ZASTOSOWANIE ARCHITEKTUR I TECHNOLOGII HYBRYDOWYCH W PROJEKTOWANIU SYSTEMÓW GIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE ARCHITEKTUR I TECHNOLOGII HYBRYDOWYCH W PROJEKTOWANIU SYSTEMÓW GIS"

Transkrypt

1 ZASTOSOWANIE ARCHITEKTUR I TECHNOLOGII HYBRYDOWYCH W PROJEKTOWANIU SYSTEMÓW GIS Stanisław STANEK, Małgorzata PAŃKOWSKA, Andrzej SOŁTYSIK, Mariusz ŻYTNIEWSKI Streszczenie: Niniejszy artykuł stanowi kontynuację powadzonych przez autorów badań dotyczących wykorzystania Systemów Informacji Przestrzennej we wspomaganiu zarządzania. W artykule autorzy przedstawili najważniejsze przesłanki dotyczące zaimplementowania najnowszych architektur systemowych i najnowszych technologii informatycznych w hybrydowych systemach GIS, tak aby mogły one być tym pełniej wykorzystane do wspomagania wielu dziedzin gospodarki. Celem artykułu było usystematyzowanie dostępnych informacji dotyczących systemów GIS, przedstawienie propozycji ich wykorzystania oraz wskazanie rozwiązań wspomagających ich budowę w postaci ontologii. Słowa kluczowe: GIS, systemy hybrydowe, systemy zintegrowane administracji publicznej. 1. Wprowadzenie Ciągły, szybki rozwój biznesu coraz częściej skłania firmy do wykorzystywania różnorodnych narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie. Rozbudowa starych rozwiązań ma jednak swoje granice - zarówno pod względem kosztów utrzymania, jak i ryzyka. Zawsze kiedyś przychodzi moment, w którym korzyści z wdrożenia nowego rozwiązania przewyższają korzyści z utrzymania systemu istniejącego. Rozwój współczesnej technologii komputerowej umożliwia powstanie i wykorzystanie w biznesie nowych rodzajów systemów informatycznych, zdolnych do analizowania bardzo dużej liczby danych, których analiza z użyciem tradycyjnych narzędzi jest niemal niemożliwa.[1] Do takich systemów należą Systemy Informacji Przestrzennej. 2. Systemy zintegrowane w zarządzaniu gminą Wprowadzenie technologii informatycznych do urzędów gminnych wiąże się z przebudową procedur administracyjnych i zadań realizowanych przez urząd. Zadania wynikają z przepisów prawa i z organizacji pracy urzędu. Zadania, procedury, repozytoria i przepływy informacyjne urzędu stanowią podstawę do modelowania systemu informacyjnego urzędu. Proces informatyzacji urzędu jest ewolucyjnym lub rewolucyjnym wprowadzaniem technologii informatycznych, które umożliwiają komputerowe przetwarzanie danych urzędu i generowanie decyzji. W wielu urzędach wykorzystywane są tym celu autonomiczne pakiety programów wspomagające funkcje kadrowo-płacowe, księgowe i podatkowe. Obecnie znane są programy dedykowane dla USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, gospodarki komunalnej. Programy te stanowią 450

2 niezależne systemy, ale należy zwrócić uwagę, że dane teleadresowe zawsze najbardziej aktualne w wydziale ewidencji ludności, wykorzystuje się w referatach podatkowych oraz pozostałych ewidencjach (gruntów, działalności gospodarczej, pojazdów). W przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych dla integracji danych przetwarzanych w różnych działach, wdrażane są zintegrowane systemy informatyczne, które wykorzystują bazy i hurtownie danych i zapewniają pełną integrację między wcześniej autonomicznymi systemami dziedzinowymi. Firmy informatyczne oferują systemy zintegrowane również dla urzędów administracji publicznej. Konieczne jest jednak, z jednej strony zapewnienie modułowej budowy tych systemów dla ochrony informacji sensytywnej, a z drugiej interoperabilności, by możliwy był przepływ informacji między urzędami różnych szczebli i różnej lokalizacji. Systemy zintegrowane administracji publicznej wyposażone są w systemy zarządzania dokumentacją i oparte o narzędzia klasy work flow, kontrolują obieg dokumentów i stan załatwienia spraw zapewniając dostęp do informacji w czasie rzeczywistym. Poza tym pożądane jest połączenie systemów zintegrowanych z systemami informacji przestrzennej. Przykładem zintegrowanego systemu zarządzania jednostką samorządu terytorialnego jest system STRATEG [6]. System ten ma budowę modułową. Ogólnie, wyróżnia się dwie grupy modułów. Moduły związane z systemem zarządzania dokumentacją i obsługą spraw, oraz moduły związane z zarządzaniem przestrzenią. W drugiej grupie program EWMAPA jest relacyjno-obiektowo-warstwowym programem grafiki komputerowej umożliwiającym prowadzenie graficznej bazy danych, edycję mapy numerycznej i opracowań graficznych. Jest to podstawa systemu informacji o terenie i zarządzania nim. Kolejnym przykładem są rozwiązania dla administracji samorządowej oferowane przez przedsiębiorstwo informatyczne Sygnity. Sygnity stanowiący zintegrowany system informatyczny obsługuje następujące obszary: finansowo-budżetowy, podatkowy, kadrowo-płacowy, gospodarowania mieniem, pozostałe ewidencje i rozwiązanie GIS (geo-urząd) oraz system e-urząd z podsystemami obiegu dokumentów, portalu i formularzy oraz brokera informacyjnego [7]. Zdecydowanie jednak, zintegrowane systemy informatyczne administracji publicznej nie obejmują modułów zarządzania informacją przestrzenną, czego przykładem jest system ISAT 2000 z firmy COIG Katowice, MAGISTRAT 2000 firmy Micomp, czy system zintegrowany Urząd z firmy Efect Software, Katowice. 3. Architektura Systemów Informacji Przestrzennej Rozpatrując teoretyczne rozważania dotyczące systemów informacji przestrzennej zawarte w liczącej się literaturze przedmiotu, można zauważyć, podobnie zresztą jak w rozważaniach dotyczących tradycyjnych systemów informatycznych, dwa odmienne stanowiska. Pierwsze z nich [np. 2] przyjmuje, iż Geograficzne Systemy Informatyczne i System Informacji o Terenie składają się z trzech podstawowych elementów: Danych (zbioru informacji), Sprzętu komputerowego, Oprogramowania. Dla odmiany drugie popularne stanowisko prezentowane chociażby przez [3], dodaje jako niezbędny element metody pracy z systemami oraz przyjmuje popularny ostatnio paradygmat definiujący użytkownika, jako jeden z elementów systemu. Według tej definicji System Informacji Przestrzennej powinien być rozumiany nie tylko jako kombinacja sprzętu i oprogramowania, której funkcjonalnym celem jest przetwarzanie 451

3 danych przestrzennych. GIS. Zgodnie z koncepcją systemową, w skład systemu wchodzi pięć wzajemnie powiązanych elementów: Dane, Sprzęt komputerowy, Oprogramowanie, Metody (zadania do realizacji), Zasoby ludzkie. Brak choćby jednego z tych podsystemów wyklucza sprawne działanie systemu jako całości. Koncepcję tą ilustruje rysunek 1. Rys. 1. Elementy systemu GIS. Źródło Myrda G.: GIS, czyli mapa w komputerze, Helion, Gliwice 1997 Podstawowym założeniem konstrukcyjnym leżącym u podstaw tego typu systemów jest gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i wszechstronna analiza danych geograficznych. Specyfika tych systemów polega na przetwarzaniu dwóch typów informacji, z natury odmiennych, natomiast w ramach systemów GIS logicznie powiązanych informacji przestrzennych pozwalających na jednoznaczne zlokalizowanie przy pomocy układu współrzędnych, cyfrowej reprezentacji obiektów geograficznych, takich, jak: drogi, rzeki, lasy, budynki itd., oraz tekstowych danych opisowych towarzyszących danym przestrzennym. W konsekwencji, jako że dla tych systemów specyficzne jest odniesienie do współrzędnych przestrzennych i geograficznych, praca z ich danymi wymaga możliwości przechowywania danych odniesionych przestrzennie w bazach, a także zapewnienia zestawu funkcji pozwalających na ich przetwarzanie [5]. Rozwijające się wciąż i wykorzystujące najnowocześniejsze architektury sprzętowo programowe systemy wspomagają sprawne funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i urzędów administracji publicznej. Informatyzacja dziedziny zarządzania wciąż sięga do nowych rozwiązań, wykorzystując wciąż drzemiący potencjał systemów informatycznych. Takim niewykorzystanym jeszcze w pełni potencjałem wydają się bazy przetwarzanych w czasie zbliżonym do rzeczywistego (czy nawet w czasie rzeczywistym) danych niosących swa zawartością informację przestrzenną i powiązane z nimi parametry dotyczące zagadnień demograficznych, czy statystycznych, pozwalających na dokonywanie wszechstronnych analiz przestrzennych, badanie trendów rozwojowych, wspomaganie bieżącej działalności administracji państwowej, samorządów terytorialnych, biznesu, czy wreszcie innych dziedzin życia poprzez dostarczanie aktualnych informacji o zjawiskach zachodzących na wybranych obszarach [4]. Ilość zastosowań narzędzi informatycznych we współczesnym świecie błyskawicznie rośnie. Coraz nowsze konfiguracje sprzętowe i coraz szybsze systemy operacyjne stwarzają 452

4 optymalne warunki dla rozwoju nowych kierunków zastosowań. Wśród tych nowych kierunków niebywałe znaczenie zaczynają mieć rozwiązania z dziedziny geoinformatyki. Ta dziedzina zastosowań obok tradycyjnych systemów GIS zajmuje się także projektami dotyczącymi wykorzystania baz danych, teledetekcji, kartografii, map cyfrowych, a także zastosowania urządzeń mobilnych, Internetu i GPS. W ten sposób rozwiązania na bazie systemów GIS mogą mieć coraz częstsze wdrożenia i wspomagać różne dziedziny życia codziennego. Blisko 80% funkcji realizowanych przez systemy informatyczne można odnieść do danych przestrzennych. Większość istniejących implementacji systemów informacji przestrzennej bazuje na oprogramowaniu tradycyjnie wykorzystywanym w systemach GIS. Oprogramowanie to jest bardzo zróżnicowane. Z jednej strony mamy do czynienia z olbrzymimi komercyjnymi aplikacjami, rozwijanymi i ewoluującymi przez długie lata, efektem czego poszczególne ich wersje różnią się od siebie w sposób diametralny, dzięki ogromnej ilości zainstalowanych dodatków i modyfikacji. Systemy te pracują wolno, są słabo modyfikowalne i nie ergonomiczne. Z drugiej zaś strony mamy do czynienia z projektami tworzonymi niejako jednorazowo na potrzeby konkretnego przedsięwzięcia, często przez małe zespoły programistyczne, bądź przez zespoły naukowe w ramach podejmowanych badań. Systemy tworzone w ramach tych projektów zazwyczaj bazują na darmowym oprogramowaniu typu OpenSource, dzięki czemu koszty takich systemów są minimalne. Pierwsza wymieniona grupa oprogramowania charakteryzuje się z jednej strony profesjonalnością i kompletnością opracowań, z drugiej jednak strony za rozwiązania takie trzeba zapłacić potężną cenę, wynikającą z konieczności zaimplementowania dużej ilości modułów ujednolicających i zapewniających kompatybilność z poprzednimi wersjami oprogramowania, czy też z różnymi możliwymi formatami zapisu danych, które podnoszą zdecydowanie cenę, przez co rozwiązania te przestają być konkurencyjne. Spośród ogromnej liczby zaimplementowanych funkcji użytkownik wykorzysta jedynie te, które odpowiadają jego wąskiej i wyspecjalizowanej dziedzinie, reszta natomiast, niejednokrotnie nigdy nie zostanie wykorzystana. Porównanie ceny współczesnego oprogramowania i jego rzeczywistego wykorzystania wydaje się w związku z tym dalece niekorzystne dla użytkownika. Jednakże ostatnie słowo dotyczące rozwiązań w tej dziedzinie wciąż nie zostało jeszcze wypowiedziane. Możliwe jest wciąż dalsze doskonalenie tych systemów i podnoszenie ich funkcjonalności poprzez połączenie z innymi nowoczesnymi technologiami. Tworzone w ten sposób duże hybrydowe systemy pozwalają wspomagać szersze grono użytkowników. Hybrydowe systemy typu GIS znajdują zastosowanie w najróżniejszych dziedzinach, lecz tylko w kilku z nich znalazły stałe miejsce. Dziedzinami, które korzystają na codzień z systemów GIS są przede wszystkim: Wszelkie zastosowania wymagające automatycznego tworzenia i publikowania map, zarówno tematycznych, jak i analitycznych. Zastosowanie GIS pozwala na wytwarzanie map dokładniejszych. Pozwala także na stworzenie specjalizowanych map, których zawartość oparta jest na jednej lub kilku warstwach z systemu GIS. Administracja państwowa, gdzie GIS może służyć jako system doradczy" przy podejmowaniu decyzji na szczeblu władz lokalnych lub państwowych. Poziomy podział administrowanego terenu na warstwy, zawierające praktycznie dowolne możliwe do odwzorowania parametry pozwala na jednoczesną analizę wielu warstw informacyjnych w praktycznie dowolnym układzie, co sprzyja podejmowaniu właściwych decyzji, uwzględniających problem kompleksowo, 453

5 Działalność gospodarcza, w której GIS umożliwia jednoczesną przestrzenną wizualizację danych związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pozwala to na rozwiązanie wszelkich problemów logistycznych. Badania marketingowe, gdzie analiza danych przestrzennych pozwala wybrać optymalną lokalizację przedsięwzięcia. Zarządzanie infrastrukturą przestrzenną, gdzie GIS, a konkretnie oprogramowanie AM/FM (ang.automated Mapping and Facility Management's), które są wyposażone w funkcje przydatne do obsługi infrastruktury technicznej. Geologia, a w szczególności wszelka działalność związana z poszukiwaniem i gospodarowaniem zasobami naturalnymi. W tej dziedzinie rola systemów geoinformatycznych polega na wykorzystaniu systemów interakcyjnych wykorzystujących telemetrię, zdjęcia lotnicze i satelitarne, oraz dostarczeniu specjalistycznych systemów pozwalających na jednoczesną analizę zdjęć i mapy. Transport, gdzie hybrydowe systemy GIS dostarczają wielu gotowych do wykorzystania zastosowań, takich jak np. modelowanie nasilenia ruchu, kontrola czasu przejazdu, określanie stanu nawierzchni dróg, obliczanie najkrótszych, najszybszych teoretycznie kanałów transportowych, planowanie nowych rozwiązań komunikacyjnych. Planowanie przestrzenne będące dziedziną, gdzie GIS znajdzie szczególne zastosowanie dając planistom dostęp do dużej liczby danych przestrzennych, które można przedstawić w dowolny sposób. Dodatkowo zaimplementowane w systemach GIS możliwości analityczne, a w szczególności modelowanie kartograficzne, pozwalają na znaczne przyspieszenie i usprawnienie procesu planowania. Monitoring pojazdów wykorzystywany głównie przez firm spedycyjne. Monitorowanie ruchu pojazdów dostarcza informacji o aktualnym położeniu pojazdów floty transportowej, pozwala na ochronę cennych ładunków, sprawne odzyskanie pojazdu w przypadku kradzieży, ochronę kierowcy i ładunku w przypadku napadu, prawidłowe zarządzenie realizacją nieoczekiwanych zamówień, kontrolowanie pracy kierowców. Dzięki monitoringowi ruchu pojazdów na głównych drogach w oparciu o systemy informacji geograficznej możliwe jest zarządzanie ruchem, rozładowywanie korków, planowanie alternatywnych szlaków transportowych. Itp. Ochrona środowiska naturalnego, gdzie systemy pozwalają na opracowywanie kompleksowych analiz wzajemnego oddziaływania wielu jego czynników. Systemy GIS umożliwiają zarówno gromadzenie danych o środowisku, jak i przeprowadzanie tych analiz, a także wizualizację wyników i publikowanie ich w postaci papierowej i elektronicznej. Urzędy skarbowe i inwentaryzacyjne gdzie możliwe jest wykorzystanie gotowych map niektórych warstw danego obszaru, co wspomaga efektywną kontrolę np. wielkości działek, położenia nieruchomości itd. Statystyka, a przede wszystkim demografia, gdzie GIS znajduje zastosowanie przy analizach przestrzennych z udziałem danych demograficznych i statystycznych, przy analizach, badaniu trendów rozwojowych, do wspomagania działalności różnych sektorów gospodarki poprzez dostarczanie aktualnych informacji o zjawiskach zachodzących na wybranych obszarach poprzez dodanie dodatkowego wymiaru przestrzennego zaimplementowanie jako dodatkowych warstw na elektronicznej mapie. 454

6 Badania i edukacja, gdzie systemy GIS mogą odegrać niepoślednią rolę obrazując w przestrzeni zjawiska i pozwalając przeprowadzać dowolne analizy.[więcej na ten temat w 2] Nowe implementacje systemów GIS stają się możliwe dzięki zastosowaniu w ich konstrukcji nowoczesnych narzędzi informatycznych i poprzez konsolidacje tradycyjnych systemów GIS z powszechnie znanymi i także doskonalonymi narzędziami takimi jak hurtownie danych, systemy sztucznej inteligencji, lokalne i rozległe sieci komputerowe, wykorzystanie elementów graficznych, prezentacji multimedialnych. W ten sposób geoinformatyka staje się dziedziną zajmującą się opracowaniem różnorodnych hybrydowych narzędzi wspierających zarządzanie przestrzenne. Aby zapewnić wszechstronne wspomaganie w określonych dziedzinach, zasadnym wydaje się oczekiwanie od architektur przeznaczonych do tworzenia rozwiązań GIS dostępnych na rynku, aby dostarczały kilku podstawowych funkcjonalności, wśród których można wyróżnić: Zapewnienie takiej systematyki danych ewidencyjnych, aby możliwe było skonstruowanie analiz, czy zestawień w postaci zhierarchizowanej struktury "od ogółu do szczegółu" (kraj -> województwo -> powiat -> gmina -> okręg-> osiedle -> ulica -> dom), która umożliwi agregację danych Prowadzenie jednej zintegrowanej bazy danych dla określonego obszaru, co powinno pozwolić na sprane zarządzanie i aktualizację przechowywanych danych z kontrolą poprawności topologicznej i opisowej, a dzięki temu na tworzenie kompleksowych analiz przestrzennych w określonym obszarze Gromadzenie danych graficznych i opisowych w bazie lub hurtowni danych co zapewni przechowywanie i zarządzanie wielowarstwową informacją przestrzenną, Możliwość swobodnego dostępu i dowolności przetwarzania, zarówno lokalnie jak i jako serwisu sieciowego, co pozwoli na udostępnianie i dostarczanie danych GIS w rozproszonym środowisku sieciowym, Zapewnienie spójności i integralności danych graficznych i opisowych, najlepiej zorientowanych obiektowo, Dostarczenie metod skutecznego wyszukiwania danych w oparciu o różnorodne kryteria, z wykorzystaniem metadanych, Przechowywanie i zarządzanie wielowarstwową informacją przestrzenną, Narzędzia do zarządzania i aktualizacji przechowywanych danych, Narzędzia do konwersji oraz ujednolicenia formatów danych dostępnych z różnych branż i różnych hurtowni i systemów baz danych, Mechanizmy dostępu do danych i generowania zapytań pozwalających na otrzymanie danych o oczekiwanej charakterystyce, W zastosowaniach komercyjnych, mechanizmy ochrony, kontroli dostępu, autoryzacji, rozliczeń. Dostęp do interfejsu graficznego z wbudowanym drzewem do hierarchicznego wyboru obiektów, pozwalającego na wizualizację i interaktywność poprzez automatyczne generowanie interaktywnych wizualizacji w postaci modyfikowalnych/edytowalnych obrazów, które mogą być dalej modelowane przez użytkownika, Narzędzia do budowy wspólnego interfejsu użytkownika do prezentacji danych w postaci wielowarstwowej, 455

7 Zapewnienie narzędzi do wizualizacji danych opisowych i graficznych w jednym wybranym środowisku graficznym, lub kilku zintegrowanych, możliwość połączenia grafiki rastrowo-wektorowej (mapa hybrydowa), Zapewnienie interoperacyjności technicznej (współdziałanie systemów), semantycznej (harmonizacja w zakresie danych i usług), organizacyjnej (współpraca i koordynacja między jej elementami). Konstrukcja części graficznej (mapy) wraz z częścią opisową (kartoteki, rejestry, dzienniki itp.), Dostęp do różnorodnych narzędzi pozwalających na budowę wspólnego interfejsu użytkownika do prezentacji danych w postaci wielowarstwowej, np. lokalny, sieciowy (internetowy), zewnętrzny (wzorowany i zgodny na którejś z wiodących aplikacji np. MicroStation), Automatyczne ładowanie na żądanie baz danych różnych typów, z różnych źródeł wraz z kontrolą ich poprawności podczas ładowania, Wprowadzanie zmian do elementów graficznych w połączeniu z automatyczną aktualizacją elementów opisowych, Dostarczenie narzędzi do konwersji oraz ujednolicenia formatów danych dostępnych z różnych branż i różnych hurtowni i systemów baz danych, Zapewnienie mechanizmów dostępu do danych i generowania zapytań pozwalających na otrzymanie danych o oczekiwanej charakterystyce, Zapis i odtwarzanie pełnej historii zmian danych graficznych i opisowych, W zastosowaniach komercyjnych, mechanizmy ochrony, kontroli dostępu, autoryzacji, rozliczeń. Kontrola uprawnień użytkowników do administrowania, modyfikacji, czytania i wydawania danych, Monitorowanie i archiwizowanie wydawanych dokumentów, Dostęp do danych w różnych postaciach (wyrysy, wypisy, wykazy itp.), w różnych układach współrzędnych, np. wydawanie współrzędnych punktów, Eksport danych do innych systemów graficznych i opisowych, np.: MSEG, EGB, EWOPIS, EWGRUN, RADIX wraz z historią zmian, Import danych z innych systemów graficznych np.: EW-MAPA, TERRABIT, AutoCad, MicroStation, Możliwość odtwarzania i odzyskiwania danych częściowo zagubionych, lub zniekształconych, na podstawie historii zmian. Eksport i import danych graficznych i opisowych w formatach SWDE, DXF SHP, Eksport, import części przestrzennej bazy danych do któregoś z podstawowych formatów baz danych (np.formatu MDB), Możliwość przeglądania danych w standardowym formacie bazy danych (np.mdb) przez instytucje i firmy geodezyjne przy pomocy niezależnej przeglądarki, Zasilanie innych systemów informacji przestrzennej (MGE, GeoGraphics), Wsadowe wprowadzanie zmian z rysunków modyfikowanych w czasie rzeczywistym przez użytkownika, Generacja map z bazy w różnych krojach np. obrębowym, sekcyjnym i dowolnym, różnych skalach np. 1:500,1:1000,1:2000,1:5000. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby obiektami zintegrowanymi w tego typu systemach stały się: interfejsy zapewniające dostęp do danych przestrzennych i ich dystrybucję (portale), 456

8 narzędzia do poszerzenia standardowych środków przekazu o elementy interakcyjne, np. interaktywna telewizja, elektroniczne wydawnictwa, rozwiązania hybrydowe, inteligentni agenci softwareowi, w tym agenci interfejsu pozwalający na wygodną i przyjazną komunikację systemu z użytkownikiem,[8] narzędzia do opracowywania interaktywnych, multimedialnych modułów dla bibliotek map cyfrowych, interfejsy do baz wiedzy i systemów zarządzania danymi umożliwiające automatyczne powiązanie graficznej reprezentacji mapy z analizą przestrzenną. Wykorzystując powyższe przesłanki tworzenia hybrydowych systemów informatycznych opartych na narzędziach GIS możliwe jest stworzenie repozytorium komponentów, mogących w przyszłości zapewnić bazę dla praktycznych implementacji w postaci gotowych aplikacji. Jednym z rozwiązań wspomagającym możliwość budowy systemów hybrydowych jest zastosowanie ontologii, jako elementu normującego proces reprezentacji wiedzy w systemie GIS. Do przykładowych ontologii pozwalających na reprezentację wiedzy systemu zaliczyć można lub DOLite with Spatial Relations [10]. Wizualizacja struktury ontologii DOLite with Spatial Relations zaprezentowana została na rysunku 2. Zastosowanie ontologii jako elementu definiującego strukturę wiedzy systemy, pozwala na łatwe włączanie elementów już istniejących ontologii z nowo tworzonymi rozwiązaniami. Przykładem takiego procesu jest zastosowanie elementu ontologii Wgs84 dla definiowania konceptu koordynaty. Przykład takiego połączenia reprezentuje rysunek 3. Rys. 2. DOLite with Spatial Relations Źródło: Opracowania własne na podstawie Rys. 3. Przykład rozszerzenia ontologii o koncept SpatcialThing ontologii Wgs84 Źródło: Opracowania własne. 457

9 Podsumowując, można stwierdzić, iż w dzisiejszej rzeczywistości narzędzia informatyczne wspomagają, lub wręcz stanowią podstawę istnienia wielu dziedzin życia. Systemy informatyczne stają się coraz bardziej złożone i coraz bardziej skomplikowane. Komponenty stanowiące podstawę ich budowy są coraz bardziej różnorodne. Odpowiednia konstrukcja poszczególnych modułów pozwala na ich coraz częstsze łączenie ze sobą. W ten sposób powstają systemy hybrydowe łączące w sobie wiele funkcjonalności przy wykorzystaniu wielu różnorodnych narzędzi informatycznych. Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na efektywne ich współdziałanie, co podnosi w znacznym stopniu ich funkcjonalność. W przyszłości można oczekiwać dalszego rozwoju systemów hybrydowych, które znajdować będą zastosowania w coraz większej ilości dziedzin życia Literatura 1. Stanek S., Zytniewski M., Soltysik A. (co-authors), Agent system application for geoinformation management at municipal office, Annals of Geomatics, Polish Association for Spatial Information, Vol VI, Number 2, Warsaw, Urbański J.: Zrozumieć GIS, Analiza informacji przestrzennej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Myrda G.: GIS, czyli mapa w komputerze, Helion, Gliwice Stanek S., Sołtysik A., Adamczewski T., Żytniowski M.: Wykorzystanie systemów agentowych do wspomagania systemów GIS Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. red. Knosala R. WNT, Warszawa Star J., Ester J.: Geographic Information Systems: An Introduction. Prentice Hall System STRATEG zintegrowany system zarządzania jednostka samorządu terytorialnego, 2008, 7. Sygnity competence on, 2008, 8. Stanek S., Pańkowska M., Żytniewski M.: Zastosowanie agentów oprogramowania w administracji publicznej w: Technologie Wiedzy w Zarządzaniu Publicznym 08, Konwersja Wiedzy, red. J.Gołuchowski, A.Frączkiewicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Prof. Dr hab. Stanisław STANEK Dr Małgorzata PAŃKOWSKA Dr Andrzej SOŁTYSIK mgr Mariusz ŻYTNIEWSKI Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych Zarządzania Akademia Ekonomiczna Katowice ul. 1 Maja

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników System Informacji Geograficznej (GIS: ang. Geographic Information System) system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Najbardziej oczywistą

Bardziej szczegółowo

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie kompetencje i zastosowania Zadania gmin zostały wyodrębnione na podstawie zapisów wybranych ustaw: Ustawa Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń.

Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Podsumowanie prac związanych z dostawą sprzętu i oprogramowania oraz szkoleń. Prezentacja funkcjonalności dostarczonego w ramach Projektu oprogramowania. Umowa nr 4/UM/WFGZGiK/2010 Przedmiot umowy Dostawa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH

SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH SYSTEM ZARZĄDZANIA BAZA DANYCH TOPOGRAFICZNYCH Dariusz Gotlib elementy koncepcji i technologii Jerzy Zieliński plany GUGiK Jachranka, 8 grudzień 2009 STOSOWANE POJĘCIA I SKRÓTY BDT = TBD = BDOT SZBDT=SZTBD=SZBDOT

Bardziej szczegółowo

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE

MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE MAPY CYFROWE I ICH ZASTOSOWANIE NYSA, dn. 24.10.2014r. Opracowanie: Marcin Dorecki Wiesław Fościak Mapa zasadnicza rozumie się przez to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne,

Bardziej szczegółowo

RELACYJNE BAZY DANYCH

RELACYJNE BAZY DANYCH RELACYJNE BAZY DANYCH Aleksander Łuczyk Bielsko-Biała, 15 kwiecień 2015 r. Ludzie używają baz danych każdego dnia. Książka telefoniczna, zbiór wizytówek przypiętych nad biurkiem, encyklopedia czy chociażby

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Systemu Informacji Przestrzennej w chmurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty System Informacji Przestrzennej znaczenie dla administracji publicznej System Informacji Przestrzennej jako lokalny/ponadlokalny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów GIS

Wprowadzenie do systemów GIS Wprowadzenie do systemów GIS TLUG 09.06.2007 1 GIS - co to w ogóle za skrót Geographical Information System System Ingormacji Geograficznej System Informacji Przestrzennej System Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Paweł Soczewski Warszawa, 10 kwietnia 2013 Modelowanie świata rzeczywistego Model pojęciowy - conceptual model

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o.

Rozwiązanie GIS dla mniejszego. miasta: model Miasta Stalowa Wola. Janusz JEśAK. Jacek SOBOTKA. Instytut Rozwoju Miast. ESRI Polska Sp. z o. o. Rozwiązanie GIS dla mniejszego miasta: model Miasta Stalowa Wola Instytut Rozwoju Miast Janusz JEśAK ESRI Polska Sp. z o. o. Jacek SOBOTKA Rybnik, 27-28 września 2007 Plan Prezentacji Geneza przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych Jacek Jania Plan prezentacji 1. Mapy tematyczne 2. Narzędzia do tworzenia map tematycznych 3. Rodzaje pakietów oprogramowania GIS 4. Rodzaje licencji

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta WYDZ. GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta www.kng.agh.edu.pl Karlova Studánka, 17-19 maja 2012 r. BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA UCZELNI WYŻSZEJ GEOPORTAL

Bardziej szczegółowo

ISDP w systemach geoinformatycznych dla Parków Narodowych

ISDP w systemach geoinformatycznych dla Parków Narodowych Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych ISDP w systemach geoinformatycznych dla Parków Narodowych Leszek Litwin III Warsztaty: GIS w PARKACH NARODOWYCH I OBSZARACH CHRONIONYCH, Zakopane, 2007

Bardziej szczegółowo

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA

Architektura TERYT GUS. EMUiA. EGiB. Pozostałe systemy ZSIN SZYNA USŁUG. EMUiA Aplikacja EMUIA Architektura Architektura TERYT GUS EMUiA EMUiA SZYNA USŁUG ZSIN EGiB Pozostałe systemy SZPRG ISOK Widok ogólny Wyszukiwanie obiektów - szybkie Wyszukiwanie obiektów - atrybutowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

MATRA II BGWM. Projekt MATRA II. Budowa modelu bazy danych katastralnych w Polsce. Paweł Tabęcki BGWM

MATRA II BGWM. Projekt MATRA II. Budowa modelu bazy danych katastralnych w Polsce. Paweł Tabęcki BGWM MATRA II Projekt MATRA II Budowa modelu bazy danych katastralnych w Polsce Paweł Tabęcki 1 MATRA II Dlaczego MATRA II? 2 Programy wykorzystywane do prowadzenia bazy opisowej ewidencji gruntów i budynków

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska w gminie

Ochrona środowiska w gminie Ochrona środowiska w gminie Wiedza o środowisku naturalnym jest warunkiem zmniejszenia ryzyka wystąpienia w nim szkód, zapewnia lepsze wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz umożliwia racjonalne kształtowanie

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.

TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04. TWORZENIE PRZESTRZENNYCH BAZ DANYCH W RAMACH REGIONALNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (RSIP WŁ) Łódź, 24.04.2015 Projekt Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacji Przestrzennej

Systemy Informacji Przestrzennej Systemy Informacji Przestrzennej Maciej Bednarski mbednarski@ispik.pl Cieszyn, 14 października 2010 Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. GLIWICE Krótka historia Instytutu Rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

HARMONIZACJA DANYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

HARMONIZACJA DANYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM HARMONIZACJA DANYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Nowe technologie w gospodarce przestrzennej Bytom, 13 stycznia 2012 Antoni Łabaj, SmallGIS INTERDYSCYPLINARNOŚĆ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Planowanie przestrzenne

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

STRATEG podstawowe informacje

STRATEG podstawowe informacje URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Baza System Demografia Monitorowania podstawowe Rozwoju informacje STRATEG podstawowe informacje Banki i bazy danych GUS Banki i bazy danych to wygodne narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą Lena Szymanek 1, Jacek Seń 1, Krzysztof Skibicki 2, Sławomir Szydłowski 2, Andrzej Kunicki 1 1 Morski

Bardziej szczegółowo

PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH

PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH Aneta Staniewska Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Plan

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BAZ DANYCH. 19. Perspektywy baz danych. 2009/2010 Notatki do wykładu "Podstawy baz danych"

PODSTAWY BAZ DANYCH. 19. Perspektywy baz danych. 2009/2010 Notatki do wykładu Podstawy baz danych PODSTAWY BAZ DANYCH 19. Perspektywy baz danych 1 Perspektywy baz danych Temporalna baza danych Temporalna baza danych - baza danych posiadająca informację o czasie wprowadzenia lub czasie ważności zawartych

Bardziej szczegółowo

Obligatoryjne i fakultatywne bazy danych SIT na przykładzie wdrożenia w Urzędzie Miasta Rybnika

Obligatoryjne i fakultatywne bazy danych SIT na przykładzie wdrożenia w Urzędzie Miasta Rybnika Obligatoryjne i fakultatywne bazy danych SIT na przykładzie wdrożenia w Urzędzie Miasta Rybnika Prezentację poprowadzą: Grzegorz Ignaciuk GIG/CADExpert Rudolf Besuch - Urząd Miasta Rybnika Geodeta Miejski

Bardziej szczegółowo

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r.

MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU. Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. MODEL INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ NA MAZOWSZU 1 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej 4 listopada 2015 r. ROZWÓJ IIP NA MAZOWSZU REALIZOWANE PROJEKTY Rozwój elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 151 Dział tematyczny VII: Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 152 Zadanie 31 System przetwarzania danych PSH - rozbudowa aplikacji do gromadzenia i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Projekt MSIP-GPW. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa. Seminarium podsumowujące projekt

Projekt MSIP-GPW. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa. Seminarium podsumowujące projekt Projekt MSIP-GPW Mazowiecki System Informacji Przestrzennej gmin i powiatów współdziałających w ramach województwa Seminarium i podsumowujące projekt Warszawa, 27.08.2008 2008 Sygnity Jeden z największych

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Ewidencja oznakowania w oparciu o system wideorejestracji.

Ewidencja oznakowania w oparciu o system wideorejestracji. Autorzy prezentacji: Piotr Domagała Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Ewidencja oznakowania w oparciu o system wideorejestracji. Trudne początki - opis liniowy, Trudne początki - opis liniowy, - wideorejestracja

Bardziej szczegółowo

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza Mateusz Troll Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Tomasz Gacek GISonLine S.C. Plan prezentacji 1. Informacje o projekcie 2. Składowe systemu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie danych ze spisów powszechnych do analiz geoprzestrzennych

Wykorzystanie danych ze spisów powszechnych do analiz geoprzestrzennych Janusz Dygaszewicz Główny Urząd Statystyczny Wykorzystanie danych ze spisów powszechnych do analiz geoprzestrzennych W Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. (PSR 2010) i Narodowym Spisie Powszechnym Ludności

Bardziej szczegółowo

GML w praktyce geodezyjnej

GML w praktyce geodezyjnej GML w praktyce geodezyjnej Adam Iwaniak Kon-Dor s.c. Konferencja GML w praktyce, 12 kwietnia 2013, Warszawa SWING Rok 1995, standard de jure Wymiany danych pomiędzy bazami danych systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce

Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce Akademia Rolnicza we Wrocławiu Normy serii ISO 19100 w geodezji i geoinformatyce Adam Iwaniak Alina Kmiecik Nowoczesne ODGIK - utopia czy rzeczywistość, Wisła 13-15 października 2006 Lata 80te Spectrum,

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

Budowa Systemu ZSIN. Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora CODGiK. Szymon Rymsza Główny specjalista GUGiK. Warszawa, 30.11-1.12.2015 r.

Budowa Systemu ZSIN. Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora CODGiK. Szymon Rymsza Główny specjalista GUGiK. Warszawa, 30.11-1.12.2015 r. Budowa Systemu ZSIN Jarosław Zembrzuski Zastępca Dyrektora CODGiK Szymon Rymsza Główny specjalista GUGiK Warszawa, 30.11-1.12.2015 r. Agenda spotkania 1. Rejestry włączone do ZSIN 2. Architektura ZSIN

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1

Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1 Wykład 13 Systemy Informacji Przestrzennej Systemy Informacji Przestrzennej 1 Mapa jako element Systemu Informacji Geograficznej Systemy Informacyjne Systemy Informacji przestrzennej Systemy Informacji

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP

Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP Waldemar Izdebski Tadeusz Knap GEO-SYSTEM Warszawa Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP System mapy numerycznej GEO-MAP jest oryginalnym oprogramowaniem opracowanym w całości przez firmę GEO-SYSTEM.

Bardziej szczegółowo

Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym

Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Statystyka publiczna źródłem wiedzy w programowaniu krajowym i regionalnym Janusz Witkowski OPOLSKA KONFERENCJA MONITOROWANIA I EWALUACJI POLITYKI PUBLICZNEJ doświadczenia przeszłości

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

CELE I TREŚCI NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE, WSPÓLNE DLA OBYDWU ŚCIEŻEK:

CELE I TREŚCI NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE, WSPÓLNE DLA OBYDWU ŚCIEŻEK: CELE I TREŚCI NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW PODYPLOMOWYCH STUDIÓW INFOBROKERSTWA I ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ I. PRZEDMIOTY PODSTAWOWE, WSPÓLNE DLA OBYDWU ŚCIEŻEK: 1. Informacja w nauce, społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ 1. Skąd wzięła się koncepcja stworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (dalej ZSIN)? Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego

Bardziej szczegółowo

System Gospodarka Odpadami System + aplikacja mobilna. www.sprint.pl

System Gospodarka Odpadami System + aplikacja mobilna. www.sprint.pl System Gospodarka Odpadami System + aplikacja mobilna Nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dzienik.Ustaw.2012.391 Przejęcie obowiązku organizacji odbioru odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Definicja i funkcje Systemów Informacji Geograficznej

Definicja i funkcje Systemów Informacji Geograficznej Definicja i funkcje Systemów Informacji Geograficznej Mateusz Malinowski Anna Krakowiak-Bal Kraków 17 marca 2014 r. Systemy Informacji Geograficznej są traktowane jako zautomatyzowana sieć funkcji, czyli

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone.

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone. - monitorowanie zgłoszeń serwisowych - kontrola pracy serwisantów - planowanie przeglądów i odbiorów - mobilna obsługa zgłoszeń - historia serwisowania urządzeń - ewidencja przepływu części serwisowych

Bardziej szczegółowo

HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI

HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI HARMONIZACJA DANYCH PRZESTRZENNYCH JERZY GAŹDZICKI PODSTAWOWE POJĘCIA (1) 1. Dane przestrzenne (dane geoprzestrzenne) dane bezpośrednio lub pośrednio odniesione do określonego położenia lub obszaru geograficznego

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

PORTAL ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Projekt pn. Wspomaganie Zarządzania Kryzysowego Zasobem Mapowym Miasta został sfinansowany ze środków unijnych

PORTAL ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Projekt pn. Wspomaganie Zarządzania Kryzysowego Zasobem Mapowym Miasta został sfinansowany ze środków unijnych PORTAL ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Projekt pn. Wspomaganie Zarządzania Kryzysowego Zasobem Mapowym Miasta został sfinansowany ze środków unijnych Całkowity koszt projektu wyniósł 1 467 560,00 zł. Dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I

Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I Zarządzanie wiedzą w instytucji naukowej cz. I Jolanta Przyłuska Dział Zarządzania Wiedzą IMP Łódź Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

PORTAL GEOSTATYSTYCZNY - GIS jako źródło informacji o terytorium i społeczeństwie

PORTAL GEOSTATYSTYCZNY - GIS jako źródło informacji o terytorium i społeczeństwie PORTAL GEOSTATYSTYCZNY - GIS jako źródło informacji o terytorium i społeczeństwie Janusz Dygaszewicz Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań GUS Statystyka publiczna od zawsze lokalizowała

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05 Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi przy wdrażaniu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej na przykładzie Bazy Adresowej

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacji Geograficznej ich rola i zastosowanie

Systemy Informacji Geograficznej ich rola i zastosowanie Systemy Informacji Geograficznej ich rola i zastosowanie Iwona Nakonieczna Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Geodezji i Kartografii Wrocław, ul. Dobrzyńska 21/23 Wydział Geodezji i

Bardziej szczegółowo

GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka

GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Katarzyna Teresa Wysocka STUDIUM PODYPLOMOWE SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GIS W SPISACH POWSZECHNYCH LUDNOŚCI I MIESZKAŃ WYKONANIE OPERATU PRZESTRZENNEGO DLA GMINY LESZNOWOLA Katarzyna Teresa Wysocka Opiekun pracy: Janusz

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS

Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Bąk Zintegrowany system wizualizacji parametrów nawigacyjnych w PNDS słowa kluczowe: PNDS, ENC, ECS, wizualizacja, sensory laserowe Artykuł opisuje sposób realizacji procesu wizualizacji

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności. społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej. Cele i ryzyko związane z realizacją Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

E R G O N O M I A W G O S P O D A R C E P R Z E S T R Z E N N E J

E R G O N O M I A W G O S P O D A R C E P R Z E S T R Z E N N E J ERGO dostarcza specjalistyczne systemy dziedzinowe do prowadzenia zintegrowanej gospodarki przestrzennej Demografia Gospodarka Komunalna Gospodarka odpadami Gospodarka Nieruchomościami Infrastruktura wod.-kan.

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI

ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI 1 ZAGADNIENIA HARMONIZACJI I INTEROPERACYJNOŚCI Ewa Janczar Z-ca Dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii UMWM 2 Konferencja Projektu BW Warszawa, 12 października 2012 r. Ustawa prawo geodezyjne i

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

MATRA II BGWM. Projekt MATRA II. system przetwarzania źródłowej informacji katastralnej. Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego

MATRA II BGWM. Projekt MATRA II. system przetwarzania źródłowej informacji katastralnej. Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego MATRA II BGWM Projekt MATRA II system przetwarzania źródłowej informacji katastralnej Krzysztof Mączewski Geodeta Województwa Mazowieckiego 1 BGWM Poziomy i funkcje informacyjne katastru nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Co, kto, kiedy, jak, gdzie? Metadane. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce

Co, kto, kiedy, jak, gdzie? Metadane. Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce Metodyka opracowania i stosowania metadanych w Polsce Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Metadane Metadane sumaryczny opis lub charakterystyka zbioru danych. Odpowiedź na pytania:

Bardziej szczegółowo

Rola systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków w i lokali w krajowej infrastrukturze danych przesztrzennych

Rola systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków w i lokali w krajowej infrastrukturze danych przesztrzennych Rola systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków w i lokali w krajowej infrastrukturze danych przesztrzennych Mapping and Geospatial Solutions Robert Widz Infrastruktura Danych Przestrzennych w

Bardziej szczegółowo

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB

System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB System ZSIN wyzwanie dla systemów do prowadzenia EGiB Szymon Rymsza Główny specjalista w projekcie ZSIN - Faza I Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 10-11.09.2015 r. Agenda spotkania 1. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą

Xway. Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą Xway Inne podejście do lokalizacji GPS obiektów mobilnych i zarządzania flotą prosty zakup: zainstaluj i korzystaj - brak umów! 3 lata transmisji GPRS na terenie Polski! aktywna ochrona pojazdu najwyższej

Bardziej szczegółowo

ug geoinformacyjnychnych na przykładzie

ug geoinformacyjnychnych na przykładzie Małgorzata Gajos Rozwój j usług ug geoinformacyjnychnych na przykładzie geoportalu Zakopane 25-28.09.2007 Geoinformacja Informacja uzyskiwana w drodze interpretacji danych geoprzestrzennych (dotyczących

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34

Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. Projektowanie oprogramowania cd. 1/34 Projektowanie oprogramowania cd. 2/34 Modelowanie CRC Modelowanie CRC (class-responsibility-collaborator) Metoda identyfikowania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Technologie numeryczne w kartografii. Paweł J. Kowalski

Technologie numeryczne w kartografii. Paweł J. Kowalski Technologie numeryczne w kartografii Paweł J. Kowalski Tematyka mapy numeryczne bazy danych przestrzennych systemy informacji geograficznej Mapa = obraz powierzchni Ziemi płaski matematycznie określony

Bardziej szczegółowo

o Center SAUTER Vision Center wszystko jak na dłoni.

o Center SAUTER Vision Center wszystko jak na dłoni. SAUTER AUT AU UTE E ER Visio Vision sio io o Center SAUTER Vision Center wszystko jak na dłoni. Nowoczesna automatyka budynkowa staje się coraz bardziej skomplikowana, ale dzięki SAUTER Vision Center,

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT

Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT Problemy i wyzwania analizy obszaru ICT Rafał Żelazny Główny Konsultant Zespołu ds. Wdrażania i Monitoringu Strategii Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 22.11.2013, TECHNOPARK

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS

Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS Zadanie nr 4.1: Oprogramowanie Geo Portal dla GIS System Informacji Przestrzennej Zamawiającego zawiera zasoby map cyfrowych połączone z bazą danych. System Informacji Przestrzennej Realizowany wraz z

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

IDRISI - WPROWADZENIE

IDRISI - WPROWADZENIE IDRISI - WPROWADZENIE Anna Krakowiak-Bal Mateusz Malinowski Kraków 27 kwietnia 2014 r. IDRISI jest jednym z najbardziej znanych i szeroko stosowanych programów z rodziny Systemów Informacji Geograficznej

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi

Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Konferencja Wspomaganie zarządzania zbiornikami zaporowymi Uniwersytet Śląski w Katowicach 12 lutego 2014 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana Baza Katastralna (ZBK) w Powiecie Piaseczyńskim

Zintegrowana Baza Katastralna (ZBK) w Powiecie Piaseczyńskim Zintegrowana Baza Katastralna (ZBK) w Powiecie Piaseczyńskim skim Anita Wierzejska Geodeta Powiatowy Powiatu Piaseczyńskiego Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego Dział Katastralnej Bazy

Bardziej szczegółowo

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego WYPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH METOD INTEGRACJI DANYCH KATASTRALNYCH, MAPY ZASADNICZEJ I BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MODERNIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

ERDAS ADE Suite edytor baz danych Oracle Spatial

ERDAS ADE Suite edytor baz danych Oracle Spatial ERDAS ADE Suite edytor baz danych Oracle Spatial III Konferencja naukowo-techniczna WAT i GEOSYSTEMS Polska, Serock, 12 czerwca, 2008 ERDAS, Inc. A Hexagon Company. All Rights Reserved Czym jest ERDAS

Bardziej szczegółowo

GIS w zwiększaniu aktywności obywatelskiej mieszkańców Gdańska. Krystyna Żochowska Biuro Informatyki

GIS w zwiększaniu aktywności obywatelskiej mieszkańców Gdańska. Krystyna Żochowska Biuro Informatyki GIS w zwiększaniu aktywności obywatelskiej mieszkańców Gdańska Krystyna Żochowska Biuro Informatyki 1. o systemie informacji przestrzennej, 2. zasoby miejskiego SIP w UMG, 3. organizacja wymiany zasobów

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością ProMoS Każde działanie można ująć w formie procesu i odpowiednio doskonalić. (W.E. Deming) ProMoS

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo