Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze"

Transkrypt

1 Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze na Znak: ZOZ,XIII-224jDZPj05jlO Sucha Beskidzkadnia r Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej z siedziba Sucha Beskidzka ul. Szpitalna 22 informujeo przetargunieograniczonymna uslugipralnicze.. 1.Przedmiotem zamówienia jest swiadczenie kompleksowych uslug pralniczych dla potrzeb jednostek Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, tj.: Szpitala w Suchej Beskidzkiej, Makowie Podhalanskim. Usluga bedzie objety asortyment: ~ bielizna szpitalna tj: poszwy, poszewki, przescieradla, podklady biale i kolorowe, ~ bielizna dla pacjentów tj: pidzamy, szlafroki, koszule zabiegowe, ~ bielizna niemowleca: kaftaniki, pieluchy tetrowe, kocyki, ~ ubrania operacyjne damskie i meskie w kolorze niebieskim i zielonym, ~ przescieradla i podklady operacyjne, ~ worki na odziez i buty, ~ materace na lózka i materace przeciwodlezynowe, ~ poduszki, koldry, koce, ~ firanki, zaslony, ~ scierki, reczniki, obrusy, ~ podklady i fartuchy gumowe, ~ odziez ochronna - garsonki, fartuchy lekarskie, peleryny welniane, ~ ubrania pacjentów (bielizna, odziez, ubrania wierzchnie) 2. Usluga winna byc swiadczona zgodnie z obowiazujacymi wymogami sanitarnoepidemiologicznymi dla procesów dezynfekcji i prania w zaleznosci od asortymentu bielizny oraz technologia i warunkami obowiazujacymi w placówkach sluzby zdrowia bezwzglednie przestrzegajac Zarzadzen i Zalecen Glównego Inspektora Sanitarnego i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia r (Dz..U. 213 poz ) zzastosowaniem preparatów posiadajacych atest PZH. 3. Kompleksowa usluga pralnicza obejmuje w szczególnosci: => odbiór brudnej bielizny z oddzialów i przywóz czystej do poszczególnych jednostek Zamawiajacego, zaladunek i wyladunek, => dezynfekcje, pranie wodne, a w razie koniecznosci czyszczenie chemiczne, plukanie przy uzyciu plynu antystatycznego w przypadku kocy, firan i zaslon, suszenie, maglowanie, prasowanie i skladanie na prawa strone, wyjalawianie bielizny noworodkowej i dzieci mlodszych, oblekanie wypranych materacy w pokrowce, biezaca reperacja, dokladne sortowanie wg asortymentu i komórki organizacyjnej Zamawiajacego, => transport wewnetrzny i zewnetrzny zgodny z obowiazujacymi wymaganiami sanitarnymi i epidemiologicznymi. Termin skladania ofert r. godz.10:00- Sekretariat ZOZ Sucha Beskidzka Termin otwarcia ofert r. godz.11;00- Sala konferencyjna ZOZ Sucha B. terium ocen Cena Koszt kredytowania Oceniane k a w ocenie ofert Kod wspólnego slo wnika CPV:

2 Termin zwiazania oferta -30 dni. Termin realizacji zamówienia- 12 miesiecy Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia bedzie zamieszczona na stronie internetowej: lub mozna ja odebrac w Dziale Zamówien Publicznych ZOZ, Blok "A", parter, pok. 021 oraz za zaliczeniem pocztowym Osoby upowaznione do kontaktów z oferentami: Sabina Steczek, Agnieszka Hajdyla, Tomasz Los (033) W przetargu moga wziac udzial oferenci spelniajacy wymogi okreslone w ustawie Prawo zamówien publicznych z dnia r. (Dz. U. Nr 19 poz.177), oraz warunki okreslone w SIWZ. WARUNKIUDZIALUW POST POWANIU ORAZOPIS SPOSOBU OCENY SPELNUIANIA TYCH WARUNKÓW. 1. O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie wykonawcy, którzy spelniaja warunki, dotyczace: ~ posiadaniauprawniendo wykonywaniaokreslonejdzialalnoscilub czynnosci,jezeli przepisyprawa nakladaja obowiazek ich posiadania; ~ posiadaniawiedzyi doswiadczenia, ~ dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ~ sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnosciachfinansowych innych podmiotów niezaleznieod charakteru prawnego laczacychgo z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazanyjest udowodnic zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji, w szczególnosciprzedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanietych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbednychzasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia Wykonawcy, którzy nie wykaza spelnienia warunków udzialu w postepowaniu, podlegac beda wykluczeniu z udzialu w postepowaniu. 2. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie: ~ wykonawców, którzy wyrzadzili szkode nie wykonujac zamówienia lub wykonujac je nienalezycie,jezeli szkoda ta zostala stwierdzona orzeczeniemsadu, które uprawomocnilo sie w okresie 3 lat przed wszczeciempostepowania, ~ wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidacje lub których upadlosc ogloszono, z wyjatkiem wykonawców, którzy po ogloszeniu upadlosci zawarli uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadlego; ~ wykonawców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat, lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu; ~ osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; ~ spólkijawne, którychwspólnikaprawomocnieskazanoza przestepstwopopelnionew zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub ----

3 przestepstwoudzialu w zorganizowanejgrupie albo zwiazkumajacychna celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; ~ spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazkuz postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwkoobrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; ~ spólki komandytowe oraz spólki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; ~ osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu zalozycielskiego prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; ~ podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny. zabronione pod grozba kary; ~ wykonywali bezposrednio czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania lub poslugiwali sie w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci, chyba ze udzial tych wykonawcóww postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje sie do wykonawców, którym udziela sie zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; ~ nie wniesli wadium do uplywu terminu skladania ofert, na przedluzony okres zwiazania oferta lub w terminie, o którym mowa wart. 46 ust. 3, albo nie zgodzilisie na przedluzenie okresu zwiazania z oferta; ~ zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw lub mogace miec wplyw na wynik prowadzonego postepowania; ~ nie wykazali spelniania warunków udzialu w postepowaniu Ocena spelnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formula "spelnia- nie spelnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach wyszczególnionych w pkt. 3. Z tresci zalaczonych dokumentów musi wynikac jednoznacznie, iz w/w warunki Wykonawca spelnil Jezeli Wykonawca nie zlozy w wyznaczonym termie wymaganych oswiadczen lub dokumentów okreslonych Rozd. IV siwz lub zlozy dokumenty i oswiadczenia zawierajace bledy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce w wyznaczonym przez siebie terminie, do ich uzupelnienia lub wyjasnienia ich tresci Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzucona Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli: a) jest niezgodna z ustawa, b) jej tresc nie odpowiada tresci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust.2 pkt.3, c) jej zlozenie stanowi cyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwejkonkurencji,. d) zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamówienia, e) zostala zlozona przez wykonawce wykluczonegoz udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia, f) zawiera bledy w obliczeniuceny, g) wykonawcaw terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienianie zgodzil sie na

4 poprawienie omylki, o której mowa wart. 87 ust. 2 pkt.3, h) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisów. 3. Wykaz oswiadczen i dokumentów, jakie maja dostarczyc Wykonawcy w celu potwierdzenia spelnienia warunków udzialu w postepowaniu: Lp. Warunek udzialu Dokument potwierdzaiacy spelnienie! Spelnienie warunków, o których mowa wart. - Oswiadczenie, o spelnianiu warunków 22 ust.! udzialu w postepowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.! - Wykaz dwóch uslug wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczecia postepowania, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia usludze stanowiacej przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartosci, dat wykonania i odbiorców oraz zalaczenie dokumentów potwierdzajacych ich wykonanie stosownymi dokumentami, - oplacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiazanej z przedmiotem zamówienia. 2 Nie podlega wykluczeniu z postepowania o - oswiadczenie o braku podstaw do udzielenie zamówienia publicznego na wykluczenia z art. 24 ust.! i 2 ustawy podstawie art. 24 ust.! i 2 - aktualny odpis z wlasciwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.! i 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust.! pkt.2 ustawy - aktualne (wydane nie wczesniej niz 3 miesiace przed terminem skladania ofert) zaswiadczeniem wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego, potwierdzajace ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków, lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu -aktualne (wydane nie wczesniej niz 3 miesiace przed terminem skladania ofert) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego, potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne lub potwierdzenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu

5 -- Warunki przedmiotowe: 1 Atesty i dopuszczenia -aktualne zezwolenie/opinie Panstwowego Inspektora Sanitarnego na pranie bielizny i o dziezy szpitalnej wystawione nie wczesniej niz 12 miesiecy przed terminem skladania ofert; -aktualna decyzje Panstwowego Inspektora Sanitarnego na swiadczenie uslug transportowych w zakresie transportu bielizny i odziezy szpitalnej wystawiona nie wczesniej niz 12 miesiecy przed terminem skladania ofert; minimum dwa sprawozdania z kontroli czystosci mikrobiologicznej w pralni i pomieszczeniachdo dezynfekcji przeprowadzonej przez Powiatowa Stacje Sanitarno-Epidemiologicznasporzadzonenie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert; opis technologii prania uwzgledniajacy wszystkie stosowane na poszczególnych etapach srodki i preparaty wraz z swiadectwami dopuszczeniaich do stosowania; 4. Jezeli wykonawca, wykazujac spelnienie warunku,o którym mowa w pkt. 1 tabela, tiret 2 niniejszej SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów, obowiazanyjest wykazac, ze w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia, poprzezzlozenie z oferta dokumentów wymienionych w pkt. 2 tabela niniejszej SIWZdotyczacych kazdego z tych podmiotów, o ile podmioty te beda braly udzial w realizacji czesci zamówienia. 5. Jezeli wykonawca wskazujac spelnienie warunku, o którym mowa wart. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnosciachfinansowych innych podmiotów na zasadachokreslonych wart. 26 ust. 2b ustawy, wymaga sie przedlozenia informacji, o której mowa w pkt. 1 tiret 3- tabeli niniejszej SIWZ. 6. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkaniapoza terytorium RzeczypospolitejPolskiej sklada dokumenty zgodnie z przepisami rozporzadzenia wykonawczego do ustawy Pzp, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moze zadac Zamawiajacy od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga byc skladane (RozporzadzeniePrezesarady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. Dz.U. Nr 226 poz. 1817). 5. Wszystkie Oswiadczenia i dokumenty sporzadzonew jezyku obcym powinny byc skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski. 6. Postanowienia dotyczace wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub wiecej podmiotów gospodarczych: 6.1. Wykonawcy moga wspólnie ubiegac sie o udzielenie zamówienia Jezeli oferta wspólna zlozona przez dwóch przez dwóch lub wiecej wykonawców zostanie wyloniona w prowadzonym postepowaniujako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiajacy zazadaw wyznaczonym terminie zlozenia umowy regulujacej wspólprace tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki zostala zawarta, nie moze byc krótszy niz termin realizacji zamówienia Wykonawcy ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy, a pelnomocnictwo

6 /upowaznieniedo pelnieniatakiejfunkcjiwystawionegodniez wymogamiustawowymi,podpisaneprzez prawnie upowaznionychprzedstawicielikazdego z wykonawców,winno byc dolaczone do oferty Oferta winna zawierac wszystkie dokumenty, oswiadczenia i informacje wymienione w punktach tabeli: a) pkt. i 2: tiret 1 b) pkt.2 : tiret 2,3,4, dla kazdego partnera z osobna, pozostale skladane sa wspólnie Wykonawcywspólnie ubiegajacy sie o udzieleniezamówienia ponosza solidarna odpowiedzialnoscza wykonanie umowy. Ocena spelnienia warunków udzialu w postepowaniu nastapi w systemie "spelnia/nie spelnia" na podstawie zlozonych w/w dokumentów. Nie dopuszcza sie skladanie ofert czesciowych. Propozycje rozwiazan wariantowych nie beda brane pod uwage. Zamawiajacy nie zamierza zwolac zebrania Wykonawców. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia, Zamawiajacy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, bedzie zadal zlozenia umowy regulujacej wspólprace Wykonawców. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztów udzialu w postepowaniu. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiajacy nie zamierza zawierac umowy ramowej. Zamawiajacy nie zamierza ustanowic dynamicznego systemu zakupów. ' / mgr Jan EJTOR ~jeskidzkiej.~ ~ZdrowotDej Ogloszenie o zamówieniu zostalo opublikowane w Biuletynie Zamówien Publicznych w dniu ~.pod nr ~. wywie~?,onena tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiajacego w miejscu publicznie dostepnym w dniu lj::iul.to10 r. oraz na stronie internetowej w dniu113 OJ Wfu -- --

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf -. Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/I6/C/PE/OII-06/1 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA

OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Załącznik 1. Wzór oferty Druk nr 1 DANE OFERENTA Nazwa Wykonawcy -... Adres Wykonawcy -... Telefon - fax.e-mail OFERTA Na realizację szkolenia zawodowego: PAKOWACZ Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

GOTOWE POKARMY DLA NIEMOWLĄT I DZIECI; BUTELKI I SMOCZKI

GOTOWE POKARMY DLA NIEMOWLĄT I DZIECI; BUTELKI I SMOCZKI SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. M. KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:296444-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2012/S 180-296444 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

Zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR

Zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR Zaproszenie do udziału w licytacji na zakup serwerów do środowiska SAP oraz Workflow OCR. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie licytacji elektronicznej Zakup serwerów do

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193.000 EURO Znak: ZP- 341/16 /2010 Zamawiający: Gmina Mircze 22-530 Mircze; ul. Kryłowska 20 tel. (84) 6519004, (84) 6519015, fax (84) 6519015 strona internetowa: www.mircze.biuletyn.net e-mail: gmina@mircze.pl S

Bardziej szczegółowo

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322582-2014:text:pl:html Polska-Grodzisk Mazowiecki: System informacji ruchu pasażerskiego 2014/S 183-322582 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo