Co nurtuje przedsiębiorców strefowych? praktyka PwC oraz najnowsze orzecznictwo organów podatkowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co nurtuje przedsiębiorców strefowych? praktyka PwC oraz najnowsze orzecznictwo organów podatkowych"

Transkrypt

1 Co nurtuje przedsiębiorców strefowych? praktyka oraz najnowsze orzecznictwo organów podatkowych r. Rafał Pulsakowski

2 Agenda Podatki w strefie praktyka oraz najnowsze orzecznictwo organów podatkowych Kumulacja dostępnego zwolnienia podatkowego w oparciu o posiadane zezwolenia Sprzedaż ZCP oraz podział spółki a prawo do zwolnienia Kwalifikacja przychodów ze sprzedaży odpadów i złomu Ceny transferowe w przypadku transakcji między zakładami Proces produkcyjny na terenie strefy oraz poza jej granicami Poniesienie wydatków inwestycyjnych powyżej poziomu określonego w zezwoleniu Fakturowanie praktyka wyszczególniania na fakturze poszczególnych pozycji Rozliczanie różnic kursowych od środków własnych w SSE Przychód z tytułu odszkodowania w SSE Użycie do wytworzenia środka trwałego elementów uprzednio używanych Moment poniesienia kosztu w SSE memoriał czy kasa? Podatek od nieruchomości u przedsiębiorców strefowych Slide 2

3 Podatki w strefie praktyka oraz najnowsze orzecznictwo organów podatkowych Slide 3

4 Kumulacja dostępnego zwolnienia podatkowego w oparciu o posiadane zezwolenia Istota zagadnienia: Czy konieczne jest wyodrębnienie kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach poszczególnych zezwoleń? Czy możliwa jest kumulacja limitów zwolnień generowanych na podstawie dwóch lub więcej zezwoleń? Czy konieczne jest wyodrębnienie dochodu osiąganego w ramach poszczególnych zezwoleń? Slide 4

5 Kumulacja dostępnego zwolnienia podatkowego w oparciu o posiadane zezwolenia - orzecznictwo Interpretacja IS w Warszawie z (syg. IPPB3/ /10-4/MS ): Spółka posiadająca więcej niż jedno zezwolenie ma prawo do kumulacji limitów zwolnień przysługującej jej w ramach każdego ze zezwoleń, Nie jest wymagane wyodrębnianie dochodu osiąganego w ramach poszczególnych zezwoleń, Wskazane jest prowadzenie wspólnej ewidencji rachunkowej dla działalności na podstawie poszczególnych zezwoleń umożliwiającej określenie łącznego dochodu (straty) z działalności zwolnionej oraz stopnia wykorzystania limitu pomocy publicznej, Obowiązkiem korzystającego ze zwolnienia jest prowadzenie odrębnej ewidencji rachunkowej dla działalności nieobjętej zwolnieniem. Interpretacja IS w Katowicach z (syg. IBPBI/2/ /09/MO): Konieczne jest wyodrębnienie kosztów kwalifikowanych związanych z poszczególnymi zezwoleniami w celu weryfikacji spełnienia zobowiązań wynikających z zezwolenia. Slide 5

6 Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz podział spółki, a prawo do zwolnienia Istota zagadnienia: Jaki wpływ będą miały przekształcenia spółki (podział/połączenie) na zezwolenie strefowe? Sukcesja na gruncie Kodeksu Spółek Handlowych Sukcesja na gruncie Ordynacji podatkowej Sukcesja na gruncie Kodeksu Cywilnego Sprzedaż udziałów a sprzedaż składników majątku Slide 6

7 Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz podział spółki, a prawo do zwolnienia - orzecznictwo Interpretacja IS w Katowicach z (syg. IBPBI/2/ /09/MO) - sukcesja praw i obowiązków dotyczy również prawa do zwolnienia z opodatkowania: Majątek przejmowany na skutek podziału/majątek spółki kapitałowej dzielonej (przy podziale przez wydzielenie) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, U spółki będącej sukcesorem zezwolenia pozostają prawa własności maszyn i urządzeń, których nabycie stanowiło wydatki kwalifikowane projektu (wyższe niż minimalne wartości zawarte w zezwoleniu), Limit wykorzystany jak i pozostały do wykorzystania będzie wynikał z planu podziału Wystąpienie do Min. Gospodarki o wydanie decyzji o podziale / przeniesieniu zezwolenia Slide 7

8 Zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży odpadów i złomu Istota zagadnienia: W jakiej sytuacji przychody ze sprzedaży odpadów i złomu będą podlegały zwolnieniu? Jaki wpływ miała zmiana klasyfikacji PKWiU na treść zezwoleń SSE i zakres zwolnienia? Zgodnie z klasyfikacją PKWiU 1997 odpady i złom sklasyfikowane w klasach odpowiadających działalności, w których ma miejsce pierwsze przetworzenie, Zgodnie z klasyfikacją PKWiU 2008 (dla celów CIT od 1 stycznia 2011 r.) odpady i złom sklasyfikowane zostały w odrębnym Dziale 38 Usługi związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców, Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie strefowe powinien na etapie opracowania dokumentów dokonać również analizy potencjalnych źródeł dochodów Spółki w SSE, jakimi są np. sprzedaż odpadów i złomu i uzupełnić ofertę inwestycyjną o kody PKWiU odpowiadające tej działalności. Slide 8

9 Zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży odpadów i złomu - orzecznictwo Interpretacja IS w Katowicach z (syg. IBPBI/2/ /10/SD): Przychód ze sprzedaży odpadów zwolniony z opodatkowania tylko wtedy, gdy zakres zezwolenia obejmuje właściwe grupowanie PKWiU dotyczące odpadów/złomu. Interpretacja IS w Poznaniu z (syg. ILPB3/ /11-3/MM): Przychody ze sprzedaży złomu i innych odpadów poprodukcyjnych nie są objęte zwolnieniem ponieważ : nie zostały wyszczególnione w zezwoleniu strefowym, pozostają jedynie w pośrednim związku z prowadzoną działalnością zwolnioną, nie mieszczą się w definicji działalności pomocniczej Spółki. Slide 9

10 Ceny transferowe w przypadku transakcji między zakładami Istota zagadnienia: W jaki sposób dokonywać wyceny przepływów między jednostkami zlokalizowanymi na terenie SSE i poza jej obszarem? Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE oraz poza jej obszarem, wielkość zwolnienia określana jest w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy. W praktyce: jeżeli proces produkcyjny jest podzielony pomiędzy zakłady spółki, spośród których część znajduje się na terenie SSE, a część poza jej obszarem to przepływy pomiędzy zakładami strefowymi i pozastrefowymi powinny zostać wycenione z zastosowaniem reguł cen transferowych, Ustalenie wielkości zwolnienia następuje w oparciu o przyjętą na podstawie przepisów o cenach transferowych - metodę wyceny przepływów między jednostkami zlokalizowanymi na terenie SSE i poza jej obszarem. Slide 10

11 Ceny transferowe w przypadku transakcji między zakładami Interpretacja IS w Poznaniu z (syg. ILPB3/ /08-2/ŁM): Utworzenie biura marketingowego znajdującego się poza terenem Strefy nie powoduje konieczności wyodrębnienia organizacyjnego, ponieważ: działalność biura nie będzie miała charakteru odrębnej działalności gospodarczej o charakterze zarobkowym, działalność biura będzie stanowić działalność pomocniczą dla podstawowej (strefowej) działalności Spółki. W takiej sytuacji nie zaistnieje konieczność prowadzenia rozliczeń pomiędzy jednostką prowadzącą działalność na terenie Strefy a biurem zlokalizowanym poza jej obszarem zgodnie z zasadami określonymi w art. 11 ustawy o CIT. Slide 11

12 Proces produkcyjny na terenie strefy oraz poza jej granicami Istota zagadnienia: Czy w wyniku procesu produkcyjnego odbywającego się zarówno na terenie SSE jak i poza jej obszarem powstaje wyrób strefowy? Wpływ na ocenę problemu mają: Związek procesu produkcji pozastrefowej z powstałym przychodem strefowym czy możemy mówić o działalności pomocniczej? Skala i charakter przetworzenia na terenie strefy czynności produkcyjne i nieprodukcyjne, Wpływ części procesu mającego miejsce w SSE na ostateczny kształt, funkcje i cenę wyrobu czy możliwa jest sprzedaż wyrobu bez wykonania tej dodatkowej czynności? Slide 12

13 Proces produkcyjny na terenie strefy oraz poza jej granicami - orzecznictwo Interpretacja IS w Warszawie z (syg. IPPB3/ /10-7/DP): Fakt, że produkcja zacznie i zakończy się na terenie strefy nie jest wystarczającą przesłanką do zakwalifikowania procesu produkcyjnego do działalności strefowej. Zwolnienie jest możliwe jedynie, gdy każdy z etapów produkcji będzie odbywać się na terenie SSE. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność poza strefą i na terenie strefy, może korzystać z ulg przewidzianych na działalność prowadzoną wyłącznie na terenie strefy. Wyrok WSA we Wrocławiu z (syg. I SA/Wr 411/11): Kwalifikacja produktu finalnego jako produktu strefowego zależy od lokalizacji przeważającej części procesu produkcyjnego na terenie SSE. Slide 13

14 Poniesienie wydatków inwestycyjnych powyżej poziomu określonego w zezwoleniu Istota zagadnienia: Czy koszty kwalifikowane przewyższające kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w zezwoleniu powiększą kwotę przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego? Podejście organów skarbowych jest zależne od daty udzielenia przedsiębiorcy zezwolenia SSE: Zezwolenie wydawane przed 4 sierpnia 2008 r. brak maksymalnej wartości kosztów kwalfikowanych (limit pomocy publicznej rośnie proporcjonalnie do wartości poniesionych kosztów o ile zezwolenie nie wskazuje inaczej, a koszty mają bezpośredni związek z inwestycją w SSE opisaną w Biznes Planie), Zezwolenia wydawane po 4 sierpnia 2008 r. obowiązkowo zawierają maksymalną wartość kosztów kwalfikowanych (limit pomocy publicznej rośnie proporcjonalnie do wartości poniesionych kosztów, która nie może przekroczyć maksymalnej wartości zawartej w zezwoleniu). Slide 14

15 Poniesienie wydatków inwestycyjnych powyżej poziomu określonego w zezwoleniu - orzecznictwo Interpretacja IS w Poznaniu z (syg. ILPB4/ /10-2/DS): zarówno wydatki inwestycyjne do wysokości określonej w Zezwoleniu, jak też dalsze wydatki, przewyższające dolny próg określony w Zezwoleniu spełniające definicję wydatków kwalifikowanych powinny zwiększać podstawę określania wielkości zwolnienia z CIT, maksymalna wartość pomocy publicznej nie może przekroczyć wartości dopuszczalnej regionalnej pomocy publicznej. Slide 15

16 Fakturowanie praktyka wyszczególniania na fakturze poszczególnych pozycji Istota zagadnienia: Czy uszczegółowienie treści faktur sprzedaży przez podawanie na fakturach elementów kalkulacyjnych ceny może skutkować zmniejszeniem zakresu zwolnienia? Podanie elementu kalkulacyjnego ceny (np. wartości surowca) nie oznacza, że przedsiębiorca rozpoczął sprzedaż towarów (np. surowców) nieobjętą zezwoleniem na działalność strefową. Slide 16

17 Fakturowanie praktyka wyszczególniania na fakturze poszczególnych pozycji - orzecznictwo Interpretacja IS w Katowicach z (syg. IBPBI/2/ /10/SD): Zakres zwolnienia nie może być zmniejszony w związku z tym, że przedsiębiorca zdecyduje się na uszczegółowienie treści faktur sprzedaży przez podawanie na tych fakturach elementów kalkulacyjnych ceny, Samo umieszczenie na fakturze informacji o składnikach ceny (w przypadku gdy do odrębnej ich sprzedaży faktycznie nie dochodzi) nie zmienia charakteru i rodzaju prowadzanej przez spółkę działalności, Taki sposób fakturowania nie spowoduje konieczności opodatkowania podatkiem dochodowym części ceny (z tytułu sprzedaży produktów) odpowiadającej ww. składnikom. Slide 17

18 Rozliczanie różnic kursowych od środków własnych w SSE Istota zagadnienia: W jaki sposób prawidłowo alokować różnice kursowe do działalności zwolnionej lub opodatkowanej? Czy możliwe jest przypisywanie do działalności opodatkowanej różnic kursowych powstałych w związku z przepływami pieniężnymi na rachunku walutowym, wg wpływów z danego rodzaju działalności (zwolnionej lub opodatkowanej) z wykorzystaniem metod rachunkowych? Zasady ogólne: Dodatnie i ujemne różnice kursowe powinny zostać przyporządkowane bezpośrednio do działalności, której dotyczą (zwolnionej lub opodatkowanej), Ujemne różnice kursowe, których nie można bezpośrednio przyporządkować do działalności zwolnionej/opodatkowanej można podzielić przy użyciu tzw. klucza przychodowego, Dodatnie różnice kursowe, których nie można bezpośrednio przyporządkować do działalności zwolnionej/opodatkowanej powinno się alokować do działalności opodatkowanej. Slide 18

19 Rozliczanie różnic kursowych od środków własnych w SSE - orzecznictwo Interpretacja IS w Poznaniu z (syg. ILPB3/423-34/10-2/GC): Alokacja różnic kursowych powstałych w wyniku realizacji płatności poprzez rachunek walutowy powinna nastąpić w oparciu o źródło, z którego następują wpływy, Przy ustalaniu różnic kursowych należy przyjąć określoną kolejność wyceny waluty (wycena rozchodu), Kolejność wyceny środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej według przyjętej metody stosowanej w rachunkowości (np. cen (w tym przypadku kursów) przeciętnych, FIFO albo LIFO). Do działalności opodatkowanej/zwolnionej należy przypisać tę część różnic kursowych (dodatnich lub ujemnych), jaka wynika z wpływów na rachunek walutowy z działalności opodatkowanej/zwolnionej, ustaloną zgodnie z przyjętą metodą rozchodu, tj. LIFO, FIFO lub kursów przeciętnych. Slide 19

20 Rozliczanie różnic kursowych od środków własnych w SSE Przykład: Na rachunek spółki wpływa 500 EUR po kursie 4,4 z działalności zwolnionej, a następnie 500 EUR po kursie 4,2 z działalności opodatkowanej. Następnie z rachunku bankowego wypływa 700 EUR po kursie 4,5. Spółka stosuje metodę FIFO. Alokacja: Zgodnie z metodą FIFO w pierwszej kolejności dysponujemy walutą, która wpłynęła jako pierwsza w tym przypadku z działalności zwolnionej: dodatnia różnica kursowa 500 x (4,5-4,4) = 50 PLN działalność opodatkowana: dodatnia różnica kursowa 200 x (4,5-4,2) = 60 PLN dz. strefowa 500 EUR Kurs 4,4 dz. zwolniona Różnica kursowa 500 x (4,5-4,4) = 50 PLN dz. pozastrefowa 500 EUR Kurs 4, EUR 700 EUR Kurs 4,5 dz. opodatk. Różnica kursowa 200 x (4,5-4,2) = 60 PLN Slide 20

21 Przychód z tytułu odszkodowania w SSE Istota zagadnienia: Czy odszkodowania od ubezpieczyciela otrzymane przez przedsiębiorcę strefowego mogą być objęte zwolnieniem przewidzianym dla dochodów strefowych? Kwalifikacja odszkodowań zależy od związku przedmiotu ubezpieczenia z działalnością prowadzoną na terenie SSE na podstawie zezwolenia, Ubezpieczanie się jest standardową praktyką gospodarczą, Uzyskiwanie odszkodowań nie może być odrębną kategorią działalności. Slide 21

22 Przychód z tytułu odszkodowania w SSE - orzecznictwo Interpretacja IS w Katowicach (syg. IBPBI/2/ /11/AP): przepisy prawne nie wprowadzają ograniczenia zwolnienia jedynie do dochodów uzyskanych ze sprzedaży produktów wytworzonych na terenie strefy, lecz wskazują, że zwolnieniem objęte są dochody uzyskane w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy na podstawie zezwolenia, odszkodowanie to jako związane ze składnikiem majątku wykorzystywanym przez Spółkę do działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej objęte jest zwolnieniem. Wyroki WSA we Wrocławiu z (syg. I SA/Wr 630/11 i syg. I SA/Wr 631/11): Zwolnienie strefowe dotyczyć może wyłącznie dochodów, które spełniają dwa warunki łącznie: pochodzą z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE i są wymienione w zezwoleniu strefowym. Do dochodów zwolnionych nie zalicza się odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela, nawet wtedy gdy odszkodowania mają związek z działalnością strefową, ponieważ: nie są następstwem działalności produkcyjnej spółki, lecz wynikają z odrębnej umowy, są wynikiem zaistnienia przewidzianego w umowie wypadku (zdarzenia losowego). Slide 22

23 Użycie do wytworzenia środka trwałego elementów uprzednio używanych Istota zagadnienia: Czy użycie elementów uprzednio używanych do wytworzenia we własnym zakresie środka trwałego (np. linii produkcyjnej) będzie podstawą do uznania środka trwałego za niekwalifikowany (dla dużych przedsiębiorstw)? Kwalifikacja wyłącznie nowych środków trwałych dla dużych przedsiębiorców obowiązuje dopiero od początku 2007 r. O wytwarzaniu we własnym zakresie można mówić również gdy środek trwały jest wykonany w ramach nabycia przez jednostkę usług obcych. Przymiot nowości powinien być odnoszony do przedmiotu, a nie części składowych. Slide 23

24 Użycie do wytworzenia środka trwałego elementów uprzednio używanych Wyrok WSA we Wrocławiu z r. (syg. I SA/Wr 1322/11) Stan faktyczny: Spółka zleciła kontrahentowi z siedzibą w Niemczech wytworzenie linii produkcyjnej w ramach usług inżynierii przemysłowej, W ramach budowy linii produkcyjnej zostały dołączone elementy maszyn/urządzeń uprzednio używane przez spółkę niemiecką w jej działalności produkcyjnej. Wnioski: O wytwarzaniu we własnym zakresie można mówić nie tylko w przypadku, kiedy środek trwały jest tworzony nakładem pracy wykonywanej przez jej pracowników, lecz również gdy praca ta jest wykonana w ramach nabycia przez jednostkę usług obcych. Umowa była nakierowana na świadczenie usług inżynierii przemysłowej, dochodzi więc do wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie. Koszty poniesione na wytworzenie linii produkcyjnej, tj. koszty nabycia usługi (wykonanej na rzecz spółki przez dostawcę w ramach umowy na świadczenie usług inżynierii przemysłowej) mogą zostać uznane w całości za koszty kwalifikowane. Slide 24

25 Data poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w SSE memoriał czy kasa? Istota zagadnienia: W jakiej dacie powinno się kwalifikować nakłady inwestycyjne w SSE dla celów obliczania limitu zwolnienia podatkowego? Metoda memoriałowa vs kasowa? Jednolita linia orzecznicza organów podatkowych do 2008 r. wskazywała na metodę kasową. Istnieją przesłanki przemawiające za prawidłowością stosowania metody memoriałowej, która może pozwolić na: ograniczenie zakresu obowiązków administracyjnych związanych z ewidencją kosztów kwalifikowanych i kalkulacją limitu pomocy publicznej, zwiększenie limitu pomocy publicznej zwolnienia z CIT. Slide 25

26 Data poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w SSE memoriał czy kasa? - orzecznictwo Wyrok NSA z (syg. II FSK 1721/10): Nakłady inwestycyjne w SSE mogą być uwzględniane dla celów obliczania limitu pomocy publicznej w chwili ujęcia ich w księgach rachunkowych (wg zasady memoriałowej). Art. 15 ust. 4e ustawy o CIT określa, że za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku) zasada memoriałowa. Koszty udokumentowane fakturami, nawet z odroczonym terminem płatności, także mają cechę definitywności pomimo ich czasowej niewymagalności. Slide 26

27 Podatek od nieruchomości w SSE możliwe sytuacje brak zwolnienia z PoN zwolnienie z PoN bezpośrednia możliwość optymalizacji korekta deklaracji, w których wykazywano zwolnienie + uzyskanie oszczędności na przyszłość przedłużenie zwolnienia + przerzucenie zwolnienia do CIT 20 października 2011 Slide 27

28 Podatek od nieruchomości w SSE Najczęściej spotykane błędy wynikające z automatycznego rozliczenia: Duża wartość podatku vs marginalizowanie znaczenia rozliczeń Błędna kapitalizacja wydatków do wartości początkowej budowli Zawyżenie podstawy opodatkowania budynków Błędna kwalifikacja obiektów budowlanych Opodatkowanie obiektów i urządzeń nie będących budowlami Opodatkowanie gruntów nie podlegających podatkowi od nieruchomości Brak wykorzystywania dostępnych zwolnień i wyłączeń Efekt: zawyżenie podatku nadpłata możliwa do odzyskania 20 października 2011 Slide 28

29 Podatek od nieruchomości w SSE Charakterystyczne aspekty weryfikacji rozliczeń w zakresie podatku od nieruchomości u przedsiębiorców strefowych (doświadczenia ): przedsiębiorcy w związku ze zwolnieniem nie posiadają dokładnego rozliczenia i dokumentów źródłowych obszar optymalizacji, ale również ryzyko! oszczędności możliwe do osiągnięcia sięgają nawet do kilkudziesięciu procent ponoszonego obciążenia podatkowego bardziej przychylne podejście organów podatkowych do przedsiębiorców zwolnionych (brak bezpośredniego negatywnego efektu ekonomicznego dla gminy) dobry moment na weryfikację Podejście potwierdzone w wielu przeprowadzonych projektach 20 października 2011 Slide 29

30 Dziękuję za uwagę! Rafał Pulsakowski Starszy Menedżer Zespół Pomocy Publicznej Powyższa prezentacja została przygotowana wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i nie stanowi porady podatkowej w rozumieniu polskich przepisów. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej prezentacji bez uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady. Nie gwarantujemy (w sposób wyraźny, ani dorozumiany) prawidłowości, ani dokładności informacji zawartych w naszej prezentacji. Ponadto, w zakresie przewidzianym przez prawo polskie, PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., jej partnerzy, pracownicy, ani przedstawiciele nie podejmują wobec Państwa żadnych zobowiązań oraz nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności ani umownej, ani z żadnego innego tytułu - za jakiejkolwiek straty, szkody ani wydatki, które mogą być pośrednim lub bezpośrednim skutkiem działania podjętego na podstawie informacji zawartych w naszej prezentacji lub decyzji podjętych na podstawie tej prezentacji r. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. "PricewaterhouseCoopers" oznacza PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (Polską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) lub, wedle kontekstu, PricewaterhouseCoopers światową sieć lub inne podmioty z sieci, przy czym każdy z nich jest samodzielny i niezależny.

Spis treści. Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII

Spis treści. Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Słowo wstępne... IX Przedmowa... XI Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Pozyskanie, utrata, sukcesja i możliwość zmiany treści zezwoleń strefowych... 1 1. Uzyskanie zezwolenia strefowego... 1 2. Nowa inwestycja...

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 348912 Temat: Specjalne Strefy Ekonomiczne. Zasady prowadzenia oraz rozliczenie działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. 25-26

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym dr Marek Wierzbiński 1 Agenda Wprowadzenie Pojęcie różnic kursowych Klasyfikacja różnic kursowych Przykłady rozliczenia prostych różnic kursowych Różnice

Bardziej szczegółowo

Niedostateczna kapitalizacja w 2015 r. praktyczne problemy stosowania nowej metody

Niedostateczna kapitalizacja w 2015 r. praktyczne problemy stosowania nowej metody Zespół Usług Finansowych Niedostateczna kapitalizacja w 2015 r. praktyczne problemy stosowania nowej metody 30 października 2014 r. Związek Polskiego Leasingu Witold Adamowicz Starszy Menedżer Monika Gronowska

Bardziej szczegółowo

W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych.

W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych. W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych. Wiele problemów nastręcza podatnikom ustalenie podatkowych różnic kursowych w przypadku regulowania swoich

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe 1 1. Metody ustalania różnic kursowych od 01.01.2007: wprowadza się dwie opcjonalne metody: w oparciu o nowe regulacje w ustawie podatkowej, w oparciu o przepisy o rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

SSE Nowelizacja ustawy, Najnowsze interpretacje podatkowe i orzeczenia sądów administracyjnych

SSE Nowelizacja ustawy, Najnowsze interpretacje podatkowe i orzeczenia sądów administracyjnych Szkolenie portalu TaxFin.pl SSE Nowelizacja ustawy, Najnowsze interpretacje podatkowe i orzeczenia sądów administracyjnych 17 marca 2016r., Wrocław, Hotel Qubus Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu kompleksowe

Bardziej szczegółowo

JAK POSTĘPOWAĆ? Alert SSE 2

JAK POSTĘPOWAĆ? Alert SSE 2 BŁĘDY POPEŁNIANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW STREFOWYCH - FAZA PRODUKCYJNA Przedsiębiorco! Prowadzisz inwestycję w Specjalnej Strefie Ekonomicznej masz za sobą etap ubiegania się o zezwolenie strefowe, gromadzenie

Bardziej szczegółowo

Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym

Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym 22 luty 2010 Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym dr Katarzyna Trzpioła Wycena na moment zdarzenia Art. 30 ust 2 Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: Dzień I Zezwolenie, koszty kwalifikowane oraz pomoc publiczna

PROGRAM: Dzień I Zezwolenie, koszty kwalifikowane oraz pomoc publiczna Specjalne Strefy Ekonomiczne 2015 Dyskontowanie pomocy publicznej. Nowelizacja ustawy o SSE od dnia 6 stycznia 2015 r. Najnowsze interpretacje podatkowe i orzeczenia sądów administracyjnych z 2014 i 2015

Bardziej szczegółowo

24 listopad 2015. Aspekty podatkowe e-commerce. O czym warto wiedzieć otwierając się na zagraniczne rynki

24 listopad 2015. Aspekty podatkowe e-commerce. O czym warto wiedzieć otwierając się na zagraniczne rynki 24 listopad 2015 Aspekty podatkowe e-commerce. O czym warto wiedzieć otwierając się na zagraniczne rynki Kierunki działalności handlowej @ 2 E-commerce jako forma działalności za granicą Działalność zagraniczna

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Łukasz Cudanowski, Jarosław Ferdyn, Marcin Kolmas, Agata Kulig-Karkoszka, Dariusz Orczykowski, Jacek Sztyler Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów praca zbiorowa pod red. Jacka Sztylera

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Czas trwania 8 godzin dydaktycznych - 1 dzień Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Program szkolenia 1. Przychody z działalności gospodarczej: - przychody należne za sprzedaż rzeczy, usług i praw - rozpoznawane

Bardziej szczegółowo

Biuletyn strefowy. Kontakt. Nr 2/2013. Zespół Pomocy Publicznej

Biuletyn strefowy. Kontakt. Nr 2/2013. Zespół Pomocy Publicznej www.pwc.pl Kontakt Zespół Pomocy Publicznej Andrzej Jacek Jarosz Partner tel.: 502 184 608 andrzej.jarosz@pl.pwc.com Monika Wojsz Menedżer tel.: 502 18 4152 monika.wojsz@pl.pwc.com Małgorzata Kierzek Starszy

Bardziej szczegółowo

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe

Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Due diligence projektów PV kwestie podatkowe Katarzyna Klimkiewicz Partner, Doradca Podatkowy Warszawa, 10 maja 2013 r. Agenda Cel i zakres podatkowego due diligence Sukcesja podatkowa Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie powstałej różnicy kursowej. Opis różnicy kursowej. W ciągu roku obrotowego :

Rozliczenie powstałej różnicy kursowej. Opis różnicy kursowej. W ciągu roku obrotowego : Załącznik do zarządzenia nr 120 z dnia 2 grudnia 2009 r. Rektora UŚ Szczegółowe zasady wyceny przykładowych operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych i ustalania różnic kursowych Rodzaj operacji

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? Wycena jednostki działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF

Bardziej szczegółowo

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek).

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). OGÓLNE ZASADY USTALANIA RÓŻNIC KURSOWYCH... Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). Przykład 10 stycznia 2007 r. Spółka z o.o. otrzymała

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp

Spis treści. Wykaz skrótów. Wstęp Spis treści Wykaz skrótów Wstęp Rozdział I. Prawne aspekty umowy leasingowej 1.1. Leasing w prawie cywilnym 1.2. Cesja wierzytelności leasingowych - podstawy cywilnoprawne 1.3. Leasing po upadłości 1.4.

Bardziej szczegółowo

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014 International Tax Services Regulacje CFC Kogo obejmą nowe przepisy i jakie będą miały skutki? 18 marca 2014 Czym są regulacje CFC? CFC (ang. Controlled Foreign Corporations) zagraniczne spółki kontrolowane.

Bardziej szczegółowo

Podział kosztów wspólnych, w sytuacji gdy nie jest możliwe przyporządkowanie ich do działalności strefowej i pozastrefowej.

Podział kosztów wspólnych, w sytuacji gdy nie jest możliwe przyporządkowanie ich do działalności strefowej i pozastrefowej. Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPBI/2/423-976/09/SD Data 2009.11.16 Referencje ITPB3/423-411/08/MK, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek

Bardziej szczegółowo

12 czerwca Prawo i podatki w handlu zagranicznym

12 czerwca Prawo i podatki w handlu zagranicznym 12 czerwca 2015 Prawo i podatki w handlu zagranicznym Kierunki działalności handlowej 2 Inwestycje zagraniczne główne wyzwania Czynniki, które należy wziąć pod uwagę, inwestując za granicą: Problemy z

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski

Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski Rola przemysłu motoryzacyjnego w gospodarce Polski W kontekście "Priorytetów Polityki Przemysłowej 2015-2020+ Warszawa, 25 września 2015 Raport powstały na zlecenie i przy współpracy ze Związkiem Pracodawców

Bardziej szczegółowo

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006 Szczególne zasady ustalania dochodu Dodanie ust. 3 a do art. 11 W przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i

Bardziej szczegółowo

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne Marek Jagielski SZANOWNI PAŃSTWO! Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu, które pozwoli zdobyć niezbędną i rzetelną wiedzę na temat korzystania ze zwolnień podatkowych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX www.radapodatkowa.pl Plan 1. Opodatkowanie niepodzielonego zysku przy przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal

Rachunkowość budżetowa wybrane problemy. Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Rachunkowość budżetowa wybrane problemy Prowadząca: Agnieszka Drożdżal Dochody jednostek Ewidencja należności i dochodów a. na podstawie różnych dokumentów: umowy, decyzje przypis Wn 221, Ma 720 odpis

Bardziej szczegółowo

Jakie problemy w takiej działalności ujawniają się w trakcie audytów podatkowych?

Jakie problemy w takiej działalności ujawniają się w trakcie audytów podatkowych? Jakie problemy w takiej działalności ujawniają się w trakcie audytów podatkowych? Obszarem podlegającym szczególnej kontroli ze strony organów podatkowych jest prowadzenie działalności na terenie specjalnej

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z echo www.roedl.pl Rzeczpospolita z 6.05.2015 W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Przepisy o rachunkowości i o CIT rządzą się swoimi zasadami ustalania momentu uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

I SA/Wr 630/11 Wrocław, 9 sierpnia 2011 WYROK

I SA/Wr 630/11 Wrocław, 9 sierpnia 2011 WYROK I SA/Wr 630/11 Wrocław, 9 sierpnia 2011 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Zbigniew Łoboda (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Ewa Kamieniecka,

Bardziej szczegółowo

W grupie kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wyodrębniono cztery segmenty branżowe: Budownictwo, Produkcja, Handel, Działalność pomocnicza

W grupie kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wyodrębniono cztery segmenty branżowe: Budownictwo, Produkcja, Handel, Działalność pomocnicza Rodzaje segmentów działalności ze wskazaniem produktów (usług) i towarów w ramach każdego wykazywanego segmentu branżowego lub składu każdego wykazywanego segmentu geograficznego oraz wskazanie, który

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Jakie problemy podatkowe pojawiają się w przypadku przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Jakie problemy podatkowe pojawiają się w przypadku przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Jakie problemy podatkowe pojawiają się w przypadku przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? W pierwszej części artykułu (Biuletyn BDO Podatki i Rachunkowość nr 1/2009) zostały opisane sytuacje

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość podatkowa

Rachunkowość podatkowa wydanie 3 Rachunkowość podatkowa Irena Olchowicz Di-f=i_ Warszawa 2000 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ A Rozdział I Prawo bilansowe a prawo podatkowe 15 l. Prawo bilansowe 15. Prawo podatkowe 40 l Zasady

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Zgierz, dnia 09 listopada 201 1 PREZYDENT MIASTA ZGIERZA PI. Jana Pawła II 16 95-100 Zgierz Fn 310-1/179/2011 INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Prezydent Miasta Zgierza działając na podstawie art. 14j 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15 Wykaz skrotów.......................................................... 11 Wstęp.................................................................... 13 I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające.........

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Dotacje na B+R - Szansa na intensywny rozwój MŚP

Dotacje na B+R - Szansa na intensywny rozwój MŚP www.pwc.com Dotacje na B+R - Szansa na intensywny rozwój MŚP 22 czerwca 2015 Fundusze europejskie w latach 2014-2020 Projekty B+R Demonstrator Szybka ścieżka Regionalne Programy Operacyjne Projekty inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-311/09-2/MB Data 2009.09.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe. Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts

Różnice kursowe. Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts Różnice kursowe Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts Różnice kursowe Różnice kursowe to różnice wynikające ze zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) kursów walut obcych w stosunku do złotego, występujące między

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r.

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. KPMG Tax M.Michna sp.k. kpmg.pl 23 września 2014 Agenda 1. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), 2. Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 234615 Temat: Specjalne Strefy Ekonomiczne 2015 - Pomoc publiczna dla zezwoleń wydanych po dniu 1 lipca 2014 roku. Nowelizacja ustawy o SSE od dnia 6 stycznia

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o SSE podstawowe zagadnienia. Kraków 10 czerwca 2008 r.

Nowelizacja ustawy o SSE podstawowe zagadnienia. Kraków 10 czerwca 2008 r. Nowelizacja ustawy o SSE podstawowe zagadnienia Kraków 10 czerwca 2008 r. SSE podstawowe zagadnienia Strefa bez stresu, czyli praktyczne aspekty zwolnień podatkowych w SSE. 2007 Deloitte Doradztwo Podatkowe

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1 Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5 1. Jednostki objęte postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Zaliczki nie mogą być kosztem. Maciej Jurczyga

Zaliczki nie mogą być kosztem. Maciej Jurczyga Zaliczki nie mogą być kosztem PIT/Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mają do wyboru dwie metody ujmowania kosztów - memoriałową i uproszczoną (dawniej zwaną kasową). Ta druga

Bardziej szczegółowo

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała Rachunek ten, zgodnie z ustawą o rachunkowości, może być sporządzany metodą bezpośrednią albo pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki. Rachunek przepływów pieniężnych, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Za okres od...01.01.2008... do...31.12.2008... Sprawozdanie finansowe obejmuje : **

Za okres od...01.01.2008... do...31.12.2008... Sprawozdanie finansowe obejmuje : ** Podstawa prawna :Art. 45 i dalsze przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym załącznik nr 1 po nowelizacji obowiązującej od 1 stycznia 2002 r. ( Dz. U. Nr 121 z 1994 r., poz. 591

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC CRIDO TAXAND FLASH MARZEC 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak przychodu na objęciu certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym w zamian za wniesienie papierów wartościowych; Przepisy o niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Accreo Newsletter Sierpień 2013

Accreo Newsletter Sierpień 2013 NEWS Spółki komandytowe oraz komandytowo akcyjne podatnikami CIT od 1 stycznia 2014 r. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych interpretacja ogólna

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Uwaga! Kapitały pieniężne zostały wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jako odrębne źródło przychodów.

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD 2013 TEMATY MIESIĄCA Przychód podatkowy ze sprzedaży udziałów powstaje w momencie ziszczenia się warunku zawieszającego; Korekta faktury VAT w przypadku cesji praw z umowy nie

Bardziej szczegółowo

Koszty w przedsiębiorstwie

Koszty w przedsiębiorstwie Koszty w przedsiębiorstwie zużycie posiadanych zasobów Co to jest koszt? spadek aktywów bądź wzrost zobowiązań (zużycie obcych zasobów) poniesiony celowo dla osiągnięcia przychodu ujęty w mierniku pieniężnym

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Różnice kursowe

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Różnice kursowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-603/08-2/AG Data 2008.07.04 Referencje ILPB3/423-996/09-2/GC, interpretacja indywidualna ILPB3/423-996/09-3/GC, interpretacja indywidualna

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU

Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Współpraca, to się opłaca - na przykładzie Podatkowej Grupy Kapitałowej PZU Marcin Dzięgielewski Grupa PZU Warszawa, 12 kwietnia 2016 r. Warunki funkcjonowania PGK Zasady funkcjonowania PGK reguluje art.

Bardziej szczegółowo

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) Podatkowy mechanizm wspierania innowacyjności w stanie prawnym od 1 stycznia 2017 r.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) Podatkowy mechanizm wspierania innowacyjności w stanie prawnym od 1 stycznia 2017 r. Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) Podatkowy mechanizm wspierania innowacyjności w stanie prawnym od 1 stycznia 2017 r. Istota ulgi Nowe zasady Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 361214 Temat: CIT od podstaw w 2014 roku. Certyfikowany kurs dla początkujących 7-22 Październik Wrocław, Wrocław - Centrum miasta, Kod szkolenia: 361214

Bardziej szczegółowo

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych

Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych dr Katarzyna Trzpioła Część IV Art. 16 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 4..odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 1/2014, 9 stycznia 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 1/2014, 9 stycznia 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 1/2014, 9 stycznia 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 aleksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl TaxWeek

Bardziej szczegółowo

Czy można dofinansować działania ukierunkowane na internacjonalizację? Jak przygotować się do ekspansji zagranicznej?

Czy można dofinansować działania ukierunkowane na internacjonalizację? Jak przygotować się do ekspansji zagranicznej? Czy można dofinansować działania ukierunkowane na internacjonalizację? Jak przygotować się do ekspansji zagranicznej? www.pwc.com Jak wykorzystać środki europejskie w ekspansji zagranicznej Maj 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe po 1 stycznia 2012 r.

Różnice kursowe po 1 stycznia 2012 r. Różnice kursowe po 1 stycznia 2012 r. Pytanie podatnika: Czy z uwzględnieniem art. 15a ust. 4 ustawy o CIT w brzmieniu nadanym nowelizacją ustawy, Wnioskodawca prawidłowo uznaje, że właściwe będzie stosowanie

Bardziej szczegółowo

Czy kursem faktycznym przy spłacie rat takiego kredytu jest kurs sprzedaży czy kurs kupna banku obsługującego jednostkę?

Czy kursem faktycznym przy spłacie rat takiego kredytu jest kurs sprzedaży czy kurs kupna banku obsługującego jednostkę? Czy kursem faktycznym przy spłacie rat takiego kredytu jest kurs sprzedaży czy kurs kupna banku obsługującego jednostkę? Pytanie Czy kursem faktycznym przy spłacie rat kredytu walutowego jest kurs sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII 1. Faza inwestycyjna... 1 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. NOWE INTERPRETACJE OGÓLNE WYDANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE. We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Sygnatura 2461-IBPB-1-2.4510.796.2016.2.AK Data 2016.10.13 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 23/2014, 27 czerwca 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 23/2014, 27 czerwca 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 23/2014, 27 czerwca 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 aleksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl TaxWeek

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10

Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 Fundacja dla Wolności 00-543 Warszawa ul. Mokotowska 50/10 RACHUNEK WYNIKÓW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. POZYCJA 31.12.2012 31.12.2013 A. Przychody z działalności statutowej I.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Faza inwestycyjna... 1 1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ

I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 8 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA I SŁOWNICZEK POJĘĆ... 11 1.1. Podstawa prawna rachunkowości w Polsce... 11 1.2. Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości... 12 1.3. Istota

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. FUNDACJA ZŁOTOWANKA Ul. Widokowa 1 77-400 Złotów NFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. 1 POWSTANE DZAŁALNOŚĆ FUNDACJ Fundacja Złotowianka została założona Aktem Założycielskim - Oświadczeniem Woli

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski MEMORANDUM Do: Od: Michał Juda SHOWROOM Marcin Radwan Taxpoint Data: 29 września 2015 Temat: Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski Celem niniejszego memorandum jest zwięzłe przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych. Charakter prawny warrantów subskrypcyjnych oraz konsekwencje podatkowe związane z ich emisją i real Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych. dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna

Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych. dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Dlaczego warto inwestować w specjalnych strefach ekonomicznych dr Tomasz Soliński Zastępca Prezydenta Miasta Krosna Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO PARK Mielec SSE to wyodrębniony obszar, na którym obowiązują

Bardziej szczegółowo