Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl"

Transkrypt

1 - Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ.XIII-224/DZPI Sucha Beskidzka dnia r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego ogloszonego przez: Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej na: "Uslugi naprawy pojazdów ZOZ Sucha Beskidzka wraz z dzierzawa pomieszczen warsztatowych" Kod wspólnego slownika CPV: Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego:

2 I. Informacie oaólne Zleceniodawca: Zespól Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22, Sucha Beskidzka TEL:(033) FAX:(033) httpllwww.zozsuchabeskidzka.pl REGON: , NIP: Oferent powinien zapoznac sie ze wszystkimi rozdzialami skladajacymi sie na specyfikacje istotnych warunków zamówienia. 1. Postepowanie jest prowadzone w trybie i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamówien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. nr 19, poz z póz. zmianami) zwanej dalej ustawa. 2. W niniejszej procedurze przetargowej Zleceniodawca bedzie jednakowo traktowal wszystkie podmioty ubiegajace sie o zamówienie publiczne, zgodnie z zasada uczciwej konkurencji, wg regul dotyczacych jawnosci postepowania i dokumentowaniu czynnosci w formie pisemnej. 3. Oferenci ponosza wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty. Zaleca sie, aby oferent zdobyl wszelkie informacje, które moga byc konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 4. Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest udostepniany zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiajacego, Sucha Beskidzka ul. Szpitalna 22,Blok "A", pietro S-1, pok. 016, oraz na stronie internetowej II. USZCZEGÓLOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIAZKÓW WYKONAWCY. 1. Uszczególowienie przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia sa przeglady i naprawy wraz z czesciami zamiennymi, samochodów bedacych wlasnoscia Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej (zgodnie z zalacznikiem nr 2),na podstawie kazdorazowo wystawionych zlecen oraz transport pojazdów do autoryzowanej stacji naprawczej danej marki,wyrazony w formie ryczaltu lecz nie wiecej niz 12 transportów w ciagu roku. Do obowiazków Zleceniobiorcy w ramach miesiecznego ryczaltu nalezy: - przeglad OT-1 wykonywany co km przebiegu i OT-2 po przejechaniu: km dla samochodów ratownictwa medycznego km dla innych samochodów zgodnie z zalacznikiem nr 1. Czynnosci wchodzace w sklad OT- 1 majace miejsce w okresach miedzy terminami wykonania przegladu - wchodza w sklad ryczaltu. Dzl. Klt::'~ '''''.lik lamówl.'1 }liblkzdyc:l sabin~~~"'~k

3 Inne naprawy: 1. Naprawy nie wymienione w ramach miesiecznego ryczaltu wymagajace oddzielnego zlecenia placone beda zgodnie z cennikiem ofertowym np. remont silnika, skrzyni biegów, sprzegla, tylnego mostu (oprócz wymiany lozysk i uszczelniaczy), blacharstwo, itp. 2. Zakres prac, warunki i terminy wykonania naprawy musza byc uzgodnione z Zleceniodawca. 3. przy naprawach i obsludze samochodów nie objetych niniejszym cennikiem mozna zastosowac analogie do podobnej klasy pojazdów. 4. Dokonywanie wpisów do paszportów samochodowych informujacych o kazdorazowej naprawie czy przegladzie. 5. Wszelkie naprawy i przeglady musza byc zlecane na dokumencie "Zlecenie naprawy nr...", który stanowi zalacznik nr Zleceniobiorca wydzieli stanowisko naprawcze przeznaczone do natychmiastowej naprawy zdefektowanej w czasie dyzuru karetki. 7. Dostepnosc uslugi loco-warsztat: 24 h na dobe bezposrednio po zgloszeniu przeglad OT-1 dwa dni przed uplywem terminu przegladu przeglad OT-2 dwa dni przed uplywem terminu przegladu 8. Odpowiedzialnosc i gwarancje na wykonane naprawy: Zleceniobiorca odpowiada za samochód mu przekazany od momentu odbioru do naprawy czy przegladu do momentu przekazania Zleceniodawcy po remoncie czy przegladzie. 9. Okres gwarancji na naprawy glówne silnika wynosi: km lub 6 miesiecy na naprawy pozostalych podzespolów 30 dni 10. Oferent ma mozliwosc zlecania uslug osobom trzecim. 11. Oferent z którym bedzie podpisana umowa otrzyma od Zamawiajacego upowaznienie do odbioru faktur VAT, oraz upowaznienie do przejazdu luzywania samochodów serwisowanych. 12. Ponadto Zleceniobiorca musi posiadac:. oprogramowanie i sprzet do komputerowej diagnostyki i obslugi silników wysokopreznych,benzynowych,gazowychoraz ukladówelektronicznych,. narzedzia specjalistyczne,. stanowisko naprawcze (podnosnik),. latwy dostep do czesci zamiennych z gwarancja producenta, doswiadczenie oraz praktyke (lub umowe z podwykonawca w tym zakresie) na naprawe urzadzen zasilanych z sieci pokladowej, przetwornic, zasilaczy doladowujacych akumulatory oraz urzadzen sygnalizacyjnych i dzwiekowych. 2. Cena oferty: Cena oferty ma obejmowac: 2.1.Wartosc ryczaltu -miesieczna Cena 1 transportu do stacji naprawczej 2.3.Wycena czesci zamiennych - po 1 sztuce (zalacznik nr 7) 2.4.Wartosc 1 punktu (zalacznik nr 8) Ceny okreslone w ofercie przetargowej beda stale przez 12 miesiecy trwania umowy, a pózniej moga ulec zmianie o: ~.", ~ 4'ielb... PIi liii( ~b. 8_6/0. lj3 ~IIJ'." <S'te~l

4 - zmiane stawki VAT, - wskaznik inflacji, - zmiane cen mediów oraz innych kosztów najmu, - zmiane cen producenta Sposób wyliczenia ceny oferty: 1. Cena oferty winna uwzglednic wszystkie zobowiazania i winna byc podana w zlotych polskich (PLN) cyfrowo i slownie. 2. Cena brutto podana w ofercie powinna obejmowac wszystkie koszty i skladniki zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena moze byc tylko jedna i nie podlega ona zmianie przez okres waznosci oferty. 3. Cene oferty stanowi suma wartosci wszystkich jej elementów. Ceny powinny zawierac w sobie ewentualne upusty oferowane przez Zleceniobiorce. UWAGA: Cene oferty i wartosc podatku od towarów i uslug oraz inne wartosci wykazane w Formularzucenowym(pakiety)- nalezy przedstawic z dokladnoscia do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokraglania liczb (zgodnie z 9 ust. 6 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. nr 95 poz. 798). 3. Warunki platnosci- przelew min. 30 dni. 4.0kres trwania umowy - 48 miesiecy. Umowa od dnia r. - do dnia r. 5. Warunki dzierzawy pomieszczen i wyposazenia. Powierzchnia warsztatowa 213 m2 wraz z istniejacymi urzadzeniami warsztatowymi. Koszt najmu miesiecznie okreslany jest na kwote 2,19 zl za 1m 2, tj. 466,50 zl (slownie: czterysta szescdziesiat szesc zlotych 50/100 ) miesiecznie + VAT. Z tytulu czesciowego uzytkowania gruntu wokól warsztatów Najemca bedzie placil miesiecznie : al za grunt 142 m2-1,00 zl netto za 1 m2 + VAT, bl za grunt 63 m2-0,50 zl netto za 1 m2 + VAT Czynsz z podatkiem od nieruchomosci Energia elektryczna - (wg wskazan licznika) III.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. Srednia cena jednostkowa za 1kWh + VAT Ciepla woda (wg wodomierza) 18,80zl za 1m3 + VAT Zimna woda (wg wodomierza) 3,19zlza 1m3 + VAT Scieki (wg wodomierza) 3,45zlza 1 m3 + VAT Centralne ogrzewanie 106,5m2 50%z 213 m2 x 3,30 zl +VAT Telefon na podstawie wykazu ilosci impulsów Na podstawie wykazu ilosci impulsówz Centrali Telefonicznej Wywóz nieczystosci stalych 41,00 zl za 1_m3 + VAT Projekt umowy najmu stanowi zalacznik nr 5 do SIWZ. KleroWDlk.J,JI..Zam6~eó ~bllczllydl ;!f1blnasteczek

5 Ofertamusi byc zlozona w trwale zamknietej kopercie. Na kopercie nalezy umiescic: a) dokladny adres Zleceniobiorcy (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu), b) numer sprawy: ZOZ.XIII-224/DZP/53/09 napis okreslajacy przedmiot zamówienia publicznego: "Uslugi naprawy pojazdów ZOZ Sucha Beskidzka wraz z dzierzawa pomieszczen warsztatowych" z napisem: "Nie otwierac przed dniem r. godzina 11:00 2. Zaleca sie, zeby druga strona oferty zawierala: a) laczna liczbe stron oferty, b)spis zawartosci koperty tj. spis tresci zawierajacy wykaz zlozonych dokumentów z podaniem nr strony na której dany dokument sie znajduje. 3.0ferta ma zawierac: a) wypelniony formularz ofertowy (wg zalaczonego wzoru - zalacznik nr 1 do specyfikacji) b) podpisane projekty umowy - dokumenty te stanowia zalaczniki nr 4 i 5 do specyfikacji, c) wycene czesci zamiennych (zalacznik nr 7), d) dokumenty lub oswiadczenia potwierdzajace spelnianie przez Zleceniobiorców warunków udzialu w postepowaniu (wymienione w rozdz. IV specyfikacji), e )w przypadku Zleceniobiorców dzialajacych przez pelnomocnika - pelnomocnictwo, f) w przypadku Zleceniobiorców wspólnie ubiegajacych sie o zamówienie - dokument stwierdzajacy ustanowienie przez Zleceniobiorców wspólnie ubiegajacych sie o zamówienie pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu w sprawie zamówienia publicznego, 4.Tresc zlozonej oferty musi odpowiadac tresci Specyfikacji Istotnych w Zamówienia. 5.0ferte nalezy sporzadzic w jezyku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub niescieralnym atramentem. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym musza byc skladane wraz z poswiadczonym przez Zleceniobiorce tlumaczeniem na jezyk polski. 6. Zleceniobiorca ma prawo zlozyc tylko jedna oferte 7.0ferta i zalaczniki do oferty (oswiadczenia i dokumenty) musza byc podpisane przez upowaznion(ego)ych przedstawiciel(a)i Zleceniobiorcy. 8. W przypadku skladania dokumentów w formie kopii, musza one byc poswiadczone za zgodnosc z oryginalem przez osoby upowaznione. a) poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem winno byc sporzadzone w sposób umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienna pieczatka osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnosc z oryginalem), b) w przypadku podpisywania oferty lub poswiadczania za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentów przez osob(e)y nie wymienion(a)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Zleceniobiorcy, nalezy do oferty dolaczyc stosowne pelnomocnictwo. W przypadku udzielenia pelnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pelnomocnictwa wlasciwy do poszczególnych czynnosci.,j~/.", ~e ~~ ~"IIJl lw~, 80th/II. ~, 'i

6 9.zleceniobiorca ma prawo najpózniej w terminie skladania ofert zastrzec informacje, które stanowia tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 10.0swiadczenia i zaswiadczenia stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji opatrzone klauzula "zastrzezone przez Zleceniobiorce" musza byc zapieczetowane w sposób gwarantujacy zachowanie w poufnosci ich tresci i nie moga byc trwale spiete z jawna oferta. 11. Zleceniodawca zaleca, aby kazda zapisana strona oferty (wraz z zalacznikami do oferty) byla ponumerowana kolejnymi numerami. 12. Zleceniodawca zaleca, aby oferta wraz z zalacznikami byla zestawiona w sposób uniemozliwiajacy jej samoistna dekompletacje. 13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty (w tym zalacznikach do oferty) musza byc parafowane (lub podpisane) wlasnorecznie przez osob(e)y podpisujac(a)e oferte. Parafka (podpis) winna byc naniesiona w sposób umozliwiajacy identyfikacje podpisu np. wraz z imienna pieczatka osoby sporzadzajacej parafke. IV. WYMAGANIA WST PNE STAWIANE ZLECENIOBIORCOM. 1. O udzielenie zamówienia ubiegac sie moga Zleceniobiorcy, którzy: ~ posiadaja uprawnienia do wykonania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien; ~ posiadaja niezbedna wiedza i doswiadczenie, oraz dysponuja potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiazanie innych podmiotów do udostepnienia potencjalu technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; ~ znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia; ~ nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia; 2. Z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza sie: ~ Zleceniobiorców, którzy wyrzadzili szkode nie wykonujac zamówienia lub wykonujac je nienalezycie, jezeli szkoda ta zostala stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sadu wydanym w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania, ~ Zleceniobiorców w stosunku, do których otwarto likwidacje lub, których upadlosc ogloszono, z wyjatkiem Zleceniobiorców, którzy po ogloszeniu upadlosci zawarli uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadlego; ~ Zleceniobiorców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat, lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu; ~ Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacym prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej "'0Za- ~~ro L: "~b"uiiyc1l Sab'D Steczek 6

7 grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; ~ Spólki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; ~ Spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacym na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; ~ Spólki komandytowe oraz spólki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowe ~ Osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu zalozycielskiego prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacym na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; ~ Podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary; ~ Zleceniobiorców, którzy nie spelniaja warunków udzialu w postepowaniu, o których mowa wart. 22 ust. 1 pkt 1-3; ~ Zleceniobiorców, którzy wykonywali bezposrednio czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub poslugiwali sie w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonaniu tych czynnosci, chyba ze udzial tych Zleceniobiorców w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; ~ Zleceniobiorców, którzy zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonego postepowania; ~ Zleceniobiorców, którzy nie zlozyli oswiadczenia o spelnieniu warunków udzialu w postepowaniu lub dokumentów potwierdzajacych spelnienie tych ()~/.'''lt',.o~ fs'-1t'4~l 8.6 ~'('4 8tt'~L

8 warunków lub zlozone dokumenty zawieraja bledy, z zastrzezeniem art. 26 ust. 3; 3. Warunki Dod Lp. Warunek udzialu Dokument potwierdzajacy spelnienie 1 Posiada uprawnienia do wykonywania - aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli aktualne zaswiadczenie o wpisie do ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich ewidencji dzialalnosci gospodarczej jezeli uprawnien odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert 2 Posiada niezbedna wiedze i doswiadczenie Do potwierdzenia oswiadczeniem wraz oraz dysponuje potencjalem technicznym i wykazem narzedzi wg zalacznika nr 6 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiazanie innych podmiotów do udostepnienia potencjalu technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3 Znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia Do potwierdzenia oswiadczeniem. 4 Spelnienie warunków udzialu w postepowaniu Do potwierdzenia oswiadczeniem o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 4 Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt w ciagu ostatnich trzech lat przed wszczeciem postepowania Zleceniobiorca nie wyrzadzil szkody nie wykonujac zamówienia Do potwierdzenia oswiadczeniem lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia postepowania - w stosunku do Zleceniobiorców nie otwarto likwidacii lub upadlosci 5 Nie zalega z uiszczenie podatków, oplat - do potwierdzenia aktualnym (wydanym nie wczesniej niz 3 miesiace przed terminem skladania ofert) zaswiadczeniem wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego, ze Zleceniobiorca nie zalega z oplacaniem podatków i oplat, chyba ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzii 6 Nie zalega z uiszczeniem skladek na - do potwierdzenia aktualnym (wydanym nie ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne wczesniej niz 3 miesiace przed terminem skladania ofert) zaswiadczeniem wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego, ze Zleceniobiorca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne chyba ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji 7 Nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 Do potwierdzenia oswiadczeniem ust.1 pkt.4-8 loe~djk t.-ziolt"~acl6"'vj"'b'~1dt ~':.'-'D. Steczek

9 Nie podlegawykluczeniuna podstawieart.24 ust.1dkt.9 Do potwierdzeniaoswiadczeniem 4. Jezeli Zleceniobiorca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sklada wszystkie wymagane dokumenty z tym, ze zamiast dokumentów, o których mowa w warunkach podmiotowych (pkt.3-tabela pkt. 1, 5, 6,8): -sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie, c) nie zalega z uiszczaniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu, a zamiast dokumentu okreslonego w pkt.7 tabeli sklada zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym wart. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Dokumenty, o których mowa w pkt 4 litera a, b, powinny byc wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert Dokument, o którym mowa w pkt 4 lit. c, powinien byc wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Zleceniobiorca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentów, o których mowa w pkt. 4 specyfikacji, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Zleceniobiorca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt.4.1 i 4.2 specyfikacji stosuje sie odpowiednio. 5. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub wiecej podmiotów, kazdy Zleceniobiorca (oddzielnie) - nie moze podlegac wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24, a takze musi spelniac wymogi oraz laczne warunki, o których mowa wart. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia spelnienia wyzej wymienionych warunków kazdy z Zleceniobiorców winien zlozyc dokumenty wymienione w tabeli pkt. 1,5,6,7,8. 6. Wszystkie Oswiadczenia i dokumenty sporzadzone w jezyku obcym powinny byc skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski. 7. Ocena spelnienia warunków 7.1. Ocena spelnienia warunków udzialu w postepowaniu nastapi w systemie "Spelnia/Nie spelnia" 7.2. Brak jakiegokolwiek dokumentu lub oswiadczenia wymienionego w pkt.3 lub jezeli dokument lub oswiadczenie nie bedzie zawieral informacji zadanych przez Zamawiajacego, skutkowac moze wykluczeniem Zleceniobiorcy z postepowania, z zastrzezeniem pkt Jezeli Zleceniobiorca nie zlozy w wyznaczonym termie wymaganych oswiadczen lub dokumentów okreslonych Rozd. IV siwz lub zlozy dokumenty i oswiadczenia ~rowduc. DzI.luZ8 '1 wleapablkzayc, Sabina Steczek

10 zawierajace bledy, Zleceniodawca wezwie Zleceniobiorce w wyznaczonym przez siebie terminie. do ich uzupelnienia lub wyjasnienia ich tresci. VI. ZASADY OCENY OFERT. 1.0ceniane kryteria i ich ranga w ocenie. Kryterium Cena ryczaltu + Cena jednego transportu pojazdu do autoryzowanej stacji naprawcze. Cena za 1 pkt Wycena czesci zamiennych (po 1 sztuce Ranga 40% 300/0 30% Sposób ocen Wg wzoru Wg wzoru Wg wzoru 2.Sposób dokonania oceny oferty wg w/w kryteriów a) Cena oferty Cn x 100 ptk. = C x ilosc czlonków komisji x Ranga Ck gdzie: Cn - najnizsza cena zlozona w calosci zamówienia Ck - cena proponowana przez danego oferenta C - ilosc punktów uzyskanych przez oferenta b) Cena za 1 pkt. Bn x 100 ptk. =Bx ilosc czlonków komisji x Ranga Bk gdzie: Bn - najnizsza cena zlozona w calosci zamówienia Bk - cena proponowana przez danego oferenta B - ilosc punktów uzyskanych przez oferenta c) Wycena czesci zamiennych Dn x 100 ptk. = D x ilosc czlonków komisjix Ranga Dk gdzie: Dn - najnizsza cena zlozona w calosci zamówienia Dk - cena proponowana przez danego oferenta D - ilosc punktów uzyskanych przez oferenta 3. Zasada wyboru oferty i udzielenia zamówienia. Zamawiajacy udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta: - odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie Prawo Zamówien Publicznych z dnia r z pózniejszymi zmianami - odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ - zostala uznana za najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. VII. WARUNKI I USTALENIA. KTÓRE BEDA WPROWADZONE DO UMOWY. 1. Zleceniodawca podpisze umowe z Zleceniobiorca, którego oferta wygra postepowanie w terminie nie krótszym niz 7 dni od daty zawiadomienia o ~:-OWDlk Dzialu Za. ~Wfri hbuczaydl SabiDaSteaek

11 ---- rozstrzygnieciu postepowania, lecz nie pózniej niz przed terminem zwiazania z oferta. 2. Tresc umowy zgodna bedzie z trescia wzoru umowy, stanowiacym zalacznik nr 2 do niniejszej specyfikacji z uwzglednienie tresci wybranej oferty, VIII. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT. 1.0ferte w formie pisemnej nalezy zlozyc w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22, Sucha Beskidzka, sekretariat lub przeslac poczta w terminie do dnia r. do godziny 10:00 (obowiazuje data wplywu na dziennik podawczy). 2.Zleceniobiorca moze wprowadzic zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do zlozonych ofert pod warunkiem, ze Zleceniodawca otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed uplywem terminu skladania ofert. 3.Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byc zlozone wg takich samych zasad jak skladana oferta, z dopiskiem "ZMIANA". 4.Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostana otwarte przy otwieraniu oferty Zleceniobiorcy, który wprowadzil zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian, zostana one dolaczone do oferty. 5.Wykonaca ma prawo przed uplywem terminu skladania ofert wycofac sie z postepowania poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnetrznej kopercie "WYCOFANIE". 6.Koperty oznakowane w ten sposób beda odczytywane w pierwszej kolejnosci. Po stwierdzeniu poprawnosci postepowania Zleceniobiorcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie beda odczytane. 7.0ferty zlozone po terminie zostana zwrócone Zleceniobiorcy bez otwierania po uplywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu - art. 84 ust. 2 ustawy. IX. TRYB UDZIELANIA WYJASNIEN W SPRAWACH DOTYC CYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKOWZAMOWIENIA. 1.0ferent moze zwracac sie do Zamawiajacego o wyjasnienie dotyczace wszelkich watpliwosci zwiazanych z SIWZ, sposobu przygotowania i zlozenia oferty kierujac swoje zapytania na pismie. Zmawiajacy udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania zwiazane z prowadzonym postepowaniem pod warunkiem, ze zapytanie zostanie skierowane i dostarczone Zamawiajacemu nie pózniej niz 6 dni przed uplywem terminu skladania ofert. Pisemna odpowiedz zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz przeslana uczestnikom postepowania, którzy zwrócili sie o SIWZ, bez wskazania zródla zapytania. Do kontaktu z Zleceniobiorcami w sprawach jw. upowaznieni sa: 1. Sabina Steczek 2. Agnieszka Hajdyla, Tomas Los faks (033) w godz.900_1300 } Wszelka korespondencje dotyczqca w/w postepowania nalezy kierowac do Sekretariatu ZOZ-u w godz. 700_1445 Zleceniodawca dopuszcza tylko pisemna forme porozumiewania sie. l~.~. ~,,' ~ ~,.. "'-.~"Q 11

12 2. Zleceniodawca nie przewiduje zwolania zebranych Zleceniobiorców w celu wyjasnienia ewentualnych watpliwosci dotyczacych SIWZ. X. TRYB WPROWADZENIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ. W szczególnie uzasadnionych przypadkach. przed terminem skladania ofert Zleceniodawca moze zmodyfikowac tresc dokumentów skladajacych sie na SIWZ. O kazdej zmianie Zleceniodawca zawiadomi niezwlocznie kazdego uczestnika postepowania oraz zamiesci ja na stronie internetowej. W przypadku, gdy zmiana powodowac bedzie koniecznosc modyfikacji ofert, wszelkie prawa i zobowiazania- oferenta i zamawiajacego beda podlegaly nowemu terminowi, zgodnie z art.38 pkt.6 umowy. XI. TERMIN ZWIAZANIA WARUNKAMI OFERTY. Zleceniobiorca zwiazany jest oferta przez 30 dni liczac od dnia, w którym uplywa termin skladania ofert. XII. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT. Komisyjne otwarcie ofert nastapi na posiedzeniu KOMISJI PRZETARGOWEJ, które odbedzie sie w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22, sala konferencyjna blok "C" pierwsze pietro w dniu godzinie 1100 Wyniki przetargu obowiazuja po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora ZOZ. XIII. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO. 1. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zleceniodawca poda kwote, jaka zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia. 2. Zleceniodawca po otwarciu ofert, w obecnosci wszystkich oferentów przekaze uczestnikom postepowania przetargowego informacje dotyczace: nazwy oferenta przedmiotu oferty ceny oferty 3. Informacje, o których mowa w pkt. 2 doreczone zostana oferentom, którzy nie byli na otwarciu ofert na ich wniosek. 4. Oferty, opinie bieglych, oswiadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty i informacje skladane przez Zamawiajacego i Zleceniobiorców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowia zalaczniki do protokolu. 5. Protokól wraz z zalacznikami jest jawny, z wyjatkiem informacji zastrzezonych przez oferenta, ze nie moga byc udostepnione innym uczestnikom postepowania. Zalaczniki do protokolu udostepnia sie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania. z tym. ze oferty udostepnia sie od chwili ich otwarcia. 'I"~~lS.u,q.s ';)ln.qja.'lmf}uj~..,81z0 'I,ir'Mo.sal2'

13 6. Zleceniodawca dokona poprawienia omylek w ofertach Zleceniobiorców zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy Pzp oraz ponizszymi zasadami. Zleceniodawca poprawi w ofercie: 6.1. oczywiste omylki pisarskie- przez oczywista omylke pisarska nalezy w szczególnosci rozumiec widocznie mylna pisownie wyrazu, ewidentny blad gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego czesci itp., 6.2. oczywiste omylki rachunkowe, Zleceniodawca przyjmie, ze : a) poprawnie podano cene ryczaltowa be wzgledu nas sposób jej obliczenia, b) jezeli cena ryczaltowa podana liczba nie odpowiada cenie ryczaltowej podanej slownie, wlasciwa jest cena ryczaltowa podana slownie, c) jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczaltowych, poprawnie podano poszczególne ceny ryczaltowe inne omylki polegajace na niegodnosci oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty Zleceniodawca zastrzega, ze katalog wymieniony w ppkt 6.2 a-c, nie wyczerpuje mozliwosci poprawienia oczywistych omylek rachunkowych. Zleceniodawca poprawi wszystkie oczywiste omylki rachunkowe, które wystapia w ofertach, wynikajace z blednego dodawania, odejmowania, mnozenia lub dzielenia. Zleceniodawca uwzgledni równiez konsekwencje rachunkowe dokonanych w powyzszy sposób poprawek. 7. Zleceniodawca po rozstrzygnieciu wyników przetargu przekaze wszystkim oferentom: - nazwe i siedzibe firmy, której oferte uznano za najkorzystniejsza oraz uzasadnienie jej wyboru, - nazwy, siedziby i adresy Zleceniobir>rców,którzy zlozyli oferty, - streszczenie oceny i porównania zlozonych ofert, zawierajace punktacje przyznana ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i laczna punktacje, - wykaz Zleceniobiorców, których oferty zostaly odrzucone z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, -wykaz Zleceniobiorców wykluczonych z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. XV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH. JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Zleceniobiorce, którego oferta zostanie wybrana, Zleceniodawca powiadomi o miejscu i terminie podpisania umowy. 2. Jezeli Zleceniobiorca, którego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zleceniodawca moze wybrac oferte najkorzystniejsza sposród pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze zachodza przeslanki, uniewaznienia postepowania. XVI. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ Srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy Prawo zamówien publicznych, przysluguja Zleceniobiorcom, a takze innym osobom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznal lub moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy. ;(?I;~t'..~o;~!"d~ "'~!~t.,:~~~-~:,~::,~~:~,~~".,'_

14 W niniejszym postepowaniu odwolanie przysluguje w zakresie okreslonym w rodz. III art. 184 ust. 1a. XVII. DODATKOWE INFORMACJE 1. Wszelkie czynnosci podejmowane przez Zleceniobiorce w toku postepowania wymagaja dla swej skutecznosci dolaczenia dokumentów potwierdzajacych uprawnienie osoby podpisujacej do reprezentowania firmy Zleceniobiorcy 2. Powyzsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy Zleceniodawca dysponuje juz odpowiednimi dokumentami zlozonymi w toku danego postepowania. 3. Zleceniodawca nie zamierza zwolac zebrania Zleceniobiorców. 4. W przypadku wyboru oferty Zleceniobiorców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia, Zleceniodawca przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, bedzie zadal zlozenia umowy regulujacej wspólprace Zleceniobiorców. 5. Zleceniodawca nie zada zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o którym stanowi art. 147 Prawa zamówien publicznych. 6. Zleceniodawca nie przewiduje zwrotu kosztów udzialu w postepowaniu. 7. Zleceniodawca nie przewiduje aukcji elektronicznej. 8. Zleceniodawca nie zamierza zawierac umowy ramowej. 9. Zleceniodawca nie dopuszcza skladania ofert czesciowych i wariantowych. 10. Zleceniodawca nie zamierza ustanowic dynamicznego systemu zakupów. Zalaczniki do specyfikacji: - Formularz ofertowy- zalacznik nr 1 - Wykaz pojazdów- zalacznik nr 2 - Druk Zlecenie naprawy - zalacznik nr 3 - Projekt umowy - zalacznik nr 4 - Projekt umowy najmu- zalacznik nr 5 - Wykaz narzedzi - zalacznik nr 6 - Wykaz czesci zamiennych - zalacznik nr 7 - Wycena punktowa uslug- zalacznik nr 8...' b :. ~... :...:~.:.~ ::~.:?{~~~<~:_~_.~~...~~~ ( podpis s'póizadz8jacego). 3; ~'""J:~ 3,:s.,,::.::.:...-., }... (data i podpis zatv.\ierdzajacego)

15 Formularz cenowy Zalacznik nr 1 Nazwa firmy: z siedziba: tel. fax. Cena oferty Netto Brutto Wartosc ryczaltu -miesiecznie Wycena czesci zamiennych (po 1 sztuce) Wartosc jednego transportu pojazdu do autoryzowanej stacji naprawczej. (nie wiecej niz 12 transportów rocznie) Cena 1 pkt Warunki platnosci (przelew), dni... Oswiadczam, iz zapoznalem sie z wszystkimi warunkami specyfikacji.... podpis osoby upowaznionej do reprezentowania firmy 15

16 wzór DRUGA STRONA OFERTY -WZÓR- SPIS TRESCI OFERTY Dokument wymagane w SIWZ Strona Oswiadczenia Dokumenty: a) ZUS b) Urzad Skarbowy c) KRS Oswiadczenia ltd. Oferta zawiera stron: Osoba upowazniona do kontaktów z Zleceniodawca: Nazwisko i Imie telefon faks Oswiadczam, iz zapoznalismy sie z warunkami okreslonymi w specyfikacji i nie wnosimy zastrzezen. Podpis osoby reprezentujacej firme

17 Zalacznik Nr 2 do SJ.W.Z. Wykaz pojazdów Zamawiajacego. Lp Marka pojazdu Nr. Pojemnosc Rok produkcji Rejestracyjny 1 Volkswagen T-5 KSU 58SK Mercedes BOC Volkswagen T-5 KSU28KX Volkswagen T-4 KSU A Lanos KWX Lublin 3 KSU C Fiat Ducato KSU U Fiat Dablo KSU 80FK Fiat Dablo KSU 70FK FAT Seicento KSU 60FK Fiat Seicento KSU 26ER Chevrolet Lacetti KSU 53NS Polonez BOF

18 Zalacznik nr 4 Umowa 109 zawarta w dniu. pomiedzy: Zespolem Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej przy ul. Szpitalnej 22, Regon: , NIP: , zwanym dalej w tresci umowy "ZLECENIODAWCA ", w imieniu którego dzialaja: mgr Janusz Baczewski, Dyrektor Zespolu a Firma z siedziba KRS: Regon:, NIP:, zwana dalej w tresci umowy "Zleceniobiorca' w imieniu, której dzialaja: W wyniku wyboru oferty Zleceniobiorcy zlozonej w toku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Uslugi naprawy pojazdów ZOZ Sucha Beskidzka wraz z dzierzawa pomieszczen warsztatowych" (znak: ZOZ.XIII-224/DZP/53/09) prowadzonego przez Zamawiajacego, zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci: 1 Przedmiotem zamówienia sa przeglady i naprawy wraz z czesciami zamiennymi, samochodów bedacych wlasnoscia Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej (zgodnie z zalacznikiem nr 1),na podstawie kazdorazowo wystawionych zlecen oraz transport pojazdów do autoryzowanej stacji naprawczej danej marki,wyrazony w formie ryczaltu lecz nie wiecej niz 12 transportów w ciagu roku. Warunki platnosci 1. Wartosc uslug o których mowa w 1: 2 Wartosc ryczaltu miesiecznie brutto: Wartosc 1 punktu brutto: ( Wartosc 1 transportu brutto ( slownie slownie slownie

19 Ceny jednostkowe i asortyment czesci zamiennych okresla zalacznik nr 2 do niniejszej umowy. 3. Platnosc za wykonanie uslugi realizowana bedzie w formie przelewu dni od daty dostarczenia faktury VAT, 4. Strony ustalaja, ze ceny jednostkowe okreslone w pkt.1 2 oraz w zalaczniku nr 2 do umowy, obowiazuja przez okres 12 miesiecy trwania umowy. 5. Po okresie okreslonym w pkt.4 Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc podwyzszenia przez Zleceniodawce cen jednostkowych jedynie w przypadku, gdy nastapila zmiana: ~ Stawki podatku VAT - zwiazanej z przedmiotem umowy - w tym przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna, ~ Zmiany cen producenta powyzej ceny jednostkowej, udokumentowanej przez producenta w postaci zaswiadczenia ~ Wskaznik inflacji ~ Cen mediów oraz innych kosztów najmu w momencie zaistnienia tego faktu W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki nastepuje z dniem wejscia w zycie aktu prawnego zmieniajacego stawke. 6. Wystapienie o zmiane cen jednostkowych przez Zleceniobiorce w przypadku zmiany cen producenta musi odbyc sie z odpowiednim wyprzedzeniem, nie pózniej niz 3 dni przed proponowana zmiana cen. Wystapienie wymaga udokumentowania, formy pisemnej i zgody Zamawiajacego. 3 Warunki dotyczace przedmiotu umowy 1. W ramach miesiecznego ryczaltu Zleceniobiorca wykonuje: przeglad OT-1 wykonywany co km przebiegu przeglad OT-2 po przejechaniu: ~ km dla samochodów ratownictwa medycznego ~ km dla innych samochodów 2. Czynnosci wchodzace w sklad OT- 1 majace miejsce w okresach miedzy terminami wykonania przegladu wchodza w sklad ryczaltu oraz wszelkie drobne uslugi, których czas naprawy nie przekracza jednej godziny. 3. Naprawy wymagajace oddzielnego zlecenia placone beda zgodnie punktacja, która stanowi zalacznik nr 3 i cena za 1 punkt okreslona w 2, pkt Zakres prac, warunki i terminy wykonania naprawy musza byc kazdorazowo uzgodnione z Zleceniodawca. 5. Wszystkie naprawy i przeglady musza byc dokumentowane zgodnie ze wzorem, który stanowi zalacznik nr (zlecenie naprawy). 6. Dokonywanie wpisów do paszportów samochodowych informujacych o kazdorazowej naprawie czy przegladzie. 7. Zleceniobiorca wydzieli stanowisko naprawcze przeznaczone do natychmiastowej naprawy zdefektowanej w czasie dyzuru karetki. 19

20 8. Zleceniobiorca w przypadku uzasadnionych technicznie koniecznosci zobowiazany jest do transportu pojazdu Zleceniodawcy do autoryzowanej stacji naprawczej danej marki. 9. Zleceniobiorca otrzyma od Zleceniodawcy: a) zlecenia naprawy lub przegladu pojazdu b) upowaznienie do przejazdu luzywania samochodu serwisowanego 4 Wymaaania Zleceniodawcy wobec Zleceniobiorcy 1. Zleceniobiorca zobowiazany jest: a) Spelniac wszelkie wymogi okreslone przez przepisy BHP, PPOZ i sanitarne b) Zapewnic dostepnosc uslugi loco-warsztat: 24 h na dobe bezposrednio po zgloszeniu przeglad OT-1 dwa dni przed terminem przeglad OT-2 dwa dni przed terminem 2. Zleceniobiorca nie dopuszcza do przestojów w wykonywaniu uslug. 3. Zleceniobiorca odpowiada za samochód mu przekazany od momentu odbioru do naprawy czy przegladu do momentu przekazania Zleceniodawcy po remoncie czy przegladzie. 4. Okres gwarancji na naprawy glówne silnika wynosi: km lub 6 miesiecy na naprawy pozostalych podzespolów 30 dni 5. W przypadku nie spelnienia wymogów okreslonych w pkt.:1a,1b,2, Zleceniodawca rozwiaze umowe z Zleceniobiorca ze skutkiem natychmiastowych. 6. Zleceniobiorca jest zobowiazany do przestrzegania zasad srodowiskowych wg normy PN-EN ISO zgodnie z zalacznikiem nr do niniejszej umowy. 7. Wspólpraca w zakresie BPH na warunkach okreslonych w 7 umowy. 7 Wspólpraca w zakresie bhp, 1. Zleceniodawca zobowiazuje sie do : 1.1. przekazania: a) pomieszczen spelniajacych wymagania bezpieczenstwa: - konstrukcyjnego - instalacyjnego - urzadzen technicznych spelniajacych wymagania dot. oceny zgodnosci - bezpiecznego wyposazenia 1.2. zabezpieczenia przed przenikaniem do wynajmowanych pomieszczen szkodliwych czynników srodowiska pracy, które moga wystepowac w ramach prowadzonej dzialalnosci 1.3. przeprowadzenia instruktazu dla pracowników Zleceniobiorcy w zakresie zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia 1.4. biezacego informowania o zagrozeniach, które moga pojawic sie w obiekcie i zagrazac pracownikom Zleceniobiorcy. 2. Zleceniobiorca zobowiazuje sie do : organizowania stanowisk pracy wraz z wyposazeniem zgodnie z przepisami i zasadami bhp i p/poz

21 2.2. organizowaniaprocesu pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp i p/poz zapewniania pelnej sprawnosci srodków ochronnych 2.4. zabezpieczenia przed przenikaniem z wynajmowanych pomieszczen szkodliwych czynników srodowiska pracy, które moga wystepowac w ramach prowadzonej dzialalnosci 2.5. biezacego informowania Koordynatora d/s BHP o zagrozeniach, które moga przedostac sie z wynajmowanych pomieszczen 2.6. zatrudniania pracowników posiadajacych: a) aktualne profilaktyczne badania lekarskie b) aktualne szkolenie bhp 2.7. zapewnienia przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bhp 2.8. realizowania zalecenia Koordynatora d/s BHP 3. Strony wyznaczaja Koordynatora d/s BHP sprawujacego nadzór nad pracownikami obu pracodawców w osobie mgr inz. Wieslawy Fladerer-Madon, która upowazniona jest do podejmowania ponizszych dzialan: - prowadzenia okresowych kontroli w obszarze prowadzonej dzialalnosci celem zapewnienia, ze prowadzona dzialalnosc jest wykonywana zgodnie z podpisana umowa - wydawania polecen w przypadku wystapienia zagrozen 4. Wyznaczenie Koordynatora d/s BHP nie zwalnia Zleceniobiorcy z obowiazku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla zatrudnianych pracowników 5. Przed rozpoczeciem realizacji umowy oraz kazdorazowo po zatrudnieniu nowego pracownika Zleceniobiorca zglosi ich do Sekcji BHP ZOZ Sucha Beskidzka, celem przeprowadzenia instruktazu w zakresie zagrozen dla bezpieczenstwa i zdrowia. 6. Zleceniobiorca zobowiazuje sie do podjecia ponizszych dzialan z zakresu ochrony p/poz.: 6.1.Zapoznania pracowników z w/w instrukcjami dla obiektu Szpitala w Suchej Beskidzkiej: - Planami ewakuacji " Organizacja akcji ratowniczej" stanowiacymi zalaczniki do umowy nr (zalaczniki beda dolaczone do umowy z wybranym Zleceniobiorca) 6.2.Zapewnienia pelnej gotowosci przez pracowników do brania udzialu w akcjach ratowniczych w oparciu o w/w instrukcje. Celem realizacji niniejszej umowy strony zawra odrebna umowe najmu warsztatu. 6 7 Celem realizacji niniejszej umowy Zleceniobiorca moze zlecic jej wykonanie osobom trzecim. Kazdorazowe zlecenie wymaga zgody Zleceniodawcy. 8 Okres trwania umowy i iei rozwiazania 21

22 1. Umowa zostaje zawarta na czas okreslony i obowiazuje od dnia r. do dnia 31.1O.2013r. przy czym moze byc wypowiedziana na 3 miesiace naprzód ze skutkiem na koniec miesiaca kalendarzowego. 2. Umowa moze byc równiez rozwiazana w kazdym czasie na zasadzie porozumienia stron. 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci odnosnie jakosci wykonywanych uslug jak tez nie wywiazywanie sie z warunków okreslonych w ofercie przetargowej Zleceniodawca rozpocznie pisemna procedure reklamacyjna majaca na celu skorygowanie nieprawidlowosci. W przypadku braku poprawy w ciagu 7 dni od dnia rozpoczecia procedury reklamacyjnej Zleceniodawca powiadomi Zleceniobiorce o rozwiazaniu umowy ze skutkiem rozwiazujacym na koniec miesiaca. 4. Rozwiazanie jednej z umów, spowoduje rozwiazanie umowy najmu ze skutkiem rozwiazujacym na koniec miesiaca. 9 W przypadku nie wywiazania sie przez Zleceniodawce z zaplata Zleceniobiorcy przysluguje prawo naliczenia ustawowych odsetek w wysokosci i na warunkach okreslonych w ustawie z dnia r. o terminach zaplaty w transakcjach handlowych (Dz.U ze zm.) 10 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci Zleceniobiorca nie moze przeniesc wierzytelnosci na osobe trzecia bez zgody Zleceniodawcy wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. 2. Wyklucza sie stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art.518 Kodeksu Cywilnego ( w szczególnosci Zleceniobiorca nie moze zawrzec umowy poreczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujacych zmiana podmiotowa po stronie wierzyciela. 3. Naruszenie zakazu okreslonego w ust.2., skutkowac bedzie dla Zleceniobiorcy obowiazkiem zaplaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokosci spelnionego przez osobe trzecia swiadczenia. 12 W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz ustawy z dnia r. Prawo Zamówien Publicznych z pózniejszymi zmianami, oraz ustawy z r o terminach zaplaty w transakcjach handlowych. 13 W przypadku wyniklych sporów w stosowaniu niniejszej umowy,wlasciwym do ich rozstrzyganiajest sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy. 14 Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach po 1 dla kazdej ze stron

23 Zleceniobiorca: Zleceniodawca: Zalacznik nr do umowy WYMAGANIA SRODOWISKOWE DLA PODWYKONAWCÓW 1. Zleceniobiorca zobowiazany jest do przestrzegania wymagan okreslonych w systemie zarzadzania srodowiskowego wg PN -EN ISO 14001, a w szczególnosci do: segregacji odpadów minimalizowania ilosci powstajacych odpadów zmniejszania zuzycia nosników energii i surowców naturalnych stosowania sie do obowiazujacych w Zespole standardów dot. ochrony srodowiska 2. Zleceniobiorcy nie wolno: wwozic na teren Szpitala jakichkolwiekodpadów skladowac zadnych substancji mogacych zanieczyszczac powietrze atmosferyczne, wode, glebe 3. Zleceniobiorca jest zobowiazany dopuscic Pelnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscia do kontrolipostepowania na zgodnosc z przyjetymi zasadami srodowiskowymi. 4. W sytuacjach watpliwych i nieokreslonych w powyzszych zasadach srodowiskowych nalezy zwracac sie do Pelnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscia. Zleceniobiorca: Zleceniodawca: 23

24 Zalacznik Nr 6 Nazwa i adres oferenta: WYKAZ PODSTAWYCH URZADZEN PRZEWIDZIANYCH DO WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA Oswiadczam, ze posiadam niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawie pisemne zobowiazanie innych podmiotów do udostepnienia potencjalu technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Oswiadczam, ze posiadam:. oprogramowanie i sprzet do komputerowej diagnostyki i obslugi silników wysokopreznych, benzynowych, gazowych oraz ukladów elektronicznych,. narzedzia specjalistyczne,. stanowisko naprawcze (podnosnik),. latwy dostep do czesci zamiennych z gwarancja producenta,. doswiadczenie oraz praktyke w naprawie sprzetu medycznego oraz sprzetu sygnalizacyjnodzwiekowego,. narzedzia specjalistyczne. doswiadczenie oraz praktyke (lub umowe z podwykonawca w tym zakresie- zalaczyc do ofert) na naprawe urzadzen zasilanych z sieci pokladowej, przetwornic, zasilaczy doladowujacych akumulatory oraz urzadzen sygnalizacyjnych i dzwiekowych. Skladajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oswiadczamy, ze obecnie reprezentowana przeze mnie firma dysponuje w pelni sprawnymi jednostkami sprzetu: Opis Ilosc Rok prod. ~ Forma wlasnosci* data, podpis 'upowaznionego przedstawiciela oferenta'

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i

OFERTA. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i /Nazwa i adres oferenta!... / miejscowosc i data! OFERTA Do......... Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"

Bardziej szczegółowo

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji:

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji: Zala~znik nr 1 do siwz Opis przedmiotuzamówienia Cz~c I - sklad, lamanie i druk Biuletynu PowiatuPoznanskiego: -format B5; -ilosc stron: srednio 24 strony, maksymalnie 40 stron; -druk czarny do 32 stron,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

--------- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

--------- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA --------- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ.XIII-224/DZP/82/09 Sucha Beskidzkadnia 14.12.2009r SPECYFIKACJA,, ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA Dotyczy: Postepowania

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej

Zespól Opieki Zdrowotnej -- --- ZespólOpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-!-023ZP/06PU/08 Sucha Beskidzkadnia 18.02.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : Zapytania ofertowego ogloszonego

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ------ Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/34 108 Sucha Beskidzka dnia 28.05.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonegow

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych

Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych - --- --- ---- Strona 1 z 5 Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych za posrednictwem prefiksu z usluga DDI dla 400 numerów (033-8723100-8723499) oraz za posrednictwem 13 laczy ISDN BRA (2B+D)

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl --- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ. XIII -224/DZP /83/09 Sucha Beskidzkadnia 15.12.2009r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA --- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZPI 23 108 Sucha Beskidzka dnia 15.04.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonegow

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009

Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009 - - - - - - - -- - - -- -- Strona 1 z 6 Sucha Beskidzka: Dostawa nici i siatek chirurgicznych Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE ~ ]I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE POWIAT POZNANSKI UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAN www.bip.powiatpoznan.pl tel. O 61 8410500 fax O 61 8480556 zwany dalej "Zamawiajacym"

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ---- - - - ZespólOpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/20 108 Sucha Beskidzka dnia 02.04.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/05/08 Sucha Beskidzka dnia 24.01.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postepowania przetargowego

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej

Zespól Opieki Zdrowotnej ZespólOpieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZPI 05 109 Sucha Beskidzka dnia 12.01.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do

rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do Strona 1z 5 Sucha Beskidzka: Dostawa: Pakiet nr 1- dostawa systemu do rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do sciagania odlamów kosci Numer

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/ GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12,421-21-09,421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-10/09 Turawa, 09 wrzesien 2009r. OGLOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Sprawa nr : NT-2/223/125/06/MR Przedmiot postepowania: zakup bonów towarowych dla pracowników IChP; Tryb postepowania: przetarg nieograniczony prowadzony

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -uslugi. instytucji szkolacej, której zadaniem. bedzie zorganizowanie i plzeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -uslugi. instytucji szkolacej, której zadaniem. bedzie zorganizowanie i plzeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych 2010-06-25 http://bzpo.portal. uzp.gov.pljindex.ph... Zywiec: Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, której zadaniem bedzie zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POKL.08.01.01-06-236/09

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POKL.08.01.01-06-236/09 KAPITAL LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO$CI..l,. ~ J:< ~ p... ::. ~]S ~ -,~ 4' :>.; J'/4WA \%~ UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY * ** * * *** Projekt wspólfinansowany przez Unie Europejskl~

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze na Znak: ZOZ,XIII-224jDZPj05jlO Sucha Beskidzkadnia 03.02.2010r Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej z siedziba 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Strona l z 5 Kobylin-Borzymy: Przywóz i odwóz uczniów Zespolu Szkól w Kobylinie-Borzymach i Szkoly Podstawowej w Stypulkach-Swiechach w roku szkolnym 2011/2012 Numer ogloszenia: 211268-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU 51-124 Wroclaw, ul. H. Kamienskiego 73a telefony: centrala 071 3270 100, fax 071 3254101 www.wssk.wroc.pl Szp - FZ/ZP - 1121JJf)12008 Wroclaw dnia 11.08.2008

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej,

Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, 2010-07-12 http://bzpo.portal. uzp.gov. pl/index. ph... Zywiec: Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, której zadaniem bedzie zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 ... pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy/ wykonawców Załącznik nr 1 do siwz OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 Ja / My niżej

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU . GLÓ~INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA A Ildr~:::!J} agllsiewic;:;. Warszawa, dnia ;/9.0i 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA '" i.l)!,;az-fv"a,ailres I PUl'IXTY ~ONJ AI\.jO\l""E

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uslugi ubezpieczen komunikacyjnych pojazdów sluzbowych IPCZO w zakresie OC, AC, NNW i ASS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uslugi ubezpieczen komunikacyjnych pojazdów sluzbowych IPCZO w zakresie OC, AC, NNW i ASS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp I. portal. U2p.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=27. Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacja ciezarow^ i nowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Urzad Gminy 46-045 TURAWA ul. Opolska 39c tel. 421-20-12 BUIII/341-1O/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: "Remont drogi gminnej -

Bardziej szczegółowo

Zespól OpiekiZdrowotnej. w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól OpiekiZdrowotnej. w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZQZ-I-023ZPI 77 108 Sucha Beskidzka dnia 18.12.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczypostepowania prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wroclaw dnia 28.04.2008 r. 1 Szp/ZP- 92/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r.

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r. f ZARZADZENE Nr 200/14 WÓJTAGMNY DZADKOWCE z dnia 24 kwietnia 2014 r w sprawie udzielania zamówien publicznych w Urzedzie i jednostkach organizacyjnych gminy w procesie udzielania zamówien publicznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKA CJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKA CJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - - - - -- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ.XIII-224/DZP/64/10 Sucha Beskidzka dnia 30.09.2010r. SPECYFIKA CJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Dostawa pamieci przenosnej (pendrive) z nadrukiem oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZQZ.xIII-224/DZP/54/09 Sucha Beskidzka dnia 06.10.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do postepowania przetargowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NIEPUBLICZNE ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ 11 zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub aktualny odpis z wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. kazdy wspólnik

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ. r4-200sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22. e-mail: sekretariat@zozsuchabeskidzk:a.pl REGON 000304415

ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ. r4-200sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22. e-mail: sekretariat@zozsuchabeskidzk:a.pl REGON 000304415 --- -- --- ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ ~ CERTYFIKAT 2001I2O fax (033) 872 3101 r4-200sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 e-mail: sekretariat@zozsuchabeskidzk:a.pl REGON 000304415 aw SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty Dział III Formularz ofertowy i formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 Załącznik nr 5 Kalkulacja ceny. Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Usluga ubezpieczenia. Zadanie 1 -Ubezpieczenie majatku

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Kedzierzyn-Kozle 47-220 opolskie Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Telefon: Olga Broda, Maja Makowiecka-Sroka, Piotr Kmiec 0774833116

Kedzierzyn-Kozle 47-220 opolskie Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Telefon: Olga Broda, Maja Makowiecka-Sroka, Piotr Kmiec 0774833116 Przesylanie ogloszen Strona 1 z 9 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanieogloszenon-line:http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 A/R-33/

Załącznik Nr 1 A/R-33/ (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę altany

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

8. Warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunków.

8. Warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunków. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie

a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie 8 a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie ~ o przydzielenie zamówienia (zadanie nr l, zadanie nr 2 itp.). b)

Bardziej szczegółowo

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych.

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych. Przesylanie ogloszen Strona 1 z 5 Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Nv C(fOS~l/)IQ,;

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

wykonanie zaplecza kontenerowego dla potrzeb funkcjonowania boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18 i

wykonanie zaplecza kontenerowego dla potrzeb funkcjonowania boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18 i Page 1 of 5 Olsztyn: Budowa zaplecza boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 18 i Gimnazjum nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu. Numer ogloszenia: 300604-2009; data zamieszczenia: 01.09.2009 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA"

INSTYTUT POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA INSTYTUT "POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA" DZIAL ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH 04-730 WARSZAWA - MIEDZYLESIE AL. DZIECI POLSKICH 20 TEL. +48228151535 /FAX. +48228151015 e-mail: g.zareba@czd.pl V/DZP/ )26(113 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór

UMOWA NR. Zalacznik nr 1 do SIWZ. Wzór Wzór Zalacznik nr 1 do SIWZ UMOWA NR zawarta w dniu... w Warszawie pomiedzy Ministerstwem Sprawiedliwosci z siedziba w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, zwanym w dalszej tresci umowy Zleceniodawca, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

POWIA TO WY URZllD PRACY

POWIA TO WY URZllD PRACY POWIA TO WY URZllD PRACY W NIDZICY ul Traugutta 23, 13-100 NIDZICA, fi 89 6250 130, fax. 896250 139, e-mail: olni@lp.gov.pl Nidzica, 23.1 0.2012 roku Znak sprawy: DO-0320-l/20l2 Dotyczy: postepowania o

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl - - - - -- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZQZ-I-023ZPI 71 107 Sucha Beskidzkadnia 09.11.2007r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres)

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Postępowanie nr GZOS/261/23/11 Załącznik nr 1... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Nr faksu/adres e-mail NIP: ( miejscowość, data) OFERTA W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na Przewóz uczniów

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO I. Informack..!!gólne SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO POWIAT POZNANSKI UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAN www.bip. powiat. poznan.pl tel. O61 8410 500 fax

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo