PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA 2009-2013"

Transkrypt

1 PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA

2 Spis treści CELE PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PRZEWIDYWANE REZULTATY 3 OCENA ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW 4 SZCZEGÓŁOWY OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ HARMONOGRAM REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ SZACUNKOWY BUDŻET PRZEWIDZIANY NA REALIZACJĘ PROGRAMU 5 PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCISKŁADOWYCH PROGRAMU 5 UZASADNIENIE REALIZACJI PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 5 ZAŁĄCZNIKI

3 I. CELE ORAZ PRZEWIDYWANE REZULTATY. Głównym celem Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Jarocińskiego na lata jest wprowadzenie i rozwój aktywnych form integracji społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie poprzez zastosowanie szczegółowych form wsparcia w grupie osób niepełnosprawnych, szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym. Opracowany program odnosi się do wielu dziedzin życia społecznego, co do których osoby niepełnosprawne napotykają na bariery funkcjonalne utrudniające pełne korzystanie z praw, a nawet wykonywania obowiązków obywatelskich. Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Jarocińskiego jest odpowiedzią na cel, jaki został nakreślony w Strategii Lizbońskiej dotyczący spójności społecznej i realizujący się w kształtowaniu nowego aktywnego państwa socjalnego. W tym wymiarze konieczne staje się inwestowanie w kapitał ludzki oraz kapitał społeczny, czyli inwestowanie w ludzi i w budowanie związków między nimi. Cele szczegółowe Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Jarocińskiego: 1. Zdiagnozowanie gotowości pracodawców do zatrudnienia osób niepełnosprawnych, 2. Promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych i walkę z dyskryminacją, 3. Poprawę jakości świadczonych usług, 4. Rozszerzenie oferty poradnictwa zawodowego i psychologicznego w zakresie kształtowania u osób niepełnosprawnych aktywnych postaw na rynku pracy, 5. Pomoc w uzyskaniu, podnoszeniu lub zmianie kwalifikacji w kierunkach wynikających z potrzeb rynku pracy, 6. Udzielanie pomocy młodzieży niepełnosprawnej w wejściu na rynek pracy, 7. Promocję zatrudnienia przy wykorzystaniu możliwości przewidzianych przez przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 8. Inspirowanie i wspieranie prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, 9. Zwiększenie potencjału zawodowego i możliwości uzyskania pracy przez osoby niepełnosprawne min. doradztwo, poradnictwo, 10. Szkolenia i warsztaty zarówno dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne jak również doradców, pracowników jednostek samorządu terytorialnego, 11. Rozwój usług w zakresie poszukiwania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, 12. Przeprowadzanie badań w obszarze rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych. 13. Propagowanie tworzenia i wspierania spółdzielni socjalnych, które mają na celu aktywizację zawodową i ułatwienie zaistnienia na rynku pracy bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, zwalnianych z zakładów karnych, uchodźców i osób niepełnosprawnych. 14. Prowadzenie stałego monitoringu potrzeb osób niepełnosprawnych. 15. Realizacja innych działań i projektów wg rozpoznanych potrzeb osób niepełnosprawnych. 16. Rozeznanie potrzeb mieszkańców. 17. Integracja społeczna osób niepełnosprawnych i ich otoczenia. 3

4 18. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. 19. Poprawa funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społecznościach lokalnych. 20. Wspieranie lokalnych inicjatyw. 21. Inicjowanie działań środowiskowych. Przewidywane efekty: 1. Poprawa dostępu do informacji, 2. Podejmowanie działań pomocowych, adekwatnych do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców powiatu, 3. Wzrost efektywności wykorzystania istniejących zasobów, 4. Wzrost jakości realizowanych zadań skierowanych do osób niepełnosprawnych i ich otoczenia 5. Zaangażowanie mieszkańców w działania samopomocowe, 6. Wzrost poczucia przynależności do danej społeczności i odpowiedzialności za procesy w niej zachodzące, 7. Realizacja działań inicjowanych i współorganizowanych przez lokalne społeczności, 8. Monitoring potrzeb środowiska, 9. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, 10. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. II. OCENA ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW. Realizatorem Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, z siedzibą przy ul. Szubianki 21. Zasoby kadrowe stanowi grupa pracowników pracujących w PCPR w Jarocinie oraz Zespół Projektu systemowego Lepszy start - wsparcie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. W celu realizacji Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych wykorzystywany będą zasoby PCPR w Jarocinie, oraz sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach w/w projektu systemowego. III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ. Szczegółowy opis planowanych działań stanowi załącznik nr 1 do programu i wynika z części 3.3 wniosku o dofinansowanie projektu systemowego Lepszy start - wsparcie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie na rok Co roku Program będzie aktualizowany o nowy opis planowanych działań. IV. HARMONOGRAM REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ. Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Jarocińskiego będzie realizowany w latach Harmonogram realizacji poszczególnych działań w 2008 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu i jest zgodny z harmonogramem projektu systemowego Lepszy start - wsparcie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie. 4

5 Co roku Program będzie aktualizowany o nowy harmonogram działań. V. SZACUNKOWY BUDŻET PRZEWIDZIANY NA REALIZACJĘ PROGRAMU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE KATEGORIE WYDATKÓW. Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych będzie realizowany w latach Szczegółowy budżet na rok 2009 stanowi załącznik nr 3 do Programu. Co roku budżet Programu będzie aktualizowany zgodnie z założeniami projektu systemowego Lepszy start - wsparcie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie VI. PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA REALIZACJĘ POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI SKŁADOWYCH PROGRAMU. Za realizację zadań w ramach Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Jarocińskiego odpowiada Zespół Projektowy, do obowiązków którego należy: - udział w przygotowaniu materiałów promocyjnych, - monitorowanie badań ankietowych, - organizowanie działań w ramach Programu we współpracy z pracownikami PCPR - współpraca z firmami zewnętrznymi, realizującymi działania w ramach Programu, - prowadzenie dokumentacji projektowej, - monitoring działań projektowych, - inne, wynikające z potrzeb związanych z realizacją projektu. - prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji. Nadzór merytoryczny i finansowy nad prawidłową realizacją Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych pełni Kierownik PCPR w Jarocinie. VII. UZASADNIENIE REALIZACJI PROGRAM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU JAROCIŃSKIEGO NA LATA Zgodnie z art. 19 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.) do zadań własnych powiatu o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Uchwałą nr XXXII/175/08 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 grudnia 2008 r. przyjęta została Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Jarocińskim na lata Zgodnie z art. 110 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej rada gminy biorąc pod uwagę potrzeby w zakresie pomocy społecznej opracowuje i kieruje do wdrożenia lokalne programy pomocy społecznej. 5

6 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Priorytecie VII dotyczy promocji integracji społecznej. Celem tego priorytetu jest zapewnienie dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Beneficjentem projektów systemowych w tym priorytecie jest powiatowe centrum pomocy społecznej, który może realizować projekt poprzez zastosowanie działań w ramach programu aktywności lokalnej. Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych stanowi część projektu systemowego Lepszy start - wsparcie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie Realizacja w/w Programu będzie sfinansowana ze środków na realizację projektu systemowego w ramach ustalonej alokacji przez Instytucję Pośredniczącą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dla Powiatu Jarocińskiego na lata

7 Załącznik nr 1 do Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Jarocińskiego na lata SZCZEGÓŁOWY OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ W 2009 ROKU Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych przewiduje realizację działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych. Zawarte w jego ramach Indywidualne Plany Działania (IPDz) będą obejmowały instrumenty aktywnej integracji realizowane w postaci: - aktywizacji edukacyjnej w formie: *kurs komputerowy zakończony zaświadczeniem dla 15 uczestniczek projektu w wymiarze 40 godzin tygodniowo (1godz.=45min). *kurs z zakresu kadr i płac z elementami instruktażu jak rozpocząć własną działalność gospodarczą w wymiarze 8 dni/64godziny;(1godz.=45min), - instrumenty aktywizacji społecznej w formie: *spotkania indywidualne z prawnikiem/doradcą zawodowym, na etapie ustalania Indywidualnych Planów Działania uczestniczki będą mogły zadeklarować swój udział w indywidualnych poradach prawnych lub zawodowych dla każdej 2 godziny spotkań indywidualnych. Spotkania z prawnikiem lub doradcą zawodowym *grupa wsparcia z doradcą zawodowym po zakończeniu modułu szkoleniowego, zajęcia mające na celu stopniowe usamodzielnienie podopiecznych oraz dalszą możliwość konsultacji ze specjalistą podejmowanych działań w ramach ścieżki reintegracji oraz podzielenia się doświadczeniami z innymi uczestniczkami projektu. Odbędą się 4 spotkania po 2 godziny, grupę poprowadzi doradca zawodowy. Dla uczestniczek zaplanowano poczęstunek (kawa, herbata, drobne ciastka) oraz zakup materiałów biurowych do zajęć. *warsztaty psychologiczno-doradcze - 5 dni (40 godzin; 1godzina=45min), mające na celu zniwelowanie barier psychologicznych, przedstawienie metod skutecznej komunikacji, sposobów radzenia sobie ze stresem, oraz nauczenie metod skutecznej autoprezentacji i przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy oraz tworzenia dokumentów aplikacyjnych. 3 dni zajęć z psychologiem (3dni x8godzin(45min.) i 2 dni z doradcą zawodowym (2dnix8godzin(45min.) Ze względu na specyfikę grupy projektowej, bierzemy pod uwagę konieczność zapewnienia opieki dzieciom uczestniczek projektu. Są to często matki 2-3 dzieci w wielu do lat, które wymagają opieki. Uczestniczkom Programu dojeżdżającym na zajęcia spoza Jarocina zostaną zwrócone koszty dojazdu dla nich i ich dzieci. (rozliczenie kosztów do wysokości ceny biletu PKS/MZK). Na potrzeby kursów zawodowych oraz warsztatów psychologiczno doradczych zostanie wynajęta sala szkoleniowa. Każda z uczestniczek projektu na początku otrzyma zestaw materiałów piśmienniczych (segregator, teczkę, notatnik, długopis itp.) W prasie oraz głównych instytucjach pomocowych na terenie powiatu pojawią się informacje o naborze do programu. Spośród osób które zgłoszą swój akces wytypowana zostanie grupa kwalifikująca się do udziału w projekcie z uwzględnieniem kryterium osobistych predyspozycji do dalszej aktywizacji zawodowej., Grupa ta zostanie zaproszona do dalszego etapu rekrutacji. Rekrutację przeprowadzą pracownicy oraz koordynator. Wykorzystany zostanie instrument oceny socjalnej (wg formularza dla potrzeb projektu). Podpisane zostaną Indywidualne Plany Działania w ramach Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych oraz deklaracje uczestnictwa w projekcie Lepszy start - wsparcie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie W czerwcu 2009 odbędzie się impreza integracyjna dla uczestników projektu w ramach Programu Aktywności Lokalnej i Programu integracji społ. i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz podopiecznych PCPR w Jarocinie (rodziny zastępcze i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych). Impreza o charakterze kulturalnym i sportowym mająca na celu integrację środowiska, wymianę doświadczeń oraz wspólną zabawę. Planowana liczba 100 uczestników. 7

8 W ramach imprezy planowane są konkursy z nagrodami, zabawa taneczna, atrakcje sportowe, poczęstunek. Organizacja imprezy zlecona zostanie firmie zewnętrznej. Działania w Programie Integracji Społecznej i Zawodowej realizowane w okresie od maja do grudnia 2009 r. Osób Niepełnosprawnych będą 8

9 Załącznik nr 2 do Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Jarocińskiego na lata CZAS TRWANIA PROGRAMU ORAZ HARMONOGRAM REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ W ROKU 2009 Program Aktywności Lokalnej Powiatu Jarocińskiego w 2009 roku będzie realizowany w okresie od maja do grudnia. Harmonogram działań: Nazwa zadania IV V VI VII VIII IX X XI XII Rekrutacja uczestników do Programu Przygotowanie i podpisanie Indywidualnych Planów Działania Realizacja Indywidualnych Planów Działania Spotkania indywidualne z prawnikiem/doradcą zawodowym Warsztaty psychologiczno-doradcze Grupa wsparcia z doradcą zawodowym Kurs kadrowo-płacowy Kurs komputerowy Impreza integracyjna Promocja działań w ramach Programu Monitorowanie działań w ramach Programu 9

10 Załącznik nr 3 do Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Powiatu Jarocińskiego na lata SZACUNKOWY BUDŻET PRZEWIDZIANY NA REALIZACJĘ PROGRAMU Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE KATEGORIE WYDATKÓW W ROKU 2009 Koszt Z tego z Z tego całkowity wnioskowanej ze środków dotacji własnych Nazwa zadania (w zł) (w zł) (w zł) Spotkania indywidualne z prawnikiem/doradcą zawodowym 2 250, ,00 0,00 Grupa wsparcia z doradcą zawodowym 1 190, ,00 0,00 Warsztaty psychologiczno-doradcze 6 000, ,00 0,00 Kurs kadrowo-płacowy , ,00 Kurs komputerowy , ,00 0,00 Impreza integracyjna 2 500, ,00 0,00 Wynajem sal szkoleniowych 6 480, ,00 0,00 Koszty dojazdu uczestniczek Programu 4 845, ,00 0,00 Koszty opieki nad dziećmi 4 820, ,00 0,00 Materiały dla uczestniczek Programu 450,00 450,00 0,00 Razem , , ,00 10

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/18(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego.

Realizacja projektu systemowego. w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Realizacja projektu systemowego pn. Mogę-Potrafię-Teraz w latach 2008-2010. Raport z badania ewaluacyjnego. Raport przygotowała: Katarzyna Jankowska pracownik merytoryczny ds. ewaluacji Rawicz 2010 Projekt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia.. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

2011 Dla Uczestników za: odwagę, wytrwałość, otwartość na zmiany...

2011 Dla Uczestników za: odwagę, wytrwałość, otwartość na zmiany... GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SADKACH Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucja pośrednicząca Urząd Marszałkowski Toruń Instytucja Regionalny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Elżbieta Olejnik Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo