Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1"

Transkrypt

1 Projekt Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1026, 1198) zarządza się, co następuje: 1 W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U poz. 688 Dz. z późniejszymi zm. 2 ) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 4. Osoba, w rozumieniu 3 ust. 1a, ubiegająca się o pożyczkę, a niebędąca studentem lub doktorantem, może otrzymać pożyczkę lub kredyt, pod warunkiem rozpoczęcia studiów w roku kalendarzowym złożenia wniosku o pożyczkę lub kredyt. 2) w 3: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: Osoba ubiegająca się o udzielenie pożyczki lub kredytu składa wniosek na formularzu ustalonym przez bank b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 1a. Osobami ubiegającymi się o pożyczkę lub kredyt mogą być studenci lub doktoranci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 3, a także osoby niebędące studentami lub doktorantami, planujące rozpocząć studia w roku kalendarzowym złożenia wniosku o pożyczkę lub kredyt. c) ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej szkolnictwo wyższe, na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483) 2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 nr 0 poz. 688, z 2014 r. nr 0 poz Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.

2 2) w przypadku studentów lub doktorantów dane dotyczące studiów: a) nazwę i adres uczelni albo jednostki naukowej, b) poziom kształcenia, c) kierunek studiów, a w przypadku studiów doktoranckich - dziedzinę nauki lub sztuki oraz dyscyplinę naukową lub artystyczną, d) formę studiów. d) po ust. 3 pkt. 1 dodaje się pkt. 1a w brzmieniu: 1a) osoby ubiegające się o pożyczkę lub kredyt, w rozumieniu 3 ust. 1a, niebędące studentami lub doktorantami, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, planujące rozpocząć studia w roku kalendarzowym złożenia wniosku o pożyczkę lub kredyt, zobowiązane są do dołączenia do wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu zaświadczenia, o którym mowa w pkt 1, po rozpoczęciu studiów. e) ust. 3 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 4) w przypadku studentów i doktorantów informację o innych kontynuowanych studiach; f) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. W przypadku ubiegania się o pierwszeństwo w otrzymaniu pożyczki lub kredytu, do wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu dołącza się: 1) oświadczenie wnioskodawcy o aktualnej liczbie członków jego rodziny, o których mowa w 5 ust. 2; 2) oświadczenie wnioskodawcy lub zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego o dochodach wnioskodawcy i członków jego rodziny podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, zawierające informacje o wysokości: a) dochodu, b) składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu, c) należnego podatku; 3) oświadczenie wnioskodawcy o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych przez wnioskodawcy i członków jego rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku;

3 4) oświadczenie wnioskodawcy o deklarowanych dochodach wnioskodawcy i członków jego rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, z późn. zm.), zawierające w szczególności informacje o wysokości: a) dochodu, b) należnych składek na ubezpieczenia społeczne, c) należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, d) opłacanego podatku dochodowego, e) dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku; 5) oświadczenie wnioskodawcy o dochodach wnioskodawcy i członków jego rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 6) oświadczenie wnioskodawcy lub kopię decyzji organu właściwego w sprawach emerytalno-rentowych określające wysokość emerytury lub renty członka rodziny wnioskodawcy - w przypadku, o którym mowa w 5 ust. 7; 7) oświadczenie wnioskodawcy lub zaświadczenie pracodawcy lub innego podmiotu o wysokości miesięcznego dochodu w bieżącym roku - w przypadku, o którym mowa w 5 ust. 3 pkt 1. g) Ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6. wnioskodawca jest zobowiązany do udzielania, na żądanie banku, wyjaśnień i informacji mających wpływ na prawo do otrzymania pożyczki lub kredytu. 3) w 4: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Wniosek o udzielenie kredytu wraz z dokumentami, o których mowa w 3 ust. 3 i 4, składa się w oddziale wybranego przez wnioskodawcę jednego banku, z którym Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowę określającą zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, zwanego dalej "Funduszem". b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Termin składania wniosków o udzielenie pożyczki lub kredytu upływa z dniem 15 lipca. 4) w 5: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

4 1. 1. W przypadku gdy wnioskodawca ubiega się o pierwszeństwo w otrzymaniu pożyczki lub kredytu, do wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu dołącza się informacje o wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku. b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uwzględnia się dochody osiągane przez: 1) wnioskodawcę; 2) małżonka wnioskodawcy, a także będące na utrzymaniu wnioskodawcy lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek; 3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych wnioskodawcy i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy nie uwzględnia się dochodów osób, o których mowa w ust. 2 pkt 3, jeżeli wnioskodawca spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiada stałe źródło dochodów w bieżącym roku; 2) jego miesięczny dochód w bieżącym roku nie jest mniejszy od minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu; 3) nie złożył oświadczenia, że pozostaje na utrzymaniu rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych. d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Do dochodów, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się: 1) dochodów tego z rodziców, opiekunów faktycznych lub prawnych, który wyrokiem sądu lub ugodą sądową zobowiązany został do płacenia alimentów na rzecz wnioskodawcy; 2) kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób. e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

5 7. W przypadku przejścia na emeryturę, rentę lub utraty stałego źródła dochodu członka rodziny wnioskodawcy w bieżącym roku, dochód ustala się na podstawie połowy dochodu z ostatniego roku podatkowego i dwukrotności dochodu z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie pożyczki lub kredytu. f) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 8. Bank w terminie do dnia 25 lipca przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego dane dotyczące wnioskodawców ubiegających się o przyznanie pożyczki lub kredytu, w tym dane o wysokości dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy. Zakres, tryb i formę informacji określa umowa, o której mowa w 4 ust. 2. g) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 9. Bank Gospodarstwa Krajowego, niezwłocznie po otrzymaniu danych, o których mowa w ust. 8, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego zbiorczą informację o liczbie przyjętych wniosków o przyznanie pożyczki lub kredytu, w podziale na poszczególne przedziały dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy, oraz zawiadamia banki o przypadkach złożenia wniosku o udzielenie kredytu w więcej niż jednym banku. h) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 10. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, na podstawie informacji, o której mowa w ust. 9, ogłasza w dzienniku urzędowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego maksymalną wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającą wnioskodawcę do otrzymania pożyczki lub kredytu. 5) 6 otrzymuje brzmienie: 1. Bank, w terminie do dnia 15 października, dokonuje oceny zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu na podstawie danych, o których mowa w 3 ust. 2 pkt W przypadku gdy ocena zabezpieczenia spłaty pożyczki lub kredytu jest negatywna, wnioskodawca może w terminie do dnia 31 października złożyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z dokumentami, o których mowa w 3 ust. 3, w innym banku. 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, wnioskodawca dołącza zaświadczenie potwierdzające, że wniosek o udzielenie pożyczki lub kredytu został złożony pierwotnie w terminie do dnia 15 lipca. Zaświadczenie zawiera pieczęć i numer rozliczeniowy oddziału banku, w którym wnioskodawca pierwotnie złożył wniosek. 4. Bank w terminie do dnia 10 listopada przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego dane dotyczące wnioskodawców, którzy złożyli wnioski o udzielenie kredytu w innym banku.

6 5. Szczegółową treść zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3, oraz zakres, tryb i formę informacji, o której mowa w ust. 4, określa umowa, o której mowa w 4 ust. 2. 6) w 7: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Umowy pożyczki i umowy kredytu zawiera się do dnia 30 listopada b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 2a. Bank odmawia zawarcia umowy również w przypadku niedostarczenia zaświadczenia o którym mowa w 3 ust. 3 pkt 1) zgodnie z 3 ust. 3 pkt 1a) c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. W umowie pożyczki Bank Gospodarstwa Krajowego, a w umowie kredytu bank kredytujący, określają w szczególności: 1) okres i terminy wypłacania pożyczki lub kredytu; 2) wysokość oprocentowania należnego od wnioskodawcy, zwanego dalej "kredytobiorcą"; 3) terminy i sposób ustalenia rozpoczęcia spłaty pożyczki lub kredytu; 4) wysokości spłacanych rat należnych od wnioskodawcy. 7) 20 otrzymuje brzmienie: Wysokość miesięcznej raty pożyczki lub kredytu, w tym raty kredytu poręczanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w roku akademickim 2016/2017 wynosi 400 zł, 600 zł, 800 zł albo 1000 zł 8) 21 otrzymuje brzmienie: Rata kredytu przyznanego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, ustalona w kwocie 400 zł oraz 600 zł, pozostaje w dotychczasowej wysokości. 2 Przepisy rozporządzenia, o których mowa w 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem mają zastosowanie po raz pierwszy w stosunku do pożyczek i kredytów studenckich udzielonych na rok akademicki 2016/ Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

7 Uzasadnienie Przedstawiony projekt zmiany rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich jest wynikiem prac Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, który na podstawie art. 203 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym reprezentuje ogół studentów kraju. Zmiany rozwiązują problem później wypłaty pomocy materialnej w formie kredytu albo pożyczki studenckiej. W obecnym stanie prawnym pożyczka lub kredyt są wypłacane około sześciu miesięcy od rozpoczęcia roku akademickiego. Proponowana zmiana przepisów skraca ten czas do około dwóch miesięcy od rozpoczęcia roku akademickiego. Wobec powyższego, w treści Rozporządzenia należało wprowadzić kilka zasadniczych zmian. W pierwszej kolejności zmieniony został zakres podmiotowy Rozporządzenia. Obecnie możliwość ubiegania się o kredyt i pożyczkę przysługuje jedynie osobom posiadającym status studenta lub doktoranta. Projekt zmian uwzględnia natomiast także osoby, które nie posiadają jeszcze statusu studenta lub doktoranta, ale zamierzają go uzyskać w roku składania wniosku o kredyt albo pożyczkę. Rozszerzenie uprawnień o grupę osób nieposiadających statusu studenta lub doktoranta, w momencie składania wniosku, umożliwi uzyskiwanie pomocy, osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia wyższe lub doktoranckie. Należy zaznaczyć, że treść Rozporządzenia dotycząca kryteriów formalnych, które winny spełniać osoby ubiegające się o kredyt albo pożyczkę zasadniczo się nie zmienia. Jedyna zmianą, wprowadzoną ze względów praktycznych, jest zmiana dotycząca dostarczania zaświadczeń, o których mowa w 3 ust. 3 pkt. 1. Zmiana w tym zakresie dotyczy wprowadzania warunku zawieszającego. Osoba niebędąca studentem lub doktorantem w momencie składania wniosku o kredyt albo pożyczkę, ale planująca podjąć studia w roku złożenia wniosku, nie jest zobowiązana do dołączenia takiego zaświadczenia do wniosku, jednak jest zobowiązana do dostarczenia takiego zaświadczenia przed podpisaniem umowy. Co więcej dostarczenie takiego zaświadczenia pozostanie bezwzględną przesłanką warunkującą możliwość podpisanie umowy o kredyt albo pożyczkę. W ten sposób z jednej strony rozszerza się krąg osób uprawnionych oraz jednocześnie minimalizuje się ryzyko

8 wyłudzeń kredytów albo pożyczek studenckich przez wnioskodawców niebędące studentami lub doktorantami, wobec nieuzyskania przez nich takiego statusu. Kolejną zmianą, powiązaną ze zmianą podmiotową, jest zmiana dotycząca przesunięcia terminu składania wniosków o kredyt albo pożyczkę. Proponowany termin (15 lipca) skraca czas oczekiwania na wypłatę świadczenia do około 2 miesięcy po rozpoczęciu roku akademickiego (w obecnym stanie prawnym jest to 6 miesięcy). Zaproponowana zmiana usunie problem dostępności środków w niewłaściwym, w ocenie Parlamentu, terminie. Termin do którego banki i wnioskodawcy, spełniający kryteria do uzyskania kredytu albo pożyczki, mogą zawrzeć umowę o kredyt albo pożyczkę został określony na 30 listopada (wobec wcześniejszego 31 marca). W związku z wprowadzeniem nowego terminu należało przesunąć odpowiednio inne terminy, w tym termin do: złożenia wniosku, oceny zabezpieczenia kredytu oraz odwołania od decyzji odmownej w zakresie zabezpieczenia kredytu. W przedstawionym projekcie wprowadza się również dodatkowe stawki pożyczki lub kredytu w wysokości 800 i 1000 zł. Zaproponowane zmiany pozwolą na skuteczne wypełnienie podstawowego celu, w jakim ustanowiono instytucję kredytów i pożyczek studenckich, tj. skutecznej pomocy materialnej osobom nieposiadającym środków do podjęcia studiów.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów studenckich z dopłatami z Funduszu Pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Załącznik do Uchwały Nr 111/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 23 października 2014 roku REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW STUDENCKICH Z DOPŁATAMI Z FUNDUSZU POŻYCZEK I KREDYTÓW STUDENCKICH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Załącznik nr 1 1. 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Materiały szkoleniowe Biuro Prawne Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa e-mail: sekretariat@psrp.org.pl 1 POMOC MATERIALNA DLA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Treść ujednolicona Regulaminu z naniesionymi zmianami wprowadzonymi: zarządzeniem nr 145/2012 Rektora UP w Poznaniu z dnia 12 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem nr 100/2013 Rektora UP w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1)

USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 964. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193, z 2013 r. poz. 1567. 1), 2) o kredycie konsumenckim Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut

Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny Statut Obowiązuje od 1 lipca 2013 r. Z Tobą od A do Z Statut Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Statut

Bardziej szczegółowo