Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZespólOpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/ Sucha Beskidzka dnia r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie: Przetargu nieograniczonego ogloszonego przez: Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej na zakup: samochodu osobowego combi Kod wspólnego slownika CPV: Wszelkie informacje dotyczace postepowania internetowej Zamawiajacego: znajduja sie na stronie

2 I. Informacie ogólne Zamawiajacy: Zespól Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22, Sucha Beskidzka TEL: (033) FAX:(033) httpllwww.zozsuchabeskidzka.pl REGON: , NIP: W niniejszej procedurze przetargowej Zamawiajacy bedzie jednakowo traktowal wszystkie podmioty ubiegajace sie o zamówienie publiczne, zgodnie z zasada uczciwej konkurencji, wg regul dotyczacych jawnosci postepowania i dokumentowaniu czynnosci w formie pisemnej. 2. Oferenci ponosza wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty. Zaleca sie, aby oferent zdobyl wszelkie informacje, które moga byc konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 3. Oferenci ponosza wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty. Zaleca sie, aby oferentzdobylwszelkieinformacje,które moga byckoniecznedo przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 4. Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest udostepniany zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiajacego, Sucha Beskidzka ul. Szpitalna 22,Blok "A", pietro S-1, pok. 016, oraz na stronie internetowej II. USZCZEGÓLOWIENIE PRZEDMIOTU DOSTAWY DOSTAWCY. OBOWIAZKÓW 1.0kreslenie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 sztuki nowego samochodu combi o wymaganiach:. Pojemnosc silnika 1,6, 16V,benzyna. Ladownosc pojazdupowyzej500 kg,. Pojemnosc bagaznika min. 4001,. Skrzyniabiegówmanualna,. S-drzwi,. Klimatyzacjaz filtrempowietrza,. Szyby przednie sterowane elektrycznie,. Wspomaganie kierownicy,. Siedzenie kierowcyz regulacja wysokosci,. Kanapa tylnia dzielona i skladana,. Poduszki powietrzne dla kierowcyi pasazera,. ABS,. Przednie swiatlo przeciwmgielne,. Kolodojazdowe zapasowe,. Metalizowany lakier, osobowego ~ "-

3 Radio,. Zamek centralny,. Gwarancja min. 3 lata bez limitu kilometrów. Przedstawiony poziom wyposazenia jest koniecznym dla Dodatkowe wyposazenie zaoferowane przez Sprzedajacego w formularzu ofertowym. Zamawiajacego. nalezy okreslic 3. Wymaganeswiadectwa 3.1. homologacje 3.2. Kartapojazdu 4.Termin odbioru. 4.1 Samochód ma byc do odbioru w terminie do r.. 5.Cena oferty. 5.1 Cena oferty ma zawierac koszty : - koszty transportu krajowego i zagranicznego - ubezpieczenie towaru w kraju i zagranica - naleznosci celnych ( clo, podatek graniczny) - koszt kredytu 5.2 Waluta ceny oferowanej skalkulowana ma byc w zlotych polskich. 6. Sposób wyliczenia ceny oferty: 6.1. Cena oferty winna uwzglednic wszystkie zobowiazania i winna byc podana w zlotych polskich (PLN) cyfrowo i slownie Cena brutto podana w ofercie powinna obejmowac wszystkie koszty i skladniki zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena moze byc tylko jedna i nie podlega ona zmianie przez okres waznosci oferty Cene oferty stanowi suma wartosci wszystkich jej elementów. Ceny powinny zawierac w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawce. UWAGA: Cene oferty i wartosc podatku od towarów i uslug oraz inne wartosci wykazane w Formularzu cenowym (pakiety)- nalezy przedstawicz dokladnoscia do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniumatematycznejzasady zaokraglanialiczb (zgodniez 9 ust. 6 RozporzadzeniaMinistraFinansówz dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom,zaliczkowegozwrotu podatku,zasad wystawiania faktur,sposobuich przechowywaniaorazlistytowarówi uslug,do którychmajazastosowania zwolnieniaod podatkuod towarówi uslug(dz.u. nr 95 poz.798). 7.Platnosc Platnoscza samochódrealizowanabedziew formie ratalnej-gorównychrat. Wartosc ma obejmowac calkowita wartosc pojazdu wraz z kosztem kredytowania. S.Jakosc a) dostawagwarantuje,ze dostarczonyprzezniegotowarjest wolnyod wad. ~I

4 b) w przypadku wadliwego towaru Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi o tym Dostawce, a ten dokona wymiany wadliwego towaru na pelnowartosciowy. 9. Do obowiazków Dostawcy nalezy. III.OPISSPOSOBU PRZYGOTOWANIAOFERTY. 1. Ofertamusibyc zlozonaw trwalezamknietejkopercie.na kopercienalezy umiescic: a) dokladny adres Dostawcy (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu), b) numer sprawy: ZOZ-I-023ZP/20/08 c) napis okreslajacy przedmiot zamówienia publicznego: "Dostawa samochodu osobowego" z napisem : "Nie otwierac przed dniem r. godzina 11:00 2. Zaleca sie, zeby druga strona oferty zawierala: a) laczna liczbe stron oferty, b)spis zawartosci koperty tj. spis tresci zawierajacy wykaz zlozonych dokumentów z podaniem nr strony na której dany dokument sie znajduje. 3.0ferta ma zawierac: a) wypelniony formularz ofertowy (wg zalaczonego wzoru - zalacznik nr 1 do specyfikacji) oraz formularz asortymentowo-cenowy -zalacznik nr 2. b) podpisany projekt umowy - dokument ten stanowi zalacznik nr 3 do specyfikacji. c) dokumenty lub oswiadczenia potwierdzajace spelnianie przez Dostawców warunków udzialu w postepowaniu (wymienione w rozdz. IV specyfikacji), 5.Tresc zlozonej oferty musi odpowiadac tresci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6.0ferte nalezy sporzadzic w jezyku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub niescieralnym atramentem. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym musza byc skladane wraz z poswiadczonym przez Dostawce tlumaczeniem na jezyk polski. 7. Dostawca ma prawo zlozyc tylko jedna oferte a.oferta i zalaczniki do oferty (oswiadczenia i dokumenty) musza byc podpisane przez upowaznion(ego)ych przedstawiciel(a)i Dostawcy. 9. W przypadku skladania dokumentów w formie kopii, musza one byc poswiadczone za zgodnosc z oryginalem przez osoby upowaznione. a) poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem winno byc sporzadzone w sposób umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienna pieczatka osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnosc z oryginalem), b) w przypadku podpisywania oferty lub poswiadczania za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentów przez osob(e)y nie wymienion(a)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Dostawcy, nalezy do oferty dolaczyc stosowne pelnomocnictwo. W przypadku udzielenia pelnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pelnomocnictwa wlasciwy do poszczególnych czynnosci. 10. Zamawiajacy zaleca, aby kazda zapisana strona oferty (wraz z zalacznikami do oferty) byla ponumerowana kolejnymi numerami. 11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty (w tym zalacznikach do oferty) muszabycparafowane(lubpodpisane)wlasnorecznieprzezosob(e)y "-- ~

5 podpisujac(a)e oferte. Parafka (podpis) winna byc naniesiona w sposób umozliwiajacy identyfikacje podpisu np. wraz z imienna pieczatka osoby sporzadzajacej parafke. IV. WYMAGANIA WST PNE STAWIANE DOSTAWCOM. 1. O udzielenie zamówienia ubiegac sie moga Dostawcy, którzy: ~ posiadaja uprawnienia do wykonania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien; ~ posiadaja niezbedna wiedza i doswiadczenie, oraz dysponuja potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia; ~ znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia; ~ nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia; 2. Z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza sie: ~ Dostawców, którzy w ciagu ostatnich trzech lat przed wszczeciem postepowania wyrzadzili szkode nie wykonujac zamówienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia postepowania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialnosci; ~ Dostawcóww stosunku,do których otwarto likwidacje lub, których upadlosc ogloszono,z wyjatkiemdostawców,którzypo ogloszeniuupadlosci zawarli uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadlego; ~ Dostawców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat, lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu; ~ Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacym prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; ~ Spólki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych,a takze za przestepstwoskarbowelub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; ~ Spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo ~I

6 skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacym na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; ~ Spólki komandytowe oraz spólki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowe ~ Osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu zalozycielskiego prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacym na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; ~ Podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary; ~ Dostawców, którzy nie spelniaja warunków udzialu w postepowaniu, o których mowa wart. 22 ust. 1 pkt 1-3; ~ Dostawców, którzy wykonywali bezposrednio czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub poslugiwali sie w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonaniu tych czynnosci, chyba ze udzial tych Dostawców w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; ~ Dostawców, którzy zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonego postepowania; ~ Dostawców, którzy nie zlozyli oswiadczenia o spelnieniu warunków udzialu w postepowaniu lub dokumentów potwierdzajacych spelnienie tych warunków lub zlozone dokumenty zawieraja bledy, z zastrzezeniem art. 26 ust. 3; 3. Warunki odmiotowe: L Warunekudzialu 1 Posiadauprawnieniado wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawynakladajaobowiazekposiadaniatakich uprawnien 2 I Posiada niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz dysponuja potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 3 I Znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia 4 I Nie Dodleaawvkluczeniu na Dodstawieart. 24 Dokument potwierdzajacy spelnienie - Koncesja. zezwolenie lub licencja. jezeli ustawy nakladaja obowiazek ich posiadania na podjecie dzialalnosci gospodarczej w zakresie objetym zamówieniem - aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarcze. Do potwierdzenia oswiadczeniem Do potwierdzenia oswiadczeniem ~ '----

7 ---- ust.1pkt w ciagu ostatnich trzech lat przed wszczeciem postepowania Wykonawca nie wyrzadzil szkody nie wykonujac zamówienia Do potwierdzenia oswiadczeniem 5 lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia postepowania - w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacji lub upadlosci Nie zalega z uiszczenie podatków, oplat -do potwierdzenia aktualnym (wydanym nie wczesniej niz 3 miesiace przed terminem skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu) zaswiadczeniem wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego 6 Nie zalega z uiszczeniem skladek na - do potwierdzenia aktualnym (wydanym nie ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne wczesniej niz 3 miesiace przed terminem skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu)zaswiadczeniem wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia SpoleczneQo 7 Nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 Do potwierdzenia oswiadczeniem ust.1 pkt Nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 Do potwierdzenia oswiadczeniem ust.1 pkt.9 4. Jezeli Dostawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sklada wszystkie wymagane dokumenty z tym, ze zamiast dokumentów, o których mowa w warunkach podmiotowych (pkt.3-tabela pkt. 1, 5, 6,8): - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze : a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie, c) nie zalega z uiszczaniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu, a zamiast dokumentu okreslonego w pkt.? tabeli sklada zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Dokumenty, o których mowa w pkt 4 litera a, b, powinny byc wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. 42. Dokument, o którym mowa w pkt 4 lit. c, powinien byc wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert. ~

8 4.3. Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Dostawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentów, o których mowa w pkt. 4 specyfikacji, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Dostawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt.4.1 i 4.2 specyfikacji stosuje sie odpowiednio. 5. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub wiecej podmiotów, kazdy Dostawca (oddzielnie) - nie moze podlegac wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24, a takze musi spelniac wymogi oraz laczne warunki, o których mowa wart. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia spelnienia wyzej wymienionych warunków kazdy z Dostawców winien zlozyc dokumenty wymienione w tabeli pkt. 1, 5,6,7,8. 6. Wszystkie Oswiadczenia i dokumenty sporzadzone w jezyku obcym powinny byc skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski. V. ZASADYOCENYOFERT. 1.0ceniane k eria i ich ran a w ocenie. Krvteria oceny Ranaa SDosób ocen 1000/0 Cena wa wzoru 2.Sposób obliczania wartosci punktowej poszczególnych kryteriów. A. Cena oferty Cn x 100 ptk. = C x ilosc czlonków komisji x Ranga Ck i rabaty beda odliczone od wartosci koncowei ofe gdzie: Cn - najnizsza cena zlozona w calosci zamówienia Ck - cena proponowana przez danego oferenta C - ilosc punktów uzyskanych przez oferenta Ocena koncowa oferty jest to suma punktów uzyskanych w kryterium wymienione w punkcie Zasada wyboru oferty i udzielenia zamówienia. Zamawiajacy udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta: - odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ - zostala uznana za najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. VI. WARUNKI I USTALENIA. KTÓRE BEDA WPROWADZONE DO UMOWY. Projekt umowy - zalacznik nr 3.

9 - --- VII. MIEJSCEI TERMINSKLADANIAOFERTORAZTRYB WPROWADZANIA ZMIAN. 1.0ferte w formie pisemnej nalezy zlozyc w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22, Sucha Beskidzka, sekretariat lub przeslac poczta w terminie do dnia r.do godziny 10:00 (obowiazuje data wplywu na dziennik podawczy). 2. Wyniki przetargu obowiazuja po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora ZOZ. Do kontaktu z dostawcami w sprawach jw. upowaznieni sa : 1. mgr inz.monika Kubasiak lia 2. Sabina Steczek S-kS (033) wgodz Wszelka korespondencje dotyczqca w/w postepowania nalezy kierowac do Sekretariatu ZOZ-u w godz. 700_1445 Zamawiajacy dopuszcza tylko pisemna forme porozumiewania sie. 2. Zamawiajacy nie przewiduje zwolania zebranych Wykonawców w celu wyjasnienia ewentualnych watpliwosci dotyczacych SIWZ. VIII.TERMIN ZWIAZANIA WARUNKAMI OFERTY. Dostawca zwiazany jest oferta przez 30 dni liczac od dnia, w którym uplywa termin skladania ofert. IX.OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO. 1. Bezposrednio przed otwarciem ofertzamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia. 2. Zamawiajacy po otwarciu ofert, w obecnosci wszystkich oferentów przekaze uczestnikom postepowania przetargowego informacje dotyczace: - nazwy oferenta - przedmiotu oferty - ceny oferty 3. Informacje I o których mowa w pkt.2 doreczone zostana oferentom, którzynie bylina otwarciu ofert na ich wniosek. 4. Oferty, opinie bieglych, oswiadczenia I zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty i informacje skladane przez Zamawiajacego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowia zalaczniki do protokolu. 5. Protokól wraz z zalacznikami jest jawny, z wyjatkiem informacji zastrzezonych przez oferenta, ze nie moga byc udostepnione innym uczestnikom postepowania. Zalaczniki do protokolu udostepnia sie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania I z tym, ze oferty sa jawne od chwili ich otwarcia. 6. Zamawiajacy po rozstrzygnieciu wyników przetargu przekaze wszystkim oferentom: - nazwe i siedzibe firmy, której oferte uznano za najkorzystniejsza oraz uzasadnienie jej wyboru, - nazwy, siedziby i adresy Dostawców, którzy zlozyli oferty, ~I

10 - streszczenie oceny i porównania zlozonych ofert, zawierajace punktacje przyznana ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i laczna punktacje, - wykaz Dostawców, których oferty zostaly odrzucone z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, - wykaz Dostawców wykluczonych z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. X INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Dostawce, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiajacy powiadomi o miejscu i terminie podpisania umowy. 2. Jezeli Dostawca, którego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiajacy moze wybrac oferte najkorzystniejsza sposród pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze zachodza przeslanki, uniewaznienia postepowania. XI. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ Srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI Rozdz. II ustawy Prawo zamówien publicznych, przysluguja Dostawcom, a takze innym osobom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznal lub moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy. XII. DODATKOWE INFORMACJE 1. Wszelkie czynnosci podejmowane przez Dostawce w toku postepowania wymagaja dla swej skutecznosci dolaczenia dokumentów potwierdzajacych uprawnienie osoby podpisujacej do reprezentowania firmy Dostawcy. Powyzsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiajacy dysponuje juz odpowiednimi dokumentami zlozonymi w toku danego postepowania. 2. Zamawiajacy nie zamierza zwolac zebrania Dostawców. 3. W przypadku wyboru oferty Dostawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia, Zamawiajacy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, bedzie zadal zlozenia umowy regulujacej wspólprace Dostawców. 4. Zamawiajacy nie zada zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o którym stanowi art. 147 Prawa zamówien publicznych. 5. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztów udzialu w postepowaniu. 6. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej. 7. Zamawiajacy nie zamierza zawierac umowy ramowej. Zalaczniki do specyfikacji: - Formularz ofertowy- zalacznik nr 1 - Projektumowy- zalaczniknr 2 (data i podp~ zatwierdzajacego)

11 Zalaczniknr 1 Formularz ofertowy OFERTA NA DOSTAWE SAMOCHODU OSOBOWEGO (Nazwa oferenta) NIP REGON TEL FAKS POWIAT WOJEWODZTWO Oferowany pojazd (wzór) Marka,typ Dane techniczne: silnika, moc, itp. Rok produkcji Ladownosc k Pojemnosc zbiornika (litr Wartosc samochodu Wartosc samochodu netto Wartosc samochodu brutto zl zl Koszt kredytu S-letniego Prowizja zl

12 Koszt samochodu Stopa procentowa w skali roku % wraz z kredytem Netto: zl (slown ie) Brutto:.zl(slownie)... Rata Rata miesieczna 1:60 zl Wyposazenie wymagalne: Wyposazenie dodatkowe: Okres gwarancji w rozbiciu na poszczególne (Pojazd,nadwozie,instalacjagazowa,itp.) elementy Serwis Bezplatny serwis obejmuje: Platny serwis obejmuje: Oswiadczamy, iz pojazd spelnia wszelkie warunki okreslone w specyfikacji podpis oferenta

13 , wzor DRUGA STRONA OFERTY -WZÓR- SPIS TRESCI OFERTY Dokument wymagane w SIWZ 1. Oswiadczenia 2. Dokumenty: a) KRS b) Oswiadczenia c) Atesty Strona 3. Itd. Oferta zawiera stron: Osoba upowazniona do kontaktów z Zamawiajacym Nazwisko i Imie telefon faks Oswiadczam, iz zapoznalismy sie z warunkami okreslonymi w specyfikacji i nie wnosimy zastrzezen. Podpis osoby reprezentujacej firme

14 PROJEKT UMOWA SPRZEDAZY SAMOCHODU zawarta wdniu 2008 r. pomiedzy: Zalacznik nr 2 Zespolem Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej przy ul. Szpitalnej 22, Regon: , NIP: , zwanym dalej w tresci umowy "Kupujacym", w imieniu którego dzialaja: mgr Janusz Baczewski - Za-ca Dyrektora Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej a Firma... NiP: KRS:... zwanym dalej w tresci umowy "Sprzedawca", reprezentowana przez: o... W wyniku wyboru oferty Dostawcy zlozonej w toku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawa samochodu osobowego combi" (znak: ZOZ-I-023ZP/18/08) prowadzonego przez Zamawiajacego, zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci: PRZEDMIOT UMOWY 1 1. Sprzedawca oswiadcza, ze prowadzi dzialalnosc gospodarcza w zakresie autoryzowanej sprzedazysamochodów marki Sprzedawca sprzedaje, a kupujacy nabywa samochód marki, nr nad., nr silnika, stan licznika Sprzedawca oswiadcza, ze opisany w ust. 2 samochód jest w pelni sprawny i okresla jego stan techniczny jako bardzo dobry. Sprzedawca oswiadcza równiez, iz samochód opisany w ust. 2 spelnia wszystkie warunki techniczne opisane w SIWZ, 3. Sprzedawca oswiadcza ponadto, ze opisany w ust. 2 samochód jest wolny od jakichkolwiek wad prawnych, w tym wszelki praw osób trzecich i jakichkolwiek innych obciazen i zabezpieczen. 2 Zamawiajacy oswiadcza, ze samochód okreslony w ust. 2 1 umowy widzial, a takze dokonal jego przegladu technicznego osobiscie i w autoryzowanym warsztacie firmy...

15 3 WARTOSCPRZEDMIOTUUMOWY 1. Strony ustalaja I ze laczna wartosc umowy wraz z kredytem wyniesie: Netto....zl ( slown ie ) Brutto: zl (slownie ) 4 WARUNKI PLATNOSCI l. Zaplata za pojazdy okreslone w 1 nastapi na konto Sprzedawcy zgodnie z umowa kredytowa stanowiaca integralna czesc umowy ( 60 rat). 5 TERMIN DOSTAWY 1. Wydanie przedmiotu umowy nastapi w terminie do r. 2. Wraz z wydaniem przedmiotu umowy Sprzedawcaprzekaze Kupujacemu wszelkie posiadane przez niego rzeczy sluzace do korzystania z samochodu w tym dwie sztuki kluczyków oraz kolo zapasowe, a takze wszelkie inne rzeczy, które zgodnie z promocja obowiazujaca w dniu dokonania sprzedazy samochodu w firmie, nalezne sa kupujacemu przy nabyciu przedmiotowego samochodu. Sprzedawca wyda takze Kupujacemu niezbedne dokumenty zwiazane z samochodem, w tym karte pojazdu, instrukcje obslugi oraz wykaz autoryzowanych stacji i serwisów... 6 GWARANCJE 1. Sprzedajacy udziela gwarancji:. Na samochód bez limitu kilometrów,. Na lakier lata,. Na perforacje nadwozia 8 lat, Szczególygwarancji okreslaja ksiazki gwarancyjne oraz odpowiednie przepisy dotyczace gwarancji i reklamacji. 7 POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE 1. W przypadku stwierdzenia wad jakosciowych Kupujacy niezwlocznie powiadomi Sprzedawceoraz przesle protokól reklamacyjny. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje i udzieli na nia odpowiedzi w sposób okreslony w KodeksieCywilnym.

16 8 KARY UMOWNE 1. Sprzedawca zobowiazany jest do zaplaty kary umownej w wysokosci ,00 zl. (slownie: piecdziesiat tysiecy zlotych) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy uwazane bedzie takze nieterminowe zalatwienie spraw zwiazanych z udzielona gwarancja. 2. W przypadku gdy wartosc szkody przewyzsza wartosc kary umownej, kupujacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego. 9 POSTANOWIENIAKONCOWE 1. Zasady odstapienia od umowy okresla KodeksCywilny. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Spory rozpatrywane beda przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Kupujacego. 4. Stronyzgodnieustalaja1 iz zakazujesie zmianpostanowienzawartej umowyoraz wprowadzania nowych postanowien 1 niekorzystnych dla Kupujacego 1 jezeli przy ich uwzglednieniu nalezaloby zmienic tresc oferty 1 chyba ze koniecznosc wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci 1 których nie mozna bylo przewidziecw chwilizawarcia umowy. 5. Zmian1 uzupelnienumowydokonujesie w formiepisemnejpod rygorem niewaznosci. 6. Umowesporzadzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla Kupujacego i Sprzedajacego. 7. Sprzedajacy nie moze przeniesc wierzytelnosciwynikajacej z niniejszej umowy bez zgody Kupujacego wyrazonej w pisemnej pod rygorem niewaznosci. SPRZEDAWCA KUPUJACY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postepowania: Przetarg nieograniczony nr RZP.340-04/07 o wartosci szacunkowej nieprzekraczajacej w zlotych równowartosci 60 000 euro Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze na Znak: ZOZ,XIII-224jDZPj05jlO Sucha Beskidzkadnia 03.02.2010r Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej z siedziba 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 Wroclaw dnia 04.08.2008 r. Znak postepowania Szp/ZP-129/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego S^D NAJWYZSZY 00-951 Warszawa, PL Krasinskich 2/4/6 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO) dla przyst^puj^cych do post^powania o udzielenie zamowienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

GOTOWE POKARMY DLA NIEMOWLĄT I DZIECI; BUTELKI I SMOCZKI

GOTOWE POKARMY DLA NIEMOWLĄT I DZIECI; BUTELKI I SMOCZKI SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. M. KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf

D Inny: prosze wypelnic zalacznik A.IIf -. Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: 2005/PL/I6/C/PE/OII-06/1 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen on-line: http://www.uzp.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Przedbórz Ul. Mostowa 29 97-570 Przedbórz ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo