Podstawowe informacje o ofercie. Cena oferowanych akcji. Harmonogram oferty. Zasady składania zapisów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe informacje o ofercie. Cena oferowanych akcji. Harmonogram oferty. Zasady składania zapisów. 2010-11-19 www.bm.aliorbank."

Transkrypt

1 Podstawowe informacje o ofercie. Na podstawie Prospektu oferowanych jest do 3 mln sztuk akcji, w tym 1 mln sztuk akcji już istniejących serii A oraz 2 mln akcji serii B, będących akcjami nowej emisji. Akcje oferowane są inwestorom w następujących transzach: Transza Pracownicza obejmująca Akcji serii B Transza Otwarta obejmująca Akcji serii B Transza Instytucjonalna obejmująca Akcji, w tym Akcji serii A Akcji serii B Emisja Akcji serii B dojdzie do skutku w przypadku należytego subskrybowania co najmniej akcji serii B. Cena oferowanych akcji Przedział cenowy Emisji i Ceny Sprzedaży został ustalony na 3,80-4,10 PLN za akcję. Informacja o ustalonej Cenie Emisyjnej i Cenie Sprzedaży zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomości po przeprowadzeniu procesu tworzenia Księgi Popytu. Cena Akcji oferowanych w Transzy Otwartej i Instytucjonalnej będzie równa Cenie Emisyjnej, natomiast w Transzy Pracowniczej będzie równa 80% wartości Ceny Emisyjnej. Harmonogram oferty Data Wydarzenie Od 22 do 24 listopada Proces budowania księgi popytu 2010 r. 24 listopada 2010r. Planowany termin ustalenia i podania do publicznej wiadomości ceny emisyjnej i sprzedaży akcji 25 listopada 2010r. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na oferowane akcje 3 grudnia 2010r. Zakończenie przyjmowania zapisów na oferowane akcje Do 5 dni roboczych Planowany przydział oferowanych akcji po dniu zamknięcia publicznej subskrypcji Zasady składania zapisów Minimalna liczba Akcji Oferowanych, na którą inwestor będzie mógł złożyć zapis w Transzy Pracowniczej oraz Transzy Otwartej to 100 sztuk. Zapis na mniejszą liczbę akcji traktowany będzie jako nieważny. W przypadku nadsubskrypcji w ramach Transzy Otwartej oraz Transzy Pracowniczej, przydział akcji zostanie dokonany na zasadzie proporcjonalnej redukcji zapisów. Możliwość zapisania się na akcje pracownicze będzie przysługiwała jedynie osobom umieszczonym na Liście Pracowników sporządzonej przez Emitenta. Wstępna liczba osób uprawnionych do zapisów jest szacowana na ok osób. Wraz ze złożeniem zapisu na akcje w Transzy Pracowniczej, pracownik podpisuje umowę lock-up na wyłączenie zbywalności wszystkich przydzielonych mu akcji na okres 6 miesięcy od momentu dopuszczenia tych papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym

2 Podstawowe informacje o VOTUM VOTUM SA jest największą na polskim rynku kancelarią odszkodowawczą. Podstawową działalnością Spółki jest pomoc poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w pozyskaniu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych. Spółka oferuje kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych, specjalizując się w postępowaniach dotyczących roszczeń za szkody osobowe objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych. Branża kancelarii odszkodowawczych, którą reprezentuje VOTUM SA w ostatnich latach dynamicznie się rozwija. Atutami kancelarii są m.in.: aktywność w pozyskiwaniu klienta, szeroka obsługa w zakresie przygotowania materiału dowodowego, wynagrodzenie uzależnienie od efektu pracy i w rezultacie, znaczna konkurencyjność względem usług adwokatów i radców prawnych, a przede wszystkim dostępność usług dla szerokiego grona klientów. Kształt Grupy Kapitałowej VOTUM S.A. przedstawia się następująco: Nazwa spółki Przedmiot działalności Udział procentowy w kapitale VOTUM-RehaPlus S.A. Usługi rehabilitacyjne 78% VOTUM Centrum Odskodnenia, Usługi odszkodowawcze 100% a.s. VOTUM Centrum Odskodneni, a.s. Usługi odszkodowawcze 100% Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A.Łebek i Wspólnicy spółka komandytowa Usługi prawnicze i odszkodowawcze 99% Redeem sp. z o.o. Usługi windykacyjne 90% Akcjonariat Wyszczególnienie DSA Financial Group S.A. Struktura akcjonariatu przed emisją Struktura akcjonariatu po emisji* Ilość akcji % kapitału i głosów na WZ Ilość akcji % kapitału i głosów na WZ % ,50% Nolmanier Ltd % ,34% Andrzej Dadełło % ,17% Pozostali 0 0% ,00% RAZEM % ,00% *przy założeniu sprzedaży wszystkich oferowanych akcji Przewagi konkurencyjne Wysoko wykwalifikowany zespół ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w egzekwowaniu świadczeń od ubezpieczycieli, Wysoka skuteczność ponad 90% podjętych spraw kończy się pozytywnie,

3 Wyższe wartości uzyskanych odszkodowań zgodnie z danymi Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przeciętna wartość odszkodowania wypłaconego przez instytucję z tytułu odszkodowań w przypadku reprezentacji danej osoby przez kancelarię odszkodowawczą była dwukrotnie wyższa niż w przypadku występowania o odszkodowanie bez reprezentacji takiego podmiotu, Wynagrodzenie w ramach success fee Emitent pobiera wynagrodzenie w ramach tzw.success fee czyli tylko od wyegzekwowanych od ubezpieczyciela świadczeń, Pomoc w rehabilitacji klienci firmy VOTUM S.A., dzięki zaliczkom na poczet przyszłych uzyskanych od ubezpieczyciela świadczeń maja możliwość skorzystania z usług ośrodka rehabilitacyjnego jeszcze przed zakończeniem postępowania, Ogólnopolski zasięg działalności Emitent posiada odziały w 14 z 16 województw Polski. Łączna liczba współpracowników szacowana jest na ok. 140 aktywnych konsultantów i 130 współpracujących jednostek oraz około przedstawicieli, Efekty skali działalności wykorzystywanie efektów skali działalności pozwala na obniżenie kosztów stałych związanych z administracją, obsługą prawną, wyceną należnego świadczenia, kosztami procedur egzekwujących płatności od ubezpieczycieli itp., Pozyskiwanie klientów dzięki bezpłatnej infolinii oraz Internetowi możliwe jest dotarcie do dużej liczby potencjalnych klientów. Strategia Wdrożenie programu VIP poprzez wprowadzenie uproszczonych procedur w zakresie rozliczeń spraw oraz wprowadzenie pakietu dodatkowych świadczeń dla osób najbardziej poszkodowanych w wypadkach. Na ten cel Emitent przeznaczy do 1 mln PLN, Ekspansja na rynek czeski oraz osiągnięcie na nim pozycji lidera obsługi klientów po wypadkach komunikacyjnych (szkody osobowe). W tym celu Emitent zamierza dokapitalizować spółkę zależną utworzoną w Republice Czeskiej kwotą 0,444 mln PLN na rozwój struktur sprzedażowych oraz centrali spółki, Umocnienie pozycji rynkowej VOTUM-RehaPlus S.A. jako pierwszego w Polsce centrum rehabilitacji funkcjonalnej dla pacjentów z ciężkimi dysfunkcjami na tle neurologicznym poprzez zwiększenie liczby obsługiwanych pacjentów stacjonarnych (rozbudowa centrum) oraz /lub akwizycję (bądź utworzenie) ośrodków rehabilitacji ambulatoryjnej w celu poszerzenia oferty placówki krakowskiej. Na ten cel Emitent zamierza przeznaczyć od 4,9 do 7,5 mln PLN w zależności od przyjętej finalnej koncepcji rozwoju. Dokapitalizowanie nastąpi poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej. Wykorzystanie wpływów z Oferty cele emisji Emitent spodziewa się pozyskać w ramach Oferty Publicznej Akcji serii B środki w wysokości ok. 7,2 mln PLN (przy założeniu objęcia wszystkich oferowanych akcji serii B oraz ustaleniu ceny na poziomie maksymalnym 4,1 PLN za akcję i uwzględnienia ceny akcji w Transzy Pracowniczej na poziomie 3,28 PLN). Pozyskane środki z emisji VOTUM S.A. planuje przeznaczyć na: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce VOTUM-rehaPlus S.A. kwotą ok. 4,9 mln PLN, Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce VOTUM Centrum Odskodneni, a.s. w Brnie kwotą 0,44 mln PLN,

4 Rozbudowę systemu informatycznego dla działu sprzedaży, koszt 0,4 mln PLN, Wprowadzenie programy VIP, koszt 1,1 mln PLN. Przesłankami oferty Emitenta obok pozyskania środków na wyżej wymienione cele jest także: upublicznienie spółki jako element wiarygodności podmiotu wobec kontrahentów i instytucji finansowych oraz, element związania właścicielskiego kadry pracowniczej. Wybrane dane finansowe i prognozy na 2010 rok Wyszczególnienie 2009 Zmiana 2008 Zmiana 2007 r/r r/r Przychody netto ze sprzedaży ,9% ,6% produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) na działalności operacyjnej ,8% ,5% Zysk (strata) netto ,7% ,3% Aktywa razem ,1% ,7% Kapitał własny ,7% ,9% Spółka prognozuje w 2010 roku uzyskanie: Przychody netto ze sprzedaży Wynik operacyjny EBITDA Wynik netto jednostki dominującej Dane w tys. PLN. Czynniki ryzyka Pełna lista ryzyk została zawarta w Prospekcie emisyjnym. Sprzedaż akcji za pośrednictwem BM Alior Banku BM Alior Bank SA przyjmuje zapisy na sprzedawane w ofercie publicznej akcje VOTUM SA za pośrednictwem: a) Punktów Przyjmowania Zleceń, które lokalizację znaleźć można na b) Infolinii (w przypadku połączenia z telefonu stacjonarnego koszt za minutę połączenia liczony jest według taryfy lokalnej. W przypadku połączenia z telefonu komórkowego, koszt połączenia liczony jest według taryfy operatora sieci komórkowej. Szczegóły na c) Internetu Biuro Maklerskie Alior Bank SA

5 Zespół Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara - Analityk giełdowy Marcin Brendota - Analityk giełdowy Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 94, Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: , REGON: , NIP: , kapitał zakładowy: PLN (opłacony w całości). Opracowanie zostało przygotowane przez pracowników Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. będącego wydzieloną organizacyjnie i finansowo jednostką w strukturach Alior Bank Spółka Akcyjna. działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 września 2008 roku i będącą pod jej nadzorem. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny byd inaczej interpretowane. Autorzy ani Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Dane zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł uznanych przez autora opracowania za wiarygodne, jednak ani Biuro Maklerskie Alior Bank SA, ani autor publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za kompletnośd i prawdziwośd danych zawartych w publikacji, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Każda z opinii wyrażonych w niniejszym publikacji jest opinią własną autora opracowania i może ulec zmianie bez zapowiedzi. Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji i/lub oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank Spółka Akcyjna jest zabronione. Źródła: Prospekt VOTUM SA, PAP

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia 19 503. PKP Cargo S.A.

INFORMACJE O OFERCIE. Emitent. Historia Emitenta. Infolinia 19 503. PKP Cargo S.A. Infolinia 19 503 INFORMACJE O OFERCIE Emitent PKP Cargo S.A. Historia Emitenta Spółka, będąca podmiotem dominującym Grupy, w swej obecnej formie prawnej powstała w lipcu 2001 roku w ramach procesu restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Debiuty giełdowe największych prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa.

Debiuty giełdowe największych prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa. Debiuty giełdowe największych prywatyzowanych spółek Skarbu Państwa, a debiut PGE na GPW Debiut giełdowy akcji spółki PGE zbliża się wielkimi krokami. Będzie to wielkie wydarzenie w historii Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA PROSPEKT EMISYJNY Wola Info SA (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063157) Oferta Publiczna 900.000 akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A.

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. W drodze na giełdę LIVECHAT Software

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA (dawniej AWP Multimedia Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku

Oferujący: Data zatwierdzenia: 15 stycznia 2007 roku PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII A I AKCJI SERII C ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B I C ORAZ PRAW DO AKCJI SERII C SPÓŁKI GADU-GADU

Bardziej szczegółowo

W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A.

W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A. 26 MARCA 2015 NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZ- POŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNO- CZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII Opis działalności

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r.

Prospekt Emisyjny. Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Prospekt Emisyjny Data zatwierdzenia 12 kwietnia 2007 r. Spis treści Spis treści I. CZĘŚĆ PODSUMOWANIE... 5 1 WPROWADZENIE... 5 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA,

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku

PROSPEKT EMISYJNY. Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku PROSPEKT EMISYJNY Spółki TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A. z siedzibą w Gdańsku Prospekt Emisyjny sporządzony w związku z: ofertą publiczną 10.000.000 akcji serii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA

ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA ELZAB S.A. Nie tylko dla FISKUSA Wyceniliśmy jedną akcję Elzabu metodą DCF na 16 zł. Otrzymaną wycenę powiększyliśmy o szacunkową wartość przejętych przez Elzab Spółek: MEDESA Sp. z o.o. i MICRA METRIPOND

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI FABRYKA ŚRUB W ŁAŃCUCIE ŚRUBEX SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁAŃCUCIE http://www.srubex.com.pl Wprowadzający: Skarb Państwa, Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. E. Kwiatkowskiego S.A.

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK Wrocław, 29 lutego 2012 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU Kraków, 03 kwietnia 2008 roku Spis treści 1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na WZA

Bardziej szczegółowo

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI Ze względu na charakter i zakres

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A.

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A. Prospekt Emisyjny spółki Prospekt został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją Nowych Akcji Serii B ( Oferta Subskrypcji ); publiczną sprzedażą Nowych Akcji Serii A będących własnością SEZAM

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 20 września 2010 r.

Oferujący: Data zatwierdzenia: 20 września 2010 r. PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII D ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D ORAZ PRAW DO AKCJI SERII D SPÓŁKI 4FUN

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo