RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU"

Transkrypt

1 RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

2 SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 3 2. Wybrane dane finansowe 7 3. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe 8 4. Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności 9 Strona 2 z 11

3 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Dane Spółki Nazwa firmy: Forma prawna: Kapitał zakładowy Open-Net S.A. Spółka akcyjna zł Numer KRS Adres: Al. W. Korfantego 79 (budynek GIG, IX p.) Katowice Telefon: (48) Fax: (48) Www: NIP: Przedmiot działalności Emitent prowadzi działalność od 1997 roku. Spółka jest publicznym operatorem telekomunikacyjnym, działającym w ramach telefonii stacjonarnej oraz właścicielem i operatorem usługi Alteo polegającej na umożliwianiu i realizacji połączeń telefonii internetowej. Spółka prowadzi działalność telekomunikacyjną na podstawie zezwolenia telekomunikacyjnego nr 8/2002/Z Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Strona 3 z 11

4 W toku działalności, zarówno pakiet oferowanych usług, jak i obszar działalności Emitenta ulegały modyfikacjom. Obecnie większość przychodów Emitent uzyskuje ze sprzedaży usług telefonii stacjonarnej, w tym największy udział ma hurtowa telefonia stacjonarna. Istotnym źródłem przychodów są również przychody osiągane w zakresie świadczenia usług telefonii internetowej. Zakres terytorialny świadczonych usług W zakresie usług telefonii internetowej Emitent prowadzi działalność na terenie całej Polski, natomiast w zakresie telefonii stacjonarnej Spółka koncentruje swoje działania w województwie śląskim. Klient docelowy Spółki Usługi oparte na technologii telefonii stacjonarnej skierowane są głownie do przedsiębiorców. Emitent posiada grupę stałych klientów, którym świadczy takie usługi od wielu lat, co pozwala na osiąganie stabilnych przychodów. Poza klientami biznesowymi, usługi telefonii stacjonarnej kierowane są także do zorganizowanych społeczności tj. spółdzielni mieszkaniowych. Oferta Emitenta pozwala na optymalizację kosztów wynikających z dostarczanej infrastruktury, a dla klienta przynosi korzyści, np. dzięki usłudze darmowych połączeń telekomunikacyjnych w ramach danej spółdzielni mieszkaniowej. Świadczone usługi związane z telefonią VoIP Oprócz usługi telefonii stacjonarnej Emitent rozwija swoją działalność na rynku telefonii internetowej wykorzystującej protokół VoIP (z ang. Voice over Internet Protocol). Z roku na rok telefonia internetowa zdobywa nowych użytkowników: indywidulanych i biznesowych, którzy doceniają niższą ceną tego typu usług oraz możliwości otrzymania dodatkowych usług, które są kosztowne lub niedostępne w ramach usług związanych z telefonią stacjonarną. Strona 4 z 11

5 Usługi Emitenta: Alteo i Alteo Biznes, dostosowane odpowiednio do klientów indywidualnych i biznesowych, są odpowiedzią Emitenta na potrzeby rynku w zakresie telefonii internetowej. Emitent sprzedaje usługę telefonii internetowej zarówno, jako oddzielną usługę, jak i jako część pakietu triple play (jako uzupełnienie oferty telewizji kablowej i dostępu do Internetu). Sprzedaż w ramach usługi triple play Emitent prowadzi we współpracy ze spółką zależną Interlandia Sp. o.o. Poza powyższym, Emitent planuje także nawiązanie współpracy z partnerami handlowymi lokalnymi operatorami sieci kablowych by skierować telefonię VoIP do ich abonentów. Pozwoli to zaoferować klientom bogatszy pakiet usług, ponosząc niższe koszty pozyskania klienta oraz świadczenia usługi Organy Spółki W skład zarządu OPEN-NET S.A. na dzień 30 września 2011 r. wchodzili: Imię i nazwisko Damian Kocoń Klaudiusz Duyck Stanowisko Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu W skład Rady Nadzorczej OPEN-NET S.A. na dzień r. wchodzili: Imię i nazwisko Janusz Kumala Tomasz Bartel Andrzej Głowacz Andrzej Macenowicz Marek Stachura Stanowisko Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Strona 5 z 11

6 1.4. Struktura akcjonariatu Spółki OPEN-NET S.A. Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% akcji wg stanu na dzień Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów na WZ Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach na WZ 1 Global VC Sp. z o.o. * ,85% 38,85% 2 ZETO Kraków Sp. z o.o ,78% 9,78% 3 Grzegorz Stanisławski ,72% 7,72% 4 Janusz Kumala** ,88% 6,88% 5 Roman Liszka ,36% 6,36% 6 Zdzisław Tarasiewicz ,40% 4,40% 7 Andrzej Głowacz** ,07% 4,07% 8 Pozostali, w tym animator ,94% 21,94% Razem % 100% *Spółka zależna od Novainvest S.A. **Akcjonariusz zasiada w Radzie Nadzorczej Emitenta Strona 6 z 11

7 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 2.1 Wybrane dane finansowe OPEN-NET S.A. Bilans Kapitał własny , ,24 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , ,10 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,70 Zobowiązania długoterminowe 0, ,39 Zobowiązania krótkoterminowe , ,31 Rachunek zysków i strat Amortyzacja , ,33 Przychody netto ze sprzedaży , ,74 Zysk strata na sprzedaży , ,08 Zysk strata na działalności operacyjnej , ,28 Zysk strata brutto , ,72 Zysk strata netto , ,72 Strona 7 z 11

8 Rachunek zysków i strat Amortyzacja , ,68 Przychody netto ze sprzedaży , ,46 Zysk strata na sprzedaży 5 369, ,87 Zysk strata na działalności operacyjnej 7 977, ,92 Zysk strata brutto , ,06 Zysk strata netto , ,06 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3.1 Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na wyniki finansowe w okresie od r. do r. Open-Net S.A. zanotował w III kwartale 2011 roku 308,75 tys. zł przychodu ze sprzedaży w porównaniu do 344,16 tys. zł r.d.r. Jednocześnie zysk netto wyniósł 145,03 tys. zł w porównaniu do 44,60 tys. zł straty w roku 2010 r. Tak istotna poprawa rentowności w III kw r. to w znacznej mierze efekt podjętych działań w zakresie w zakresie optymalizacji struktur sprzedaży i wyeliminowania obszarów nierentownych. Poprawa rentowności to także efekt ujednolicenia nadzoru nad siecią, co w opinii Emitenta pozwoli także na redukcję kosztów w kolejnych okresach rozliczeniowych. W związku z reorganizacją Grupy Open-Net Sp. z o.o. (opisanej w punkcie 4) Emitent poniósł jednorazowe koszty związana z naprawą i modernizacją sieci w miejscowości Piątek. Strona 8 z 11

9 4. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Open-Net S.A. dołączył do grona emitentów parkietu warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w dniu 5 września 2011 r. (122 tegoroczny debiut oraz 302 spółka, którą zanotowano na NewConnect). Parametry Oferty: Subskrypcja Prywatna: akcji serii E, akcji serii F Wartość oferty (dotyczy subskrypcji nowych akcji): zł, w tym: o o zł z emisji akcji serii E zł z emisji akcji serii F Cena emisyjna: 1 zł cena emisyjna akcji serii E, 10 zł cena emisyjna akcji serii F Kurs odniesienia: 10 zł Wartość spółki: zł Wartość instrumentów wprowadzonych: zł Autoryzowany Doradca: IPO Doradztwo Strategiczne SA Animator: DOM MAKLERSKI BDM SA III kw r. był dla Emitenta również istotny z punktu widzenia realizowanych zmian w grupie kapitałowej. W dniu 14 września 2011 r. nastąpiła reorganizacja struktury grupy kapitałowej OPEN-NET S.A., w wyniku, której aktywa telekomunikacyjne (sieć, urządzenia) spółek zależnych (tj. Interlandia Sp. z o.o. oraz PT Croscarrier Sp. z o.o.) zostały przeniesione na rzecz Emitenta. Ponadto nastąpiły zmiany właścicielskie podmiotów w Grupie, w wyniku, których Interlandia Sp. z o.o. została spółką zależną od PT Croscarrier Sp. z o.o. (wartość transakcji tys. zł), a PT Croscarrier Sp. z o.o. spółką zależną od OPEN-NET S.A. (wartość transakcji 862,5 tys. zł). Strona 9 z 11

10 W wyniku podjętych działań, ze struktury Emitenta zostały wyeliminowane procesy nieistotne dla wyniku finansowego Spółki. W rezultacie pozwoli to inwestorom na dokładniejszą ocenę działalności Spółki, zarówno pod względem realizowanej strategii jak i kontroli nad sytuacją finansową. Ponadto dzięki przeniesieniu kluczowych aktywów, cała dotychczasowa działalność operatorska została skoncentrowana na spółce OPEN-NET S.A., natomiast usługi dodatkowe zostały przeniesione na spółkę PT Croscarrier Sp. z o.o. (nazwa spółki zostanie zmieniona na OPEN-NET Serwis Sp. z o.o.), która będzie świadczyła usługi w zakresie serwisu i obsługi technicznej oraz realizacji inwestycji telekomunikacyjnych. Ponadto OPEN-NET Serwis Sp. z o.o. będzie kontrolować także spółkę Interlandia Sp. z o.o. (nazwa spółki zostanie zmieniona na OPEN-NET Sprzedaż Sp. z o.o.), która będzie odpowiedzialne za obsługę klienta oraz działania marketingowe i sprzedażowe. Zagregowanie usług Emitenta pod wspólną marką OPEN-NET S.A. przełoży się na jej większą rozpoznawalność oraz na wzrost efektywności w zakresie wykorzystania budżetów marketingowych i reklamowych. Ponadto pozwoli to na rozszerzenie sprzedaży na nowe rynki, na których rozwinęły działalność spółki zależne. Intencją Zarządu Emitenta jest dalszy rozwój działalności OPEN-NET S.A. pod wspólną marką, co będzie również konsekwentnie realizowane w przypadku akwizycji. W związku z powyższym w dniu 17 września 2011 r. Emitent podpisał przedwstępną umowę nabycia 87,85% udziałów SferaNet Sp. o.o. na łączną kwotę 2,2 mln zł. Transakcja nabycia udziałów została zakończona po zakończeniu niniejszego okresu rozliczeniowego. Strona 10 z 11

11 5. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W Dokumencie Informacyjnym Emitenta z dnia 29 sierpnia 2011 r. zostały opublikowane prognozy finansowe na poziomie skonsolidowanym na lata , natomiast niniejszy raport przedstawia wynik na poziomie jednostkowym, dlatego też nie jest możliwe właściwe przedstawienie możliwość realizacji prognoz finansowych na tle przedstawionych wyników. Ponadto w połowie września 2011 r. Emitent podpisał przedwstępną umowę nabycia 87,85% udziałów SferaNet Sp. o.o. na łączną kwotę 2,2 mln zł. Transakcja nabycia udziałów została zakończona po zakończeniu niniejszego okresu rozliczeniowego, co będzie miało znaczący wpływ na wynik finansowy Emitenta jeszcze w IV kw r. Docelowo Emitent planuje dokonać pełnej integracji struktur Open-Net S.A. oraz SferaNet Sp. z o.o., co będzie miało przełożenie na transparentność wyniku finansowego Grupy. Strona 11 z 11

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku

RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY/JEDNOSTKOWY za drugi kwartał 2013 r. Wrocław, 9 sierpnia 2013 roku SPIS TREŚCI: 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA II I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 12 1 sierpień 2011 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2013 ROKU za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w 5 ust. 5.1. oraz 5.2. Załącznika Nr 3

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A.

PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES od 01.04.2013r do 30.06.2013r. SPIS TREŚCI: I. LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI S.A. II. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach

Dokument informacyjny OPEN-NET S.A. z siedzibą w Katowicach Dokument informacyjny z siedzibą w Katowicach Dokument informacyjny został sporządzony na potrzeby wprowadzenia: 362 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E; 334 000 akcji zwykłych na okaziciela serii

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu

BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2011 roku z siedzibą w Poznaniu Poznań, 10 listopada 2011 roku strona 1 z 8 Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE...5 3.

Bardziej szczegółowo

Czysty e-mail marketing. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA. za rok obrotowy 2013. 15.04.2014 r.

Czysty e-mail marketing. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA. za rok obrotowy 2013. 15.04.2014 r. Czysty e-mail marketing Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2013 15.04.2014 r. Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2013 Spis treści: PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Motoricus Spółka Akcyjna. za okres. od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Motoricus Spółka Akcyjna. za okres. od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Motoricus Spółka Akcyjna za okres od dnia 30 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku Warszawa, dnia 13 czerwca 2011 2 List do Akcjonariuszy, Rady

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Integer.pl SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU. Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

Integer.pl SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU. Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO Integer.pl SA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO - Kraków, 15 listopada 2010 roku SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie

Prospekt Emisyjny NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie NETMEDIA SA z siedzibą w Warszawie Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną 1.215.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku

RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku RAPORT OKRESOWY IPO Doradztwo Strategiczne SA za okres od 1 października do 31 grudnia 2010 roku Warszawa, 14 lutego 2011 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 1.1 Podstawa sporządzania raportu okresowego

Bardziej szczegółowo

Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014

Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 SPIS TREŚCI 1 Podstawowe dane o Emitencie. 1.1. Dane adresowe 1.2. Główny przedmiot działalności 1.3.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny za 2014 rok

Raport Roczny za 2014 rok BOA Spółka Akcyjna Raport Roczny za 214 rok RAPORT ROCZNY OD DNIA 1 STYCZNIA 214 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 214 R. Warszawa, dnia 14 maja 215 r. BOA S.A. Raport Roczny Spółki za 214 rok Spis treści 1. List

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. PROSPEKT EMISYJNY INTERNET GROUP S.A. 11.424.025 Akcji Serii F. Na podstawie Prospektu oferuje się: Ponadto na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do GPW o wprowadzenie na rynek oficjalnych

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.10.2012 roku do 31.12.2012 roku Wrocław, 14 lutego 2013 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje podstawowe Tabela 1 Dane teleadresowe NAZWA FORMA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU. (za okres 01.07.2012 do 30.09.2012) Gdańsk, 14 listopada 2012 roku

RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU. (za okres 01.07.2012 do 30.09.2012) Gdańsk, 14 listopada 2012 roku RAPORT KWARTALNY AITON CALDWELL SA ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU (za okres 01.07.2012 do 30.09.2012) Gdańsk, 14 listopada 2012 roku 1 tel.: +48 58 50 50 000, fax: +48 58 50 50 001, biuro@aitoncaldwell.pl, www.aitoncaldwell.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009)

RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) RAPORT PÓŁROCZNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU (za okres od 01.01.2009 do 30.06.2009) Wrocław, 04.08.2009 r. Spis treści I. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy... 4 II. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Wrocław, dnia 14.05.2013 r.

Raport kwartalny. Raport za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. Wrocław, dnia 14.05.2013 r. Raport kwartalny Raport za okres od 1 stycznia do 31 marca Wrocław, dnia 14.05. Spis treści Spis treści... 2 List Zarządu do Akcjonariuszy i nwestorów Grupy Trinity S.A.... 3 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2012 ROK Wrocław, 06 marca 2013 Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Kwartalny

Skonsolidowany Raport Kwartalny Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV kwartał 2009 roku Grupy Kapitałowej MNI Zawierający: Komentarz Zarządu Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MNI za IV kwartał 2009 roku Informację

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres. od 1 lipca do 30 września 2012 roku

Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres. od 1 lipca do 30 września 2012 roku Jednostkowy raport kwartalny spółki GRUPA MENNICE KRAJOWE S.A. za III kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku Warszawa, 13 listopada 2012 roku 1 Spis Treści 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY DYREKTORÓW z działalności ORPHÉE SA z siedzibą w Genewie

SPRAWOZDANIE RADY DYREKTORÓW z działalności ORPHÉE SA z siedzibą w Genewie SPRAWOZDANIE RADY DYREKTORÓW z działalności ORPHÉE SA z siedzibą w Genewie za okres 01-01-2012 do 31-12-2012 Tomasz Tuora Tadeusz Tuora Domingo Dominguez Katarzyna Maria Jackowska Przewodniczący Rady Dyrektorów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZARZĄDU PLAYMAKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ROCZNE ZARZĄDU PLAYMAKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ROCZNE ZARZĄDU PLAYMAKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU I. Informacje o emitencie... 2 I.1. Dane teleadresowe i rejestrowe... 2 II. Przedmiot działalności... 2 III.

Bardziej szczegółowo