Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKA CJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKA CJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ.XIII-224/DZP/64/10 Sucha Beskidzka dnia r. SPECYFIKA CJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie : przetargu nieograniczonego ogloszonego przez : Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej na: dostawe bonów towarowych Kod wspólnego slownika CPV: Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego:

2 I. Informacie oaólne Zamawiajacy: Zespól Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 22, Sucha Beskidzka TEL: (033) FAX:(033) httpllwww.zozsuchabeskidzka.pl REGON: , NIP: Oferent powinien zapoznac sie ze wszystkimi rozdzialami skladajacymi sie na specyfikacje istotnych warunków zamówienia. 1. Postepowaniejest prowadzone w trybie i na zasadach okreslonychw ustawie Prawo zamówien Publicznychz dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. nr 19, poz z póz. zmianami)zwanej dalej ustawa. 2. Postepowanie prowadzonejest w trybie przetargu nieograniczonegoo wartosci szacunkowej ponizej progów unijnychokreslonychw przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 3. Podstawa prawna trybu udzieleniazamówieniapublicznego-art.10 ust.l oraz art Pzp. 4. Podstawa prawna opracowania SIWZ: - ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp, - Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moze zadac zamawiajacyod wykonawcyoraz form, w jakich te dokumenty moga byc skladane (Dz.U.z 2009r. Nr 226, poz. 1817), - Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie sredniego kursu zlotego ws stosunku do euro stanowiacego podstawe przeliczeniawartosci zamówien publicznych (Dz.U.z 2009r. Nr 224, poz. 1796), - RozporzadzeniePrezesa Rady Ministrówz dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie kwot wartosci zamówien oraz konkursów, od którychjest uzaleznionyobowiazek przekazywaniaogloszen UOPWE(Dz.U.z 2009 nr 224, poz. 1795), - Kodeks Cywilny, - Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz z póz. zm) 5. W niniejszejprocedurze przetargowej Zamawiajacybedzie jednakowo traktowal wszystkiepodmiotyubiegajace sie o zamówieniepubliczne,zgodnie z zasada uczciwejkonkurencji,wg regul dotyczacychjawnosci postepowania i dokumentowaniu czynnosciw formie pisemnej. 6. Oferenciponosza wszelkiekoszty zwiazanez przygotowaniemi zlozeniem oferty. Zaleca sie, aby oferent zdobyl wszelkieinformacje, które moga byc koniecznedo przygotowaniaoferty oraz podpisania umowy... li.lerowoik 2 "-'1"lallJt;e' "'bljez"ydi """'li;;stecz~k

3 Przygotowujacoferte wykonawcawiniendokladnie zapoznac sie z zawartoscia wszystkichdokumentów skladajacych sie na SIWZ,która nalezy odczytywacwraz z ewentualnymi modyfikacjamii mianamiwnoszonymiprzez zamawiajacego. 8. Formularzspecyfikacjiistotnych warunkówzamówieniajest udostepniany zainteresowanym oferentom w siedzibiezamawiajacego, Sucha Beskidzka ul. Szpitalna 22,Blok"A",pietro S-l, pok. 016, oraz na stronie internetowej II. USZCZEGÓLOWIENIE PRZEDMIOTU DOSTAWY lobowi ZKÓW WYKONAWCY. 1.0kreslenie przedmiotu zamówienia. Przedmiotemzamówieniajest jednorazowa dostawa sztuk bonów towarowych papierowych o nominale 50 zl (piecdziesiat zlotych) dla pracowników Zespolu OpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej. Laczna wartosc nominalna bonów wynosi ,00 zl 2. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert na bony towarowe w wersji elektronicznej ( np. kart elektronicznych). 3. Miejscem dostawy bonów jest Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej kasa pokój Termin dostawy bonów do r. 5. Maxymalny wymagalny termin waznosci bonów - 24 miesiecy od daty dostawy. 6. Realizacja bonów w palcówkach handlowych na terenie miasta Sucha Beskidzka i Maków Podhalanski. 7. Asortyment placówek handlowych, w których beda realizowane bonyogólnospozywczy i ogólnoprzemyslowy. 9. Warunki platnosci - przelew min. 30 dni. III.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIAOFERTY. 1. Oferta musi byc zlozona w trwale zamknietej kopercie. Na kopercie nalezy umiescic: a) dokladny adres Wykonawcy(adres do korespondencjioraz kontaktowy numer telefonu), b) numer sprawy: ZOZ.XIII-224/DZP/64/10 c) napis okreslajacy przedmiot zamówienia publicznego: "Dostawa bonów towarowych" z napisem : "Nie otwierac przed dniem godzina 11:00 2.Zaleca sie, zeby druga strona oferty zawierala: a) laczna liczbestron oferty, b)spis zawartosci koperty tj. spis tresci zawierajacywykaz zlozonychdokumentów z podaniem nr strony na której dany dokument sie znajduje. 3.0ferta ma zawierac: a) ) wypelniony formularz ofertowy (wg zalaczonego wzoru - zalacznik nr 1 do 3 ~e~.:nik Dzialu Lam6 --rr PabllczqycIL Sabin. Stecak

4 specyfikacji). b) podpisany projekt umowy - dokument ten stanowi zalacznik nr 2 do specyfi kacji. c) dokumenty lub oswiadczeniapotwierdzajacespelnianie przez Wykonawców warunków udzialu w postepowaniu (wymienionew rozdz. IVspecyfikacji), d ) w przypadkuwykonawcówdzialajacychprzez pelnomocnikapelnomocnictwo, e) w przypadkuwykonawcówwspólnieubiegajacychsie o zamówieniedokument stwierdzajacy ustanowienie przez Wykonawcówwspólnie ubiegajacych sie o zamówienie pelnomocnikado reprezentowania ich w postepowaniu o udzieleniezamówieniaalbo reprezentowania w postepowaniu w sprawie zamówieniapublicznego, 5. Tresc zlozonej oferty musi odpowiadac tresci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. G.Ofertenalezy sporzadzic w jezyku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub niescieralnym atramentem. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym musza byc skladane wraz z poswiadczonymprzez Wykonawcetlumaczeniem na jezyk polski. 7. Wykonawcama prawo zlozyctylkojedna oferte S.Oferta i zalacznikido oferty (oswiadczeniai dokumenty) musza byc podpisane przez upowaznion{ego)ych przedstawiciel{a)i Wykonawcy. 9. W przypadkuskladania dokumentów w formie kopii,musza one byc poswiadczoneza zgodnosc z oryginalemprzez osoby upowaznione. a) poswiadczenieza zgodnosc z oryginalemwinno byc sporzadzone w sposób umozliwiajacyidentyfikacjepodpisu (np. wraz z imienna pieczatka osoby poswiadczajacejkopie dokumentu za zgodnosc z oryginalem), b) w przypadku podpisywaniaoferty lub poswiadczaniaza zgodnosc z oryginalem kopiidokumentów przez osob{e)y nie wymienion{a)ew dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)wykonawcy,nalezy do oferty dolaczyc stosowne pelnomocnictwo. W przypadku udzielenia pelnomocnictwa,wymagana jest forma, rodzaj i zakres pelnomocnictwa wlasciwydo poszczególnychczynnosci. lo.wykonawca ma prawo najpózniej w terminie skladania ofert zastrzec informacje, które stanowia tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwejkonkurencji. 11.0swiadczenia i zaswiadczenia stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji opatrzone klauzula "zastrzezone przez Wykonawce" musza byc zapieczetowane w sposób gwarantujacy zachowanie w poufnosci ich tresci i nie moga byc trwale spiete z jawna oferta. 12. Zamawiajacy zaleca, aby kazda zaoisana strona oferty (wraz z zalacznikami do oferty) byla ponumerowana kolejnyminumerami. 13. Zamawiajacy zaleca, aby oferta wraz z zalacznikami byla zestawiona w sposób uniemozliwiajacyjej samoistna dekompletacje. 14. Wszelkiepoprawkilub zmiany w tekscie oferty (w tym zalacznikachdo oferty) Kierowol. Dziala z.mówl1;., hbuczd)'cb Sabina s,'eaek - --

5 - - musza byc parafowane (lub podpisane) wlasnorecznie przez osob(e)y podpisujac(a)e oferte. Parafka (podpis) winna byc naniesiona w sposób umozliwiajacyidentyfikacjepodpisu np. wraz z imienna pieczatka osoby sporzadzajacej parafke. IV. WARUNKI UDZIALU W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPELNIANIA TYCHWARUNKÓW. 1. O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie wykonawcy, którzy spelniaja warunki, dotyczace: ~ posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa nakladaja obowiazek ich posiadania; ~ posiadania wiedzy i doswiadczenia, ~ dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ~ sytuacji ekonomicznej i finansowej. 1.1 Dostawcy, którzy nie wykaza spelnienia warunków udzialu w postepowaniu, podlegac beda wykluczeniu z udzialuw postepowaniu. 2. Z postepowania o udzieleniezamówieniawykluczasie: ~ wykonawców, którzy wyrzadzili szkode nie wykonujac zamówienia lub wykonujac je nienalezycie,jezeli szkoda ta zostala stwierdzona orzeczeniem sadu, które uprawomocnilo sie w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania, ~ wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidacje lub których upadlosc ogloszono, z wyjatkiem wykonawców, którzy po ogloszeniu upadlosci zawarli uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje zaspokojeniawierzycieliprzez likwidacje majatku upadlego; ~ wykonawców, którzy zalegaja z uiszczeniempodatków, oplat, lub skladek na ubezpieczeniaspolecznelub zdrowotne, z wyjatkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosciwykonania decyzji wlasciwegoorganu; ~ osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzieleniezamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemulub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwaskarbowego; ~ spólki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemulub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub 5 Kierownik Dd81aZa"''''r Pabl.ezay. Sabin. ~ec:zek

6 przestepstwo udzialu w zorganizowanejgrupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwalub przestepstwaskarbowego; ~ spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnieskazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagnieciakorzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacychna celu popelnienie przestepstwalub przestepstwaskarbowego; ~ spólki komandytowe oraz spólki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzieleniezamówienia, przestepstwoprzeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemulub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwalub przestepstwaskarbowego; ~ osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu zalozycielskiego prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przeciwko prawom osób wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwaskarbowego; ~ podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowychza czyny zabronionepod grozba kary; ~ wykonywali bezposrednio czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania lub poslugiwali sie w celu sporzadzeniaoferty osobami uczestniczacymiw dokonywaniutych czynnosci, chyba ze udzial tych wykonawców w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje sie do wykonawców, którym udziela sie zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; ~ nie wniesli wadium do uplywu terminu skladania ofert, na przedluzony okres zwiazania oferta lub w terminie, o którym mowa wart. 46 ust. 3, albo nie zgodzili sie na przedluzenieokresu zwiazaniaz oferta; ~ zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw lub mogace miec wplyw na wynik prowadzonegopostepowania; ~ nie wykazali spelnianiawarunków udzialu w postepowaniu Ocenaspelnieniaw/w warunków dokonanazostaniezgodnie z formula "spelnia- nie Kierownik IJZi,d1l1.8m4t' hbuczaycb sabinjsteaa

7 ----- spelnia" w oparciu o informacjezawarte w dokumentach i oswiadczeniach wyszczególnionychw pkt. 3. Z tresci zalaczonychdokumentów musi wynikac jednoznacznie, iz w/w warunki Wykonawcaspelnil Jezeli Wykonawcanie zlozyw wyznaczonymtermie wymaganychoswiadczen lub dokumentów okreslonych Rozd.IV siwzlubzlozydokumentyi oswiadczenia zawierajace bledy, ZamawiajacywezwieWykonawcew wyznaczonymprzez siebie terminie, do ich uzupelnienia lub wyjasnieniaich tresci Oferta wykonawcywykluczonegouznana zostanie za odrzucona Zamawiajacyodrzuci oferte, jezeli: a) jest niezgodna z ustawa, b) jej tresc nie odpowiada tresci SIWZ,z zastrzezeniem art. 87 ust.2 pkt.3, c) jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniunieuczciwejkonkurencji, d) zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotuzamówienia, e) zostala zlozona przez wykonawcewykluczonegoz udzialu w postepowaniu o udzieleniezamówienia, f) zawiera bledy w obliczeniuceny, g) wykonawcaw terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienianie zgodzilsie na poprawienieomylki,o której mowa wart. 87 ust. 2 pkt.3, h) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisów. 3. Wykaz oswiadczen i dokumentów, jakie maja dostarczyc Wykonawcy w celu potwierdzeniaspelnienia warunków udzialuw postepowaniu: L. Warunek udzialu Dokument otwierdza' s elnienie 1 Spelnienie warunków, o których mowa wart. - Oswiadczenie spelnianiu warunków udzialu 22 ust. 1 w postepowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.l 2 Nie podlega wykluczeniu z postepowania o - oswiadczenie o braku podstaw do udzielenie zamówienia publicznego na wykluczenia z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy podstawie art. 24 ust.l i 2 - aktualny odpis z wlasciwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.l i 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy 4. Jezeli Dostawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkaniapoza terytorium RzeczypospolitejPolskiejsklada dokumentyzgodnie z przepisamirozporzadzenia wykonawczego do ustawy Pzp, w sprawie rodzajówdokumentów, jakich moze zadac Zamawiajacy od Dostawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga byc skladane (RozporzadzeniePrezesa rady Ministrówz dnia30 grudnia2009r.dz.u.nr226 poz. 1817). 5. Wszystkie Oswiadczenia i dokumenty sporzadzone w jezyku obcym powinny byc skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski..kjeroll'qlk Dz,... Z.1II6i~D".blkzayeL SabIna ~teqek

8 6. Postanowienia dotyczace wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub wiecej podmiotów gospodarczych: 6.1. Dostawcymoga wspólnie ubiegac sie o udzieleniezamówienia Jezeli oferta wspólna zlozona przez dwóch przez dwóch lub wiecej Dostawców zostanie wyloniona w prowadzonym postepowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiajacy zazada w wyznaczonym terminie zlozenia umowy regulujacej wspólprace tych Dostawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki zostala zawarta, nie moze byc krótszy niz termin realizacji zamówienia Dostawcy ustanawiaja pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy, a pelnomocnictwo /upowaznienie do pelnienia takiej funkcji wystawione godnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego z wykonawców, winno byc dolaczone do oferty Oferta winna zawierac wszystkie dokumenty, oswiadczenia i informacje wymienione w punktach tabeli: a) pkt. 1 b) pkt. 2 dla kazdego partnera z osobna, pozostale skladane sa wspólnie Dostawcy wspólnie ubiegajacy sie o udzielenie zamówienia ponosza solidarna odpowiedzialnosc za wykonanie umowy. 7. Ocena spelnienia warunków 7.1. Ocena spelnienia warunków udzialu w postepowaniu nastapi w systemie "Spelnia/Nie spelnia" 7.2. Brak jakiegokolwiek dokumentu lub oswiadczenia wymienionego w pkt. 3 lub jezeli dokument lub oswiadczenie nie bedzie zawieral informacji zadanych przez Zamawiajacego, skutkowac moze wykluczeniem Dostawcy z postepowania, z zastrzezeniem pkt Jezeli Dostawca nie zlozy w wyznaczonymtermie wymaganych oswiadczen lub dokumentów okreslonych Rozd. IV SIWZ lub zlozy dokumenty i oswiadczenia zawierajace bledy, Zamawiajacy wezwie Dostawce w wyznaczonym przez siebie terminie, do ich uzupelnienia lub wyjasnienia ich tresci. 80% 10% 10% Wa wzoru 2.Sposób obliczania wartosci punktowej poszczególnych kryteriów. a) Cenaoferty Cn x 100 Dtk. = C x rangax iloscczlonków komisji Ck 8 Oik tue Od-'U za_w e6,.,,1\u11,cl ~ sabin. tecze\l -- --

9 gdzie: Cn - najnizsza cena zlozona w calosci zamówienia Ck - cena proponowana przez danego oferenta C - ilosc punktów uzyskanych przez oferenta b) Termin waznosci bonów (max. 24 m-ce) Ou x 100 ptk. = Ox ranga x ilosc czlonków komisji Ow gdzie: Ow- najdluzszytermin zlozonyw calosci zamówienia Ou - okres proponowanyprzezdanegooferenta O - ilosc punktów uzyskanych przez oferenta c) Ilosc punktów handlowych komisji gdzie : Kux 100 ptk. =Kx ranga x ilosc czlonków Kw Kw- najdluzszy termin zlozonyw calosci zamówienia Ku- okres proponowanyprzezdanegooferenta K - ilosc punktów uzyskanych przez oferenta 3. Zasada wyboru oferty i udzielenia zamówienia.. Zamawiajacyudzielizamówienia oferentowi, którego oferta : odpowiada wszystkimwymaganiomprzedstawionymw Ustawie Prawo zamówien publicznychz dnia r. (Dz.U.Nr19 poz.177 z pózniejszymi) odpowiada wszystkimwymaganiomprzedstawionymw SIWZ zostala uznana za najkorzystniejszaw oparciu o podane kryteria wyboru. VI. WARUNKII USTALENIA KTÓREB D WPROWADZONEDO UMOWY. 1. Zamawiajacypodpisze umowe z Wykonawca,którego oferta wygra postepowanie w terminie nie krótszym niz 5 dni od dnia przeslania zawiadomieniao wyborze najkorzystniejszejoferty, jezeli zawiadomienieto zostalo przeslane w sposób okreslonywart. 27 ust.2 ustawy, lub 10 dni -jezeli zostalo przeslane w inny sposób, lecz nie pózniej niz przed terminem zwiazaniaz oferta. 2. Zamawiajacymoze zawrzec umowe przed uplywemterminów okreslonychw pkt.l zgodnie art. 94 ust. 2 ustawy. 3. Tresc umowy zgodna bedzie z trescia wzoru umowy, stanowiacym zalacznik nr 3 do niniejszejspecyfikacjiz uwzglednienietresci wybranej oferty. VII. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIAOFERT. 9 KlerowlUK Dzialuza11.. P.bU~; Sabina Steaek

10 1.0ferte w formie pisemnej nalezy zlozyc w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,ul. Szpitalna 22, Sucha Beskidzka,sekretariat lub przeslac poczta w terminie do dnia r. do godziny 10:00 (obowiazuje data wplywu na dziennikpodawczy). 2.Wykonawcamoze wprowadziczmiany, poprawki,modyfikacjei uzupelnienia do zlozonychofert pod warunkiem, ze Zamawiajacyotrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniuzmian, poprawek itp. przed uplywemterminu skladania ofert. 3.Powiadomienieo wprowadzeniuzmian musi byc zlozone wg takich samych zasad jak skladana oferta, z dopiskiem"zmiana". 4.Kopertyoznakowane dopiskiem"zmiana"zostana otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,który wprowadzilzmiany i po stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonania zmian, zostana one dolaczone do oferty. 5.Wykonawcama prawo przed uplywemterminu skladania ofert wycofac sie z postepowania poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia(wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnetrznej kopercie "WYCOFANIE". 6.Kopertyoznakowane w ten sposób beda odczytywanew pierwszej kolejnosci.po stwierdzeniupoprawnosci postepowania Wykonawcyw zakresie wycofaniaoferty, oferty wycofane nie beda odczytane. 7.0ferty zlozone po terminie zostana zwrócone Wykonawcybez otwierania po uplywie terminu przewidzianegona wniesienieodwolania- art. 84 ust. 2 ustawy. VIII. TRYB UDZIELANIA WYJASNIEN W SPRAWACH DOTYC CYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA. 1.0ferent moze zwracac sie do Zamawiajacego o wyjasnienie dotyczace wszelkich watpliwosci zwiazanych z SIWZ, sposobu przygotowania i zlozenia oferty kierujac swoje zapytania na pismie. Zamawiajacyudzieliodpowiedzi na wszystkie zapytania zwiazane z prowadzonym postepowaniem pod warunkiem, ze zapytanie zostanie skierowane i dostarczone Zamawiajacemunie pózniej niz 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie SIWZwplynal nie pózniej niz do konca dnia, w którym uplywa polowa wyznaczonegoterminu skladania ofert. 2. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZwplynie do zamawiajacego pózniej niz do konca dnia, w którym uplywa polowa wyznaczonegoterminu skladania ofert lub dotyczy udzielonychwyjasnien, zamawiajacy moze udzielic wyjasnien lub pozostawic wniosek bez rozpoznania. 3. Ewentualna zmiana terminu skladnia ofert nie powoduje przesuniecia terminu, o którym mowa w pkt.2, po uplynieciuktórego zamawiajacy moze pozostawic wniosek o wyjasnienietresci SIWZbez rozpoznania. 4. Pisemna odpowiedz zostanie umieszczona na stronie internetowej oraz przeslana uczestnikompostepowania, którzy zwrócilisie o SIWZ,bez wskazania zródla zapytania. 5. Nie udziela sie zadnych ustnych i telefonicznych informacji, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiajacego zapytania w sprawach wymagajacych zachowania pisemnoscipostepowania. 10 1Oe1'O'"0\" - Ot'ab. zaldó-l~...bllesllyl:\' ~..,,\n. Sl~("1""

11 Zamawiajacy nie przewiduje zwolania zebrania Dostawców w celu wyjasnienia ewentualnych watpliwoscidotyczacychsiwz. Do kontaktu z dostawcami w sprawach jw. upowaznieni sa : 1. Sabina Steczek 2. Agnieszka Hajdyla, Tomasz Los faks (033) w godz.900_1300 Wszelka korespondencje dotyczaca w/w postepowania nalezy kierowac do Sekretariatu ZOZ-u w godz. 700_1445 Zamawiajacy dopuszcza tylko pisemna forme porozumiewania sie. IX. MODYFIKACJATRESCI SIWZ. 1. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed terminem skladania ofert zmodyfikowac tresc SIWZ. 2. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupelnienia i zmiany, w tym zmiany terminów przekazane zostana wszystkimwykonawcom, którym przekazano SIWZoraz zamieszczonena stronie internetowej. 3. Wszelkie modyfikacje, uzupelnienia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak równiez pytania wykonawców wraz z wyjasnieniamistaja sie integralna czescia SIWZi beda wiazace przy skladaniu ofert. Wszelkieprawa i zobowiazaniawykonawcyodnosnie wczesniej ustalonych terminów beda podlegaly nowemu terminowi. 4. Jezeli wprowadzona modyfikacja tresci SIWZ nie prowadzi do zmiany tresci ogloszenia, zamawiajacy moze przedluzyc termin skladania ofert o czas niezbedny na wprowadzeniezmian w ofertach, jezeli bedzie to niezbedne. 5. Jezeli wprowadzona modyfikacjatresci SIWZ prowadzi do zmiany tresci ogloszenia, zamawiajacy zamiesci w Biuletynie Zamówien Publicznych " ogloszenie o zmianie ogloszenia", przedluzajac jednoczesnie termin skladania ofert o czas niezbedny do wprowadzania zmian w ofertach, jezeli spelnione zostana przeslanki okreslone wart. 12a ust. 1 lub 2 Prawa Zamówien Publicznych. 6. Niezwlocznie po zamieszczeniu w BZP " ogloszenia o zmianie ogloszenia" zamawiajacy zamiesci informacje o zmianach na tablicy ogloszen oraz na stronie internetowej. X. TERMIN ZWIAZANIA WARUNKAMI OFERTY. 1. Dostawca zwiazanyjest oferta przez 30 dni liczacod dnia, w którym uplywa termin skladania ofert. 2. Biegterminu zwiazania oferta rozpoczynasie wraz z uplywemterminu skladania ofert. 3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed uplywemterminu zwiazaniaoferta, zamawiajacy moze tylko raz zwrócicsie do wykonawców o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni. 4. Wykonawcamoze przedluzyctermin zwiazaniaoferta samodzielnie, zawiadamiajac 11 KierOWOiK Dzial- Zamtwtell PabUczaycll S_bi,_ Steczek

12 o tym zamawiajacego. XI. MIEJSCE I TRYBOTWARCIAOFERT. Komisyjneotwarcie ofert nastapi w Zespole OpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiejul. Szpitalna22, sala konferencyjnablok "C" pierwszepietro w dniu r. o godzinie Wynikiprzetargu obowiazuja po ich zatwierdzeniuprzez DyrektoraZOZ. XII. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO. 1. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamówienia. 2. Zamawiajacy po otwarciu ofert, w obecnosci wszystkich oferentów przekaze uczestnikom postepowania przetargowego informacje dotyczace: nazwy oferenta - przedmiotu oferty - ceny oferty - okres waznosci bonów - ilosc punktów handlowych 3. Informacje, o których mowa w pkt. 2 doreczone zostana oferentom, którzy nie byli na otwarciu ofert na ich wniosek. 4. Oferty, opinie bieglych, oswiadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty i informacje skladane przez Zamawiajacego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówieniapublicznegostanowia zalacznikido protokolu. 5. Protokólwraz z zalacznikamijest jawny, z wyjatkiem informacjizastrzezonych przez oferenta, ze nie moga byc udostepnione innym uczestnikom postepowania. Zalaczniki do protokolu udostepnia sie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z tym, ze oferty sa jawne od chwiliich otwarcia. 6. W toku badania i oceny ofert zamawiajacy moze wezwac wykonawców do uzupelnieni odpowiednich oswiadczen lub dokumentów potwierdzajacych spelnianie warunków udzialu w postepowaniu lub potwierdzajacychspelnienie przez oferowane dostawy wymagan okreslonych przez zamawiajacego lub pelnomocnictw, jezeli spelnione zostana przeslanki okreslone wart. 26 ust. 3 Pzp. Uzupelnione oswiadczenia i dokumenty powinny potwierdzic spelnienie przez wykonawce warunków udzialu w postepowaniu oraz spelnienie przez oferowane dostawy wymagan okreslonych przez zamawiajacego nie pózniej niz w dniu, w którym uplynal termin skladania ofert. 7. Zamawiajacydokona poprawienia omylek w ofertach Wykonawcówzgodnie z art. 87 ust.2 ustawy Pzp oraz ponizszymizasadami. Zamawiajacypoprawi w ofercie: 7.1. oczywisteomylkipisarskie- przez oczywistaomylke pisarska nalezy w szczególnoscirozumiecwidoczniemylna pisowniewyrazu, ewidentny blad gramatyczny, niezamierzoneopuszczeniewyrazu lub jego czesci itp., loero ik \)zb.l. z.amó,.l. hb\kzllyc~ ~ Sabios S eezek

13 oczywisteomylkirachunkowe, Zamawiajacyprzyjmie,ze : a) poprawnie podano cene ryczaltowa bez wzgledu na sposób jej obliczenia, b) jezeli cena ryczaltowa podana liczbanie odpowiada cenie ryczaltowej podanej slownie, wlasciwajest cena ryczaltowapodana slownie, c) jezeli obliczonacena nie odpowiada sumie cen ryczaltowych,poprawnie podano poszczególne ceny ryczaltowe inne omylkipolegajace na niegodnoscioferty ze specyfikacjaistotnych warunków zamówienia niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty Zamawiajacyzastrzega, ze katalog wymienionyw ppkt 7.2 a-c, nie wyczerpuje mozliwoscipoprawieniaoczywistychomylek rachunkowych. Zamawiajacypoprawi wszystkieoczywisteomylkirachunkowe, które wystapia w ofertach, wynikajacez blednego dodawania, odejmowania, mnozenia lub dzielenia. Zamawiajacyuwzglednirówniez konsekwencje rachunkowe dokonanych w powyzszysposób poprawek. 8. Zamawiajacy po wyborze naj korzystn iejszej oferty zawiadamia wykonawców, który zlozyli oferty o : - wyborze najkorzystniejszejoferty, podajac nazwe, siedzibe i adres Wykonawcy, którego oferte wybrano, uzasadnieniejej wyboru oraz firmy, siedziby i adresy wykonawców,którzyzlozyliofert, a takze punktacjeprzyznanaofertomw kazdym kryteriumoceny ofert i laczna punktacje, - wykonawcach, których oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, - wykonawcach,którzy zostali wykluczeniz postepowania o udzieleniezamówienia publicznego,podajac uzasadnienie faktyczne i prawne, -terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego uplywie umowa w sprawie zamówienia publicznego moze byc zawarta. XIII.INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZEOFERTYW CELUZAWARCIAUMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Wykonawce,którego oferta zostaniewybrana, Zamawiajacypowiadomi o miejscu i terminie podpisania umowy. 2. Jezeli Wykonawca, którego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiajacy moze wybrac oferte najkorzystniejsza sposród pozostalych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodza przeslanki, uniewaznienia postepowania, o których mowa wart. 93 ust.l. XIV.SRODKI OCHRONY PRAWNEJ Kierownik DzialuZal?jó"lenPablIJayd8 Sabina Steezek

14 Srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy Prawo Zamówien Publicznych, przysluguja Wykonawcom, jezeli ma lub mial interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów ustawy. XV.DODATKOWE INFORMACJE 1. Wszelkie czynnosci podejmowane przez Wykonawce w toku postepowania wymagaja dla swej skutecznosci dolaczenia dokumentów potwierdzajacych uprawnienieosoby podpisujacejdo reprezentowaniafirmy Wykonawcy 2. Powyzszepostanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiajacy dysponuje juz odpowiednimidokumentami zlozonymiw toku danego postepowania. 3. Zamawiajacynie zamierzazwolac zebraniawykonawców. 4. Zamawiajacynie przewiduje zwrotu kosztów udzialu w postepowaniu. 5. Zamawiajacynie przewiduje aukcji elektronicznej. 6. Zamawiajacynie zamierzazawieracumowy ramowej. 7. Zamawiajacynie dopuszczaskladaniaofert czesciowych. 8. Zamawiajacynie dopuszczaskladaniaofert wariantowych. 9. Zamawiajacynie zamierzaustanowicdynamicznegosystemu zakupów. 10. Zamawiajacynie przewiduje Zamówienuzupelniajacych. Zalaczniki do specyfikacji: - Formularz ofertowy- zalacznik nr 1 - Projekt um owy- zalacz~~ik. Dzialu zamó,:is:~bilczdycb..1~..tq.~\q ~.~?~~.~.~~~~~~... ( data i podpis sporzadzajacego) DYR ~ K1"OR z'eap6\l' w S\lidh:J Op.I~ eskidzkjej i ZdrowDtnej.id~~.i.:;z:~~:t::~g~j

15 OFERTA NA DOSTAWE BONÓW TOWAROWYCH (NAZWA OFERENTA) Formularzofertowy Zalaczniknr NIP REGON TEL./FAX POWIAT WOJEWÓDZTWO Konto bankowe NR Ilosc bonów Nominal Wartosc zl Termin waznoscibonów:... Ilosc punktów handlowych:... Warunki platnosci: przelew podpis oferenta 15

16 , wzor DRUGA STRONAOFERTY -WZÓR- SPIS TRESCI OFERTY Dokument wymagane w SIWZ Strona 1. Oswiadczenia 2. Dokumenty: KRS 3. Itd. Oferta zawiera stron: Osoba upowaznionado kontaktów z Zamawiajacym Nazwisko i Imie telefon faks Oswiadczam, iz zapoznalismy sie z warunkami okreslonymi w specyfikacji i nie wnosimy zastrzezen. Podpis osoby reprezentujacej firme

17 -- - ~ UMOWA /10 zawarta w dniu r. pomiedzy: Zespolem Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej przy ul. Szpitalnej 22, Regon: , NIP: , zwanym dalej w tresci umowy "Zamawiajacym", w imieniu którego dzialaja: mgr JanuszBaczewski-Dyrektor ZespoluOpieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej a Firma z siedziba NIP: KRS Regon zwanym dalej w tresci umowy "Dostawca", reprezentowanaprzez: W wyniku wyboru oferty Dostawcy zlozonej w toku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawa bonów towarowych" (znak: ZOZ.XIII-224jDZPj64j10) prowadzonego przez Zamawiajacego, zostala zawarta umowa o nastepujacejtresci: 1 PRZEDMIOT UMOWY Na podstawie przeprowadzonegopostepowaniaw trybie "przetarg nieograniczony" Dostawcazobowiazujesie do dostawy bonów towarowych 3473 sztuk bonów towarowych papierowych o nominale 50 zl (piecdziesiatzlotych) dla pracowników ZespoluOpieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiejzgodnieze zlozona oferta przetargowa. ~,2 WARTOSC UMOWY 1. Strony uzgadniajawartosc umowy netto: zl ( ) slownie brutto: zl ( ) 17

18 slownie 3 WARUNKI PLATNOSCI 1. Zamawiajacy przekaze naleznosc przelewem na konto Dostawcy, po zrealizowaniu dostawy, w terminie dni od daty wystawienia noty ksiegowo-obciazeniowej przez Dostawce. 4 WARUNKII TERMINDOSTAWY 1. Dostawcadostarczy bony na swój koszt i ryzykodo siedzibyzamawiajacego. 2. Miejscemdostawy bonów jest Zespól OpiekiZdrowotnejw Suchej Beskidzkiej kasa pokój Termin dostawy bonów do r. S KARY UMOWNE 1. Dostawcazobowiazanyjest do zaplaty kar umownychw wysokosci a) 0,2% wartosci towaru nie dostarczonego w terminie, za kazdy dzien zwloki realizacji przedmiotu umowy jezeli niezrealizowanie czesci umowy nastapilo z winy Dostawcy. b) 5% wartosci niezrealizowanejczesci umowy w przypadku niewykonaniaumowy z winydostawcy 2. W przypadkugdy wartosc szkody przewyzszawartosc kary umownej Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowaniana zasadach ogólnych. 7 POSTANOWIENIAKONCOWE 1. Wykluczasie takie zmiany umowy, które bylybyniekorzystnedla Zamawiajacego. 2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od umowy w trybie natychmiastowymw przypadkuwystapienia nastepujacych okolicznosci: ~ Nieterminowa 3-krotna realizacja dostaw, przekraczajaca lacznie 7 dni w okresie realizacjiumowy Dostawca nie moze przeniesc wierzytelnoscina osobe trzecia bez zgody Zamawiajacegowyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. 2. Wykluczasie stosowanie przez strony umowykonstrukcjiprawnej, o której mowa w art.s18 KodeksuCywilnego( w szczególnoscidostawca nie moze zawrzec

19 - - - umowy poreczeniaz podmiotem trzecim) oraz wszelkichinnych konstrukcji prawnych skutkujacych zmiana podmiotowa po stronie wierzyciela. 3. Naruszeniezakazuokreslonegow ust.2., skutkowacbedziedla Dostawcy obowiazkiemzaplaty na rzeczzamawiajacegokary umownej w wysokosci spelnionegoprzez osobe trzecia swiadczenia. 9 W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,ustawa Prawo Zamówien Publicznychz dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz z pózniejszymi zmianami oraz ustawa z r o terminach zaplaty w transakcjach handlowych Niniejszaumowa zostaje zawarta na czasokreslonydo dnia r. 2. Strony moga rozwiazacumowe w kazdymczasieza obopólna zgoda. 3. Umowawygasa w terminie okreslonymw ust. 1 bez wzgledu na realizacjeumowy. 4. Kazda ze stron moze wypowiedziec umowe z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. 11 Wszelkie spory pomiedzy stronami mogace wyniknac z realizacji niniejszej umowy rozstrzyganebeda przez Sad wlasciwy miejscowodla siedziby Zamawiajacego. 12 Umowa zostala sporzadzonaw 2 jednobrzmiacychegzemplarzach,po jednej dla kazdej ze Stron. Dostawca: Zamawiajacy: 19

20

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji:

Cz~sc ni - projekt i druk ulotek promocyjnych:powiatu Poznanskiego,sportu, zdrowia, kultury, ekologii i edukacji: Zala~znik nr 1 do siwz Opis przedmiotuzamówienia Cz~c I - sklad, lamanie i druk Biuletynu PowiatuPoznanskiego: -format B5; -ilosc stron: srednio 24 strony, maksymalnie 40 stron; -druk czarny do 32 stron,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i

OFERTA. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i /Nazwa i adres oferenta!... / miejscowosc i data! OFERTA Do......... Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"

Bardziej szczegółowo

0/0Vat """"""""""""""" zl

0/0Vat  zl r.. pieczec Oferenta nazwa oferenta adres Nr tel/fax... sklada oferte dla STAROSTY POZNANSKIEGO W POSTEPOWANIUPROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CENE NA: CENA ZA CZESC NR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: netto zl

Bardziej szczegółowo

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona l z 5 Wroclaw: Dostawa nici chirurgicznych Numer ogloszenia: 221272-2008; data zamieszczenia: 16.09.2008 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe. Ogloszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

--------- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

--------- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA --------- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ.XIII-224/DZP/82/09 Sucha Beskidzkadnia 14.12.2009r SPECYFIKACJA,, ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA Dotyczy: Postepowania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA - GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr& Jogusiewicz Warszawa, dnia (t{;.os2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1)NAZWA,ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: GlównyInspektoratOchronySrodowiska

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - ------ Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/34 108 Sucha Beskidzka dnia 28.05.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonegow

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej

Zespól Opieki Zdrowotnej -- --- ZespólOpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-!-023ZP/06PU/08 Sucha Beskidzkadnia 18.02.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : Zapytania ofertowego ogloszonego

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2.

Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do. do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2. Page 1 of6 Sucha Beskidzka: Dostawa sprzetu medycznego: - aparat USG do badan metoda Dopplera - szt.1 - kardiomonitory- szt.2 Numer ogloszenia: 304726-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGLOSZENIEO ZAMÓWIENIU-

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Sprawa nr : NT-2/223/125/06/MR Przedmiot postepowania: zakup bonów towarowych dla pracowników IChP; Tryb postepowania: przetarg nieograniczony prowadzony

Bardziej szczegółowo

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA GLÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA And'i!f ] agusiewicz Warszawa, dnia tli. lu 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA 1.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny

Bardziej szczegółowo

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze Ogloszenie o przetargu nieograniczonym uslugi pralnicze na Znak: ZOZ,XIII-224jDZPj05jlO Sucha Beskidzkadnia 03.02.2010r Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej z siedziba 34-200 Sucha Beskidzka ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA --- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZPI 23 108 Sucha Beskidzka dnia 15.04.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonegow

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi

Numer ogloszenia: 391656-2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi lit. (\, Sieradz: Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Zespól OpiekiZdrowotnej. w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól OpiekiZdrowotnej. w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZQZ-I-023ZPI 77 108 Sucha Beskidzka dnia 18.12.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczypostepowania prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl --- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ. XIII -224/DZP /83/09 Sucha Beskidzkadnia 15.12.2009r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zespól Opieki Zdrowotnej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ---- - - - ZespólOpiekiZdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/20 108 Sucha Beskidzka dnia 02.04.2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uslugi ubezpieczen komunikacyjnych pojazdów sluzbowych IPCZO w zakresie OC, AC, NNW i ASS

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Uslugi ubezpieczen komunikacyjnych pojazdów sluzbowych IPCZO w zakresie OC, AC, NNW i ASS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych

Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych - --- --- ---- Strona 1 z 5 Sucha Beskidzka: Swiadczenie uslug telekomunikacyjnych za posrednictwem prefiksu z usluga DDI dla 400 numerów (033-8723100-8723499) oraz za posrednictwem 13 laczy ISDN BRA (2B+D)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE ~ ]I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE O CENE POWIAT POZNANSKI UL. JACKOWSKIEGO 18 60-509 POZNAN www.bip.powiatpoznan.pl tel. O 61 8410500 fax O 61 8480556 zwany dalej "Zamawiajacym"

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Dostawa pamieci przenosnej (pendrive) z nadrukiem oraz

Bardziej szczegółowo

Zespól Opieki Zdrowotnej

Zespól Opieki Zdrowotnej ZespólOpieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZPI 05 109 Sucha Beskidzka dnia 12.01.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

8. Warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunków.

8. Warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunków. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POKL.08.01.01-06-236/09

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POKL.08.01.01-06-236/09 KAPITAL LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNO$CI..l,. ~ J:< ~ p... ::. ~]S ~ -,~ 4' :>.; J'/4WA \%~ UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY * ** * * *** Projekt wspólfinansowany przez Unie Europejskl~

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA -- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ-I-023ZP/05/08 Sucha Beskidzka dnia 24.01.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postepowania przetargowego

Bardziej szczegółowo

Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009

Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009 - - - - - - - -- - - -- -- Strona 1 z 6 Sucha Beskidzka: Dostawa nici i siatek chirurgicznych Numer ogloszenia: 90021-2009; data zamieszczenia: 08.06.2009 OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU- dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l

Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: w w w.cs rg.b y to m.p l Bytom: Usluga ubezpieczenia. Zadanie 1 -Ubezpieczenie majatku

Bardziej szczegółowo

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych.

Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z. terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych. Przesylanie ogloszen Strona 1 z 5 Lomianki: Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Lomianki, z nieruchomosci bedacych wlasnoscia osób fizycznych OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - uslugi Nv C(fOS~l/)IQ,;

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez

5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOLECZNY 4. Zaswiadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 5. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urzad pracy wlasciwy

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - usiugi ^ y^p^^ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajacy udost^pnia SpecyfikacjQ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.puiawy.sr.gov.pl Putawy: Sprzc(tanie powierzchni wewnetrznych Scidu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do

rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do Strona 1z 5 Sucha Beskidzka: Dostawa: Pakiet nr 1- dostawa systemu do rekonstrukcji wiezadla krzyzowego przedniego stawu kolanowego. Pakiet nr 2- dostawa obejm i plytek do sciagania odlamów kosci Numer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Urzad Gminy 46-045 TURAWA ul. Opolska 39c tel. 421-20-12 BUIII/341-1O/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: "Remont drogi gminnej -

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 A/R-33/

Załącznik Nr 1 A/R-33/ (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę altany

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/

GMINA TURAWA TURAWA, ul. Opolska39c telefony: 077/ , , fax: 077/ GMINA TURAWA 46-045 TURAWA, ul. Opolska 39c telefony: 077/421-20-12,421-21-09,421-20-72 fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl BUIII/341-10/09 Turawa, 09 wrzesien 2009r. OGLOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWAI ADRES: SpoJka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=28... Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacj^ ciezarowa. i nowego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl - - - - -- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZQZ-I-023ZPI 71 107 Sucha Beskidzkadnia 09.11.2007r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy Wzory dokumentów 1. FORMULARZ OFERTOWY. Rozdział II FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 200.000 EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy

Bardziej szczegółowo

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres)

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Postępowanie nr GZOS/261/23/11 Załącznik nr 1... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Nr faksu/adres e-mail NIP: ( miejscowość, data) OFERTA W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na Przewóz uczniów

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170

I. 1) NAZWA I ADRES: Spotka Komunalna Dorzecze Biatej sp. z o.o., ul. Jana til Sobieskiego 69c, 33-170 http://bzp I. portal. U2p.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=27. Tuchow: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu nowego samochodu 5-cio miejscowego z homologacja ciezarow^ i nowego

Bardziej szczegółowo

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 ... pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy/ wykonawców Załącznik nr 1 do siwz OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 Ja / My niżej

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, Ustrzyki Dolne. Tel.

OFERTA PRZETARGOWA. LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, Ustrzyki Dolne. Tel. 1 OFERTA PRZETARGOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, 38-700 Ustrzyki Dolne Tel. (013) 461-14-35 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:...

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -uslugi. instytucji szkolacej, której zadaniem. bedzie zorganizowanie i plzeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU -uslugi. instytucji szkolacej, której zadaniem. bedzie zorganizowanie i plzeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych 2010-06-25 http://bzpo.portal. uzp.gov.pljindex.ph... Zywiec: Przedmiotem zamówienia jest wylonienie instytucji szkolacej, której zadaniem bedzie zorganizowanie i przeprowadzenie szkolen dla osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

SP Sieradz, r.

SP Sieradz, r. SP.261.30.2015 Sieradz, 01.12.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1) Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, 98-200 Sieradz,Plac Wojewódzki 3 (tel.0-43 827-18-61, fax. 827-18-62 2)Tryb

Bardziej szczegółowo

S,PECYFIKACJA ISTOTNYCH

S,PECYFIKACJA ISTOTNYCH 1 / 42 S,PECYFIKACJA ISTOTNYCH,tV ARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA POSTEPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOSCI POWYZEJ WYRAZONEJ W ZLOTYCH RÓWNOWARTOSCI KWOTY 206.000 EURO NA "WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03.

Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego w Pulawach Mumer ogtoszenia: 32803-2015; data zamieszczenia: 10.03. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiaj^cy udostqpnia Specyfikacj^ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.pulawy.sr.gov.pl Pirfawy: Sprzatanie powierzchni wewn^trznych w budynkach S^du Rejonowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07.

Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dziadkowice Numer ogloszenia: 298166-2013; data zamieszczenia:-26.07. Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia: http:bipugdziadkowicewrotapodlasiapl '," Dziadkowice: Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wroclaw dnia 28.04.2008 r. 1 Szp/ZP- 92/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postepowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA C.JA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKA C.JA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ---- Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ.XIII-224j22j09 Sucha Beskidzka dnia 17.04.2009r. SPECYFIKA C.JA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA Gl..ÓWNY INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA Andr.& Jagusiewicz OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA.. 1.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Glówny Inspektorat Ochrony Srodowiska

Bardziej szczegółowo

pieczec Oferenta,., '...,... nazwa oferenta... adres Nr tel/fax... sklada oferte dla

pieczec Oferenta,., '...,... nazwa oferenta... adres Nr tel/fax... sklada oferte dla I Zala,czniknr 1 FoRMuLARz OFERTOwY pieczec Oferenta,., '...,... nazwa oferenta... adres Nr tel/fax... sklada oferte dla ZARZADU POWIATU POZNANSKIEGOW POSTIiPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA O CEm;

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZQZ.xIII-224/DZP/54/09 Sucha Beskidzka dnia 06.10.2009r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do postepowania przetargowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

wykonanie zaplecza kontenerowego dla potrzeb funkcjonowania boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18 i

wykonanie zaplecza kontenerowego dla potrzeb funkcjonowania boiska przy Szkole Podstawowej Nr 18 i Page 1 of 5 Olsztyn: Budowa zaplecza boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 18 i Gimnazjum nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu. Numer ogloszenia: 300604-2009; data zamieszczenia: 01.09.2009 OGLOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie

a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie 8 a) Wypelniony formularz ofertowy Zalacznik nr l. Ilosc formularzy jest uzalezniona od ilosci zadan, dla których Wykonawca ubiega sie ~ o przydzielenie zamówienia (zadanie nr l, zadanie nr 2 itp.). b)

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl

Zapytanie ofertowe w formie pisemnej zostanie umieszczone na stronie internetowej www.bip.cop.lodzkie.pl ul. Moniuszki7/9 tel. /+42/ 230 15 50 90-101 Łódź fax /+42/ 230 15 51 www.cop.lodzkie.pl cop@cop.lodzkie.pl ZBP/96/COP/15 Łódź, dnia 02.10.2015 r. Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty Dział III Formularz ofertowy i formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 Załącznik nr 5 Kalkulacja ceny. Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU . GLÓ~INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA A Ildr~:::!J} agllsiewic;:;. Warszawa, dnia ;/9.0i 2010 r. OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJACA '" i.l)!,;az-fv"a,ailres I PUl'IXTY ~ONJ AI\.jO\l""E

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE PORADY Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCLAWIU 51-124 Wroclaw, ul. H. Kamienskiego 73a telefony: centrala 071 3270 100, fax 071 3254101 www.wssk.wroc.pl Szp - FZ/ZP - 1121JJf)12008 Wroclaw dnia 11.08.2008

Bardziej szczegółowo

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód.

.. w ramach zadania pod nazwa Modernizacja kotlowni oraz termomodernizacja czesci magazynowo warsztatowej w KP PSP Miedzychód. /projekt/ Zalacznik nr 4 do SIWZ PT-2371/1/11 UMOWA nr... O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZDiZ- Z.P. 15 / 2008 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZDiZ- Z.P. 15 / 2008 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl

Wszelkie informacje dotyczace postepowania znajduja sie na stronie internetowej Zamawiajacego: www.zozsuchabeskidzka.pl - Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22 Znak: ZOZ.XIII-224/DZPI 53 109 Sucha Beskidzka dnia 11.09.2009r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postepowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo