Plan działania na rok 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan działania na rok 2009"

Transkrypt

1 Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Adres siedziby ul. Okopowa 21/27 Województwo Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Pomorskie Telefon Faks Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej kontaktów roboczych Instytucja Pośrednicząca II stopnia / numer Działania lub Poddziałania Adres siedziby ul. Okopowa 21/27 Katarzyna śmudzińska Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku / Działanie 6.1 Telefon Faks Strona 1 z 25

2 KARTA DZIAŁANIA 6.1 Poddziałanie 6.1 LP. Konkursu: Typ konkursu Typ/typy projektów (operacji) przewidziane realizacji w ramach konkursu Szczegółowe kryteria wyboru projektów A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw. III kw. IV kw. Otwarty x Zamknięty Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz moŝliwości skonalenia zawowego w regionie. 2. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych. 3. Wsparcie psychologiczno-radcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy. 4. Realizacja programów aktywizacji zawowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia, połączonych z moŝliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zaleŝnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie: pośrednictwo pracy/lub poradnictwo zawowe; staŝe/praktyki zawowe; szkolenia prowadzące podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawowych; subsydiowane zatrudnienie. 5. Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnienie wsparcia szkoleniowego i radczego dla wolontariusza. 6. Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez finansowanie z miejsca zamieszkania miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania. 7. Wsparcie radczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach prowadzące jego adaptacji w miejscu pracy ( wsparcie pomostowe). 8. Szkolenia oraz specjalistyczne radztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych SłuŜb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy. Kryteria stępu Grupę celową w projekcie (zgodnie z katalogiem grup celowych dla Poddziałania 6.1) stanowią w 100% osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa pomorskiego i/lub podmioty posiadające siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę na jego terenie. Zagwarantowanie, iŝ działania projektowe będą wspierały rozwój zasobów ludzkich oraz oddziaływały na poprawę sytuacji społecznogospodarczej na terenie województwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. pomorskiego. 2. Maksymalny okres realizacji nie dłuŝszy niŝ dnia 31 grudnia 2011 r. Realizacja zasady n+3 oraz zachowanie płynności wydatkowania środków EFS i zmniejszenie ryzyka związanego z nieprawidłową realizacją projektów przez potencjalnych Projektodawców. 3. Maksymalna wartość wynosi PLN. Ograniczenie przypadków, w których zakres merytoryczno-finansowy znacznie przewyŝsza moŝliwości organizacyjne Projektodawcy. Ponadto, ograniczenie wartości projektów pozwoli na realizację większej liczby projektów, w szczególności o zasięgu lokalnym, które charakteryzują się zazwyczaj mniejszymi wartościami. 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, Beneficjent, w okresie realizacji, prowadzi biuro na terenie województwa pomorskiego, z stępną pełną kumentacją wdraŝanego (kumentacja ta powinna tyczyć kumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). Strona 2 z 25

3 Usprawnienie kontaktu Beneficjenta z grupą celową (w trakcie realizacji ) oraz z Instytucją Organizującą Konkurs (w trakcie kontroli). Strona 3 z 25 operacji (nr) 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, Roczny obrót Projektodawcy za ostatni zamknięty rok obrotowy jest co najmniej równy planowanym rocznym wydatkom w projekcie. W przypadku, gdy projekt trwa dłuŝej niŝ jeden rok kalendarzowy naleŝy wartość obrotów odnieść roku realizacji, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyŝsza. Odniesienie puszczalnej wartości obrotu Projektodawcy za ostatni zamknięty rok obrotowy zmniejszy ryzyko realizacji projektów przez Beneficjentów nie posiadających potencjału na utrzymanie płynności finansowej. treści wniosku o finansowanie oraz załączonych kumentów potwierdzających sytuację finansową. Kryteria strategiczne Grupę celową w projekcie stanowią w 100% osoby, które: ukończyły 45 rok Ŝycia pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy) i/lub osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy) bez kwalifikacji zawowych (w rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Osoby powyŝej 45 roku Ŝycia oraz osoby bez kwalifikacji zawowych stanowią wśród osób pozostających bez zatrudnienia na pomorskim rynku pracy grupę wymagającą szczególnego wsparcia ze względu na trudności zarówno w zakresie wejścia jak i utrzymania się na rynku pracy. 2. Grupę celową w projekcie stanowią w 100% osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne) przez okres nie dłuŝszy niŝ 6 miesięcy, które utraciły pracę z przyczyn tyczących zakładu pracy (zgodnie z art. 2 ust. 29 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku) lub które straciły zatrudnienie w trybie art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego. W celu przeciwdziałania wzrostowi bezrobocia w efekcie narastających procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych koniecznym jest wsparcie projektów zakładających pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia osobom zwolnionym z pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, w tym byłym pracownikom przemysłu stoczniowego. 3. Grupę celową w projekcie stanowią w 100% osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) poza Trójmiastem na obszarach słabych strukturalnie (zgodnie z Mapą nr 4 w Załączniku graficznym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata ). Obszary słabe strukturalnie to obszary określone na poziomie gmin (NTS V) i zdefiniowane jako charakteryzujące się niekorzystnymi wskaźnikami w zakresie: chodów własnych, bezrobocia, odsetka osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w stosunku średniej dla wszystkich gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast 35 tys. mieszkańców w województwie pomorskim. 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8. WAGA 5 1, 2,3, 4, 5, 6, 7. WAGA 5 1, 2,3, 4, 5, 6, 7. WAGA 5 1, 2,3, 4, 5, 6, 7.

4 Listę obszarów słabych strukturalnie ustalono wg danych pochodzących ze statystyki publicznej, stępnych na początek roku 2007 (patrz: Mapa nr 4 w Załączniku graficznym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata ). W oparciu o te dane będzie ona obowiązywać końca 2010 r., kiedy nastąpi jej aktualizacja. Zastosowanie kryterium zapewni komplementarność z działaniami podejmowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata Grupę celową w projekcie stanowią w 100% osoby i/lub podmioty wyłącznie z obszaru jednego powiatu, zgodnie z priorytetowymi kierunkami działań i/lub rodzajami/typami projektów wskazanymi w Powiatowym Programie Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej (PPnRZiSS) właściwym dla obszaru zamieszkania/ zlokalizowania grup celowych określonych w projekcie. Szczególne wsparcie projektów wynikającym z zapisów Powiatowych Programów na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej, które określają potencjał, priorytety i kierunki rozwoju społecznogospodarczego odrębne dla kaŝdego powiatu województwa pomorskiego. Programy zostały opracowane w oparciu o kompleksowe analizy problemów i potrzeb charakterystycznych dla kaŝdego z pomorskich powiatów. Na tej podstawie w Programach wyznaczono konkretne obszary i kierunki działań objętych wsparciem EFS, których realizacja niezbędna jest uzyskania celu w postaci wzrostu zatrudnienia i spójności społecznej. WAGA 5 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8. LP. Konkursu: Typ konkursu Typ/typy projektów (operacji) przewidziane realizacji w ramach konkursu Szczegółowe kryteria wyboru projektów A.2 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. II kw. x III kw. IV kw. Otwarty x Zamknięty Organizacja kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 2. Upowszechnianie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna). 3. Opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, moŝliwościach udziału w szkoleniach i staŝach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych. 4. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno- społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym. Kryteria stępu Grupę celową w projekcie (zgodnie z katalogiem grup celowych dla Poddziałania 6.1) stanowią w 100% osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa pomorskiego i/lub podmioty posiadające siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę na jego terenie. Zagwarantowanie, iŝ działania projektowe będą wspierały rozwój zasobów ludzkich oraz oddziaływały na poprawę sytuacji społecznogospodarczej na terenie województwa pomorskiego. 1, 2, 3, Maksymalny okres realizacji nie dłuŝszy niŝ dnia 31 grudnia 2010 r. Zachowanie racjonalności wydatkowania środków EFS z uwagi na specyfikę typów projektów (operacji) przewidzianych realizacji w ramach konkursu. Strona 4 z 25 1, 2, 3, 4.

5 3. Beneficjent, w okresie realizacji, prowadzi biuro na terenie województwa pomorskiego, z stępną pełną kumentacją wdraŝanego (kumentacja ta powinna tyczyć kumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). Usprawnienie kontaktu Beneficjenta z grupą celową (w trakcie realizacji ) oraz z Instytucją Organizującą Konkurs (w trakcie kontroli). operacji (nr) 1, 2, 3, Roczny obrót Projektodawcy za ostatni zamknięty rok obrotowy jest co najmniej równy planowanym rocznym wydatkom w projekcie. W przypadku, gdy projekt trwa dłuŝej niŝ jeden rok kalendarzowy naleŝy wartość obrotów odnieść roku realizacji, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyŝsza. Odniesienie puszczalnej wartości obrotu Projektodawcy za ostatni zamknięty rok obrotowy zmniejszy ryzyko realizacji projektów przez Beneficjentów nie posiadających potencjału na utrzymanie płynności finansowej. treści wniosku o finansowanie oraz załączonych kumentów potwierdzających sytuację finansową. 1, 2, 3, 4. Kryteria strategiczne IP nie określa kryteriów strategicznych. WAGA Poddziałanie 6.2 LP. Konkursu: Typ konkursu Typ/typy projektów (operacji) przewidziane realizacji w ramach konkursu Szczegółowe kryteria wyboru projektów A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. II kw. III kw. x IV kw. Otwarty x Zamknięty Projekty słuŝące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych słuŝb zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia, radztwo, badania rynku pracy, w tym: upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawowego w regionie, m. in. poprzez finansowanie zatrudnienia radców zawowych i pośredników pracy, szkolenia oraz specjalistyczne radztwo dla kadr publicznych słuŝb zatrudnienia działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz ze specyfiką realizowanych przez nie zadań. Kryteria stępu Wkład własny Beneficjenta wynosi 15% i pochodzi ze środków budŝetu właściwej jednostki samorządu terytorialnego szczebla lokalnego lub ze środków Funduszu Pracy. Osiągnięcie odpowiednich pułapów finansowania określonych dla województwa pomorskiego na rok Maksymalny okres realizacji nie dłuŝszy niŝ dnia 31 grudnia 2010 r. Zachowanie racjonalności wydatkowania środków EFS z uwagi na specyfikę typów projektów (operacji) przewidzianych realizacji w ramach konkursu. Kryteria strategiczne IP nie określa kryteriów strategicznych. WAGA Strona 5 z 25

6 Poddziałanie 6.2 Projekty, których realizacja jest kontynuowana Typ/typy projektów (operacji) realizowane w ramach Beneficjent systemowy Czy typ (operacji) został przewidziany w SzOP realizacji w trybie systemowym? B1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Projekty słuŝące wzmocnieniu i rozwojowi PSZ w regionie m.in. poprzez szkolenia, radztwo, badania rynku pracy, w tym: upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawowego w regionie, m.in. poprzez finansowanie zatrudnienia radców zawowych i pośredników pracy, szkolenia oraz specjalistyczne radztwo dla kadr publicznych słuŝb zatrudnienia działających na terenie regionu powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz specyfiką realizowanych przez nie zadań. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (Zespół Projektów Własnych) TAK NIE x JeŜeli NIE naleŝy uzasadnić Okres realizacji r r. Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie Rezultaty planowane osiągnięcia w ramach twarde miękkie w latach w latach ,04 PLN Organizacja 3 szkoleń w ramach cyklu szkoleniowego. Rozwój kwalifikacji radców zawowych zatrudnionych w PSZ na terenie województwa pomorskiego. w roku 2009 w roku 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku posiada duŝe świadczenie w organizowaniu szkoleń dla kadr publicznych słuŝb zatrudnienia w regionie. Zrealizowanie przez WUP w Gdańsku pozwoli na wdroŝenie spójnej strategii szkoleniowej obejmującej kluczowych pracowników PSZ w województwie pomorskim. Równomierny rozwój pracowników PSZ, pobny poziom wiedzy, wspólna siatka pojęciowa i punkty odniesienia oraz bezpośrednie spotkania przyczynią się zacieśniania współpracy oraz integracji w ramach PSZ województwa pomorskiego. Powierzenie realizacji WUP w Gdańsku zostało uzgodnione podczas narady kadry kierowniczej urzędów pracy województwa pomorskiego. Ponadto, scentralizowanie wsparcia szkoleniowego na poziomie instytucji regionalnej jaką jest WUP jest ekonomicznie bardziej racjonalne niŝ organizowanie szkoleń samodzielnie przez poszczególne powiatowe urzędy pracy, pragnące przeszkolić pojedynczych specjalistów z danej dziedziny ,90 PLN Przeszkolenie 40 radców zawowych w ramach cyklu szkoleniowego, Organizacja 13 szkoleń w ramach cyklu szkoleniowego. Rozwój kwalifikacji radców zawowych zatrudnionych w PSZ na terenie województwa pomorskiego. ogółem w projekcie na koniec realizacji ,94 PLN Przeszkolenie 40 radców zawowych w ramach cyklu szkoleniowego, Organizacja 13 szkoleń w ramach cyklu szkoleniowego. Rozwój kwalifikacji radców zawowych zatrudnionych w PSZ na terenie województwa pomorskiego. Strona 6 z 25

7 Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2009 r. Typ/typy projektów (operacji) przewidziane realizacji w ramach Beneficjent systemowy B2.1 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Projekty słuŝące wzmocnieniu i rozwojowi PSZ w regionie m.in. poprzez szkolenia, radztwo, badania rynku pracy, w tym: upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawowego w regionie, m.in. poprzez finansowanie zatrudnienia radców zawowych i pośredników pracy, szkolenia oraz specjalistyczne radztwo dla kadr publicznych słuŝb zatrudnienia działających na terenie regionu powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz specyfiką realizowanych przez nie zadań. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (Zespół Projektów Własnych) TAK Nadrzędnym celem priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest podniesienie aktywności zawowej i zlności zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia. Warunkiem koniecznym i niezbędnym osiągnięcia tego celu jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia organizacyjnego i kadrowego podmiotom świadczącym usługi na rzecz osób bezrobotnych (w tym w szczególności publicznym słuŝbom zatrudnienia) poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników w systemie pozaszkolnym (kursy, radztwo, szkolenia). Tym samym działania przewidziane realizacji w projekcie przyczynią się osiągnięcia celów szczegółowych określonych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki dla Priorytetu VI. Czy typ został przewidziany w SzOP realizacji w trybie systemowym? NIE x JeŜeli NIE naleŝy uzasadnić Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku posiada duŝe świadczenie w organizowaniu szkoleń dla kadr publicznych słuŝb zatrudnienia w regionie. Zrealizowanie przez WUP w Gdańsku pozwoli na wdroŝenie spójnej strategii szkoleniowej obejmującej kluczowych pracowników PSZ w województwie pomorskim. Równomierny rozwój pracowników PSZ, pobny poziom wiedzy, wspólna siatka pojęciowa i punkty odniesienia oraz bezpośrednie spotkania przyczynią się zacieśniania współpracy oraz integracji w ramach PSZ województwa pomorskiego. Powierzenie realizacji WUP w Gdańsku zostało uzgodnione podczas narady kadry kierowniczej urzędów pracy województwa pomorskiego. Ponadto, scentralizowanie wsparcia szkoleniowego na poziomie instytucji regionalnej jaką jest WUP jest ekonomicznie bardziej racjonalne niŝ organizowanie szkoleń samodzielnie przez poszczególne powiatowe urzędy pracy pragnące przeszkolić pojedynczych specjalistów z danej dziedziny. Projekt stanowi kontynuację realizowanego w latach Okres realizacji r r. Kwota planowanych wydatków w projekcie Rezultaty planowane osiągnięcia w ramach twarde miękkie Szczegółowe kryteria wyboru projektów w roku 2009 w roku ,00 PLN Przeszkolenie 60 kluczowych pracowników publicznych słuŝb zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego. Rozwój kwalifikacji kluczowych pracowników publicznych słuŝb zatrudnienia powiązanych z potrzebami i specyfiką realizowanych przez nich zadań. ogółem w projekcie na koniec realizacji Kryteria stępu IP nie określa kryteriów stępu ,00 PLN Przeszkolenie 100 kluczowych pracowników publicznych słuŝb zatrudnienia z terenu województwa pomorskiego. Rozwój kwalifikacji kluczowych pracowników publicznych słuŝb zatrudnienia powiązanych z potrzebami i specyfiką realizowanych przez nich zadań. Strona 7 z 25

8 Typ/typy projektów (operacji) przewidziane realizacji w ramach Beneficjent systemowy B2.2 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy) m.in. w zakresie: przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie poŝądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych, migracji zarobkowych na terenie regionu. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku (Zespół Projektów Własnych) Czy typ został przewidziany w SzOP realizacji w trybie systemowym? TAK NIE x JeŜeli NIE naleŝy uzasadnić Realizacja będzie wspierać osiągnięcie celu szczegółowego 4 Priorytetu VI POKL Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych poprzez wykorzystanie wyników badań lepszego adresowania przez publiczne słuŝby zatrudnienia wsparcia dla tej grupy w ramach Aktywnych Polityk Rynku Pracy oraz poprzez wykorzystanie tych wyników działań na rzecz promocji mobilności przestrzennej i zawowej osób w wieku 45+. W ogłoszonym przez WUP w Gdańsku jako IP2 konkursie na badawcze, nie złoŝono satysfakcjonującej propozycji projektowej badań w obszarze problematyki 45+. Z uwagi na plany reform ujęte w rząwym programie Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawowej osób w wieku 50+, istnieje potrzeba monitorowania sytuacji na regionalnym rynku pracy w tym zakresie. Wobec braku aktualnych badań tyczących województwa pomorskiego w zakresie tej problematyki WUP w Gdańsku widzi konieczność realizacji powyŝszego w trybie systemowym. Okres realizacji r r. Kwota planowanych wydatków w projekcie Rezultaty planowane osiągnięcia w ramach twarde miękkie Szczegółowe kryteria wyboru projektów w roku 2009 w roku ,00 PLN Raport z badań terenowych w zakresie diagnozy i identyfikacji barier wzrostu zatrudnienia w grupie wiekowej 45+ na terenie województwa pomorskiego wraz z rekomendacjami dla regionalnej polityki rynku pracy. Wiedza pozwalająca określić kierunki działań samorządów powiatowych i samorządu województwa na rzecz wzrostu zatrudnienia w grupie wiekowej 45+. ogółem w projekcie na koniec realizacji Kryteria stępu IP nie określa kryteriów stępu ,00 PLN Raport z badań terenowych w zakresie diagnozy i identyfikacji barier wzrostu zatrudnienia w grupie wiekowej 45+ na terenie województwa pomorskiego wraz z rekomendacjami dla regionalnej polityki rynku pracy. Wiedza pozwalająca określić kierunki działań samorządów powiatowych i samorządu województwa na rzecz wzrostu zatrudnienia w grupie wiekowej 45+. Strona 8 z 25

9 Poddziałanie 6.3 Projekty, których realizacja jest kontynuowana Typ/typy projektów (operacji) realizowane w ramach B1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Beneficjent systemowy Czy typ (operacji) został przewidziany w SzOP realizacji w trybie systemowym? TAK NIE JeŜeli NIE naleŝy uzasadnić Okres realizacji Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie w latach w roku 2009 ogółem w projekcie Rezultaty planowane osiągnięcia w ramach twarde miękkie w latach w roku 2009 na koniec realizacji Projekty, których realizacja rozpocznie się w 2009 r. Typ/typy projektów (operacji) przewidziane realizacji w ramach B2.1 PROJEKT PRZEWIDZANY DO REALIZACJI W TRYBIE SYSTEMOWYM Instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz z późn. zm.) związane z realizacją następujących form wsparcia: Szkolenia, staŝe/przygotowanie zawowe w miejscu pracy, prace interwencyjne, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocy prawnej, konsultacji i radztwa związanego z podjęciem działalności gospodarczej, posaŝenie lub wyposaŝenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych, posaŝenie i wyposaŝenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Beneficjent systemowy Powiatowe urzędy pracy działające na terenie województwa pomorskiego Czy typ został przewidziany w SzOP realizacji w trybie systemowym? TAK NIE x JeŜeli NIE naleŝy uzasadnić Okres realizacji r r. Kwota planowanych wydatków w projekcie Rezultaty planowane osiągnięcia w ramach w roku * *powyŝsza kwota moŝe ulec zmianie ogółem w projekcie Wysokość Funduszu Pracy ustala jest w kaŝdym roku budŝetowym. Brak moŝliwości określenia kwoty ogółem w projekcie. twarde Nie tyczy Nie tyczy na koniec w roku realizacji 2009 miękkie Nie tyczy Nie tyczy Szczegółowe kryteria wyboru projektów IP nie określa kryteriów stępu. Kryteria stępu Strona 9 z 25

10 C. Wskaźniki monitorowania Działania 6.1 Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, w tym Działanie liczba osób w wieku lata liczba osób w wieku lata zamieszkujących obszary wiejskie liczba osób długotrwale bezrobotnych liczba osób niepełnosprawnych liczba osób zamieszkujących tereny wiejskie liczba osób w wieku lata liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania 500 Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy 100 Inne wskaźniki określone przez Instytucję Pośredniczącą 0 Strona 10 z 25

11 KARTA DZIAŁANIA 6.2 LP. Konkursu: Typ konkursu A.1 Typ/typy projektów (operacji) przewidziane realizacji w ramach konkursu Szczegółowe kryteria wyboru projektów Planowany termin ogłoszenia III I kw. x II kw. IV kw. konkursu kw. Otwarty Zamknięty x Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na załoŝenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku): radztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umoŝliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych załoŝenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), wsparcie pomostowe w okresie 6 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niŝ równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia tacji, połączone z radztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu tacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego ). Kryteria stępu Grupę celową w projekcie (zgodnie z katalogiem grup celowych dla Działania 6.2) stanowią w 100% osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa pomorskiego. Zagwarantowanie, iŝ działania projektowe będą wspierały rozwój zasobów ludzkich oraz oddziaływały na poprawę sytuacji społecznogospodarczej na terenie województwa pomorskiego. operacji (nr) 2. Grupę celową w projekcie stanowią w 100% osoby zatrudnione i/lub zagroŝone utratą pracy, posiadające miejsce zatrudnienia w przedsiębiorstwach przemysłu stoczniowego i/lub w przedsiębiorstwach kooperujących z przemysłem stoczniowym, które posiadają siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filia) na terenie województwa pomorskiego. Ograniczenie negatywnych efektów procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmujących przemysł stoczniowy i okołostoczniowy poprzez stworzenie datkowych szans dla pracowników tych podmiotów na funkcjonowanie zawowe i gospodarcze poza tychczasowym miejsce zatrudnienia. operacji (nr) 3. Projektodawca składa nie więcej niŝ jeden wniosek o finansowanie w ramach danego konkursu. Stworzenie warunków umoŝliwiających korzystanie z finansowania realizacji projektów większej liczbie Projektodawców. Lokalnego Systemu Informatycznego. operacji (nr) 4. Maksymalny okres realizacji nie dłuŝszy niŝ dnia 31 grudnia 2011 r. Realizacja zasady n+3 oraz zachowanie płynności wydatkowania środków EFS i zmniejszenie ryzyka związanego z nieprawidłową realizacją projektów przez potencjalnych Projektodawców. operacji (nr) Strona 11 z 25

12 5. Minimalna wartość wynosi PLN. Konieczność realizacji kompleksowego wsparcia i usług dla grup celowych, pozwalających na uzyskanie długofalowych i trwałych rezultatów. operacji (nr) 6. Beneficjent, w okresie realizacji, prowadzi biuro na terenie województwa pomorskiego, z stępną pełną kumentacją wdraŝanego (kumentacja ta powinna tyczyć kumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). Usprawnienie kontaktu Beneficjenta z grupą celową (w trakcie realizacji ) oraz z Instytucją Organizującą Konkurs (w trakcie kontroli). Stosuje się operacji (nr) Kryteria strategiczne IP nie określa kryteriów strategicznych. WAGA LP. Konkursu: Typ konkursu Typ/typy projektów (operacji) przewidziane realizacji w ramach konkursu Szczegółowe kryteria wyboru projektów A.2 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. II kw. x III kw. IV kw. Otwarty x Zamknięty Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na załoŝenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku): radztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umoŝliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych załoŝenia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), wsparcie pomostowe w okresie 6 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niŝ równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia tacji, połączone z radztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu tacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego ). Kryteria stępu Grupę celową w projekcie (zgodnie z katalogiem grup celowych dla Działania 6.2) stanowią w 100% osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa pomorskiego. Zagwarantowanie, iŝ działania projektowe będą wspierały rozwój zasobów ludzkich oraz oddziaływały na poprawę sytuacji społecznogospodarczej na terenie województwa pomorskiego. 2. Projektodawca składa nie więcej niŝ dwa wnioski o finansowanie w ramach danego konkursu. Stworzenie warunków umoŝliwiających korzystanie z finansowania realizacji projektów większej liczbie Projektodawców. Lokalnego Systemu Informatycznego. Strona 12 z Maksymalny okres realizacji nie dłuŝszy niŝ dnia 31 grudnia 2011 r. Realizacja zasady n+3 oraz zachowanie płynności wydatkowania środków EFS i zmniejszenie ryzyka związanego z nieprawidłową realizacją projektów przez potencjalnych Projektodawców.

13 4. Maksymalna wartość wynosi PLN. Ograniczenie przypadków, w których zakres merytoryczno-finansowy znacznie przewyŝsza moŝliwości organizacyjne Projektodawcy. Ponadto, ograniczenie wartości projektów pozwoli na realizację większej liczby projektów, w szczególności o zasięgu lokalnym, które charakteryzują się zazwyczaj mniejszymi wartościami. Strona 13 z Beneficjent, w okresie realizacji, prowadzi biuro na terenie województwa pomorskiego, z stępną pełną kumentacją wdraŝanego (kumentacja ta powinna tyczyć kumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). Usprawnienie kontaktu Beneficjenta z grupą celową (w trakcie realizacji ) oraz z Instytucją Organizującą Konkurs (w trakcie kontroli). Kryteria strategiczne Grupę celową w projekcie stanowią w 100% osoby, które ukończyły 45 rok Ŝycia. Osoby, które ukończyły 45 rok Ŝycia są nie tylko szczególnie defaworyzowane na rynku pracy, ale takŝe posiadają największe trudności w zakresie samodzielnego podejmowania działalności gospodarczej, m.in. w związku z brakiem aktualnej wiedzy i umiejętności w tym zakresie. 2. Grupę celową w projekcie stanowią w 100% osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) poza Trójmiastem na obszarach słabych strukturalnie (zgodnie z Mapą nr 4 w Załączniku graficznym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata ). Obszary słabe strukturalnie to obszary określone na poziomie gmin (NTS V) i zdefiniowane jako charakteryzujące się niekorzystnymi wskaźnikami w zakresie: chodów własnych, bezrobocia, odsetka osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w stosunku średniej dla wszystkich gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast 35 tys. mieszkańców w województwie pomorskim. Listę obszarów słabych strukturalnie ustalono wg danych pochodzących ze statystyki publicznej, stępnych na początek roku 2007 (patrz: Mapa nr 4 w Załączniku graficznym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata ). W oparciu o te dane będzie ona obowiązywać końca 2010 r., kiedy nastąpi jej aktualizacja. Zastosowanie kryterium zapewni komplementarność z działaniami podejmowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata Grupę celową w projekcie stanowią w 100% osoby i/lub podmioty wyłącznie z obszaru jednego powiatu, zgodnie z priorytetowymi kierunkami działań i/lub rodzajami/typami projektów wskazanymi w Powiatowym Programie Na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej (PPnRZiSS) właściwym dla obszaru zamieszkania/zlokalizowania grup celowych określonych w projekcie. operacji (nr) WAGA 5 WAGA 5 WAGA 5

14 Szczególne wsparcie projektów wynikającym z zapisów Powiatowych Programów na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej, które określają potencjał, priorytety i kierunki rozwoju społecznogospodarczego odrębne dla kaŝdego powiatu województwa pomorskiego. Programy zostały opracowane w oparciu o kompleksowe analizy problemów i potrzeb charakterystycznych dla kaŝdego z pomorskich powiatów. Na tej podstawie w Programach wyznaczono konkretne obszary i kierunki działań objętych wsparciem EFS, których realizacja niezbędna jest uzyskania celu w postaci wzrostu zatrudnienia i spójności społecznej. 4. W ramach zastosowane zostaną co najmniej trzy róŝne instrumenty wsparcia w odniesieniu kaŝdego uczestnika (kompleksowość wsparcia). Kompleksowość wsparcia powinna przejawiać się przede wszystkim w jego ciągłości, a takŝe być uzasadniona realnymi potrzebami uczestnika, poprzedzonymi analizą potrzeb i oczekiwań oraz opracowaniem Indywidualnego Planu Działania, pozwalającymi na zwiększenie efektywności wydatkowania środków przeznaczanych na rozwój przedsiębiorczości. WAGA 5 C. Wskaźniki monitorowania Działania 6.2 Działanie 6.2 Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym - liczba osób w wieku lata 77 - liczba osób długotrwale bezrobotnych 20 - liczba osób niepełnosprawnych 5 - liczba osób z terenów wiejskich 25 - liczba osób w wieku lata 30 Inne wskaźniki określone przez Instytucję Pośredniczącą Strona 14 z 25

15 INFORMACJE NA TEMAT WDRAśANIA PRIORYTETU VI I P n i e p la n u je r e a l iz a cji projektów i n n ow a c yj n yc h w r a ma c h P r i o r yt e t u V I w r o ku. Lp. konkursu Typ konkursu Instytucja ogłaszająca konkurs: IP / IP2 Tematy dla projektów innowacyjnych D. PROJEKTY INNOWACYJNE D.1 Projekty innowacyjne wdraŝane w trybie konkursowym D.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. II kw. III kw. IV kw. Otwarty Zamknięty Kryteria stępu Tematu (nr) Tematu (nr) Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria strategiczne Tematu (nr) WAGA Tematu (nr) WAGA Tematu (nr) WAGA Tematu (nr) LP. Konkursu Typ konkursu Instytucja ogłaszająca konkurs: IP / IP2 Szczegółowe kryteria wyboru projektów D.2 Projekty innowacyjne wdraŝane w trybie konkursowym o charakterze upowszechniającym D.2.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. II kw. III kw. IV kw. Otwarty Zamknięty Kryteria stępu Kryteria strategiczne WAGA Strona 15 z 25

16 WAGA WAGA Instytucja odpowiedzialna za realizację projektów innowacyjnych: IP / IP2 Temat, w ramach którego realizowany jest dany projekt Beneficjent systemowy D.3.1 Projekty innowacyjne wdraŝane w trybie systemowym Okres realizacji Kwota planowanych wydatków w projekcie Skrócony opis produktu/ów oraz rezultaty planowane osiągnięcia w ramach w roku 2009 Skrócony opis produktu/ów Rezultaty w roku 2009 ogółem w projekcie Rezultaty na koniec realizacji Kryteria stępu Szczegółowe kryteria wyboru projektów D.4.1 Projekty innowacyjne wdraŝane w trybie systemowym o charakterze upowszechniającym Instytucja odpowiedzialna za realizację projektów innowacyjnych: IP / IP2 Beneficjent systemowy Okres realizacji Kwota planowanych wydatków w projekcie Skrócony opis produktu/ów oraz rezultaty planowane osiągnięcia w ramach w roku 2009 Skrócony opis produktu/ów Rezultaty w roku 2009 ogółem w projekcie Rezultaty na koniec realizacji Strona 16 z 25

17 Kryteria stępu Szczegółowe kryteria wyboru projektów I P n i e p la n u je r e a l iz a cji projektów p o n a dn a ro d ow yc h w r a ma c h P r io r yt e t u V I w r ok u. E. PROJEKTY PONADNARODOWE Nr Działania / Poddziałania LP. E.1 Konkursu Typ konkursu Typ/typy projektów (operacji) przewidziane realizacji w ramach konkursu Forma/y działań kwalifikowalnych w ramach współpracy Wyodrębnione projekty ponadnarowe E.1 Projekty ponadnarowe wdraŝane w trybie konkursowym Planowany termin ogłoszenia konkursu Otwarty Zamknięty I kw. II kw. III kw. IV kw. Kryteria stępu typu/ów projektów (nr) typu/ów projektów (nr) typu/ów projektów (nr) Komponent ponadnarowy standarwego typu/ów projektów (nr) formy działań (nr) Szczegółowe kryteria wyboru projektów typu/ów projektów (nr) formy działań (nr) Kryteria strategiczne typu/ów projektów (nr) formy działań (nr) WAGA Strona 17 z 25

18 typu/ów projektów (nr) formy działań (nr) WAGA typu/ów projektów (nr) formy działań (nr) WAGA typu/ów projektów (nr) formy działań (nr) Nr Działania / Poddziałania Wyodrębniony projekt ponadnarowy/ Komponent ponadnarowy standarwego Typ/typy projektów (operacji) przewidziane realizacji w ramach E.2.1 Projekty ponadnarowe wdraŝane w trybie systemowym Forma/y działań kwalifikowalnych w ramach współpracy Beneficjent systemowy Czy typ (operacji) został przewidziany w SzOP realizacji w trybie systemowym? Okres realizacji TAK NIE JeŜeli NIE naleŝy uzasadnić Kwota planowanych wydatków w projekcie Rezultaty planowane osiągnięcia w ramach w roku 2009 w roku 2009 ogółem w projekcie na koniec realizacji Kryteria stępu Szczegółowe kryteria wyboru projektów Strona 18 z 25

19 I P n i e p la n u je r e a l iz a cji projektów i n d yw i d u a l n yc h w r am a ch Prioryt e t u V I w r ok u. Tytuł indywidualnego F. REALIZOWANE PROJEKTY INDYWIDUALNE Beneficjent indywidualnego Okres realizacji /typu Wielkość planowanych wydatków w roku obowiązywania Planu działania Rezultaty planowane twarde osiągnięcia w ramach miękkie w roku 2009 Czy projekt stanowi element grupy projektów (naleŝy wskazać ewentualne powiązania)? Całkowity budŝet indywidualnego na koniec realizacji G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE ŚRODKI WSPÓLNOTOWE Nad całością działań koordynacyjnych i zapewnieniem realizacji spójnej polityki na poziomie województwa Pomorskiego w zakresie wykorzystania funduszy unijnych czuwa Kolegium Dyrektorów ds. Polityki Strukturalnej, które powołane zostało Zarządzeniem nr 34/07 Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 26 lipca 2007 r. Kolegium stanowi ciało radcze Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawach tyczących wieloletnich programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych, które są realizowane na terenie województwa pomorskiego. Do podstawowych zadań Kolegium naleŝy wsparcie Zarządu Województwa w zakresie: stępu pełnych i regularnych informacji, analiz, ocen i rekomendacji związanych z realizacja programów finansowanych z UE, koordynacji działań w regionie na rzecz efektywnego wykorzystania środków finansowych w ramach programów finansowanych z UE, identyfikacji, inspirowania, ukierunkowania i wsparcia właściwego przygotowania kluczowych przedsięwzięć rozwojowych w regionie moŝliwych sfinansowania w ramach programów finansowanych z UE. W jego skład wchodzą w szczególności dyrektorzy tych Departamentów Urzędu Marszałkowskiego, które zaangaŝowane są bezpośrednio w planowanie i realizację inicjatyw finansowanych z funduszy UE, a takŝe Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śrowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku oraz Prezes Agencji Rozwoju Pomorza SA. Kolegium wypracowuje mechanizmy słuŝące zapewnieniu komplementarności wsparcia udzielanego ze wszystkich stępnych w regionie funduszy UE (m.in. EFS, EFRR, EFRROW). Takie działania pozwalają na wybór i finansowanie tych projektów, które wykazują spójność i powiązanie z innymi projektami, realizowanymi dzięki środkom z róŝnych funduszy UE oraz przyczyniają się osiągnięcia strategicznych z punktu widzenia rozwoju regionu celów społeczno-gospodarczych. W ramach Priorytetu VI dla zapewnienia komplementarności działań finansowanych z EFS z działaniami finansowanymi z EFRR zastosowano następujące kryteria szczegółowe (strategiczne), które pozwalają na premiowanie projektów PO KL, które mają związek ze wsparciem przewidzianym w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego: Działanie 6.1 (A.1) Kryterium strategiczne nr 3 - Grupę celową w projekcie stanowią w 100% osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) poza Trójmiastem na obszarach słabych strukturalnie (zgodnie z Mapą nr 4 w Załączniku graficznym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata ). Działanie 6.2 (A.2) Kryterium strategiczne nr 2 - Grupę celową w projekcie stanowią w 100% osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) poza Trójmiastem na obszarach słabych strukturalnie (zgodnie z Mapą nr 4 w Załączniku graficznym Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata ). Strona 19 z 25

20 H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych Nazwa wskaźnika Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia końca 2009 r. PRIORYTET VI Cel szczegółowy Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynky Pracy Wskaźniki produktu Wartość celowa wskaźnika Planowany stopień realizacji wskaźnika Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, w tym ,12% - liczba osób, które były objęte Indywidualnym Planem Działania ,36% Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej (ogółem) ,59% Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy Wskaźniki rezultatu Wskaźnik aktywizacji stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji liczby osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako bezrobotne ,66% 40,00% 45,00% n/d Odsetek kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy 88,15% 100,00% n/d Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności ,59% gospodarczej (ogółem) Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą Strona 20 z 25

21 H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych Nazwa wskaźnika Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia końca 2009 r. PRIORYTET VI Cel szczegółowy Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynky Pracy Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych Wartość celowa wskaźnika Planowany stopień realizacji wskaźnika Wskaźniki produktu Liczba osób w wieku lata, które zakończyły udział w projekcie, w tym ,08% - osoby z terenów wiejskich ,11% Liczba osób w wieku lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej ,17% Wskaźniki rezultatu % osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w ramach Priorytetu w okresie pierwszych 100 dni od dnia zarejestrowania w urzędzie pracy w grupie osób młodych (15-24 lata) 18,00% 100,00% n/d Wskaźnik aktywizacji stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji liczby osób, które w tym samym okresie zarejestrowały się jako bezrobotne w grupie osób 10,00% 50,00% n/d młodych (15-24 lata) Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (przekazanych osobom w wieku lata) ,17% Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą Strona 21 z 25

22 H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych Nazwa wskaźnika Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia końca 2009 r. Wartość celowa wskaźnika PRIORYTET VI Cel szczegółowy Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynky Pracy Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich Planowany stopień realizacji wskaźnika Wskaźniki produktu Liczba osób (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy ), które zakończyły udział w projekcie, w tym ,08% - osoby niepełnosprawne ,15% - osoby długotrwale bezrobotne ,09% - osoby z terenów wiejskich ,97% Liczba osób (znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy ), które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym ,47% - osoby niepełnosprawne ,29% - osoby długotrwale bezrobotne ,66% - osoby z terenów wiejskich ,08% Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych ,63% Wskaźniki rezultatu Wskaźnik aktywizacji stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji liczby osób, które w tym samym okresie czasu zarejestrowały się jako bezrobotne (w grupie osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy), w 10,00% 45,00% n/d - osoby niepełnosprawne 8,00% 35,00% n/d - osoby długotrwale bezrobotne 6,00% 50,00% n/d - osoby z terenów wiejskich 15,00% 50,00% n/d Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (przekazanych osobom w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy) ,47% Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą Strona 22 z 25

23 Nazwa wskaźnika Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia końca 2009 r. Wartość celowa wskaźnika Planowany stopień realizacji wskaźnika Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych Wskaźniki produktu Liczba osób w wieku lata, które ukończyły udział w projekcie ,11% Liczba osób w wieku lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej ,21% Wskaźniki rezultatu Wskaźnik aktywizacji stosunek liczby osób, które rozpoczęły udział w formie aktywizacji liczby osób, które w tym samym okresie zarejestrowały się jako bezrobotne w grupie osób w wieku lata Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (przekazanych osobom w wieku lata) 10,00% 40,00% n/d ,21% Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą Pole wypełniane automatycznie PRIORYTET VI Cel szczegółowy Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynky Pracy Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich Strona 23 z 25

24 I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA (wyłącznie kwoty środków publicznych) Kontraktacja i wydatki w podziale na Działania i Poddziałania 2009 r. Kontraktacja 2009 r. Kontraktacja narastająco (w tym 2009r.) Wydatki 2009r. Ogółem publiczne BudŜet państwa BudŜet JST Fundusz Pracy PFRON Wydatki wynikające z kontraktacji narastająco = Działanie , , , , , ,75 0, ,97 Poddziałanie , , , ,42 0,00 0,00 0, ,53 Poddziałanie , , , , , ,75 0, ,44 Poddziałanie , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Działanie , , , ,40 0,00 0,00 0, ,60 Działanie 6.3 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM PRIORYTET VI , , , , , ,75 0, ,57 w tym projekty innowacyjne 0,00 0,00 0,00 0,00 w tym projekty współpracy ponadnarowej 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 24 z 25

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 31 sierpnia 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie. Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca)

Ogłoszenie o konkursie. Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) Ogłoszenie o konkursie Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2009

Plan działania na rok 2009 Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo lubuskie Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 203 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo Mazowieckie Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach oraz projektach systemowych w roku 2010

Informacja o planowanych konkursach oraz projektach systemowych w roku 2010 Informacja o planowanych konkursach oraz projektach systemowych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Program Operacyjny Kapitał Ludzki Opracowano na podstawie Planu Działania na rok PO KL Strona

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo Nie dotyczy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2009

Plan działania na rok 2009 Na podstawie załącznika nr 1 do Uchwały Nr 775/2009 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 lipca 2009 r. Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 156/328/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 lutego 2014 roku Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII. Promocja Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok

Plan działania na rok Plan działania na rok 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 204-205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki Województwo świętokrzyskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Pomocy Społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Pomocy Społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Instytucji Pomocy Społecznej Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Plan działania na rok 202 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo Urząd

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2009

Plan działania na rok 2009 Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres siedziby VII. Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Organizacji Pozarządowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Organizacji Pozarządowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Organizacji Pozarządowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Ramowy harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ramowy harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wersja przyjęta przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 18 czerwca 2013r. Ramowy harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr Priorytet/Działanie Rodzaj projektów Termin

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2009

Plan działania na rok 2009 Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres siedziby VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku. Kraków, 15 grudnia 2008 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Małopolsce pierwsze doświadczenia we wdraŝaniu aniu w 2008 roku Kraków, 15 grudnia 2008 r. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji 9.07.2012-13.07.2012

Wyniki konsultacji 9.07.2012-13.07.2012 Wyniki konsultacji 9.07.2012-13.07.2012 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie/ Działanie Konkurs /kryterium Uwaga Uzasadnienie Podmiot wnoszący uwagę Kryterium strategiczne nr 1: Kompleksowość

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. 10 Otwarty rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. 10 Otwarty rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 WERSJA PLANU DZIAŁANIA 1 2016/1 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny 10 Otwarty rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Plan działania na rok 2012 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo dolnośląskie Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Rynku Pracy. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Rynku Pracy. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Instytucji Rynku Pracy Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres siedziby VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2009

Plan działania na rok 2009 Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Województwo Kujawsko-Pomorskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Program Kapitał Ludzki 2007-2013 jako narzędzie wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości w województwie łódzkim

Program Kapitał Ludzki 2007-2013 jako narzędzie wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości w województwie łódzkim Program Kapitał Ludzki 2007-2013 jako narzędzie wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości w województwie łódzkim WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI 1 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. dla. Priorytetu VII Promocja integracji społecznej

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. dla. Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Wyciąg z Planu działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI dla Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki Województwo świętokrzyskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pozyskiwał środki na realizację

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia 1 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego? MAMA MOŻE WSZYSTKO Przewodnik Europejski Fundusz Społeczny w Polsce dla mam Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 1. Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki co to takiego?

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2009

Plan działania na rok 2009 Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca VII. Promocja integracji społecznej Województwo Urząd

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich

Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich Beata Paul akredytowana trenerka i animatorka ROE EFS w Pile Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Oddolne inicjatywy lokalne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, marzec 2011 W ramach jakich działań PO KL realizowane są

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

KARTA DZIAŁANIA 6.1. Poddziałanie 6.1.1. Wyciąg z Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VI

KARTA DZIAŁANIA 6.1. Poddziałanie 6.1.1. Wyciąg z Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VI Wyciąg z Planu działania na rok 20 dla Priorytetu VI Poddziałanie 6.. KARTA DZIAŁANIA 6. LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw. III kw. IV kw. Otwarty Typ konkursu Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości pozyskiwania środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla sektora MŚP

MoŜliwości pozyskiwania środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla sektora MŚP MoŜliwości pozyskiwania środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla sektora MŚP Kacper Michna Wojewódzki Urząd d Pracy w Krakowie Oświęcim, 18 listopada 2008 r. 1 Cel NSS realizacja strategii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Możliwości aplikowania o środki finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Możliwości aplikowania o środki finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Bydgoszcz, 16.03.2010 r. Konferencja Regionalna Możliwości aplikowania o środki finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego w Priorytecie VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Bydgoszcz, 16.03.2010

Bardziej szczegółowo

ORAZ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ORAZ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NAJISTOTNIEJSZE ZASADY REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ORAZ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PO KL W 2011 R.

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2009

Plan działania na rok 2009 Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca VII. Promocja integracji społecznej Województwo Urząd

Bardziej szczegółowo

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Znaczenie Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a wspieranie procesu integracji społecznej Dorota Wróblewska Dyrektor Regionalnego

Bardziej szczegółowo

1) W wersji 2.0 w słowniczku Dokumentacji konkursowej Nr POKL/II/8.1.2/09 zostają dodane następujące pojęcia:

1) W wersji 2.0 w słowniczku Dokumentacji konkursowej Nr POKL/II/8.1.2/09 zostają dodane następujące pojęcia: W związku z duŝą ilością wniosków składanych w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które nie spełniają kryteriów dostępu, Urząd Marszałkowski w Łodzi jako Instytucja Organizująca

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Gdańsk ul. Augustyńskiego 2 tel: ,

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Gdańsk ul. Augustyńskiego 2 tel: , URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 80 819 Gdańsk ul. Augustyńskiego 2 tel: 058 32 68 190, fax: 058 32 68 193, e-mail: defs@woj-pomorskie.pl, www.defs.woj-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2010

Plan działania na rok 2010 Plan działania na rok 200 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres siedziby VII. Promocja integracji społecznej Województwo

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe 1. Nazwa działania/ poddziałania 2. Cele szczegółowe działania/poddziała nia Działanie 1.2 Poddziałani e Poddziałani

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL. 9 czerwca2011

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL. 9 czerwca2011 Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL 9 czerwca2011 W ramach Działania 6.2 przewidziano wsparcie dla osób zamierzających rozpocząd działalnośd gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji konkursowej konkursu zamkniętego Nr 1/POKL/6.1.1/2013 w ramach Poddziałania6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Białystok,

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Powiatowe Urzędy Pracy Dotacje Zarejestrowanym osobom bezrobotnym mogą być przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy - podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r.

Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Planowany sposób wdrażania POKL w Małopolsce w 2012r. Najważniejsze konkursy i kryteria Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok

Plan działania na rok Załącznik 7 Wzór Planu Działania oraz instrukcja wypełniania Planu Działania Plan działania na rok PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja

Bardziej szczegółowo

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r.

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r. Planowany harmonogram konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku Poddziałanie Typ/typy projektów przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Planu działania na rok w województwie pomorskim PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VI: RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH

Wyciąg z Planu działania na rok w województwie pomorskim PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VI: RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH Wyciąg z Planu działania na rok 2011 w województwie pomorskim PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VI: RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH Grudzień 2010 r. Poddziałanie 6.1.1 LP. Konkursu: Typ konkursu

Bardziej szczegółowo