REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW STUDENCKICH W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW STUDENCKICH W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW STUDENCKICH W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Strzałkowo, marzec 2014

2 Spis treści ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. WARUNKI UDZIELANIA KREDYTU... 3 ROZDZIAŁ 3. PRAWNE ZABEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU... 5 ROZDZIAŁ 4. UPRAWNIENIA BANKU WYNIKAJĄCE Z UDZIELENIA KREDYTU... 5 ROZDZIAŁ 5. UMOWA KREDYTU... 6 ROZDZIAŁ 6. SPŁATA KREDYTU... 6 ROZDZIAŁ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3 ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin udzielania preferencyjnych kredytów studenckich w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie, zwany dalej regulaminem, określa zasady oraz warunki udzielania i spłaty kredytów studenckich. 2 Użyte w regulaminie określenia mają następujące znaczenie: 1) bank Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie, jego Oddziały i Filie; 2) BGK Bank Gospodarstwa Krajowego; 3) bazy danych - zbiory danych prowadzone dla celów oceny ryzyka kredytowego przez instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.) oraz biura informacji gospodarczej, o których mowa w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530, z późn. zm.); 4) dzień roboczy dzień kalendarzowy, w którym bank prowadzi obsługę klientów w zakresie uregulowanym regulaminem, inny niż sobota lub dzień określony odrębnymi przepisami jako dzień wolny od pracy; 5) dzień zawarcia umowy dzień podpisania umowy przez bank oraz kredytobiorcę; 6) kredyt/kredyt studencki preferencyjny kredyt studencki z dopłatami do odsetek bankowych z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, udzielany studentom i doktorantom, stawiany przez bank do dyspozycji kredytobiorcy w wysokości i na warunkach określonych w umowie oraz regulaminie; 7) kredytobiorca/student osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, będąca studentem lub doktorantem, ubiegająca się o kredyt studencki lub której udzielony jest kredyt studencki; 8) placówka banku jednostka organizacyjna banku prowadząca obsługę klientów w zakresie uregulowanym regulaminem; 9) rata kredytu - rata wypłaty kredytu studenckiego; 10) rata spłaty kredytu rata spłaty kredytu studenckiego; 11) rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. Nr 87, poz. 560, z późn. zm.); 12) taryfa taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe obowiązująca w banku; 13) termin ukończenia studiów data złożenia egzaminu dyplomowego, w przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki; w przypadku studiów doktoranckich - data uzyskania, w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003r., nr 65, poz. 595), stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny nauki lub doktora sztuki określonej dziedziny sztuki w zakresie dyscypliny artystycznej, potwierdzona odpowiednim dyplomem; 14) umowa/umowa kredytu umowa preferencyjnego kredytu studenckiego z dopłatami BGK, zawierana pomiędzy bankiem a kredytobiorcą; 15) ustawa z r. - Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685, z późn. zm.); 2

4 16) ustawa z r. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) Bank udziela kredytów studenckich na zasadach określonych w ustawie z r. oraz w rozporządzeniu. 2. Kredyt udzielany jest kredytobiorcy, który jest studentem lub doktorantem publicznych i niepublicznych szkół wyższych, o których mowa w ustawie z r., z zastrzeżeniem ust. 3, i rozpoczął naukę przed ukończeniem 25 roku życia. 3. Ustawy z r. nie stosuje się do szkół wyższych i wyższych seminariów duchownych prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, z wyjątkiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, chyba że ustawa lub umowa między rządem a władzami kościołów lub związków wyznaniowych stanowi inaczej. 4. Student lub doktorant może otrzymać jeden kredyt studencki. 5. Termin przyjmowania wniosków o udzielenie kredytu przez bank upływa z dniem 15 listopada O kredyt mogą ubiegać się osoby określone w 3 ust. 2, które spełniają następujące warunki: 1) posiadają obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem ust. 2; 2) rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia; 3) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; 4) aktualne studia nie są kolejnymi studiami, o których mowa w ust. 3 pkt 1-4, z uwzględnieniem ust Warunku posiadania obywatelstwa polskiego nie stosuje się, jeżeli odrębne przepisy lub umowy międzynarodowe stanowią inaczej, a także wobec: 1) cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się; 2) cudzoziemców posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; 3) cudzoziemców korzystających z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 4) pracowników migrujących, będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członków ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 5) cudzoziemców, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich; 6) cudzoziemców, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, z późn. zm.); 7) cudzoziemców, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 8) obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członków ich rodzin, posiadających prawo stałego pobytu. 3

5 3. Student może otrzymać kredyt na okres studiów obejmujący okresy studiów w poszczególnych uczelniach lub na poszczególnych kierunkach, a w przypadku studiów doktoranckich okresy studiów w zakresie poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki oraz dyscyplin naukowych lub artystycznych, z wyłączeniem: 1) kolejnych studiów, po złożeniu egzaminu dyplomowego na studiach drugiego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich; 2) kolejnych studiów pierwszego stopnia, po złożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie kształcenia; 3) kolejnych studiów drugiego stopnia, po złożeniu egzaminu dyplomowego na tym poziomie kształcenia; 4) kolejnych studiów doktoranckich, po ukończeniu studiów na tym poziomie kształcenia; 5) udzielonych urlopów od zajęć w uczelni. 4. Wyłączeń, o których mowa w ust. 3, nie stosuje się, jeżeli student nie korzystał z kredytu na studiach poprzedzających studia wymienione w ust. 3 pkt Student jest zobowiązany do udzielania, na żądanie banku, wyjaśnień i informacji mających wpływ na prawo do otrzymania kredytu. 6. W okresie studiów dokumentem potwierdzającym status studenta lub doktoranta jest ważna legitymacja studencka lub doktoranta; w przypadku, gdy student przebywa poza granicami kraju, dokumentem potwierdzającym status studenta lub doktoranta może być zaświadczenie o odbywaniu studiów. ROZDZIAŁ 2. WARUNKI UDZIELANIA KREDYTU 5 1. Kredyt udzielany jest w złotych, na zaspokojenie potrzeb kredytobiorcy. 2. Kredyt udzielany jest na okres ustalony w umowie kredytu. 3. Kwota kredytu jest równa sumie miesięcznych wypłat rat kredytu dokonywanych przez bank w okresie studiów, w tym studiów doktoranckich. 4. Okres wypłaty rat kredytu nie może być dłuższy niż okres studiów, przy czym okres ten nie może przekroczyć łącznie 6 lat, z zastrzeżeniem ust W przypadku studiów doktoranckich okres wypłaty rat kredytu nie może być dłuższy niż 4 lata. 6. Wysokość miesięcznej raty kredytu określona jest kwotowo w rozporządzeniu. 7. Bank udziela kredytu osobom, spełniającym warunki określone w 4 ust. 1, które do wniosku o udzielenie kredytu dołączą: 1) zaświadczenie uczelni potwierdzające, że kredytobiorca jest studentem, a w przypadku studiów doktoranckich doktorantem (zaświadczenie o odbywaniu studiów); 2) dokumenty związane z zabezpieczeniem spłaty kredytu; 3) dokumenty potwierdzające prawo do ubiegania się o kredyt przez obcokrajowców, o których w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r.; 4) informację o innych kontynuowanych studiach; 5) informację o dotychczas ukończonych studiach; 6) dokumenty niezbędne do ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta, wymagane przez bank. 8. Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca studenta do otrzymania kredytu ogłaszana jest co roku w Komunikacie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. 9. Bank, w terminie do dnia 15 lutego, dokonuje oceny zabezpieczenia kredytu na podstawie wymaganych przez bank dokumentów. 4

6 10. W przypadku gdy ocena zabezpieczenia spłaty kredytu jest negatywna, student może w terminie do dnia 28 lutego złożyć w innym banku wniosek o udzielenie kredytu wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 7, oraz zaświadczeniem banku, potwierdzającym, że wniosek o udzielenie kredytu został złożony pierwotnie w terminie do dnia 15 listopada. 11. W przypadku odmowy udzielenia kredytu z powodu informacji uzyskanych z bazy danych lub ze zbioru danych banku, bank jest zobowiązany przekazać kredytobiorcy bezpłatną informację o wynikach takiego sprawdzenia, ze wskazaniem bazy danych, w której dokonano sprawdzenia. ROZDZIAŁ 3. PRAWNE ZABEZPIECZENIE SPŁATY KREDYTU 6 1. Zabezpieczenie spłaty kredytu ustalane jest indywidualnie pomiędzy bankiem a kredytobiorcą, w zależności od oceny ryzyka kredytowego. 2. Koszty związane z ustanowieniem, zmianą, zwolnieniem lub wygaśnięciem zabezpieczenia ponosi kredytobiorca. 3. Bank może wymagać łącznego ustanowienia kilku zabezpieczeń. 4. W przypadku stwierdzenia przez bank utraty lub wygaśnięcia zabezpieczenia, bank może zażądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu. 5. Kredytobiorca może ubiegać się o poręczenie spłaty kredytu przez BGK lub Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o ile spełnia warunki, określone w odrębnych przepisach. ROZDZIAŁ 4. UPRAWNIENIA BANKU WYNIKAJĄCE Z UDZIELENIA KREDYTU 7 1. Bank pobiera prowizję od każdej wypłacanej miesięcznej raty kredytu w wysokości określonej w umowie kredytu, zgodnie z taryfą. 2. W przypadku, gdy kredyt jest poręczony przez BGK, bank dodatkowo pobiera prowizję na rzecz BGK w wysokości określonej w umowie. 3. Bank pobiera od kredytobiorcy również inne prowizje i opłaty bankowe za czynności związane z obsługą kredytu, w wysokości przewidzianej w taryfie. 4. Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, określonej w umowie. 5. Odsetki od udzielonego kredytu naliczane są od aktualnego stanu zadłużenia. 6. W okresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich, a także w okresie od zakończenia studiów do rozpoczęcia spłaty kredytu należne odsetki pokrywane są przez Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich. 7. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 6, kredytobiorca płaci odsetki w wysokości określonej w umowie. 8. Kredytobiorca, który nie przedstawił w wymaganym w umowie kredytu terminie ważnej legitymacji lub w przypadku przebywania przez studenta poza granicami kraju zaświadczenia o odbywaniu studiów, płaci odsetki począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym upłynął termin przedstawienia ważnej legitymacji/zaświadczenia o odbywaniu studiów, w wysokości określonej w umowie kredytu. 9. Kredytobiorca, który utracił status studenta lub doktoranta z innego powodu niż ukończenie studiów, płaci odsetki począwszy od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym utracił status studenta lub doktoranta, w wysokości określonej w umowie kredytu. 5

7 10. Maksymalna wysokość odsetek od kapitału oraz od przeterminowanych należności nie może w stosunku rocznym przekroczyć czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne). 11. Jeżeli wysokość odsetek należnych zgodnie z umową przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. ROZDZIAŁ 5. UMOWA KREDYTU 8 1. Umowa może być zawarta po ogłoszeniu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego informacji o maksymalnej wysokości dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego kredytobiorcę do otrzymania kredytu. 2. Umowy zawierane są do dnia 31 marca każdego roku. 3. Umowa kredytu określa wzajemne zobowiązania stron, warunki udzielenia kredytu oraz prawne zabezpieczenie spłaty kredytu. 4. Oddanie kredytu do dyspozycji kredytobiorcy następuje po podpisaniu umowy kredytu, ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu, z zastrzeżeniem dodatkowych warunków wskazanych w umowie, w sposób i w terminach w niej ustalonych Kredyt wypłacany jest w ratach miesięcznych od października do lipca danego roku akademickiego, z wyłączeniem okresów urlopów udzielonych zgodnie z regulaminem studiów. 2. Kredyt wypłacany jest przez okres 5 miesięcy, jeżeli w ostatnim roku studiów nauka trwa zgodnie z regulaminem studiów tylko jeden semestr. 3. W przypadku ukończenia studiów przed terminem, wynikającym z regulaminu studiów, raty pożyczki lub kredytu są wypłacane w okresach 5 lub 10 miesięcy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 marca lub 31 października - odpowiednio do pierwszego z tych terminów, który nastąpi po terminie ukończenia studiów. 4. Miesięczna rata kredytu jest przekazywana na rachunek bankowy wskazany przez kredytobiorcę. ROZDZIAŁ 6. SPŁATA KREDYTU Kapitał kredytu kredytobiorca spłaca w równych ratach miesięcznych. 2. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu. 3. Liczba rat spłaty kredytu może być, na wniosek kredytobiorcy, zwiększona o liczbę rat przypadających na okres studiów doktoranckich, jeżeli kredytobiorca nie korzystał z kredytu na studiach doktoranckich. 4. Liczba rat spłaty kredytu może być: 1) większa niż określona w ust. 2, jeżeli kredytobiorca udokumentuje, że wysokość spłaty kredytu przekracza 20% jego przeciętnego miesięcznego dochodu, 2) mniejsza niż określona w ust. 2 na wniosek kredytobiorcy. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, wysokość kolejnych 6 rat kapitałowych miesięcznej spłaty kredytu, na wniosek kredytobiorcy, zmniejsza się do 20% jego przeciętnego miesięcznego dochodu z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie kredytu. 6

8 6. Spłata kredytu, wraz z należnymi odsetkami, rozpoczyna się po upływie dwóch lat od: 1) terminu ukończenia studiów albo 2) terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia - w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej. 7. Szczegółowe warunki i zasady spłaty kredytu i odsetek określone są w umowie kredytu Niespłacenie w terminie określonym umową należności z niej wynikających, w tym raty kredytu lub jej części powoduje, że należność niespłacona staje się zadłużeniem przeterminowanym. 2. Od kredytu przeterminowanego bank nalicza odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. 3. Odsetki naliczane są od dnia następnego po terminie płatności do dnia poprzedzającego spłatę zadłużenia przeterminowanego i spłacane są przez kredytobiorcę w pełnej wysokości. ROZDZIAŁ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Ostateczne rozliczenie kredytobiorcy z tytułu kredytu, odsetek i innych kosztów oraz zwrócenie lub zwolnienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu następuje w terminie do 14 dni od dnia dokonania całkowitej spłaty wszystkich należności banku wynikających z umowy. 2. W przypadku ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla kredytobiorca lub inny wystawca weksla zobowiązany jest odebrać dokument weksla w terminie 14 dni od całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami. 3. Na wniosek kredytobiorcy możliwe jest zwolnienie przez bank części prawnego zabezpieczenia przed całkowitą spłatą kredytu, jeżeli pozostałe zabezpieczenie w pełni zabezpiecza, w ocenie banku, ryzyko kredytowe. 4. Kredytobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia banku o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania lub adresu korespondencyjnego; pisma, oświadczenia i wezwania doręczane są przez bank na zasadach określonych w umowie. 5. Postanowienia regulaminu mają zastosowanie do spraw nieuregulowanych w umowie kredytu. 6. Bank zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu z ważnych przyczyn; za ważne przyczyny uznaje się: 1) wprowadzenie zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa regulujących działalność sektora bankowego lub świadczone przez banki usługi; 2) zmianę interpretacji przepisów regulujących działalność sektora bankowego lub świadczone przez banki usługi wynikającą z orzeczeń sądów, w tym sądów Wspólnot Europejskich, decyzji, rekomendacji lub zaleceń Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego lub innych właściwych w tym zakresie organów lub urzędów kontrolnych, w tym organów i urzędów Unii Europejskiej; 3) dostosowanie do koniecznych zmian w funkcjonującym w banku systemie informatycznym; 4) zmiany oferowanych usług przez bank, w tym zmiany dotyczące kredytów studenckich. 7. W przypadku zmiany postanowień regulaminu w trakcie trwania umowy kredytu, bank doręcza kredytobiorcy wprowadzone zmiany do regulaminu lub regulamin uwzględniający zmiany. 7

9 8. Kredytobiorca może odmówić przyjęcia zmian składając bankowi pisemne oświadczenie w terminie 30 dni od doręczenia kredytobiorcy informacji o wprowadzonych zmianach; odmowa przyjęcia zmian jest jednoznaczna z wypowiedzeniem umowy. 9. Jeżeli w terminie 30 dni od doręczenia tekstu wprowadzonych zmian lub zmienionego regulaminu kredytobiorca nie wypowie umowy uznaje się, że zmiany zostały przyjęte i obowiązują strony od dnia wskazanego w uchwale banku wprowadzającej zmianę, ale nie wcześniej niż od dnia następnego po upływie 30 dniowego terminu wyznaczonego na przyjęcie zmian. 10. Kredytobiorca, który wypowiedział umowę, jest zobowiązany do spłaty wszystkich wynikających z tej umowy należności banku do dnia upływu okresu wypowiedzenia. 11. W przypadku, o którym mowa w niniejszym paragrafie, okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, przy czym kredytobiorca według własnego uznania może dokonać wcześniejszej spłaty kredytu, na zasadach określonych w umowie. 12. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 13. Niniejszy regulamin na podstawie art. 384 kodeksu cywilnego i art. 109 ust. 2 Prawa bankowego jest wiążący dla stron. 8

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich 1. Na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. z dnia 19 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 688 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dz.U.2010.87.560 2010-10-01 zm. Dz.U.2010.241.1619 1 2011-10-01 zm. Dz.U.2011.225.1352 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 87 7428 Poz. 560 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1026, 1198. Art. 1. 1. Prawo do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 30 września 2013 r.

Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 października 2013 r. Poz. 1168 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 30 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Rozdział 1 Cele, zasięg i preferencje 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 Projekt Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14

Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Załącznik nr 3 do PO_A-V- /Retail/14 Regulamin udzielania Kredytu obrotowego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA Strona 1/8 I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2, zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku

Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych kart płatniczych MasterCard Standard, MasterCard Gold i Visa Classic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Uchwalona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Przemkowie Uchwała nr 102/2005 dn. 04.11.2005r REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, listopad

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 5 do ZW A/067/14 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KREDYTÓW I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH BANKU DNB NORD POLSKA S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 1. PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin kredytów i pożyczek hipotecznych Banku DnB NORD Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym,

powierzchni użytkowej) o charakterze usługowym/biurowym lub mieszanym usługowo/biurowym, Załącznik 5 do ZW A/300/12 Regulamin Pożyczki Hipotecznej w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Pożyczki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014 Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Przeznaczenie i warunki

Bardziej szczegółowo

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7

Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 Wspieramy przedsiębiorczych. 1/7 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW (POŻYCZEK) FINANSOWYCH PRZEZ IDEA BANK SA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo