Zespól OpiekiZdrowotnej. w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespól OpiekiZdrowotnej. w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZQZ-I-023ZPI Sucha Beskidzka dnia r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczypostepowania prowadzonego w trybie : przetargu nieograniczonego ogloszonego przez : Zespól OpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej na: dostawe leków i leków finansowanych w ramach Droaramów lekowvch- Pakietów Ogloszenie o zamówieniu zostalo opublikowane Urzedowym Unii Europejskiej w dniu ~.pod nr wywieszone na tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiajacego w mie dostepnym w dniu ~ r. oraz na stronie wwwzozsuchabeskidzka.plw dniu Q.~. 12. ~l_ Dzienniku S RJlg~ ~lwi~ cu publicznie internetowej Kod wspólnego slownika CPV: , , , , , , , , , , , ~/

2 I. Informacie oaólne Zamawiajacy: Zespól Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22, Sucha Beskidzka TEL:(033) FAX:(033) httpllwww.zozsuchabeskidzka.pl REGON: , NIP: Oferent powinien zapoznac sie ze wszystkimi rozdzialami skladajacymi specyfikacje istotnych warunków zamówienia. sie na 1. Postepowaniejest prowadzone w trybie i na zasadach okreslonychw ustawie Prawo zamówien Publicznychz dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. nr 19, poz z póz. zmianami)zwanej dalej ustawa. 2. W niniejszejprocedurze przetargowej Zamawiajacybedzie jednakowo traktowal wszystkiepodmioty ubiegajace sie o zamówieniepubliczne,zgodnie z zasada uczciwejkonkurencji,wg regul dotyczacychjawnosci postepowania i dokumentowaniu czynnosciw formie pisemnej. 3. Oferenciponosza wszelkiekoszty zwiazanez przygotowaniemi zlozeniem oferty. Zaleca sie, aby oferent zdobyl wszelkieinformacje, które moga byc koniecznedo przygotowaniaoferty oraz podpisania umowy. 4. Formularzspecyfikacjiistotnychwarunkówzamówieniajest udostepniany zainteresowanym oferentom w siedzibiezamawiajacego, Sucha Beskidzka ul. Szpitalna 22,Blok "A", pietro S-l, pok. 016, oraz na stronie internetowej II. USZCZEGÓLOWIENIE PRZEDMIOTU DOSTAWY I OBOWIAZKÓW DOSTAWCY. 1.0kreslenie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków i leków finansowanych w ramach programów lekowych okreslonych w pakietach 1-20 stanowiacych zalaczniki do SIWZ. 2. Wielkosc i struktura zamówienia. Rodzaj i szacunkowa ilosc w skali 12 miesiecy jest stanowiacychzalacznikido SIWZ. okreslona w 20 pakietach ~

3 -- 3. Wymaganeswiadectwa Atesty dopuszczajace do obrotu i stosowania na terenie Polski: 1. W przypadku dostawy leków, oswiadczenie, ze oferowane leki posiadaja atesty dopuszczajace do obrotu i stosowania na terenie Polski. Do wgladu na kazde wezwanie Zamawiajacego. 4. Okres waznosci leków minimum 1 rok od daty dostawy. S.Sposóbi termin dostawy. 5.1 Dostawa leków bedzie realizowanaw zaleznosciod potrzeb Zamawiajacego. 5.2.Wwielkosci rodzaj asortymentu Zamawiajacyokresli kazdorazowona podstawie pisemnego zamówienia. 5.3 Termin pierwszej dostawy- do 2 dni od daty zlozenia pisemnego zamówienia (fax) w przypadku leku zamawianego na ratunek dostawa do 12 godzin. 6.Cena oferty. 6.1 Cena oferty ma zawierac koszty : - koszty leków, - koszt transportu, - odbiór opakowan 6.2 Waluta ceny oferowanej skalkulowana ma byc w zlotych polskich. 7. Do obowiazkówdostawcynalezy. 7.1 Dostarczeniewjw asortymentu do magazynu Zamawiajacego. 7.2 Dostarczeniewraz z przedmiotem zamówienia. - Ulotkiw jezyku polskim zawierajace wszystkie niezbedne dla bezposredniego uzytkownikainformacje, 7.3 Dostawca zobowiazanyjest do odbioru opakowan. 7.4 Ceny okreslone w ofercie przetargowej moga ulec zmianie w przypadkuzmiany : - stawki podatku VAT-zwiazanej z przedmiotem umowy - cen urzedowych - cen producenta powyzej 5% 7.5. Ceny moga ulec zmianie po okresie niezmiennosciokreslonymw ofercie przetargowej. 8. Jakosc towaru i gwarancja a) dostawca gwarantuje, ze dostarczony przez niego towar jest wolnyod wad. b) w przypadku wadliwej partii towaru Zamawiajacy niezwlocznie powiadomi o tym Dostawce, a ten dokona wymiany wadliwego towaru na pelnowartosciowy. W przeciwnym wypadku razie towar zostanie zwrócony bez dokonania zaplaty. c) Dostawca gwarantuje, ze dostarczony towar bedzie posiadal okres przydatnosci minimum 1 rok jdotyczy kazdej dostawyj 3 ~I

4 9. Okres trwania umowy Umowazostaniezawarta do dnia r 10. Sposób wyliczenia ceny oferty: Cena oferty winna uwzglednic wszystkie zobowiazania i winna byc podana w zlotych polskich (PLN) cyfrowo i slownie Cena brutto podana w ofercie powinna obejmowac wszystkie koszty i skladniki zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cena moze byc tylko jedna i nie podlega ona zmianie przez okres waznosci oferty Wartosc pakietu jest to suma wszystkich jego skladników,które sa iloczynem ilosci i ceny jednostkowej x stawka VAT. UWAGA: Cene oferty i wartosc podatku od towarów i uslug oraz inne wartosci wykazane w Formularzu cenowym (pakiety) - nalezy przedstawic z dokladnoscia do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokraglania liczb (zgodnie z 9 ust. 6 Rozporzadzenia Ministra Finansówz dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i uslug, do których maja zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i uslug (Dz. U. nr 95 poz. 798). III.OPIS SPOSOBUPRZYGOTOWANIA OFERTY. 1. Oferta musi byc zlozonaw trwale zamknietej kopercie. Na kopercie nalezy umiescic: a) dokladny adres Dostawcy(adres do korespondencjioraz kontaktowy numer telefonu), b) numer sprawy: ZOZ-I-023ZP/77/08 c) napis okreslajacy przedmiot zamówienia publicznego: "Dostawa leków i leków finansowanych w ramach programów lekowych pakiet nr " z napisem: "Nie otwierac przed dniem r. godzina 11:00 2. Zalecasie, zeby druga strona oferty zawierala : a) laczna liczbestron oferty, b)spis zawartosci koperty tj. spis tresci zawierajacywykaz zlozonych dokumentów z podaniem nr strony na której dany dokument sie znajduje. 3.0ferta ma zawierac: a) wypelniony formularz ofertowy (wg zalaczonegowzoru - zalaczniknr 1 do specyfikacji) oraz oferowany pakiet (y), b) podpisany projekt umowy - dokument ten stanowi zalacznik nr 2 do specyfikacji. c) dokumenty lub oswiadczeniapotwierdzajacespelnianie przez Dostawców warunków udzialu w postepowaniu(wymienione w rozdz. IV specyfikacjo, d )w przypadku Dostawcówdzialajacychprzez pelnomocnika ~

5 pelnomocnictwo, e) w przypadku Dostawców wspólnie ubiegajacych sie o zamówieniedokument stwierdzajacy ustanowienie przez Dostawców wspólnie ubiegajacych sie o zamówienie pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postepowaniu w sprawie zamówienia publicznego, S.Tresc zlozonej oferty musi odpowiadac tresci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. G.Oferte nalezy sporzadzic w jezyku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub niescieralnym atramentem. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym musza byc skladane wraz z poswiadczonym przez Dostawce tlumaczeniem na jezyk polski. 7. Dostawca ma prawo zlozyc tylko jedna oferte 8.0ferta i zalaczniki do oferty (oswiadczenia i dokumenty) musza byc podpisane przez upowaznioneego)ych przedstawicielea)i Dostawcy. 9. W przypadku skladania dokumentów w formie kopii, musza one byc poswiadczone za zgodnosc z oryginalem przez osoby upowaznione. a) poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem winno byc sporzadzone w sposób umozliwiajacy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienna pieczatka osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnosc z oryginalem), b) w przypadku podpisywania oferty lub poswiadczania za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentów przez osob(e)y nie wymienion(a)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Dostawcy, nalezy do oferty dolaczyc stosowne pelnomocnictwo. W przypadku udzielenia pelnomocnictwa, wymagana jest forma, rodzaj i zakres pelnomocnictwa wlasciwy do poszczególnych czynnosci. 10.Dostawcama prawo najpózniej w terminie skladaniaofert zastrzec informacje, które stanowia tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwejkonkurencji. 11.0swiadczenia i zaswiadczenia stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji opatrzone klauzula "zastrzezone przez Dostawce" musza byc zapieczetowane w sposób gwarantujacy zachowanie w poufnosci ich tresci i nie moga byc trwale spiete z jawna oferta. 12. Zamawiajacy zaleca, aby kazda zapisana strona oferty (wraz z zalacznikami do oferty) byla ponumerowana kolejnymi numerami. 13. Zamawiajacy zaleca, aby oferta wraz z zalacznikami byla zestawiona w sposób uniemozliwiajacyjej samoistnadekompletacje. 14. Wszelkiepoprawki lub zmiany w tekscie oferty (w tym zalacznikachdo oferty) muszabyc parafowane (lub podpisane)wlasnorecznieprzezosob(e)y podpisujac(a)eoferte. Parafka (podpis) winna byc naniesionaw sposób umozliwiajacyidentyfikacje podpisu np. wraz z imienna pieczatkaosoby sporzadzajacejparafke. 5 &(

6 IV. WYMAGANIAWSTEPNESTAWIANEDOSTAWCOM. 1. O udzieleniezamówienia ubiegac sie moga Dostawcy,którzy: ~ posiadaja uprawnienia do wykonania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazekposiadania takich uprawnien; ~ posiadaja niezbedna wiedza i doswiadczenie, oraz dysponuja potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiazanieinnych podmiotówdo udostepnienia potencjalu technicznego i osób zdolnychdo wykonaniazamówienia; ~ znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia; ~ nie podlegaja wykluczeniuz postepowania o udzieleniezamówienia; 2. Z postepowania o udzieleniezamówieniapublicznegowykluczasie: ~ Dostawców,którzy wyrzadziliszkode nie wykonujaczamówienia lub wykonujac je nienalezycie, jezeli szkoda ta zostala stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sadu wydanym w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania, ~ Dostawców w stosunku, do których otwarto likwidacjelub, których upadlosc ogloszono, z wyjatkiem Dostawców, którzy po ogloszeniu upadlosci zawarli uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewidujezaspokojenia wierzycieliprzez likwidacjemajatku upadlego; ~ Dostawców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat, lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymaniew calosciwykonaniadecyzji wlasciwego organu; ~ Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzieleniezamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacym prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzyscimajatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; ~ Spólki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzyscimajatkowych,a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego; ~ Spólkipartnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazkuz postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwkoobrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo 6 -- ~

7 udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacym na celu popelnienie przestepstwalub przestepstwaskarbowego; ~ Spólki komandytowe oraz spólki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzieleniezamówienia,przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwalub przestepstwaskarbowe ~ Osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu zalozycielskiego prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagnieciakorzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacym na celu popelnienie przestepstwalub przestepstwaskarbowego; ~ Podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronionepod grozba kary; ~ Dostawców, którzy nie spelniaja warunków udzialu w postepowaniu, o których mowa wart. 22 ust. 1 pkt 1-3; ~ Dostawców, którzy wykonywali bezposrednio czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub poslugiwali sie w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymiw dokonaniu tych czynnosci, chyba ze udzial tych Dostawców w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; ~ Dostawców, którzy zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw na wynik prowadzonegopostepowania; ~ Dostawców, którzy nie zlozyli oswiadczeniao spelnieniu warunków udzialu w postepowaniu lub dokumentów potwierdzajacych spelnienie tych warunków lub zlozone dokumenty zawieraja bledy, z zastrzezeniemart. 26 ust. 3; 3. Warunki odmiotowe: L. Warunek udzialu 1 Posiadauprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien Dokument potwierdzajacy spelnienie - Koncesja, zezwolenie lub licencja, jezeli ustawy nakladaja obowiazek ich posiadania na podjecie dzialalnosci gospodarczej w zakresie objetym zamówieniem - aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci osdodarczei. wystawione nie wczesniei niz 7 ~I

8 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert 2 Posiada niezbedna wiedze i doswiadczenie Wykaz min. dwóch dostaw wykonanych w oraz dysponuje potencjalem technicznym i okresie ostatnich trzech lat przed dniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wszczecia postepowania, a jezeli okres lub przedstawi pisemne zobowiazanie innych prowadzenia dzialalnosci jest krótszy w tym podmiotów do udostepnienia potencjalu okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i technicznego i osób zdolnych do wykonania wartoscia dostawom stanowiacym przedmiot zamówienia zamówienia, z podaniem ich wartosci, dat wykonania i odbiorców oraz zalaczenie dokumentów potwierdzajacych ich wykonanie. 3 Znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i Do potwierdzenia informacja banku lub finansowej zapewniajacej wykonanie spóldzielczej kasy oszczednosciowozamówienia kredytowej, w których dostawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysokosc srodków finansowych min. 30% wartosci zlozonej oferty, lub zdolnosc kredytowa dostawcy, wystawiona nie wczesniej niz 3 miesiace przed terminem skladania ofert. 4 Spelnienie warunków udzialu w postepowaniu Do potwierdzenia oswiadczeniem o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 4 Nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt w ciagu ostatnich trzech lat przed wszczeciem postepowania Dostawca nie wyrzadzil szkody nie wykonujac zamówienia Do potwierdzenia oswiadczeniem lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia postepowania - w stosunku do dostawców nie otwarto likwidacii lub udadlosci 5 Nie zalega z uiszczenie podatków, oplat - do potwierdzenia aktualnym (wydanym nie wczesniej niz 3 miesiace przed terminem skladania ofert) zaswiadczeniem wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego, ze dostawca nie zalega z oplacaniem podatków i oplat, chyba ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decvzii 6 Nie zalega z uiszczeniem skladek na - do potwierdzenia aktualnym (wydanym nie ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne wczesniej niz 3 miesiace przed terminem skladania ofert) zaswiadczeniem wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego, ze dostawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne chyba ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decvzii 7 Nie Dodlega wykluczeniu na podstawie art.24 - do Dotwierdzenia aktualna informacja z ~

9 ust.! pkt.4-8 Krajowego Rejestru Karnego(wystawionanie wczesniej niz 6 miesiecyprzed terminem skladaniaofert ) 8 Nie podlegawykluczeniu na podstawie art.24 - do potwierdzenia aktualna informacja z ust.! pkt.9 Krajowego Rejestru Karnego(wystawionanie wczesniejniz 6 miesiecyprzed terminem skladaniaofert ) Dokumenty podmiotowe: 1 Atesty i dopuszczenia 1. W przypadku dostawy leków, oswiadczenie, ze oferowane leki posiadaja atesty dopuszczajacedo obrotu i stosowania na terenie Polski. Do wgladu na kazde wezwaniezamawiajacego. 4. Jezeli Dostawcama siedzibelub miejscezamieszkaniapozaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej sklada wszystkiewymaganedokumentyz tym, ze zamiast dokumentów, o których mowa w warunkach podmiotowych(pkt.3-tabela pkt. 1, 5, 6,8): - skladadokument lub dokumenty wystawionew kraju, w którym ma siedzibelub miejscezamieszkania,potwierdzajaceodpowiednio,ze : a) nie otwarto jego likwidacjiani nie ogloszono upadlosci, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie, c) nie zalega z uiszczaniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne albo, ze uzyskal przewidzianeprawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglychplatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonaniadecyzji wlasciwego organu, a zamiast dokumentu okreslonego w pkt.7 tabeli sklada zaswiadczenie wlasciwegoorganu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycza, w zakresie okreslonymwart. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Dokumenty,o których mowa w pkt 4 litera a, b, powinnybyc wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywemterminu skladania ofert Dokument, o którym mowa w pkt 4 lit. c, powinienbyc wystawionynie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywemterminu skladania ofert Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Dostawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentów, o których mowa w pkt. 4 specyfikacji, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Dostawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.zapispkt.4.1 i 4.2 specyfikacjistosuje sie odpowiednio. 5. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub wiecej podmiotów, kazdy Dostawca (oddzielnie) - nie moze podlegac wykluczeniu z postepowania na podstawieart. 24, a takze musi spelniac wymogioraz laczne 9 ~'

10 warunki, o których mowa wart. 22 ust, 1 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia spelnienia wyzej wymienionych warunków kazdy z Dostawców winien zlozyc dokumenty wymienione w tabeli pkt. 1, 5,6,7,8. 6. Wszystkie Oswiadczenia i dokumenty sporzadzone w jezyku obcym powinny byc skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski. 7. Ocena spelnienia warunków 7.1. Ocena spelnienia warunków udzialu w postepowaniu nastapi w systemie "Spelnia/Nie spelnia" 7.2. Brak jakiegokolwiek dokumentu lub oswiadczenia wymienionego w pkt,3 lub jezeli dokument lub oswiadczenie nie bedzie zawieral informacji zadanych przez Zamawiajacego, skutkowac moze wykluczeniem Dostawcy z postepowania, z zastrzezeniem pkt Jezeli Dostawca nie zlozy w wyznaczonym termie wymaganych oswiadczen lub dokumentów okreslonych Rozd. IV siwz lub zlozy dokumenty i oswiadczenia zawierajace bledy, Zamawiajacy wezwie Dostawce w wyznaczonym przez siebie terminie, do ich uzupelnienia lub wyjasnienia ich tresci. v. WARUNKI WPLATYI ZWROTUWADIUM. 1.0bowiazek wplaty wadium. Przystepujac do przetargu dostawca jest obowiazany wniesc wadium: w wysokosci okreslonej w zalaczniku "la" do niniejszej specyfikacji platne do dnia r. do godziny Forma wplaty wadium. a) pieniadzuna konto Zamawiajacego tj. Zespolu Opieki Zdrowotnej w SuchejBeskidzkiej (decydujeterminuznania rachunku Zamawiajacego): nazwa banku Zamawiaiaceao _ BeSkid~!Sa Numer konta: , Suc"'~ b) poreczeniach bankowychlub poreczeniach spóldzielczejkasy oszczednosciowo-kredytowej,z tym ze poreczeniekasyjest zawsze poreczeniem pienieznym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 10 ~

11 e) poreczeniach udzielanychprzez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu PolskiejAgencji RozwojuPrzedsiebiorczosci(Dz.U.Nrl09, poz.1158,z póznozm.). 3. Wadiumwnoszonew pieniadzuwplaca sie przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego. Jezeli wadium zostanie wniesionew pieniadzu,przelewem, Dostawcadolacza do oferty kserokopie wplaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu nalezy wpisac: "Wadium - przetarg na dostawe leków : - numer sprawy: ZOZ-I-023ZP,q.":J.,08. W pozostalych przypadkach wymagane jest dolaczenie do oferty oryginalu dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiajacego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2 musza zachowywac waznosc przez caly okres, w którym Dostawcajest zwiazanyoferta. 4. Wniesieniewadium w pieniadzu bedzie skuteczne, jezeli w podanym terminie znajdzie sie na rachunku bankowym Zamawiajacego. 5. Z tresci gwarancji (poreczenia) musijednoznacznie wynikacjaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi byc podpisana przez upowaznionego (upelnomocnionego) przedstawicielagwaranta. Podpis winien byc sporzadzonyw sposób umozliwiajacyjego identyfikacjenp. zlozonywraz z imienna pieczatka lub czytelny(z podaniem imienia i nazwiska).z tresci gwarancji winno wynikac bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgloszone przez Zamawiajacego w terminie do wyplaty Zamawiajacemu zwiazania oferta, zobowiazanie Gwaranta pelnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych wart. 46 ust. 5 ustawy. 6. Przy wnoszeniu wadium w innych formach niz pieniadz Dostawca równiez winien powolac sie na numer i nazwe sprawy, której wadium dotyczy. 7. Oferta, która nie bedzie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokoscina dany pakiet, dopuszczonej formie i na wymagany czasokres, bedzie odrzucona. 8. Zamawiajacyzwraca niezwloczniewadium, jezeli: a) uplynal termin zwiazania oferta, b) zawarto umowe w sprawie zamówieniapublicznego, c) Zamawiajacyuniewaznilpostepowanie o udzieleniezamówienia, a protesty zostaly ostatecznie rozstrzygniete lub uplynal termin do ich wnoszenia. 9. Zamawiajacyzwraca niezwloczniewadium na wniosek Dostawcy : a) który wycofal oferte przed uplywemterminu skladania ofert, b) który zostal wykluczonyz postepowania, c) którego oferta zostala odrzucona. 10. W ofercie Dostawca powinien dokladnie okreslic sposób w jaki Zamawiajacy ma zwrócic wniesione wadium tj. adres banku, numer konta itd. (w przypadku wniesienia wadium w pieniadzu). 11. Zamawiajacyzatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli dostawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa a art. 26 ust.3, nie zlozyl dokumentów lub oswiadczen, o których mowa a art. 25 ust. 1 lub pelnomocnictw,chyba ze udowodni, ze wynikato z przyczynnielezacychpo jego stronie. II ~I

12 12. Zamawiajacyzatrzymuje wadium, jezeli Dostawca, którego oferta zostala wybrana: a) odmówil podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówieniapublicznegostalo sie niemozliwez przyczynlezacychpo stronie Dostawcy. SDosób ocen Cena 85% wg wzoru Koszt kredytowania 15% Wg wzoru 2.Sposób obliczania wartosci punktowej poszczególnych kryteriów. A. Cena oferty Cn x 100 ptk. =C x iloscczlonkówkomisjix Ranga Ck Wszelkie UDustv i rabaty beda odliczone od wartosci koncowe. oferty gdzie: Cn - najnizsza cena zlozona w calosci zamówienia Ck - cena proponowana przez danego oferenta C - ilosc punktów uzyskanych przez oferenta Jezeli Oferent w ofercie zaoferuje dluzszy termin platnosci niz 30 dni, uwzgledniajac kredyt, wówczas cena jednostkowa poszczególnych asortymentów i wartosc oferty musi byc powiekszona o ten koszt ( zgodnie z zalacznikiem cenowym). B. koszt kredytowania Najkrótszytermin platnosci moze wynosic30 dni. Jest to termin, przy którym oferent nie moze naliczackosztów kredytowania, a oferta w tym kryterium bedzie oceniona za O punktów. Jezeli Oferent zaoferuje dluzszytermin niz 30 dni, wówczas za ten okres moze naliczyc procentowow stosunku rocznym koszt kredytowania. Kosztkredytowaniabedzie ocenianyjako wypadkowadwóch kryteriów:. ilosci dni 70%,. kosztu kredytu 30%. Ilosc dni po odliczeniu30 dni oceniana bedzie wg wzoru:

13 Ilosc dni zaplaty 70%: Tk x 100 ptk. =T x70% Tn gdzie: Tn - najdluzszyterminzaplaty Tk - terminproponowanaprzezdanegooferenta T -ilosc punktów uzyskanychprzez oferenta kosztu kredytu 30%: Jezeli przy terminie zaplaty dluzszym niz 30 dni koszt kredytu bedzie okreslonyjako "O", wówczas oferta otrzyma w tej czesci 100 punktów, natomiast jesli koszt kredytu bedzie = lub <O, 1 wówczas oferty beda oceniane wg nastepujacego wzoru: Knx 100 ptk. Kk =TKx30% gdzie: Kn- najnizsza stopa procentowa Kk- stopa procentowa proponowana przez danego oferenta K - ilosc punktów uzyskanych przez oferenta. Ocena w tym kryterium bedzie suma punktów uzyskanychza termin zaplaty i koszt kredytupomnozonaprzezliczbeczlonkówkomisji range 15. Ocena koncowa oferty jest to suma punktów uzyskanych za kryteria wymienione w punkcie Zasadawyboru oferty i udzieleniazamówienia. Zamawiajacyudzieli zamówieniaoferentowi, którego oferta: - odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionymw Ustawie Prawozamówien publicznych z dnia r. (Dz.U.Nr 19 poz.177 z pózniejszymizmianami)- - odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionymw SIWZ - zostala uznana za naj korzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. VII. WARUNKI I USTALENIA. KTÓREBEDA WPROWADZONE DO UMOWY. 1. Zamawiajacypodpisze umowe z Dostawca, którego oferta wygra postepowanie w terminie nie krótszym niz 10 dni od daty zawiadomieniao rozstrzygnieciu postepowania, lecz nie pózniej niz przed terminem zwiazania z oferta. 2. Tresc umowy zgodna bedzie z trescia wzoru umowy, stanowiacym zalacznik nr 2 do 13 ~I

14 niniejszej specyfikacji z uwzglednienie tresci wybranej oferty, VIII. MIEJSCEI TERMIN SKLADANIAOFERT. 1.0ferte w formie pisemnej nalezy zlozyc w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,ul. Szpitalna 22, Sucha Beskidzka,sekretariat lub przeslac poczta w terminie do dnia r. do godziny 10:00 (obowiazuje data wplywu na dziennikpodawczy). 2.Dostawca moze wprowadziczmiany, poprawki,modyfikacjei uzupelnienia do zlozonychofert pod warunkiem, ze Zamawiajacyotrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniuzmian, poprawek itp. przed uplywemterminu skladania ofert. 3.Powiadomienieo wprowadzeniuzmian musi byc zlozone wg takich samych zasad jak skladana oferta, z dopiskiem,,zmiana". 4.Kopertyoznakowane dopiskiem"zmiana"zostana otwarte przy otwieraniu oferty Dostawcy,który wprowadzilzmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian, zostana one dolaczone do oferty. S.Dostawcama prawo przed uplywemterminu skladania ofert wycofac sie z postepowania poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia(wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnetrznej kopercie "WYCOFANIE". G.Kopertyoznakowane w ten sposób beda odczytywanew pierwszej kolejnosci.po stwierdzeniupoprawnosci postepowania Dostawcyw zakresie wycofaniaoferty, oferty wycofane nie beda odczytane. 7.0ferty zlozone po terminie zostana zwrócone Dostawcy bez otwierania po uplywie terminu przewidzianegona wniesienie protestu - art. 84 ust. 2 ustawy. IX. TRYB UDZIELANIA WYJASNIEN W SPRAWACH DOTYCZ CYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA. 1.0ferent moze zwracac sie do Zamawiajacego o wyjasnienie dotyczace wszelkich watpliwosci zwiazanych z SIWZ, sposobu przygotowania i zlozenia oferty kierujac swoje zapytania na pismie. Zmawiajacy udzieli odpowiedzi na wszystkie zapytania zwiazane z prowadzonym postepowaniem pod warunkiem, ze zapytanie zostanie skierowane i dostarczonezamawiajacemunie pózniej niz G dni przed uplywem terminu skladaniaofert. Pisemna odpowiedz zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz przeslana uczestnikompostepowania, którzyzwrócilisie o SIWZ, bez wskazaniazródla zapytania. Do kontaktu z dostawcami w sprawach jw. upowaznienisa: 1. mgr inz.monika Kubasiak 2. SabinaSteczek aks(033) w godz } Wszelka korespondencje dotyczaca w/w postepowania nalezy kierowac do Sekretariatu ZOZ-u w godz. 700_ ~

15 Zamawiajacy dopuszcza tylko pisemna forme porozumiewania sie. 2. Zamawiajacy nie przewiduje zwolania zebranych Dostawców w celu wyjasnienia ewentualnychwatpliwosci dotyczacychsiwz. X. TRYB WPROWADZENIA EWENTUALNYCHZMIAN W SIWZ. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem skladania ofert zamawiajacymoze zmodyfikowactresc dokumentów skladajacychsie na SIWZ. O kazdej zmianie zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie kazdego uczestnika postepowaniaoraz zamiescija na stronie internetowej. W przypadku,gdy zmiana powodowacbedziekoniecznoscmodyfikacji ofert, wszelkie prawa i zobowiazania- oferenta i zamawiajacego beda podlegaly nowemu terminowi, zgodnie z art.38 pkt.6 umowy. XI. TERMIN ZWIAZANIA WARUNKAMI OFERTY. Dostawca zwiazany jest oferta przez 60 dni liczac od dnia, skladaniaofert. w którym uplywa termin XII. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT. 1. Komisyjne otwarcie ofert nastapi na posiedzeniu KOMISJI PRZETARGOWEJ, które odbedzie sie w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22, sala konferencyjna blok "C" pierwsze pietro w dniu r.o godzinie Wyniki przetargu obowiazuja po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora ZOZ. XIII. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO. 1. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia. 2. Zamawiajacy po otwarciu ofert, w obecnosci wszystkich oferentów przekaze uczestnikom postepowania przetargowego informacje dotyczace: nazwy oferenta - przedmiotu oferty - ceny oferty - kosztu kredytowania 3. Informacje, o których mowa w pkt. 2 doreczonezostana oferentom, którzy nie byli na otwarciu ofert na ich wniosek. 4. Oferty, opinie bieglych, oswiadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty i informacje skladane przez Zamawiajacego i dostawców oraz umowa w sprawie zamówieniapublicznegostanowia zalacznikido protokolu.

16 5. Protokólwraz z zalacznikamijest jawny, z wyjatkieminformacjizastrzezonych przez oferenta, ze nie moga byc udostepnione innym uczestnikom postepowania. Zalaczniki do protokolu udostepnia sie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszejlub uniewaznieniupostepowania, z tym, ze oferty udostepnia sie od chwiliich otwarcia. 6. Zamawiajacypoprawi w ofercie : - oczywisteomylkipisarskie, - oczywisteomylkirachunkowe wynikajacez dzialania rachunkowego tj. dodawanie, odejmowanie, mnozenie, z uwzglednieniemkonsekwencjirachunkowych dokonanychpoprawek, - inne omylkipolegajace na niezgodnoscioferty ze SIWZ,niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty zgodnie z art. 87 ust.2 ustawy. 8. Zamawiajacypo rozstrzygnieciuwynikówprzetargu przekaze wszystkimoferentom: - nazwei siedzibe firmy, której oferte uznano za najkorzystniejszaoraz uzasadnieniejej wyboru, - nazwy, siedziby i adresy Dostawców, którzy zlozyli oferty, - streszczenie oceny i porównania zlozonychofert, zawierajace punktacje przyznana ofertom w kazdym kryteriumoceny ofert i laczna punktacje, - wykaz Dostawców,których oferty zostaly odrzucone z uzasadnieniem faktycznymi prawnym, - wykaz Dostawcówwykluczonychz uzasadnieniemfaktycznym i prawnym. XV. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Dostawce, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiajacypowiadomio miejscu i terminie podpisania umowy. 2. Jezeli Dostawca, którego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,zamawiajacymoze wybrac oferte najkorzystniejszasposród pozostalychofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ze zachodza przeslanki, uniewaznieniapostepowania. XVI. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ Srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy Prawo zamówien publicznych, przysluguja Dostawcom, a takze innym osobom, jezeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznal lub moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacegoprzepisówustawy. W niniejszympostepowaniu odwolanie przysluguje. XVII. DODATKOWE INFORMACJE ~

17 1. Wszelkie czynnosci podejmowane przez Dostawce w toku postepowania wymagaja dla swej skutecznosci dolaczenia dokumentów potwierdzajacych uprawnienie osoby podpisujacej do reprezentowania firmy Dostawcy 2. Powyzsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiajacy dysponuje juz odpowiednimidokumentami zlozonymiw toku danego postepowania. 3. Zamawiajacynie zamierza zwolac zebrania Dostawców. 4. W przypadku wyboru oferty Dostawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia, Zamawiajacyprzed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,bedziezadalzlozeniaumowyregulujacejwspólpracedostawców. 5. Zamawiajacy nie zada zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o którym stanowi art. 147 Prawa zamówien publicznych. 6. Zamawiajacynie przewidujezwrotu kosztów udzialuw postepowaniu. 7. Zamawiajacynie przewiduje aukcji elektronicznej. 8. Zamawiajacynie zamierza zawierac umowy ramowej. 9. Zamawiajacynie dopuszczaskladaniaofert czesciowychi wariantowych. 10. Zamawiajacynie zamierzaustanowicdynamicznegosystemuzakupów. Zalaczniki do specyfikacji: - Formularz ofertowy- zalacznik nr l - Wadia- zalacznik nr la - Projekt umowy - zalacznik nr 2 - Pakiety od nr l do nr 20 DYFrvTCR z.cspol. J-6\~"f rowotnej w Saeb1eilbl;' dzldej U n... 1li"./.!.J.,_......" ~tp'~f.,... 17

18 --

19 --- Zalacznik nr 1 Formularz ofertowy PIERWSZA STRONA OFERTY -WZÓR- OFERTA Na dostawe leków (Nazwaoferenta) NIP REGON TEL FAKS POWIAT WOJEWÓDZTWO Oferowane pakiety:, wzor Nr Pakietu 1 2 " " " zl zl zl zl zl zl Warunkiplatnosci (przelew) 30 dni bez kredytowania(wymagalne) Warunkikredytowania ponad 30 dni: Ilosc dni... Kosztkredytu % Czytelnypodpis oferenta 18

20 , wzor DRUGA STRONAOFERTY -WZÓR- SPIS TRESCI OFERTY Dokument wymagane w SIWZ Strona 1. Oswiadczenia 2. Dokumenty: a) ZUS b) UrzadSkarbowy c) KRS 3. Opinia banku 4. Itd. Oferta zawiera stron: Osoba upowazniona do kontaktów z Zamawiajacym Nazwisko i Imie telefon faks Oswiadczam, iz zapoznalismy sie z warunkami okreslonymi w specyfikacji i nie wnosimy zastrzezen. Podpis osoby reprezentujacej firme 19

21 Zalacznik nr la Nr Nazwa Pakiet Nr 1 Pakiet Nr 2 Pakiet Nr 3 Pakiet Nr 4 Pakiet Nr 5 Pakiet Nr 6 Pakiet Nr 7 Pakiet Nr 8 Pakiet Nr 9 Pakiet Nr 10 Pakiet Nr 11 Pakiet Nr 12 Pakiet Nr 13 Pakiet Nr 14 Pakiet Nr 15 Pakiet Nr 16 Pakiet Nr 17 Pakiet Nr 18 Pakiet Nr 19 Pakiet Nr 20 Kwota wadium 2213,16 zl 5926,54zl 2285,05zl 17268,90zl zl 1009,32zl 8287,74zl zl 25,65zl 359,00zl 370,67zl 5 81zl 263, 14zl 23,76zl 20,10zl 250,23zl 42,40zl 223, 18zl 8, 14zl zl Oferta nie zabezoieczona wadium oodleaa odrzuceniu. Wadium nalezy wplacic na konto: Bank Spóldzielczy Sucha Beskidzka Nr konta

22 Umowa 108 zawarta w dniu. pomiedzy: Zespolem Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej przy ul. Szpitalnej 22, Regon: , NIP: , zwanym dalej w tresci umowy.. ZAMAWIAJACYM.., w imieniu którego dzialaja: ~ mgr Janusz Baczewski, Dyrektor Zespolu a Firma z siedziba KRS: Regon:, NIP:, zwana dalej w tresci umowy "Dostawca"w imieniu, której dzialaja: W wyniku wyboru oferty Dostawcy zlozonej il toku postepowania o udzielenie zamówieniapublicznegow trybie przetargu nieograniczonegona dostawe leków i leków finansowanych w ramach programów lekowych (znak: ZQZ-I-023ZP/77/08) prowadzonegoprzezzamawiajacego,zostala zawarta umowa o nastepujacejtresci: 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Na podstawie zlozonej oferty przetargowej Dostawcazobowiazuje sie do sprzedazy leków. 2. Szczególowyrodzaj- asortyment i ceny jednostkowe brutto okresla zalacznik nr 1, stanowiacyintegralna czescumowy. ~,2 WARTOSC UMOWY 1. Strony uzgadniajawartosc umowy netto zl ( " " ) slownie brutto: zl ( ) slownie 2. W cenach jednostkowych zawieraja sie kosztyzwiazanez dostawaleków loco magazynzamawiajacego(transport,opakowanie,czynnoscizwiazane 21

23 z przygotowaniemdostawy, ubezpieczenia,przesylka itp.) 3. Strony ustalaja, ze ceny jednostkowe w zalacznikunr 1 do umowy, obowiazuja przez okres trwania umowy. 4. Po okresie okreslonym w pkt.3 Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc podwyzszenia przez Dostawce cen jednostkowych w przypadkach: ~ Zmiany stawki podatku VAT- zwiazanej z przedmiotem umowy - w tym przypadku zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna, ~ Zmianycen urzedowych, ~ Zmiany cen producenta powyzej 5% ceny jednostkowej, udokumentowanej przez producenta w postaci zaswiadczenia 5. W przypadku zmiany stawki podatku VATw ramach niniejszej umowy zmiana stawki nastepuje z dniem wejscia w zycie aktu prawnego zmieniajacego stawke. 6. W przypadku zmiany cen urzedowych w ramach niniejszej umowy zmiana cen nastepuje z dniem wejscia w zycie aktu prawnego zmieniajacego cene. 7. Wystapienie o zmiane cen jednostkowych przez Dostawce w przypadku zmiany cen producenta musi odbyc sie z odpowiednim wyprzedzeniem, nie pózniej niz 3 dni przed proponowana zmiana cen. Wystapienie wymaga udokumentowania, formy pisemnej i zgody Zamawiajacego. 3, WARUNKI PLATNOSCI 1. Zamawiajacy przekaze naleznosc przelewem na konto Dostawcy, po zrealizowaniu dostawy, w terminie dni od daty wystawienia faktury przez Dostawce. Jako dzien zaplaty przyjmuje sie date obciazenia rachunku bakowego Zamawiajacego. 2. W przypadku zwloki w zaplacie naleznosci za dostarczony towar Zamawiajacy zastrzega sobie prawo negocjowaniaodroczenia terminu platnosci. 3. Zamawiajacy przystapi do negocjacji na wezwanie Dostawcy niezwlocznie, nie pózniej niz w terminie 3 dni od daty wezwania. 4. Z przebiegu negocjacji (takze ustalen telefonicznych) sporzadzony jest protokól, odzwierciedlajacyw formiepisemnejwynikprzeprowadzonychnegocjacji. Protokól ten musi byc podpisany przez obie strony pod rygorem naruszenia warunków postepowania negocjacyjnego. 5. Dostawca w przypadku negocjacji telefonicznych, nie musi czekac na otrzymanie protokolu, moze od razu wstrzymac dostawy. Musi jednak podpisac protokól negocjacyjny i odeslac jeden egzemplarz. Przeprowadzenie postepowania negocjacyjnego takze w formie telefonicznej uprawnia Dostawce do wstrzymania dostarczanego towaru. 6. Dostawca ma prawo naliczyc odsetki w wysokosci i na warunkach okreslonych w ustawie z dnia r. o terminach zaplaty w transakcjach handlowych (Dz.U ze zm.) 22

24 4 WARUNKII TERMINDOSTAWY 1. Dostawca zobowiazanyjest do wykonania dostaw czastkowych przedmiotu umowy, na podstawie skladanych zamówienw ciagu: 2 dni od zlozenia zamówienia w dni robocze (zamówieniaskladane w piatekrealizowane musza byc w poniedzialek) lekizamawiane w trybie "cito" realizacjado 12 godzin od chwili otrzymania zamówienia pisemnego, zlozonego przez upowaznionych pracowników zamawiajacego,którymi sa: KierownikApteki Szpitalnej mgr Tomasz Budzowski lub z-ca Kierownika Apteki Szpitalnej mgr Gabriela Zielinska. 2. Dostawcazobowiazujesie dostarczyc towar transportem wlasnym lub firma kurierska na swój koszt i ryzyko do jednostki zamawiajacego, (od poniedzialku do piatku) w godzinie8.00 do Zamawiajacy zastrzega sobie prawo egzekwowania zakupu leków, po obowiazujacych cenach promocyjnych, ustalonych przez producentów, w danym okresie. 4. W przypadkudostarczenia przez Dostawce preparatów o terminie waznosci krótszym niz 12 miesiecy, Zamawiajacemuprzyslugujeprawo zwrotu towaru na koszt Dostawcy. 5. Dostarczenieprzedmiotu zamówieniawinno zawierac: ulotkiw jezyku polskim,zawierajaca, wszystkie niezbedne dla bezposredniego uzytkownikainformacje, instrukcji w jezyku polskim dotyczace magazynowania i przechowywania leków i materialów aptecznych. 6. Dostawcagwarantuje, ze przedmiot umowyjest wolny od wad. 7. O wszystkich stwierdzonychwadach Zamawiajacyzawiadomi na pismie lub telefonicznie, nie pózniej niz w ciagu 7 dni od daty otrzymania zgloszenia o wadzie. 8. W przypadku stwierdzenia braków ilosciowychlub wad jakosciowych Zamawiajacy niezwloczniepowiadomio tym Dostawce, który rozpatrzy reklamacje dotyczaca: - braków ilosciowychw ciagu 48 godzin -wad jakosciowychw ciagu 14 dni.- 9. Dostarczenienowego przedmiotu umowy nastapi na koszt i ryzyko Dostawcy. 10.W razie niedotrzymania przez Zamawiajacego terminu zlozenia ewentualnej reklamacji Zamawiajacy traci wszelkie roszczenia z tytulu wad fizycznych(w tym jakosciowych), braków ilosciowychlub terminów waznosci, chyba,ze ujawnia sie takie wady lub braki, których Zamawiajacy nie mógl stwierdzic w toku zwyklych ogledzindostarczonego towaru. 11. Dostawca zobowiazany bedzie do odbioru opakowan. 5 WARUNKII ZAKRESZMIANYUMOWY 1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze byc dokonana przez strony

25 w formie pisemnej w drodze aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci. 2. Zmiany postanowien niniejszej umowy, sa dopuszczalne wylacznie w przypadku, gdy: a) nastapilo obnizenie ceny jednostkowej asortymentu, b) w przypadku braku na rynku oferowanego preparatu, dopuszcza sie mozliwosc zaoferowania zamiennego preparatu w cenie przetargowej. 6 KARY UMOWNE 1. Dostawcazobowiazanyjest do zaplaty kar umownych w wysokosci: a) 0,2% wartosci nie dostarczonegow terminie towaru za kazdy dzien zwloki realizacji przedmiotu umowy, jezeli niezrealizowanieczesciumowy nastapilo z winy Dostawcy, b) 2% wartosci niezrealizowanejczesci umowy w przypadku niewykonania umowy z winy Dostawcy. 2. W przypadku gdy wartosc szkody przewyzszawartosc kary umownej Zamawiajacy ma prawo dochodzeniaodszkodowaniana zasadachogólnych. 7 POSTANOWIENIA KONCOWE 1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy w trybie natychmiastowymw przypadkuwystapienia nastepujacychokolicznosci: ~ Nieterminowa 3-krotna realizacja dostaw, przekraczajacalacznie 7 dni w okresie realizacji umowy ~ Podwyzszeniacen jednostkowych przez Dostawcez naruszeniemtrybu okreslonego 2 ust. 3 niniejszej umowy. 2. Dostawcama prawo wstrzymac dostawy Zamawiajacego,jezeli opóznienie Zamawiajacegow zaplacie naleznosciz tytulu niniejszej umowy przekroczy60 dni od dnia wymagalnosci naleznosci. 8 Dostawcanie mozeprzeniesc wierzytelnosci na osobe trzeciabez zgody Zamawiajacego wyrazonejw formiepisemnejpod rygorem niewaznosci. 9 W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo zamówien publicznych z dnia r.z pózniejszymi zmianamioraz ustawa z r o terminach zaplaty w transakcjach handlowych Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnia do dnia r. 2. Strony moga rozwiazacumowe w kazdymczasieza obopólnazgoda. 3. Umowawygasa w terminie okreslonym w ust. 1 bez wzgledu na realizacjeumowy. 24

26 4. Kazda ze stron moze wypowiedziec umowe z zachowaniem 60 dniowego terminu wypowiedzenia, w tym okresie Dostawca nie bedzie zobowiazany do realizacji Zamówien przekraczajacychsredni stan zakupionychmiesiecznietowarów, liczony z okresu obowiazywaniaumowy. 11 Wszelkie spory pomiedzy stronami mogace wyniknac z realizacji niniejszej umowy rozstrzyganebeda przez Sadwlasciwy miejscowodla siedzibyzamawiajacego. 12 Umowazostala sporzadzonaw 2 jednobrzmiacychegzemplarzach,po jednej dla kazdej ze stron. Wykazzalacznikówdo. umowy: Zalaczniknr 1 formularz asortymentowo- cenowy. Dostawca: Zamawiajacy: 25

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i

OFERTA. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i /Nazwa i adres oferenta!... / miejscowosc i data! OFERTA Do......... Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"

Bardziej szczegółowo

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji:

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji: Zala~znik nr 1 do siwz Opis przedmiotuzamówienia Cz~c I - sklad, lamanie i druk Biuletynu PowiatuPoznanskiego: -format B5; -ilosc stron: srednio 24 strony, maksymalnie 40 stron; -druk czarny do 32 stron,

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

--------- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

--------- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA --------- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ.XIII-224/DZP/82/09 Sucha Beskidzkadnia 14.12.2009r SPECYFIKACJA,, ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA Dotyczy: Postepowania

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ------ Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/34 108 Sucha Beskidzka dnia 28.05.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonegow

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009

Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009 - - - - - - - -- - - -- -- Strona 1 z 6 Sucha Beskidzka: Dostawa nici i siatek chirurgicznych Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA --- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZPI 23 108 Sucha Beskidzka dnia 15.04.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonegow

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ---- - - - ZespólOpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/20 108 Sucha Beskidzka dnia 02.04.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej

Zespól Opieki Zdrowotnej -- --- ZespólOpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-!-023ZP/06PU/08 Sucha Beskidzkadnia 18.02.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : Zapytania ofertowego ogloszonego

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych

Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych - --- --- ---- Strona 1 z 5 Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych za posrednictwem prefiksu z usluga DDI dla 400 numerów (033-8723100-8723499) oraz za posrednictwem 13 laczy ISDN BRA (2B+D)

Bardziej szczegółowo

F 'skie - Zamówienia na dostawy - Procedura otwarta. PL-Sucha Beskidzka: Implanty ortopedyczne 2010/S 36-052298 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

F 'skie - Zamówienia na dostawy - Procedura otwarta. PL-Sucha Beskidzka: Implanty ortopedyczne 2010/S 36-052298 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. http://ted.europa.eulexecjsessionid=dad702c79fo 11316E3D8B... Ce site fait partie du portail IFran 52298-2010 Document 52298-2010-. ~mprimer. Enregistrer le document ' Acces au documenl

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/ GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12,421-21-09,421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-10/09 Turawa, 09 wrzesien 2009r. OGLOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do

rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do Strona 1z 5 Sucha Beskidzka: Dostawa: Pakiet nr 1- dostawa systemu do rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do sciagania odlamów kosci Numer

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej

Zespól Opieki Zdrowotnej ZespólOpieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZPI 05 109 Sucha Beskidzka dnia 12.01.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Sprawa nr : NT-2/223/125/06/MR Przedmiot postepowania: zakup bonów towarowych dla pracowników IChP; Tryb postepowania: przetarg nieograniczony prowadzony

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Urzad Gminy 46-045 TURAWA ul. Opolska 39c tel. 421-20-12 BUIII/341-1O/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: "Remont drogi gminnej -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/05/08 Sucha Beskidzka dnia 24.01.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postepowania przetargowego

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKA CJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKA CJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - - - - -- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ.XIII-224/DZP/64/10 Sucha Beskidzka dnia 30.09.2010r. SPECYFIKA CJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -uslugi. instytucji szkolacej, której zadaniem. bedzie zorganizowanie i plzeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -uslugi. instytucji szkolacej, której zadaniem. bedzie zorganizowanie i plzeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych 2010-06-25 http://bzpo.portal. uzp.gov.pljindex.ph... Zywiec: Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, której zadaniem bedzie zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej,

Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, 2010-07-12 http://bzpo.portal. uzp.gov. pl/index. ph... Zywiec: Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, której zadaniem bedzie zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU 51-124 Wroclaw, ul. H. Kamienskiego 73a telefony: centrala 071 3270 100, fax 071 3254101 www.wssk.wroc.pl Szp - FZ/ZP - 1121JJf)12008 Wroclaw dnia 11.08.2008

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU . GLÓ~INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA A Ildr~:::!J} agllsiewic;:;. Warszawa, dnia ;/9.0i 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA '" i.l)!,;az-fv"a,ailres I PUl'IXTY ~ONJ AI\.jO\l""E

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -- - -...-- OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJACY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Studzienice, ul. Kaszubska 9, 77-143

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POKL.08.01.01-06-236/09

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POKL.08.01.01-06-236/09 KAPITAL LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO$CI..l,. ~ J:< ~ p... ::. ~]S ~ -,~ 4' :>.; J'/4WA \%~ UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY * ** * * *** Projekt wspólfinansowany przez Unie Europejskl~

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Strona l z 5 Kobylin-Borzymy: Przywóz i odwóz uczniów Zespolu Szkól w Kobylinie-Borzymach i Szkoly Podstawowej w Stypulkach-Swiechach w roku szkolnym 2011/2012 Numer ogloszenia: 211268-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl --- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ. XIII -224/DZP /83/09 Sucha Beskidzkadnia 15.12.2009r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl - - - - -- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZQZ-I-023ZPI 71 107 Sucha Beskidzkadnia 09.11.2007r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE ~ ]I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE POWIAT POZNANSKI UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAN www.bip.powiatpoznan.pl tel. O 61 8410500 fax O 61 8480556 zwany dalej "Zamawiajacym"

Bardziej szczegółowo

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze na Znak: ZOZ,XIII-224jDZPj05jlO Sucha Beskidzkadnia 03.02.2010r Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej z siedziba 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych.

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych. Przesylanie ogloszen Strona 1 z 5 Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Nv C(fOS~l/)IQ,;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Dostawa pamieci przenosnej (pendrive) z nadrukiem oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Usluga ubezpieczenia. Zadanie 1 -Ubezpieczenie majatku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uslugi ubezpieczen komunikacyjnych pojazdów sluzbowych IPCZO w zakresie OC, AC, NNW i ASS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uslugi ubezpieczen komunikacyjnych pojazdów sluzbowych IPCZO w zakresie OC, AC, NNW i ASS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp I. portal. U2p.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=27. Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacja ciezarow^ i nowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010

Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010 Strona l z 6 Warszawa: dostawa sprzetu komputerowego Numer ogloszenia: 365460-2010; data zamieszczenia: 10.11.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie

a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie 8 a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie ~ o przydzielenie zamówienia (zadanie nr l, zadanie nr 2 itp.). b)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.a rm.k r ak o w.p l Kraków: Wykonanie systemu lacznosci dla sluzb ratowniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 ... pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy/ wykonawców Załącznik nr 1 do siwz OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 Ja / My niżej

Bardziej szczegółowo

wykonanie zaplecza kontenerowego dla potrzeb funkcjonowania boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18 i

wykonanie zaplecza kontenerowego dla potrzeb funkcjonowania boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18 i Page 1 of 5 Olsztyn: Budowa zaplecza boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 18 i Gimnazjum nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu. Numer ogloszenia: 300604-2009; data zamieszczenia: 01.09.2009 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wroclaw dnia 28.04.2008 r. 1 Szp/ZP- 92/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

S,PECYFIKACJA ISTOTNYCH

S,PECYFIKACJA ISTOTNYCH 1 / 42 S,PECYFIKACJA ISTOTNYCH,tV ARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA POSTEPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOSCI POWYZEJ WYRAZONEJ W ZLOTYCH RÓWNOWARTOSCI KWOTY 206.000 EURO NA "WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: ZDW-RS-4032/10/2005 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NIEPUBLICZNE ZAKLADY OPIEKI ZDROWOTNEJ 11 zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub aktualny odpis z wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert. kazdy wspólnik

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Kedzierzyn-Kozle 47-220 opolskie Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Telefon: Olga Broda, Maja Makowiecka-Sroka, Piotr Kmiec 0774833116

Kedzierzyn-Kozle 47-220 opolskie Nazwisko osoby upowaznionej do kontaktów: Telefon: Olga Broda, Maja Makowiecka-Sroka, Piotr Kmiec 0774833116 Przesylanie ogloszen Strona 1 z 9 Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesylanieogloszenon-line:http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA C.JA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKA C.JA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ---- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ.XIII-224j22j09 Sucha Beskidzka dnia 17.04.2009r. SPECYFIKA C.JA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

8. Warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunków.

8. Warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunków. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZQZ.xIII-224/DZP/54/09 Sucha Beskidzka dnia 06.10.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do postepowania przetargowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ. r4-200sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22. e-mail: sekretariat@zozsuchabeskidzk:a.pl REGON 000304415

ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ. r4-200sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22. e-mail: sekretariat@zozsuchabeskidzk:a.pl REGON 000304415 --- -- --- ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ ~ CERTYFIKAT 2001I2O fax (033) 872 3101 r4-200sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 e-mail: sekretariat@zozsuchabeskidzk:a.pl REGON 000304415 aw SZPITAL PRZYJAZNY DZIECKU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.le szn o.p l Leszno: Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydzialu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

pieczec Oferenta,., '...,... nazwa oferenta... adres Nr tel/fax... sklada oferte dla

pieczec Oferenta,., '...,... nazwa oferenta... adres Nr tel/fax... sklada oferte dla I Zala,czniknr 1 FoRMuLARz OFERTOwY pieczec Oferenta,., '...,... nazwa oferenta... adres Nr tel/fax... sklada oferte dla ZARZADU POWIATU POZNANSKIEGOW POSTIiPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CEm;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO I. Informack..!!gólne SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO POWIAT POZNANSKI UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAN www.bip. powiat. poznan.pl tel. O61 8410 500 fax

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl - Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ.XIII-224/DZPI 53 109 Sucha Beskidzka dnia 11.09.2009r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA "Projekt jest wspólfinansowany przez Unie Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 1/ZP/2015 Wdrozenie e uslugi i systemu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole.

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole. Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.b ip.w sm.o p ole.p l Opole: Przetarg nieograniczony na dostawe nowych urzadzen

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM file:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Zamowienie na ustugi przeglqdow, napraw, diagnostyki i serwisu Numer ogtoszenia: 93203-2015; data zamieszczenia: 24.06.2015 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGŁOSZENIE O PRZETARGU Usługa Nr sprawy : 2013-0318898 (NKa.7.224.66.2013) SEKCJA I: ORGANIZATOR PRZETARGU I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Nazwa PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zalacznik nr 10 Numer sprawy nadany przez zamawiajacego: RDW-K-III/4032/12/2005 ZP-200 Rzeczpospolita Polska Urzad Zamówien Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesylanie ogloszen

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM flle:///c:/users/user/appdata/local/microsoft/windows/temporar. Bydgoszcz: Dostawa cz^sci i akcesoriow do aparatury oraz materiaiow filtracyjnych. Nr post^p. WIOS-SSZP.272.24.2015 Numer ogtoszenia: 160480-2015;

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r.

ZARZADZENIE Nr 200/14 WÓJTAGMINY DZIADKOWICE z dnia 24 kwietnia 2014 r. f ZARZADZENE Nr 200/14 WÓJTAGMNY DZADKOWCE z dnia 24 kwietnia 2014 r w sprawie udzielania zamówien publicznych w Urzedzie i jednostkach organizacyjnych gminy w procesie udzielania zamówien publicznych

Bardziej szczegółowo