SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 --- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZPI Sucha Beskidzka dnia r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonegow trybie: przetargu nieograniczonego ogloszonego przez: Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej na: dostawe implantów -awozdzi Kod wspólnego slownika CPV:

2 I. Informacie oaólne Zamawiajacy: Zespól Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22, Sucha Beskidzka TEL: (033) FAX: (033) httpllwww.zozsuchabeskidzka.pl REGON: , NIP: Oferent powinien zapoznac sie ze wszystkimi rozdzialami skladajacymi sie na specyfikacje istotnych warunków zamówienia. 1. Postepowanie jest prowadzone w trybie i na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamówien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. nr 19, poz z póz. zmianami) zwanej dalej ustawa. 2. W niniejszej procedurze przetargowej Zamawiajacy bedzie jednakowo traktowal wszystkie podmioty ubiegajace sie o zamówienie publiczne, zgodnie z zasada uczciwej konkurencji, wg regul dotyczacych jawnosci postepowania i dokumentowaniu czynnosci w formie pisemnej. 3. Oferenci ponosza wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty. Zaleca sie, aby oferent zdobyl wszelkie informacje,które moga byc konieczne do przygotowaniaoferty oraz podpisania umowy. 4. Formularzspecyfikacji istotnych warunkówzamówieniajest udostepniany zainteresowanym oferentom w siedzibie zamawiajacego, Sucha Beskidzka ul. Szpitalna 22,Blok "A", pietro S-1, pok. 016, oraz na stronie internetowej II. USZCZEGÓLOWIENIE PRZEDMIOTU DOSTAWY I OBOWIAZKÓW DOSTAWCY. 1.0kreslenie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest:. dostawa implantów:, tj: gwozdzi sródszpikowych do kosci udowej, piszczelowej, rekonstrukcyjnych, Gwozdzi Gamma, OHS okreslonych w zalaczniku nr 3 do siwz.,. uzupelnienie - wypozyczenie, na czas trwania umowy, elementów instrumentarium, tak aby bylo ono kompatybilne z posiadanym przez Zamawiajacego instrumentariumi oferowanymi implantami,. utworzeniabanku- depozytu implantóww ilosci: - gwozdzie piszczelowe 30 szt. - gwozdzie udowe 30 szt. - gwozdzie rekonstrukcyjne20 szt. - gwozdzie Gamma 6 szt ~

3 DHS 10 plytek - sruba DHS krótka- 22 szt. -sruba DHSdluga - 22 szt. uzupelnianie zuzytych implantówdo 72 godziny od przeslania protokolu wszczepu 2. Wielkosc i struktura zamówienia. Rodzaj i szacunkowa ilosc implantów w skali 12 miesiecy jest okreslona w zalaczniku nr 3 do specyfikacji.,. 3. Wymagane swiadectwa Atesty dopuszczajace do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z ustawa o wyrobach medycznych z 20 kwietnia2004r. 4. Czas trwania umowy Umowabedzie zawarta na okres 12 miesiecy. 5. Cena oferty. 5.1 Cena oferty ma zawierac koszty : -koszty transportukrajowegoizagranicznego - ubezpieczenietowaru w kraju i zagranica - naleznosci celnych ( clo, podatek graniczny) 5.2 Waluta ceny oferowanej skalkulowana ma byc w zlotych polskich. 5.3 Cena oferty ma zawierac koszty: koszty transportu krajowego i zagranicznego podatek ubezpieczenietowaru w kraju i zagranica naleznosci celnych Waluta ceny oferowanej ma byc skalkulowana w zlotych polskich. 5.4 Ceny okreslone w ofercie przetargowej beda stale przez caly okres trwania umowy. 6. Sposób wyliczenia ceny oferty: 6.1. Cena oferty winna uwzglednic wszystkie zobowiazania i winna byc podana w zlotych polskich (PLN) cyfrowo i slownie Cena brutto podana w ofercie powinna obejmowac wszystkie koszty i skladniki zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena moze byc tylko jedna i nie podlega ona zmianie przez okres waznosci oferty Cene oferty stanowi suma wartosci wszystkich jej elementów. Ceny powinny zawierac w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawce. UWAGA: Cene oferty i wartosc podatku od towarów i uslug oraz inne wartosci wykazane w Formularzu cenowym (pakiety) - nalezy przedstawic z dokladnoscia do dwóch miejsc po 3 ~)(

4 przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokraglania liczb (zgodnie z 9 ust. 6 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. nr 95 poz. 798). 6. Doobowiazków Dostawcy nalezy Dostarczenietowaru do magazynuzamawiajacego Dostarczeniewraz z przedmiotem zamówienia; ulotki w jezyku polskim zawierajace wszelkie niezbedne dla bezposredniego uzytkownika informacje instrukcji w jezyku polskim dotyczace magazynowania i przechowywania sprzetu 6.3. Uzupelnienie- wypozyczenie Zamawiajacemuna czas trwanie umowy istniejacego instrumentariumtak aby bylo ono kompatybilnez implantami, 6.4. Szkolenie personelu Dostawcazobowiazuje sie do utworzeniaw siedzibie Zamawiajacego banku implantów, w ilosciach okreslonychw pkt. 1 uzupelnianego w terminie do 72 dni od daty wyslania protokoluwszczepu. 7. Jakosc towaru i gwarancja a) dostawa gwarantuje, ze dostarczony przez niego towar jest wolny od wad. b) w przypadku wadliwej partii towaru Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi o tym Dostawce, a ten dokona wymiany wadliwego towaru na pelnowartosciowy. W przeciwnym wypadku razie towar zostanie zwrócony bez dokonania zaplaty. c) Dostawca gwarantuje, ze dostarczony towar bedzie posiadal okres przydatnosci minimum 2 lata /dotyczy kazdej dostawy/ III.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Oferta musi byc zlozona w trwale zamknietej kopercie. Na kopercie nalezy umiescic: a) dokladny adres Dostawcy (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu), b) numer sprawy: ZOZ-I-023ZP/23/08 c) napis okreslajacy przedmiot zamówienia publicznego: "Dostawa implantów" z napisem: "Nie otwierac przed dniem r. godzina 11:00 2. Zaleca sie, zeby druga strona oferty zawierala: a) laczna liczbe stron oferty, b)spis zawartosci koperty tj. spis tresci zawierajacy wykaz zlozonych dokumentów z podaniem nr strony na której dany dokument sie znajduje. 3.0ferta ma zawierac: a) wypelniony formularz ofertowy (wg zalaczonego wzoru - zalacznik nr 1 do specyfikacji) oraz oferowany formularz asortymentowo-cenowy zalacznik nr 3, b) podpisany projekt umowy - dokument ten stanowi zalacznik nr 2 do specyfikacji. c) dokumenty lub oswiadczenia potwierdzajace spelnianie przez Dostawców ~

5 -- - warunków udzialu w postepowaniu (wymienione w rozdz. IV specyfikacji), d )w przypadku Dostawców dzialajacych przez pelnomocnika - pelnomocnictwo, e) w przypadku Dostawców wspólnie ubiegajacych sie o zamówienie - dokument stwierdzajacy ustanowienie przez Dostawców wspólnie ubiegajacych sie o zamówienie pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu w sprawie zamówienia publicznego, S.Tresc zlozonej oferty musi odpowiadac tresci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. a.oferte nalezy sporzadzic w jezyku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub niescieralnym atramentem. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym musza byc skladane wraz z poswiadczonym przez Dostawce tlumaczeniem na jezyk polski. 7. Dostawca ma prawo zlozyc tylko jedna oferte a.oferta i zalaczniki do oferty (oswiadczenia i dokumenty) musza byc podpisane przez upowaznion(ego)ych przedstawiciel(a)i Dostawcy. 9. W przypadku skladania dokumentów w formie kopii, musza one byc poswiadczone za zgodnosc z oryginalem przez osoby upowaznione. a) poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem winno byc sporzadzone w sposób umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienna pieczatka osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnosc z oryginalem), b) w przypadku podpisywania oferty lub poswiadczania za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentów przez osob(e)y nie wymienion(a)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Dostawcy, nalezy do oferty dolaczyc stosowne pelnomocnictwo. W przypadku udzielenia pelnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pelnomocnictwa wlasciwy do poszczególnych czynnosci. 10.Dostawca ma prawo najpózniej w terminie skladania ofert zastrzec informacje, które stanowia tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 11.0swiadczenia i zaswiadczenia stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji opatrzone klauzula "zastrzezone przez Dostawce" musza byc zapieczetowane w sposób gwarantujacy zachowanie w poufnosci ich tresci i nie moga byc trwale spiete z jawna oferta. 12. Zamawiajacy zaleca, aby kazda zapisana strona oferty (wraz z zalacznikami do oferty) byla ponumerowana kolejnymi numerami. 13. Zamawiajacy zaleca, aby oferta wraz z zalacznikami byla zestawiona w sposób uniemozliwiajacyjej samoistna dekompletacje. 14. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty (w tym zalacznikach do oferty) musza byc parafowane (lub podpisane)wlasnorecznie przez osob(e)y podpisujac(a)eoferte. Parafka (podpis) winna byc naniesionaw sposób umozliwiajacy identyfikacje podpisu np. wraz z imienna pieczatka osoby sporzadzajacej parafke. ~51

6 IV. WYMAGANIA WSTEPNE STAWIANE DOSTAWCOM. 1. O udzieleniezamówienia ubiegacsie moga Dostawcy, którzy:» posiadaja uprawnienia do wykonania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadaniatakich uprawnien;» posiadaja niezbedna wiedza i doswiadczenie, oraz dysponuja potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywaniadanego zamówienia;» znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia;» nie podlegaja wykluczeniu z postepowaniao udzieleniezamówienia; 2. Z postepowaniao udzielenie zamówienia publicznegowyklucza sie:» Dostawców, którzy w ciagu ostatnich trzech lat przed wszczeciem postepowania wyrzadzili szkode nie wykonujac zamówienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia postepowania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialnosci;» Dostawców w stosunku, do których otwarto likwidacje lub, których upadlosc ogloszono, z wyjatkiem Dostawców, którzy po ogloszeniu upadlosci zawarli uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojeniawierzycieli przez likwidacje majatku upadlego;» Dostawców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat, lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu;» Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacym prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienieprzestepstwalub przestepstwa skarbowego;» Spólki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych,a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;» Spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu 6 -- ~

7 - - - osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanejgrupie albo zwiazku majacym na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwaskarbowego; ~ Spólki komandytowe oraz spólki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowe ~ Osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu zalozycielskiego prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacym na celu popelnienie przestepstwalub przestepstwa skarbowego; ~ Podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary; ~ Dostawców, którzy nie spelniaja warunków udzialu w postepowaniu, o których mowa wart. 22 ust. 1 pkt 1-3; ~ Dostawców, którzy wykonywali bezposrednio czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub poslugiwali sie w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonaniu tych czynnosci, chyba ze udzial tych Dostawców w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; ~ Dostawców, którzy zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonego postepowania; ~ Dostawców, którzy nie zlozyli oswiadczenia o spelnieniu warunków udzialu w postepowaniu lub dokumentów potwierdzajacychspelnienie tych warunków lub zlozone dokumenty zawieraja bledy, z zastrzezeniem art. 26 ust. 3; 3. Warunki udzialu Wykonawcy w postepowaniu: Podmiotowe: ~ Warunek udzialu Dokument potwierdzajacy spelnienie 1 Posiada uprawnienia do wykonywania - Koncesja, zezwolenie lub licencja, jezeli okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek ich posiadania ustawy nakladaja obowiazek posiadaniatakich na podjecie dzialalnosci gospodarczej w uprawnien zakresie objetym zamówieniem - aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej 2 Wykaz pieciu dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a iezeli okres

8 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia prowadzenia dzialalnosci jest krótszy w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia dostawa stanowiacym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartosci, dat wykonania i odbiorców, potwierdzonych referencjami 3 Znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i Informacja z banku lub spóldzielczej kasy finansowej zapewniajacej wykonanie oszczednosciowe-kredytowej, w którym zamówienia Wykonawca posiada rachunek, potwierdzajacej posiadanie srodków finansowych w wysokosci min. 30% wartosci zlozonej oferty 4 Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt w ciagu ostatnich trzech lat przed wszczeciem postepowania Wykonawca nie wyrzadzil szkody nie wykonujac zamówienia Do potwierdzenia oswiadczeniem lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia postepowania -w stosunku do wykonawcy nie otwarto likwidacii lub upadlosci 5 Nie zalega z uiszczenie podatków, oplat - do potwierdzenia aktualnym (wydanym nie wczesniej niz 3 miesiace przed terminem skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu) zaswiadczeniem wlasciwego naczelnika urzedu skarboweao 6 Nie zalega z uiszczeniem skladek na - do potwierdzenia aktualnym (wydanym nie ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne wczesniej niz 3 miesiace przed terminem skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu)zaswiadczeniem wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego 7 Nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 - do potwierdzenia aktualna informacja z ust. 1 pkt.4-8 Krajowego Rejestru Karnego(wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed terminem skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu) 8 Nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 - do potwierdzenia aktualna informacja z ust. 1 pkt. 9 Krajowego Rejestru Karnego(wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed terminem skladania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu) Przedmiotowe: I 1 I Wymagane swiadectwa Dokumenty potwierdzajace podstawe dopuszczenia wszystkich wyrobów medycznych do obrotu w Polsce zgodnie z ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U.Nr 93 poz. 896) i przepisami wykonawczymi. Zamawiajacy wymaga, aby dokumenty potwierdzajace podstawe dopuszczenia do obrotu byly wazne na dzien skladania ofert. Dokumenty, które straca waznosc w trakcie trwania umowy nalezv uzucelnic aktualnvmi. 8 '--- ~

9 Potwierdzenie spelnienia parametrów Foldery i katalogi- dolaczyc do oferty technicznych 4. Jezeli Dostawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sklada wszystkie wymagane dokumenty z tym, ze zamiast dokumentów,o których mowa w warunkach podmiotowych(pkt.3-tabela pkt. 1, 5, 6,8): - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze : a) nie otwartojego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie, c) nie zalega z uiszczaniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo, ze uzyskal przewidzianeprawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu, a zamiast dokumentu okreslonego w pkt.7 tabeli sklada zaswiadczenie wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycza, w zakresie okreslonymwart. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Dokumenty, o których mowa w pkt 4 litera a, b, powinny byc wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywemterminu skladania ofert. 42. Dokument,o którym mowa w pkt 4 lit. c, powinien byc wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywemterminu skladania ofert Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Dostawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentów, o których mowa w pkt. 4 specyfikacji, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Dostawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt.4.1 i 4.2 specyfikacjistosuje sie odpowiednio. 5. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub wiecej podmiotów, kazdy Dostawca (oddzielnie)- nie moze podlegac wykluczeniuz postepowania na podstawie art. 24, a takze musi spelniac wymogi oraz laczne warunki, o których mowa wart. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia spelnienia wyzej wymienionych warunków kazdy z Dostawców winien zlozyc dokumenty wymienione w tabeli pkt. 1,5,6,7,8. 6. Wszystkie Oswiadczenia i dokumenty sporzadzone w jezyku obcym powinny byc skladane wraz z tlumaczeniem najezyk polski. ania okreslone w D. I. II. III. IV. oferta iest SDosób ocen 9 ~/

10 Cena 100% wg wzoru 2.Sposób obliczania wartosci punktowej poszczególnych kryteriów. A. Cena oferty Cn x 100 ptk. = C x ilosc czlonków komisji x Ranga Ck Wszelkie upusty i rabaty beda odliczone od wartosci koncowei oferty gdzie: Cn - najnizsza cena zlozona w calosci zamówienia Ck - cena proponowana przez danego oferenta C - ilosc punktów uzyskanychprzez oferenta Ocena koncowa oferty jest to ilosc punktów uzyskanych za kryterium cena. 3. Zasada wyboru oferty i udzielenia zamówienia. Zamawiajacy udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta: - odpowiadawszystkim wymaganiom przedstawionymw Ustawie Prawo zamówien publicznychz dnia r.(Dz.U.Nr 19 poz.177 z pózniejszymizmianami)- - odpowiadawszystkim wymaganiom przedstawionymw SIWZ - zostala uznana za najkorzystniejszaw oparciu o podane kryteria wyboru. VI. WARUNKI I USTALENIA. KTÓRE BEDA WPROWADZONE DO UMOWY. Projekt umowy - zalacznik nr 2 VII. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT. 1.0ferte w formie pisemnej nalezy zlozyc w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22, Sucha Beskidzka, sekretariat lub przeslac poczta w terminie do dnia r do godziny 10:00 (obowiazuje data wplywu na dziennik podawczy). 2.Dostawca moze wprowadzic zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do zlozonych ofert pod warunkiem, ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed uplywem terminu skladania ofert. 3.Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byc zlozone wg takich samych zasad jak skladana oferta, z dopiskiem "ZMIANA". 4.Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostana otwarte przy otwieraniu oferty Dostawcy, który wprowadzil zmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian, zostana one dolaczone do oferty. es- to '--

11 Dostawca ma prawo przed uplywem terminu skladania ofert wycofac sie z postepowania poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnetrznej kopercie "WYCOFANIE". 6.Koperty oznakowane w ten sposób beda odczytywane w pierwszej kolejnosci. Po stwierdzeniu poprawnosci postepowania Dostawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie beda odczytane. 7.0ferty zlozone po terminie zostana zwrócone Dostawcy bez otwierania po uplywie terminu przewidzianego na wniesienie protestu - art. 84 ust. 2 ustawy. VIII. TRYB UDZIELANIA WYJASNIEN W SPRAWACH DOTYCZ CYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. 1.0ferent moze zwracac sie do Zamawiajacego o wyjasnienie dotyczace wszelkich watpliwosci zwiazanych z SIWZ, sposobu przygotowania i zlozenia oferty kierujac swoje zapytania na pismie. Zmawiajacy udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania zwiazane z prowadzonym postepowaniem pod warunkiem, ze zapytanie zostanie skierowane i dostarczone Zamawiajacemu nie pózniej niz 6 dni przed uplywem terminu skladania ofert. Pisemna odpowiedz zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz przeslana uczestnikompostepowania, którzy zwrócili sie o SIWZ, bez wskazania zródla zapytania. Do kontaktu z dostawcamiw sprawachjw. upowaznieni sa : 1. mgr inz. Monika Kubasiak 2. Sabina Steczek aks (033) w godz.900_1300 } Wszelka korespondencje dotyczaca w/w postepowania nalezy kierowac do Sekretariatu ZOZ-u w godz. 700_1445 Zamawiajacy dopuszcza tylko pisemna forme porozumiewania sie. 2. Zamawiajacy nie przewiduje zwolania zebranych Wykonawców w celu wyjasnienia ewentualnychwatpliwosci dotyczacych SIWZ. IX. TERMIN ZWIAZANIA WARUNKAMI OFERTY. Dostawca zwiazany jest oferta przez 30 dni liczac od dnia, skladania ofert. w którym uplywa termin X. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT. Komisyjne otwarcie ofert nastapi na posiedzeniu KOMISJI PRZETARGOWEJ, które odbedzie sie w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22, sala konferencyjna blok "C" pierwsze pietro w dniu r o godzinie 1100 Wyniki przetargu obowiazuja po ich zatwierdzeniuprzez Dyrektora ZOZ. rfjif

12 XI. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO. 1. Bezposrednioprzed otwarciem ofert Zamawiajacypoda kwote, jaka zamierza przeznaczyc na sfinansowaniezamówienia. 2. Zamawiajacy po otwarciu ofert, w obecnosci wszystkich oferentów przekaze uczestnikompostepowania przetargowegoinformacje dotyczace: nazwy oferenta - przedmiotuoferty - ceny oferty 3. Informacje, o których mowa w pkt. 2 doreczone zostana oferentom, którzy nie byli na otwarciu ofert na ich wniosek. 4. Oferty, opinie bieglych, oswiadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty i informacje skladane przez Zamawiajacego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowia zalaczniki do protokolu. 5. Protokólwraz z zalacznikamijest jawny, z wyjatkiem informacji zastrzezonych przez oferenta, ze nie moga byc udostepnione innym uczestnikom postepowania. Zalaczniki do protokolu udostepniasie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniupostepowania, z tym, ze oferty sa jawne od chwili ich otwarcia. 6. Zamawiajacy po rozstrzygnieciu wyników przetargu przekaze wszystkim oferentom: - nazwe i siedzibe firmy, której oferte uznano za najkorzystniejszaoraz uzasadnieniejej wyboru, - nazwy, siedziby i adresy Dostawców, którzy zlozyli oferty, - streszczenie oceny i porównaniazlozonych ofert, zawierajace punktacje przyznana ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i lacznapunktacje, - wykaz Dostawców, których oferty zostaly odrzucone z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, -wykaz Dostawcówwykluczonychz uzasadnieniemfaktycznym i prawnym. XII.lNFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Dostawce, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiajacy powiadomi o miejscu i terminie podpisania umowy. 2. Jezeli Dostawca, którego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiajacy moze wybrac oferte najkorzystniejsza sposród pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze zachodza przeslanki, uniewaznienia postepowania. XII.SRODKI OCHRONY PRAWNEJ Srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy Prawo zamówien publicznych, przysluguja Dostawcom, a takze innym osobom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznal lub moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacegoprzepisów ustawy. 12 ~

13 - --- W niniejszympostepowaniu odwolanie nie przysluguje. XIV. DODATKOWE INFORMACJE 1. Wszelkie czynnosci podejmowane przez Dostawce w toku postepowania wymagaja dla swej skutecznosci dolaczenia dokumentów potwierdzajacych uprawnienie osoby podpisujacej do reprezentowaniafirmy Dostawcy. Powyzsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiajacy dysponuje juz odpowiednimi dokumentami zlozonymi w toku danego postepowania. 2. Zamawiajacy nie zamierza zwolac zebrania Dostawców. 3. W przypadku wyboru oferty Dostawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia, Zamawiajacy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, bedzie zadal zlozenia umowy regulujacejwspólprace Dostawców. 4. Zamawiajacy nie zada zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o którym stanowi art. 147 Prawa zamówien publicznych. 5. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztów udzialu w postepowaniu. 6. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej. 7. Zamawiajacy nie zamierza zawierac umowy ramowej. Zalaczniki do specyfikacji: - Formularz ofertowy- zalacznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy - zalacznik nr 3 - Projekt umowy - zalacznik nr 2 z-c.~y KTOK... Zespelu ~rowotdej w S etae Jdzklej mt:' J u aczewski... (data i podpis zatwierdzajacego) 13

14 Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy PIERWSZA STRONA OFERTY - WZÓR - OFERTA Na Dostawe implantów (Nazwa oferenta) NIP REGON TEL FAKS POWIAT WOJEWÓDZTWO wzór Oferowane pakiety: Wartosc netto (Streszczenie oferty) Wartosc brutto zl zl Warunki platnosci (przelew) dni Czytelny podpis oferenta winien

15 - - wzór DRUGA STRONAOFERTY -WZÓR- SPIS TRESCI OFERTY Dokument wymagane w SIWZ 1. Oswiadczenia 2. Dokumenty: a) ZUS b) Urzad Skarbowy c) KRS 3. Opiniabanku 4. Itd. Strona Oferta zawiera stron: Osoba upowazniona do kontaktówz Zamawiajacym Nazwisko i Imie telefon faks Oswiadczam, iz zapoznalismy sie z warunkami okreslonymi w specyfikacji i nie wnosimy zastrzezen. Podpis osoby reprezentujacej fi 15

16 UMOWA 108 ~czn~k ~r 3 W dniu.2008r. pomiedzy: Zespolem Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej z siedziba Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna22, NIP : KRS: reprezentowanymprzez: mgr Janusz Baczewski - Z-ca Dyrektora ZOZ Sucha Beskidzka zwanym w dalszej tresci umowy "Zamawiajacym" a Firma siedziba_-_ NIP:_ reprezentowanaprzez: z KRSzwanym dalej "Dostawca" w wyniku postepowania przetargowego ZOZ-I-023ZP/23/08 zostala zawarta umowa o nastepujacejtresci: 1 PRZEDMIOTUMOWY 1. Na podstawie przeprowadzonegopostepowaniaw trybie przetargu nieograniczonego Dostawca zobowiazuje sie do sprzedazy implantów zgodnie ze zlozona oferta przetargowa. 2. Szczególowy rodzaj- asortyment i ceny jednostkowe okresla zalacznik nr 1 stanowiacy integralna czesc umowy. ~.2 WARTOSC UMOWY 1. Strony uzgadniaja wartosc umowy brutto: zl netto: zl slownie slownie 2. W cenachjednostkowych zawieraja sie koszty zwiazane z dostawa sprzetu loco magazynzamawiajacego (transport,opakowanie,czynnosci zwiazane z przygotowaniemdostawy, ubezpieczenia,przesylka itp.) 3. Strony ustalaja, ze ceny jednostkowe w Zalaczniku nr 1 do umowy, obowiazuja przez caly okres trwania umowy 16

17 W przypadku zmiany stawki podatku VAT, w ramach niniejszej umowy zmiana ta nastepuje z dniem wejscia w zycie aktu prawnegozmieniajacego stawke. 3 WARUNKI PLATNOSCI 1. Zamawiajacy przekaze naleznosc przelewem na konto Dostawcy, po zrealizowaniu dostawy, w terminie dni od daty wystawieniafaktury przez Dostawce. 2. W przypadku zwloki w zaplacie naleznosci za dostarczony towar Zamawiajacy zastrzega sobie prawo negocjowaniaodroczenia terminu platnosci. 3. Zamawiajacy przystapi do negocjacji na wezwanie Dostawcy niezwlocznie, nie pózniej niz w terminie 3 dni od daty wezwania. 4. Z przebiegu negocjacji (takze ustalen telefonicznych) sporzadzany jest protokól, odzwierciedlajacyw formie pisemnejwynik przeprowadzonychnegocjacji. Protokól ten musi byc podpisany przez obie strony pod rygorem naruszenia warunków postepowania negocjacyjnego. 5. Dostawcaw przypadku negocjacji telefonicznych nie musi czekac na protokól moze od razu wstrzymac dostawy. Musi jednak podpisac protokól negocjacyjny i odeslac jeden egzemplarz. Przeprowadzenie postepowania negocjacyjnego takze w formie telefonicznej uprawnia Dostawce do wstrzymania dostarczania towaru. 6. Dostawca ma prawo naliczyc odsetki w wysokosci i na warunkach okreslonych w ustawie z dnia r. o terminach zaplaty w transakcjach handlowych (Dz.U ze zm.) 4 WARUNKI I TERMIN DOSTAWY 1. Dostawca zobowiazany jest do utworzenia w siedzibie Zamawiajacego banku implantów, uzupelnianego wg zamówien, w terminie do 72 godzin od daty zlozenia zamówienia. 2. Zamawiajacy po kazdym zabiegu zobowiazujesie do przeslania protokolu wszczepu, który bedzie podstawa wystawienia przez Dostawcefaktury. 3. Dostarczenieprzedmiotu zamówienia winno zawierac: ulotki w jezyku polskim, zawierajaca,wszystkie niezbedne dla bezposredniego uzytkownika informacje, instrukcji w jezyku polskim dotyczace magazynowania i przechowywania sprzetu. 4. Dostawcagwarantuje, ze przedmiot umowyjest wolny od wad. 5. O wszystkich stwierdzonych wadach Zamawiajacy zawiadomi na pismie lub telefonicznie, nie pózniej niz w ciagu 7 dni od daty otrzymania zgloszenia o wadzie. 6. Reklamacje Zamawiajacego beda zalatwiane przez Dostawce, nie pózniej niz w ciagu 7 dni od daty otrzymania zgloszenia o wadzie. 7. Dostarczenienowego przedmiotu umowy nastapi na koszt i ryzyko Dostawcy. 8. W razie niedotrzymania przez Zamawiajacego terminu zlozenia ewentualnej reklamacji Zamawiajacy traci wszelkie roszczenia z tytulu wad fizycznych (w tym jakosciowych), braków ilosciowych lub terminów waznosci, chyba,ze ujawnia sie takie wady lub braki, których Zamawiajacy nie mógl stwierdzic w toku zwyklych ogledzin dostarczonego towaru. 17

18 9. Dostawca nie moze wstrzymac dostaw jezeli nie zostaly wyczerpane wszystkie mozliwoscizawarte w 3. 5 KARY UMOWNE 1. Dostawcazobowiazanyjest do zaplaty kar umownych w wysokosci a) 0,2% wartosci towaru nie dostarczonego w terminie, za kazdy dzien zwloki realizacji przedmiotu umowy jezeli niezrealizowanie czesci umowy nastapilo z winy Dostawcy. b) 5% wartosci niezrealizowanej czesci umowy w przypadku niewykonania umowy z winy dostawcy 2. W przypadku gdy wartosc szkody przewyzszawartosc kary umownej Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowaniana zasadach ogólnych. 6 POSTANOWIENIAKONCOWE 1. Wyklucza sie takie zmiany umowy, które bylyby niekorzystne dla Zamawiajacego. 2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy w trybie natychmiastowymw przypadku wystapienia nastepujacychokolicznosci: ~ Nieterminowa 3-krotna realizacja dostaw, przekraczajaca lacznie 7 dni w okresie realizacji umowy ~ Podwyzszeniacen jednostkowych przez Dostawce 7 Dostawca nie moze przeniesc wierzytelnosci na osobe trzecia bez zgody Zamawiajacegowyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. 8 W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawa Prawo zamówien publicznychz dnia roku (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z pózniejszymi zmianami) oraz ustawa z r o terminach zaplaty w transakcjach handlowych 9 1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas okreslonydo dnia r. 2. Strony moga rozwiazac umowew kazdym czasie za obopólna zgoda. 3. Umowawygasa w terminie okreslonymw ust. 1 bez wzgledu na realizacje umowy. 4. Kazda ze stron moze wypowiedziec umowe z zachowaniem 60 dniowego terminu wypowiedzenia. 10 Wszelkie spory pomiedzy stronami mogace wyniknac z realizacji niniejszej umowy rozstrzyganebeda przez Sad wlasciwy miejscowodla siedziby Zamawiajacego. 18

19 Umowa zostala sporzadzona w 2 jednobrzmiacychegzemplarzach, po jednej dla kazdej ze Stron Wykaz zalaczników do umowv: Zalacznik nr 1 formularz asortymentowo- cenowy. Dostawca: Zamawiajacy: 19

20 ----

21 Wartosc netto (slownie): Wartosc brutto (slownie): Warunki platnosci (min. 30 dni) dni zalacznik nr '.J"'-" "-..J Cena jed. Cena jedn Lp. Asortyment ilosc netto brutto Wartosc netto Wartosc brutto Gwózdz sródszpikowy blokowany, prosty do kosci udowejkompletny wskladzie:- gwózdz prosty do kosci udowej fi mm, -sruba zaslepiajaca,-sruba kompresyjna 15 Gwózdz sródszpikowy blokowany, prosty do kosci piszczelowej- kompletny wskladzie:- gwózdz do kosci piszczelowej fi 8-11mm, -sruba zaslepiajaca,-sruba 2. kompresyjna 30 Gwózdz Gamma blokowany, prosty do kosci udowej,- kompletny w skladzie:- gwózdz Gamma fi 10-12mm, kat st-sruba zaslepiajaca,-sruba kompresyjna 6 Gwózdz sródszpikowy blokowany, rekonstrukcyjny, skosny, do kosci udowej, podwójnie ryglowany- kompletny wskladzie:- gwózdz rekonstrukcyjny do kosci udowej fi mm, prawy i lewy -sruba zaslepiajaca, 6 Dynamiczny stabilizator Biodrowy DHS - kompletny w 5. skladzie - plytka DHS 6 otworów 40 Sruba DHS/DCS fi 12,5mm dl mm - co 5 mm, o dl. 6. Gwintu 22mm i 27 mm 40 Suma

22 ~ ~--~

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji:

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji: Zala~znik nr 1 do siwz Opis przedmiotuzamówienia Cz~c I - sklad, lamanie i druk Biuletynu PowiatuPoznanskiego: -format B5; -ilosc stron: srednio 24 strony, maksymalnie 40 stron; -druk czarny do 32 stron,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i

OFERTA. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i /Nazwa i adres oferenta!... / miejscowosc i data! OFERTA Do......... Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ------ Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/34 108 Sucha Beskidzka dnia 28.05.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonegow

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do

rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do Strona 1z 5 Sucha Beskidzka: Dostawa: Pakiet nr 1- dostawa systemu do rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do sciagania odlamów kosci Numer

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009

Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009 - - - - - - - -- - - -- -- Strona 1 z 6 Sucha Beskidzka: Dostawa nici i siatek chirurgicznych Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

--------- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

--------- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA --------- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ.XIII-224/DZP/82/09 Sucha Beskidzkadnia 14.12.2009r SPECYFIKACJA,, ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA Dotyczy: Postepowania

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej

Zespól Opieki Zdrowotnej -- --- ZespólOpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-!-023ZP/06PU/08 Sucha Beskidzkadnia 18.02.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : Zapytania ofertowego ogloszonego

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ---- - - - ZespólOpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/20 108 Sucha Beskidzka dnia 02.04.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/05/08 Sucha Beskidzka dnia 24.01.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postepowania przetargowego

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej

Zespól Opieki Zdrowotnej ZespólOpieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZPI 05 109 Sucha Beskidzka dnia 12.01.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl - - - - -- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZQZ-I-023ZPI 71 107 Sucha Beskidzkadnia 09.11.2007r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych

Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych - --- --- ---- Strona 1 z 5 Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych za posrednictwem prefiksu z usluga DDI dla 400 numerów (033-8723100-8723499) oraz za posrednictwem 13 laczy ISDN BRA (2B+D)

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl --- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ. XIII -224/DZP /83/09 Sucha Beskidzkadnia 15.12.2009r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Zespól OpiekiZdrowotnej. w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól OpiekiZdrowotnej. w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZQZ-I-023ZPI 77 108 Sucha Beskidzka dnia 18.12.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczypostepowania prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE ~ ]I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE POWIAT POZNANSKI UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAN www.bip.powiatpoznan.pl tel. O 61 8410500 fax O 61 8480556 zwany dalej "Zamawiajacym"

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/ GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12,421-21-09,421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-10/09 Turawa, 09 wrzesien 2009r. OGLOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -uslugi. instytucji szkolacej, której zadaniem. bedzie zorganizowanie i plzeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -uslugi. instytucji szkolacej, której zadaniem. bedzie zorganizowanie i plzeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych 2010-06-25 http://bzpo.portal. uzp.gov.pljindex.ph... Zywiec: Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, której zadaniem bedzie zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU 51-124 Wroclaw, ul. H. Kamienskiego 73a telefony: centrala 071 3270 100, fax 071 3254101 www.wssk.wroc.pl Szp - FZ/ZP - 1121JJf)12008 Wroclaw dnia 11.08.2008

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Sprawa nr : NT-2/223/125/06/MR Przedmiot postepowania: zakup bonów towarowych dla pracowników IChP; Tryb postepowania: przetarg nieograniczony prowadzony

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU . GLÓ~INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA A Ildr~:::!J} agllsiewic;:;. Warszawa, dnia ;/9.0i 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA '" i.l)!,;az-fv"a,ailres I PUl'IXTY ~ONJ AI\.jO\l""E

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej,

Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, 2010-07-12 http://bzpo.portal. uzp.gov. pl/index. ph... Zywiec: Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, której zadaniem bedzie zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp I. portal. U2p.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=27. Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacja ciezarow^ i nowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 ... pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy/ wykonawców Załącznik nr 1 do siwz OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 Ja / My niżej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POKL.08.01.01-06-236/09

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POKL.08.01.01-06-236/09 KAPITAL LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO$CI..l,. ~ J:< ~ p... ::. ~]S ~ -,~ 4' :>.; J'/4WA \%~ UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY * ** * * *** Projekt wspólfinansowany przez Unie Europejskl~

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uslugi ubezpieczen komunikacyjnych pojazdów sluzbowych IPCZO w zakresie OC, AC, NNW i ASS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uslugi ubezpieczen komunikacyjnych pojazdów sluzbowych IPCZO w zakresie OC, AC, NNW i ASS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze na Znak: ZOZ,XIII-224jDZPj05jlO Sucha Beskidzkadnia 03.02.2010r Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej z siedziba 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKA CJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKA CJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - - - - -- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ.XIII-224/DZP/64/10 Sucha Beskidzka dnia 30.09.2010r. SPECYFIKA CJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r.

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r. f ZARZADZENE Nr 200/14 WÓJTAGMNY DZADKOWCE z dnia 24 kwietnia 2014 r w sprawie udzielania zamówien publicznych w Urzedzie i jednostkach organizacyjnych gminy w procesie udzielania zamówien publicznych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Urzad Gminy 46-045 TURAWA ul. Opolska 39c tel. 421-20-12 BUIII/341-1O/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: "Remont drogi gminnej -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy Wzory dokumentów 1. FORMULARZ OFERTOWY. Rozdział II FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 200.000 EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy

Bardziej szczegółowo

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych.

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych. Przesylanie ogloszen Strona 1 z 5 Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Nv C(fOS~l/)IQ,;

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Strona l z 5 Kobylin-Borzymy: Przywóz i odwóz uczniów Zespolu Szkól w Kobylinie-Borzymach i Szkoly Podstawowej w Stypulkach-Swiechach w roku szkolnym 2011/2012 Numer ogloszenia: 211268-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres)

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Postępowanie nr GZOS/261/23/11 Załącznik nr 1... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Nr faksu/adres e-mail NIP: ( miejscowość, data) OFERTA W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na Przewóz uczniów

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZQZ.xIII-224/DZP/54/09 Sucha Beskidzka dnia 06.10.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do postepowania przetargowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 A/R-33/

Załącznik Nr 1 A/R-33/ (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę altany

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Dostawa pamieci przenosnej (pendrive) z nadrukiem oraz

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wroclaw dnia 28.04.2008 r. 1 Szp/ZP- 92/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

8. Warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunków.

8. Warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunków. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342550-2011:text:pl:html PL-Kraków: Implanty ortopedyczne 2011/S 210-342550 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sekcja I: Instytucja

Bardziej szczegółowo

a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie

a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie 8 a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie ~ o przydzielenie zamówienia (zadanie nr l, zadanie nr 2 itp.). b)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -- - -...-- OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJACY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Usluga ubezpieczenia. Zadanie 1 -Ubezpieczenie majatku

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty Dział III Formularz ofertowy i formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 Załącznik nr 5 Kalkulacja ceny. Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, Suwałki FORMULARZ OFERTOWY

... pieczęć Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, Suwałki FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ D WZORY ZAŁĄCZNIKÓW... (miejscowość i data )... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, 16 400 Suwałki FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy:... Siedziba:...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE PORADY Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113,

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Kedzierzyn-Kozle 47-220 opolskie Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Telefon: Olga Broda, Maja Makowiecka-Sroka, Piotr Kmiec 0774833116

Kedzierzyn-Kozle 47-220 opolskie Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Telefon: Olga Broda, Maja Makowiecka-Sroka, Piotr Kmiec 0774833116 Przesylanie ogloszen Strona 1 z 9 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanieogloszenon-line:http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo