BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BAZY DANYCH Materiały do wykładów dr inż. Janusz Kosiński"

Transkrypt

1 BAZY DANYCH Materiały y do wykład adów dr inż.. Janusz Kosiński ski

2 Wprowadzenie do tematyki baz danych 2

3 Typowy ręczny system ewidencjonowania. Kluczami ręcznej bazy danych są zapisy na papierze. 3

4 Komputerowa baza danych - zautomatyzowana wersja funkcji ewidencjonowania i wyszukiwania, stosowanych w systemach ręcznych. 4

5 Komputerowe bazy danych przechowują informacje w zdefiniowanych formatach i strukturach -od prostych linii tekstu (np. imię, adres), do złożonych struktur danych, zawierających obrazy, dźwięki czy filmy. 5

6 Przechowywanie danych w ściśle określonych formatach umożliwia systemowi zarządzania bazą danych (DBMS database management system) przemianę danych w informacje użyteczne raporty, odpowiedzi na pytania. 6

7 Baza danych narzędzie umożliwiające skuteczne i wydajne przechowywanie oraz manipulowanie informacjami - w tym rozumieniu, że dane są chronione przed przypadkowym uszkodzeniem lub zagubieniem, oraz że mogą być przeglądane w różny sposób, zależnie od przyjętych założeń i ograniczeń. Baza danych - fizyczna implementacja modelu relacyjnego opisującego pewne aspekty rzeczywistości zgodnie z regułami, zaproponowanymi przez E.F.Codd a w końcu lat

8 BAZA DANYCH (BD) jest modelem informacyjnym pewnego aspektu rzeczywistości (fizycznej lub / i wyobrażalnej) jest uporządkowanym zbiorem danych przechowywanych w pamięci komputera, których zadaniem jest reprezentowanie tej rzeczywistości. 8

9 Funkcje bazy danych: Wyszukiwanie (Zapytania) Aktualizacja Zapisywanie/Wprowadzanie Usuwanie NAJWAŻNIEJSZĄ i NAJCZĘŚCIEJ wykorzystywaną funkcją jest Wyszukiwanie (Zapytania) BD INTEGRUJE dane wielu użytkowników - każdy użytkownik zainteresowany jest tylko pewnym jej fragmentem (w tym sensie BD ma charakter zintegrowany) 9

10 BD MOŻNA PODZIELIĆ ze względu na sposób zarządzania na operacyjne bazy danych i analityczne bazy danych: * OPERACYJNE BD - znajdują zastosowanie w codziennym funkcjonowaniu organizacji przechowują dane dynamiczne * ANALITYCZNE BD -są wykorzystywane do przechowywania danych historycznych / statystycznych, które bardzo rzadko ulegają zmianom. 10

11 Model bazy danych - zbiór zasad, którymi należy się posługiwać podczas tworzenia bazy danych. - określa się reguły, zgodnie z którymi dane umieszcza się w strukturach. - określane są również dozwolone operacje. Definicja struktury danych - specyfikacja reprezentacji dozwolonych w modelu obiektów (encji) oraz ich związków. 11

12 W informatyce wyróżniamy główne modele baz danych: hierarchiczny model danych relacyjny model danych grafowy model danych obiektowy model danych sieci semantyczne strumieniowe bazy danych (nowe podejście) 12

13 Encja* Model danych Dostawca Wytwarza dane bazując na Wykorzystuje dane bazując na Klient Odnosi się do Pakiet wymiany Definiuje format wynikowy dla Odnosi się do Definiowa nie płatności pojęciowy opis w przestrzeni problemów - zawierający definicje encji i ich atrybutów (Klient, na przykład, jest encją, i może mieć atrybuty: Nazwisko i Adres), oraz ograniczeń Punkt zapytań Umożliwia dostęp do Dane* (np. Nazwisko_Klienta nie może być puste). opcjonalne * - wskazuje przejście do innego obszaru modelowania Model danych zawiera również opis relacji między encjami i dowolnymi ograniczeniami tych relacji (na przykład menedżerowie nie mogą posiadać więcej niż pięć osób składających im raporty) Model danych nie zawiera żadnych odwołań do fizycznego formatu systemu. 13

14 Model danych ID Budynek Wejście Ulica ID Lokalizacja ID Działka Data nabycia Encja Właściciel Adres Podatek Relacja Atrybut 14

15 Model danych (MD) Jest NARZĘDZIEM właściwej INTERPRETACJI DANYCH ZAWARTYCH w BD Jest ZBIOREM ABSTRAKCYJNYCH POJĘĆ umożliwiających ODWZOROWANIE (reprezentację) OKREŚLONYCH WŁASNOŚCI danej organizacji MD powinien być ADEKWATNY do MODELOWANEJ RZECZYWISTOŚCI każda BD i SZBD muszą stosować się do ZASAD określonego MD 15

16 Termin MODEL DANYCH (MD) jest najczęściej używany w znaczeniu: ARCHITEKTURA DANYCH oraz ZBIÓR WYMAGAŃ W odniesieniu do danych MD jako architektura tozbiór zasad: definiowania danych (zbiór reguł określających strukturę danych) operowania danymi (zbiór reguł określających jak operuje się danymi) integralności danych (zbiór reguł określających, które stany BD są poprawne) MD jako zbiór wymagań to zintegrowany, niezależny od implementacji zestaw wymagań dotyczący danych dla pewnej aplikacji (np. kartoteka_zatrudnionych, przetwarzanie _zamówień) 16

17 TYPY MODELI DANYCH: PROSTE MD (OBIEKTY REPREZENTOWANE SĄ PRZY POMOCY STRUKTURY REKORDÓW ZGRUPOWANYCH W STRUKTURACH PLIKÓW); 17

18 TYPY MODELI DANYCH: KLASYCZNE (HIERARCHICZNE, SIECIOWE I RELACYJNE); Relacja SSAN jest kluczem Kolumna SSAN Nazwisko DataUr Krotka Borek 7/52 18

19 TYPY MODELI DANYCH: Mapa Semantyczna Użytkownik danych * Kim ja jestem? (użytkownik123) * Co ja chcę? (a, b, c) *Jakie jednostki są mi potrzebne? Zwracane wartości odpowiadające zapotrzebowanej liście elementów (a=10m, b=8kg, c=0,05kg) SEMANTYCZNE Usługa Dostępu do Danych (DOSTARCZAJĄ METODY REPREZENTOWANIA ZNACZENIA INFORMACJI): 1. Wysyła zapotrzebowania do Mapy Semantycznej 2. Pobiera informację z Mapy Semantycznej 3. Ustala adres źródła danych * wywołuje standard metody dostępu * wysyła listę elementów do pozyskania 4. Pobiera zwracane dane z adresu źródła danych * pobiera wartości źródłowe * pobiera jednostki źródłowe 5. Przemieszcza się do źródła skojarzeń * wywołuje standard metody skojarzeń * wysyła listę elementów do pozyskania 6. Pobiera zwracane dane z adresu skojarzeń * pobiera wymagane wartości * Pobiera wymagane jednostki Lista potrzeb * Kto potrzebuje? (użytkownicy123) * Co potrzebują? (a, b, c) Nazwane potrzeby z wartościami (a=10m, b=8kg, c=0,05kg) Zwracana lista * adres źródła metadanych (adres źródła: * nazwa elementu w źródle danych (lista źródeł: x, y, z) * adres metadanych skojarzeń (adres skojarzeń: lista nazw źródłowych (x, y, z) Metoda Dostępu do Danych lista nazw źródłowych (x, y, z) z wartościami (x=10m, y=5kg, z=3kg) Skojarzenia a = x b = y + z c = 0,1*z Źródlo danych (nie koniecznie baza danych) * lista danych źrółowych z wartościami (x=10m, y=3kg, z=5kg) * lista zapotrzebowań (a, b, c) 19

20 TYPY MODELI DANYCH: Nadklasa obiektu OBIEKTOWE MD należy do (OBIEKTY I KLASY OBIEKTÓW POWIĄZANE MECHANIZMAMI ABSTRAKCJI) Ssak Atrybuty ma Klasa obiektu należy do jest częścią Obiekt Obiekt złożony -KolorOczu: int +getkoloroczu:int ma należy do Atrybuty Część obiektu Pies -czestszczek: int +szczek:void Kot -czestmiaucz: int +miaucz:void OwczarekNiem Pudel +jestniem:void +jestfranc:void 20

21 MODELE POJECIOWE (konceptualne) (Najbardziej zbliżone do sposobu analizy modelowanej rzeczywistości klasyfikacja obiektów i związków z punktu widzenia projektanta) Relacje między obiektami Plik jest jest Kontener Miejsce pracy Obszar pracy jest jest zawiera jest Dana jest Obiekt Urządzenie reprezentuje zawiera Elementy wizualne Ikona modyfikuje jest na jest Elementy widoczne Widok Okno zawiera zawiera jest na Wskaźnik jest jest w Sterowanie steruje jest na Kursor Ekran modyfikuje steruje Mechanizmy interakcji Wejście reprezentuje reprezentuje jest jest Mysz Klawiatura 21

22 MODELE IMPLEMENTACYJNE (Reprezentacja BD w konkretnym systemie, np. ACCESS, SYBASE, ORACLE, INFORMIX, DB2, INGRES, MS SQL) JDBC-database ResultSet interaction ResultSet Dyrektywa Aplikacja PreparedSet Połączenie ResultSet Dyrektywa wywoływalna Menedżer urządzeń Sterownik Oracle JDBC ODBC Most Sterownik Sybase BD Oracle Sterownik ODBC BD Sybase BD ODBC 22

23 MODELE FIZYCZNE (Sposób organizacji danych w pamięci pomocniczej, zewnętrznej) CPU CACHE PAMIĘĆ GŁÓWNA DYSK Składowanie podstawowe Składowanie drugoplanowe TAŚMA Składowanie trzecioplanowe Zapotrzebowanie na dane Dane odpowiadające zapotrzebowaniu 23

24 BD bez względu na zastosowany model danych, powinna być efektywnie zarządzana: PODSTAWOWE FUNKCJE ZARZĄDZANIA BD OPTYMALIZACJA ZAPYTAŃ (najkrótszy czas odpowiedzi) ZAPEWNIENIE INTEGRALNOŚCI BD (nie może być stanu BD, który nie istnieje w modelowanej rzeczywistości) ZARZĄDZANIE DOSTĘPEM WSPÓŁBIEŻNYM (użytkownik BD nie może odczuć obecności drugiego użytkownika) ODTWARZANIE POPRZEDNIEGO STANU BD (odporność na awarie) OCHRONA DANYCH (uniemożliwienie niepowołanego dostępu) 24

25 SYSTEM BAZY DANYCH (SBD) to BD i ŚRODKI PROGRAMOWE umożliwiające współbieżne operowanie na niej. SBD opisuje pewne aspekty rzeczywistości danej organizacji. FUNDAMENTALNĄ CECHĄ SBD jest zapewnienie UŻYTKOWNIKOM takiego poziomu ABSTRAKCJI WIDZENIA DANYCH, który przesłania szczegóły dotyczące ich struktury fizycznej. Uzyskuje się to dzięki oferowanym MODELOM DANYCH (MD) 25

26 ZINTEGROWANA BAZA DANYCH PrWs 1 PrWs PrWs n PROGRAMY WSADOWE SYSTEM BAZY DANYCH BEZPOŚREDNI UŻYTKOWNICY 26

27 UŻYTKOWNICY SCHEMAT ZEWNĘTRZNY SCHEMAT ZEWNĘTRZNY N POZIOM ZEWNĘTRZNY SCHEMAT POJĘCIOWY POZIOM POJĘCIOWY SCHEMAT IMPLEMENTACYJNY POZIOM IMPLEMENTACJI BD BD BD POZIOM FIZYCZNY TRÓJPOZIOMOWA ARCHITEKTURA SBD 27

28 JĘZYKI BAZ DANYCH: standard SQL 92 JĘZYK DEFINIOWANIA DANYCH (Data definition language DDL) umożliwia definiowanie struktury danych przechowywanych w BD, a więc tworzenie schematu implementacyjnego JĘZYK MANIPULOWANIA DANYMI (Data manipulation language DML) umożliwia wypełnianie BD nowymi danymi, ich aktualizację i usuwanie JĘZYK STEROWANIA DANYMI (Data control language DCL) - nadaje uprawnienia użytkownikowi BD JĘZYK ZAPYTAŃ (Query language) umożliwia pobieranie z BD informacji zgodnych z wyspecyfikowanymi warunkami 28

29 POWSZECHNYM STANDARDEM w dziedzinie języków baz danych oferowanym przez większość firm producentów jest SQL. UMOŻLIWIA ON ZARÓWNO DEFINIOWANIE JAK I MANIPULOWANIE DANYMI, A ZATEM ZAWIERA KOMPONENTY DDL I DML. 29

30 WŁAŚCIWOŚCI BAZY DANYCH: WSPÓŁDZIELENIE DANYCH (BD jest używana przez więcej niż jedną osobę) INTEGRACJA DANYCH (jeden logiczny element danych jest przechowywany tylko w jednym miejscu BD, nie ma niepotrzebnych lub powtarzających się danych) INTEGRALNOŚĆ DANYCH (BD powinna dokładnie odzwierciedlać obszar analizy, którego ma być modelem) NIEZALEŻNOŚĆ DANYCH: LOGICZNA (dane oddzielone są od procesów, które używają tych danych; organizacja danych jest niewidoczna dla użytkowników i programów użytkowych korzystających z danych) FIZYCZNA (rozszerzenie lub zmiana struktury fizycznej komputera nie wpływa na stan BD) 30

31 WŁAŚCIWOŚCI BAZY DANYCH: ABSTRAKCJA DANYCH (BD może być traktowana jako model informacyjny, odwzorowujący istotne właściwości rzeczywistości) RÓŻNORODNOŚĆ SPOSOBÓW WIDZENIA DANYCH (możliwość używania tzw. FILTRÓW PERSPEKTYW, które są nakładane na te same dane) ZASTOSOWANIE DEKLARATYWNYCH JĘZYKÓW PROGRAMOWANIA (co zrobić? a nie, jak zrobić?) BEZPIECZEŃSTWO DANYCH (zabezpieczenie BD przed utratą integralności) WIZUALIZACJA INTERFEJSÓW DO DANYCH (możliwość wyświetlania tych samych danych w różnych formatach) 31

32 KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA BAZ DANYCH: ZMNIEJSZENIE NADMIAROWOŚCI (wykorzystywanie danych przez różnych użytkowników nie powoduje dublowania aplikacji) WSPÓŁDZIELENIE DANYCH (współbieżne wykorzystywanie danych przez różnych użytkowników i aplikacje) AUTORYZACJA DOSTĘPU DO DANYCH (ograniczenie dostępu do danych problem niepowołanych użytkowników) REPREZENTACJA ZŁOŻONYCH ZWIĄZKÓW MIEDZY DANYMI (związki intuicyjne, semantyczne) INTEGRALNOŚĆ DANYCH (zabezpieczenie przed definiowaniem niewłaściwych związków relacji i nadawaniem złych wartości) MOŻLIWOŚĆ OCHRONY PRZED AWARIAMI (odtwarzanie stanu BD sprzed awarii) 32

33 KIEDY NALEŻY ROZWAŻYĆ ZASADNOŚĆ STOSOWANIA BD: SEKWENCYJNE ŚCIŚLE SKORELOWANE, przetwarzanie danych przez jednego użytkownika NISKI STOPIEŃ wzajemnego powiązania danych MECHANIZMY w zakresie współbieżności dostępu, bezpieczeństwa danych, odtwarzania BD po awariach oraz definiowania ograniczeń integralności, planowanego do wdrożenia SZBD są nadmiarowe w stosunku do potrzeb OGRANICZENIA czasowe i finansowe 33

34 SYSTEM BAZY DANYCH Aplikacja zawiera formularze i raporty z którymi użytkownik wchodzi w interakcję Silnik bazy danych nie jest częścią bazy danych Baza danych zawiera fizyczną implementację schematu i danych Schemat bazy danych opisuje model danych w bazie Model danych jest pojęciowym opisem przestrzeni problemów Przestrzeń problemów jest dobrze zdefiniowaną częścią realnego świata 34

35 Formularze WWW WE / WY programów Interfejs SQL Polecenia SQL Przepływ poleceń Wykonanie projektu Obliczenia operatorowe Analizowanie składni Optymalizacja Interakcje Silnik Menedżer Transakcji Menedżer Zabezpieczeń Kontrola Współbieżności Pliki i metody dostępu Menedżer er buforów Menedżer przestrzeni dysku Menedżer odtwarzania stanu początkowego DBMS Pliki indeksów Pliki danych Katalog systemowy Odniesienia Baza Danych 35

36 Relacyjny model danych 36

37 37

38 1970r E. F. CODD, badacz zatrudniony przez firmę IBM, opublikował dzieło swojego życia pt. RELACYJNY MODEL LOGICZNY DLA DUŻYCH BANKÓW DANYCH Edgar F. Codd ( ) powstają relacyjne bazy danych (RBD) oparte na dwóch gałęziach matematyki Teorii mnogości i rachunku predykatów pierwszego rzędu 38

39 1979r E. F. CODD publikuje na konferencji - AUSTRALIAN COMPUTER SOCIETY pracę pt. Extending the Relational Database Model to Capture More Meaning, w której przedstawił rozszerzoną wersję relacyjnego modelu danych RM/T 1985r E. F. CODD formułuje zasady dla RBD Zasady E.F. Codda, znane jako Twelve Principles of Relational Databases, dostarczają kryteriów do definiowania relacyjnych systemów baz danych: 39

40 Kryteria relacyjności baz danych 1. Informacje są reprezentowane logicznie w tabelach. 2. Dane są logicznie dostępne przez podanie nazwy tabeli, wartości klucza podstawowego i nazwy kolumny. 3. Wartości NULL są traktowane w jednolity sposób jako brakujące informacje. Nie mogą być traktowane jako puste łańcuchy znaków, puste miejsca czy zera. 4. Metadane (dane dotyczące bazy danych) są umieszczane w bazie danych dokładnie tak, jak zwykłe dane.. 5. Język (instrukcje) obsługi danych ma możliwość definiowania danych i perspektyw, więzów integralności, przeprowadzenia autoryzacji, obsługi transakcji i manipulacji danymi. 6. Perspektywy reagują na zmiany swoich tabel bazowych. Analogicznie zmiana w perspektywie powoduje automatycznie zmianę w tabeli bazowej. 7. Istnieją pojedyncze operacje pozwalające na wyszukiwanie, wstawianie, uaktualnianie i usuwanie danych. 8. Operacje użytkownika są logicznie oddzielone od fizycznych danych i metod dostępu. 9. Operacje użytkownika pozwalają na zmianę struktury bazy danych bez konieczności tworzenia od nowa bazy oraz aplikacji ją obsługującej. 10. Więzy integralności są umieszczone i dostępne w metadanych, a nie w programie obsługi baz danych. 11. Język manipulacji danymi powinien działać bez względu na to, jakie i jak są rozmieszczone fizyczne dane oraz nie powinien wymagać żadnych zmian, gdy fizyczne dane są centralizowane lub rozpraszane. 12. Operacje na pojedynczych rekordach przeprowadzane w systemie podlegają tym samym zasadom i więzom, co operacje na zbiorach danych. 40

41 RMD dostarcza tylko jednego sposobu reprezentowania jest nim dwuwymiarowa tabela nazwana relacją RBD jest zbiorem relacji Atrybut istotna (konieczna, nieodłączna) cecha obiektu encji. NRPRAC A1; NAZWISKOPRAC A2; STATUS A3; 41

42 POLA (ATRYBUTY, KOLUMNY) Nazwy pól sid nazwisko login wiek gpa Drabek REKORDY (KROTKI, WIERSZE) Jurek Kowal Kowal Mizera Kwiatkowski

43 ATRYBUTY WŁAŚCIWOŚCI: * * KLUCZOWE (jednoznacznie charakteryzują encję) * * NIEKLUCZOWE * * OBOWIĄZKOWE * * OPCJONALNE * * PUSTE (brak wartości, niepełna lub nieznana wartość NULL) * * WYLICZANE (wyprowadzenie wynik obliczeń lub konkatenacji innych atrybutów) * * JEDNO I WIELOWARTOŚCIOWE (wiele wartości tego samego typu) * * SEGMENTOWE (więcej niż jeden typ wartości). ATRYBUTY SŁUŻĄ DO NAZYWANIA KOLUMN RELACJI 43

44 DZIEDZINA (DOMENA) zbiór wszystkich możliwych wartości atrybutu A. NR_PRAC(zbiór liczb całkowitych) NAZWISKO_PRAC(łańcuch znaków) STATUS(łańcuch znaków) KAŻDY ATRYBUT relacji musi mieć określony typ atomowy, tzn. musi należeć do typów elementarnych (np. typ znakowy lub całkowity) WARTOŚĆ ATRYBUTU nie może być rekordem, listą lub tablicą, żadną inną strukturą, którą można podzielić na inne części SCHEMAT RELACJI to nazwa relacji oraz jej zbiór atrybutów (mimo, że atrybuty schematu relacji nie stanowią listy, bowiem są zbiorem, to często trzeba określić standardowy porządek atrybutów) 44

45 RELACJĄ /INSTANCJĄ R(A 1, A 2,... A n ) określoną na danym schemacie relacji R nazywamy skończony zbiór krotek takich, że: { a 1, a 2,... a n : a 1 dom(a 1 ),.., a n dom(a n ) } gdzie : R(A 1, A 2,... A n ) jest relacją określoną na schemacie relacji R(A 1, A 2,... A n ) 101 JANKOWSKI PROFESOR 102 FALCZAK ASYSTENT 103 KONIECZNY DOCENT SCHEMAT RELACJI jest w zasadzie niezmienny, INSTANCJA może często ulegać zmianom RELACJA jest TABELĄ, dla której spełniony jest zbiór zasad, przedstawiony na następnym slajdzie 45

46 Każda relacja w BD ma jednoznaczną nazwę (dwuwymiarowa tabela jest matematycznym zbiorem, a zbiory muszą być jednoznacznie nazwane) Każda kolumna w relacji ma jednoznaczną nazwę w ramach jednej relacji (kolumna też jest zbiorem) Wszystkie wartości w kolumnie muszą być tego samego typu Porządek kolumn w relacji nie jest istotny (schemat relacji lista nazw jej kolumn jest również zbiorem matematycznym) 46

47 Każdy wiersz w relacji musi być różny (powtórzenia wierszy nie są w relacji dozwolone) Porządek wierszy nie jest istotny (relacja jest zbiorem) Każde pole leżące na przecięciu kolumny i wiersza w relacji powinno zawierać wartość atomowa (zbiór wartości nie jest dozwolony na jednym polu relacji) PERSPEKTYWA Wirtualna tabela, składająca się z pól jednej lub większej liczby rzeczywistych tabel 47

48 PRZEDMIOTY NAZWA_PRZEDMIOTU POZIOM KOD_KURSU NR_PRAC SYSTEMY RELACYJNYCH BAZ DANYCH 1 SRD 234 PROJEKTOWANIE RELACYJNYCH BAZ DANYCH 1 PRD 234 DEDUKCYJNE BAZY DANYCH 3 DBD 345 OBIEKTOWE BAZY DANYCH 3 OBD 345 ROZPROSZONE BAZY DANYCH 2 RBD 237 WYKŁADOWCY NR_PRAC NAZWISKO_Prac Status Tabele DOROSZ T JURCZAK S ELSNER R PZ PU AD PRZEDMIOTY i WYKŁADOWCY spełniaj niają podane reguły, a więc stanowią reprezentację relacji 48

49 KLUCZE RELACJI Mówimy, że atrybut, lub zbiór atrybutów {A 1, A 2,...,A n } tworzy klucz relacji, jeżeli: wszystkie pozostałe atrybuty relacji są funkcyjnie zależne od tych atrybutów (nie może się więc zdarzyć, aby dwie różne krotki relacji R, były zgodne dla wszystkich atrybutów A 1, A 2,...,A n ) nie istnieje taki podzbiór właściwy zbioru {A 1, A 2,...,A n }, od którego pozostałe atrybuty relacji R są funkcyjnie zależne, tzn. KLUCZ MUSI BYĆ MINIMALNY ZALEŻNOŚĆ FUNKCYJNA ATRYBUT B RLACJI JEST FUNKCYJNIE ZALEŻNY OD ATRYBUTU A TEJ RELACJI, JEŚLI ZAWSZE KAŻDEJ WARTOŚCI a ATRYBUTU A ODPOWIADA NIE WIĘCEJ NIŻ JEDNA WARTOŚĆ b ATRYBUTU B A B 49

50 KLUCZE GŁÓWNE jedna lub więcej kolumn (atrybutów) tabeli (relacji), których wartości jednoznacznie identyfikują każdy wiersz (krotkę) w tabeli (relacji,/instancji) KLUCZE KANDYDUJĄCE kolumna lub zbiór kolumn, które mogą występować jako jednoznaczny identyfikator. Każdy klucz kandydujący musi być jednoznaczny i nie może mieć wartości NULL. KLUCZE OBCE atrybuty, które są kluczowe w innym zbiorze encji (pozwalają tworzyć połączenia danych przechowywanych w różnych tabelach, tzn. RELACJE MIĘDZY TABELAMI NADKLUCZ zbiór atrybutów, który zawiera klucz 50

51 POWIĄZANIA (relacje) pomiędzy parą tabel istnieją wtedy, gdy dwie tabele są połączone przez klucz główny (podstawowy) i klucz obcy KAŻDA RELACJA jest opisywana przez: TYP RELACJI, TYP UCZESTNICTWA, jaki obie tabele mają w tej relacji oraz STOPIEŃ UCZESTNICTWA tych tabel 51

52 TYPY RELACJI: * * JEDEN DO JEDNEGO jeżeli pojedynczemu rekordowi w pierwszej tabeli przyporządkowany jest najwyżej jeden rekord z drugiej i odwrotnie, pojedynczemu rekordowi z drugiej tabeli może być przyporządkowany najwyżej jeden rekord z pierwszej * * JEDEN DO WIELU jeżeli pojedynczemu rekordowi z pierwszej tabeli może odpowiadać więcej rekordów z drugiej, podczas gdy pojedynczemu rekordowi z drugiej tabeli odpowiada najwyżej jeden rekord z pierwszej * * WIELE DO WIELU - jeżeli pojedynczemu rekordowi w pierwszej tabeli może odpowiadać jeden lub wiele rekordów z drugiej tabeli i odwrotnie, pojedynczy rekord z drugiej tabeli może być powiązany z jednym lub większa liczba rekordów z pierwszej 52

53 PRACOWNICY Id_prac Imie_prac 100 Stefan 101 Jerzy 102 Adam Nazwisko_prac Krawczyk Rojek Zdziarski JEDEN DO JEDNEGO WYNAGRODZENIA Id_prac Stawka_godz $ $ $ Premia 150$ 200$ 130$ 53

54 JEDEN DO WIELU STUDENCI Id_stud Imie_stud 601 Grzegorz 603 Kazimierz 608 Edward Nazwisko_stud Majek Sturski Zgorzelak W POLU ID_STUDENTA liczba 603 MOŻE SIĘ POJAWIĆ WIELE RAZY Id_instrumentu Id_studenta

55 WIELE DO WIELU STUDENCI Id_stud Imie_stud 601 Grzegorz 603 Kazimierz 608 Edward Nazwisko_stud Majek Sturski Zgorzelak W POLU Id_studenta liczba 603 MOŻE SIĘ POJAWIĆ WIELE RAZY Zaś Id_instrumentu - liczba 17 - może się pojawić dla więcej niż jednego studenta Id_instrumentu Id_studenta

56 TYPY UCZESTNICTWA * * OBOWIĄZKOWY jeżeli w tabeli A muszą znajdować się pewne rekordy zanim zabierzemy się do wprowadzania rekordów do tabeli B, wówczas mówimy, że uczestnictwo tabeli A jest obowiązkowe; * * OPCJONALNY - odwrotnie. STOPIEŃ UCZESTNICTWA określa minimalną i maksymalną liczbę rekordów w jednej tabeli, które można powiązać z pojedynczym rekordem drugiej tabeli 56

57 TYP UCZESTNICTWA POSREDNICY Id_posred Imie_posred 202 Agata 203 Mateusz 204 Waldemar Obowiązkowy Nazwisko_posred Mroczek Nawrot Szybki KLIENCI Id_klienta Id_posred Imie_klienta Nazwisko_klienta Tadeusz Kowalczyk Adam Cieciera Józef Sztaba 57

58 DIAGRAMY ZWIĄZKÓW ENCJI MODELOWANIE SEMANTYCZNE (dane potrzebne do realizacji danej BD nie zawsze należą nieodwołalnie do jednej z trzech kategorii: ENCJI, ZWIĄZKU lub ATRYBUTU) PRZYKŁAD dane nt.ślubu: ENCJA SLUB, ATRYBUTY DATA,MIEJSCE,NAZWISKA PANNY i PANA MŁODEGO; ATRYBUT- STAN CYWILNY związany z encją OSOBA; ZWIĄZEK między encjami MEZCZYZNA i KOBIETA. PROJEKTANT POWINIEN PODJĄĆ DECYZJĘ, KTÓRY z w/w PUNKTÓW WIDZENIA JEST NAJWAŻNIEJSZY DLA BRANEJ POD UWAGĘ BD 58

59 PRZEKSZTAŁCANIE DIAGRAMU E R W SCHEMAT RELACYJNY DLA KAŻDEJ ENCJI TWORZYMY TABELĘ (nazwa tabel w liczbie mnogiej) IDENTYFIKUJĄCY ATRYBUT STAJE SIĘ KLUCZEM GŁÓWNYM; WSZYSTKIE INNE ATRYBUTY ENCJI STAJĄ SIĘ NIEGŁÓWNYMI ATRYBUTAMI TABELI DLA KAŻDEGO ZWIĄZKU JEDEN DO WIELU wstawiamy klucz główny tabeli ze strony jeden linii związku do tabeli reprezentującej stronę wiele linii związku OPCJONALNOŚĆ po stronie WIELE LINI ZWIĄZKU mówi nam, czy klucz obcy reprezentujący związek może być NULL, czy nie (jeśli strona wiele jest wymagana,to klucz obcy nie może być NULL) 59

60 DLA RBD nie istnieje uzgodniona składnia wyrażania struktury danych (ciąg szablonów złożonych z nazw, relacji, atrybutów i deklaracji kluczy głównych i obcych) OPEROWANIE DANYMI (Jak wstawiamy dane do relacji? Jak usuwamy dane z relacji? Jak wyszukujemy dane w relacji?) ALGEBRA RELACYJNA zbiór następujących operatorów: 60

61 SELEKCJA (OGRANICZENIE) operator, który bierze jedną relację jako swoją i produkuje w wyniku jedną relację (pozioma maszyna do cięcia wydobywa wiersze, które pasują do podanego warunku) [RESTRICT] RZUT - operator, który bierze jedną relację jako swój argument i produkuje w wyniku jedną relację (pionowa maszyna do cięcia wydobywa wiersze, ale uwzględnia w nich tylko wyspecyfikowane kolumny) [PROJECT] 61

62 62 Tabele poddawane działaniom algebry relacyjnej Wiek ocena snazwa sid 35,0 10 Robert 58 35,0 5 Grażyna 44 55,0 8 Lena 31 35,0 9 Jadwiga 28 S2 35,0 10 Robert 58 55,5 8 Lena 31 45,0 7 Dorota 22 wiek ocena sname sid S1 11/12/ /10/ dzien bid sid R1

63 σ ocena>8 (S2) selekcja sid 28 snazwa Jadwiga ocena 9 Wiek 35,0 S2 58 Robert 10 35,0 sid snazwa ocena Wiek 28 Jadwiga 9 35,0 31 Lena 8 55,0 44 Grażyna 5 35,0 58 Robert 10 35,0 π wiek (S2) projekcja Wiek 35,0 55,0 63

64 π snazwa;ocena (S2) snazwa ocena projekcja Jadwiga Robert 9 10 Grażyna 5 S2 Robert 10 sid snazwa ocena Wiek Jadwiga Lena ,0 55,0 selekcja 44 Grażyna 5 35,0 58 Robert 10 35,0 π snazwa;ocena (σ ocena>8 (S2)) snazwa Jadwiga Robert 9 10 ocena 64

65 ILOCZYN KARTEZJAŃSKI - operator, który bierze dwie relacje jako swój argument i produkuje w wyniku jedną relację złożoną ze wszystkich możliwych kombinacji wierszy z wejściowych tabel (w praktyce rzadko stosowany) [PRODUCT] RÓWNOZŁĄCZENIE - Operator, który bierze dwie relacje jako swój argument i produkuje w wyniku jedną relację wynikową, składającą się z wierszy, w których wartości w kolumnach złączenia są takie same (iloczyn kartezjański, a następnie selekcja) [EQUIJOIN] 65

66 66 35,0 10 Robert 58 55,5 8 Lena 31 45,0 7 Dorota 22 wiek ocena sname sid S1 11/12/ /10/ dzien bid sid R1 11/12/ ,0 10 Robert 58 10/10/ ,5 8 Lena 31 11/12/ ,5 8 Lena 31 11/12/ ,0 7 Dorota sid bid 35,0 45,0 wiek 10/10/04 10 Robert 58 10/10/04 7 Dorota 22 dzien ocena sname sid S1 % R1 iloczyn kartezjański

67 67 wiek ocena sname sid 35,5 10 Robert 58 55,5 8 Lena 31 45,0 7 Dorota 22 S1 11/12/ /10/ dzien bid sid R bid 11/12/04 10/10/04 dzien 35,5 45,0 wiek S1Å R.sid=S.sid R1 ocena sname sid 10 Robert 58 7 Dorota 22 równozłączenie

68 ZŁĄCZENIE NATURALNE identyczne jak równozłączenie, ale bez powtarzających się kolumn złączenia (iloczyn kartezjański, selekcja, a następnie rzut, który nie bierze pod uwagę powtórzeń kolumn złączenia) [JOIN] ZŁĄCZENIE ZEWNĘTRZNE pozwala zachować wiersze z każdej lub z obydwu relacji wejściowych, bez względu na to, czy mają odpowiadające sobie wiersze w drugiej relacji: 68

69 LEWOSTRONNE ZŁĄCZENIE zachowuje nie pasujące wiersze z relacji będącej pierwszym argumentem operatora złączenia PRAWOSTRONNE ZŁĄCZENIE - zachowuje nie pasujące wiersze z relacji będącej drugim argumentem operatora złączenia OBUSTRONNE ZŁĄCZENIE - zachowuje nie pasujące wiersze z obydwu relacji będących argumentami operatora złączenia 69

70 SUMA operator, który bierze dwie zgodne relacje (mają taką samą strukturę te same kolumny określone na tych samych dziedzinach) i produkuje jedną relację wynikową [UNION] PRZECIĘCIE operator o działaniu przeciwnym do działania sumy (suma uwzględnia wszystkie wiersze z obu relacji, przecięcie natomiast uwzględnia tylko wiersze wspólne dla obu relacji) [INTERSECTION] 70

71 71 35,5 10 Robert 58 55,5 8 Lena 31 45,0 7 Dorota 22 wiek ocena sname sid S1 35,5 10 Robert 58 35,0 5 Grażyna 44 55,5 8 Lena 31 35,0 9 Jadwiga 28 wiek ocena sname sid S2 35,0 9 Jadwiga 28 45,0 7 Dorota 22 55,5 8 Lena 31 35,5 10 Robert 58 35,0 5 Grażyna 44 wiek ocena sname sid S1 4 S2 suma (union)

72 72 35,5 10 Robert 58 55,5 8 Lena 31 45,0 7 Dorota 22 wiek ocena sname sid S1 35,5 10 Robert 58 35,0 5 Grażyna 44 55,5 8 Lena 31 35,0 9 Jadwiga 28 wiek ocena sname sid S2 55,5 8 Lena 31 35,5 10 Robert 58 wiek ocena sname sid S1 3 S2 przecięcie

73 RÓŻNICA - operator, który bierze dwie relację jako swój argument i produkuje w wyniku jedną relację wynikową, składającą się z wierszy znajdujących się tylko w pierwszej relacji (pierwszy argument) i nie znajdujących w drugiej relacji (drugi argument) [DIFFERENCE] 73

74 74 wiek ocena sname sid 35,5 10 Robert 58 55,5 8 Lena 31 45,0 7 Dorota 22 S1 35,0 5 Grażyna 44 35,5 10 Robert 58 55,5 8 Lena 31 35,0 9 Jadwiga 28 wiek ocena sname sid S2 45,0 7 Dorota 22 wiek ocena sname sid S1 S2 różnica

75 Tabele używane do demonstrowania złączeń, prezentowanych na następnych slajdach. 75

76 Iloczyn kartezjański Kod SQL iloczynu 76

77 LEWE ZŁĄCZENIE [ ZEWNĘTRZNE ] Oznacza, że z tabeli podanej po lewej stronie instrukcji złączenia zwrócone zostaną wszystkie rekordy. Dotyczy to również rekordów z lewej tabeli, które nie mają odpowiadających im rekordów w tabeli prawej. Wtedy kolumny z prawej tabeli zwracają wartości NULL. Wielu profesjonalistów rekomenduje konfigurację złączeń zewnętrznych jako lewych złączeń dla zachowania konsekwencji 77

78 Lewe złączenie [zewnętrzne] Kod SQL lewego złączenia 78

79 PRAWE ZŁĄCZENIE [ ZEWNĘTRZNE ] Zwrócone zostaną wszystkie rekordy z tabeli podanej po prawej stronie instrukcji złączenia, nawet jeśli nie istnieją pasujące rekordy w lewej tabeli. Kolumny z lewej tabeli zwracają wartości NULL 79

80 Prawe złączenie [zewnętrzne] Kod SQL prawego złączenia 80

81 ZŁĄCZENIE WEWNĘTRZNE Oznacza, że nie pasujące wiersze z obu tabel zostaną opuszczone. Jeśli w zapisie ANSI nie zostanie jawnie zdefiniowany typ złączenia, jest to zachowanie domyślne. 81

82 Złączenie wewnętrzne Kod SQL złączenia wewnętrznego 82

83 Instrukcja UNION (nie będąca częścią standardu SQL92) tworzy sumę dwóch lub więcej tabel. Oto jej składnia: [TABLE] Query (UNION [ALL] [TABLE] Query),... Parametr Query reprezentuje instrukcję SELECT, nazwę procedury składowanej lub nazwę tabeli składowanej, poprzedzonej słowem kluczowym TABLE. Opcja ALL sprawia dodawanie wszystkich rekordów, jest więc zalecana nawet w przypadku braku powtarzających się wierszy. 83

84 Wszystkie kwerendy w operacji UNION muszą zwracać tę samą liczbę pól. Jednak pola te nie muszą mieć tego samego rozmiaru, ani typu danych Składanie kolumn odbywa się według ich porządku w klauzulach kwerend, nie według ich nazw W pierwszej instrukcji SELECT (jeżeli taka istnieje) można używać aliasów, aby zmienić nazwy zwracanych kolumn Klauzulę ORDER BY można zastosować na końcu ostatniej kwerendy, aby nadać określony porządek zwracanym danym. Należy używać nazw kolumn z pierwszej kwerendy. Klauzule GROUP BY i HAVING można użyć w każdym argumencie kwerendy w celu grupowania zwracanych danych Tablicy wynikowej UNION nie można aktualizować 84

85 Poniższa instrukcja tworzy sumę wszystkich wierszy tabeli BOOKS oraz wierszy tabeli LIBRARY_FLAT, zawierających cenę większą od 25,00 zł (Price > 25.00), sortując tabelę wynikową według kolumny Title: TABLE BOOKS UNION ALL SELECT * FROM LIBRARY_FLAT WHERE Price > ORDER BY Title 85

86 Tabele używane do demonstrowania instrukcji UNION 86

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Podstawy języka SQL. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Podstawy języka SQL Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Plan wykładu Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność danych Współbieżność

Bardziej szczegółowo

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret

Ogólny plan przedmiotu. Strony WWW. Literatura BAZY DANYCH. Materiały do wykładu: http://aragorn.pb.bialystok.pl/~gkret Ogólny plan przedmiotu BAZY DANYCH Wykład 1: Wprowadzenie do baz danych Małgorzata Krętowska Politechnika Białostocka Wydział Informatyki Wykład : Wprowadzenie do baz danych Normalizacja Diagramy związków

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski

Bazy danych. Dr inż. Paweł Kasprowski Plan wykładu Bazy danych Podstawy relacyjnego modelu danych Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Relacyjne bazy danych Język SQL Zapytania SQL (polecenie select) Bezpieczeństwo danych Integralność

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia

SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia SZKOLENIE: Administrator baz danych. Cel szkolenia Kurs Administrator baz danych skierowany jest przede wszystkim do osób zamierzających rozwijać umiejętności w zakresie administrowania bazami danych.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych - wykład wstępny

Bazy danych - wykład wstępny Bazy danych - wykład wstępny Wykład: baza danych, modele, hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, obiektowy, schemat logiczny, tabela, kwerenda, SQL, rekord, krotka, pole, atrybut, klucz podstawowy, relacja,

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL Itzik Ben-Gan Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL 2012 przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa.... xiii Wprowadzenie... xv Podziękowania... xix 1 Podstawy zapytań i programowania

Bardziej szczegółowo

Program wykładu. zastosowanie w aplikacjach i PL/SQL;

Program wykładu. zastosowanie w aplikacjach i PL/SQL; Program wykładu 1 Model relacyjny (10 godz.): podstawowe pojęcia, języki zapytań (algebra relacji, relacyjny rachunek krotek, relacyjny rachunek dziedzin), zależności funkcyjne i postaci normalne (BCNF,

Bardziej szczegółowo

Diagramy związków encji. Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni

Diagramy związków encji. Laboratorium. Akademia Morska w Gdyni Akademia Morska w Gdyni Gdynia 2004 1. Podstawowe definicje Baza danych to uporządkowany zbiór danych umożliwiający łatwe przeszukiwanie i aktualizację. System zarządzania bazą danych (DBMS) to oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

D D L S Q L. Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia?

D D L S Q L. Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia? D D L S Q L Co to jest DDL SQL i jakie s jego ą podstawowe polecenia? D D L S Q L - p o d s t a w y DDL SQL (Data Definition Language) Jest to zbiór instrukcji i definicji danych, którym posługujemy się

Bardziej szczegółowo

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk

Wstęp wprowadzający do laboratorium 2. mgr inż. Rafał Grycuk Wstęp wprowadzający do laboratorium 2 mgr inż. Rafał Grycuk Plan prezentacji 1. Czym jest T-SQL i czym się różni od standardu SQL 2. Typy zapytań 3. Zapytanie typu SELECT 4. Słowo o indeksach T-SQL (1)

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych

Bazy danych. Plan wykładu. Diagramy ER. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych. Podstawy modeli relacyjnych Plan wykładu Bazy danych Wykład 9: Przechodzenie od diagramów E/R do modelu relacyjnego. Definiowanie perspektyw. Diagramy E/R - powtórzenie Relacyjne bazy danych Od diagramów E/R do relacji SQL - perspektywy

Bardziej szczegółowo

2010-10-21 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH MODEL DANYCH. Relacyjny model danych Struktury danych Operacje Integralność danych Algebra relacyjna HISTORIA

2010-10-21 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH MODEL DANYCH. Relacyjny model danych Struktury danych Operacje Integralność danych Algebra relacyjna HISTORIA PLAN WYKŁADU Relacyjny model danych Struktury danych Operacje Integralność danych Algebra relacyjna BAZY DANYCH Wykład 2 dr inż. Agnieszka Bołtuć MODEL DANYCH Model danych jest zbiorem ogólnych zasad posługiwania

Bardziej szczegółowo

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L

P o d s t a w y j ę z y k a S Q L P o d s t a w y j ę z y k a S Q L Adam Cakudis IFP UAM Użytkownicy System informatyczny Aplikacja Aplikacja Aplikacja System bazy danych System zarządzania baz ą danych Schemat Baza danych K o n c e p

Bardziej szczegółowo

Model relacyjny. Wykład II

Model relacyjny. Wykład II Model relacyjny został zaproponowany do strukturyzacji danych przez brytyjskiego matematyka Edgarda Franka Codda w 1970 r. Baza danych według definicji Codda to zbiór zmieniających się w czasie relacji

Bardziej szczegółowo

Definicja bazy danych TECHNOLOGIE BAZ DANYCH. System zarządzania bazą danych (SZBD) Oczekiwania wobec SZBD. Oczekiwania wobec SZBD c.d.

Definicja bazy danych TECHNOLOGIE BAZ DANYCH. System zarządzania bazą danych (SZBD) Oczekiwania wobec SZBD. Oczekiwania wobec SZBD c.d. TECHNOLOGIE BAZ DANYCH WYKŁAD 1 Wprowadzenie do baz danych. Normalizacja. (Wybrane materiały) Dr inż. E. Busłowska Definicja bazy danych Uporządkowany zbiór informacji, posiadający własną strukturę i wartość.

Bardziej szczegółowo

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML

Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Ref. 7 - Język SQL - polecenia DDL i DML Wprowadzenie do języka SQL. Polecenia generujące strukturę bazy danych: CREATE, ALTER i DROP. Polecenia: wprowadzające dane do bazy - INSERT, modyfikujące zawartość

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9

Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Wstęp 5 Rozdział 1. Podstawy relacyjnych baz danych 9 Tabele 9 Klucze 10 Relacje 11 Podstawowe zasady projektowania tabel 16 Rozdział 2. Praca z tabelami 25 Typy danych 25 Tworzenie tabel 29 Atrybuty kolumn

Bardziej szczegółowo

SQL (ang. Structured Query Language)

SQL (ang. Structured Query Language) SQL (ang. Structured Query Language) SELECT pobranie danych z bazy, INSERT umieszczenie danych w bazie, UPDATE zmiana danych, DELETE usunięcie danych z bazy. Rozkaz INSERT Rozkaz insert dodaje nowe wiersze

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny

Podstawy języka SQL. SQL Structured Query Languagestrukturalny Podstawy języka SQL SQL Structured Query Languagestrukturalny język zapytań DDL Język definicji danych (np. tworzenie tabel) DML Język manipulacji danych (np. tworzenie zapytań) DCL Język kontroli danych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych. mgr inż. Krzysztof Szałajko Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych mgr inż. Krzysztof Szałajko Czym jest baza danych? Co rozumiemy przez dane? Czym jest system zarządzania bazą danych? 2 / 25 Baza danych Baza danych

Bardziej szczegółowo

opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje nazwy tabel lub widoków warunek (wybieranie wierszy)

opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje nazwy tabel lub widoków warunek (wybieranie wierszy) Zapytania SQL. Polecenie SELECT jest używane do pobierania danych z bazy danych (z tabel lub widoków). Struktura polecenia SELECT SELECT FROM WHERE opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Baza danych to:

Baza danych. Baza danych to: Baza danych Baza danych to: zbiór danych o określonej strukturze, zapisany na zewnętrznym nośniku (najczęściej dysku twardym komputera), mogący zaspokoić potrzeby wielu użytkowników korzystających z niego

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

Baza danych. Modele danych

Baza danych. Modele danych Rola baz danych Systemy informatyczne stosowane w obsłudze działalności gospodarczej pełnią funkcję polegającą na gromadzeniu i przetwarzaniu danych. Typowe operacje wykonywane na danych w systemach ewidencyjno-sprawozdawczych

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Podstawowe pojęcia

BAZY DANYCH Podstawowe pojęcia BAZY DANYCH Podstawowe pojęcia Wykład 1 dr Lidia Stępień Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie L. Stępień (AJD) BD 1 / 26 Literatura 1. L. Banachowski, Bazy danych. Tworzenie aplikacji, Akademicka

Bardziej szczegółowo

Język SQL. instrukcja laboratoryjna. Politechnika Śląska Instytut Informatyki. laboratorium Bazy Danych

Język SQL. instrukcja laboratoryjna. Politechnika Śląska Instytut Informatyki. laboratorium Bazy Danych Politechnika Śląska Instytut Informatyki instrukcja laboratoryjna laboratorium Bazy Danych przygotowali: mgr inż. Paweł Kasprowski (Kasprowski@zti.iinf.polsl.gliwice.pl) mgr inż. Bożena Małysiak (bozena@ivp.iinf.polsl.gliwice.pl)

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie bazy danych. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie bazy danych Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Możliwości projektowe Relacyjna baza danych Obiektowa baza danych Relacyjno-obiektowa baza danych Inne rozwiązanie (np. XML)

Bardziej szczegółowo

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/

Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.itcourses.eu/ Wprowadzenie Historia i standardy Podstawy relacyjności Typy danych DDL tabele, widoki, sekwencje zmiana struktury DML DQL Podstawy, złączenia,

Bardziej szczegółowo

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas)

Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Dr Michał Tanaś(http://www.amu.edu.pl/~mtanas) Bazy danych podstawowe pojęcia Baza danych jest to zbiór danych zorganizowany zgodnie ze ściśle określonym modelem danych. Model danych to zbiór ścisłych

Bardziej szczegółowo

SQL Structured Query Language

SQL Structured Query Language SQL Structured Query Language stworzony na początku lat 70 ubiegłego wieku w IBM przez Donalda Messerly'ego, Donalda Chamberlina oraz Raymonda Boyce'a pod nazwą SEQUEL pierwszy SZBD System R utworzony

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 2014-04-25 12:45 BD-1 W_3

Wykład 3 2014-04-25 12:45 BD-1 W_3 Wykład 3 SQL - język operacji na bazach danych Schemat przykładowej bazy danych Uczelnia Skrypt SQL - utworzenie bazy Uczelnia Polecenia selekcji i projekcji Interakcyjny dostęp do bazy danych 2014-04-25

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów baz danych

Projektowanie systemów baz danych Projektowanie systemów baz danych Seweryn Dobrzelewski 4. Projektowanie DBMS 1 SQL SQL (ang. Structured Query Language) Język SQL jest strukturalnym językiem zapewniającym możliwość wydawania poleceń do

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. dr Jakub Boratyński. pok. A38

Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem. dr Jakub Boratyński. pok. A38 Podstawowe pakiety komputerowe wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem zajęcia 1 dr Jakub Boratyński pok. A38 Program zajęć Bazy danych jako podstawowy element systemów informatycznych wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do baz danych

Wprowadzenie do baz danych Wprowadzenie do baz danych Bazy danych stanowią obecnie jedno z ważniejszych zastosowań komputerów. Podstawowe zalety komputerowej bazy to przede wszystkim szybkość przetwarzania danych, ilość dostępnych

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej,

Uzupełnij pola tabeli zgodnie z przykładem poniżej, 1. Wykonaj bazę danych biblioteki szkolnej, Otwórz MS Access a następnie z menu plik wybierz przycisk nowy, w oknie nowy plik wybieramy pusta baza danych nadaj jej nazwę Biblioteka i wybierz miejsce w

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 9 (studia stacjonarne) - 05.12.2008 - Rok akademicki 2008/2009 2/16 Bazy danych - Plan zajęć Podstawowe pojęcia: baza danych, system zarządzania bazą danych tabela,

Bardziej szczegółowo

Język SQL, zajęcia nr 1

Język SQL, zajęcia nr 1 Język SQL, zajęcia nr 1 SQL - Structured Query Language Strukturalny język zapytań Login: student Hasło: stmeil14 Baza danych: st https://194.29.155.15/phpmyadmin/index.php Andrzej Grzebielec Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko. Typy rozproszonych baz danych. Systemy klient-serwer. Klient-serwer: Przykład

ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko. Typy rozproszonych baz danych. Systemy klient-serwer. Klient-serwer: Przykład ORACLE (Wykład 1) aragorn.pb.bialystok.pl/~aonisko Typy rozproszonych baz Systemy typu klient-serwer (jeden serwer) Jednorodna rozproszona baza (kilka serwerow, jeden system zarzadzania baza ) Niejednorodna

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o bazach danych. Technologie Informacyjne

Podstawowe informacje o bazach danych. Technologie Informacyjne Podstawowe informacje o bazach danych Technologie Informacyjne dr inż. Michna Michał, Politechnika Gdańska 2010/2011 Przykłady systemów baz danych Książka telefoniczna, książka kucharska Zarządzanie magazynem/hurtownią

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do języka SQL

Wprowadzenie do języka SQL Wprowadzenie do języka SQL język dostępu do bazy danych grupy poleceń języka: DQL (ang( ang.. Data Query Language) DML (ang( ang.. Data Manipulation Language) DDL (ang( ang.. Data Definition Language)

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

Transformacja modelu ER do modelu relacyjnego

Transformacja modelu ER do modelu relacyjnego Transformacja modelu ER do modelu relacyjnego Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 4 (1) 1 Plan wykładu Transformacja encji Transformacja związków Transformacja hierarchii encji BD wykład 4 (2)

Bardziej szczegółowo

2010-11-22 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH PODSTAWOWE KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA OGRANICZENIA DOSTĘPU DO DANYCH

2010-11-22 PLAN WYKŁADU BAZY DANYCH PODSTAWOWE KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA OGRANICZENIA DOSTĘPU DO DANYCH PLAN WYKŁADU Bezpieczeństwo w języku SQL Użytkownicy Uprawnienia Role BAZY DANYCH Wykład 8 dr inż. Agnieszka Bołtuć OGRANICZENIA DOSTĘPU DO DANYCH Ograniczenie danych z tabeli dla określonego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC

Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Materiały do laboratorium MS ACCESS BASIC Opracowała: Katarzyna Harężlak Access Basic jest językiem programowania wykorzystywanym w celu powiązania obiektów aplikacji w jeden spójny system. PROCEDURY I

Bardziej szczegółowo

- język zapytań służący do zapisywania wyrażeń relacji, modyfikacji relacji, tworzenia relacji

- język zapytań służący do zapisywania wyrażeń relacji, modyfikacji relacji, tworzenia relacji 6. Język SQL Język SQL (Structured Query Language): - język zapytań służący do zapisywania wyrażeń relacji, modyfikacji relacji, tworzenia relacji - stworzony w IBM w latach 70-tych DML (Data Manipulation

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Technologie baz danych

Technologie baz danych Plan wykładu Technologie baz danych Wykład 2: Relacyjny model danych - zależności funkcyjne. SQL - podstawy Definicja zależności funkcyjnych Reguły dotyczące zależności funkcyjnych Domknięcie zbioru atrybutów

Bardziej szczegółowo

Relacyjny model baz danych, model związków encji, normalizacje

Relacyjny model baz danych, model związków encji, normalizacje Relacyjny model baz danych, model związków encji, normalizacje Wyklad 3 mgr inż. Maciej Lasota mgr inż. Karol Wieczorek Politechnika Świętokrzyska Katedra Informatyki Kielce, 2009 Definicje Operacje na

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 1. Wykład 5 Metodologia projektowania baz danych. (projektowanie logiczne)

Bazy danych 1. Wykład 5 Metodologia projektowania baz danych. (projektowanie logiczne) Bazy danych 1 Wykład 5 Metodologia projektowania baz danych (projektowanie logiczne) Projektowanie logiczne przegląd krok po kroku 1. Usuń własności niekompatybilne z modelem relacyjnym 2. Wyznacz relacje

Bardziej szczegółowo

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego.

77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. 77. Modelowanie bazy danych rodzaje połączeń relacyjnych, pojęcie klucza obcego. Przy modelowaniu bazy danych możemy wyróżnić następujące typy połączeń relacyjnych: jeden do wielu, jeden do jednego, wiele

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka SQL Co to jest SQL? Możliwości SQL SQL*Plus

Podstawy języka SQL Co to jest SQL? Możliwości SQL SQL*Plus Podstawy języka SQL Co to jest SQL? Structured Query Language uchodzi za standard języka zapytań kierowanych do systemu zarządzania bazą danych. SQL jest językiem deklaratywnym tj. takim, w którym istotne

Bardziej szczegółowo

Język SQL podstawy zapytań

Język SQL podstawy zapytań Język SQL podstawy zapytań 1 Plan prezentacji 1. Krótka historia języka SQL 2. Cechy języka SQL 3. Przykładowa baza danych 4. Podstawy zapytań - operacje na modelu relacyjnym 5. Polecenie SELECT zapytania

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Model relacyjny bazy danych

Model relacyjny bazy danych Bazy Danych Model relacyjny bazy danych Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Bazy Danych 1 1) Model relacyjny bazy danych Relacyjny model bazy danych pojawił się po raz pierwszy w artykule naukowym Edgara

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski

BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski BAZY DANYCH wprowadzenie do języka SQL Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Wprowadzenie Język SQL używany jest do pracy z relacyjną bazą danych. Jest to język nieproceduralny, należący do grupy języków

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server

Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server MS 20461 Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server Czas trwania: 5 dni (40 h) Poziom trudności: Średnio Zaawansowany Autoryzacja: Microsoft Opis: Szkolenie administratorów baz danych oraz programistów

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT - W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000

Bazy Danych. C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT - W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000 Bazy Danych LITERATURA C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT - W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000 J. D. Ullman, Systemy baz danych, WNT - W-wa, 1998 J. D. Ullman, J. Widom, Podstawowy

Bardziej szczegółowo

Modelowanie hierarchicznych struktur w relacyjnych bazach danych

Modelowanie hierarchicznych struktur w relacyjnych bazach danych Modelowanie hierarchicznych struktur w relacyjnych bazach danych Wiktor Warmus (wiktorwarmus@gmail.com) Kamil Witecki (kamil@witecki.net.pl) 5 maja 2010 Motywacje Teoria relacyjnych baz danych Do czego

Bardziej szczegółowo

MySQL. Darmowa baza danych. Æwiczenia praktyczne

MySQL. Darmowa baza danych. Æwiczenia praktyczne IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ONOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA SPIS TREœCI KATALOG ONLINE DODAJ DO KOSZYKA FRAGMENTY

Bardziej szczegółowo

SQL, LIKE, IN, CASE, EXISTS. Marcin Orchel

SQL, LIKE, IN, CASE, EXISTS. Marcin Orchel SQL, LIKE, IN, CASE, EXISTS Marcin Orchel Spis treści 1 LIKE 2 2 BETWEEN 4 3 IN 5 4 EXISTS 6 5 WYRAŻENIA CASE 7 6 Zadania 9 1 Rozdział 1 LIKE Predykat LIKE jest testem dopasowującym wzorzec łańcucha. Składnia

Bardziej szczegółowo

Pojęcie systemu informacyjnego i informatycznego

Pojęcie systemu informacyjnego i informatycznego BAZY DANYCH Pojęcie systemu informacyjnego i informatycznego DANE wszelkie liczby, fakty, pojęcia zarejestrowane w celu uzyskania wiedzy o realnym świecie. INFORMACJA - znaczenie przypisywane danym. SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

SQL Structured Query Language

SQL Structured Query Language Terminy, określenia: Relacja tabela Krotka wiersz ( rekord ) Atrybut kolumna (pole ) Stopień relacji liczba atrybutów Klucz główny relacji jednoznaczny identyfikator krotki Dziedzina zbiór dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

Bazy danych. Andrzej Grzybowski. Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Bazy danych Andrzej Grzybowski Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Wykład 5 Strukturalny język zapytań (SQL - Structured Query Language) Algebraiczny rodowód podstawowe działania w przykładach Bazy danych.

Bardziej szczegółowo

Fizyczna struktura bazy danych w SQL Serwerze

Fizyczna struktura bazy danych w SQL Serwerze Sposób przechowywania danych na dysku twardym komputera ma zasadnicze znaczenie dla wydajności całej bazy i jest powodem tworzenia między innymi indeksów. Fizyczna struktura bazy danych w SQL Serwerze

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Baz Danych SQL UNION, INTERSECT, EXCEPT

Konstruowanie Baz Danych SQL UNION, INTERSECT, EXCEPT Studia podyplomowe Inżynieria oprogramowania współfinansowane przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Studia podyplomowe z zakresu wytwarzania oprogramowania oraz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Systemy baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi

Systemy baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Systemy baz danych w zarządzaniu przedsiębiorstwem W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Proces zarządzania danymi Zarządzanie danymi obejmuje czynności: gromadzenie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych i usługi sieciowe

Bazy danych i usługi sieciowe Bazy danych i usługi sieciowe Wstęp do problematyki baz danych Paweł Daniluk Wydział Fizyki Jesień 2014 P. Daniluk (Wydział Fizyki) BDiUS w. I Jesień 2014 1 / 17 Plan wykładu 1 Bazy danych 1 Motywacja

Bardziej szczegółowo

Kiedy i czy konieczne?

Kiedy i czy konieczne? Bazy Danych Kiedy i czy konieczne? Zastanów się: czy często wykonujesz te same czynności? czy wielokrotnie musisz tworzyć i wypełniać dokumenty do siebie podobne (faktury, oferty, raporty itp.) czy ciągle

Bardziej szczegółowo

Instrukcje SQL można podzielić na pięć kategorii, które zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Instrukcje SQL można podzielić na pięć kategorii, które zostały przedstawione w poniższej tabeli. SQL W JĘZYKU PL/SQL Strukturalny język zapytań SQL określa sposób manipulowania danymi w bazie danych. Konstrukcje proceduralne języka PL/SQL stają się bardziej użyteczne w połączeniu z mocą przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Zapytania SELECT. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl

Pawel@Kasprowski.pl Bazy danych. Bazy danych. Zapytania SELECT. Dr inż. Paweł Kasprowski. pawel@kasprowski.pl Bazy danych Zapytania SELECT Dr inż. Paweł Kasprowski pawel@kasprowski.pl Przykład HAVING Podaj liczebność zespołów dla których najstarszy pracownik urodził się po 1940 select idz, count(*) from prac p

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 204/5 Nazwa Bazy danych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Matematyczno - Przyrodniczy Kod Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych SZBD (ang. DBMS -Database Management System)

System zarządzania bazą danych SZBD (ang. DBMS -Database Management System) Podstawowe pojęcia Baza danych Baza danych jest logicznie spójnym zbiorem danych posiadających określone znaczenie. Precyzyjniej będzie jednak powiedzieć, Ŝe baza danych jest informatycznym odwzorowaniem

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Zależności funkcyjne. Wykład 2: Relacyjny model danych - zależności funkcyjne. Podstawy SQL.

Bazy danych. Plan wykładu. Zależności funkcyjne. Wykład 2: Relacyjny model danych - zależności funkcyjne. Podstawy SQL. Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Relacyjny model danych - zależności funkcyjne. Podstawy SQL. Deficja zależności funkcyjnych Klucze relacji Reguły dotyczące zależności funkcyjnych Domknięcie zbioru atrybutów

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wprowadzenie Definiowanie wyzwalaczy DML Metadane wyzwalaczy Inne zagadnienia, tabele mutujące Wyzwalacze INSTEAD OF Wyzwalacze

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zapytania SELECT (na jednej tabeli)

Podstawowe zapytania SELECT (na jednej tabeli) Podstawowe zapytania SELECT (na jednej tabeli) Struktura polecenia SELECT SELECT opisuje nazwy kolumn, wyrażenia arytmetyczne, funkcje FROM nazwy tabel lub widoków WHERE warunek (wybieranie wierszy) GROUP

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL

Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL Program szkoleniowy Efektywni50+ Moduł IV Podstawy relacyjnych baz danych i język SQL 1 Podstawy relacyjnego modelu danych. 3h UWAGA: Temat zajęć jest typowo teoretyczny i stanowi wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Techniczny Kierunek studiów: Informatyka Kod kierunku: 11.3 Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład III Tabele. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład III Tabele. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład III Tabele Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Dwanaście zasad Codda Informacje są reprezentowane logicznie w tabelach Dane są logicznie dostępne przez podanie nazwy tabeli, wartości

Bardziej szczegółowo

Co to jest Baza Danych

Co to jest Baza Danych Co to jest Baza Danych Wielki, zintegrowany, zbiór r informacji Stanowi model świata rzeczywistego jednostki Entities (e.g., studenci ci, kursy, wykładowcy adowcy) relacje Relationships (e.g., Sławski

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Oracle SQL podstawy. Terminy. 15 17 lutego 2010 First Minute! 1100zł!

Szkolenie Oracle SQL podstawy. Terminy. 15 17 lutego 2010 First Minute! 1100zł! Szkolenie Oracle SQL podstawy Terminy 15 17 lutego 2010 First Minute! 1100zł! Opis szkolenia Baza danych Oracle od dawna cieszy się zasłużona sławą wśród informatyków. Jej wydajność, szybkość działania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. Model Relacyjny. Krzysztof Regulski WIMiIP, KISiM, regulski@agh.edu.pl B5, pok. 408

Bazy Danych. Model Relacyjny. Krzysztof Regulski WIMiIP, KISiM, regulski@agh.edu.pl B5, pok. 408 Bazy Danych Model Relacyjny Krzysztof Regulski WIMiIP, KISiM, regulski@agh.edu.pl B5, pok. 408 Relacyjny model danych Relacyjny model danych jest obecnie najbardziej popularnym modelem używanym w systemach

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Systemy baz danych

Systemy GIS Systemy baz danych Systemy GIS Systemy baz danych Wykład nr 5 System baz danych Skomputeryzowany system przechowywania danych/informacji zorganizowanych w pliki Użytkownik ma do dyspozycji narzędzia do wykonywania różnych

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. Wprowadzenie do systemów baz danych C.J.Date; WNT Warszawa 2000

LITERATURA. Wprowadzenie do systemów baz danych C.J.Date; WNT Warszawa 2000 LITERATURA Wprowadzenie do systemów baz danych C.J.Date; WNT Warszawa 2000 Systemy baz danych. Pełny wykład H. Garcia Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom;WNT Warszawa 2006 Wprowadzenie do systemów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

DECLARE typ [( )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } ];

DECLARE <nazwa_zmiennej> typ [(<rozmiar> )] [ NOT NULL ] [ { := DEFAULT } <wartość> ]; Braki w SQL obsługi zdarzeń i sytuacji wyjątkowych funkcji i procedur użytkownika definiowania złożonych ograniczeń integralnościowych Proceduralny SQL Transact- SQL używany przez Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

I. Język manipulowania danymi - DML (Data Manipulation Language). Polecenia INSERT, UPDATE, DELETE

I. Język manipulowania danymi - DML (Data Manipulation Language). Polecenia INSERT, UPDATE, DELETE Wykład 9 Implementacja języka SQL w systemach baz danych Oracle manipulowanie danymi (DML), tworzenie, modyfikowanie i usuwanie obiektów bazy danych: tabel i perspektyw, więzów integralności, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Alicja Marszałek Różne rodzaje baz danych

Alicja Marszałek Różne rodzaje baz danych Alicja Marszałek Różne rodzaje baz danych Rodzaje baz danych Bazy danych można podzielić wg struktur organizacji danych, których używają. Można podzielić je na: Bazy proste Bazy złożone Bazy proste Bazy

Bardziej szczegółowo