Załącznik V. Kryteria oceny projektów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik V. Kryteria oceny projektów"

Transkrypt

1 Załącznik V Kryteria oceny projektów Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 7/5609 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2009 r. 1

2 Kryteria rejestracyjne oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata L.p. Nazwa kryterium Źródło informacji System oceny R. Kryteria rejestracyjne R1 Czy wniosek jest dostarczony w formie standardowego właściwego 2 formularza wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wypełnionego w języku polskim w Generatorze wniosków 3 Dokumentacja konkursowa 4 Dokumentacja projektowa 5 R2 Czy wniosek o dofinansowanie jest kompletny oraz czy został dostarczony w formie papierowej w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia dotyczy formularza wniosku) oraz w formie elektronicznej z Generatora Wniosków 6 Wniosek o dofinansowanie Dokumentacja projektowa Tak-Nie R3 Czy suma kontrolna wersji papierowej wniosku jest zgodna z sumą kontrolną wersji elektronicznej 7? Wniosek o dofinansowanie Dokumentacja projektowa Tak-Nie R4 Czy wszystkie wymagane 8 do rejestracji wniosku pola we wniosku o dofinansowanie są wypełnione (wersja papierowa i elektroniczna)? Wniosek o dofinansowanie Dokumentacja projektowa Tak-Nie R5 Czy do wniosku o dofinansowanie załączono następujące załączniki: Wniosek o dofinansowanie Tak-Nie 1 Uchwała Nr 65/2008 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 17 grudnia 2008 r., Uchwała Nr 5/2009 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 11 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach RPO WK-P na lata , Uchwała Nr 17/2009 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 23 czerwca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach RPO WK-P na lata , Uchwała Nr 44/2009 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 15 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach RPO WK-P na lata , Uchwała Nr 57/2009 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów rejestracyjnych oceny projektów w ramach RPO WK-P na lata Wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie. 3 W przypadku funkcjonowania Generatora Wniosków. 4 Przez dokumentację konkursową rozumie się wszystkie dokumenty wskazane w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz trybie składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 5 Przez dokumentację projektową rozumie się komplet dokumentów składanych przez wnioskodawcę w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie lub zgodnie z zapisami preumowy. 6 W przypadku funkcjonowania Generatora Wniosków. 7 W przypadku funkcjonowania Generatora Wniosków. Wniosek nie moŝe zostać złoŝony w wersji próbnej. 8 Zgodnie z typem projektu, wnioskodawcy lub/i specyfiką działania/poddziałania RPO WK-P oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WK-P nie zostanie poddany dalszej ocenie wniosek, w którym nie zostały wypełnione pola: A.1, A.3, A.7, B.1-B.8, C 1.1 -C 1.5, E.1 E.3, H.1 - H.2, I.1 I.2, J.4 oraz nie zostały podpisane przez Wnioskodawcę oświadczenia w końcowej części wniosku o dofinansowanie.

3 - Studium wykonalności /biznes plan 9 Dokumentacja projektowa - Wyciąg z dokumentacji technicznej/program funkcjonalno-uŝytkowy/specyfikacja usług/specyfikacja sprzętu 10 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków niezbędnych do zrealizowania projektu. -Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, Ewidencji Działalności Gospodarczej, umowa spółki, dokument rejestrowy określający status prawny beneficjenta i partnerów projektu, nie starszy niŝ 3 miesiące na dzień złoŝenia wniosku o dofinansowanie (jeśli dotyczy). R6 Czy wniosek spełnia kryteria rejestracyjne? Wniosek o dofinansowanie Dokumentacja projektowa Tak-Nie 9 Zgodnie z typem projektu, wnioskodawcy lub/i specyfiką działania/poddziałania RPO WK-P oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. 10 Zgodnie z przedmiotem projektu: projekt typu wybuduj /projekt typu zaprojektuj i wybuduj /zakup usług/zakup sprzętu.. 3

4 Kryteria horyzontalne oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata L.p. Nazwa kryterium Szczegółowy opis/treść kryterium Źródło informacji System oceny Kryteria nie dotyczące przedsiębiorców A. Kryteria formalne Kryteria dotyczące przedsiębiorców A1 Poprawność złoŝenia wniosku A2 Poprawność sporządzenia wniosku Wniosek złoŝono w instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie / wniosek złoŝono w instytucji wskazanej w Trybie składania wniosków dla projektów znajdujących się na Wykazie projektów indywidualnych; Wniosek został złoŝony w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie / pre-umowie; Typ Wnioskodawcy i grupa docelowa są zgodne z opisem działania. Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu; Wniosek wypełniono w języku polskim. Dokumentacja konkursowa 12 Dokumentacja projektowa 13 Wniosek o dofinansowanie Dokumentacja projektowa Tak-Nie 11 Uchwała nr 2/2008 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów horyzontalnych dla wszystkich działań i poddziałań, Uchwała nr 11/2008 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 17 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr 2/2008 w sprawie zatwierdzenia kryteriów horyzontalnych dla wszystkich działań i poddziałań, Uchwała nr 24/2008 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 4 kwietnia zmieniająca uchwałę nr 2/2008 w sprawie zatwierdzenia kryteriów horyzontalnych dla wszystkich działań i poddziałań, Uchwała nr 50/2008 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 29 września 2008 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów horyzontalnych dla wszystkich działań i poddziałań, Uchwała Nr 66/2008 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów horyzontalnych dla wszystkich działań i poddziałań, Uchwała Nr 25/2009 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 9 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów horyzontalnych dla wszystkich działań i poddziałań, Uchwała Nr 36/2009 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 21 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów horyzontalnych dla wszystkich działań i poddziałań, Uchwała Nr 44/2009 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 15 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów horyzontalnych dla wszystkich działań i poddziałań 12 Przez dokumentację konkursową rozumie się wszystkie dokumenty wskazane w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz trybie składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 13 Przez dokumentację projektową rozumie się komplet dokumentów składanych przez wnioskodawcę w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie lub zgodnie z zapisami preumowy. 4

5 A3 Kompletność wniosku ZłoŜono wymaganą liczbę egzemplarzy wniosku; Wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne; Wniosek zawiera wszystkie strony; Wszystkie wymagane pola we wniosku zostały uzupełnione; Wersje papierowe i elektroniczna wniosku są toŝsame; Wniosek jest podpisany przez osobę upowaŝnioną; Wniosek opatrzony jest pieczęcią wnioskodawcy. Wniosek o dofinansowanie Dokumentacja projektowa Tak-Nie A4 Kompletność załączników Załączniki są zgodne z listą określoną w ogłoszeniu o naborze wniosków albo z listą określoną w pre-umowie; Załączniki do wniosku są waŝne i zgodne z właściwymi polskimi oraz unijnymi przepisami. Wniosek o dofinansowanie Dokumentacja projektowa Tak-Nie A5 Formalna dopuszczalność projektu Okres realizacji jest zgodny z okresem programowym (wydatki będą ponoszone w dopuszczalnym terminie tj. do r.); Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2005 r. Nr 249, poz z późn. zm.); Wnioskodawca oświadczył o nienakładaniu się pomocy ze środków publicznych (krajowych i wspólnotowych) w ramach danego projektu; Czy projekt jest zgodny z prawem dotyczącym pomocy publicznej? (jeśli dotyczy); Odpowiednia wartość środków na finansowanie działań ujętych we wniosku o dofinansowanie została przez wnioskodawcę zabezpieczona (np. w budŝecie dysponenta lub rezerwie celowej); Projekt jest zgodny z Linią demarkacyjną pomiędzy programami operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej; Wpływ projektu na polityki horyzontalne określono jako neutralny lub pozytywny. Planowane wydatki są kwalifikowane. Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową. Wniosek o dofinansowanie Studium Wykonalności/ Biznes plan Tak-Nie Wnioskodawca przedstawił zdolność do utrzymania rezultatów projektu co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji Wnioskodawca przedstawił zdolność do utrzymania rezultatów projektu co najmniej 3 lub 5 (odpowiednio) lat po zakończeniu realizacji 5

6 A6 Zgodność projektu z opisem działania Nie został przekroczony maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu; Wartość projektu jest zgodna z określoną w opisie minimalną/ maksymalną wartością projektu; Miejsce realizacji projektu jest zgodne z zapisem w ogłoszeniu o konkursie bądź podpisaną pre-umową; Maksymalna wartość wydatków w ramach instrumentu elastyczności wynosi do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wniosek o dofinansowanie Studium Wykonalności / Biznes plan Tak-Nie Dla jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych wkład własny pochodzi w minimum 10% ze środków własnych lub poŝyczek. B. Kryteria merytoryczne B 1 Kryteria merytoryczno-technicznej dopuszczalności projektu B1.1 Zgodność projektu z celami działania/osi priorytetowej W uzasadnieniu potrzeby realizacji projektu wnioskodawca wykazał zgodność celów projektu z celami danego działania/osi priorytetowej. Wniosek o dofinansowanie Studium wykonalności B1.2 Wykonalność techniczna projektu Zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny; Harmonogram realizacji jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz czas niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności niezbędne dla realizacji projektu; ZałoŜenia projektu są zgodne z odpowiednimi wymogami technicznymi i regulacjami prawnymi; ZałoŜone wartości wskaźników produktu i rezultatu są realne do osiągnięcia; Wnioskodawca gwarantuje wykonalność projektu. B1.3 Wykonalność finansowa projektu Analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została przeprowadzona poprawnie. Analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została przeprowadzona poprawnie lub załączono promesę bankową. Wniosek o dofinansowanie Studium wykonalności Studium wykonalności / Biznes plan Wniosek o dofinansowanie Dokumentacja konkursowa Tak-Nie 6

7 Zaplanowane wydatki są niezbędne do realizacji projektu i osiągania jego celów; Koszty kwalifikowalne są uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej wysokości; Poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów w zakresie pomocy publicznej oraz przepisów dotyczących projektów generujących dochód; Analiza finansowa informuje o moŝliwości utrzymania nowej infrastruktury; Źródła współfinansowania są wiarygodne. Tak-Nie B1.4 Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska Weryfikacja pełnej dokumentacji zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (dokument dostępny na stronie Studium wykonalności Wniosek o dofinansowanie Dokumentacja konkursowa Tak-Nie B1.5 Trwałość rezultatów projektu Ocenie podlega spodziewany stopień trwałości rezultatów projektu (tj. zdolność do utrzymania rezultatów projektu, co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji 3 lata dla MŚP). W zaleŝności od specyfiki poszczególnych projektów ocenie podlegają m.in.: trwałość techniczna zastosowanych rozwiązań, trwałość finansowa przedsięwzięcia (zapewnienie niezbędnych środków na utrzymanie), trwałość struktur organizacyjnych niezbędnych dla utrzymania rezultatów. Wniosek o dofinansowanie Studium wykonalności Tak-Nie B2 Kryteria oceny jakości projektu B2.1 Efektywność projektu Wartość dodana projektu; Efektywność wydatków projektu, przy zachowaniu wysokiej jakości (relacja nakład/rezultat); Zasadność i jakość rozwiązań i instrumentów słuŝących realizacji projektu; Doświadczenie wnioskodawcy w zarządzaniu projektami. B2.2 Wypełnienie polityk i zasad wspólnotowych Stopień, w jakim wypełniane są właściwe polityki wspólnotowe, w szczególności polityka równych szans i niedyskryminacji oraz zasady zrównowaŝonego rozwoju. Wniosek o dofinansowanie Studium wykonalności Wniosek o dofinansowanie Punktowy (punkty zostaną określone w kryteriach specyficznych dla kaŝdego z działań) Punktowy(punkt y zostaną określone w kryteriach specyficznych 7

8 dla kaŝdego z działań) B2.3 Gotowość techniczna projektu do realizacji Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania gruntami na cele inwestycji (jeśli dotyczy), posiada wymaganą dokumentację techniczną i projektową, wymagane prawem decyzje, uzgodnienia i pozwolenia administracyjne lub w przypadku projektów typu zaprojektuj i wybuduj wyłonienie wykonawcy B2.4 Strategiczny charakter projektu i komplementarność z innymi przedsięwzięciami B2.5 Efektywność energetyczna proponowanych rozwiązań technicznych lub brak wpływu na efektywność energetyczną B3.1 Wpływ przewidywanych rezultatów projektu na osiąganie celów szczegółowych RPO oraz celów osi priorytetowych. Ocenie podlega wynikający z dokumentów strategicznych, planów wieloletnich bądź innych dokumentów planistycznych Wnioskodawcy stopień komplementarności i powiązania projektu z innymi działaniami lub projektami na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym zrealizowanymi ze środków własnych lub przedakcesyjnych lub unijnych okresu lub unijnych okresu Zgodność z preferowanymi w URPO typami projektów. Kryterium jest spełnione, jeŝeli z dokumentacji wynika, iŝ tam, gdzie to mogło mieć uzasadnienie racjonalne zuŝycie energii, efektywność energetyczna, uŝycie energii ze źródeł odnawialnych, działania redukujące i kompensacyjne, jak równieŝ promocja niskowęglowych rozwiązań zostały wzięte pod uwagę przy wyborze wariantów lub na innym właściwym etapie przygotowania projektu, lub opisano proces, w ramach którego będą te elementy brane pod uwagę na dalszych etapach. Studium wykonalności Wniosek o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie Studium Wykonalności Wniosek o dofinansowanie Studium wykonalności B3 Kryteria oceny wpływu przewidywanych rezultatów projektu na osiąganie załoŝonych w RPO celów Stopień wpływu realizacji projektu na cele RPO, mierzony stopniem wpływu projektu na osiąganie wskaźników RPO oraz na cele osi priorytetowej, mierzony stopniem wpływu projektu na osiąganie wskaźników tej osi. Wniosek o dofinansowanie Studium wykonalności Punktowy(punkt y zostaną określone w kryteriach specyficznych dla kaŝdego z działań) Punktowy(punkt y zostaną określone w kryteriach specyficznych dla kaŝdego z działań) Punktowy/nie dotyczy (punkty zostaną określone w kryteriach specyficznych dla kaŝdego z działań) Punktowy (punkty zostaną określone w kryteriach specyficznych dla kaŝdego z działań) 8

9 Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa - schemat drogi gminne na obszarach wiejskich 14 Kryteria do oceny formalnej i merytorycznej Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Kryteria formalne Wniosek złożono w instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie. A.1. Poprawność złożenia wniosku Wniosek został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie; Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia jednego wniosku w danym konkursie. Wniosek złożony przez: A.2. Wniosek złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę Jednostkę samorządu terytorialnego; Związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego; Jednostkę organizacyjną jednostek samorządu terytorialnego realizującą zadania w zakresie dróg. A.3. Poprawność sporządzenia wniosku Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu; Wniosek wypełniono w języku polskim. Złożono wymaganą liczbę egzemplarzy wniosku; A.4. Kompletność wniosku Wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne; Wniosek zawiera wszystkie strony; Wszystkie wymagane pola we wniosku zostały uzupełnione; 14 Uchwała Nr 51/2008 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Uchwała Nr 67/2008 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 17 grudnia 2008 r., zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Uchwała Nr 26/2009 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 9 września 2009 r., zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Uchwała Nr 37/2009 Komitetu Monitorującego RPO WK- P na lata z dnia 21 września 2009 r., zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Uchwała Nr 43/2009 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 15 października 2009 r., zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Uchwała Nr 49/2009 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 3 grudnia 2009 r., zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Uchwała Nr 1/2010 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 12 stycznia 2010 r., zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Uchwała Nr 4/2010 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 28 stycznia 2010 r., zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej. 9

10 Wersje papierowe i elektroniczna wniosku są tożsame; Wniosek jest podpisany przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione; Wniosek opatrzony jest pieczęcią Wnioskodawcy. A.5. Kompletność załączników Załączniki są zgodne z listą określoną w ogłoszeniu o naborze wniosków; Załączniki do wniosku są ważne i zgodne z właściwymi polskimi oraz unijnymi przepisami. Okres realizacji jest zgodny z okresem programowym (wydatki będą ponoszone w dopuszczalnym terminie tj. do r.); Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z późn. zm.); Wnioskodawca oświadczył o nienakładaniu się pomocy ze środków publicznych (krajowych i wspólnotowych) w ramach danego projektu; Czy projekt jest zgodny z prawem dotyczącym pomocy publicznej? (jeśli dotyczy); A.6. Formalna dopuszczalność projektu Projekt jest zgodny z Linią demarkacyjną pomiędzy programami operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej; Odpowiednia wartość środków na finansowanie działań ujętych we wniosku o dofinansowanie została przez wnioskodawcę zabezpieczona; Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową. Miejsce realizacji projektu jest zgodne z zapisami w ogłoszeniu o konkursie. A.7. Projekt dotyczy właściwego tematu priorytetowego Drogi regionalne/ drogi lokalne; A.8. A.9. A.10. We wniosku określono wkład własny Wnioskodawcy na wymaganym poziomie Gotowość techniczna projektu do realizacji Wypełnienie obowiązku sprawozdawczego Wkład własny Wnioskodawcy nie mniejszy niż 50% wartości kosztów kwalifikowanych, nie mniej niż 10% wartości kosztów kwalifikowalnych pochodzi ze środków własnych lub pożyczek w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, przy jednoczesnym założeniu, że maksymalne wnioskowane dofinansowanie nie przekracza PLN. Pozwolenie na budowę/ decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wnioskodawca złożył wniosek /wnioski o płatność dla projektu, dotyczącego dróg gminnych, realizowanego w ramach RPO WK-P na lata na kwotę odpowiadającą co najmniej kwocie przyznanego dofinansowania w ramach poprzedniego konkursu (jeśli dotyczy). B1 Kryteria merytoryczno-technicznej dopuszczalności projektu B.1.1. Cele projektu wspierają realizację celów określonych dla Działania 1.1. Cele projektu są zgodne z zapisami Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego dla działania 1.1, tj. poprawa stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tak Nie B.1.2. Wykonalność techniczna projektu Harmonogram realizacji jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz czas niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności niezbędne dla realizacji projektu; Tak Nie 10

11 B.1.3. Wykonalność finansowa projektu B.1.4. Trwałość rezultatów projektu Założenia projektu są zgodne z odpowiednimi wymogami technicznymi i regulacjami prawnymi; Założone wartości wskaźników produktu i rezultatu są realne do osiągnięcia; Wnioskodawca posiada kadrę i zaplecze techniczne gwarantujące wykonalność projektu; Zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny. Planowane wydatki kwalifikowalne są zgodne z przepisami prawa oraz z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata ; Analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została przeprowadzona poprawnie; Zaplanowane wydatki są niezbędne do realizacji projektu i osiągania jego celów; Koszty kwalifikowalne są uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej wysokości; Poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów w zakresie pomocy publicznej oraz przepisów dotyczących projektów generujących dochód (jeżeli dotyczą); Sytuacja finansowa Wnioskodawcy/operatora nie zagraża realizacji i utrzymaniu rezultatów projektu. Ocenie podlega spodziewany stopień trwałości rezultatów projektu (tj. zdolność do utrzymania rezultatów projektu, co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji). W zależności od specyfiki poszczególnych projektów ocenie podlegają m.in.: trwałość techniczna zastosowanych rozwiązań, trwałość finansowa przedsięwzięcia (zapewnienie niezbędnych środków na utrzymanie), trwałość struktur organizacyjnych niezbędnych dla utrzymania rezultatów. Tak Nie B.1.5. Możliwość realizacji inwestycji Wnioskodawca posiada udokumentowane prawo dysponowania gruntami niezbędnymi do realizacji inwestycji. Nr B.2.1. B.2.2. B.2.3. Kryterium (max wartość możliwa do uzyskania to 10 pkt. dla każdego z kryteriów) Oczekiwane rezultaty projektu w sposób bezpośredni wspierają realizację celów określonych w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego dla Działania 1.1. Kosztowa efektywność produktu projektu Kosztowa efektywność projektu z punktu widzenia użytkowników projektu Projekt przyczyni się do: B2 Kryteria oceny jakości projektu Opis kryterium Podniesienia parametrów technicznych drogi do obowiązujących standardów; Powstania systemu regulacyjnego usprawniającego ruch komunikacyjny. Wartość całkowita projektu/ długość wybudowanego obiektu drogowego. Obliczenie wskaźnika: wartość całkowita projektu / przewidywana liczba użytkowników wybudowanego obiektu. Sposób określenie liczby punktów za opcje w ramach kryterium 0 - nie przyczynia się, 7 - przyczynia się 0 - nie przyczynia się, 3 - przyczynia się min. wart. wskaźnika/wart. wskaźnika *10 min. wart. wskaźnika/wart. wskaźnika *10 Sposób obliczenia łącznej liczby punktów za kryterium Minimalna liczba punktów Suma 3 B.2.4. Projekt jest zgodny z określonymi Projekt (zlokalizowany w ciągu dróg gminnych) obejmuje następujące typy infrastruktury: Suma 2 Wartość Wartość n/d n/d 11

12 B.2.5. B.2.6. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego najbardziej pożądanymi typami projektów. Wypełnienie polityk i zasad wspólnotowych Strategiczny charakter projektu i komplementarność z innymi przedsięwzięciami B.2.7. Szerszy wpływ projektu B.3.1. Stopień, w jakim projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności zewnętrznej regionu Budowa, przebudowa dróg gminnych (w tym przebudowa skrzyżowań zapewniająca płynność ruchu na głównych kierunkach) wraz z towarzysząca infrastrukturą drogową; Budowa, przebudowa infrastruktury drogowej (w tym chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, sygnalizacja świetlna, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, miejsca kontroli i ważenia pojazdów przez upoważnione służby); Budowa, przebudowa obiektów mostowych, wiaduktów, tuneli drogowych i innych obiektów inżynierskich; Budowa obwodnic drogowych miast wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową; Infrastruktura towarzysząca w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (elementy uspokajania ruchu, segregacja ruchu); Przebudowa miejsc szczególnie niebezpiecznych. Stopień, w jakim wypełniane są właściwe polityki wspólnotowe: 2 - Tak 2 - Tak 2 - Tak 2 - Tak 1 Tak 1 - Tak 0 nie Polityka równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji; 1 5 według oceny ekspertów 0 nie Zasada zrównoważonego rozwoju według oceny ekspertów Ocenie podlega wynikający z dokumentów strategicznych, planów wieloletnich bądź innych dokumentów planistycznych Wnioskodawcy stopień komplementarności i powiązania projektu: Z działaniami w ramach funduszy europejskich, w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego Oś priorytetowa 5 działanie 5.6 i Oś priorytetowa 6 działanie 6.1; Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Osie priorytetowe VI i VIII; Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś priorytetowa 3; Z innymi działaniami zrealizowanymi przez Wnioskodawcę ze środków własnych; Z działaniami zrealizowanymi w ramach programów finansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych w latach oraz ze środków przedakcesyjnych i innych środków pomocowych. Projekt przyczynia się do udostępnienia terenów inwestycyjnych oraz wspiera ich połączenie z siecią komunikacyjną regionu; Projekt zwiększa dostępność terenów atrakcyjnych dla turystyki; Projekt przyczynia się do podniesienia jakości życia na obszarach wiejskich. 0 nie 1 3 według oceny eksperta 0 nie 1 3 według oceny eksperta 0 nie 1 4 według oceny eksperta 1 4 według oceny eksperta 0 nie 1 3 według oceny eksperta 0 nie 1 3 według oceny eksperta B3 Kryteria oceny wpływu przewidywanych rezultatów projektu na osiąganie założonych w RPO celów Projekt przyczynia się do powiązania dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich z drogami wyższej kategorii. 0 nie 1 10 według oceny eksperta Suma 3 Suma 2 Suma 3 Wartość 12

13 B.3.2. B.3.3. Stopień, w jakim projekt przyczyni się do zwiększenia spójności komunikacyjnej regionu Projekt przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego Skrócenie czasu dostępu mieszkańców obszarów na których realizowany jest projekt do lokalnych, powiatowych / subregionalnych i regionalnych centrów; Projekt przyczynia się do skrócenia czasu dojazdu służb ratowniczych. Realizacja projektu powoduje eliminację miejsc niebezpiecznych: a) parametry techniczne drogi zgodne z rozporządzeniem 15 : szerokość pasa ruchu, szerokość pobocza; b) separacja ruchu pieszych od ruchu pojazdów: - budowa chodnika, ciągu pieszo-rowerowego lub - budowa azyli dla pieszych lub - budowa zatok przystankowych lub - budowa sygnalizacji świetlnej lub - montaż barier ochronnych. c) usunięcie stałych obiektów z pobocza drogi lub osłonięcie stałych obiektów barierami sprężystymi; d) poprawa jakości oznakowania na wnioskowanej długości budowanej/przebudowanej/remontowanej drogi: oznakowanie poziome lub oznakowanie pionowe; e) inne nie wymienione wyżej elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego. 0 - nie przyczynia się, 1-5 w zależności od oceny stopnia oddziaływania projektu 0 - nie przyczynia się, 1-5 w zależności od oceny stopnia oddziaływania projektu Suma Suma Objaśnienie skrótów: (wart. wsk.) - wartość wskaźnika dla danego projektu (min. wart. wsk.) - minimalna wartość wskaźnika w populacji ocenianych projektów 15 Rozporządzenie Ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 14 maja 1999 r. Nr 43, poz. 430) 13

14 Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa - schemat drogi powiatowe 16 Kryteria do oceny formalnej i merytorycznej Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A.1. Poprawność złożenia wniosku A. Kryteria formalne Wniosek złożono w instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie/wniosek złożono w instytucji wskazanej w Trybie składania wniosków dla projektów znajdujących się na wykazie projektów indywidualnych; Wniosek został złożony w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie/preumowie. Wniosek złożony przez: A.2. Wniosek złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę Jednostkę samorządu terytorialnego powiat; Związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego - powiatów; Jednostkę organizacyjną jednostek samorządu terytorialnego powiatów, realizującą zadania w zakresie dróg; Inne jednostki, jeśli dotyczy projektów indywidualnych. A.3. Poprawność sporządzenia wniosku Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu; Wniosek wypełniono w języku polskim. Złożono wymaganą liczbę egzemplarzy wniosku; Wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne; A.4. Kompletność wniosku Wniosek zawiera wszystkie strony; Wszystkie wymagane pola we wniosku zostały uzupełnione; Wersje papierowe i elektroniczna wniosku są tożsame; 16 Uchwała Nr 51/2008 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Uchwała Nr 67/2008 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Uchwała Nr 26/2009 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 9 września 2009 r., zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Uchwała Nr 37/2009 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 21 września 2009 r., zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Uchwała Nr 43/2009 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 15 października 2009 r., zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Uchwała Nr 49/2009 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 3 grudnia 2009 r., zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Uchwała Nr 1/2010 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 12 stycznia 2010 r., zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Uchwała Nr 4/2010 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 28 stycznia 2010 r., zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej. 14

15 Wniosek jest podpisany przez osobę upoważnioną /osoby upoważnione; Wniosek opatrzony jest pieczęcią Wnioskodawcy. A.5. Kompletność załączników Załączniki są zgodne z listą określoną w ogłoszeniu o naborze wniosków; Załączniki do wniosku są ważne i zgodne z właściwymi polskimi oraz unijnymi przepisami. Okres realizacji jest zgodny z okresem programowym (wydatki będą ponoszone w dopuszczalnym terminie tj. do r.); Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pub licznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z późn. zm.) Wnioskodawca oświadczył o nienakładaniu się pomocy ze środków publicznych (krajowych i wspólnotowych) w ramach danego projektu; A.6. Formalna dopuszczalność projektu Czy projekt jest zgodny z prawem dotyczącym pomocy publicznej? (jeśli dotyczy); Projekt jest zgodny z Linią demarkacyjną pomiędzy programami operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej; Odpowiednia wartość środków na finansowanie działań ujętych we wniosku o dofinansowanie została przez wnioskodawcę zabezpieczona; Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową. A.7. Projekt dotyczy właściwego tematu priorytetowego Drogi regionalne/ drogi lokalne; A.8. We wniosku określono wkład własny Wnioskodawcy na wymaganym poziomie Wkład własny Wnioskodawcy nie mniejszy niż 50% wartości kosztów kwalifikowanych, nie mniej niż 10% wartości kosztów kwalifikowalnych pochodzi ze środków własnych lub pożyczek, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, przy jednoczesnym założeniu, że: a) maksymalne wnioskowane dofinansowanie nie przekracza przydzielonej alokacji na drogi powiatowe wg kilometrażu dróg zgodnie z załącznikiem do schematu dróg powiatowych nie dotyczy projektów indywidualnych b) minimalne wnioskowane dofinansowanie nie mniejsze niż ,00 PLN B1 Kryteria merytoryczno-technicznej dopuszczalności projektu B.1.1. Cele projektu wspierają realizację celów określonych dla Działania 1.1. Cele projektu są zgodne z zapisami Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego dla działania 1.1, tj. poprawa stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Harmonogram realizacji jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz czas niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności niezbędne dla realizacji projektu; B.1.2. Wykonalność techniczna projektu B.1.3. Wykonalność finansowa projektu Założenia projektu są zgodne z odpowiednimi wymogami technicznymi i regulacjami prawnymi; Założone wartości wskaźników produktu i rezultatu są realne do osiągnięcia; Wnioskodawca posiada kadrę i zaplecze techniczne gwarantujące wykonalność projektu; Zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny. Planowane wydatki kwalifikowalne są zgodne z przepisami prawa oraz z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata ; 15

16 Analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została przeprowadzona poprawnie; Zaplanowane wydatki są niezbędne do realizacji projektu i osiągania jego celów; Koszty kwalifikowalne są uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej wysokości; Poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów w zakresie pomocy publicznej oraz przepisów dotyczących projektów generujących dochód (jeżeli dotyczą); B.1.4. Trwałość rezultatów projektu Sytuacja finansowa Wnioskodawcy/operatora nie zagraża realizacji i utrzymaniu rezultatów projektu. Ocenie podlega spodziewany stopień trwałości rezultatów projektu (tj. zdolność do utrzymania rezultatów projektu, co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji). W zależności od specyfiki poszczególnych projektów ocenie podlegają m.in.: trwałość techniczna zastosowanych rozwiązań, trwałość finansowa przedsięwzięcia (zapewnienie niezbędnych środków na utrzymanie), trwałość struktur organizacyjnych niezbędnych dla utrzymania rezultatów. B.1.5. Możliwość realizacji inwestycji Wnioskodawca posiada udokumentowane prawo dysponowania gruntami niezbędnymi do realizacji inwestycji. B2 Kryteria oceny jakości projektu Nr B.2.1. Kryterium (max wartość możliwa do uzyskania to 10 pkt dla każdego z kryteriów) Oczekiwane rezultaty projektu w sposób bezpośredni wspierają realizację celów określonych w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego dla Działania 1.1. Projekt przyczyni się do: Opis kryterium Podwyższenie standardu istniejącej drogi poprzez podniesienie jej parametrów technicznych namalowane linie krawędziowe, wzmocnione pobocza, miejsca parkingowe przy obiektach użyteczności publicznej, zatoki autobusowe z wzmocnioną podbudową betonową o nawierzchni asfaltowej lub betonowej, skrzyżowania skanalizowane, Powstania systemu regulacyjnego usprawniającego ruch komunikacyjny. Sposób określenie liczby punktów za opcje w ramach kryterium 0 - nie przyczynia się, nie przyczynia się, 3 - przyczynia się Sposób obliczenia łącznej liczby punktów za kryterium Minimal na liczba punktów Suma 4 Projekt (zlokalizowany w ciągu dróg powiatowych) obejmuje następujące typy infrastruktury: B.2.2. Projekt jest zgodny z określonymi w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego najbardziej pożądanymi typami projektów. Budowa, przebudowa dróg powiatowych (w tym przebudowa skrzyżowań zapewniająca płynność ruchu na głównych kierunkach) wraz z towarzysząca infrastrukturą drogową; Budowa, przebudowa infrastruktury drogowej (w tym chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, sygnalizacja świetlna, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, miejsca kontroli i ważenia pojazdów przez upoważnione służby); Budowa, przebudowa obiektów mostowych, wiaduktów, tuneli drogowych i innych obiektów inżynierskich; Budowa obwodnic drogowych miast wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową; 2 - Tak 2 - Tak 2 - Tak 2 - Tak Suma 2 16

17 Infrastruktura towarzysząca w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (elementy uspokajania ruchu, segregacja ruchu); Przebudowa miejsc szczególnie niebezpiecznych. Stopień, w jakim wypełniane są właściwe polityki wspólnotowe: 1 Tak 1 - Tak B.2.3. Wypełnienie polityk i zasad wspólnotowych Polityka równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji; Zasady zrównoważonego rozwoju. 0-5 według oceny ekspertów 0-5 według oceny ekspertów Suma 4 B.2.4. B.2.5. Gotowość techniczna projektu do realizacji Strategiczny charakter projektu i komplementarność z innymi przedsięwzięciami B.2.6. Szerszy wpływ projektu B.3.1. B.3.2. B.3.3. Stopień, w jakim projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności zewnętrznej regionu Stopień, w jakim projekt przyczyni się do zwiększenia spójności komunikacyjnej regionu Projekt przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego Dokumentacja techniczna i projektowa; Decyzje, uzgodnienia i pozwolenia administracyjne, jeżeli jest pozwolenie na budowę - ocena maksymalna. 0-5 według oceny stopnia zaawansowania 0-5 według oceny stopnia zaawansowania Ocenie podlega wynikający z dokumentów strategicznych, planów wieloletnich bądź innych dokumentów planistycznych Wnioskodawcy stopień komplementarności i powiązania projektu: Z działaniami w ramach funduszy europejskich, w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego Oś priorytetowa 5 działanie 5.6 i Oś priorytetowa 6 działanie 6.1; Programu 0-3 zgodnie z oceną eksperta Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Osie priorytetowe VI i VIII; Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś priorytetowa 3; Z innymi działaniami zrealizowanymi przez Wnioskodawcę ze środków własnych; 0-3 zgodnie z oceną eksperta Z działaniami zrealizowanymi w ramach programów finansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych w latach oraz ze środków przedakcesyjnych i innych środków pomocowych. Projekt przyczynia się do udostępnienia terenów inwestycyjnych oraz wspiera ich połączenie z siecią komunikacyjną regionu; Projekt zwiększa dostępność terenów atrakcyjnych dla turystyki; Projekt przyczynia się do podniesienia jakości życia na obszarach wiejskich. 0-4 zgodnie z oceną eksperta 4 - Tak 3 Tak 3 - Tak B3 Kryteria oceny wpływu przewidywanych rezultatów projektu na osiąganie założonych w RPO celów Projekt przyczynia się do powiązania dróg powiatowych z istniejącą siecią dróg województwa zgodnie z oceną eksperta Wartość Skrócenie czasu dostępu mieszkańców obszarów na których realizowany jest projekt do lokalnych, powiatowych / subregionalnych i regionalnych centrów; Projekt przyczynia się do skrócenia czasu dojazdu służb ratowniczych. Realizacja projektu powoduje eliminację miejsc niebezpiecznych, np. przyczyni się do powstania miejsca kontroli i ważenia pojazdów przez upoważnione służby. 0 - nie przyczynia się, 1-5 w zależności od oceny stopnia oddziaływania projektu, zgodnie z oceną eksperta 0 - nie przyczynia się, 1-5 w zależności od oceny stopnia oddziaływania projektu, zgodnie z oceną eksperta 0-10 w zależności od oceny eksperta stopnia oddziaływania projektu Suma 3 Suma 3 Suma 3 Suma Wartość 17

18 Załącznik do schematu dróg powiatowych Powiat KilometraŜ dróg stan na r. Wskaźnik dł. dróg powiatowych do długości ogółem Alokacja z EFRR na drogi powiatowe km % w zł * Aleksandrowski 224,60 3, ,86 Brodnicki 364,04 5, ,64 Bydgoski 390,00 5, ,37 Chełmiński 228,26 3, ,07 Golubsko-dobrzyński 243,40 3, ,35 Grudziądzki 393,02 5, ,39 Inowrocławski 535,53 7, ,73 Lipnowski 373,70 5, ,22 Mogileński 394,40 5, ,18 Nakielski 401,60 5, ,43 Radziejowski 296,49 4, ,68 Rypiński 211,81 3, ,47 Sępoleński 292,44 4, ,69 Świecki 559,10 8, ,76 Toruński 305,46 4, ,56 Tucholski 394,30 5, ,10 Wąbrzeski 218,68 3, ,33 Włocławski 397,24 5, ,45 śniński 493,00 7, ,73 Razem 6717,07 100, ,00 *wg kursu: 1 euro=3,7745 zł 18

19 Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa - schemat drogi gminne poza obszarami wiejskimi 17, bez miast grodzkich 18 Kryteria do oceny formalnej i merytorycznej Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Kryteria formalne Wniosek złożono w instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie; A.1. Poprawność złożenia wniosku Wniosek złożono w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie; Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia jednego wniosku w danym konkursie. Wniosek złożony przez: A.2. Wniosek złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę Jednostkę samorządu terytorialnego zarządzającą drogami gminnymi poza obszarami wiejskimi; wykluczając miasta grodzkie; Związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, zarządzające drogami gminnymi poza obszarami wiejskimi; wykluczając miasta grodzkie; Jednostkę organizacyjną jednostek samorządu terytorialnego realizującą zadania w zakresie dróg, wykluczając miasta grodzkie. A.3. Poprawność sporządzenia wniosku Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu; Wniosek wypełniono w języku polskim. A.4. Kompletność wniosku Złożono wymaganą liczbę egzemplarzy wniosku; Wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne; 17 Zgodnie z przyjętą definicją są to drogi znajdujące się na terenie gmin miejskich, z wyłączeniem miast poniŝej 5 tys. mieszkańców oraz miast powyŝej 20 tys. mieszkańców w gminach miejsko-wiejskich (stan liczby ludności w miastach wg dostępnych danych GUS na dzień ogłoszenia konkursu) 18 Uchwała Nr 51/2008 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Uchwała Nr 67/2008 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Uchwała Nr 26/2009 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 9 września 2009 r., zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Uchwała Nr 37/2009 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 21 września 2009 r., zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Uchwała Nr 43/2009 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 15 października 2009 r., zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Uchwała Nr 49/2009 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 3 grudnia 2009 r., zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Uchwała Nr 1/2010 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 12 stycznia 2010 r., zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Uchwała Nr 4/2010 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 28 stycznia 2010 r., zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowej 1 Rozwój infrastruktury technicznej. 19

20 Wniosek zawiera wszystkie strony; Wszystkie wymagane pola we wniosku zostały uzupełnione; Wersje papierowe i elektroniczna wniosku są tożsame; Wniosek jest podpisany przez osobę upoważnioną /osoby upoważnione; Wniosek opatrzony jest pieczęcią wnioskodawcy. A.5. A.6. Kompletność załączników Formalna dopuszczalność projektu Załączniki są zgodne z listą określoną w ogłoszeniu o naborze wniosków; Załączniki do wniosku są ważne i zgodne z właściwymi polskimi oraz unijnymi przepisami. Okres realizacji jest zgodny z okresem programowym (wydatki będą ponoszone w dopuszczalnym terminie tj. do r.); Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz z późn. zm.); Wnioskodawca oświadczył o nienakładaniu się pomocy ze środków publicznych (krajowych i wspólnotowych) w ramach danego projektu; Czy projekt jest zgodny z prawem dotyczącym pomocy publicznej? (jeśli dotyczy); Projekt jest zgodny z Linią demarkacyjną pomiędzy programami operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej; Odpowiednia wartość środków na finansowanie działań ujętych we wniosku o dofinansowanie została przez wnioskodawcę zabezpieczona; Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową. A.7. Projekt dotyczy właściwego tematu priorytetowego Drogi regionalne/ drogi lokalne. A.8. We wniosku określono wkład własny Wnioskodawcy na wymaganym poziomie Wkład własny Wnioskodawcy nie mniejszy niż 50% wartości kosztów kwalifikowalnych, nie mniej niż 10% wartości kosztów kwalifikowalnych pochodzi ze środków własnych lub pożyczek, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, przy jednoczesnym założeniu, że maksymalnie wnioskowane dofinansowanie nie przekracza kwoty ,00 PLN A.9. Gotowość techniczna projektu do realizacji Pozwolenie na budowę/ decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. A.10. Wypełnienie obowiązku sprawozdawczego Wnioskodawca złożył wniosek /wnioski o płatność dla projektu, dotyczącego dróg gminnych, realizowanego w ramach RPO WK-P na lata na kwotę odpowiadającą co najmniej kwocie przyznanego dofinansowania w ramach poprzedniego konkursu (jeśli dotyczy). B1 Kryteria merytoryczno-technicznej dopuszczalności projektu B.1.1. Cele projektu wspierają realizację celów określonych dla Działania 1.1. Cele projektu są zgodne z zapisami Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego dla działania 1.1, tj. poprawa stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. B.1.2. Wykonalność techniczna projektu Harmonogram realizacji jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz czas niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności niezbędne dla realizacji projektu; 20

21 B.1.3. Wykonalność finansowa projektu B.1.4. Trwałość rezultatów projektu Założenia projektu są zgodne z odpowiednimi wymogami technicznymi i regulacjami prawnymi; Założone wartości wskaźników produktu i rezultatu są realne do osiągnięcia; Wnioskodawca posiada kadrę i zaplecze techniczne gwarantujące wykonalność projektu; Zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny. Planowane wydatki kwalifikowalne są zgodne z przepisami prawa oraz z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata ; Analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została przeprowadzona poprawnie; Zaplanowane wydatki są niezbędne do realizacji projektu i osiągania jego celów; Koszty kwalifikowalne są uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej wysokości; Poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów w zakresie pomocy publicznej oraz przepisów dotyczących projektów generujących dochód (jeżeli dotyczą); Sytuacja finansowa Wnioskodawcy/operatora nie zagraża realizacji i utrzymaniu rezultatów projektu. Ocenie podlega spodziewany stopień trwałości rezultatów projektu (tj. zdolność do utrzymania rezultatów projektu, co najmniej 5 lat po zakończeniu realizacji). W zależności od specyfiki poszczególnych projektów ocenie podlegają m.in.: trwałość techniczna zastosowanych rozwiązań, trwałość finansowa przedsięwzięcia (zapewnienie niezbędnych środków na utrzymanie), trwałość struktur organizacyjnych niezbędnych dla utrzymania rezultatów. B.1.5. Możliwość realizacji inwestycji Wnioskodawca posiada udokumentowane prawo dysponowania gruntami niezbędnymi do realizacji inwestycji. B2 Kryteria oceny jakości projektu Nr Kryterium (max wartość możliwa do uzyskania to 10 pkt. dla każdego z kryteriów) Projekt przyczyni się do: Opis kryterium Sposób określenie liczby punktów za opcje w ramach kryterium Sposób obliczenia łącznej liczby punktów za kryterium Minimalna liczba punktów B.2.1. B.2.2. Oczekiwane rezultaty projektu w sposób bezpośredni wspierają realizację celów określonych w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego dla Działania 1.1. Kosztowa efektywność produktu projektu Podwyższenie standardu istniejącej drogi poprzez podniesienie jej parametrów technicznych namalowane linie krawędziowe, wzmocnione pobocza, miejsca parkingowe przy obiektach użyteczności publicznej, zatoki autobusowe z wzmocnioną podbudową betonową o nawierzchni asfaltowej lub betonowej, skrzyżowania skanalizowane, Powstania systemu regulacyjnego usprawniającego ruch komunikacyjny. Wartość całkowita projektu/ długość wybudowanego obiektu drogowego. 0 - nie przyczynia się, nie przyczynia się, 3 - przyczynia się min. wart. wskaźnika/wart. wskaźnika *10 Suma 4 Wartość n/d 21

Załącznik V. Kryteria oceny projektów

Załącznik V. Kryteria oceny projektów Załącznik V Kryteria oceny projektów Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 7/5609 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2009 r. 1 Kryteria horyzontalne oceny projektów w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 2/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P z dnia 19 lutego 2015 r.

Załącznik do uchwały Nr 2/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P z dnia 19 lutego 2015 r. Działanie 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 1 Schemat: fotowoltaika i zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Kryteria formalne

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne.

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne. Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne Sposób oceny A.1 Poprawność złożenia wniosku Wniosek złożono w instytucji wskazanej

Bardziej szczegółowo

Działanie 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje 1 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny

Działanie 5.6. Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje 1 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny Działanie 56 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje 1 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A1 Poprawność złożenia wniosku A Kryteria formalne Wniosek złożono w instytucji wskazanej w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia oceny:

Godzina rozpoczęcia oceny: Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach 3. Osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) Konkurs nr 1/JEREMIE/RPOWK-P/2014 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Dopuszczalność projektu A.1 Cele projektu wspierają

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE) konkurs 2/JEREMIE/RPOWK-P/2013 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 W ramach 4 osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-203 W ramach 4 Osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 W ramach 5 Osi Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: NAZWA WNIOSKODAWCY: WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR: DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU: OCENIAJĄCY: DATA:

TYTUŁ PROJEKTU: NAZWA WNIOSKODAWCY: WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR: DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU: OCENIAJĄCY: DATA: Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 W ramach 4 osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia oceny:

Godzina rozpoczęcia oceny: Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 W ramach 2 Osi Zachowanie

Bardziej szczegółowo

TRYB KONKURSOWY NUMER KONKURSU: NUMER WNIOSKU (Nr ewidencyjny według KSI): RPKP / TYTUŁ PROJEKTU: NAZWA WNIOSKODAWCY:

TRYB KONKURSOWY NUMER KONKURSU: NUMER WNIOSKU (Nr ewidencyjny według KSI): RPKP / TYTUŁ PROJEKTU: NAZWA WNIOSKODAWCY: Karta oceny formalnej wniosku o projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ETAP OCENA WSTĘPNA TRYB KONKURSOWY NUMER KONKURSU:

Bardziej szczegółowo

A. Kryteria formalne - preselekcja

A. Kryteria formalne - preselekcja Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Schemat: Projekty celowe wdrożenie potencjału naukowo-badawczego województwa kujawsko-pomorskiego w obszarze nowych technologii

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 39/2013 Komitetu Monitorującego RPO WK-P z dnia 29 lipca 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr 39/2013 Komitetu Monitorującego RPO WK-P z dnia 29 lipca 2013 r. Działanie 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Kryteria formalne A.1 Poprawność złożenia wniosku Wniosek złożono

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 200-2013 Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Załącznik do Uchwały Nr 15/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2015 r. Kryteria wyboru projektu Działanie: 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Poddziałanie: n/d

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 38/2012 z dnia 1 lutego 2012 r. Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych)

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w ramach Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.1. AKTYWIZACJA

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały nr 2/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 8 czerwca 2015 r.

załącznik do uchwały nr 2/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata z dnia 8 czerwca 2015 r. Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy PI 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA FORMALNE i MERYTORYCZNE - UNIWERSALNE. DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO (w ramach EFS)

KRYTERIA FORMALNE i MERYTORYCZNE - UNIWERSALNE. DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO (w ramach EFS) KRYTERIA FORMALNE i MERYTORYCZNE - UNIWERSALNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 (w ramach EFS) Kryteria formalne uniwersalne (TAK/NIE) LP Nazwa Źródło informacji 1. Wnioskodawca uprawniony

Bardziej szczegółowo

OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1

OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1 OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1 Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 2 Opis znaczenia kryterium 1. Wniosek został złożony w terminie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE I SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO

KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE I SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE I SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem 7.1) OPOLE, 28 stycznia 2016 r. LP Nazwa

Bardziej szczegółowo

6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych

6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych Oś priorytetowa Priorytet Inwestycyjny Działanie Typ projektu VI Rynek Pracy 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Załącznik do Uchwały nr 10/II/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 28 kwietnia 2015 roku KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Podziałania Aktywizacja społeczno-zawodowa

System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Podziałania Aktywizacja społeczno-zawodowa System oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Podziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa Konkurs numer: RPPM.06.01.02-IZ.00-22-001/16 Wejherowo, 31.05.2016r. Regionalny Program Operacyjny ZŁOŻENIE

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ

KARTA OCENY FORMALNEJ KARTA OCENY FORMALNEJ NAZWA FUNDUSZU: EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO NAZWA PROGRAMU OPERACYJNEGO: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2007 2013 Nazwa Osi Priorytetowej: I Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Załącznik do Uchwały Nr 29/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 30 października 2015 r. Kryteria wyboru projektu Działanie: 4.2 Gospodarka odpadami Poddziałanie: n/d Priorytet:

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:. DATA WPŁYNI

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:. DATA WPŁYNI Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 W ramach 7 osi Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER

Załącznik nr 4 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER Załącznik nr 4 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. nr i nazwa osi priorytetowej 8 RYNEK PRACY nr i nazwa działania 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty powiatowych

Bardziej szczegółowo

Warunek Definicja warunku Opis znaczenia Warunku. Warunki formalne

Warunek Definicja warunku Opis znaczenia Warunku. Warunki formalne Projekt Załącznik do uchwały Nr 39/1543/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r. Lista warunków udzielenia wsparcia dla projektów grantowych i własnych realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów w ramach działania Gospodarka Odpadowa

Kryteria wyboru projektów w ramach działania Gospodarka Odpadowa Kryteria wyboru projektów w ramach działania 11.2. Gospodarka Odpadowa Gdańsk, 14 listopada 2016 r. Regionalny Program Operacyjny SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WERYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wymogi kryterium TAK NIE

Wymogi kryterium TAK NIE Załącznik nr II.6.3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP (Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw) - 2009 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Opis kryterium: zakres rzeczowy Projektu podany w IV części PWP wniosku aplikacyjnego jest zgodny z opisem technicznym projektu podanym w załączniku

Opis kryterium: zakres rzeczowy Projektu podany w IV części PWP wniosku aplikacyjnego jest zgodny z opisem technicznym projektu podanym w załączniku KRYTERIA DOSTĘPU PROGRAMU PL04 Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium oraz na jakiej podstawie zostanie Zasady oceny: KRYTERIA FORMALNE (ADMINISTRACYJNE) 1.Podkryteria kompletności 1.1. Kompletność wniosku

Bardziej szczegółowo

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Pełna dokumentacja Wniosek o dofinansowanie Studium wykonalności / biznesplan Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 51/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 6 listopada 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 51/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 6 listopada 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 51/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 6 listopada 2015 r. nr i nazwa osi priorytetowej nr i nazwa działania nr i nazwa poddziałania typ tryb wyboru / ścieżka

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów/ działanie 1.1a

Kryteria wyboru projektów/ działanie 1.1a Na Uchwały nr 466 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 6 maja 2014 r. Kryteria wyboru projektów/ działanie 1a OŚ PRIORYTETOWA WARUNKI DLA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OPARTEGO NA WIEDZY 1 Poprawa jakości

Bardziej szczegółowo

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP Załącznik nr 7 - do INFORMACJI O NABORZE Wzór karty oceny formalno-merytorycznejj wniosku o dofinansowanie projektu PUP współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Karta oceny

Bardziej szczegółowo

8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki

8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki 8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 1. Kryteria formalne: - wniosek został

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka Arkusz Oceny Projektu

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka Arkusz Oceny Projektu Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka 007 013 Arkusz Oceny Projektu Część A Ocena formalna i kwalifikowalności Projektu Nazwa projektu: Numer projektu Partner Wiodący

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 13/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 13/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 13/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r. nr i nazwa osi priorytetowej nr i nazwa działania nr i nazwa poddziałania typ tryb wyboru / ścieżka

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru w ramach projektu zintegrowanego

Kryteria wyboru w ramach projektu zintegrowanego Załącznik do uchwały Nr 4/77/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. Kryteria wyboru w ramach projektu zintegrowanego Działanie: 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych

Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja. Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych Załącznik nr 14.3 do Podręcznika beneficjenta Programu Interreg V-A Polska-Słowacja Program Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja Szczegółowe kryteria oceny Projektów Parasolowych I OCENA

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium 1 Kryteria wyboru projektu Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie: 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie:

Bardziej szczegółowo

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej

Etap Kiedy? Kto? Po złożeniu wniosku w generatorze. Po pozytywnej ocenie formalno-administracyjnej IV.1.8.4 Ocena wniosku o dofinansowanie Wniosek o dofinansowanie na każdym etapie oceniany jest jako całość, tzn. w procesie oceny nie następuje rozdzielenie na polską i niemiecką część projektu. Etapy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA

FUNDUSZE STRUKTURALNE UNIA EUROPEJSKA Ścieżka selekcji projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 projekt Tomasz Sanecki Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Kryteria wyboru projektów Działanie: 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom Poddziałanie: 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy Oś Priorytetowa: 4 Region przyjazny środowisku Priorytet

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Opis znaczenia kryterium

I. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Opis znaczenia kryterium OGÓLNE KRYTERIA 1 WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH I POZAKONKURSOWYCH 2 ORAZ SYSTEMATYKA KRYTERIÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 I. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r. KRYTERIA FORMALNE I MERYTORYCZNE WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY DLA DZIAŁANIA 7.3 Wsparcie działalności gospodarczej OŚ PRIORYTETOWA VII Konkurencyjny rynek pracy Oś priorytetowa Działanie

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Załącznik do uchwały Nr 31/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 30 października 2015 r. Kryteria wyboru projektu Działanie: 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną Poddziałanie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 1.4 Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru nr RPMP IP /16

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru nr RPMP IP /16 Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-006/16 nr i nazwa osi priorytetowej 8 OŚ PRIORYTETOWA RYNEK PRACY nr i nazwa działania 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty powiatowych urzędów

Bardziej szczegółowo

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH I OSI PRIORYTETOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE ORAZ II OSI PRIORYTETOWEJ INFRASTRUKTURA EKONOMICZNA

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH I OSI PRIORYTETOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE ORAZ II OSI PRIORYTETOWEJ INFRASTRUKTURA EKONOMICZNA Instytucja Pośrednicząca II RPO WL Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH I OSI PRIORYTETOWEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE ORAZ II OSI PRIORYTETOWEJ

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Załącznik do Uchwały Nr 29/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 30 października 2015 r. Kryteria wyboru projektu Działanie: 4.2 Gospodarka odpadami Poddziałanie: n/d Priorytet:

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Załącznik do uchwały Nr 30/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 30 października 2015 r. Kryteria wyboru projektów Działanie: 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Poddziałanie:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE Lp Kryterium Sposób oceny kryterium Tak / nie / nie dotyczy

KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE Lp Kryterium Sposób oceny kryterium Tak / nie / nie dotyczy Załącznik nr IV Kryteria wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowej V. Ochrona Środowiska, Działanie V.4 Ochrona Przyrody, Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia IV. Kryteria wyboru projektów Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Spis treści KRYTERIA DLA OSI PRIORYTETOWEJ I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY... 2 KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Załącznik nr do Pozakonkursowej procedury wyboru projektów dotyczącej projektu złożonego w ramach: KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO 201-2020

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 10/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała nr 10/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Typu

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO Załącznik nr 4 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach RPO WP 2014-2020. KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO W RAMACH

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 2 PRZEDSIĘBIORSTWA

OŚ PRIORYTETOWA 2 PRZEDSIĘBIORSTWA Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 175/212/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 lutego 2017 roku WYCIĄG z kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Kryteria wyboru projektu Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie: 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałanie: 1.5.2

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań Spis treści KRYTERIA DLA OSI PRIORYTETOWEJ I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY... 2 KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze.

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze. Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu: Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze. Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Załącznik do Uchwały Nr 14/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Załącznik do Uchwały Nr 14/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2015 r. Kryteria wyboru podmiotów ubiegających się o pomoc na wsparcie przygotowawcze w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków UE Procedury i wymagania Regionalne Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko Regionalne Programy Operacyjne wdrażane na poziomie każdego z 16 województw monofunduszowe: finansowane

Bardziej szczegółowo

ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N

ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych Nr 4.3/2015/ZFPJ Kryteria wyboru Pośredników Finansowych ETAP I Ocena formalna Kryteria formalne LP Nazwa Kryterium T/N 1 Wniosek

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań

Załącznik 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań Załącznik 3 do SZOOP Kryteria wyboru dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań OGÓLNE KRYTERIA 1 WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH I POZAKONKURSOWYCH 2 ORAZ SYSTEMATYKA KRYTERIÓW OBOWIĄZUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Lista załączników do wniosku o dofinansowanie (do wyboru w zakresie w jakim dotyczą poszczególnego projektu):

Lista załączników do wniosku o dofinansowanie (do wyboru w zakresie w jakim dotyczą poszczególnego projektu): Załącznik nr 1 do Szczegółowych zasad stanowiących załącznik do Uchwały Nr 74/927/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia24 września 2008 roku Lista załączników do wniosku o dofinansowanie (do

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska

Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych Cel programu

Bardziej szczegółowo

EFRR 129 517 902,00. Nośność wybudowanej/przebudowanej drogi (kn/oś) Całkowita długość nowych dróg (km) Długość wybudowanych dróg wojewódzkich (km)

EFRR 129 517 902,00. Nośność wybudowanej/przebudowanej drogi (kn/oś) Całkowita długość nowych dróg (km) Długość wybudowanych dróg wojewódzkich (km) 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 5. Nowoczesna komunikacja 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Spis treści KRYTERIA DLA OSI PRIORYTETOWEJ I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY... 2 KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

Karta I oceny formalnej/ponownej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013

Karta I oceny formalnej/ponownej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013 Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Schemat B MRPO Karta I oceny formalnej/ponownej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Proponowane zmiany w naborze i ocenie wniosków o dofinansowanie zadań w roku 2018 Nowe, 27 czerwca 2017 r. Wydział Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 42/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata z dnia 25 września 2015 r.

Uchwała nr 42/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata z dnia 25 września 2015 r. Uchwała nr 42/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO Załącznik nr 8 do Regulaminu naboru nr RPMP.08.01.00-IP.02-12-009/17 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY FORMALNEJ FBiW: moduł 2. Bon na patent METODOLOGIA

KRYTERIA OCENY FORMALNEJ FBiW: moduł 2. Bon na patent METODOLOGIA TORUŃ,04.09.2017 r. Załącznik nr 2b do Regulaminu wewnętrznego KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach FBiW KRYTERIA OCENY FORMALNEJ FBiW: moduł 2. Bon na patent METODOLOGIA Ocena formalna jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu nr 4/PG/2015 na wybór Pośredników Finansowych

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu nr 4/PG/2015 na wybór Pośredników Finansowych Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu nr 4/PG/2015 na wybór Pośredników Finansowych Kryteria wyboru Pośredników Finansowych Produkt Finansowy - Pożyczka Globalna Etap 1. Ocena formalna Kryteria formalne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 9/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 r.

Uchwała nr 9/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 r. Uchwała nr 9/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla Typu projektów

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU Załącznik nr Priorytet: Działanie: Schemat: Nr wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA Mój region w Europie Załącznik ZW 6.2.2.- 2 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wzór WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium. 1. Złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedniej formie

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium. 1. Złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedniej formie Kryteria formalne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Do oceny formalnej zostaną dopuszczone wnioski o dofinansowanie,

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektu 1 dla działań/poddziałań, w ramach których realizowane będą instrumenty finansowe RPO WM KRYTERIA FORMALNE

Kryteria wyboru projektu 1 dla działań/poddziałań, w ramach których realizowane będą instrumenty finansowe RPO WM KRYTERIA FORMALNE Kryteria wyboru projektu 1 dla działań/poddziałań, w ramach których realizowane będą instrumenty finansowe RPO WM 2014-2020 2 KRYTERIA FORMALNE L.p. Nazwa kryterium Opis kryterium Ocena Wnioskodawca spełnia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ METODOLOGIA

KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ METODOLOGIA TORUŃ, 04.08.2017 r. Załącznik nr 2 do Regulaminu wewnętrznego KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach FBiW-VB KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ METODOLOGIA Ocena merytoryczna jest prowadzona w oparciu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 59/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata z dnia 10 grudnia 2015 r.

Uchwała nr 59/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata z dnia 10 grudnia 2015 r. Uchwała nr 59/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w kryteriach wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 POPC Dokumentacja konkursowa

Działanie 1.1 POPC Dokumentacja konkursowa Działanie 1.1 POPC Dokumentacja konkursowa I oś priorytetowa POPC Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA MERYTORYCZNE

KRYTERIA MERYTORYCZNE Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1232/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 2 marca 2016 roku. KRYTERIA MERYTORYCZNE Ocena kryteriów merytorycznych będzie dokonywana na podstawie informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ ZAKRES: EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PROJEKT Rzeszów, 22 maja 2015 r. Kryteria formalne dla wszystkich działań/ poddziałań

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Spis treści KRYTERIA DLA OSI PRIORYTETOWEJ I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY... 2 KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 5. Nowoczesna komunikacja 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej Zwiększona dostępność transportowa i poprawa bezpieczeństwa regionalnej sieci drogowej uzupełniającej

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Spis treści KRYTERIA DLA OSI PRIORYTETOWEJ I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY... 2 KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNO- MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO PUP

KARTA OCENY FORMALNO- MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO PUP ZAŁĄCZNIK nr 7. Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP KARTA OCENY FORMALNO- MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO PUP

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Spis treści KRYTERIA DLA OSI PRIORYTETOWEJ I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY... 2 KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu.

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu. Kryteria formalne dla działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Do oceny formalnej zostaną dopuszczone wnioski

Bardziej szczegółowo