Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia nr 15/2014 Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z dnia 2 listopada 2014r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa dokumenty i zasady przyjmowania zgłoszeń kandydatów ubiegających się o udział w szkoleniach, kryteria rekrutacji i kwalifikacji uczestników szkoleń zwanych dalej Uczestnikami Projektu w ramach projektu Twoja droga do sukcesu realizowanego przez Gminę Miasta Toruń wraz z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu, Centrum Kształcenia Praktycznego w Toruniu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie i Zespołem Szkół w Jabłonowie Pomorskim w okresie od r. do r. 2. Projekt Twoja droga do sukcesu współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 3. Projekt ma charakter partnerski i jest realizowany przy współudziale: 1) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu 2) Zespołu Szkół w Jabłonowie Pomorskim 4. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby dorosłe zamieszkałe na terenie województwa kujawsko pomorskiego, spełniające w dniu przystąpienia do Projektu warunki i kryteria określone w niniejszym regulaminu. 2 Zakres wsparcia 1. W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące kursy: 1) Kurs komputerowy: zakres tematyczny: wyjaśnienie zagadnień związanych z obsługa komputera, poruszaniem się świecie Internetu (np. wykorzystanie Internetu jako narzędzia poszukiwania pracy), opracowywanie użytkowych dokumentów tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych oraz i ich wydruk, wykorzystanie technologii IT do użytku codziennego m.in. zakupy, poczta elektroniczna, internetowe konto bankowe) program obejmuje 60 godzin zajęć dla uczestnika 2) Kurs językowy: kurs językowy (j. angielski i j. niemiecki) jest nastawiony na komunikację, nowe słownictwo dotyczące bliskich życiu spraw np. robienie zakupów, zamawianie dań w restauracji, porozumiewanie się na lotnisku czy dworcu, opowiadanie o sobie, swojej rodzinie i mieszkaniu ułatwienie osobom dorosłym zaistnienie na europejskich rynkach pracy

2 program obejmuje 100 godzin zajęć dla uczestnika 3) Kurs Opiekunka dziecięca przygotowanie osób dorosłych do pracy z dzieckiem ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka program obejmuje 100 zajęć na grupę 4) Kurs Umiejętności Zawodowych Pracownik administracyjny z obsługa programu kadrowo płacowego zajęcia umożliwiające zdobycie wiedzy i umiejętności wymaganych do pracy w charakterze pracownika administracyjno biurowego oraz zapoznanie z podstawami obsługi programu kadrowo płacowego zgodne efektami kształcenia PKZ(A.m) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik spedytor, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik administracji, technik handlowiec, technik księgarstwa określonymi w programie nauczania dla zawodu technik administracji (334306) program obejmuje 95 godzin zajęć na grupę 5) Kurs przewodnika zajęcia umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu m.in.: historii Polski, geografii turystycznej Polski, ochrony przyrody i środowiska w Polsce oraz przepisów prawnych z turystyce. Nabyte umiejętności pozwolą uzyskać dodatkowy zawód program obejmuje 74 godziny zajęć na grupę 6) Kurs kulinarny z elementami carvingu kurs obejmuje omówienie nowych trendów w gastronomii oraz praktyczne warsztaty kulinarne m.in. sztuka dekorowania ciast, wykonywanie różnych elementów dekoracyjnych z warzyw i owoców z wykorzystaniem sprzętu do carvingu, elementy cateringu) program obejmuje 60 godziny zajęć na grupę 7) Kurs maturalny zajęcia systematyzują i utrwalają wiedzę niezbędną do zdania egzaminu maturalnego; na kursie zostaną przeprowadzone zajęcia po 50 godzin zajęć z matematyki, j. polskiego oraz j. niemieckiego lub j. rosyjskiego program obejmuje 200 godzin zajęć na grupę (150 godzin zajęć dla jednego uczestnika) 8) Kurs Wykwalifikowany kierowca kategorii C+E kurs umożliwi zdobycie prawa jazdy kategorii C + E, która uprawnia do prowadzenia pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu), łącznie z przyczepą (przyczepami). program obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne 9) Doradztwo zawodowe wsparcie organizowane na etapie prowadzenia rekrutacji 10) Terminy oraz miejsca odbywania się poszczególnych zajęć określa harmonogram zajęć udostępniony uczestnikom po zakończeniu rekrutacji. (dostępny na stronie internetowej i w sekretariacie szkoły). 11) Zwrot kosztów dojazdu dla uczestników w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. 3 Kryteria uczestnictwa w kursach 1. W projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające wymagane kryteria kwalifikacyjne. 2. Formalne kryteria kwalifikacyjne są następujące:

3 1) Kandydat musi być mieszkańcem województwa kujawsko-pomorskiego (tzn. osoby, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) 2) Kandydat może legitymować się maksymalnie wykształceniem średnim. 3) Kandydat w dniu złożenia wniosku musi mieć ukończone 18 lat i nie więcej niż 64 lata (kandydaci w wieku lata muszą być osobami nieuczącymi się). Kandydat w wieku powyżej 64 roku życia może przystąpić do projektu, bez względu na ich status na rynku pracy, o ile zadeklaruje gotowość do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. 3. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne wymagane są od kandydatów na kurs Wykwalifikowany kierowca i obejmują: a. wiek co najmniej 21 lat b. posiadanie prawa jazdy kategorii B 4. Podstawą kwalifikowania osób do poszczególnych form wsparcia w ramach projektu będzie spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych oraz złożenie poprawnie wypełnionych formularzy rekrutacyjnych dla uczestników wsparcia określonych niniejszym regulaminem. 5. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc decydują kryteria określone w ustawie o systemie oświaty, tj.: a. wielodzietność rodziny kandydata, b. niepełnosprawność kandydata, c. niepełnosprawność dziecka kandydata, d. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, e. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata, a następnie kolejność wpływu poprawnie wypełnionych i kompletnych dokumentów rekrutacyjnych na daną formę wsparcia. 6. Kryteria, o których mowa w ust. 5, mają jednakową wartość po 1 punkcie. 7. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż miejsc, po zastosowaniu kryteriów określonych w ust. 5 zostanie sporządzona lista rezerwowa, celem uzupełniania uczestników na wypadek ewentualnej rezygnacji z udziału z projektu zakwalifikowanych osób i wpisanych na listę podstawową. 4 Procedura rekrutacji kandydatów na szkolenia 1. Informacja o dacie rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń dostępna będzie na stronie internetowej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie oraz na tablicy ogłoszeń i w sekretariacie szkoły. 2. Rekrutacja przeprowadzana jest dwukrotnie w czasie trwania projektu. Kolejne edycje rekrutacji przeprowadzane są odpowiednio w 2014 i 2015 roku. 3. Rekrutacja kończy się z upływem 14 dni kalendarzowych, liczonych od dnia ogłoszenia naboru. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą podlegały dalszej ocenie kwalifikacyjnej. 4. Nabór kandydatów do udziału na kursach odbywa się na podstawie złożenia przez kandydatów kompletu dokumentów wymaganych na daną formę wsparcia.

4 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, to w szczególności: 1) Karta zgłoszeniowa do udziału w projekcie Twoja droga do sukcesu składają wszyscy kandydaci do udziału w projekcie(załącznik nr 1 do regulaminu) 2) Oświadczenie uczestnika projektu (załącznik nr 2 do regulaminu) 3) Deklaracja uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 3 do regulaminu) 4) Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia prawa jazdy kategorii B składają kandydaci na kurs Wykwalifikowany kierowca kategorii C+E" 5) Deklaracja gotowości do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie składają kandydaci w wieku powyżej 64 roku życia (załącznik nr 4 do regulaminu) 6) Oświadczenie o spełnianiu kryteriów określonych w art. 20 g ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty (załącznik nr 5 do regulaminu) 7) Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (załącznik nr 6 do regulaminu) 8) Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 7 do regulaminu) 6. Formularze rekrutacyjne oraz terminy ich składania dostępne są na stronie internetowej i w sekretariacie szkoły oraz w miejscu organizacji zajęć. 7. Dokumenty rekrutacyjne można składać: osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie, ul. Sienkiewicza 1a, Żnin, w ciągu 21 dni kalendarzowych liczonych od dnia rozpoczęcia naboru oraz w miejscach wskazanych przez Beneficjenta. 6. Kwalifikacja Beneficjentów Ostatecznych dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną złożoną z personelu kluczowego projektu. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół. 7. Po zakończeniu procedury rekrutacyjnej Komisja rekrutacyjna sporządzi, w formie załączników do protokołu, listę zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do projektu, a następnie listę przyjętych na dana formę wsparcia oraz listę rezerwową. 8. Wszystkie osoby, które złożyły kompletne dokumenty rekrutacyjne zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji pisemnie, dodatkowo listy uczestników zostaną wywieszone na szkolnej tablicy ogłoszeń. 9. W przypadku zakwalifikowania uczestnika, który nie spełni określonymi zewnętrznymi przepisami wymagań zostaje on skreślony z listy przyjętych, a na listę przyjętych zostaje wpisany kolejny kandydat z listy rezerwowej. 10. W razie trudności z rekrutacją realizator projektu przewiduje przedłużenie terminów składania dokumentacji rekrutacyjnej lub nabór uzupełniający. 11. Nabór uzupełniający przeprowadzany będzie w terminach wskazanych przez Beneficjenta w oparciu o kryteria określone w niniejszym regulaminie. 5 Prawa i obowiązki uczestników 1. Udział w projekcie jest dla uczniów bezpłatny, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Kandydata we wniosku wskazuje jedną formę wsparcia. Istnieje możliwość udziału kandydata w więcej niż jednej formie wsparcia tylko w przypadku wolnych miejsc i po przeprowadzeniu naboru uzupełniającego. 3. Realizator projektu zapewnia uczestnikom projektu:

5 pomoce dydaktyczne poczęstunek 4. Uczestnik projektu ma prawo zgłaszać realizatorowi projektu swoje uwagi i opinie dotyczące przeprowadzanych działań, w tym oceniać pracę wykładowców, celowość i przydatność form wsparcia oraz sposób ich realizacji.. 5. Udział w zajęciach i wyjazdach dla poszczególnych form wsparcia jest obowiązkowy. Każdy uczestnik zobowiązany jest do punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach potwierdzonego każdorazowo na liście obecności i/lub w dzienniku zajęć. 6. Warunkiem otrzymania certyfikatu/zaświadczenia udziału w projekcie jest: udział uczestnika na zajęciach przewidzianych dla danej formy wsparcia w liczbie godzin wymaganych przez organizatora udział uczestnika z listy rezerwowej w co najmniej 50% godzin zajęć przewidzianych dla danej formy wsparcia, zaliczenie wymaganych egzaminów lub testów 7. Skreślenie z listy uczestników projektu następuje, gdy: a) uczestnik przerwał udział w projekcie, b) nastąpiło inne zdarzenie inne losowe wydarzenia 8. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności uczestnik, który zostaje skreślony z listy uczestników projektu oddaje otrzymane materiały dydaktyczne. Zostaną one przekazane osobie z listy rezerwowej. 9. W przypadku rezygnacji uczestnik zobowiązany jest pisemnie w terminie 14 dni powiadomić realizatora projektu o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny rezygnacji. 10. Uczestnik jest zobowiązany do wypełniania testów wiedzy oraz ankiet ewaluacyjnych i innych wymaganych dokumentów w trakcie realizacji projektu jak i udziału w procesie ewaluacji nadzorowanej przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym. 11. Uczestnik jest zobowiązany do bieżącego informowania o zmianach w danych teleadresowych. 12. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 6 Zasady refundacji kosztów dojazdu 1. Dofinansowaniem kosztów dojazdów w obie strony z miejsca zamieszkania do miejsca przeprowadzania kursu będą objęte osoby w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 2. Warunkiem uzyskania refundacji kosztów dojazdu jest: 1) zamieszkanie poza miejscowością, w której realizowany jest kurs 2) złożenie wniosku wraz z załącznikami potwierdzającymi trudną sytuację materialną lub życiową (załącznik nr 8 do regulaminu) 3) akceptacja komisji rekrutacyjnej 3. Dofinansowanie polega na refundacji kosztów dojazdów najtańszymi publicznymi środkami transportu zbiorowego na danej trasie.

6 4. W uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe skorzystanie z transportu zbiorowego, rozliczanie kosztów dojazdu może nastąpić poprzez dofinansowanie poniesionych kosztów prywatnym środkiem transportu po uprzedniej zgodzie Komisji Rekrutacyjnej. 5. Refundacji podlegają koszty dojazdów, o których mowa w ust. 3 i 4, na trasie, która jest możliwie najkrótszym i najdogodniejszym przejazdem. 6. Uczestnik występuje o refundację kosztów dojazdów składając oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów dojazdów publicznymi środkami transportu zbiorowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszego regulaminu lub oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów dojazdów prywatnym środkiem transportu według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do niniejszego regulaminu. 7. Do oświadczenia o wysokości poniesionych kosztów dojazdów publicznymi środkami transportu zbiorowego należy załączyć co najmniej jeden dokument potwierdzający poniesienie wydatków związanych z dojazdami np. bilety, paragony, faktury. 8. Do oświadczenie o wysokości poniesionych kosztów dojazdów prywatnym środkiem transportu należy załączyć: 1) Prawo jazdy (kserokopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem) 2) Dowód rejestracyjny pojazdu (kserokopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem) 3) Oświadczenie w sprawie użyczenia pojazdu (oryginał), jeżeli uczestnik nie jest właścicielem samochodu - załącznik nr 11 do regulaminu 9. Refundacja kosztów dojazdów poniesionych prywatnymi środkami transportu obliczana będzie według iloczynu średniej ceny biletów, ustalanej na podstawie cennika najtańszego przewoźnika komunikacji transportu zbiorowego, na danej trasie oraz liczby kilometrów przejechanych w ramach dojazdu możliwie najkrótszą trasą. 10. Refundacja kosztów dojazdów następuje po zweryfikowaniu dokumentów w terminie określonym przez organizatora. 11. Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia będzie dokonywany w kasie realizatora w terminie przez niego wskazanym. 12. Refundacja kosztów dojazdu następuje pod warunkiem dostępności środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie projektu. 7 Przepisy końcowe 1. Nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją projektu sprawował będzie asystent koordynatora projektu, kierownik szkolenia, pracownik administracyjno - biurowy przy współpracy nauczycieli prowadzących zajęcia. 2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje koordynator projektu. 3. Regulamin obowiązuje w okresie trwania projektu od r. do r. Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Joanna Purczyńska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauczanie z pasją! I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt Nauczanie z pasją realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX, Działania

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie.

1. Informacje o projekcie. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość 1. Informacje o projekcie. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik do Uchwały nr IV/51/11/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 roku Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku VI edycja realizowanego

Bardziej szczegółowo

Teraz Ty obierz kurs na sukces!

Teraz Ty obierz kurs na sukces! REGULAMIN PROJEKTU Teraz Ty obierz kurs na sukces! 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Teraz Ty obierz kurs na sukces! realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PUP w Iławie Nr 2/2015 z dnia 26.01.2015 r. REGULAMIN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W IŁAWIE ORAZ

Bardziej szczegółowo