Plan działania na rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan działania na rok 2013"

Transkrypt

1 Plan działania na rok 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. PO Kapitał Ludzki Al. Piłsudskiego 8, Łódź Łódzkie Telefon Faks Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej kontaktów roboczych Anna Podlecka p.o. Naczelnika Wydziału Programowania i Monitorowania PO KL (42) Instytucja Pośrednicząca II stopnia Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Numer Działania lub Poddziałania 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2 Adres korespondencyjny ul. Wólczańska 49, Łódź Telefon (042) Faks (042) Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej II stopnia kontaktów roboczych Henryka Błaszkiewicz Kierownik Oddziału naboru wniosków II tel. (042)

2 KARTA DZIAŁANIA 6.1 Poddziałanie LP. Konkursu: A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. II kw. X III kw. IV kw. Typ konkursu Otwarty Zamknięty X Planowana alokacja PLN, w tym: PLN dla projektów adresowanych osób w wieku 50+, PLN dla projektów adresowanych osób w wieku lat 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości skonalenia zawowego w regionie. 2. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych. 3. Wsparcie psychologiczno-radcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy. 4. Realizacja programów aktywizacji zawowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawowe Typ/typy projektów staże/praktyki zawowe (operacji) przewidziane szkolenia prowadzące podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawowych. realizacji w ramach 5. Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez konkursu zapewnianie wsparcia szkoleniowego i radczego dla wolontariusza. 6. Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich). 7. Wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu lub wsparcie adaptacyjne dla osoby odbywającej staż, praktykę zawową lub wolontariat, w zakresie stosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/ stażysty/ praktykanta/ wolontariusza potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy, obejmujące radztwo, szkolenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna. 8. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym. 9. Jednorazowy datek relokacyjny w wysokości zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jazdu i /lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia. Przewidywane wskaźniki konkursu Szczegółowe kryteria wyboru projektów Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania 760; - w tym liczba osób w wieku lata 190; - w tym liczba osób w wieku lata zamieszkujących obszary wiejskie 61; - w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 303; a) w tym liczba osób niepełnosprawnych 38; b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych 189; c) w tym liczba osób z terenów wiejskich 151; - w tym liczba osób w wieku lata 570; - w tym liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania 760. Kryteria stępu 1. Projekt jest skierowany grup celowych z obszaru województwa łódzkiego, tj. osób fizycznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjna na obszarze województwa łódzkiego. Uzasadnienie: Z uwagi na regionalny charakter wsparcia realizowanego w ramach Priorytetu VI planuje się objęcie pomocą we wdrażanych projektach mieszkańców oraz podmioty działające na obszarze województwa łódzkiego. podstawie treści wniosku o finansowanie 1-9 2

3 2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie zwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa łódzkiego z możliwością ustępnienia pełnej kumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą Uzasadnienie: Ze względu na potrzebę łatwego kontaktu z podmiotem realizującym dany projekt wymagane jest, by biuro projektu znajwało się na terenie województwa łódzkiego. Biuro projektu powinno być prowadzone na terenie województwa przez cały okres realizacji projektu, czyli momentu rozliczenia ostatniego wniosku beneficjenta o płatność. W biurze tym powinna znajwać się kumentacja danego projektu oraz zatrudniona powinna być kadra obsługująca dany projekt. podstawie wniosku o finansowanie 3. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o finansowanie projektu w ramach danego konkursu. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie występowania danego podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, że niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których dany podmiot występuje w charakterze beneficjenta, może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego beneficjenta Instytucja Uzasadnienie: 1-9 Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez beneficjenta kryterium stępu. W przypadku wycofania wniosku finansowanie beneficjent ma prawo złożyć kolejny wniosek/ kolejne dwa wnioski. podstawie Rejestru wniosków przyjętych. 4. Projekt przewiduje objęcie wsparciem 100% osób pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 50 roku życia, przy czym wsparcie uwzględnia specyficzne potrzeby tej grupy celowej oraz zakłada adekwatny wybór instrumentów uwzględniający potrzeby oraz możliwości zatrudnienia tej grupy celowej; albo Projekt przewiduje objęcie wsparciem 100% osób pozostających bez zatrudnienia w wieku lat, przy czym wsparcie przewidziane w projekcie ma charakter kompleksowy (obejmuje minimum trzy formy wsparcia skierowane każdego uczestnika projektu) oraz zostało stosowane specyficznych potrzeb tej grupy celowej

4 Uzasadnienie: Kryterium stępu profilujące wsparcie pod kątem potrzeb osób w wieku powyżej 50 roku życia oraz osób młodych pozwoli na aktywizację przede wszystkim grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Osoby powyżej 50 roku życia są grupą społeczną świadczającą szczególnych trudności związanych ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia. Wynika to m.in. z niechęci pracodawców zatrudniania osób starszych, postrzeganych jako mniej wydajnych i gorzej wykwalifikowanych pracowników, jak również z niewielkiej motywacji osób starszych podnoszenia raz zbytych kwalifikacji zawowych, czy też całkowitego przekwalifikowania w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. Wysokie wymagania co kwalifikacji oraz często stawiany przez pracodawców warunek posiadania świadczenia zawowego utrudniają, a często wręcz uniemożliwiają, osobom w wieku lat rozpoczęcie kariery zawowej bezpośrednio po ukończeniu szkoły czy znalezienie trwałego zatrudnienia. Każrazowo należy pamiętać o wewnętrznej specyfice wymienionych grup, która wymaga różnorodnego podejścia, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań. 1-9 podstawie wniosku o finansowanie realizacji 5. Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie: a) dla osób w wieku powyżej 50 roku życia co najmniej 35% albo b) dla osób w wieku lat co najmniej 40%. Uzasadnienie: Kryterium ma na celu zwiększenie efektywności zatrudnieniowej projektów, a tym samym zapewnienie trwałości rezultatów i kontynuację rozwoju osób objętych wsparciem. podstawie wniosku o finansowanie realizacji projektu zgodnie z wytycznymi IZ Sposób pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie załącznik nr 7 Podręcznika wskaźników POKL Projekt zakłada zastosowanie IPD dla wszystkich uczestników projektu w celu zdiagnozowania ich ścieżki rozwoju zawowego. Zdiagnozowanie ścieżki rozwoju każdego uczestnika projektu umożliwi właściwe pasowanie kolejnych form wsparcia pod indywidualne potrzeby uczestnika, a tym samym zapewni większą efektywność podejmowanych działań. Województwo łódzkie ma tychczas niski stopień wykonania wskaźnika Uzasadnienie: 1-9 tyczącego osób objętych IPD, stąd konieczność szerszego zastosowania tego instrumentu. podstawie treści wniosku o finansowanie realizacji Kryteria strategiczne Projekt zakłada podnoszenie i/lub uzupełnianie kwalifikacji i kompetencji zawowych w ramach wsparcia radczoszkoleniowego z uwzględnieniem praktycznego wykorzystania zbytej wiedzy u konkretnego pracodawcy w ramach praktyki zawowej/ stażu/ wolontariatu. WAGA 10 pkt. 4

5 Uzasadnienie: Ważnym elementem procesu aktywizacji osób pozostających bez zatrudnienia jest stworzenie możliwości praktycznego wykorzystania zbytej wiedzy w zakładzie pracy. podstawie treści wniosku o finansowanie realizacji 2. W przypadku gdy projekt przewiduje szkolenia prowadzące podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawowych, planowane szkolenia powinny tyczyć branż: buwlanej, hotelarskiej, farmaceutycznej, AGD, energetycznej, ochroniarskiej i poligraficznej oraz sektorów: zielonej gospodarki, zdrowia i opieki społecznej, usług osobistych, usług dla gospodarstw mowych oraz technologii informacyjno- komunikacyjnych. Realizacja szkoleń musi uwzględniać przede wszystkim przewidywane potrzeby rynku pracy co powinno wyposażyć uczestników projektów w kwalifikacje niezbędne znalezienia pracy. Tendencje obserwowane na rynku pracy województwa łódzkiego potwierdzają zapotrzebowanie na pracowników posiadających kwalifikacje w branżach wskazanych jako branże Uzasadnienie: przyszłości w raporcie Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy Stan i perspektywy rozwoju zasobów ludzkich w branżach przyszłości regionu łódzkiego oraz w sektorach wskazanych w komunikacie Komisji z dnia r. "W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu". podstawie treści wniosku o finansowanie realizacji 3. W przypadku gdy projekt przewiduje szkolenia prowadzące podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawowych, programy szkoleniowe bazują na uznanych/certyfikowanych profilach zawowych lub prowadzą uzyskania uznawanych umiejętności i kompetencji. Premiowane będą projekty, które umożliwią jego uczestnikom uzyskanie kwalifikacji w danym zawodzie. Szkolenia powinny prowadzić uzyskania tytułu kwalifikacyjnego czy uprawnień wykonywania określonego zawodu, a programy szkolenia powinny być opracowane z wykorzystaniem bazy danych standardów kwalifikacji zawowych i/lub modułowych programów szkolenia ustępnionych przez MPiPS lub przy wykorzystaniu innych źródeł informacji np. podstawy programowe kształcenia w zawodzie, czy standardy wymagań Uzasadnienie: egzaminacyjnych tworzone w ramach systemu oświaty. Ponadto szkolenia powinny kończyć się egzaminem teoretycznym i praktycznym przeprowadzanym przez podmiot zewnętrzny w stosunku organizatora szkoleń oraz uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje. Powyższe przyczyni się podniesienia efektywności działań aktywizacyjnych. podstawie wniosku o finansowanie realizacji 4. Projekt jest skierowany w 100% osób fizycznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze powiatów kutnowskiego lub tomaszowskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na ww. obszarze. WAGA WAGA WAGA pkt. 2, 4 5 pkt. 2,4 10 pkt. 5

6 Uzasadnienie: Z diagnozy tyczącej sytuacji na rynku pracy w województwie łódzkim wynika, że powyższe obszary charakteryzują się najwyższymi wskaźnikami bezrobocia w regionie w przeciągu ostatnich 3 lat (dane z lat ) stopa bezrobocia utrzymuje się tam na poziomie powyżej 17,4%. Mieszkańcy tych obszarów pozostają więc w szczególnie trudnej sytuacji zawowej a wsparcie dla nich stworzy możliwość wyrównania szans. Istotnym elementem wsparcia, służącym podniesieniu poziomu aktywności zawowej na ww. obszarach jest również wspieranie mechanizmów współpracy publicznych i niepublicznych podmiotów świadczących usługi na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. w ramach partnerstw publiczno społecznych oraz różnorodnych form dialogu społecznego. 1-9 podstawie treści wniosku o finansowanie realizacji Projekty, których realizacja jest kontynuowana B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI i tytuł projektu UDA-POKL /10-00 Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi kontynuacja Beneficjent systemowy Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Wydział Informacji, Badań i Analiz Okres realizacji projektu Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie w latach (w tym krajowy wkład publiczny) w roku 2013 (w tym krajowy wkład publiczny) ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) ,00 PLN ( ,00 PLN) ,00 PLN ( ,00 PLN) ,00 PLN ( ,00 PLN) Poddziałanie LP. Konkursu: A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. II kw. X III kw. IV kw. Typ konkursu Otwarty X Zamknięty Planowana alokacja ,00 PLN Typ/typy projektów 1. Projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia obejmujące: (operacji) przewidziane - upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawowego, m.in. poprzez finansowanie realizacji w ramach zatrudnienia radców zawowych i pośredników pracy. konkursu Przewidywane wskaźniki konkursu Liczba miejsc pracy dla radców zawowych i pośredników pracy 82 etaty Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria stępu nie tyczy Kryteria strategiczne nie tyczy 6

7 Poddziałanie Projekty, których realizacja jest kontynuowana B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI i tytuł projektu Beneficjent systemowy Nie tyczy 22 powiatowe urzędy pracy województwa łódzkiego Okres realizacji projektu Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie w latach (w tym krajowy wkład publiczny) PLN ( PLN) w roku 2013 (w tym krajowy wkład publiczny) PLN ( PLN) ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) PLN ( PLN) Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria stępu 1. Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup znajdujących się w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy wynosi: a) ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 45% b) dla osób w wieku lata - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 40% c) dla osób w wieku lata - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35% d) dla osób niepełnosprawnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30% e) dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30%. Uzasadnienie Premiowane będą projekty, które zapewnią trwałość rezultatów i kontynuację rozwoju osób objętych wsparciem. Dlatego wymaga się efektywności zatrudnieniowej realizowanych projektów. Kryterium odnosi się rekrutacji prowadzonej w roku podstawie wniosku o finansowanie realizacji projektu zgodnie z wytycznymi IZ Sposób pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie załącznik nr 7 Podręcznika wskaźników POKL Projekt zakłada zastosowanie IPD dla wszystkich uczestników projektu w celu zdiagnozowania ich ścieżki rozwoju zawowego. 7

8 Uzasadnienie Zdiagnozowanie ścieżki rozwoju każdego uczestnika projektu umożliwi właściwe pasowanie kolejnych form wsparcia pod indywidualne potrzeby uczestnika, a tym samym zapewni większą efektywność podejmowanych działań. Województwo łódzkie ma tychczas niski stopień wykonania wskaźnika tyczącego osób objętych IPD, stąd konieczność szerszego zastosowania tego instrumentu. Kryterium odnosi się rekrutacji prowadzonej w roku podstawie treści wniosku o finansowanie realizacji 3. Projekt skierowany jest osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia pozostających w rejestrze danego PUP, w stosunku ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg stanu na koniec 2012 r. z wyłączeniem osób w obu kategoriach, tj. 50+ i ogółem, które uczestniczyły w projekcie systemowym w latach ). Osoby powyżej 50 roku życia są grupą społeczną świadczającą szczególnych trudności związanych ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia. Wynika to m.in. z niechęci pracodawców zatrudniania osób starszych, postrzeganych jako mniej wydajnych i gorzej wykwalifikowanych pracowników, jak również z niewielkiej motywacji osób starszych podnoszenia raz zbytych kwalifikacji zawowych, czy też całkowitego przekwalifikowania w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. Ponadto województwo łódzkie ma niski stopień wykonania wskaźnika tyczącego liczby osób objętych wsparciem w wieku lata. Wskazanie liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP bez Uzasadnienie uwzględnienia osób już objętych wsparciem w ramach projektu systemowego PUP pozwoli na oszacowanie realnego odsetka osób w kategorii 50+ planowanych aktywizacji w danym roku budżetowym. Każrazowo należy pamiętać o wewnętrznej specyfice grupy celowej, która wymaga indywidualnego podejścia, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań. Kryterium odnosi się rekrutacji prowadzonej w roku podstawie wniosku o finansowanie realizacji 4. Grupę celową w projekcie stanowią co najmniej w 80% osoby, które tychczas nie były objęte wsparciem w ramach projektu systemowego PUP w Poddziałaniu POKL. Uzasadnienie Realizacja projektów systemowych powinna przynosić wartość daną i wsparcie powinno być adresowane jak najszerszego grona osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Ograniczyć należy udział w projekcie osób powracających lub osób kontynuujących w stosunku nowych osób obejmowanych wsparciem. Kryterium odnosi się rekrutacji prowadzonej w roku podstawie wniosku o finansowanie realizacji 8

9 KARTA DZIAŁANIA 6.2 Działanie 6.2 LP. Konkursu: A.1 Typ konkursu Planowana alokacja Typ/typy projektów (operacji) przewidziane realizacji w ramach konkursu Przewidywane wskaźniki konkursu Planowany termin ogłoszenia konkursu Otwarty Zamknięty x PLN I kw. x II kw. 1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) obejmujące: radztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), wsparcie pomostowe udzielane w okresie 6 / 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące a) finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, b) szkolenia i radztwo w zakresie efektywnego wykorzystania tacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu). Z uwagi na zdefiniowane kryterium stępu nr 4, wskaźniki dla Działania zostały zróżnicowane w zależności od możliwej grupy celowej (jednej z trzech wskazanych w kryterium) tj.: 1. Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie w tym liczba osób w wieku lata w tym liczba osób w wieku lata zamieszkujących obszary wiejskie w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - 18 a) w tym liczba osób niepełnosprawnych - 2 b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych - 8 c) w tym liczba osób z terenów wiejskich w tym liczba osób w wieku lata w tym liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne tacje w tym liczba osób w wieku lata w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - 15 a) w tym liczba osób niepełnosprawnych - 2 b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych - 5 c) w tym liczba osób z terenów wiejskich w tym liczba osób w wieku lata Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym liczba osób w wieku lata w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - 15 a) w tym liczba osób niepełnosprawnych - 2 b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych - 5 c) w tym liczba osób z terenów wiejskich w tym liczba osób w wieku lata 0 albo 1. Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie w tym liczba osób w wieku lata w tym liczba osób w wieku lata zamieszkujących obszary wiejskie w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - 18 a) w tym liczba osób niepełnosprawnych - 2 b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych - 8 c) w tym liczba osób z terenów wiejskich w tym liczba osób w wieku lata w tym liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne tacje w tym liczba osób w wieku lata - 0 III kw. IV kw. 9

10 Szczegółowe kryteria wyboru projektów - w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - 0 a) w tym liczba osób niepełnosprawnych - 2 b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych - 5 c) w tym liczba osób z terenów wiejskich w tym liczba osób w wieku lata Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym liczba osób w wieku lata w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - 0 a) w tym liczba osób niepełnosprawnych - 2 b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych - 5 c) w tym liczba osób z terenów wiejskich w tym liczba osób w wieku lata - 25 albo 1. Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie w tym liczba osób w wieku lata w tym liczba osób w wieku lata zamieszkujących obszary wiejskie w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - 30 a) w tym liczba osób niepełnosprawnych - 30 b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych - 14 c) w tym liczba osób z terenów wiejskich w tym liczba osób w wieku lata w tym liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne tacje w tym liczba osób w wieku lata w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - 2 a) w tym liczba osób niepełnosprawnych - 25 b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych - 8 c) w tym liczba osób z terenów wiejskich w tym liczba osób w wieku lata Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym liczba osób w wieku lata w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - 2 a) w tym liczba osób niepełnosprawnych - 25 b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych - 8 c) w tym liczba osób z terenów wiejskich w tym liczba osób w wieku lata - 7 Kryteria stępu 1. Projekt jest skierowany grup celowych z obszaru województwa łódzkiego, tj. osób fizycznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa łódzkiego. Uzasadnienie: Z uwagi na regionalny charakter wsparcia realizowanego w ramach Priorytetu VI planuje się objęcie pomocą mieszkańców województwa łódzkiego. podstawie treści wniosku o finansowanie 2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie zwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa łódzkiego z możliwością ustępnienia pełnej kumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą 1 10

11 Uzasadnienie: Ze względu na potrzebę łatwego kontaktu z podmiotem realizującym dany projekt wymagane jest, by biuro projektu znajwało się na terenie województwa łódzkiego. Biuro projektu powinno być prowadzone na terenie województwa przez cały okres realizacji projektu, czyli momentu rozliczenia ostatniego wniosku beneficjenta o płatność. W biurze tym powinna znajwać się kumentacja danego projektu oraz zatrudniona powinna być kadra obsługująca dany projekt. 1 podstawie treści wniosku o finansowanie 3. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o finansowanie projektu w ramach danego konkursu. Uzasadnienie: Ze względu na dążenie stworzenia warunków umożliwiających korzystanie z finansowania projektów większej liczbie beneficjentów wymaga się ograniczenia liczby składanych wniosków dwóch w ramach konkursu. podstawie Lokalnego Systemu Informatycznego - Rejestru wniosków przyjętych. 4. Uczestnikami projektu będą osoby pozostające bez zatrudnienia: w 100% osoby w wieku powyżej 50 lat albo w 100% osoby 30 roku życia albo w 100% osoby niepełnosprawne. Do projektu należy zakwalifikować tylko jedną z powyższych grup. Potrzeba udzielania pomocy grupom w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy zdecywała o skierowaniu wsparcia w postaci bezzwrotnych tacji na założenie działalności gospodarczej osób pozostających bez zatrudnienia: albo w wieku powyżej 50 lat, albo 30 roku życia, albo osób niepełnosprawnych. Kryterium ma na celu umożliwienie powrotu na rynek pracy osobom, które z racji wieku 50+ czy niepełnosprawności utraciły Uzasadnienie: zatrudnienie, ma też pomóc osobom młodym bez świadczenia zawowego w wejściu na rynek pracy. Do jednego projektu należy zakwalifikować w 100% jedną z trzech wymienionych w kryterium grupę osób. podstawie treści wniosku o finansowanie 1 Projekty systemowe, których realizacja rozpocznie się w 2013 r. E.3.1 Projekty współpracy ponadnarowej wdrażane w trybie systemowym Nr Działania / Poddziałania Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarowej/ Projekt z komponentem ponadnarowym Projekt z komponentem ponadnarowym 11

12 Planowany tytuł projektu FLEXI MAMA strategia komunikacji z pracodawcami szansą na aktywizację zawową kobiet Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Typ/typy projektów (operacji) przewidziane realizacji w ramach projektu Forma/y działań kwalifikowanych w ramach współpracy Beneficjent systemowy Nie tyczy 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości skonalenia zawowego w regionie. 2. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych. 3. Wsparcie psychologiczno-radcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy. 4. Realizacja programów aktywizacji zawowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: staże/praktyki zawowe 5. Upowszechnianie alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna). 1. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań. 2. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Wydział Obsługi Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Jobcenter Aarhus Dania 12

13 Czy typ projektu (operacji) został przewidziany w SzOP realizacji w trybie systemowym? TAK Jeżeli NIE należy uzasadnić W związku z małym zainteresowaniem projektodawców realizacją projektów ponadnarowych, a w konsekwencji niezakontraktowaniem środków przeznaczonych na ten cel, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi strzega potrzebę realizacji projektu systemowego z komponentem ponadnarowym, który pozwoli na osiągnięcie poziomu ok. 3 % alokacji przeznaczonej na projekty innowacyjne i ponadnarowe w Priorytecie VI PO KL w woj. łódzkim. Nie bez znaczenia jest fakt, że wśród projektów realizowanych w trybie konkursowym na terenie woj. łódzkiego wciąż brakuje takich, które obejmowałyby kompleksowym wsparciem osoby pozostające bez zatrudnienia poprzez wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia, w tym telepracy. Projekty te nie podejmują również próby usprawnienia współpracy z pracodawcami, stanowiącej istotny element efektywnej aktywizacji osób bezrobotnych. Projekt WUP w Łodzi realizowany w trybie systemowym pozwoliłby rozbuwać proces aktywizacji o nowe elementy, pomijane przez projektodawców, realizujących projekty w trybie konkursowym. W obliczu pogłębiającego się procesu depopulacji w Łódzkiem oraz w związku z rekomenwanymi przez Marszałka Województwa działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie negatywnym zmianom demograficznym w perspektywie czasowej (Plan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim na lata ), WUP w Łodzi planuje realizację projektu, który przyczyni się zniwelowania niekorzystnych zjawisk w obszarze rynku pracy poprzez podjęcie działań ułatwiających godzenie życia zawowego i rodzinnego. Głównym założeniem projektu WUP w Łodzi jest objęcie kompleksowym wsparciem grupy kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka. Identyfikacja potrzeb, indywidualne wsparcie psychologiczno-radcze, szkolenie z zakresu umiejętności miękkich oraz program stażowy w pełni przygotuje młode mamy powrotu na rynek pracy. Projekt zakłada osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej w stosunku uczestniczek projektu na poziomie co najmniej 45%. Aby ułatwić uczestniczkom projektu połączenie opieki nad dzieckiem z aktywnością zawową staż zostanie zorganizowany w formie telepracy. Planowane działania przyczynią się jednocześnie podniesienia atrakcyjności zatrudnienia młodych mam dla potencjalnych pracodawców, a także powszechnego stosowania elastycznych form zatrudnienia na rynku pracy województwa łódzkiego. Aktywizacja zawowa kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka stanowi pożądany kierunek działań w przeciwdziałaniu zjawisku depopulacji oraz bezrobocia na terenie województwa łódzkiego. Koncentracja działań na osobach młodych wpisuje się również w cele rekomenwane przez IZ (Poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w ramach PO Kapitał Ludzki Wyzwania i konspekt działań). Wybór telepracy jako formy organizacji staży nie jest przypadkowy. Elastyczne formy zatrudnienia stanowią bowiem jeden z instrumentów polityki sprzyjających rodzinie, rekomenwanych w Planie przeciwdziałania depopulacji ( ). Należy również podkreślić, że kształtowanie aktywnych postaw na rynku pracy poprzez m.in. promocję elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy należy strategicznych kierunków działań wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa 13

14 NIE Okres realizacji projektu X Łódzkiego W celu usprawnienia systemu powrotu młodych mam na rynek pracy, WUP w Łodzi planuje jednocześnie podjąć próbę zaaptowania duńskiego modelu współpracy z pracodawcami. Raport pt. Działalność powiatowych urzędów pracy w kontekście potrzeb pracodawców opracowany w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej wskazuje na słabą jakość i niską efektywność kontaktów pracowników publicznych służb zatrudnienia (PSZ) z przedsiębiorcami, co przekłada się na obniżenie skuteczności pomocy osobom pozostającym bez zatrudnienia. Ankietowani przedsiębiorcy skarżyli się na brak elastycznego podejścia pracowników urzędu klienta. Stąd potrzeba usprawnienia komunikacji z przedsiębiorcami poprzez opracowanie w projekcie strategii tworzenia sieci współpracy z pracodawcami wykraczającej poza polskie standardy pośrednictwa pracy. W tym zakresie WUP w Łodzi planuje podjąć ponownie współpracę z partnerem ponadnarowym Jobcenter Aarhus z Danii, z którym w latach zrealizował wyodrębniony projekt współpracy ponadnarowej. Partner, będący w Danii odpowiednikiem naszych publicznych służb zatrudnienia, starczy know-how w zakresie skutecznej komunikacji służb zatrudnienia z pracodawcami. Opracowana strategia stanie się podstawą nawiązania kontaktu i późniejszej współpracy z pracodawcami, u których młode mamy będą odbywały staże w ramach projektu, a w dalszej perspektywie czasu strategia ta może posłużyć wypracowaniu nowych standardów pracy dla instytucji rynku pracy województwa łódzkiego. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi posiada świadczenie w upowszechnianiu elastycznych form zatrudnienia na rynku pracy oraz w pracy z grupą kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka (realizacja projektu współpracy ponadnarowej pn. Elastyczne rozwiązania na rynku pracy w okresie r r. w ramach Poddziałania PO KL). Z badania ewaluacyjnego zrealizowanego projektu wynika, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na terenie województwa łódzkiego na tego typu projekty zarówno ze strony osób pozostających bez zatrudnienia, jak i ze strony pracodawców. Kwota planowanych wydatków w projekcie w roku ,00 PLN ogółem w projekcie ,00 PLN Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane osiągnięcia w ramach projektu w roku 2013 Liczba opracowanych strategii komunikacji z pracodawcami w oparciu o świadczenia duńskie i polskie uwarunkowania 1 (3 %). na koniec realizacji projektu Liczba opracowanych strategii komunikacji z pracodawcami w oparciu o świadczenia duńskie i polskie uwarunkowania 1 (3 %). Liczba podmiotów, wobec których wdrożona zostanie strategia współpracy z pracodawcami 50 (5%). Liczba pracowników instytucji rynku pracy, wśród których zostanie rozpowszechniona wiedza z zakresu stosowania 14

15 Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria stępu nie tyczy zaaptowanej w projekcie strategii komunikacji 50 (4%). Liczba kobiet pozostających bez zatrudnienia, które zakończyły program aktywizacji zawowej (IPD, szkolenia, staż) 50; w tym: ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na zakończenie realizacji projektu wynosić będzie co najmniej 45% (57%). Liczba zorganizowanych konferencji podsumowujących 1 (4%). Liczba podmiotów rynku pracy, wśród których rozpowszechniona zostanie wiedza na temat stosowania strategii współpracy z pracodawcami za pomocą działań promocyjnoinformacyjnych (7%). Udział kosztów osiągnięcia głównych rezultatów w projekcie wynosi ok. 80%. Pozostałe 20% kosztów będzie tyczyło zarządzania i ewaluacji G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE ŚRODKI WSPÓLNOTOWE Komplementarność działań współfinansowanych z innych środków wspólnotowych zapewniają rozwiązania systemowe przyjęte dla wszystkich programów obsługiwanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. W województwie łódzkim występuje przede wszystkim komplementarność instytucjonalna (Forum Komplementarności, którego głównym zadaniem jest wypracowywanie mechanizmów komplementarności w celu uzyskania synergii interwencji poszczególnych programów wdrażanych w województwie oraz monitorowanie komplementarności wdrażania działań poszczególnych programów operacyjnych, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej). Projekty realizowane w ramach Działania 6.2 są komplemantarne projektów realizowanych w Poddziałaniu odnośnie form wsparcia, różne mogą tu być natomiast grupy celowe w Poddziałaniu są to osoby bezrobotne, natomiast w Działaniu 6.2 oprócz osób bezrobotnych mogą to być osoby nieaktywne zawowo np. osoby w wieku 50+. Można także zauważyć komplementarność Działania 6.2 z Poddziałaniem w zakresie pomocy w otwarciu i prowadzeniu spółdzielni socjalnych. Ponadto spółdzielnie socjalne utworzone w ramach Działania 6.2 PO KL mogą korzystać jako podmioty ekonomii społecznej ze wsparcia oferowanego w ramach projektów wyłonionych w latach ubiegłych w Poddziałaniu PO KL. Ponadto województwo łódzkie na podstawie podpisanego dn r. Porozumienia o współpracy Urzędu Marszałkowskiego z PARP zapewnia komplementarność działań podejmowanych przez Punkty Konsultacyjne oraz Punkty Informacyjne w zakresie popularyzacji informacji o funduszach europejskich. Dodatkowo działające w regionie łódzkim Punkty Konsultacyjne w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorców zapewniają komplementarność na poziomie regionalnym w zakresie działań skierowanych sektora przedsiębiorstw finansowanych z EFS w ramach Poddziałania Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności PO KL. Punkty Konsultacyjne świadczą usługi zarówno dla przedsiębiorców jak również dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarcza zakresie m.in. pozyskiwania wsparcia na realizację projektów finansowanych ze środków europejskich i publicznych w latach , podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej oraz specjalistycznych usług radczych m.in. o charakterze proinnowacyjnym. 15

16 H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych Nazwa wskaźnika Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia końca 2013 r. Wartość celowa wskaźnika Planowany stopień realizacji wskaźnika PRIORYTET VI Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy Wskaźniki produktu Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, w tym ,01% -liczba osób, które były objęte Indywidualnym Planem Działania ,69% Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym: ,52% a) liczba osób, które otrzymały bezzwrotne tacje ,00% b) liczba osób, kóre skorzystały z instrumentów zwrotnych ,82% Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie w pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy ,63% Wskaźniki rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej ,83% Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą 16

17 H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych Nazwa wskaźnika Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia końca 2013 r. Wartość celowa wskaźnika Planowany stopień realizacji wskaźnika PRIORYTET VI Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych Wskaźniki produktu Liczba osób w wieku lata, które zakończyły udział w projekcie, w tym ,86% -osoby z terenów wiejskich ,78% Liczba osób w wieku lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej ,02% Wskaźniki rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (przekazanych osobom w wieku lata) ,75% Cel szczegółowy 3. Zmiejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich) Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą Pole wypełniane automatycznie 17

18 H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych Nazwa wskaźnika PRIORYTET VI Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia końca 2013 r. Wartość celowa wskaźnika Planowany stopień realizacji wskaźnika Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych Cel szczegółowy 3. Zmiejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich) Wskaźniki produktu Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które zakończyły udział w ,78% a) liczba osób długotrwale bezrobotnych ,09% b) liczba osób niepełnosprawnych ,34% c) liczba osób zamieszkujących tereny wiejskie ,73% Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym: ,39% a) liczba osób długotrwale bezrobotnych ,57% b) liczba osób niepełnosprawnych ,45% c) liczba osób zamieszkujących tereny wiejskie ,35% Wskaźniki rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej przekazanych osobom znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy ,54% Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą n/d Pole wypełniane automatycznie 18

19 H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych Nazwa wskaźnika Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia końca 2013 r. Wartość celowa wskaźnika Planowany stopień realizacji wskaźnika PRIORYTET VI Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych Cel szczegółowy 3. Zmiejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych Wskaźniki produktu Liczba osób w wieku lata, które zakończyły udział w projekcie ,49% Liczba osób w wieku lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej ,83% Wskaźniki rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (przekazanych osobom w wieku lata) ,94% Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą Pole wypełniane automatycznie 19

20 I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA (wyłącznie kwoty środków publicznych) 2013 r. wynikająca z PD na 2012 Kontraktacja 2013r. wynikająca z PD na 2013 Kontraktacja 2014 r. wynikajca z PD 2013 Kontraktacja narastająco (w tym wynikająca z PD 2013) Wydatki 2013r. Ogółem publiczne Budżet państwa Budżet JST Fundusz Pracy PFRON Wydatki wynikające z kontraktacji narastająco Wartość wydatków w zatwierdzonych wnioskach o płatność w 2013 r = Działanie , , , , , , , ,00 0, , ,00 Poddziałanie , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Poddziałanie , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 Poddziałanie 6.1.3* 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Działanie 6.2 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Działanie 6.3 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 RAZEM PRIORYTET VI , , , , , , , ,00 0, , ,00 w tym projekty innowacyjne 0,00 0,00 0, , , , , ,00 w tym projekty współpracy ponadnarowej , ,00 0, , , , , , * -w kolumnie 5 uwzględniono częściowe zwiększenie alokacji FP wynikające z pisma MRR - DZF-IX-82258(2)-11-MMaj/12, co pozwoli na zakontraktowanie w 2013r. planowana kwotę ,00 20

21 PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA Miejscowość, data Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 21

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Plan działania na rok 202 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo Urząd

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 203 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki Województwo świętokrzyskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny IX. Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok

Plan działania na rok Plan działania na rok 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo Nie dotyczy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 31 sierpnia 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki Województwo świętokrzyskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach

Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach Informacja o planowanych konkursach, projektach systemowych, innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w latach 2014-2015 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH Załącznik nr 2 do INFORMACJI O NABORZE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Założenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie wdrażania zadań zawartych w Planach Działań PO KL na rok Kielce, 25 czerwca 2013

Założenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie wdrażania zadań zawartych w Planach Działań PO KL na rok Kielce, 25 czerwca 2013 Założenia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w zakresie wdrażania zadań zawartych w Planach Działań PO KL na rok 2013 Kielce, 25 czerwca 2013 W dniu 20 czerwca 2013 roku Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił

Bardziej szczegółowo

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia 1 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. 10 Otwarty rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA. 10 Otwarty rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2016 WERSJA PLANU DZIAŁANIA 1 2016/1 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny 10 Otwarty rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII KARTA DZIAŁANIA 8.1. Poddziałanie 8.1.2

Wyciąg z Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII KARTA DZIAŁANIA 8.1. Poddziałanie 8.1.2 Wyciąg z Planu działania na lata 204-205 dla Priorytetu VIII Poddziałanie 8..2 KARTA DZIAŁANIA 8. LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw. III kw. Typ konkursu Otwarty Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia. Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik do uchwały Nr 18/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 22 lipca 2015 r SYSTEMATYKA KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sieradz. Projekt Regionalny Ośrodek EFS jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konkursy ogłoszone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w ramach PO KL Konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/PWP/2012 - Poddziałanie 6.1.1 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI ogłosił nabór wniosków dla konkursu otwartego

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - systematyka kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH. Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy Załącznik do Uchwały Nr 52/1913/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 grudnia 2015 r. ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 204-205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon VI. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację projektów konkursowych wspierających osoby młode na rynku pracy w województwie dolnośląskim w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP Załącznik 4 Ramowe plany działań ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH (POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY) W RAMACH RPOWP 2014-2020 PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2017 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata

Plan działania na lata Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VIII. Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Plan działania na rok 2012 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo dolnośląskie Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon VI. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon VI. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji konkursowej konkursu zamkniętego Nr 1/POKL/6.1.1/2013 w ramach Poddziałania6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Białystok,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA 2015 ROK

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA 2015 ROK Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA 2015 ROK Podstawowe informacje o konkursie Cel szczegółowy PO WER: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe 1. Nazwa działania/ poddziałania 2. Cele szczegółowe działania/poddziała nia Działanie 1.2 Poddziałani e Poddziałani

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

KARTA DZIAŁANIA 6.1. Poddziałanie 6.1.1. Wyciąg z Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VI

KARTA DZIAŁANIA 6.1. Poddziałanie 6.1.1. Wyciąg z Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VI Wyciąg z Planu działania na rok 20 dla Priorytetu VI Poddziałanie 6.. KARTA DZIAŁANIA 6. LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw. III kw. IV kw. Otwarty Typ konkursu Zamknięty

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: konkursowy. pozakonkursowy

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: konkursowy. pozakonkursowy Załącznik do Uchwały nr 26/207 Komitetu Monitorującego na lata 204-2020 z dnia 20 lutego 207 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY KARTA DZIAŁANIA 9.2 AKTYWIZACJA ZAWODOWA - PROJEKTY PUP PRIORYTET INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

Ramowy harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ramowy harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wersja przyjęta przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 18 czerwca 2013r. Ramowy harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr Priorytet/Działanie Rodzaj projektów Termin

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo Mazowieckie Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, Działań i Poddziałań

Załącznik nr 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, Działań i Poddziałań Załącznik nr 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, Działań i Poddziałań SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ/ PODDZIAŁAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Pomocy Społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Pomocy Społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Instytucji Pomocy Społecznej Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dokument o charakterze roboczym) Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2009

Plan działania na rok 2009 Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY Z KOMPONENTEM PONADNARODOWYM WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI

PROJEKT SYSTEMOWY Z KOMPONENTEM PONADNARODOWYM WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI PROJEKT SYSTEMOWY Z KOMPONENTEM PONADNARODOWYM WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI FLEXI MAMA strategia komunikacji z pracodawcami szansą na aktywizację zawodową kobiet Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012

Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Założenia Planu działania dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2012 Warszawa, 25 października 2011 r. Stan realizacji Priorytetu I PO KL Od początku

Bardziej szczegółowo

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: pozakonkursowy II KWARTAŁ 2016

TRYB WYBORU PROJEKTÓW: pozakonkursowy II KWARTAŁ 2016 Załącznik do Uchwały nr 44/206 Komitetu Monitorującego Lubelskiego na lata 204-2020 z dnia 22 kwietnia 206 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY KARTA DZIAŁANIA 9. AKTYWIZACJA ZAWODOWA PRIORYTET INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pozyskiwał środki na realizację

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KARTA DZIAŁANIA 7.1 B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM. Ośrodki Pomocy Społecznej, liczba OPS kontynuujących projekty - 128

KARTA DZIAŁANIA 7.1 B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM. Ośrodki Pomocy Społecznej, liczba OPS kontynuujących projekty - 128 Wyciąg z Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VII KARTA DZIAŁANIA 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Projekty, których realizacja jest kontynuowana B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 204-205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Zarządzająca Adres korespondencyjny V. Dobre rządzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Załącznik nr Plan działania na rok 202 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2016

Plan działania na rok 2016 Plan działania na rok 2016 dla poszczególnych działań i poddziałań Osi Priorytetowej 6 RPO LUBUSKIE 2020 finansowanych z EFS INFORMACJE O INSTYTUCJI Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie. Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca)

Ogłoszenie o konkursie. Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) Ogłoszenie o konkursie Wojewódzki Urząd Pracy działający jako Instytucja Pośrednicząca II stopnia (Instytucja Wdrażająca) w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r.

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r. Planowany harmonogram konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku Poddziałanie Typ/typy projektów przewidzianych

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE KONKURSY

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE KONKURSY POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE KONKURSY Autor: Administrator piątek, 29 listopad 2013 Zmieniony piątek, 29 listopad 2013 Cech Rzemiosł Drzewnych NEWSLETTER NR 22/2013 Regionalny Ośrodek EFS w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 156/328/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 lutego 2014 roku Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII. Promocja Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Rynku Pracy. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Rynku Pracy. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Instytucji Rynku Pracy Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie zyskac-w-wieku-50- /215

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie  zyskac-w-wieku-50- /215 Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie http://pupmyszkow.pl/strona/ zyskac-w-wieku-50- /215 Zyskać w wieku 50+ PROJEKT PN. ZYSKAĆ W WIEKU 50+ Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że przystąpił do realizacji

Bardziej szczegółowo