OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKU USŁUGI CAR SHARING FIAT Likes U Korzystanie z bezpłatnej usługi Car sharing FIAT Likes U podlega następującym ogólnym warunkom ("Warunki"). DEFINICJE W niniejszych Ogólnych Warunkach użyto następujących definicji: "Usługa Car Sharing Service" - dostarczenie na okres trzech miesięcy pięciu pojazdów Fiat, których mogą używać bezpłatnie studenci w ramach usługi zwanej: FIAT Likes U. "Fiat"- Fiat Auto Poland SA "Ambasador Fiata" Student wyznaczony przez Fiata i Prodeę, odpowiedzialny za koordynację usługi Car Sharing na Uniwersytecie. "Prodea" - Prodea Group SpA. "Użytkownik" -Student, który zarezerwował pojazd na stronie internetowej "Uniwersytet" - każda uczelnia w Polsce biorąca udział w programie Car Sharing Service. Listę uczelni biorących udział w programie Car Sharing Service zawiera załącznik nr 1 do niniejszych Warunków. "Pojazd"- jeden z pięciu pojazdów Fiat wykorzystywany w ramach usługi Car Sharing. "Student"- osoba będąca studentem Uniwersytetu. KORZYSTANIE Z USŁUGI I REZERWACJA Wszyscy Studenci mogą korzystać z Usługi Car Sharing Service. Aby zostać użytkownikiem Usługi Car Sharing Service, Student powinien posiadać ważne prawo jazdy: co najmniej od roku; prawo jazdy nie zostało zawieszone ani zatrzymane (na przykład po przekroczeniu dozwolonej liczby punktów karnych). Ewentualne zmiany, jak na przykład podanie o zawieszenie prawa jazdy, (tymczasowe) zatrzymanie prawa jazdy lub osiągnięcie maksymalnej liczby punktów karnych, skutkującej unieważnieniem prawa jazdy, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić Ambasadorowi Fiata w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. Student może zarezerwować Pojazd na następującej stronie internetowej: po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Rezerwacja zostanie ukończona, gdy Student otrzyma potwierdzenie rezerwacji drogą mailową. Strona jest obsługiwana przez firmę Prodea. Pojazdu można używać przez : 24 kolejne godziny w dni robocze; lub cały weekend, odbiór pojazd w piątek od godz. (nawiązujący do u potwierdzającym) i zwrot w poniedziałek do godz. (nawiązujący do u potwierdzającym).

2 W ramach usługi Car Sharing Service dostępnych jest 5 Pojazdów z rodziny 500 oferowanych na każdym Uniwersytecie biorącym udział w programie. Student jest uprawniony do skorzystania z Usługi Car Sharing tylko jeden raz w okresie trzech miesięcy, kiedy Usługa Car Sharing będzie dostępna na jego/jej Uniwersytecie. DANE OSOBOWE W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych w związku z Usługą Car Sharing Service, patrz polityka prywatności [http://www.fiat.pl/dostawcy/. PALIWO I PARKING - ODNOŚNE KOSZTY Każdy Użytkownik może bezpłatnie skorzystać z Usługi Car Sharing Service. Wszystkie dodatkowe koszty związane z korzystaniem z pojazdów w ramach Usługi Car Sharing Service, takie jak koszt paliwa, opłaty drogowe i parkingowe, ponosi Użytkownik. Użytkownik powinien zwrócić Pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa. Jeśli Użytkownik nie zwróci pojazdu z pełnym zbiornikiem paliwa, Ambasador Fiata napełni zbiornik paliwa na koszt Użytkownika. KORZYSTANIE Z POJAZDÓW Zabrania się prowadzenia Pojazdu przez osobę inną niż Użytkownik. Użytkownik nie może udostępniać Pojazdu osobom trzecim, nawet w obecności Użytkownika. Z pojazdu należy korzystać w sposób i w zakresie określonym przez niniejsze Warunki. Pojazd należy prowadzić z zachowaniem najwyższej sumienności, odpowiedzialności i ostrożności. Użytkownik powinien jeździć jedynie po normalnych, odpowiednio oznakowanych drogach publicznych, używać odpowiedniego rodzaju paliwa, parkować Pojazd na bezpiecznych wyznaczonych parkingach i dokładnie zamykać Pojazd podczas postoju. Użytkownik zobowiązuje się do prowadzenia Pojazdu, przestrzegając przepisów polskiego kodeksu drogowego oraz przepisów i zasad w zakresie ruchu drogowego, które znajdują zastosowanie w zakresie kierowania pojazdami. Użytkownik powinien natychmiast powiadomić Ambasadora Fiata o wszelkich ewentualnych awariach, wypadkach lub problemach mechanicznych Pojazdu oraz wypełnić i podpisać uzgodnione oświadczenie o zdarzeniu na formularzu zgłoszenia wypadku samochodowego. W przypadku awarii, Użytkownik powinien skontaktować się niezwłocznie z serwisem, zgodnie z informacją podaną na naklejce umieszczonej na osłonie przeciwsłonecznej w Pojeździe.

3 Fiat nie jest odpowiedzialny za zapewnienie alternatywnego transportu w przypadku awarii, wypadku lub problemów mechanicznych. Jeśli Pojazd został pozostawiony na drodze, bez ważnego powodu i/lub zawiadomienia Ambasadora Fiata, Użytkownik zostanie zawieszony w korzystaniu z Usługi Car Sharing. Ponadto, Użytkownik zostanie obciążony kosztami pomocy drogowej w celu przetransportowania Pojazdu. Pojazdów nie można używać poza granicami Polski. Użytkownik musi zwrócić Pojazd w takim samym stanie, w jakim go odebrał. Obowiązuje całkowity zakaz palenia we wszystkich Pojazdach. W razie nieprzestrzegania tego zakazu, Użytkownik zostanie obciążony wszelkimi kosztami sprzątania. ODBIÓR I ZWROT POJAZDÓW Po dokonaniu rezerwacji online, Użytkownik ustali z Ambasadorem Fiata czas i miejsce odbioru Pojazdu i otrzyma kluczyki. Podczas odbioru Pojazdu, Użytkownik powinien: okazać Ambasadorowi Fiata potwierdzenie rezerwacji i podpisać umowę wypożyczenia Pojazdu, której niniejsze Warunki Ogólne stanowią integralną część; sprawdzić, czy Pojazd nie posiada uszkodzeń karoserii lub innych usterek. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić o tym Ambasadora Fiata; Prodea lub Fiat poinformują Użytkownika o ewentualnych obowiązkach podatkowych, jakie mogą być związane z wypożyczeniem Pojazdu. Czas zwrotu Pojazdu należy uzgodnić i potwierdzić z Ambasadorem Fiata koordynującym program na danym Uniwersytecie, a Pojazd należy bezpiecznie zaparkować w jednej z wyznaczonych stref. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Ambasadora Fiata o anulowaniu rezerwacji lub o jakichkolwiek zmianach, jeżeli chodzi o odbiór i zwrot Pojazdu. W przypadku opóźnienia w zwrocie Pojazdu, Użytkownik powinien poinformować Ambasadora Fiata w ciągu pierwszych dziesięciu minut po upływie uzgodnionego czasu zwrotu oraz, jeśli to możliwe, uzgodnić przedłużenie rezerwacji. Opóźnienia powyżej 1 godziny, które nie zostały zgłoszone Ambasadorowi Fiata przez Użytkownika spowodują zawieszenie Usługi Car Sharing Service dla Użytkownika. W przypadku braku anulowania rezerwacji i niestawienia się Użytkownika, Użytkownik zostanie: (i) zawieszony w Usłudze Car Sharing Service oraz (ii) obciążony opłatą administracyjną w wysokości 25.

4 ZAKAZY Zabrania się jazdy pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji zakłócających normalne funkcjonowanie komórek nerwowych i mózgu. Zabrania się korzystania z Pojazdu do celów niezgodnych z prawem. Zabrania się holowania, pchania lub poruszania innych pojazdów za pomocą Pojazdu. Zabrania się korzystania z Pojazdu w celach sportowych, na kursach bezpiecznej jazdy oraz kursach nauki jazdy. Zabrania się jazdy po nieutwardzonych drogach lub po drogach, które mogą narazić na uszkodzenie niektórych elementów Pojazdu. Zabrania się przekraczania dopuszczalnej liczby pasażerów. Zabrania się przewożenia towarów i wszelkich szkodliwych substancji. Zabrania się świadczenia usług w zakresie przewozu osób. Zabrania się przewozu zwierząt (zarówno domowych, jak i dzikich zwierząt). Niezastosowanie się do powyższych zasad skutkować będzie zawieszeniem Usługi Car Sharing dla Użytkownika i ewentualnym zgłoszeniem tego faktu zainteresowanym organom. ZAKRES UBEZPIECZENIA Wszystkie pojazdy są objęte ubezpieczeniem OC i AC (wyciąg z polisy Użytkownik otrzymuje wraz z podpisaniem umowy wypożyczenia Pojazdu. Wszelkie szkody poniesione przez osoby, Pojazd i inne dobra, nieobjęte polisą ubezpieczeniową Fiata są pokrywane przez Użytkownika. KRADZIEŻ POJAZDU I UTRATA KLUCZYKÓW W przypadku całkowitej lub częściowej kradzieży lub usiłowania kradzieży lub aktów wandalizmu dotyczących Pojazdu, Użytkownik powinien: niezwłocznie poinformować o tym Ambasadora Fiata; niezwłocznie (w ciągu kolejnych 12 godzin) zgłosić odpowiednim organom całkowitą lub częściową kradzież lub usiłowanie kradzieży lub akty wandalizmu dotyczące Pojazdu ; dostarczyć, odpowiednim organom, oryginalne zgłoszenie w formie pisemnej oraz, w przypadku kradzieży, dostarczyć Master Key Ambasadorowi Fiata. Niezastosowanie się do powyższej procedury skutkuje odpowiedzialnością prawną Użytkownika wobec Fiata w zakresie wszystkich strat poniesionych przez Fiata w wyniku tego zdarzenia. W przypadku utraty przez Użytkownika kluczyka do Pojazdu, Użytkownik zostanie obciążony kosztem nowych kluczy oraz opłatą administracyjną w wysokości 15.

5 SANKCJE I OPŁATY ADMINISTRACYJNE Usługa Car Sharing Service opiera się na współpracy międzyludzkiej oraz na właściwym obywatelskim zachowaniu. Dlatego też wszystkie sankcje i środki nałożone przez odpowiednie organy, wynikające z naruszenia przepisów ruchu drogowego, nieuregulowania opłat za przejazdy i/lub jakichkolwiek innych naruszeń związanych z użytkowaniem Pojazdu w ramach Usługi Car Sharing Service ponosi Użytkownik. Ponadto Użytkownik zostanie obciążony opłatą administracyjną w wysokości 15 za każde spowodowane przez niego zdarzenie, skutkujące koniecznością poniesienia przez Fiata dodatkowych kosztów. Na żądanie Fiata, Użytkownik musi zapłacić te opłaty. Tytułem przykładu, lecz w sposób nie wyczerpujący, poniżej kilka przykładów zdarzeń: Rodzaj Opis Kwota Pojazd Pojazd uszkodzony Kwota niepokryta polisą ubezpieczeniową Prowadzenie pojazdu Sankcje i środki prawne Kwota mandatu + opłata administracyjna w wysokości 15 za zdarzenie Pojazd Utrata kluczyka Koszt nowego kluczyka + opłata administracyjna w wysokości 15 za zdarzenie Pojazd Pozostawienie pojazdu na drodze Koszt odstawienia Pojazdu + zawieszenie usługi + opłata administracyjna w wysokości 100 za zdarzenie Odbiór / zwrot pojazdu Brak anulowania rezerwacji i Zawieszenie usługi niepojawienie się w punkcie odbioru Odbiór / zwrot pojazdu Zwrot z nieusprawiedliwionym Zawieszenie usługi opóźnieniem przekraczającym 1 godz. Odbiór / zwrot pojazdu Brak napełnienia zbiornika paliwa Koszt napełnienia zbiornika Odbiór / zwrot pojazdu Zwrot wyjątkowo brudnego i Koszty sprzątania i mycia pojazdu zaśmieconego pojazdu Odbiór / zwrot pojazdu Brak zgłoszenia / brak powiadomienia Policji w przypadku kradzieży, usiłowania kradzieży lub aktów wandalizmu (wewnątrz/ na zewnątrz) Rekompensata szkody OBOWIĄZUJĄCE PRAWO Umowa wypożyczenia oraz niniejsze Warunki Ogólne podlegają prawu polskiemu i będą interpretowane zgodnie z prawem polskim.

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC KOD: I-AP-02/13 Spis treści Twoja umowa

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się :

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL 1. Definicje Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : Awaria stanowi nagłą i nieprzewidywalną niesprawność Pojazdu objętego ochroną

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Auto Assistance Podstawowy Spis treści Strona DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia używane w OWU? 3 DZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH

WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH WARUNKI IMPREZ TURYSTYCZNYCH ONHOLIDAYS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 5. (dalej zwana ONHOLIDAYS ) obowiązujące dla imprez turystycznych zarezerwowanych od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1... 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 WARUNKI UBEZPIECZENIA OBEJMUJĄCEGO KOSZTY NAPRAW POJAZDÓW MITSUBISHI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia zakład ubezpieczeń HISCOX, zawiera umowy ubezpieczenia z osobami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Systemu mobilet Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Systemu mobilet i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Systemu mobilet. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014

WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 WARUNKI ZAKUPU GRUPY ADM NA DZIEŃ 1 LIPIEC 2014 CZĘŚĆ 1 WARUNKI OGÓLNE Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu odnoszą się do wszelkich umów zawartych pomiędzy jedną ze spółek Archer Daniels Midland Group określonych

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia PZU Auto Pomoc (zwane

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia PZU Auto Pomoc (zwane Ogólne warunki ubezpieczenia PZU Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/27/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. Rozdział I. 6) miejsce zamieszkania (siedziba):

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRZEWOZOWE. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1.

PRAWO PRZEWOZOWE. Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1. PRAWO PRZEWOZOWE Dz.U. 2000 Nr 50 poz. 601 Data wydania: 2000.05.29 Nienaniesione zmiany: Dz.U. 2003 Nr 149 poz. 1452, stan prawny na dzień: 2001.01.01 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

Bardziej szczegółowo

Warunki rejestracji nazw domen.eu

Warunki rejestracji nazw domen.eu Warunki rejestracji nazw domen.eu 1/18 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Definicje... 3 Cel i zakres... 6 Część 1. Wymagania kwalifikacyjne... 6 Część 2. Zasada kto pierwszy, ten lepszy, wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 1984 Nr 53 poz. 272 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1173, 1529. Prawo przewozowe 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 01486260, siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ)

REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ) Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 1 marca 2015 r. Koleje Małopolskie sp. z o.o. REGULAMIN PRZEWOZU osób, rzeczy i zwierząt oraz obsługi i odprawy podróżnych Koleje Małopolskie sp. z o.o. (RPO KMŁ)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC)

R E G U L A M I N PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC) Tekst ujednolicony obowiązuje od dnia 14 grudnia 2014 r. PKP Intercity Spółka Akcyjna R E G U L A M I N PRZEWOZU OSÓB, RZECZY I ZWIERZĄT przez Spółkę PKP Intercity (RPO-IC) Obowiązuje od dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Standardowe warunki zakupu

Standardowe warunki zakupu Standardowe warunki zakupu Polska 1. Przedmiot i zakres 1.1 Niniejsze warunki zakupu ( Warunki standardowe ) dotyczą każdego zlecenia zakupu ( Zlecenie zakupu ) produktów ( Produkty ) lub usług ( Usługi

Bardziej szczegółowo