RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU"

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od do ) Wrocław, r.

2 Wrocław, r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport wraz z wynikami finansowymi Spółki Blue Tax Group S.A. za II kwartał 2011 roku. Podane przez Spółkę wyniki wstępne przekazane w raporcie bieżącym nr 69/2011 nieznacznie różnią się od danych ostatecznych, które publikujemy w niniejszym raporcie. W pierwszym półroczu 2011 roku zespół Blue Tax Group S.A. skoncentrował swoje działania na pozyskiwaniu i realizacji projektów związanych z działalnością poszczególnych działów ze szczególnym uwzględnieniem projektów związanych z doradztwem kapitałowym. Zarząd Spółki przeprowadził analizę rynku usług doradczych z zakresu doradztwa kapitałowego i po zweryfikowaniu własnej działalności opublikował i wdrożył nową strategię rozwoju Blue Tax Group S.A. W efekcie zmian w strategii rozwoju Blue Tax Group S.A. w II kwartale 2011 roku odnotowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 924,40 tys. zł., co w porównaniu do analogicznego okresu roku 2010 stanowi wzrost aż o 64%. Jednocześnie w II kwartale 2011 roku Spółka wypracowała zysk netto dwukrotnie wyższy niż w I kwartale Zysk netto za II kwartał 2011 roku wyniósł 342,23 tys. zł. i jest o 400,93 tys. wyższy od straty odnotowanej przez Spółkę w II kwartale 2010r. Wskaźnik EBITDA za II kwartał 2011 roku wynosi 781,45 tys. zł., przy czym za analogiczny okres sprawozdawczy 2010 roku wyniósł 17,65 tys. zł. Pierwsze półrocze 2011 roku Blue Tax Group S.A. zamknęła z wynikiem 1,7 mln przychodów netto ze sprzedaży usług i zyskiem netto na poziomie 507,8 tys. zł. Tym samym Spółka Blue Tax Group S.A. odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 48%. Dziękując Akcjonariuszom, Inwestorom, Partnerom Biznesowym i Klientom za okazane Spółce zaufanie, zachęcam do zapoznania się ze szczegółowymi danymi finansowymi Spółki i wydarzeniami, które miały wpływ na ich osiągnięcie w II kwartale 2011 roku. Mirosław Stanisławski Prezes Zarządu Blue Tax Group S.A. R a p o r t z a I I k w a r t a ł 2011 Strona 2

3 I. Podstawowe informacje o Spółce: Nazwa: Blue Tax Group S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Szewska 8, Wrocław Telefon: Fax: Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: Numer NIP: Numer REGON: Spółka Blue Tax Group S.A. została utworzona na podstawie aktu notarialnego z dnia 20.listopada 2007 r. w Kancelarii Notarialnej Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej we Wrocławiu poprzez przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Blue Tax Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod firmą Blue Tax Group Spółka Akcyjna (Repertorium A 8688/2007). Główna siedziba Spółki znajduje się przy ul. Szewskiej 8 we Wrocławiu. Spółka zarejestrowana jest pod numerem KRS w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. II. Wybrane dane finansowe za II kwartał 2011 roku Przedstawione poniżej dane finansowe zawierają najważniejsze wartości z rachunku zysków i strat za II kwartał 2011 roku (obejmujące okres od do ), a także wyniki za dwa kwartały 2011 roku (obejmujące okres od do ) oraz dane porównawcze za II kwartał 2010 roku. Wybrane dane finansowe (w PLN) za II kwartał za II kwartał narastająco narastająco Amortyzacja , , , ,21 Usługi obce , , , ,01 Przychody netto ze sprzedaży , , , ,89 Zysk/strata ze sprzedaży , , , ,97 Zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,64 Zysk/strata brutto , , , ,25 Zysk/strata netto , , , ,25 R a p o r t z a I I k w a r t a ł 2011 Strona 3

4 W poniższej tabeli znajdują się wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat oraz z bilansu na dzień 30.czerwca 2011 roku, obejmujące okres sprawozdawczy od do roku oraz analogiczne dane porównawcze z 2010 roku. Wybrane dane finansowe (w PLN) na dzień na dzień Kapitał własny , ,16 Należności długoterminowe , ,36 Należności krótkoterminowe , ,16 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,60 Zobowiązania długoterminowe , ,91 Zobowiązania krótkoterminowe , ,52 Amortyzacja , ,21 Usługi obce , ,01 Przychody netto ze sprzedaży , ,89 Zysk/strata ze sprzedaży , ,97 Zysk/strata na działalności operacyjnej , ,64 Zysk/strata brutto , ,25 Zysk/strata netto , ,25 EBITDA , ,57 Niniejszy raport kwartalny zawiera dane finansowe, które zgodnie z Ustawą o rachunkowości podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Blue Tax Group S.A. opublikuje zweryfikowane dane finansowe w raporcie rocznym za 2011 rok, zgodnie z harmonogramem, który zostanie opublikowany na początku 2012 roku. III. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w II kwartale 2011 roku W ocenie Zarządu w okresie sprawozdawczym obejmującym II kwartał 2011 roku Blue Tax Group S.A. osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe. Wskazują one na utrzymującą się tendencję wzrostu przychodów i zysków Spółki. Na osiągnięcie przez Spółkę takich wyników finansowych wpływ miała m.in. wdrażana przez Zarząd Blue Tax Group S.A. nowa strategia rozwoju, która w swojej finalnej wersji została przekazana do wiadomości w RB nr 49/2011 dnia 20.czerwca 2011r. Równocześnie na odnotowane przez Spółkę wyniki finansowe w II kwartale 2011 roku wpływ miał wzrost zainteresowania polskich i zagranicznych firm pozyskaniem kapitału z alternatywnych źródeł, takich jak NewConnect, czy Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka odnotowała również wzrost zainteresowania firm ubiegających się o pozyskanie inwestora o R a p o r t z a I I k w a r t a ł 2011 Strona 4

5 charakterze udziałowym, możliwością pozyskania dotacji unijnej w ramach PO IG Poddziałania 3.3.2, umożliwiającego dofinansowanie aż do 50% wartości zakupu usług doradczych niezbędnych w przeprowadzeniu takiego procesu. Ponadto trzeba pamiętać, że w dalszym ciągu polscy przedsiębiorcy są zainteresowani możliwościami pozyskania dotacji na realizację własnych projektów inwestycyjnych, bądź Kredytu Technologicznego. Zgodnie z sukcesywnie wdrażaną nową strategią Spółka Blue Tax Group S.A. dzięki wsparciu Grupy Doradczej Firm wzajemnie rekomendujących swoje usługi, a także dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu z zakresu doradztwa prawnego (w szczególności przekształceń spółek, emisji obligacji, fuzji, przejęć), z zakresu doradztwa kapitałowego (m.in. sporządzanie prezentacji inwestorskich, memorandum ofertowego, wyceny spółek), doradztwa finansowego, doradztwa w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji unijnych dla klientów Spółki, w II kwartale zrealizowała kolejne projekty inwestycyjne. Ponadto Spółka podisała kolejne umowy dotyczące pozyskania dotacji unijnych na rzecz klientów samodzielnie pozyskanych przez Spółkę i klientów rekomendowanych przez partnerów biznesowych. W okresie sprawozdawczym Zarząd Blue Tax Group S.A. zawarł kolejne dwie umowy franczyzowe, co jest zgodne ze strategią rozwoju Spółki. Wskaźnik EBITDA za I półrocze 2011 roku wyniósł 781,5 tys. zł., co oznacza wzrost aż o 763,9 tys. zł. w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego 2010 roku. Podobnie, jak w I kwartale 2011 roku główne źródła przychodów Spółki w II kwartale stanowiły przede wszystkim usługi związane z realizacją projektów dla klientów Blue Tax Group S.A. planujących w najbliższym czasie debiut giełdowy, bądź pozyskanie zewnętrznego inwestora o charakterze udziałowym. W ramach tych projektów Blue Tax Group S.A. świadczyła w I kwartale następujące usługi doradcze: przygotowanie wniosku i niezbędnej dokumentacji do ubiegania się o refundację zakupu usług doradczych niezbędnych przedsiębiorcom w procesie pozyskiwania inwestora o charakterze udziałowym (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 3.3.2), przekształcenia podmiotów w spółkę akcyjną, wyceny spółek, przygotowanie prezentacji inwestorskiej, sporządzenie analiz i badań rynku na potrzeby Klienta, sporządzenie memorandum ofertowego, doradztwo finansowe (kredyty, leasing). W II kwartale 2011 roku Spółka poinformowała w RB nr 26/2011 z dnia 21.kwietnia 2011 roku o zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Blue Tax Group S.A. w drodze nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D. Akcje te Uchwałą nr 706/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 27.lipca 2011r. zostały zarejestrowane w KDPW, o czym Spółka poinformowała w RB nr 65/2011 dnia 28.lipca 2011r. R a p o r t z a I I k w a r t a ł 2011 Strona 5

6 IV. Informacja Zarządu na temat aktywności w obszarze rozwoju prowadzonej działalności W II kwartale 2011 roku Spółka Blue Tax Group konsekwentnie kontynuowała działania związane z samodzielnym pozyskiwaniem zleceń na realizację usług związanych z kompleksową obsługą przedsiębiorstw w zakresie m.in.: - pozyskiwania dotacji unijnych dla firm zewnętrznych; - ubiegania się o Kredyt Technologiczny; - doradztwa finansowego wybór i przeprowadzenie procesów pozyskania kredytów, leasingów, - doradztwa prawnego, m.in. usługi przekształcenia spółek z o.o. w spółki akcyjne; - pośrednictwa kapitałowego; - obsługi rachunkowej firm. W II kwartale 2011 roku Spółka zawarła kolejne umowy na realizację usług doradczych z zakresu doradztwa prawnego i doradztwa kapitałowego dla przedsiębiorstw przygotowujących się do debiutu giełdowego w zakresie: - przekształceń podmiotów w spółkę akcyjną; - wyceny spółek; - przygotowania prezentacji inwestorskiej; - przygotowania memorandum ofertowego; - sporządzenia analiz i badań rynku zgodnie z potrzebami klientów. W okresie sprawozdawczym Dział Dotacji Unijnych Blue Tax Group S.A. zawarł nowe umowy na przygotowanie wniosków o dotacje unijne w ramach Programu Operacyjnego, Poddziałanie , na pozyskanie Kredytu Technologicznego, czy dotacji unijnych dla firm w ramach regionalnych i krajowych programach operacyjnych. Spółka zakończyła w II kwartale 2011r. realizację projektu związanego z kompleksową obsługą w zakresie doradztwa kapitałowego Spółki ZOO Centrum S.A., która zadebiutowała 12.lipca 2011 roku na rynku NewConnect. W trakcie realizacji są następne projekty związane z obszarem doradztwa kapitałowego. W związku z rozwojem Działu Doradztwa Kapitałowego Blue Tax Group S.A. ubiega się o wpis na listę Autoryzowanych Doradców NewConnect, aby móc kompleksowo realizować projekty związane z przygotowaniem firm do debiutu giełdowego i ich działaniem na tym rynku. W II kwartale 2011 roku Sąd Rejestrowy poinformował o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Blue Tax Group S.A. w drodze nowej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D. Z przeprowadzenia subskrybcji prywatnej akcji serii D Blue Tax Group S.A. pozyskała z emisji 592 tys. zł. Koszty emisji nie zostały jeszcze podsumowane, a ostateczne koszty przeprowadzenia oferty prywatnej i metodzie rozliczenia kosztów emisji i sposobie ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki zostaną opublikowane przez Spółkę w odrębnym raporcie bieżącym. R a p o r t z a I I k w a r t a ł 2011 Strona 6

7 V. Stanowisko Zarządu Spółki dotyczące realizacji prognoz finansowych W opublikowanej przez Zarząd Blue Tax Group S.A. w raporcie bieżącym RB nr 49/2011 dnia 20.czerwca 2011 roku nowej Strategii Rozwoju Spółki Blue Tax Group S.A. na lata zostały przedstawione prognozy finansowe na rok Prognoza wyników finansowych została sporządzona w dwóch opcjach: przy założeniu samodzielnego (organicznego) rozwoju Spółki i przy założeniu, kiedy Spółka pozyskałaby partnera biznesowego. Przy czym w 2011 roku prognoza ta w przypadku obu opcji jest taka sama. Na 2011 rok Spółka oszacowała uzyskanie przychodu ze sprzedaży netto - przy założeniu rozwoju organicznego - na poziomie 3,5 mln. zł. oraz zysku netto na poziomie 1 mln. zł. Zarząd podtrzymuje tę prognozę. Warunkiem realizacji podanej prognozy na 2011 rok jest m.in. założenie, iż: - utrzyma się tendencja wzrostu zainteresowania firm rynkiem giełdowym i usługami z zakresu doradztwa kapitałowego; - utrzyma się zainteresowanie firm możliwościami pozyskania dofinansowania własnych projektów inwestycyjnych z funduszy unijnych i/lub z pomocą tradycyjnych źródeł finansowania, tj. kredyt, czy leasing; - nie nastąpią znaczące zmiany przepisów prawnych i podatkowych, które mogłyby uniemożliwić działalność Spółki; - nie nastąpi znaczne pogorszenie koniunktury gospodarczej na polskim rynku; - nie będą miały miejsca żadne nadzwyczajne zdarzenia, które mogłyby mieć wpływ na dalszą działalność Spółki. Na 30.czerwca 2011 roku Blue Tax Group S.A. zrealizowała prognozę przychodu ze sprzedaży netto na poziomie 51% i zysku netto na poziomie 50%. Wykres porównawczy za 2011 rok: przychody ze sprzedaży netto [Źródło: Blue Tax Group S.A.] R a p o r t z a I I k w a r t a ł 2011 Strona 7

8 Wykres porównawczy za 2011 rok: zysk netto [Źródło: Blue Tax Group S.A.] R a p o r t z a I I k w a r t a ł 2011 Strona 8

9 Wrocław, r. Oświadczenie Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy raport za II kwartał 2011 roku i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce i odzwierciedlają w sposób rzetelny, prawdziwy sytuację majątkową i finansową Blue Tax Group S.A., a także jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki. Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. podkreśla jednocześnie, że dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie nie podlegały badaniu Biegłego Rewidenta. Mirosław Stanisławski Prezes Zarządu Blue Tax Group S.A. R a p o r t z a I I k w a r t a ł 2011 Strona 9

Raport kwartalny. Raport za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Wrocław, dnia 14.05.2013 r.

Raport kwartalny. Raport za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Wrocław, dnia 14.05.2013 r. Raport kwartalny Raport za okres od 1 stycznia do 31 marca Wrocław, dnia 14.05. Spis treści Spis treści... 2 List Zarządu do Akcjonariuszy i nwestorów Grupy Trinity S.A.... 3 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2011 roku z siedzibą w Poznaniu Poznań, 10 listopada 2011 roku strona 1 z 8 Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE...5 3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013. z siedzibą w Warszawie. rok 2013. za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 99 maja 2014 r. r. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA

Raport roczny 2013. z siedzibą w Warszawie. rok 2013. za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 99 maja 2014 r. r. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA Turystyka przyszłości. Raport ROCZNY rok 2013 VENITI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Warszawa, dnia 99 maja 2014 r. r. VENITI SPÓŁKA AKCYJNA Spis treści List

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Motoricus Spółka Akcyjna. za okres. od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Motoricus Spółka Akcyjna. za okres. od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Motoricus Spółka Akcyjna za okres od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Warszawa, dnia 13 czerwca 2011 2 List do Akcjonariuszy, Rady

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012

Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 Raport kwartalny Dom Maklerski TMS Brokers Spółka Akcyjna za I kwartał 2012 Załączony raport został zatwierdzony przez: Mariusz Potaczała - Prezes Zarządu Jarosław Mikołajczyk Członek Zarządu Tomasz Uściński

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014. Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY. Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014. Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015 r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów... 3 II.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWER MEDIA S.A. DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W 2012 ROKU ZA OKRES 1 STYCZNIA 2012 30 CZERWCA 2012 Wrocław, sierpień 2012 I. Informacje Podstawowe 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. Prospekt emisyjny STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 27 maja 2014 roku

Warszawa, 27 maja 2014 roku S P R A W O Z D A N I E Z A R Z Ą D U Z D Z I A Ł A L N O Ś C I E B C S O L I C I T O R S S P Ó Ł K A A K C Y J N A Z S I E D Z I B Ą W W A R S Z A W I E Z A O K R E S O D 1 S T Y C Z N I A 2 0 1 3 R O

Bardziej szczegółowo

Pismo Prezesa Zarządu

Pismo Prezesa Zarządu Warszawa, 18 sierpnia 2012 Pismo Prezesa Zarządu Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, VENO S.A. zadebiutowała na NewConnect w dniu 7 lutego 2008 roku jako 35 spółka. VENO to Spółka prowadząca inwestycje

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie i adresem przy Al. Witosa 31, 00710 Warszawa Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.synektik.pl sporządzany w związku z ubieganiem się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny PILAB SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A.

Raport za III kwartał 2011. Index Copernicus International S.A. Raport za III kwartał 2011 Index Copernicus International S.A. Warszawa, dnia 14 listopada 2011 roku 1 Spis treści I. Pismo Zarządu... 3 II. Istotne umowy i zdarzenia w raportowanym okresie... 4 III. Wybrane

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku SFERANET S.A. 31 marca 2014 Autor: Bogusław Sromek

ROCZNE SPRAWOZDANIE. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku SFERANET S.A. 31 marca 2014 Autor: Bogusław Sromek ROCZNE SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku SFERANET S.A. 31 marca 2014 Autor: Bogusław Sromek ROCZNE SPRAWOZDANIE Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU (za okres od 01.10.2014r. do 31.12.2014r.) MBF GROUP S.A. WARSZAWA, 3 LUTEGO 2015 ROKU ul. Bysławska 82 04-994 Warszawa Tel. +48 22 350 70 98 Fax +48 22 350 70 13

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE Inwest Consulting Spółka Akcyjna ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań, www.ic.poznan.pl Spółka prawa handlowego z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowana pod numerem KRS 0000028098 2.672.400 AKCJI SERII G OFERTA

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją 50 000 000

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WADEX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 5-515 Wrocław, ul. Klimasa 45 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.wadex.pl przygotowany w związku z Publiczną

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A.

Skonsolidowany raport okresowy. Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. Skonsolidowany raport okresowy Grupy Kapitałowej Betomax Polska S.A. wraz z danymi jednostkowymi za I kwartał 215r. od dnia 1 stycznia 215r. do dnia 31 marca 215r. Końskie, 15 maj 215r. 1 BETOMAX Polska

Bardziej szczegółowo