Plan działania na rok 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan działania na rok 2013"

Transkrypt

1 Plan działania na rok 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Województwo Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. PO Kapitał Ludzki Al. Piłsudskiego 8, Łódź Łódzkie Telefon Faks Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej kontaktów roboczych Anna Podlecka p.o. Naczelnika Wydziału Programowania i Monitorowania PO KL (42) Instytucja Pośrednicząca II stopnia Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Numer Działania lub Poddziałania 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2 Adres korespondencyjny ul. Wólczańska 49, Łódź Telefon (042) Faks (042) Dane kontaktowe osoby (osób) w Instytucji Pośredniczącej II stopnia kontaktów roboczych Henryka Błaszkiewicz Kierownik Oddziału naboru wniosków II tel. (042)

2 KARTA DZIAŁANIA 6.1 Poddziałanie LP. Konkursu: A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. II kw. X III kw. IV kw. Typ konkursu Otwarty Zamknięty X Planowana alokacja PLN, w tym: PLN dla projektów adresowanych osób w wieku 50+, PLN dla projektów adresowanych osób w wieku lat 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości skonalenia zawowego w regionie. 2. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych. 3. Wsparcie psychologiczno-radcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy. 4. Realizacja programów aktywizacji zawowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawowe Typ/typy projektów staże/praktyki zawowe (operacji) przewidziane szkolenia prowadzące podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawowych. realizacji w ramach 5. Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez konkursu zapewnianie wsparcia szkoleniowego i radczego dla wolontariusza. 6. Wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich). 7. Wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu lub wsparcie adaptacyjne dla osoby odbywającej staż, praktykę zawową lub wolontariat, w zakresie stosowania kompetencji i kwalifikacji pracownika/ stażysty/ praktykanta/ wolontariusza potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy, obejmujące radztwo, szkolenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna. 8. Rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym. 9. Jednorazowy datek relokacyjny w wysokości zł brutto dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jazdu i /lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia. Przewidywane wskaźniki konkursu Szczegółowe kryteria wyboru projektów Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania 760; - w tym liczba osób w wieku lata 190; - w tym liczba osób w wieku lata zamieszkujących obszary wiejskie 61; - w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 303; a) w tym liczba osób niepełnosprawnych 38; b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych 189; c) w tym liczba osób z terenów wiejskich 151; - w tym liczba osób w wieku lata 570; - w tym liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania 760. Kryteria stępu 1. Projekt jest skierowany grup celowych z obszaru województwa łódzkiego, tj. osób fizycznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjna na obszarze województwa łódzkiego. Uzasadnienie: Z uwagi na regionalny charakter wsparcia realizowanego w ramach Priorytetu VI planuje się objęcie pomocą we wdrażanych projektach mieszkańców oraz podmioty działające na obszarze województwa łódzkiego. podstawie treści wniosku o finansowanie 1-9 2

3 2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie zwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa łódzkiego z możliwością ustępnienia pełnej kumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą Uzasadnienie: Ze względu na potrzebę łatwego kontaktu z podmiotem realizującym dany projekt wymagane jest, by biuro projektu znajwało się na terenie województwa łódzkiego. Biuro projektu powinno być prowadzone na terenie województwa przez cały okres realizacji projektu, czyli momentu rozliczenia ostatniego wniosku beneficjenta o płatność. W biurze tym powinna znajwać się kumentacja danego projektu oraz zatrudniona powinna być kadra obsługująca dany projekt. podstawie wniosku o finansowanie 3. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o finansowanie projektu w ramach danego konkursu. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie występowania danego podmiotu w charakterze beneficjenta, a nie partnera. Oznacza to, że niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków, w których dany podmiot występuje w charakterze beneficjenta, może występować w innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez jednego beneficjenta Instytucja Uzasadnienie: 1-9 Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z niespełnieniem przez beneficjenta kryterium stępu. W przypadku wycofania wniosku finansowanie beneficjent ma prawo złożyć kolejny wniosek/ kolejne dwa wnioski. podstawie Rejestru wniosków przyjętych. 4. Projekt przewiduje objęcie wsparciem 100% osób pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 50 roku życia, przy czym wsparcie uwzględnia specyficzne potrzeby tej grupy celowej oraz zakłada adekwatny wybór instrumentów uwzględniający potrzeby oraz możliwości zatrudnienia tej grupy celowej; albo Projekt przewiduje objęcie wsparciem 100% osób pozostających bez zatrudnienia w wieku lat, przy czym wsparcie przewidziane w projekcie ma charakter kompleksowy (obejmuje minimum trzy formy wsparcia skierowane każdego uczestnika projektu) oraz zostało stosowane specyficznych potrzeb tej grupy celowej

4 Uzasadnienie: Kryterium stępu profilujące wsparcie pod kątem potrzeb osób w wieku powyżej 50 roku życia oraz osób młodych pozwoli na aktywizację przede wszystkim grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Osoby powyżej 50 roku życia są grupą społeczną świadczającą szczególnych trudności związanych ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia. Wynika to m.in. z niechęci pracodawców zatrudniania osób starszych, postrzeganych jako mniej wydajnych i gorzej wykwalifikowanych pracowników, jak również z niewielkiej motywacji osób starszych podnoszenia raz zbytych kwalifikacji zawowych, czy też całkowitego przekwalifikowania w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. Wysokie wymagania co kwalifikacji oraz często stawiany przez pracodawców warunek posiadania świadczenia zawowego utrudniają, a często wręcz uniemożliwiają, osobom w wieku lat rozpoczęcie kariery zawowej bezpośrednio po ukończeniu szkoły czy znalezienie trwałego zatrudnienia. Każrazowo należy pamiętać o wewnętrznej specyfice wymienionych grup, która wymaga różnorodnego podejścia, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań. 1-9 podstawie wniosku o finansowanie realizacji 5. Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie: a) dla osób w wieku powyżej 50 roku życia co najmniej 35% albo b) dla osób w wieku lat co najmniej 40%. Uzasadnienie: Kryterium ma na celu zwiększenie efektywności zatrudnieniowej projektów, a tym samym zapewnienie trwałości rezultatów i kontynuację rozwoju osób objętych wsparciem. podstawie wniosku o finansowanie realizacji projektu zgodnie z wytycznymi IZ Sposób pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie załącznik nr 7 Podręcznika wskaźników POKL Projekt zakłada zastosowanie IPD dla wszystkich uczestników projektu w celu zdiagnozowania ich ścieżki rozwoju zawowego. Zdiagnozowanie ścieżki rozwoju każdego uczestnika projektu umożliwi właściwe pasowanie kolejnych form wsparcia pod indywidualne potrzeby uczestnika, a tym samym zapewni większą efektywność podejmowanych działań. Województwo łódzkie ma tychczas niski stopień wykonania wskaźnika Uzasadnienie: 1-9 tyczącego osób objętych IPD, stąd konieczność szerszego zastosowania tego instrumentu. podstawie treści wniosku o finansowanie realizacji Kryteria strategiczne Projekt zakłada podnoszenie i/lub uzupełnianie kwalifikacji i kompetencji zawowych w ramach wsparcia radczoszkoleniowego z uwzględnieniem praktycznego wykorzystania zbytej wiedzy u konkretnego pracodawcy w ramach praktyki zawowej/ stażu/ wolontariatu. WAGA 10 pkt. 4

5 Uzasadnienie: Ważnym elementem procesu aktywizacji osób pozostających bez zatrudnienia jest stworzenie możliwości praktycznego wykorzystania zbytej wiedzy w zakładzie pracy. podstawie treści wniosku o finansowanie realizacji 2. W przypadku gdy projekt przewiduje szkolenia prowadzące podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawowych, planowane szkolenia powinny tyczyć branż: buwlanej, hotelarskiej, farmaceutycznej, AGD, energetycznej, ochroniarskiej i poligraficznej oraz sektorów: zielonej gospodarki, zdrowia i opieki społecznej, usług osobistych, usług dla gospodarstw mowych oraz technologii informacyjno- komunikacyjnych. Realizacja szkoleń musi uwzględniać przede wszystkim przewidywane potrzeby rynku pracy co powinno wyposażyć uczestników projektów w kwalifikacje niezbędne znalezienia pracy. Tendencje obserwowane na rynku pracy województwa łódzkiego potwierdzają zapotrzebowanie na pracowników posiadających kwalifikacje w branżach wskazanych jako branże Uzasadnienie: przyszłości w raporcie Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy Stan i perspektywy rozwoju zasobów ludzkich w branżach przyszłości regionu łódzkiego oraz w sektorach wskazanych w komunikacie Komisji z dnia r. "W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu". podstawie treści wniosku o finansowanie realizacji 3. W przypadku gdy projekt przewiduje szkolenia prowadzące podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawowych, programy szkoleniowe bazują na uznanych/certyfikowanych profilach zawowych lub prowadzą uzyskania uznawanych umiejętności i kompetencji. Premiowane będą projekty, które umożliwią jego uczestnikom uzyskanie kwalifikacji w danym zawodzie. Szkolenia powinny prowadzić uzyskania tytułu kwalifikacyjnego czy uprawnień wykonywania określonego zawodu, a programy szkolenia powinny być opracowane z wykorzystaniem bazy danych standardów kwalifikacji zawowych i/lub modułowych programów szkolenia ustępnionych przez MPiPS lub przy wykorzystaniu innych źródeł informacji np. podstawy programowe kształcenia w zawodzie, czy standardy wymagań Uzasadnienie: egzaminacyjnych tworzone w ramach systemu oświaty. Ponadto szkolenia powinny kończyć się egzaminem teoretycznym i praktycznym przeprowadzanym przez podmiot zewnętrzny w stosunku organizatora szkoleń oraz uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje. Powyższe przyczyni się podniesienia efektywności działań aktywizacyjnych. podstawie wniosku o finansowanie realizacji 4. Projekt jest skierowany w 100% osób fizycznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze powiatów kutnowskiego lub tomaszowskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na ww. obszarze. WAGA WAGA WAGA pkt. 2, 4 5 pkt. 2,4 10 pkt. 5

6 Uzasadnienie: Z diagnozy tyczącej sytuacji na rynku pracy w województwie łódzkim wynika, że powyższe obszary charakteryzują się najwyższymi wskaźnikami bezrobocia w regionie w przeciągu ostatnich 3 lat (dane z lat ) stopa bezrobocia utrzymuje się tam na poziomie powyżej 17,4%. Mieszkańcy tych obszarów pozostają więc w szczególnie trudnej sytuacji zawowej a wsparcie dla nich stworzy możliwość wyrównania szans. Istotnym elementem wsparcia, służącym podniesieniu poziomu aktywności zawowej na ww. obszarach jest również wspieranie mechanizmów współpracy publicznych i niepublicznych podmiotów świadczących usługi na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. w ramach partnerstw publiczno społecznych oraz różnorodnych form dialogu społecznego. 1-9 podstawie treści wniosku o finansowanie realizacji Projekty, których realizacja jest kontynuowana B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI i tytuł projektu UDA-POKL /10-00 Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi kontynuacja Beneficjent systemowy Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Wydział Informacji, Badań i Analiz Okres realizacji projektu Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie w latach (w tym krajowy wkład publiczny) w roku 2013 (w tym krajowy wkład publiczny) ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) ,00 PLN ( ,00 PLN) ,00 PLN ( ,00 PLN) ,00 PLN ( ,00 PLN) Poddziałanie LP. Konkursu: A.1 Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. II kw. X III kw. IV kw. Typ konkursu Otwarty X Zamknięty Planowana alokacja ,00 PLN Typ/typy projektów 1. Projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia obejmujące: (operacji) przewidziane - upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawowego, m.in. poprzez finansowanie realizacji w ramach zatrudnienia radców zawowych i pośredników pracy. konkursu Przewidywane wskaźniki konkursu Liczba miejsc pracy dla radców zawowych i pośredników pracy 82 etaty Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria stępu nie tyczy Kryteria strategiczne nie tyczy 6

7 Poddziałanie Projekty, których realizacja jest kontynuowana B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI i tytuł projektu Beneficjent systemowy Nie tyczy 22 powiatowe urzędy pracy województwa łódzkiego Okres realizacji projektu Kwota poniesionych/planowanych wydatków w projekcie w latach (w tym krajowy wkład publiczny) PLN ( PLN) w roku 2013 (w tym krajowy wkład publiczny) PLN ( PLN) ogółem w projekcie (w tym krajowy wkład publiczny) PLN ( PLN) Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria stępu 1. Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup znajdujących się w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy wynosi: a) ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 45% b) dla osób w wieku lata - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 40% c) dla osób w wieku lata - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 35% d) dla osób niepełnosprawnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30% e) dla osób długotrwale bezrobotnych - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 30%. Uzasadnienie Premiowane będą projekty, które zapewnią trwałość rezultatów i kontynuację rozwoju osób objętych wsparciem. Dlatego wymaga się efektywności zatrudnieniowej realizowanych projektów. Kryterium odnosi się rekrutacji prowadzonej w roku podstawie wniosku o finansowanie realizacji projektu zgodnie z wytycznymi IZ Sposób pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie załącznik nr 7 Podręcznika wskaźników POKL Projekt zakłada zastosowanie IPD dla wszystkich uczestników projektu w celu zdiagnozowania ich ścieżki rozwoju zawowego. 7

8 Uzasadnienie Zdiagnozowanie ścieżki rozwoju każdego uczestnika projektu umożliwi właściwe pasowanie kolejnych form wsparcia pod indywidualne potrzeby uczestnika, a tym samym zapewni większą efektywność podejmowanych działań. Województwo łódzkie ma tychczas niski stopień wykonania wskaźnika tyczącego osób objętych IPD, stąd konieczność szerszego zastosowania tego instrumentu. Kryterium odnosi się rekrutacji prowadzonej w roku podstawie treści wniosku o finansowanie realizacji 3. Projekt skierowany jest osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia pozostających w rejestrze danego PUP, w stosunku ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg stanu na koniec 2012 r. z wyłączeniem osób w obu kategoriach, tj. 50+ i ogółem, które uczestniczyły w projekcie systemowym w latach ). Osoby powyżej 50 roku życia są grupą społeczną świadczającą szczególnych trudności związanych ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia. Wynika to m.in. z niechęci pracodawców zatrudniania osób starszych, postrzeganych jako mniej wydajnych i gorzej wykwalifikowanych pracowników, jak również z niewielkiej motywacji osób starszych podnoszenia raz zbytych kwalifikacji zawowych, czy też całkowitego przekwalifikowania w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. Ponadto województwo łódzkie ma niski stopień wykonania wskaźnika tyczącego liczby osób objętych wsparciem w wieku lata. Wskazanie liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP bez Uzasadnienie uwzględnienia osób już objętych wsparciem w ramach projektu systemowego PUP pozwoli na oszacowanie realnego odsetka osób w kategorii 50+ planowanych aktywizacji w danym roku budżetowym. Każrazowo należy pamiętać o wewnętrznej specyfice grupy celowej, która wymaga indywidualnego podejścia, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań. Kryterium odnosi się rekrutacji prowadzonej w roku podstawie wniosku o finansowanie realizacji 4. Grupę celową w projekcie stanowią co najmniej w 80% osoby, które tychczas nie były objęte wsparciem w ramach projektu systemowego PUP w Poddziałaniu POKL. Uzasadnienie Realizacja projektów systemowych powinna przynosić wartość daną i wsparcie powinno być adresowane jak najszerszego grona osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Ograniczyć należy udział w projekcie osób powracających lub osób kontynuujących w stosunku nowych osób obejmowanych wsparciem. Kryterium odnosi się rekrutacji prowadzonej w roku podstawie wniosku o finansowanie realizacji 8

9 KARTA DZIAŁANIA 6.2 Działanie 6.2 LP. Konkursu: A.1 Typ konkursu Planowana alokacja Typ/typy projektów (operacji) przewidziane realizacji w ramach konkursu Przewidywane wskaźniki konkursu Planowany termin ogłoszenia konkursu Otwarty Zamknięty x PLN I kw. x II kw. 1. Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) obejmujące: radztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej o ile wszyscy członkowie są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie), wysokości 40 tys. zł na osobę (lub 20 tys. zł na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej), wsparcie pomostowe udzielane w okresie 6 / 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, obejmujące a) finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego, b) szkolenia i radztwo w zakresie efektywnego wykorzystania tacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu). Z uwagi na zdefiniowane kryterium stępu nr 4, wskaźniki dla Działania zostały zróżnicowane w zależności od możliwej grupy celowej (jednej z trzech wskazanych w kryterium) tj.: 1. Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie w tym liczba osób w wieku lata w tym liczba osób w wieku lata zamieszkujących obszary wiejskie w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - 18 a) w tym liczba osób niepełnosprawnych - 2 b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych - 8 c) w tym liczba osób z terenów wiejskich w tym liczba osób w wieku lata w tym liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne tacje w tym liczba osób w wieku lata w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - 15 a) w tym liczba osób niepełnosprawnych - 2 b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych - 5 c) w tym liczba osób z terenów wiejskich w tym liczba osób w wieku lata Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym liczba osób w wieku lata w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - 15 a) w tym liczba osób niepełnosprawnych - 2 b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych - 5 c) w tym liczba osób z terenów wiejskich w tym liczba osób w wieku lata 0 albo 1. Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie w tym liczba osób w wieku lata w tym liczba osób w wieku lata zamieszkujących obszary wiejskie w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - 18 a) w tym liczba osób niepełnosprawnych - 2 b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych - 8 c) w tym liczba osób z terenów wiejskich w tym liczba osób w wieku lata w tym liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne tacje w tym liczba osób w wieku lata - 0 III kw. IV kw. 9

10 Szczegółowe kryteria wyboru projektów - w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - 0 a) w tym liczba osób niepełnosprawnych - 2 b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych - 5 c) w tym liczba osób z terenów wiejskich w tym liczba osób w wieku lata Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym liczba osób w wieku lata w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - 0 a) w tym liczba osób niepełnosprawnych - 2 b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych - 5 c) w tym liczba osób z terenów wiejskich w tym liczba osób w wieku lata - 25 albo 1. Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie w tym liczba osób w wieku lata w tym liczba osób w wieku lata zamieszkujących obszary wiejskie w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - 30 a) w tym liczba osób niepełnosprawnych - 30 b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych - 14 c) w tym liczba osób z terenów wiejskich w tym liczba osób w wieku lata w tym liczba osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne tacje w tym liczba osób w wieku lata w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - 2 a) w tym liczba osób niepełnosprawnych - 25 b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych - 8 c) w tym liczba osób z terenów wiejskich w tym liczba osób w wieku lata Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym liczba osób w wieku lata w tym liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy - 2 a) w tym liczba osób niepełnosprawnych - 25 b) w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych - 8 c) w tym liczba osób z terenów wiejskich w tym liczba osób w wieku lata - 7 Kryteria stępu 1. Projekt jest skierowany grup celowych z obszaru województwa łódzkiego, tj. osób fizycznych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa łódzkiego. Uzasadnienie: Z uwagi na regionalny charakter wsparcia realizowanego w ramach Priorytetu VI planuje się objęcie pomocą mieszkańców województwa łódzkiego. podstawie treści wniosku o finansowanie 2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie zwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa łódzkiego z możliwością ustępnienia pełnej kumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą 1 10

11 Uzasadnienie: Ze względu na potrzebę łatwego kontaktu z podmiotem realizującym dany projekt wymagane jest, by biuro projektu znajwało się na terenie województwa łódzkiego. Biuro projektu powinno być prowadzone na terenie województwa przez cały okres realizacji projektu, czyli momentu rozliczenia ostatniego wniosku beneficjenta o płatność. W biurze tym powinna znajwać się kumentacja danego projektu oraz zatrudniona powinna być kadra obsługująca dany projekt. 1 podstawie treści wniosku o finansowanie 3. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o finansowanie projektu w ramach danego konkursu. Uzasadnienie: Ze względu na dążenie stworzenia warunków umożliwiających korzystanie z finansowania projektów większej liczbie beneficjentów wymaga się ograniczenia liczby składanych wniosków dwóch w ramach konkursu. podstawie Lokalnego Systemu Informatycznego - Rejestru wniosków przyjętych. 4. Uczestnikami projektu będą osoby pozostające bez zatrudnienia: w 100% osoby w wieku powyżej 50 lat albo w 100% osoby 30 roku życia albo w 100% osoby niepełnosprawne. Do projektu należy zakwalifikować tylko jedną z powyższych grup. Potrzeba udzielania pomocy grupom w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy zdecywała o skierowaniu wsparcia w postaci bezzwrotnych tacji na założenie działalności gospodarczej osób pozostających bez zatrudnienia: albo w wieku powyżej 50 lat, albo 30 roku życia, albo osób niepełnosprawnych. Kryterium ma na celu umożliwienie powrotu na rynek pracy osobom, które z racji wieku 50+ czy niepełnosprawności utraciły Uzasadnienie: zatrudnienie, ma też pomóc osobom młodym bez świadczenia zawowego w wejściu na rynek pracy. Do jednego projektu należy zakwalifikować w 100% jedną z trzech wymienionych w kryterium grupę osób. podstawie treści wniosku o finansowanie 1 Projekty systemowe, których realizacja rozpocznie się w 2013 r. E.3.1 Projekty współpracy ponadnarowej wdrażane w trybie systemowym Nr Działania / Poddziałania Wyodrębniony projekt współpracy ponadnarowej/ Projekt z komponentem ponadnarowym Projekt z komponentem ponadnarowym 11

12 Planowany tytuł projektu FLEXI MAMA strategia komunikacji z pracodawcami szansą na aktywizację zawową kobiet Nr i nazwa celu szczegółowego, w który wpisuje się dany projekt Typ/typy projektów (operacji) przewidziane realizacji w ramach projektu Forma/y działań kwalifikowanych w ramach współpracy Beneficjent systemowy Nie tyczy 1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości skonalenia zawowego w regionie. 2. Organizacja warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych. 3. Wsparcie psychologiczno-radcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy. 4. Realizacja programów aktywizacji zawowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia: staże/praktyki zawowe 5. Upowszechnianie alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna). 1. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań. 2. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, Wydział Obsługi Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Jobcenter Aarhus Dania 12

13 Czy typ projektu (operacji) został przewidziany w SzOP realizacji w trybie systemowym? TAK Jeżeli NIE należy uzasadnić W związku z małym zainteresowaniem projektodawców realizacją projektów ponadnarowych, a w konsekwencji niezakontraktowaniem środków przeznaczonych na ten cel, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi strzega potrzebę realizacji projektu systemowego z komponentem ponadnarowym, który pozwoli na osiągnięcie poziomu ok. 3 % alokacji przeznaczonej na projekty innowacyjne i ponadnarowe w Priorytecie VI PO KL w woj. łódzkim. Nie bez znaczenia jest fakt, że wśród projektów realizowanych w trybie konkursowym na terenie woj. łódzkiego wciąż brakuje takich, które obejmowałyby kompleksowym wsparciem osoby pozostające bez zatrudnienia poprzez wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia, w tym telepracy. Projekty te nie podejmują również próby usprawnienia współpracy z pracodawcami, stanowiącej istotny element efektywnej aktywizacji osób bezrobotnych. Projekt WUP w Łodzi realizowany w trybie systemowym pozwoliłby rozbuwać proces aktywizacji o nowe elementy, pomijane przez projektodawców, realizujących projekty w trybie konkursowym. W obliczu pogłębiającego się procesu depopulacji w Łódzkiem oraz w związku z rekomenwanymi przez Marszałka Województwa działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie negatywnym zmianom demograficznym w perspektywie czasowej (Plan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim na lata ), WUP w Łodzi planuje realizację projektu, który przyczyni się zniwelowania niekorzystnych zjawisk w obszarze rynku pracy poprzez podjęcie działań ułatwiających godzenie życia zawowego i rodzinnego. Głównym założeniem projektu WUP w Łodzi jest objęcie kompleksowym wsparciem grupy kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka. Identyfikacja potrzeb, indywidualne wsparcie psychologiczno-radcze, szkolenie z zakresu umiejętności miękkich oraz program stażowy w pełni przygotuje młode mamy powrotu na rynek pracy. Projekt zakłada osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej w stosunku uczestniczek projektu na poziomie co najmniej 45%. Aby ułatwić uczestniczkom projektu połączenie opieki nad dzieckiem z aktywnością zawową staż zostanie zorganizowany w formie telepracy. Planowane działania przyczynią się jednocześnie podniesienia atrakcyjności zatrudnienia młodych mam dla potencjalnych pracodawców, a także powszechnego stosowania elastycznych form zatrudnienia na rynku pracy województwa łódzkiego. Aktywizacja zawowa kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka stanowi pożądany kierunek działań w przeciwdziałaniu zjawisku depopulacji oraz bezrobocia na terenie województwa łódzkiego. Koncentracja działań na osobach młodych wpisuje się również w cele rekomenwane przez IZ (Poprawa sytuacji osób młodych na rynku pracy w ramach PO Kapitał Ludzki Wyzwania i konspekt działań). Wybór telepracy jako formy organizacji staży nie jest przypadkowy. Elastyczne formy zatrudnienia stanowią bowiem jeden z instrumentów polityki sprzyjających rodzinie, rekomenwanych w Planie przeciwdziałania depopulacji ( ). Należy również podkreślić, że kształtowanie aktywnych postaw na rynku pracy poprzez m.in. promocję elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy należy strategicznych kierunków działań wskazanych w Strategii Rozwoju Województwa 13

14 NIE Okres realizacji projektu X Łódzkiego W celu usprawnienia systemu powrotu młodych mam na rynek pracy, WUP w Łodzi planuje jednocześnie podjąć próbę zaaptowania duńskiego modelu współpracy z pracodawcami. Raport pt. Działalność powiatowych urzędów pracy w kontekście potrzeb pracodawców opracowany w ramach projektu Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej wskazuje na słabą jakość i niską efektywność kontaktów pracowników publicznych służb zatrudnienia (PSZ) z przedsiębiorcami, co przekłada się na obniżenie skuteczności pomocy osobom pozostającym bez zatrudnienia. Ankietowani przedsiębiorcy skarżyli się na brak elastycznego podejścia pracowników urzędu klienta. Stąd potrzeba usprawnienia komunikacji z przedsiębiorcami poprzez opracowanie w projekcie strategii tworzenia sieci współpracy z pracodawcami wykraczającej poza polskie standardy pośrednictwa pracy. W tym zakresie WUP w Łodzi planuje podjąć ponownie współpracę z partnerem ponadnarowym Jobcenter Aarhus z Danii, z którym w latach zrealizował wyodrębniony projekt współpracy ponadnarowej. Partner, będący w Danii odpowiednikiem naszych publicznych służb zatrudnienia, starczy know-how w zakresie skutecznej komunikacji służb zatrudnienia z pracodawcami. Opracowana strategia stanie się podstawą nawiązania kontaktu i późniejszej współpracy z pracodawcami, u których młode mamy będą odbywały staże w ramach projektu, a w dalszej perspektywie czasu strategia ta może posłużyć wypracowaniu nowych standardów pracy dla instytucji rynku pracy województwa łódzkiego. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi posiada świadczenie w upowszechnianiu elastycznych form zatrudnienia na rynku pracy oraz w pracy z grupą kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka (realizacja projektu współpracy ponadnarowej pn. Elastyczne rozwiązania na rynku pracy w okresie r r. w ramach Poddziałania PO KL). Z badania ewaluacyjnego zrealizowanego projektu wynika, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na terenie województwa łódzkiego na tego typu projekty zarówno ze strony osób pozostających bez zatrudnienia, jak i ze strony pracodawców. Kwota planowanych wydatków w projekcie w roku ,00 PLN ogółem w projekcie ,00 PLN Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane osiągnięcia w ramach projektu w roku 2013 Liczba opracowanych strategii komunikacji z pracodawcami w oparciu o świadczenia duńskie i polskie uwarunkowania 1 (3 %). na koniec realizacji projektu Liczba opracowanych strategii komunikacji z pracodawcami w oparciu o świadczenia duńskie i polskie uwarunkowania 1 (3 %). Liczba podmiotów, wobec których wdrożona zostanie strategia współpracy z pracodawcami 50 (5%). Liczba pracowników instytucji rynku pracy, wśród których zostanie rozpowszechniona wiedza z zakresu stosowania 14

15 Szczegółowe kryteria wyboru projektów Kryteria stępu nie tyczy zaaptowanej w projekcie strategii komunikacji 50 (4%). Liczba kobiet pozostających bez zatrudnienia, które zakończyły program aktywizacji zawowej (IPD, szkolenia, staż) 50; w tym: ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na zakończenie realizacji projektu wynosić będzie co najmniej 45% (57%). Liczba zorganizowanych konferencji podsumowujących 1 (4%). Liczba podmiotów rynku pracy, wśród których rozpowszechniona zostanie wiedza na temat stosowania strategii współpracy z pracodawcami za pomocą działań promocyjnoinformacyjnych (7%). Udział kosztów osiągnięcia głównych rezultatów w projekcie wynosi ok. 80%. Pozostałe 20% kosztów będzie tyczyło zarządzania i ewaluacji G. OPIS MECHANIZMÓW ZAPEWNIAJĄCYCH KOMPLEMENTARNOŚĆ DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W PRIORYTECIE FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW EFS Z DZIAŁANIAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI PRZEZ INNE ŚRODKI WSPÓLNOTOWE Komplementarność działań współfinansowanych z innych środków wspólnotowych zapewniają rozwiązania systemowe przyjęte dla wszystkich programów obsługiwanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. W województwie łódzkim występuje przede wszystkim komplementarność instytucjonalna (Forum Komplementarności, którego głównym zadaniem jest wypracowywanie mechanizmów komplementarności w celu uzyskania synergii interwencji poszczególnych programów wdrażanych w województwie oraz monitorowanie komplementarności wdrażania działań poszczególnych programów operacyjnych, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej). Projekty realizowane w ramach Działania 6.2 są komplemantarne projektów realizowanych w Poddziałaniu odnośnie form wsparcia, różne mogą tu być natomiast grupy celowe w Poddziałaniu są to osoby bezrobotne, natomiast w Działaniu 6.2 oprócz osób bezrobotnych mogą to być osoby nieaktywne zawowo np. osoby w wieku 50+. Można także zauważyć komplementarność Działania 6.2 z Poddziałaniem w zakresie pomocy w otwarciu i prowadzeniu spółdzielni socjalnych. Ponadto spółdzielnie socjalne utworzone w ramach Działania 6.2 PO KL mogą korzystać jako podmioty ekonomii społecznej ze wsparcia oferowanego w ramach projektów wyłonionych w latach ubiegłych w Poddziałaniu PO KL. Ponadto województwo łódzkie na podstawie podpisanego dn r. Porozumienia o współpracy Urzędu Marszałkowskiego z PARP zapewnia komplementarność działań podejmowanych przez Punkty Konsultacyjne oraz Punkty Informacyjne w zakresie popularyzacji informacji o funduszach europejskich. Dodatkowo działające w regionie łódzkim Punkty Konsultacyjne w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorców zapewniają komplementarność na poziomie regionalnym w zakresie działań skierowanych sektora przedsiębiorstw finansowanych z EFS w ramach Poddziałania Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności PO KL. Punkty Konsultacyjne świadczą usługi zarówno dla przedsiębiorców jak również dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarcza zakresie m.in. pozyskiwania wsparcia na realizację projektów finansowanych ze środków europejskich i publicznych w latach , podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej oraz specjalistycznych usług radczych m.in. o charakterze proinnowacyjnym. 15

16 H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych Nazwa wskaźnika Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia końca 2013 r. Wartość celowa wskaźnika Planowany stopień realizacji wskaźnika PRIORYTET VI Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy Wskaźniki produktu Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Priorytetu, w tym ,01% -liczba osób, które były objęte Indywidualnym Planem Działania ,69% Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym: ,52% a) liczba osób, które otrzymały bezzwrotne tacje ,00% b) liczba osób, kóre skorzystały z instrumentów zwrotnych ,82% Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie w pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy ,63% Wskaźniki rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej ,83% Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych Cel szczegółowy 3. Zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą 16

17 H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych Nazwa wskaźnika Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia końca 2013 r. Wartość celowa wskaźnika Planowany stopień realizacji wskaźnika PRIORYTET VI Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych Wskaźniki produktu Liczba osób w wieku lata, które zakończyły udział w projekcie, w tym ,86% -osoby z terenów wiejskich ,78% Liczba osób w wieku lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej ,02% Wskaźniki rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (przekazanych osobom w wieku lata) ,75% Cel szczegółowy 3. Zmiejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich) Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą Pole wypełniane automatycznie 17

18 H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych Nazwa wskaźnika PRIORYTET VI Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia końca 2013 r. Wartość celowa wskaźnika Planowany stopień realizacji wskaźnika Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych Cel szczegółowy 3. Zmiejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zamieszkujące na obszarach wiejskich) Wskaźniki produktu Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które zakończyły udział w ,78% a) liczba osób długotrwale bezrobotnych ,09% b) liczba osób niepełnosprawnych ,34% c) liczba osób zamieszkujących tereny wiejskie ,73% Liczba osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym: ,39% a) liczba osób długotrwale bezrobotnych ,57% b) liczba osób niepełnosprawnych ,45% c) liczba osób zamieszkujących tereny wiejskie ,35% Wskaźniki rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej przekazanych osobom znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy ,54% Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą n/d Pole wypełniane automatycznie 18

19 H. Wskaźniki monitorowania Priorytetu wg celów szczegółowych Nazwa wskaźnika Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia końca 2013 r. Wartość celowa wskaźnika Planowany stopień realizacji wskaźnika PRIORYTET VI Cel szczegółowy 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy Cel szczegółowy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych Cel szczegółowy 3. Zmiejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby Cel szczegółowy 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych Wskaźniki produktu Liczba osób w wieku lata, które zakończyły udział w projekcie ,49% Liczba osób w wieku lata, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej ,83% Wskaźniki rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej (przekazanych osobom w wieku lata) ,94% Inne wskaźniki produktu określone przez Instytucję Pośredniczącą Inne wskaźniki rezultatu określone przez Instytucję Pośredniczącą Pole wypełniane automatycznie 19

20 I. KONTRAKTACJA I WYDATKI W PODZIALE NA DZIAŁANIA I PODDZIAŁANIA (wyłącznie kwoty środków publicznych) 2013 r. wynikająca z PD na 2012 Kontraktacja 2013r. wynikająca z PD na 2013 Kontraktacja 2014 r. wynikajca z PD 2013 Kontraktacja narastająco (w tym wynikająca z PD 2013) Wydatki 2013r. Ogółem publiczne Budżet państwa Budżet JST Fundusz Pracy PFRON Wydatki wynikające z kontraktacji narastająco Wartość wydatków w zatwierdzonych wnioskach o płatność w 2013 r = Działanie , , , , , , , ,00 0, , ,00 Poddziałanie , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Poddziałanie , ,00 0, , , , , ,00 0, , ,00 Poddziałanie 6.1.3* 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Działanie 6.2 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 Działanie 6.3 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 RAZEM PRIORYTET VI , , , , , , , ,00 0, , ,00 w tym projekty innowacyjne 0,00 0,00 0, , , , , ,00 w tym projekty współpracy ponadnarowej , ,00 0, , , , , , * -w kolumnie 5 uwzględniono częściowe zwiększenie alokacji FP wynikające z pisma MRR - DZF-IX-82258(2)-11-MMaj/12, co pozwoli na zakontraktowanie w 2013r. planowana kwotę ,00 20

21 PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA Miejscowość, data Pieczęć i podpis osoby upoważnionej 21

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon 4 E-mail INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki Województwo świętokrzyskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki Województwo świętokrzyskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014 2015

Plan działania na lata 2014 2015 Plan działania na lata 2014 2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 204-205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VIII. Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII KARTA DZIAŁANIA 8.1. Poddziałanie 8.1.2

Wyciąg z Planu działania na lata 2014-2015 dla Priorytetu VIII KARTA DZIAŁANIA 8.1. Poddziałanie 8.1.2 Wyciąg z Planu działania na lata 204-205 dla Priorytetu VIII Poddziałanie 8..2 KARTA DZIAŁANIA 8. LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw. III kw. Typ konkursu Otwarty Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

KARTA DZIAŁANIA 6.1. Poddziałanie 6.1.1. Wyciąg z Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VI

KARTA DZIAŁANIA 6.1. Poddziałanie 6.1.1. Wyciąg z Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VI Wyciąg z Planu działania na rok 20 dla Priorytetu VI Poddziałanie 6.. KARTA DZIAŁANIA 6. LP. Konkursu: A. Planowany termin ogłoszenia konkursu I kw. x II kw. III kw. IV kw. Otwarty Typ konkursu Zamknięty

Bardziej szczegółowo

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu.

Lp. Brzmienie kryterium Definicja kryterium Opis kryterium 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek dla danego podregionu. Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu - systematyka kryteriów wyboru projektów konkursowych współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów

Bardziej szczegółowo

KARTA DZIAŁANIA 7.1 B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM. Ośrodki Pomocy Społecznej, liczba OPS kontynuujących projekty - 128

KARTA DZIAŁANIA 7.1 B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM. Ośrodki Pomocy Społecznej, liczba OPS kontynuujących projekty - 128 Wyciąg z Planu działania na rok 2011 dla Priorytetu VII KARTA DZIAŁANIA 7.1 Poddziałanie 7.1.1 Projekty, których realizacja jest kontynuowana B1.1 PROJEKT REALIZOWANY W TRYBIE SYSTEMOWYM Nr umowy z KSI

Bardziej szczegółowo

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Pomocy Społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL 2007-2013. dla Instytucji Pomocy Społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Instytucji Pomocy Społecznej Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 156/328/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 18 lutego 2014 roku Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Białystok, dn. 13 czerwca 2013 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie informacyjne dotyczące dokumentacji konkursowej konkursu zamkniętego Nr 1/POKL/6.1.1/2013 w ramach Poddziałania6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Białystok,

Bardziej szczegółowo

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP.

jest, aby każdy z uczestników projektu objęty został IPD. Nie jest jednak wymogiem, aby przedmiotowe IPD sporządzone było wyłącznie przez PUP. W związku z dużą liczbą pytań dotyczących ogłoszonego naboru w ramach Poddziałania 7.1.1 Aktywna integracja projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR i ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Województwo podkarpackie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81 445

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Program Operacyjny Kapitał Ludzki - terminarz Spis treści VII PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ... 2 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej... 2 VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI...

Bardziej szczegółowo

Realizacja komponentu regionalnego PO KL wdrażanego przez DWUP w 2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 18 listopad 2009r.

Realizacja komponentu regionalnego PO KL wdrażanego przez DWUP w 2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 18 listopad 2009r. Realizacja komponentu regionalnego PO KL wdrażanego przez DWUP w 2009r. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 18 listopad 2009r. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok

Plan działania na rok Załącznik 7 Wzór Planu Działania oraz instrukcja wypełniania Planu Działania Plan działania na rok PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 203 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Województwo podkarpackie Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia w ramach Osi VII Regionalny rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS

Możliwości wsparcia w ramach Osi VII Regionalny rynek pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS Możliwości wsparcia w ramach Osi VII Regionalny rynek pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS Działanie Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 204-205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. RYNEK PRACY OTWARTY

Bardziej szczegółowo

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów:

Priorytet 8.2 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Dział anie 8.3 Tryb wyboru projektów: Oś 8 Rynek pracy Priorytet 8.2 (PI 8.iii) Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy Działanie 8.3 Wsparcie osób poszukujących pracy - 55 000 000 EUR Tryb wyboru projektów:

Bardziej szczegółowo

22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013

22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013 22 marca 2013r. Specyfika projektów współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu 1/POKL/9.1.2/PN/2013 Typy wsparcia Programy rozwojowe szkół i placówek 1 prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny Telefon Faks E-mail

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktualny stan działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 25 czerwca 2013 r. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA

Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Europejski Fundusz Społeczny a możliwości dofinansowania przygranicznej współpracy szkół KONFERENCJA Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok,

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy

Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Bezzwrotne wsparcie dla przedsiębiorcy Powiatowe Urzędy Pracy Dotacje Zarejestrowanym osobom bezrobotnym mogą być przyznane jednorazowo środki z Funduszu Pracy - podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2011

Plan działania na rok 2011 Plan działania na rok 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczecin, dnia 23 stycznia 2013 r. Dane statystyczne 16,7% Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Województwo podkarpackie Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy 1. Numer i nazwa osi priorytetowej 2. Cele szczegółowe osi priorytetowej 3. Charakter osi Pro rata 4. Fundusz (nazwa i kwota w EUR) Oś I Osoby młode na rynku

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Załącznik nr 3 do notatki służbowej z dnia 07.10.2013r. w sprawie zatwierdzenia zmian Planów Działania dla Priorytetów VI-IX w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok

Bardziej szczegółowo

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r.

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r. Planowany harmonogram konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku Poddziałanie Typ/typy projektów przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 20-02-0 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 20 ROK DLA PRIORYTETU I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Działając

Bardziej szczegółowo

Zał. 1 do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 60/11/IV/2011 z dnia 13 stycznia 2011r.

Zał. 1 do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 60/11/IV/2011 z dnia 13 stycznia 2011r. Plan działania na rok 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny Telefon E-mail Dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2011

Plan działania na rok 2011 Plan działania na rok 2011 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII Promocja integracji społecznej Województwo Urząd

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 5/15 Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 z dnia 26 maja 2015 r. nr i nazwa osi priorytetowej 8 RYNEK PRACY nr i nazwa działania 8.1 Aktywizacja zawodowa projekty powiatowych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny Telefon Faks E-mail Dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

ifundusze Unia Europejska B B I

ifundusze Unia Europejska B B I Wojewódzki Urząd Procy w Opolu Oś priorytetowa I Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Opole, 4 luty 2015 r. i B B I Europejski Fundusz Społeczny «5 1, M Rola Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu (WUP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 15 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020

Załącznik nr 15 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 Załącznik nr 15 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020 Wytyczne w zakresie realizacji projektów w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

W dniu 19 marca 2009 roku Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania na 2009 r. dla Priorytetu V Dobre rządzenia PO KL.

W dniu 19 marca 2009 roku Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania na 2009 r. dla Priorytetu V Dobre rządzenia PO KL. Warszawa, 2009-03-30 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2009 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 i 5.5 W RAMACH PRIORYTETU V DOBRE RZĄDZENIE PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W dniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tureckim(i) załącznik do Zarządzenia nr 13/2015 Dyrektora PUP z dnia 14.05.2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12. Komitetu Monitorującego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Uchwała nr 12. Komitetu Monitorującego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020. z dnia 30 kwietnia 2015 roku. Uchwała nr 12 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia szczegółowych kryteriów wyboru projektów dla Działania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r.

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Typy wsparcia 1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego 1 ) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Przewodnik po Działaniach wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Katowice, lipiec 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Co możemy osiągnąć dzięki PO KL?

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 1 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C)

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez regiony w ramach POKL

Zadania realizowane przez regiony w ramach POKL Zadania realizowane przez regiony w ramach POKL 1 Wspieranie kształcenia ustawicznego osób w wieku 50+ (zadanie o symbolu 2.10) Zadanie realizowane w ramach Priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

PYTANIE: Czy Zrzeszenie Pracodawców może wziąć udział w konkursie nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15? Czy może wystąpić jako Beneficjent?

PYTANIE: Czy Zrzeszenie Pracodawców może wziąć udział w konkursie nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15? Czy może wystąpić jako Beneficjent? PYTANIE: Jak mierzyć osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w ramach poszczególnych grup uczestników, które zakończyły udział w projekcie w ramach ogłoszonego konkursu RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15?

Bardziej szczegółowo

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r.

MAMA MOŻE WSZYSTKO. Informacja prasowa, 12 października 2009 r. MAMA MOŻE WSZYSTKO Informacja prasowa, 12 października 2009 r. Powrót do pracy po urlopach wychowawczych często jest dla kobiet wyzwaniem, zwłaszcza, że elastyczne formy zatrudnienia, czy praca na odległość

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2009

Plan działania na rok 2009 Plan działania na rok 2009 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca VII. Promocja integracji społecznej Województwo Urząd

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 Sposób mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie w ramach CT 8 RPO WO 2014-2020

ZAŁĄCZNIK NR 3 Sposób mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie w ramach CT 8 RPO WO 2014-2020 ZAŁĄCZNIK NR 3 Sposób mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej w projekcie w ramach CT 8 RPO WO 2014-2020 /dotyczy tylko naboru wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PO WER Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku

Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku Wdrażanie Działań 6.1 i 8.1 PO KL w województwie podlaskim w 2010 roku Harmonogram konkursów na 2010 rok (Działania 6.1 i 8.1 PO KL) www.pokl.up.podlasie.pl Zakładka: konkursy Harmonogram konkursów na

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014 Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce 26 września 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy. Stopa

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1

MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 MATERIAŁ POMOCNICZY DLA PROJEKTODAWCÓW PODDZIAŁANIA 9.1.1 UZASADNIENIE POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU W ramach Poddziałania 9.1.1 mogą być realizowane następujące typy projektów: 1. Tworzenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2012

Plan działania na rok 2012 Plan działania na rok 2012 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU ZASADY REALIZACJI PROJEKTU Powiatu mrągowskiego/powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie pt. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mrągowskim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ NA WARSZTAT NR 2: INTEGRACJA SPOŁECZNA I RYNEK PRACY

MATERIAŁ NA WARSZTAT NR 2: INTEGRACJA SPOŁECZNA I RYNEK PRACY MATERIAŁ NA WARSZTAT NR 2: INTEGRACJA SPOŁECZNA I RYNEK PRACY Dla organizacji pozarządowych działających w obszarze integracji społecznej i rynku pracy szczególne znaczenie mają zapisy trzech priorytetów

Bardziej szczegółowo

» REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 2013-2015 R. «

» REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 2013-2015 R. « » REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 2013-2015 R. «realizowany w ramach projektu: Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Projekty i programy rynku pracy. Brańsk, 15.02.2011 r.

Projekty i programy rynku pracy. Brańsk, 15.02.2011 r. Projekty i programy rynku pracy Brańsk, 15.02.2011 r. Projekt systemowy urzędu pracy: Bądź aktywny rynek pracy XXI wieku czeka Działania w roku 2011: Szkolenia indywidualne, organizowane w związku z gwarancją

Bardziej szczegółowo

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r.

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r. Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków Wrocław październik, 2015 r. RPO WD 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 Spowolnienie gospodarcze ZPORR oraz SPO

Bardziej szczegółowo

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL. 9 czerwca2011

Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL. 9 czerwca2011 Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 6.2 i 8.1.2 PO KL 9 czerwca2011 W ramach Działania 6.2 przewidziano wsparcie dla osób zamierzających rozpocząd działalnośd gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu

Nowe. zatrudnienia. perspektywy. -outplacement na Mazowszu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nowe perspektywy zatrudnienia -outplacement na Mazowszu Szanowni Państwo, informacja zawarta w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów

Typ projektu ( REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY )) kształcenie uczniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Poddziałanie 10.1.3(10i) Typ projektu ( REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA DZIAŁANIA 8.1. Poddziałanie 8.1.1

KARTA DZIAŁANIA 8.1. Poddziałanie 8.1.1 KARTA DZIAŁANIA 8. Poddziałanie 8.. LP. Konkursu: Typ konkursu A. Planowana alokacja Typ/typy projektów (operacji) przewidziane realizacji w ramach konkursu Szczegółowe kryteria wyboru projektów Planowany

Bardziej szczegółowo

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS REGIONALNY RYNEK PRACY 8i - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2013

Plan działania na rok 2013 Plan działania na rok 203 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Województwo Podkarpackie Instytucja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI CEL I ALOKACJA FINANSOWA PTOGRAMU Cel główny PO Kapitał Ludzki - wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Alokacja finansowa Programu wynosi 11.420.207.059 euro

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r.

DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Łódź, 05 czerwca 2013 r. DZIAŁANIA SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Łódź, 05 czerwca 2013 r. Województwo Łódzkie 268.448 osób niepełnosprawnych w wieku 15 lat i więcej 6.308 dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo