A. Kryteria formalne - preselekcja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A. Kryteria formalne - preselekcja"

Transkrypt

1 Działanie 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Schemat: Projekty celowe wdrożenie potencjału naukowo-badawczego województwa kujawsko-pomorskiego w obszarze nowych technologii dla firm z regionu kujawsko-pomorskiego Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Kryteria formalne - preselekcja Wniosek złożony przez: P.A.1 Wniosek złożony i realizowany przez uprawnionych Wnioskodawców (w tym uprawnionych Partnerów) Mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą minimum 12 miesięcy, mającego siedzibę (filię lub oddział, jeśli wynika to z dokumentów rejestrowych) i prowadzącego działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (w przypadku osoby fizycznej, mającą miejsce zamieszkania i prowadzącą ewidencjonowaną działalność gospodarczą na terenie województwa kujawskopomorskiego); Organizację badawczą 1 (tylko w partnerstwie z przedsiębiorcą spełniającym warunki jw.) posiadającą siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. P.A.2 Maksymalna wartość projektu P.A.3 Formalna dopuszczalność projektu Część badawcza projektu celowego (badania przemysłowe 2 lub eksperymentalne prace rozwojowe 3 ) o wartości projektu poniżej 400 tys. PLN; Maksymalny poziom dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych projektu fazy wdrożeniowej nie może przekroczyć 60%; Maksymalna wartość dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych projektu poniżej 1 mln PLN. Wnioskodawca posiada umowę warunkową 4 z organizacją badawczą na wykonanie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. B 1 Kryteria merytoryczno-technicznej dopuszczalności projektu - preselekcja 1 Zgodnie z definicją zawartą w art. 30 pkt 1) Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z r.). 2 Zgodnie z definicją zawartą w art. 30 pkt 3) Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/ Zgodnie z definicją zawartą w art. 30 pkt 4) Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/ Tj. umowę z wykonawcą usługi badawczej organizacją badawczą, której realizacja będzie wyłącznie uzaleŝniona od przyznania dofinansowania w ramach Działania 5.4 RPO WK-P. Umowa warunkowa nie rodzi po stronie Wnioskodawcy ostatecznego zobowiązania do zlecenia wykonania usługi badawczej. Zawarcie umowy warunkowej musi zostać poprzedzone przeprowadzeniem rozeznania rynku z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. Świadczenie usługi badawczej moŝe się rozpocząć po dniu złoŝenia wniosku preselekcyjnego. W przedmiotowej umowie obligatoryjnie muszą zostać ujęte następujące elementy: zakres badań, skład zespołu badawczego oraz koszt przeprowadzenia zadania badawczego. 1

2 P.B.1.1 Cele projektu wspierają realizację celów określonych dla Działania 5.4 Cele projektu są zgodne z zapisami Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Działania 5.4., tj. wykorzystanie potencjału nauki i jednostek B+RT dla wzrostu konkurencyjności regionu. P.B.1.2 Projekt jest zgodny z preferowanymi typami projektów Projekty mające na celu wsparcie zakupu usług badawczo-rozwojowych na rzecz przedsiębiorstw, istotnych dla przedsiębiorcy w trakcie opracowywania nowego lub ulepszonego produktu oraz zmian procesowych w przedsiębiorstwie skutkujące ich wdrożeniem 5 w prowadzonej działalności gospodarczej, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług lub mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego. P.B.1.3 Efektywność udzielonego wsparcia P.B.1.4 Potencjał Wnioskodawcy Czy Wnioskodawca przedstawił analizę ekonomiczną lub badanie/a rynkowe potwierdzające celowość wdrożenia wyników badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych sporządzone przez wyspecjalizowany podmiot lub odpowiednią komórkę własną? Wnioskodawca posiada zdolność finansową i organizacyjną do wdrożenia wyników badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych w prowadzonej działalności gospodarczej. P.B.1.5 Dopuszczalność projektu Wnioskodawca posiada umowę warunkową 6 z organizacją badawczą na wykonanie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. B2 Kryteria oceny jakości projektu - preselekcja Nr Kryterium Opis kryterium P.B.2.1 Skuteczność udzielonego wsparcia Projekt przyczynia się do: Zaspokojenia potrzeb rynkowych na produkt / technologię / usługę będącą rezultatem projektu, wskazującą na opłacalność projektu; Nawiązania współpracy przedsiębiorstw z instytucjami sfery B+RT w wyniku realizacji projektu; Zgłoszenia patentowego, wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego; Sposób określenie liczby punktów za opcje w ramach kryterium 10 w przypadku projektów uzyskujących wyniki we wszystkich wymienionych dziedzinach; 7 w przypadku projektów uzyskujących wyniki w minimum 3 wymienionych dziedzinach; 3 w przypadku projektów uzyskujących wyniki w minimum 2 wymienionych dziedzinach; Sposób obliczenia łącznej liczby punktów za kryterium Minimalna liczba punktów 3 5 Wdrożenie to etap procesu innowacji, którego celem jest przygotowanie produktu/usługi do wprowadzenia na rynek (zob. definicja zawarta w słowniczku URPO WK-P). Wdrożenie musi nastąpić w działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. 6 Tj. umowę z wykonawcą usługi badawczej organizacją badawczą, której realizacja będzie wyłącznie uzaleŝniona od przyznania dofinansowania w ramach Działania 5.4 RPO WK-P. Umowa warunkowa nie rodzi po stronie Wnioskodawcy ostatecznego zobowiązania do zlecenia wykonania usługi badawczej. Zawarcie umowy warunkowej musi zostać poprzedzone przeprowadzeniem rozeznania rynku z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. Świadczenie usługi badawczej moŝe się rozpocząć po dniu złoŝenia wniosku preselekcyjnego. W przedmiotowej umowie obligatoryjnie muszą zostać ujęte następujące elementy: zakres badań, skład zespołu badawczego oraz koszt przeprowadzenia zadania badawczego. 2

3 Wdrożenia wyników prac B+RT przez przedsiębiorców, w tym opracowanych wynalazków, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych. 1 w przypadku projektów uzyskujących wyniki w przynajmniej jednej dziedzinie; nakładów Wnioskodawcy na prace badawcze obejmujące badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, mierzona w stosunku do wartości kosztów kwalifikowanych części badawczej projektu: 20% i powyżej 10 powyżej 15% do 19,99% 8 P.B.2.2 Trwałość współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a wykonawcą usługi badawczej (organizacją badawczą) powyżej 7% do 14,99% 5 powyżej 3% do 6,99% 3 powyżej 1% do 2,99% 2 powyżej 0% do 0,99% 1 0 lub brak informacji 0 P.B.2.3 Projekt jest zgodny z preferowanymi branżami gospodarki zapisanymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego do 2015 roku Przedmiotem projektu jest działalność gospodarcza produkcyjna w następujących sektorach/branżach gospodarki: Teleinformatyczny, biotechnologiczny, narzędziowy, elektroniczny, meblarski, poligraficzny, chemiczny, elektrotechniczny, elektromechaniczny, spożywczy, papierniczy, high-tech; 10 Tak B3 Kryteria oceny wpływu przewidywanych rezultatów projektu na osiąganie założonych w RPO celów P.B 3.1 Wpływ projektu na rynek pracy Przewidywana liczba nowych miejsc pracy utworzonych (i utrzymanych min. przez trzy lata) we wspieranym przedsiębiorstwie. 2 utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy we wspieranym przedsiębiorstwie 5 min. 1 trwałe nowe miejsce pracy 10 min. 2 i więcej trwałe nowe miejsca pracy Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Kryteria formalne A.1 Poprawność złożenia wniosku Wniosek złożono w instytucji wskazanej w ogłoszeniu o konkursie. A.2 Wniosek złożony i realizowany przez uprawnionych Wnioskodawców (w tym uprawnionych Partnerów) Wniosek złożony przez: Mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą minimum 12 miesięcy, mającego siedzibę (filię lub oddział, jeśli wynika to z dokumentów rejestrowych) i prowadzącego działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (w przypadku osoby fizycznej, mającą miejsce 3

4 A.3 Poprawność sporządzenia wniosku A.4 Kompletność wniosku A.5 Kompletność załączników A.6 Formalna dopuszczalność projektu zamieszkania i prowadzącą ewidencjonowaną działalność gospodarczą na terenie województwa kujawskopomorskiego); Organizację badawczą 7 (tylko w partnerstwie z przedsiębiorcą spełniającym warunki jw.) posiadającą siedzibę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu; Wniosek wypełniono w języku polskim. Złożono wymaganą liczbę egzemplarzy wniosku; Wniosek zawiera poprawne wyliczenia arytmetyczne; Wniosek zawiera wszystkie strony; Wszystkie wymagane pola we wniosku zostały uzupełnione; Wersje papierowe i elektroniczna wniosku są tożsame (suma kontrolna wersji papierowej jest zgodna z sumą kontrolną wersji elektronicznej); Wniosek jest podpisany przez osobę upoważnioną /osoby upoważnione; Załączniki są zgodne z listą określoną w ogłoszeniu o naborze wniosków. Załączniki do wniosku są ważne i zgodne z właściwymi polskimi oraz unijnymi przepisami. Okres realizacji jest zgodny z okresem programowym do 30 czerwca 2015 r. wszystkie działania podjęte w ramach projektu musza być faktycznie przeprowadzone i wszystkie wydatki beneficjentów w ramach projektu muszą być poniesione i opłacone; Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.); Wnioskodawca oświadczył o nienakładaniu się pomocy ze środków publicznych (krajowych i unijnych) w ramach danego projektu; Czy projekt jest zgodny z prawem dotyczącym pomocy publicznej? Wnioskodawca oświadczył, że odpowiednia wartość środków na finansowanie działań ujętych we wniosku o dofinansowanie projektu została przez Wnioskodawcę zabezpieczona; Zgodność dokumentacji projektowej z dokumentacją konkursową; Projekt jest zgodny z Linią demarkacyjną pomiędzy programami operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej (zasięg terytorialny/charakter projektu, wartość projektu, rodzaj beneficjenta); 7 Zgodnie z definicją zawartą w art. 30 pkt 1) Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z r.). 4

5 Zgodnie ze schematem pomocy publicznej: Wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dot. pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw/wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem spełniającym warunki przedsiębiorstwa zagrożonego, o których mowa w art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych); Wydatki określone przez Wnioskodawcę jako kwalifikowane są zgodne z przepisami prawa, Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata oraz odpowiednimi wytycznymi; Projekt realizowany jest na terenie Województwa Kujawsko Pomorskiego 8 ; Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia jednego wniosku o dofinansowanie projektu obejmującego jeden projekt w ramach danego konkursu; Wnioskodawca posiada umowę warunkową 9 z organizacją badawczą na wykonanie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. A.7 Projekt dotyczy właściwego tematu priorytetowego Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych); Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstw, itp.); Inne inwestycje w przedsiębiorstwa. A.8 We wniosku określono wkład własny Wnioskodawcy na wymaganym poziomie Wkład własny Wnioskodawcy: - w przypadku fazy badawczej zgodny ze schematem pomocy oraz - w przypadku fazy wdrożeniowej na poziomie min. 40% w wydatkach kwalifikowanych fazy wdrożeniowej projektu. A.9 Maksymalna wartość projektu Część badawcza projektu celowego (badania przemysłowe 10 lub eksperymentalne prace rozwojowe 11 ) o wartości projektu poniżej 400 tys. PLN; Maksymalny poziom dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych projektu fazy wdrożeniowej nie może przekroczyć 60%; Maksymalna wartość dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych projektu poniżej 1 mln PLN. A.10 Projekt zachowuje maksymalny poziom cross-financingu Maksymalna wartość wydatków w ramach instrumentu elastyczności wynosi 10% kosztów kwalifikowanych projektu. 8 W przypadku przedsiębiorców, o których mowa w kryterium formalnym A.2, zamawiających badania w organizacji badawczej wdrożenie wyników musi odbywać się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 9 Tj. umowę z wykonawcą usługi badawczej organizacją badawczą, której realizacja będzie wyłącznie uzaleŝniona od przyznania dofinansowania w ramach Działania 5.4 RPO WK-P. Umowa warunkowa nie rodzi po stronie Wnioskodawcy ostatecznego zobowiązania do zlecenia wykonania usługi badawczej. Zawarcie umowy warunkowej musi zostać poprzedzone przeprowadzeniem rozeznania rynku z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. Świadczenie usługi badawczej moŝe się rozpocząć po dniu złoŝenia wniosku preselekcyjnego. W przedmiotowej umowie obligatoryjnie muszą zostać ujęte następujące elementy: zakres badań, skład zespołu badawczego oraz koszt przeprowadzenia zadania badawczego. 10 Zgodnie z definicją zawartą w art. 30 pkt 3) Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/ Zgodnie z definicją zawartą w art. 30 pkt 4) Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/

6 B 1 Kryteria merytoryczno-technicznej dopuszczalności projektu B.1.1 Cele projektu wspierają realizację celów określonych dla Działania 5.4 Cele projektu są zgodne z zapisami Uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Działania 5.4., tj. wykorzystanie potencjału nauki i jednostek B+RT dla wzrostu konkurencyjności regionu. Harmonogram realizacji jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz czas niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności niezbędne dla realizacji projektu; Założenia projektu są zgodne z odpowiednimi wymogami technicznymi i regulacjami prawnymi; B.1.2 Wykonalność techniczna, technologiczna i instytucjonalna projektu Założone wartości wskaźników produktu i rezultatu są realne do osiągnięcia; Wnioskodawca gwarantuje techniczną wykonalność projektu; Zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny. Analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została przeprowadzona poprawnie; Zaplanowane wydatki są niezbędne do realizacji projektu i osiągania jego celów; Czy projekt wymaga dofinansowania? (wykonalność finansowa); Czy projekt jest warty współfinansowania? (wykonalność ekonomiczna); B.1.3 Wykonalność finansowa i ekonomiczna projektu Koszty kwalifikowalne są uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej wysokości; Planowane wydatki kwalifikowalne są zgodne z przepisami prawa oraz z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata ; Poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów w zakresie pomocy publicznej; Sytuacja finansowa Wnioskodawcy/operatora nie zagraża realizacji i utrzymaniu rezultatów projektu. B.1.4 Trwałość rezultatów projektu Wnioskodawca zagwarantował zachowanie trwałości rezultatów projektu minimum 5 lat (w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 3 lata) od zakończenia realizacji projektu. W zależności od specyfiki poszczególnych projektów ocenie podlegają m.in.: trwałość techniczna zastosowanych rozwiązań, trwałość finansowa przedsięwzięcia (zapewnienie niezbędnych środków na utrzymanie), trwałość struktur organizacyjnych niezbędnych dla utrzymania rezultatów. Wnioskodawca zagwarantował, że wyniki badan przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych będą wdrażane w działalności gospodarczej prowadzonej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 6

7 B.1.5 Projekt jest zgodny z preferowanymi typami projektów Projekty mające na celu wsparcie zakupu usług badawczo-rozwojowych na rzecz przedsiębiorstw, istotnych dla przedsiębiorcy w trakcie opracowywania nowego lub ulepszonego produktu oraz zmian procesowych w przedsiębiorstwie skutkujące ich wdrożeniem 12 w prowadzonej działalności gospodarczej, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług lub mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego. Ocenie podlega wynikający z dokumentów strategicznych, planów wieloletnich bądź innych dokumentów planistycznych wnioskodawcy stopień komplementarności i powiązania projektu z: B.1.6 Strategiczny charakter projektu i komplementarność z innymi przedsięwzięciami Działaniami w ramach funduszy europejskich, w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego : Oś priorytetowa 3. Działanie 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej; Oś priorytetowa 5. Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw; Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka : Oś priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R; Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia; Oś priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji. Innymi działaniami zrealizowanymi przez wnioskodawcę ze środków własnych lub innych; Działaniami zrealizowanymi w ramach programów finansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych w latach oraz ze środków przedakcesyjnych i innych środków pomocowych; Zgodność projektu ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata lub Regionalną Strategią Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku. B.1.7 Efektywność udzielonego wsparcia Czy Wnioskodawca przedstawił analizę ekonomiczną lub badanie/a rynkowe potwierdzające celowość wdrożenia wyników badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych sporządzone przez wyspecjalizowany podmiot lub odpowiednią komórkę własną? B.1.8 Potencjał Wnioskodawcy Wnioskodawca posiada zdolność finansową i organizacyjną do wdrożenia wyników badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych w prowadzonej działalności gospodarczej. B.1.9 Dopuszczalność projektu Wnioskodawca posiada umowę warunkową 13 z organizacją badawczą na wykonanie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. 12 Wdrożenie to etap procesu innowacji, którego celem jest przygotowanie produktu/usługi do wprowadzenia na rynek (zob. definicja zawarta w słowniczku URPO WK-P). Wdrożenie musi nastąpić w działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. 13 Tj. umowę z wykonawcą usługi badawczej organizacją badawczą, której realizacja będzie wyłącznie uzaleŝniona od przyznania dofinansowania w ramach Działania 5.4 RPO WK-P. Umowa warunkowa nie rodzi po stronie Wnioskodawcy ostatecznego zobowiązania do zlecenia wykonania usługi badawczej. Zawarcie umowy warunkowej musi zostać poprzedzone przeprowadzeniem rozeznania rynku z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości. Świadczenie usługi badawczej moŝe się rozpocząć po dniu złoŝenia wniosku preselekcyjnego. W przedmiotowej umowie obligatoryjnie muszą zostać ujęte następujące elementy: zakres badań, skład zespołu badawczego oraz koszt przeprowadzenia zadania badawczego. 7

8 B.1.10 Projekt zakłada pozytywny lub neutralny wpływ na polityki horyzontalne Polityka równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji; Polityka społeczeństwa informacyjnego; Zasada zrównoważonego rozwoju. B2 Kryteria oceny jakości projektu Nr Kryterium Opis kryterium Sposób określenie liczby punktów za opcje w ramach kryterium Sposób obliczenia łącznej liczby punktów za kryterium Minimal na liczba punktów B.2.1 Oczekiwane rezultaty projektu w sposób bezpośredni wspierają realizację celów określonych w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego dla Działania 5.4 Projekt przyczynia się do: Zwiększenia potencjału i zdolności wytwórczej podmiotów gospodarczych poprzez przedsięwzięcia inwestycyjne oparte na wdrażaniu wyników badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych; Zwiększenie i wzmocnienie poziomu innowacyjności gospodarki regionu poprzez wsparcie podmiotów gospodarczych wdrażających rozwiązania B+RT. 5 - Tak 5 - Tak Suma 5 B.2.2 Skuteczność udzielonego wsparcia Projekt przyczynia się do: Zaspokojenia potrzeb rynkowych na produkt / technologię / usługę będącą rezultatem projektu, wskazującą na opłacalność projektu; Nawiązania współpracy przedsiębiorstw z instytucjami sfery B+RT w wyniku realizacji projektu; Zgłoszenia patentowego, wzoru przemysłowego lub wzoru użytkowego; Wdrożenia wyników prac B+RT przez przedsiębiorców, w tym opracowanych wynalazków, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych w przypadku projektów uzyskujących wyniki we wszystkich wymienionych dziedzinach; 7 - w przypadku projektów uzyskujących wyniki w minimum 3 wymienionych dziedzinach; 3 - w przypadku projektów uzyskujących wyniki w minimum 2 wymienionych dziedzinach; 1 - w przypadku projektów uzyskujących wyniki w przynajmniej jednej dziedzinie; 3 Wnioskodawca / organizacja badawcza zrealizowała projekt badawczy: B.2.3 Doświadczenie Wnioskodawcy / organizacji badawczej w dziedzinie, której dotyczy projekt Obejmujący badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe zakończony wdrożeniem nowego produktu / technologii / usługi w działalności gospodarczej przedsiębiorcy w okresie ostatnich 3 lat; Obejmujący badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe zakończony opracowaniem i zgłoszeniem do właściwego urzędu wynalazku/ów, wzoru/ów przemysłowego/ych i wzoru/ów użytkowego/ych w okresie ostatnich 3 lat. 5 - Tak 5 - Tak Suma B.2.4 Efektywność finansowa projektu Ocenie podlega wysokość księgowej stopy zwrotu z inwestycji (rozumianej, jako wartość zrealizowanego projektu wdrożeniowego), jeśli ma zastosowanie. 0 - Nie 1 10 według oceny eksperta 8

9 B.2.5 Projekt jest zgodny z preferowanymi branżami gospodarki zapisanymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego do 2015 roku Przedmiotem projektu jest działalność gospodarcza produkcyjna w następujących sektorach/branżach gospodarki: Teleinformatyczny, biotechnologiczny, narzędziowy, elektroniczny, meblarski, poligraficzny, chemiczny, elektrotechniczny, elektromechaniczny, spożywczy, papierniczy, high-tech; 10 - Tak B.2.6 Efektywność ponoszonych nakładów na prace badawcze i rozwojowe Ocenie podlegają oczekiwane efekty ekonomiczne wdrożenia wyników projektu w okresie nie dłuższym niż 3 lata od zakończenia realizacji projektu według oceny eksperta nakładów Wnioskodawcy na prace badawcze obejmujące badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, mierzona w stosunku do wartości kosztów kwalifikowanych części badawczej projektu: 20% i powyżej 10 B.2.7 Trwałość współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a wykonawcą usługi badawczej (organizacją badawczą) powyżej 15% do 19,99% 8 powyżej 7% do 14,99% 5 powyżej 3% do 6,99% 3 powyżej 1% do 2,99% 2 powyżej 0 do 0,99% 1 0 lub brak informacji 0 B.3.1 Utworzone miejsca w pracy (etaty badawcze) B.3.2 Wpływ projektu na rynek pracy Objaśnienie skrótów: (wart. wsk.) - wartość wskaźnika dla danego projektu B3 Kryteria oceny wpływu przewidywanych rezultatów projektu na osiąganie założonych w RPO celów (max. wart. wsk.) - maksymalna wartość wskaźnika w populacji ocenianych projektów (min. wart. wsk.) minimalna wartość wskaźnika w populacji ocenianych projektów Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+RT w przedsiębiorstwie (etatów badawczych) 14. (wart. wsk.)/(max. wart. wsk.)*10 Przewidywana liczba nowych miejsc pracy utworzonych (i utrzymanych min. przez trzy lata) we wspieranym przedsiębiorstwie. 2 utrzymanie dotychczasowych miejsc pracy we wspieranym przedsiębiorstwie 5 min. 1 trwałe nowe miejsce pracy 10 min. 2 i więcej trwałe nowe miejsca pracy 14 Zobacz definicja w Słowniczku URPO WK-P 9

Załącznik do uchwały Nr 2/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P z dnia 19 lutego 2015 r.

Załącznik do uchwały Nr 2/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P z dnia 19 lutego 2015 r. Działanie 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 1 Schemat: fotowoltaika i zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Kryteria formalne

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne.

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne. Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne Sposób oceny A.1 Poprawność złożenia wniosku Wniosek złożono w instytucji wskazanej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE) konkurs 2/JEREMIE/RPOWK-P/2013 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) Konkurs nr 1/JEREMIE/RPOWK-P/2014 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Dopuszczalność projektu A.1 Cele projektu wspierają

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia oceny:

Godzina rozpoczęcia oceny: Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach 3. Osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 39/2013 Komitetu Monitorującego RPO WK-P z dnia 29 lipca 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr 39/2013 Komitetu Monitorującego RPO WK-P z dnia 29 lipca 2013 r. Działanie 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Kryteria formalne A.1 Poprawność złożenia wniosku Wniosek złożono

Bardziej szczegółowo

Załącznik V. Kryteria oceny projektów

Załącznik V. Kryteria oceny projektów Załącznik V Kryteria oceny projektów Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 7/5609 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2009 r. 1 Kryteria horyzontalne oceny projektów w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-203 W ramach 4 Osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: NAZWA WNIOSKODAWCY: WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR: DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU: OCENIAJĄCY: DATA:

TYTUŁ PROJEKTU: NAZWA WNIOSKODAWCY: WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR: DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU: OCENIAJĄCY: DATA: Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 W ramach 4 osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 W ramach 4 osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 W ramach 5 Osi Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia oceny:

Godzina rozpoczęcia oceny: Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 W ramach 2 Osi Zachowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik V. Kryteria oceny projektów

Załącznik V. Kryteria oceny projektów Załącznik V Kryteria oceny projektów Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 7/5609 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2009 r. 1 Kryteria rejestracyjne oceny projektów w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium 1 Kryteria wyboru projektu Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie: 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie:

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Kryteria wyboru projektu Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie: 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje Poddziałanie: 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r.

Wsparcie na inwestycje i wzornictwo. Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. 2015 Wsparcie na inwestycje i wzornictwo Izabela Banaś Warszawa, 8 czerwca 2015r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2.1 Badania na rynek Badania na rynek: podstawowe informacje Alokacja

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Kryteria wyboru projektu Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności regionu Działanie: 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Poddziałanie: 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych

Bardziej szczegółowo

OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1

OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1 OCENA FORMALNA DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFRR WDRAŻANE PRZEZ LAWP A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU 1 Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 2 Opis znaczenia kryterium 1. Wniosek został złożony w terminie

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Kryteria wyboru projektu Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie: 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałanie: 1.5.2

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Załącznik do Uchwały Nr 15/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2015 r. Kryteria wyboru projektu Działanie: 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Poddziałanie: n/d

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r.

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r. MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Kraków, Marzec 2015 r. Program Regionalny dla Małopolski zatwierdzony przez Komisję Europejską Główne kierunki zmian 2014-2020 większe środki

Bardziej szczegółowo

RPO ŁÓDZKIE. 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach

RPO ŁÓDZKIE. 3.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw bezpośrednie inwestycje w przedsiębiorstwach FUNDUSZE UNIJNE Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania, aplikacji i realizacji

Bardziej szczegółowo

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja KRYTERIA DOSTĘPU załącznik do Uchwały nr /XIII/06 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 0-00 z dnia 0 maja 06 roku Poddziałanie.. Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych)

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w ramach Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.1. AKTYWIZACJA

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 200-2013 Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 PROJEKT ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SPIS SLAJDÓW 1. SYSTEM 2. KOMUNIKACJA 3. ZASOBY LUDZKIE 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 5. EFEKT REFERUJĄCY: MACIEJ KRUŻEWSKI PREZES KPAI

SPIS SLAJDÓW 1. SYSTEM 2. KOMUNIKACJA 3. ZASOBY LUDZKIE 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 5. EFEKT REFERUJĄCY: MACIEJ KRUŻEWSKI PREZES KPAI REFERUJĄCY: MACIEJ KRUŻEWSKI PREZES KPAI 1. SYSTEM 2. KOMUNIKACJA 3. ZASOBY LUDZKIE 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 5. EFEKT SPIS SLAJDÓW 1 # 1 2 NAUKA KPAI BIZNES 3 ZAKUP BADAŃ WYPOSAŻENIE LABORATORIÓW B+R W PRZEDSIĘ-

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów w ramach działania Gospodarka Odpadowa

Kryteria wyboru projektów w ramach działania Gospodarka Odpadowa Kryteria wyboru projektów w ramach działania 11.2. Gospodarka Odpadowa Gdańsk, 14 listopada 2016 r. Regionalny Program Operacyjny SYSTEM WYBORU PROJEKTÓW ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WERYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Załącznik do Uchwały nr 10/II/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 28 kwietnia 2015 roku KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Zasady skutecznego wnioskowania o fundusze pochodzące ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków UE Procedury i wymagania Regionalne Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko Regionalne Programy Operacyjne wdrażane na poziomie każdego z 16 województw monofunduszowe: finansowane

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Załącznik do Uchwały Nr 29/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 30 października 2015 r. Kryteria wyboru projektu Działanie: 4.2 Gospodarka odpadami Poddziałanie: n/d Priorytet:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm

Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Finansowanie działalności z funduszy UE. Instrumenty dla małych i średnich firm 28 kwietnia 2017 r., Warszawa www.een.org.pl www.een.org.pl 2014 2016 PARP:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO 2014-2020 INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa I INNOWACJE W GOSPODARCE Działanie 1.2 Infrastruktura B+R Zgodność projektu z Umową Partnerstwa tj.: 1.

Bardziej szczegółowo

Karta I oceny formalnej/ponownej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013

Karta I oceny formalnej/ponownej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013 Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Schemat B MRPO Karta I oceny formalnej/ponownej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW

WSPARCIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW Fundusz Badań i Wdrożeń Voucher Badawczy (Poddziałanie 1.2.1 RPO WKP) Na co można otrzymać dofinansowanie? W ramach Projektu Fundusz Badań i Wdrożeń

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Kryteria wyboru projektu Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie: 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałanie: 1.5.2

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU PROJEKTÓW PO IG zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG w dniu 9 czerwca 2009 roku

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU PROJEKTÓW PO IG zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG w dniu 9 czerwca 2009 roku ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU PROJEKTÓW PO IG zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IG w dniu 9 czerwca 2009 roku LP Działanie Dotychczasowe brzmienie Nowe brzmienie 1. 4.3 dla projektu indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań Spis treści KRYTERIA DLA OSI PRIORYTETOWEJ I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY... 2 KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE TORUŃ, 04.08.2017 OGŁOSZENIE O KONKURSIE Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach Projektu Fundusz Badań i Wdrożeń Voucher Badawczy realizowanego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR)

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (działanie 2.1 PO IR) 2 Nabór wniosków Ogłoszenie o naborze 27 lipca 2015 r. Rozpoczęcie naboru 1 września 2015 r. Zakończenie naboru 30 października

Bardziej szczegółowo

TRYB KONKURSOWY NUMER KONKURSU: NUMER WNIOSKU (Nr ewidencyjny według KSI): RPKP / TYTUŁ PROJEKTU: NAZWA WNIOSKODAWCY:

TRYB KONKURSOWY NUMER KONKURSU: NUMER WNIOSKU (Nr ewidencyjny według KSI): RPKP / TYTUŁ PROJEKTU: NAZWA WNIOSKODAWCY: Karta oceny formalnej wniosku o projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ETAP OCENA WSTĘPNA TRYB KONKURSOWY NUMER KONKURSU:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A

PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A PROJEKT KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH do oceny projektów z DZIAŁANIA 2.3 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy SCHEMAT A A) Kryteria merytoryczne ocena techniczno-ekonomiczna DZIAŁANIE 2.3A

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach. B. duży bon na innowacje. nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach. B. duży bon na innowacje. nazwa kryterium definicja kryterium oceniający ocena waga rodzaj Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.01.02.03-IP.01-12-018/15 przyjęty Uchwałą Nr 12/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r. nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r.

Załącznik do Uchwały Nr 99/2016 KM RPO WO z dnia 07 listopada 2016 r. KRYTERIA FORMALNE I MERYTORYCZNE WYBORU PODMIOTU WDRAŻAJĄCEGO FUNDUSZ FUNDUSZY DLA DZIAŁANIA 7.3 Wsparcie działalności gospodarczej OŚ PRIORYTETOWA VII Konkurencyjny rynek pracy Oś priorytetowa Działanie

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R

Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R Programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w 2015 r. Programy Operacyjne, finansowanie prac B+R J a c e k S my ł a Płock, 10 marca 2015 POIR Podstawowe informacje I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE I SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO

KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE I SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO KRYTERIA FORMALNE,MERYTORYCZNE UNIWERSALNE, HORYZONTALNE UNIWERSALNE I SZCZEGÓŁOWE UNIWERSALNE DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ RPO WO 2014-2020 (z wyłączeniem 7.1) OPOLE, 28 stycznia 2016 r. LP Nazwa

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru w ramach projektu zintegrowanego

Kryteria wyboru w ramach projektu zintegrowanego Załącznik do uchwały Nr 4/77/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. Kryteria wyboru w ramach projektu zintegrowanego Działanie: 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Załącznik nr do Pozakonkursowej procedury wyboru projektów dotyczącej projektu złożonego w ramach: KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA DZIAŁANIA 7.3 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH RPO WO 201-2020

Bardziej szczegółowo

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA

Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach Inicjatywy EUREKA NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa tel: +48 22 24 42 858 fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbir.gov.pl Procedura przyznawania dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Iga Głowacka Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 28 październik 2010 r. Urząd 1

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Kryteria wyboru projektów dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Spis treści KRYTERIA DLA OSI PRIORYTETOWEJ I BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY... 2 KRYTERIA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 1. Nazwa programu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE Lp Kryterium Sposób oceny kryterium Tak / nie / nie dotyczy

KRYTERIA FORMALNE DOPUSZCZAJĄCE Lp Kryterium Sposób oceny kryterium Tak / nie / nie dotyczy Załącznik nr IV Kryteria wyboru projektów w ramach Osi Priorytetowej V. Ochrona Środowiska, Działanie V.4 Ochrona Przyrody, Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium. 1. Złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedniej formie

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium. 1. Złożenie wniosku o dofinansowanie w odpowiedniej formie Kryteria formalne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Do oceny formalnej zostaną dopuszczone wnioski o dofinansowanie,

Bardziej szczegółowo

8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki

8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki 8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 1. Kryteria formalne: - wniosek został

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące konkursu 1/4.1.2/2017. Jolanta Wudarczyk-Czapczuk

Podstawowe informacje dotyczące konkursu 1/4.1.2/2017. Jolanta Wudarczyk-Czapczuk Podstawowe informacje dotyczące konkursu 1/4.1.2/2017 Jolanta Wudarczyk-Czapczuk Cel konkursu Celem konkursu jest wyselekcjonowanie najwyższej jakości projektów mających znaczący wpływ na rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Załącznik do Uchwały Nr 14/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu Załącznik do Uchwały Nr 14/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2015 r. Kryteria wyboru podmiotów ubiegających się o pomoc na wsparcie przygotowawcze w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl Adres biura: ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl KONTAKT: Krystyna Górak Tel. kom. 502066411 krystyna.gorak@consultrix.com.pl

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Kryteria wyboru projektów Działanie: 4.1 Przeciwdziałanie zagrożeniom Poddziałanie: 4.1.1 Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy Oś Priorytetowa: 4 Region przyjazny środowisku Priorytet

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo w ramach Regionalnego Programu

Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo w ramach Regionalnego Programu Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 1.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-003/15 OŚ PRIORYTETOWA I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy DZIAŁANIE: I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje PODDZIAŁANIE:

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Efektywne wykorzystanie energii Część 7) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska

Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych Cel programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 13/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 13/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 13/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r. nr i nazwa osi priorytetowej nr i nazwa działania nr i nazwa poddziałania typ tryb wyboru / ścieżka

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY FORMALNEJ PROGRAM BON NA INNOWACJE EDYCJA 2011

ARKUSZ OCENY FORMALNEJ PROGRAM BON NA INNOWACJE EDYCJA 2011 ARKUSZ OCENY FORMALNEJ PROGRAM BON NA INNOWACJE EDYCJA 2011 Numer wniosku: Nazwa wnioskodawcy: Lp Kryterium Tak Nie 1. Wniosek złożony w terminie określonym w dokumentacji programowej 2. Wniosek złożony

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Agenda spotkania informacyjnego Programu Gekon II Konkurs 1. Zasady II Konkursu w ramach Programu Gekon 2. Zagadnienia formalne związane z naborem wniosków o dofinansowanie fazy B+R 3. Zagadnienia finansowe

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Iga Dubicka Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 20 maj 2010 r. Możliwości bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz GMINA

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

1. Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu

1. Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 211/4968/13 z dnia 19 lutego 2013 r. ROZPOCZĘTO NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM W PROCEDURZE STANDARDOWEJ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ

RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ RPO (Regionalny Program Operacyjny) PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) POLSKA WSCHODNIA INTELIGENTNY ROZWÓJ PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) Działanie: Rozwój przedsiębiorczości Rozwój

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.

KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektu: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Załącznik do Uchwały nr 66/XVI//2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 23 września 2016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 1.2 Działalność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo