REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA"

Transkrypt

1 Dot. realizacji Projektu Zawodowy sukces program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola nr POKL /11. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego Grota w Opolu Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie pn. Zawodowy sukces - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola (dalej zwany Projektem) w ramach działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Urząd Miasta Opola oraz szkoły zawodowe funkcjonujące w Opolu. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. I. Postanowienia ogólne. 1. Do udziału w projekcie mogą ubiegać się uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego Grota w Opolu, Opole, ul. Kościuszki 43; z klas uczących się w zawodzie technik logistyk, technik ekonomista oraz technik handlowiec, którzy ukończyli (ukończą) 16 lat w 2012 r.; 2. Projekt obejmuje następujące zadania: a) Warsztaty z doradztwa edukacyjno - zawodowego Aktywny na rynku pracy b) Praktyki zawodowe u pracodawcy c) Kurs rachunkowości budżetowej d) Kurs z wykorzystania technik komputerowych w pracy logistyka e) Kurs prawa jazdy kat. C f) Kurs kasjerów walutowych g) Kurs Płatnika h) Kurs ECDL Komputerowe Prawo Jazdy i) Zajęcia dodatkowe dla uczniów klas czwartych j) Dodatkowe Ekologia w ekonomii 3. Beneficjenci mają prawo udziału w jednym, dwóch lub maksymalnie trzech zadaniach jednocześnie. 4. Zadanie dotyczące : a) Doradztwa edukacyjno zawodowego Aktywny na rynku pracy jest przeznaczone dla 40 osób. Kwalifikacja beneficjentów odbędzie się na podstawie wypełnionych przez nich formularzy zgłoszeniowych i deklaracji uczestnictwa b) Zadanie jest skierowane do uczniów wszystkich klas trzecich technik ekonomista (trzy klasy) i technik handlowiec (jedna klasa), według stanu na rok szkolny 2011/2012 do wyczerpania. b) Z każdej klasy zakwalifikowana zostanie zbliżona liczba uczniów (około 10 osób) pod warunkiem odpowiedniej liczby kandydatów c) W pierwszej kolejności będą przyjmowani uczniowie, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w jednym z kursów: kurs rachunkowości budżetowej, kurs Płatnika, kurs kasjera walutowego

2 d) Liczba godzin w ramach 1 grupy: 8 godzin lekcyjnych/ na osobę; 5. Zadanie dotyczące : a) Praktyk zawodowych u pracodawców przeznaczone jest dla 10 osób (5 osób w zawodzie technik ekonomista, 5 osób w zawodzie technik logistyk). nich formularzy zgłoszeniowych i deklaracji uczestnictwa ekonomista uczestniczący w ch Ekonomia w ekologii (5 osób) oraz uczniowie klas drugich technik logistyk, uczestniczący w kursie komputerowym dla logistyków (5 osób), według stanu na rok szkolny 2011/2012 do wyczerpania c) liczba godzin praktyk zawodowych na osobę: 42 godziny d) praktyki będą odbywać się przez kolejnych 6 dni po przeciętnie 7 godzin dziennie (dopuszcza się przerwy w dniach odbywania praktyk zawodowych, z przyczyn po stronie pracodawcy i po uzgodnieniu ze szkołą, przy czym łączna liczba dni praktyk musi wynieść 6 dni); 6. Zadanie dotyczące : a) Kursu księgowości budŝetowej jest przeznaczone dla 14 osób. nich formularzy zgłoszeniowych i deklaracji uczestnictwa ekonomista, w drugiej klas drugich w tym zawodzie (według stanu na rok szkolny 2011/2012) do wyczerpania c) Z każdej klasy trzeciej zakwalifikowana zostanie zbliżona liczba uczniów (około 4-5 osób) pod warunkiem odpowiedniej liczby kandydatów d) Liczba godzin w ramach 1 grupy: 55 godzin lekcyjnych/ na osobę; 7. Zadanie dotyczące : a) Kursu Płatnika jest przeznaczone dla 28 osób (z podziałem na dwie grupy). nich formularzy zgłoszeniowych i deklaracji uczestnictwa ekonomista (według stanu na rok szkolny 2011/2012), nie biorący udziału w kursie rachunkowości budŝetowej do wyczerpania c) Z każdej klasy trzeciej zakwalifikowana zostanie zbliżona liczba uczniów (około 8-10 osób) pod warunkiem odpowiedniej liczby kandydatów d) Liczba godzin w ramach 1 grupy: 25 godzin lekcyjnych/ na osobę; 8. Zadanie dotyczące : a) Kursu kasjerów walutowych jest przeznaczone dla 14 osób (jedna grupa). Kwalifikacja beneficjentów odbędzie się na podstawie wypełnionych przez nich formularzy zgłoszeniowych i deklaracji uczestnictwa handlowiec (według stanu na rok szkolny 2011/2012) do wyczerpania c) Liczba godzin w ramach 1 grupy: 25 godzin lekcyjnych/ na osobę; Strona 2 z 5

3 9. Zadanie dotyczące : a) Kursu ECDL Komputerowe Prawo Jazdy jest przeznaczone dla 14 osób (jedna grupa). Kwalifikacja beneficjentów odbędzie się na podstawie b) W pierwszej kolejności będą przyjmowani uczniowie klas drugich technik ekonomista (według stanu na rok szkolny 2011/2012) do wyczerpania c) Z każdej klasy drugiej zakwalifikowana zostanie zbliżona liczba uczniów (około 4-5 osób) pod warunkiem odpowiedniej liczby kandydatów d) Liczba godzin w ramach 1 grupy: 60 godzin lekcyjnych/ na osobę; 10. Zadanie dotyczące : a) Kursu z wykorzystania technik komputerowych w pracy logistyka przeznaczone jest dla 28 osób (dwie grupy). Kwalifikacja beneficjentów odbędzie się na podstawie wypełnionych przez nich formularzy zgłoszeniowych i deklaracji uczestnictwa b) W pierwszej kolejności będą przyjmowani uczniowie klas drugich technik logistyk, w drugiej klas trzecich w tym zawodzie (według stanu na rok szkolny 2011/2012) do wyczerpania c) Liczba godzin w ramach 1 grupy: 25 godzin lekcyjnych/ na osobę; 11. Zadanie dotyczące : a) Kursu prawa jazdy kat. C przeznaczone jest dla 6 osób. Kwalifikacja beneficjentów odbędzie się na podstawie wypełnionych przez nich formularzy zgłoszeniowych i deklaracji uczestnictwa b) W pierwszej kolejności będą przyjmowani uczniowie klas czwartych technik logistyk, w drugiej klas trzecich w tym zawodzie, męŝczyźni, według stanu na rok szkolny 2011/2012, posiadający prawo jazdy kat. b do wyczerpania c) Liczba godzin kursu: 59 godzin lekcyjnych/ na osobę; 12. Zadanie dotyczące : a) Zajęć dodatkowych dla uczniów klas czwartych przeznaczone jest dla 122 osób. Kwalifikacja beneficjentów odbędzie się na podstawie b) W ch mogą uczestniczyć uczniowie klas czwartych technik handlowiec, technik ekonomista i technik logistyk (według stanu na rok szkolny 2011/2012) do wyczerpania c) Przewiduje się podział uczestników na 5 grup według zawodów d) Liczba godzin w ramach 1 grupy: 24 godziny lekcyjne/ na osobę; e) W przypadku zawodu technik handlowiec przewidziano wymóg obowiązkowych zajęć z języka obcego zawodowego z podziałem na grupy (j. niemiecki, j. angielski) f) Ewentualne materiały edukacyjne dla beneficjentów zapewnia prowadzący 13. Zadanie dotyczące : a) Zajęć pozalekcyjnych Ekonomia w ekologii przeznaczone jest dla 26 osób spośród uczniów realizujących innowację programową związaną z zieloną gospodarką. Kwalifikacja beneficjentów odbędzie się na podstawie Strona 3 z 5

4 b) W ch mogą uczestniczyć uczniowie klas technik ekonomista (według stanu na rok szkolny 2011/2012) do wyczerpania c) Liczba godzin w ramach 1 grupy: 30 godzin lekcyjnych/ na osobę; 14. Uczestnictwo w Programie rozwojowym szkoły jest bezpłatne. II. Kryteria wyboru beneficjentów projektu oraz warunki ich uczestnictwa w projekcie. 1. Informacja o terminie rekrutacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły oraz tablicy informacyjnej szkoły. 2. Warunkiem ubiegania się o uczestnictwo w projekcie jest: 1) złożenie wypełnionego i podpisanego przez ucznia oraz, w przypadku uczniów niepełnoletnich, jego rodziców Formularza Zgłoszenia Udziału stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, 2) bycie uczniem klasy drugiej, trzeciej lub czwartej w zawodzie technik ekonomista, klasy trzeciej lub czwartej technik handlowiec lub klasy drugiej, trzeciej lub czwartej technik logistyk. 3. Ostatecznej rekrutacji uczestników dokonuje Komisja Rekrutacyjna, powołana Zarządzeniem Dyrektora szkoły. 4. Komisja Rekrutacyjna dokonuje wyboru uczestników wśród uprawnionych beneficjentów, na podstawie złożonych przez uczniów Formularzy Zgłoszeń, których wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 5. Zgłoszenia uczestnictwa po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. 6. Priorytetowo traktowane będą zgłoszenia osób spełniających poniższe kryteria (w podanej poniżej kolejności): a) młodzież z rodzin najuboższych (priorytetowo będą traktowani uczniowie o najniższych dochodach, dochód obliczany wg ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U nr 228, poz z późn. zm.) b) młodzież posiadająca dysfunkcje lub uzdolniona, na podstawie danych zawartych w opinii lub orzeczeniu poradni psychologiczno pedagogicznej, będących w posiadaniu szkoły, c) młodzież ze środowisk wiejskich, o utrudnionym dostępie do edukacji d) młodzież reprezentująca płeć stanowiącą mniejszość w strukturze danego zawodu, tj: - w przypadku zawodu technik ekonomista mężczyźni - w przypadku zawodu technik handlowiec mężczyźni - w przypadku zawodu technik logistyk kobiet e) kolejność zgłoszeń 7. Komisja Rekrutacyjna sporządza listę rezerwową osób, które nie zakwalifikowały się do udziału Lista ta będzie podstawą ponownej rekrutacji, w przypadku rezygnacji beneficjentów z udziału w projekcie z uwzględnieniem ust Informacja o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie poszczególnych beneficjentów zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej w szkole. 9. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Strona 4 z 5

5 10. Zakwalifikowany do udziału w projekcie uczeń zobowiązany jest do wypełnienia Deklaracji Uczestnictwa, którą stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 11. Skreślenie z listy uczestników projektu następuje, gdy: 1) uczeń rezygnuje ze szkoły, 2) opuścił powyżej 20% zajęć w danym module bez usprawiedliwienia, 3) przerwał udział w projekcie, 4) inne wydarzenia losowe. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności, uczeń który zostaje skreślony z listy uczestników projektu oddaje otrzymane materiały dydaktyczne. Zostaną one przekazane osobie z listy rezerwowej. 12. Beneficjenci mają obowiązek wykazania się 80% frekwencją udziału w ch w module. Niespełnienie powyższego warunku powoduje wykluczenie z projektu. 13. Istnieje możliwość usprawiedliwienia nieobecności na ch. III. Postanowienia końcowe. 1. Bieżące informacje na temat zajęć (w tym harmonogramy zajęć) w ramach projektu będą publikowane na stronie internetowej projektu oraz na tablicy informacyjnej w szkole. 2. Za kontakt z beneficjentami odpowiada koordynator szkolny zatrudniony w szkole. 3. Beneficjent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby projektu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Strona 5 z 5

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Definicje. Informacje ogólne

Definicje. Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w kursach zawodowych i targach edukacyjnych realizowanych w ramach projektu 1 Informacje o projekcie 1. Projekt (nr projektu WND-POKL.09.02.00-20-199/12

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu Załącznik do Zarządzenia nr 15/2014 Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żninie z dnia 2 listopada 2014r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Twoja droga do sukcesu 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start REGULAMIN PROJEKTU Pewny start Załącznik do Zarządzenia Nr 170/2014 z dnia 30 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młody Europejczyk porozumiem się z każdym, dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd

Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd Regulamin uczestnictwa w projekcie Inwestycja w przyszłośd 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/ Organizator Projektu/ Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

2 Informacje o projekcie

2 Informacje o projekcie Regulamin projektu "Europejskie staże kluczem do zawodowego sukcesu" realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy w ramach programu "Erasmus+" 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Nauka Języków Obcych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowa energia w nauczaniu 1 Postanowienia ogólne 1. Zawarte w Regulaminie uczestnictwa w projekcie sformułowania oznaczają: Beneficjent/Organizator projektu/projektodawca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego, realizowanego w roku szkolnym 2009/2010

Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego, realizowanego w roku szkolnym 2009/2010 Załącznik do Zarządzenia Nr 43/2009 Starosty Lipnowskiego z dnia 9 września 2009r. Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego, realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2014 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 stycznia 2014 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

Twoje miejsce na rynku pracy

Twoje miejsce na rynku pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Twoje miejsce na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

3) okresie realizacji projektu oznacza to czas realizacji projektu od 1 maja 2012 r. do 31 października 2014 r.;

3) okresie realizacji projektu oznacza to czas realizacji projektu od 1 maja 2012 r. do 31 października 2014 r.; Regulamin rekrutacji w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego /tekst jednolity i / 1 Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2013r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego 1.

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego 1. REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja jest TEB

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu Przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie.

1. Informacje o projekcie. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość 1. Informacje o projekcie. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 629/10 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 20.IV.2010 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Zarządzanie projektami zostań certyfikowanym Project Managerem Regulamin uczestnictwa, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w projekcie Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo