem alkoholu (w przypadku stwierdzenia w badaniu stężenia alkoholu we krwi stężenia przewyższającego dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa państwa, w którym miało miejsce zdarzenie), zażywaniem leków, narkotyków bądź substancji odurzających, nie przepisanych przez lekarza lub w sposób inny niż przepisany przez lekarza; 5

6 skutki zawinionego nieprzestrzegania przepisów kraju, w którym miało miejsce zdarzenie bądź wykonywania czynności bez zezwolenia władz miejscowych; skutki udziału w konkurencjach lub próbach wytrzymałości bądź prędkości, a także ćwiczeń przygotowawczych do nich; skutki nieprzestrzegania ogólnie uznawanych zasad bezpieczeństwa związanych z uprawianiem wszelkiego rodzaju sportów bądź działalności rekreacyjnej; skutki wybuchów urządzeń i skutki radioaktywnych wybuchów nuklearnych; skutki wojen domowych bądź zagranicznych, zamieszek, strajków, aktów terroryzmu, piractwa, zakazów urzędowych, zajęcia lub poleceń wydanych przez władze publiczne; skutki warunków atmosferycznych, jak burze lub huragany; koszty nie potwierdzone dokumentami oryginalnymi, w przypadkach określonych w punkcie Regulaminu; szkody dotyczące przewożonych towarów lub/i zwierząt. 9. WARUNKI OGRANICZAJĄCE STOSOWANIE MICHELIN ASSISTANCE 9.1. Odpowiedzialność 1. Zleceniodawca Usługi Assistance i Wykonawca Usługi Assistance nie odpowiadają za żadne szkody w sferze działalności zawodowej lub zarobkowej poniesione przez uprawnionego do Świadczeń Michelin Assistance wskutek zajścia zdarzenia uniemożliwiającego korzystanie z Pojazdu. 2. Zleceniodawca Usługi Assistance i Wykonawca Usługi Assistance nie zastępują właściwych, wyznaczonych instytucji zajmujących się ratownictwem lub pracami poszukiwawczymi i nie pokrywają kosztów poniesionych w związku z działaniami przeprowadzonymi przez te instytucje Okoliczności nadzwyczajne Zleceniodawca Usługi Assistance i Wykonawca Usługi Assistance nie ponoszą odpowiedzialności, w przypadku gdy nie jest możliwe spełnienie Świadczeń Michelin Assistance, stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu, z powodu działania siły wyższej lub zajścia wydarzeń, takich jak strajki, zamieszki, rozruchy społeczne, represalia, ograniczenie swobody ruchu kołowego, sabotaż, działania terrorystyczne, wojna domowa lub zagraniczna, fale upałów, promieniowanie lub skutki podmuchu spowodowane rozszczepieniem lub połączeniem atomu, radioaktywność lub wszelkie inne nadzwyczajne zdarzenia przypadkowe. 10. OGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA Realizowanie Świadczeń Michelin Assistance 1. Zleceniodawca Usługi Assistance i Wykonawca Usługi Assistance ponoszą koszty wyłącznie tych Świadczeń Michelin Assistance, które zostały zorganizowane przez Centrum Alarmowe Assistance lub które zostały zaakceptowane przez Centrum Alarmowe Assistance. 2. Wykonawca Usługi Assistance działa w ramach obowiązujących przepisów prawa krajowego i międzynarodowego. 3. W przypadku zaistnienia zdarzenia uniemożliwiającego korzystanie z Pojazdu, uprawniony do uzyskania Świadczenia Michelin Assistance zgłasza wniosek o spełnienie takiego świadczenia bezpośrednio do Centrum Alarmowego Assistance za pośrednictwem Infolinii Michelin. 6

7 10.2. Uprzednia zgoda W przypadku, gdy Uprawniony do Świadczeń Michelin Assistance uzyskał całość bądź część świadczeń takich jak Świadczenia Michelin Assistance przewidziane w niniejszym Regulaminie, bez uprzedniej zgody ze strony Wykonawcy Usługi Assistance, potwierdzonej przez nadanie numeru sprawy, Uprawnionemu do Świadczeń Michelin Assistance nie przysługuje zwrot kosztów. W przypadku unieruchomienia Pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w kraju, gdzie dopuszczone do ruchu na autostradach i drogach ekspresowych są wyłącznie pogotowia techniczne posiadające zezwolenie od służb porządkowych, Uprawniony do Świadczeń Michelin Assistance może skorzystać ze służb posiadających zezwolenie służb porządkowych po ustaleniu takiej sytuacji z Wykonawcą Usługi Assistance; w takiej sytuacji Wykonawca Usługi Assistance, na podstawie oryginalnych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów usługi odpowiadającej Świadczeniom Michelin Assistance zwróci koszty tych usług, które uregulował Uprawniony do Świadczeń Michelin Assistance, w związku z zaistnieniem zdarzenia objętego ochroną Utrata prawa do Świadczeń Michelin Assistance W przypadku nieprzestrzegania ze strony Uprawnionego do Świadczeń Michelin Assistance zobowiązań wobec Zleceniodawcy Usługi Assistance lub Wykonawcy Usługi Assistance w trakcie obowiązywania ochrony assistance, w tym w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, następuje utrata praw do Świadczeń Michelin Assistance. 11. SERWIS PODRÓŻY MICHELIN Serwis Podróży Michelin dostępny jest wyłącznie dla Uczestników Programu, o których mowa w 1ust. 4 Regulaminu (zakup Opon Michelin dokonany przed dniem 1 lutego 2012 r.), którzy zgłosili chęć Uczestnictwa w Programie na zasadach poprzednio obowiązujących. W ramach "Serwisu Podróży Michelin" Infolinia będzie udzielać następujących, aktualnie dostępnych, informacji przydatnych w trakcie podróży, w ramach następujących bloków tematycznych: planowanie podróży samochodowej w Polsce i Europie: odległości, polecane trasy, średni czas przejazdu informacja o kraju będącym celem podróży: wizy, wymagane szczepienia, waluta, język, dni świąteczne, różnice czasu informacja dotycząca adresów, telefonów kontaktowych i godzin pracy konsulatów i ambasad informacja o utrudnieniach na drogach krajowych i autostradach w Polsce informacja o cenach płatnych autostrad w Europie informacja na temat warunków pogodowych na wybranym terenie, tj. informacji o bieżących warunkach pogodowych o różnych regionach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów wymienionych w punkcie 3.1. Regulaminu. 12. REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w Programie oraz dotyczące Świadczeń Michelin Assistance zgłaszane są za pośrednictwem Infolinii. 2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać w okresie trwania Programu, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia okresu ochrony assistance, zgodnie z postanowieniem 3 ust.3 i Zgłoszenie reklamacji Infolinia przekierowuje do Koordynatora Programu, który skontaktuje się z osobą wnoszącą reklamację. 4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia. 7

8 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Michelin zastrzega sobie prawo unieważnienia Karty w przypadku stwierdzenia prób nadużyć ze strony Uczestnika Programu. Ponadto Karta ulega anulowaniu na wyraźne życzenie (tj. pisemne oświadczenie) Uczestnika Programu, w przypadku cofnięcia przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w sytuacjach, o których mowa w 13 ust.2 Regulaminu. 2. W razie zagubienia Karty lub jej kradzieży należy natychmiast powiadomić telefonicznie Infolinię Michelin. 3. Michelin zastrzega sobie prawo dokonywania, w trakcie trwania Programu zmian w zakresie oferty usług świadczonych Uczestnikom Programu Serwis Klienta Michelin, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa. 8

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI

ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI Broszura informacyjna dla Klientów ŠKODA Serwis Spis treści Gwarancja Mobilności ŠKODA...3 W jakich przypadkach możesz skorzystać z Gwarancji Mobilności?...3 W jakich

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Subaru Gwarancja Mobilności 1

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Subaru Gwarancja Mobilności 1 SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Subaru Gwarancja Mobilności 1 Na podstawie niniejszych Szczególnych Warunków Ubezpieczenia Subaru Assistance Pogwarancyjny (zwanych dalej WU ) Inter Partner Assistance

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku

Bardziej szczegółowo

SSANGYONG ASSISTANCE

SSANGYONG ASSISTANCE SSANGYONG ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE Użyte w niniejszych warunkach SsangYong Assistance określenia mają następujące znaczenie: 1. Ubezpieczyciel Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce 2. Ubezpieczający

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A.

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Toyota Bank Załącznik nr 3 do Umowy serwisowej - Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota

Bardziej szczegółowo

BMW Motorrad Assistance to nasza gwarancja, że zawsze dotrzesz do celu, gdziekolwiek będziesz.

BMW Motorrad Assistance to nasza gwarancja, że zawsze dotrzesz do celu, gdziekolwiek będziesz. BMW Motorrad Polska After Sales BMW Mobilitätsleistungen Assistance Freude Radość am z jazdy Fahren BMW Motorrad Assistance to nasza gwarancja, że zawsze dotrzesz do celu, gdziekolwiek będziesz. 1 2 Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Załącznik nr 14 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE Dział Świadczeń Rodzinnych 15-634 Białystok ul. Klepacka 18 Załącznik nr 14 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Załącznik nr 16 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA RENAULT RENAULT ASSISTANCE

GWARANCJA RENAULT RENAULT ASSISTANCE GWARANCJA RENAULT Lata, liczone od daty wydania pojazdu pierwszemu nabywcy Gwarancja Producenta: Wady materiałowe, montażowe, fabryczne, z wyjątkiem normalnego zużycia i czynności obsługowych & Renault

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie służące ustaleniu prawa do świadczenia rodzicielskiego

Oświadczenie służące ustaleniu prawa do świadczenia rodzicielskiego Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Imię

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U

OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U Korzystanie z bezpłatnej usługi Car sharing FIAT Likes U podlega następującym ogólnym warunkom ("Warunki"). DEFINICJE W niniejszych Ogólnych Warunkach użyto

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Imię Nazwisko

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Imię Nazwisko Prezydent Miasta Mysłowice Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 41-400 MYSŁOWICE, ul. Gwarków 24 Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ 6 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Volvo Assistance 3+ Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem.

UMOWA NAJMU. Stronami niniejszej umowy są :... zwany właścicielem, oraz... zwany klientem. UMOWA NAJMU Suszec, dnia......... Stronami niniejszej umowy są : zwany właścicielem, oraz zwany klientem. 1. FIRMA wynajmuje pojazd klientowi w dobrym stanie, sprawny technicznie, bez śladów uszkodzeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Rok ochrony opon BFG

Regulamin akcji promocyjnej Rok ochrony opon BFG Regulamin akcji promocyjnej Rok ochrony opon BFG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej Rok ochrony opon BFG zwanej dalej Promocją, jest, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO NAZWA ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH (1) ADRES ORGANU WŁAŚCIWEGO PROWADZĄCEGO POSTĘPOWANIE W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 Warunki Ubezpieczenia Honda Moto Assistance WARUNKI UBEZPIECZENIA HONDA MOTO ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia stosuje się do Umowy Ubezpieczenia, zwanej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Data wpływu/nr wniosku Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa ASSISTANCE W PODRÓŻY Warszawa 1 OPIS PRODUKTU Assistance / w podróży, to: Komunikacyjne ubezpieczenie Assistance dla osób poszukujących prostych i elastycznych rozwiązań Produkt samodzielny dostępny dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Franke Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym przy ul. Franke 1, 05-090 Raszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ im. bł. o. Rafała Chylińskiego DZIAŁ ŚWIADCZEŃ ZESPÓŁ D/S ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH 95-100 Zgierz ul. Długa 56 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

Część I. 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej ul. Markowej 20 41-709 Ruda Śląska WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r.

REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r. REGULAMIN AKCJI Z Orange taniej (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 lipca 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji pod hasłem Z Orange taniej (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest Media

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Dział Świadczeń Rodzinnych 41-949 Piekary Śląskie, ul. Biskupa Nankera 103 tel. 32 287 95 03, 288 35 74 Wpłynęło do MOPR Dnia... Nr wniosku... /201... Podpis... Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Warunki Natychmiastowej Pomocy. Hyundai Assistance

Warunki Natychmiastowej Pomocy. Hyundai Assistance Warunki Natychmiastowej Pomocy Hyundai Assistance dla Chcesz skorzystać z pomocy assistance? Wystarczy jeden telefon do Centrum Pomocy Hyundai Assistance na numer +48 22 205 51 25. Centrum udziela pomocy

Bardziej szczegółowo

SEAT SERVICE MOBILITY Spokój podczas podróży

SEAT SERVICE MOBILITY Spokój podczas podróży SEAT SERVICE MOBILITY Spokój podczas podróży CENTRUM ASSISTANCE (+48) 61 831 99 99 Obsługa w języku polskim SEAT SERVICE ENJOYNEERING SEAT Service MOBILITY SPOKÓJ PODCZAS PODRÓŻY Usługa SEAT Service Mobility

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji Wariant ubezpieczenia Zakres pomocy Zakres terytorialny Max kwota świadczenia Limit kilometrów Od miejsca zamieszkania Holowanie od miejsca Cena Allianz Direct Mini Car Assistance Rozszerzony przy zakupie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje

Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP. 1. Przedmiot Regulaminu. 2. Definicje Regulamin Akcji Mazda More & More Karta VIP 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji przez Organizatora przy udziale Autoryzowanych Podmiotów oraz zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Lubin, dnia 22.09.2015. Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Lubin, dnia 22.09.2015. Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Lubin, dnia 22.09.2015 Regulamin akcji Wygraj Nowego Passata na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja Wygraj Volkswagena na weekend jest organizowana przez Auto Salon "Świtoń-Paczkowski" H. Świtoń,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem bazy danych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN JAZD PRÓBNYCH W RAMACH PROGRAMU WIELKI TEST OPLA 2006

REGULAMIN JAZD PRÓBNYCH W RAMACH PROGRAMU WIELKI TEST OPLA 2006 REGULAMIN JAZD PRÓBNYCH W RAMACH PROGRAMU WIELKI TEST OPLA 2006 1. Postanowienia ogólne 1. Celem Programu Wielki Test Opla 2006 jest umożliwienie potencjalnym użytkownikom kompleksowego poznania samochodów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:

Umowa najmu samochodu. zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje: Umowa najmu samochodu zawarta w dniu.. w Gliwicach pomiędzy firmą L-SZKOŁA z siedzibą w Gliwicach ul. Jagiellońska 4 którą reprezentuje:. zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym a. zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE 1444 GODZINY SPOKOJU Z SOS PZMOT DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU www.sospzmot.pl z dnia 7 lipca 2010 roku

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi!

Szanowni Państwo, Życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi! PRZEWODNIK KLIENTA Szanowni Państwo, Mamy wielką przyjemność powitać Państwa w gronie Klientów Programu FCA Fleet Services, który powstał przy współpracy FGA Leasing Polska Sp. z o.o., FCA Poland S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO

REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO 1 Teren parkingu stanowi integralną część Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, jest zarządzany przez GTL SA w Katowicach, Al. Korfantego 38, 40-161 Katowice,

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Zmiany w. Assistance. Start - 19 listopada 2012 r.

Zmiany w. Assistance. Start - 19 listopada 2012 r. Zmiany w ubezpieczeniu Assistance Start 19 listopada 2012 r. Assistance Auto PLUS24service Nowe warianty ubezpieczenia: Standard Komfort Premium VIP Nowe ubezpieczenie Assistance (taryfa) WARIANTY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych.

REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat spokoju na sprzęt wolnostojący i do zabudowy marki Siemens zakupiony w studiach mebli kuchennych. Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych

REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych REGULAMIN Akcji promocyjnej Technologia i ochrona na lata na sprzęt do zabudowy marki Bosch zakupiony w studiach mebli kuchennych Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD

Bardziej szczegółowo

Aktualności Od 1 maja 2010r

Aktualności Od 1 maja 2010r Aktualności Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma na celu ułatwienie obywatelom Wspólnoty korzystanie z prawa równego traktowania. Sprawia, że obywatele różnych państw członkowskich mają takie

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia... 2016 r. (poz....) Załącznik nr 1 WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT. www.e100.eu

INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT. www.e100.eu INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT www.e100.eu Е 100 oferuje swoim klientom możliwość skorzystania z usługi E100 Netto. Już teraz nasi klienci mają możliwość otrzymywania faktur bez VAT i uzyskiwania zwrotu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY Obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r Regulamin w formacie pdf (pobierz) Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.pl/ 1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec.pl/ jest firma

Bardziej szczegółowo

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

MAKE VISIONS REAL <<

MAKE VISIONS REAL << KORBANK MEDIA CYFROWE SP. Z O.O. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław T.: +71 723 43 23 F: 71 723 43 29 NIP: 897-17-21-120 REGON: 020373926 KORBANK S.A. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1. . REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Prezydencie/Zastępcach Prezydenta rozumie się przez

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. Data urodzenia. Numer domu. W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.

CZĘŚĆ I. Data urodzenia. Numer domu. W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, należy podać numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Załącznik nr 12 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO CZĘŚĆ I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie

Bardziej szczegółowo

Twoje Własne Assistance Flotowe

Twoje Własne Assistance Flotowe Twoje Własne Assistance Flotowe 1. Przedmiotem oferty jest organizacja i pokrycie kosztów świadczenia pomocy drogowej na rzecz beneficjentów kierowcy i pasażerów, w przypadku zajścia zdarzenia objętego

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1... 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia, zwanej dalej osobą ubiegającą się. Miejsce zamieszkania

1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia, zwanej dalej osobą ubiegającą się. Miejsce zamieszkania Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie jednorazowego świadczenia: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO

Bardziej szczegółowo

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN Akcji promocyjnej 5 lat gwarancji na sprzęt do zabudowy marki Zelmer. wersja 2. uwzględniająca dodanie dwóch nowych Urządzeń AGD do zabudowy - obowiązująca od 08.12.2015 r. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 409 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 10 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 409 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 10 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 409 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian do Umowy europejskiej dotyczącej pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu z dnia.. r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu z dnia.. r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu z dnia.. r. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA ZEZWOLEŃ UPOWAŻNIAJĄCYCH DO WJAZ- DU NA TEREN MIASTA TORUNIA POJAZDÓW O DOPUSZCZALNEJ MASIE

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działająca w Polsce poprzez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Lubin, dnia Regulamin akcji Wygraj Volkswagena na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Lubin, dnia Regulamin akcji Wygraj Volkswagena na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Lubin, dnia 03.08.2016 Regulamin akcji Wygraj Volkswagena na weekend I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja Wygraj Volkswagena na weekend jest organizowana przez Auto Salon "Świtoń-Paczkowski" H. Świtoń, H.

Bardziej szczegółowo

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA

APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA APIA SP. Z O.O. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO NASZ KLIENT - KARTA STAŁEGO KLIENTA 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym Nasz klient

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz MobiloVan. Siła napędowa Twojego biznesu

Mercedes-Benz MobiloVan. Siła napędowa Twojego biznesu Mercedes-Benz MobiloVan Siła napędowa Twojego biznesu Wciąż w drodze. Nawet przez 30 lat Zielone światło dla Citana, Sprintera i Vito: połączenie Mercedes-Benz MobiloVan i regularnych przeglądów w Autoryzowanym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: BURMISTRZ SZUBINA Adres: Ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Konsumenckiej pod nazwą ACUVUE Cashback Online

Regulamin Promocji Konsumenckiej pod nazwą ACUVUE Cashback Online Regulamin Promocji Konsumenckiej pod nazwą ACUVUE Cashback Online I. Definicje 1. Promocja Konsumencka promocja pod nazwą ACUVUE Cashback, prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polegająca

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy!

Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy! Darmowa ochrona przed przepięciem dla firmy! W razie przepięcia zadzwoń do Centrum Alarmowego czynnego 24h na dobę: (48) 22 575 94 61 Co zyskujesz: Rodzaj usługi Interwencja elektryka Pokrycie kosztów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 31 października 2008 roku

WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 31 października 2008 roku WARUNKI PROGRAMU UBEZPIECZENIA ASSISTANCE PZM TU S.A. DLA KLUBU SOS PZMOT z dnia 31 października 2008 roku Spis Treści Zakres...2 Definicje...2 Zawarcie umowy ubezpieczenia...2 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia...3

Bardziej szczegółowo

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr.

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr. AMBASADY i KONSULATY AUSTRIA Ambasada Republiki Austrii Warszawa, ul. Gagarina 34 telefon: 22 841 00 81-84 fax: 22 841 00 85 e-mail: warschau-ob@bmeia.gv.at Internet: www.ambasadaaustrii.pl BELGIA Ambasada

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015

Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015 Regulamin promocji Fellowes Cashback Q1 2015 1. W promocji mogą wziąć udział mieszkańcy Niemiec, Austrii, Belgii, Francji, Irlandii, Luksemburga, Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii, Włoch, Polski i Wielkiej

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy Grupa Wadowscy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2B) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących

Bardziej szczegółowo

Mam wielką przyjemność powitać Państwa w gronie Klientów ALD Automotive.

Mam wielką przyjemność powitać Państwa w gronie Klientów ALD Automotive. PRZEWODNIK KLIENTA Szanowni Państwo, Mam wielką przyjemność powitać Państwa w gronie Klientów ALD Automotive. ALD Automotive, należy do grupy Société Générale, specjalizuje się w świadczeniu usług wynajmu

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 23.08.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2014 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Premiujemy trafny wybór 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator firma VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 34,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Łambinowicach pomiędzy Caravan-Center-AIR Robert Ziółkowski z siedzibą w Łambinowicach ( 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 17A) NIP 753-197-75-18 zwaną

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie usuwania pojazdów i blokowania kół.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 stycznia 2000 r. w sprawie usuwania pojazdów i blokowania kół. Kancelaria Sejmu s. 1/7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 14 stycznia 2000 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2000 r. Nr 5, poz. 64 w sprawie usuwania pojazdów i blokowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARKINGU NIEDOZOROWANEGO W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W WARSZAWIE

REGULAMIN PARKINGU NIEDOZOROWANEGO W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W WARSZAWIE Załącznik Nr 8 do Regulaminu Organizacyjnego Podmiotu Leczniczego - MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY w WARSZAWIE REGULAMIN PARKINGU NIEDOZOROWANEGO W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO INFORM ACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP

www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP www.skip.com.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE POSIADACZY LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA KIEROWCÓW I PASAŻERÓW SKIP VIP Bezpieczni kierowcy płacą mniej www.skip.com.pl 1 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Online na Kartę

Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Oferty Play Online na Kartę Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 20.07.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2013 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w

Bardziej szczegółowo