Co nurtuje przedsiębiorców strefowych? praktyka PwC oraz najnowsze orzecznictwo organów podatkowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co nurtuje przedsiębiorców strefowych? praktyka PwC oraz najnowsze orzecznictwo organów podatkowych"

Transkrypt

1 Co nurtuje przedsiębiorców strefowych? praktyka oraz najnowsze orzecznictwo organów podatkowych r. Rafał Pulsakowski

2 Agenda Podatki w strefie praktyka oraz najnowsze orzecznictwo organów podatkowych Kumulacja dostępnego zwolnienia podatkowego w oparciu o posiadane zezwolenia Sprzedaż ZCP oraz podział spółki a prawo do zwolnienia Kwalifikacja przychodów ze sprzedaży odpadów i złomu Ceny transferowe w przypadku transakcji między zakładami Proces produkcyjny na terenie strefy oraz poza jej granicami Poniesienie wydatków inwestycyjnych powyżej poziomu określonego w zezwoleniu Fakturowanie praktyka wyszczególniania na fakturze poszczególnych pozycji Rozliczanie różnic kursowych od środków własnych w SSE Przychód z tytułu odszkodowania w SSE Użycie do wytworzenia środka trwałego elementów uprzednio używanych Moment poniesienia kosztu w SSE memoriał czy kasa? Podatek od nieruchomości u przedsiębiorców strefowych Slide 2

3 Podatki w strefie praktyka oraz najnowsze orzecznictwo organów podatkowych Slide 3

4 Kumulacja dostępnego zwolnienia podatkowego w oparciu o posiadane zezwolenia Istota zagadnienia: Czy konieczne jest wyodrębnienie kosztów kwalifikowanych poniesionych w ramach poszczególnych zezwoleń? Czy możliwa jest kumulacja limitów zwolnień generowanych na podstawie dwóch lub więcej zezwoleń? Czy konieczne jest wyodrębnienie dochodu osiąganego w ramach poszczególnych zezwoleń? Slide 4

5 Kumulacja dostępnego zwolnienia podatkowego w oparciu o posiadane zezwolenia - orzecznictwo Interpretacja IS w Warszawie z (syg. IPPB3/ /10-4/MS ): Spółka posiadająca więcej niż jedno zezwolenie ma prawo do kumulacji limitów zwolnień przysługującej jej w ramach każdego ze zezwoleń, Nie jest wymagane wyodrębnianie dochodu osiąganego w ramach poszczególnych zezwoleń, Wskazane jest prowadzenie wspólnej ewidencji rachunkowej dla działalności na podstawie poszczególnych zezwoleń umożliwiającej określenie łącznego dochodu (straty) z działalności zwolnionej oraz stopnia wykorzystania limitu pomocy publicznej, Obowiązkiem korzystającego ze zwolnienia jest prowadzenie odrębnej ewidencji rachunkowej dla działalności nieobjętej zwolnieniem. Interpretacja IS w Katowicach z (syg. IBPBI/2/ /09/MO): Konieczne jest wyodrębnienie kosztów kwalifikowanych związanych z poszczególnymi zezwoleniami w celu weryfikacji spełnienia zobowiązań wynikających z zezwolenia. Slide 5

6 Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz podział spółki, a prawo do zwolnienia Istota zagadnienia: Jaki wpływ będą miały przekształcenia spółki (podział/połączenie) na zezwolenie strefowe? Sukcesja na gruncie Kodeksu Spółek Handlowych Sukcesja na gruncie Ordynacji podatkowej Sukcesja na gruncie Kodeksu Cywilnego Sprzedaż udziałów a sprzedaż składników majątku Slide 6

7 Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz podział spółki, a prawo do zwolnienia - orzecznictwo Interpretacja IS w Katowicach z (syg. IBPBI/2/ /09/MO) - sukcesja praw i obowiązków dotyczy również prawa do zwolnienia z opodatkowania: Majątek przejmowany na skutek podziału/majątek spółki kapitałowej dzielonej (przy podziale przez wydzielenie) stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, U spółki będącej sukcesorem zezwolenia pozostają prawa własności maszyn i urządzeń, których nabycie stanowiło wydatki kwalifikowane projektu (wyższe niż minimalne wartości zawarte w zezwoleniu), Limit wykorzystany jak i pozostały do wykorzystania będzie wynikał z planu podziału Wystąpienie do Min. Gospodarki o wydanie decyzji o podziale / przeniesieniu zezwolenia Slide 7

8 Zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży odpadów i złomu Istota zagadnienia: W jakiej sytuacji przychody ze sprzedaży odpadów i złomu będą podlegały zwolnieniu? Jaki wpływ miała zmiana klasyfikacji PKWiU na treść zezwoleń SSE i zakres zwolnienia? Zgodnie z klasyfikacją PKWiU 1997 odpady i złom sklasyfikowane w klasach odpowiadających działalności, w których ma miejsce pierwsze przetworzenie, Zgodnie z klasyfikacją PKWiU 2008 (dla celów CIT od 1 stycznia 2011 r.) odpady i złom sklasyfikowane zostały w odrębnym Dziale 38 Usługi związane ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców, Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie strefowe powinien na etapie opracowania dokumentów dokonać również analizy potencjalnych źródeł dochodów Spółki w SSE, jakimi są np. sprzedaż odpadów i złomu i uzupełnić ofertę inwestycyjną o kody PKWiU odpowiadające tej działalności. Slide 8

9 Zwolnienie z opodatkowania przychodu ze sprzedaży odpadów i złomu - orzecznictwo Interpretacja IS w Katowicach z (syg. IBPBI/2/ /10/SD): Przychód ze sprzedaży odpadów zwolniony z opodatkowania tylko wtedy, gdy zakres zezwolenia obejmuje właściwe grupowanie PKWiU dotyczące odpadów/złomu. Interpretacja IS w Poznaniu z (syg. ILPB3/ /11-3/MM): Przychody ze sprzedaży złomu i innych odpadów poprodukcyjnych nie są objęte zwolnieniem ponieważ : nie zostały wyszczególnione w zezwoleniu strefowym, pozostają jedynie w pośrednim związku z prowadzoną działalnością zwolnioną, nie mieszczą się w definicji działalności pomocniczej Spółki. Slide 9

10 Ceny transferowe w przypadku transakcji między zakładami Istota zagadnienia: W jaki sposób dokonywać wyceny przepływów między jednostkami zlokalizowanymi na terenie SSE i poza jej obszarem? Jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE oraz poza jej obszarem, wielkość zwolnienia określana jest w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy. W praktyce: jeżeli proces produkcyjny jest podzielony pomiędzy zakłady spółki, spośród których część znajduje się na terenie SSE, a część poza jej obszarem to przepływy pomiędzy zakładami strefowymi i pozastrefowymi powinny zostać wycenione z zastosowaniem reguł cen transferowych, Ustalenie wielkości zwolnienia następuje w oparciu o przyjętą na podstawie przepisów o cenach transferowych - metodę wyceny przepływów między jednostkami zlokalizowanymi na terenie SSE i poza jej obszarem. Slide 10

11 Ceny transferowe w przypadku transakcji między zakładami Interpretacja IS w Poznaniu z (syg. ILPB3/ /08-2/ŁM): Utworzenie biura marketingowego znajdującego się poza terenem Strefy nie powoduje konieczności wyodrębnienia organizacyjnego, ponieważ: działalność biura nie będzie miała charakteru odrębnej działalności gospodarczej o charakterze zarobkowym, działalność biura będzie stanowić działalność pomocniczą dla podstawowej (strefowej) działalności Spółki. W takiej sytuacji nie zaistnieje konieczność prowadzenia rozliczeń pomiędzy jednostką prowadzącą działalność na terenie Strefy a biurem zlokalizowanym poza jej obszarem zgodnie z zasadami określonymi w art. 11 ustawy o CIT. Slide 11

12 Proces produkcyjny na terenie strefy oraz poza jej granicami Istota zagadnienia: Czy w wyniku procesu produkcyjnego odbywającego się zarówno na terenie SSE jak i poza jej obszarem powstaje wyrób strefowy? Wpływ na ocenę problemu mają: Związek procesu produkcji pozastrefowej z powstałym przychodem strefowym czy możemy mówić o działalności pomocniczej? Skala i charakter przetworzenia na terenie strefy czynności produkcyjne i nieprodukcyjne, Wpływ części procesu mającego miejsce w SSE na ostateczny kształt, funkcje i cenę wyrobu czy możliwa jest sprzedaż wyrobu bez wykonania tej dodatkowej czynności? Slide 12

13 Proces produkcyjny na terenie strefy oraz poza jej granicami - orzecznictwo Interpretacja IS w Warszawie z (syg. IPPB3/ /10-7/DP): Fakt, że produkcja zacznie i zakończy się na terenie strefy nie jest wystarczającą przesłanką do zakwalifikowania procesu produkcyjnego do działalności strefowej. Zwolnienie jest możliwe jedynie, gdy każdy z etapów produkcji będzie odbywać się na terenie SSE. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność poza strefą i na terenie strefy, może korzystać z ulg przewidzianych na działalność prowadzoną wyłącznie na terenie strefy. Wyrok WSA we Wrocławiu z (syg. I SA/Wr 411/11): Kwalifikacja produktu finalnego jako produktu strefowego zależy od lokalizacji przeważającej części procesu produkcyjnego na terenie SSE. Slide 13

14 Poniesienie wydatków inwestycyjnych powyżej poziomu określonego w zezwoleniu Istota zagadnienia: Czy koszty kwalifikowane przewyższające kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w zezwoleniu powiększą kwotę przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego? Podejście organów skarbowych jest zależne od daty udzielenia przedsiębiorcy zezwolenia SSE: Zezwolenie wydawane przed 4 sierpnia 2008 r. brak maksymalnej wartości kosztów kwalfikowanych (limit pomocy publicznej rośnie proporcjonalnie do wartości poniesionych kosztów o ile zezwolenie nie wskazuje inaczej, a koszty mają bezpośredni związek z inwestycją w SSE opisaną w Biznes Planie), Zezwolenia wydawane po 4 sierpnia 2008 r. obowiązkowo zawierają maksymalną wartość kosztów kwalfikowanych (limit pomocy publicznej rośnie proporcjonalnie do wartości poniesionych kosztów, która nie może przekroczyć maksymalnej wartości zawartej w zezwoleniu). Slide 14

15 Poniesienie wydatków inwestycyjnych powyżej poziomu określonego w zezwoleniu - orzecznictwo Interpretacja IS w Poznaniu z (syg. ILPB4/ /10-2/DS): zarówno wydatki inwestycyjne do wysokości określonej w Zezwoleniu, jak też dalsze wydatki, przewyższające dolny próg określony w Zezwoleniu spełniające definicję wydatków kwalifikowanych powinny zwiększać podstawę określania wielkości zwolnienia z CIT, maksymalna wartość pomocy publicznej nie może przekroczyć wartości dopuszczalnej regionalnej pomocy publicznej. Slide 15

16 Fakturowanie praktyka wyszczególniania na fakturze poszczególnych pozycji Istota zagadnienia: Czy uszczegółowienie treści faktur sprzedaży przez podawanie na fakturach elementów kalkulacyjnych ceny może skutkować zmniejszeniem zakresu zwolnienia? Podanie elementu kalkulacyjnego ceny (np. wartości surowca) nie oznacza, że przedsiębiorca rozpoczął sprzedaż towarów (np. surowców) nieobjętą zezwoleniem na działalność strefową. Slide 16

17 Fakturowanie praktyka wyszczególniania na fakturze poszczególnych pozycji - orzecznictwo Interpretacja IS w Katowicach z (syg. IBPBI/2/ /10/SD): Zakres zwolnienia nie może być zmniejszony w związku z tym, że przedsiębiorca zdecyduje się na uszczegółowienie treści faktur sprzedaży przez podawanie na tych fakturach elementów kalkulacyjnych ceny, Samo umieszczenie na fakturze informacji o składnikach ceny (w przypadku gdy do odrębnej ich sprzedaży faktycznie nie dochodzi) nie zmienia charakteru i rodzaju prowadzanej przez spółkę działalności, Taki sposób fakturowania nie spowoduje konieczności opodatkowania podatkiem dochodowym części ceny (z tytułu sprzedaży produktów) odpowiadającej ww. składnikom. Slide 17

18 Rozliczanie różnic kursowych od środków własnych w SSE Istota zagadnienia: W jaki sposób prawidłowo alokować różnice kursowe do działalności zwolnionej lub opodatkowanej? Czy możliwe jest przypisywanie do działalności opodatkowanej różnic kursowych powstałych w związku z przepływami pieniężnymi na rachunku walutowym, wg wpływów z danego rodzaju działalności (zwolnionej lub opodatkowanej) z wykorzystaniem metod rachunkowych? Zasady ogólne: Dodatnie i ujemne różnice kursowe powinny zostać przyporządkowane bezpośrednio do działalności, której dotyczą (zwolnionej lub opodatkowanej), Ujemne różnice kursowe, których nie można bezpośrednio przyporządkować do działalności zwolnionej/opodatkowanej można podzielić przy użyciu tzw. klucza przychodowego, Dodatnie różnice kursowe, których nie można bezpośrednio przyporządkować do działalności zwolnionej/opodatkowanej powinno się alokować do działalności opodatkowanej. Slide 18

19 Rozliczanie różnic kursowych od środków własnych w SSE - orzecznictwo Interpretacja IS w Poznaniu z (syg. ILPB3/423-34/10-2/GC): Alokacja różnic kursowych powstałych w wyniku realizacji płatności poprzez rachunek walutowy powinna nastąpić w oparciu o źródło, z którego następują wpływy, Przy ustalaniu różnic kursowych należy przyjąć określoną kolejność wyceny waluty (wycena rozchodu), Kolejność wyceny środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej według przyjętej metody stosowanej w rachunkowości (np. cen (w tym przypadku kursów) przeciętnych, FIFO albo LIFO). Do działalności opodatkowanej/zwolnionej należy przypisać tę część różnic kursowych (dodatnich lub ujemnych), jaka wynika z wpływów na rachunek walutowy z działalności opodatkowanej/zwolnionej, ustaloną zgodnie z przyjętą metodą rozchodu, tj. LIFO, FIFO lub kursów przeciętnych. Slide 19

20 Rozliczanie różnic kursowych od środków własnych w SSE Przykład: Na rachunek spółki wpływa 500 EUR po kursie 4,4 z działalności zwolnionej, a następnie 500 EUR po kursie 4,2 z działalności opodatkowanej. Następnie z rachunku bankowego wypływa 700 EUR po kursie 4,5. Spółka stosuje metodę FIFO. Alokacja: Zgodnie z metodą FIFO w pierwszej kolejności dysponujemy walutą, która wpłynęła jako pierwsza w tym przypadku z działalności zwolnionej: dodatnia różnica kursowa 500 x (4,5-4,4) = 50 PLN działalność opodatkowana: dodatnia różnica kursowa 200 x (4,5-4,2) = 60 PLN dz. strefowa 500 EUR Kurs 4,4 dz. zwolniona Różnica kursowa 500 x (4,5-4,4) = 50 PLN dz. pozastrefowa 500 EUR Kurs 4, EUR 700 EUR Kurs 4,5 dz. opodatk. Różnica kursowa 200 x (4,5-4,2) = 60 PLN Slide 20

21 Przychód z tytułu odszkodowania w SSE Istota zagadnienia: Czy odszkodowania od ubezpieczyciela otrzymane przez przedsiębiorcę strefowego mogą być objęte zwolnieniem przewidzianym dla dochodów strefowych? Kwalifikacja odszkodowań zależy od związku przedmiotu ubezpieczenia z działalnością prowadzoną na terenie SSE na podstawie zezwolenia, Ubezpieczanie się jest standardową praktyką gospodarczą, Uzyskiwanie odszkodowań nie może być odrębną kategorią działalności. Slide 21

22 Przychód z tytułu odszkodowania w SSE - orzecznictwo Interpretacja IS w Katowicach (syg. IBPBI/2/ /11/AP): przepisy prawne nie wprowadzają ograniczenia zwolnienia jedynie do dochodów uzyskanych ze sprzedaży produktów wytworzonych na terenie strefy, lecz wskazują, że zwolnieniem objęte są dochody uzyskane w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy na podstawie zezwolenia, odszkodowanie to jako związane ze składnikiem majątku wykorzystywanym przez Spółkę do działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej objęte jest zwolnieniem. Wyroki WSA we Wrocławiu z (syg. I SA/Wr 630/11 i syg. I SA/Wr 631/11): Zwolnienie strefowe dotyczyć może wyłącznie dochodów, które spełniają dwa warunki łącznie: pochodzą z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE i są wymienione w zezwoleniu strefowym. Do dochodów zwolnionych nie zalicza się odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela, nawet wtedy gdy odszkodowania mają związek z działalnością strefową, ponieważ: nie są następstwem działalności produkcyjnej spółki, lecz wynikają z odrębnej umowy, są wynikiem zaistnienia przewidzianego w umowie wypadku (zdarzenia losowego). Slide 22

23 Użycie do wytworzenia środka trwałego elementów uprzednio używanych Istota zagadnienia: Czy użycie elementów uprzednio używanych do wytworzenia we własnym zakresie środka trwałego (np. linii produkcyjnej) będzie podstawą do uznania środka trwałego za niekwalifikowany (dla dużych przedsiębiorstw)? Kwalifikacja wyłącznie nowych środków trwałych dla dużych przedsiębiorców obowiązuje dopiero od początku 2007 r. O wytwarzaniu we własnym zakresie można mówić również gdy środek trwały jest wykonany w ramach nabycia przez jednostkę usług obcych. Przymiot nowości powinien być odnoszony do przedmiotu, a nie części składowych. Slide 23

24 Użycie do wytworzenia środka trwałego elementów uprzednio używanych Wyrok WSA we Wrocławiu z r. (syg. I SA/Wr 1322/11) Stan faktyczny: Spółka zleciła kontrahentowi z siedzibą w Niemczech wytworzenie linii produkcyjnej w ramach usług inżynierii przemysłowej, W ramach budowy linii produkcyjnej zostały dołączone elementy maszyn/urządzeń uprzednio używane przez spółkę niemiecką w jej działalności produkcyjnej. Wnioski: O wytwarzaniu we własnym zakresie można mówić nie tylko w przypadku, kiedy środek trwały jest tworzony nakładem pracy wykonywanej przez jej pracowników, lecz również gdy praca ta jest wykonana w ramach nabycia przez jednostkę usług obcych. Umowa była nakierowana na świadczenie usług inżynierii przemysłowej, dochodzi więc do wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie. Koszty poniesione na wytworzenie linii produkcyjnej, tj. koszty nabycia usługi (wykonanej na rzecz spółki przez dostawcę w ramach umowy na świadczenie usług inżynierii przemysłowej) mogą zostać uznane w całości za koszty kwalifikowane. Slide 24

25 Data poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w SSE memoriał czy kasa? Istota zagadnienia: W jakiej dacie powinno się kwalifikować nakłady inwestycyjne w SSE dla celów obliczania limitu zwolnienia podatkowego? Metoda memoriałowa vs kasowa? Jednolita linia orzecznicza organów podatkowych do 2008 r. wskazywała na metodę kasową. Istnieją przesłanki przemawiające za prawidłowością stosowania metody memoriałowej, która może pozwolić na: ograniczenie zakresu obowiązków administracyjnych związanych z ewidencją kosztów kwalifikowanych i kalkulacją limitu pomocy publicznej, zwiększenie limitu pomocy publicznej zwolnienia z CIT. Slide 25

26 Data poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w SSE memoriał czy kasa? - orzecznictwo Wyrok NSA z (syg. II FSK 1721/10): Nakłady inwestycyjne w SSE mogą być uwzględniane dla celów obliczania limitu pomocy publicznej w chwili ujęcia ich w księgach rachunkowych (wg zasady memoriałowej). Art. 15 ust. 4e ustawy o CIT określa, że za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku) zasada memoriałowa. Koszty udokumentowane fakturami, nawet z odroczonym terminem płatności, także mają cechę definitywności pomimo ich czasowej niewymagalności. Slide 26

27 Podatek od nieruchomości w SSE możliwe sytuacje brak zwolnienia z PoN zwolnienie z PoN bezpośrednia możliwość optymalizacji korekta deklaracji, w których wykazywano zwolnienie + uzyskanie oszczędności na przyszłość przedłużenie zwolnienia + przerzucenie zwolnienia do CIT 20 października 2011 Slide 27

28 Podatek od nieruchomości w SSE Najczęściej spotykane błędy wynikające z automatycznego rozliczenia: Duża wartość podatku vs marginalizowanie znaczenia rozliczeń Błędna kapitalizacja wydatków do wartości początkowej budowli Zawyżenie podstawy opodatkowania budynków Błędna kwalifikacja obiektów budowlanych Opodatkowanie obiektów i urządzeń nie będących budowlami Opodatkowanie gruntów nie podlegających podatkowi od nieruchomości Brak wykorzystywania dostępnych zwolnień i wyłączeń Efekt: zawyżenie podatku nadpłata możliwa do odzyskania 20 października 2011 Slide 28

29 Podatek od nieruchomości w SSE Charakterystyczne aspekty weryfikacji rozliczeń w zakresie podatku od nieruchomości u przedsiębiorców strefowych (doświadczenia ): przedsiębiorcy w związku ze zwolnieniem nie posiadają dokładnego rozliczenia i dokumentów źródłowych obszar optymalizacji, ale również ryzyko! oszczędności możliwe do osiągnięcia sięgają nawet do kilkudziesięciu procent ponoszonego obciążenia podatkowego bardziej przychylne podejście organów podatkowych do przedsiębiorców zwolnionych (brak bezpośredniego negatywnego efektu ekonomicznego dla gminy) dobry moment na weryfikację Podejście potwierdzone w wielu przeprowadzonych projektach 20 października 2011 Slide 29

30 Dziękuję za uwagę! Rafał Pulsakowski Starszy Menedżer Zespół Pomocy Publicznej Powyższa prezentacja została przygotowana wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i nie stanowi porady podatkowej w rozumieniu polskich przepisów. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej prezentacji bez uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady. Nie gwarantujemy (w sposób wyraźny, ani dorozumiany) prawidłowości, ani dokładności informacji zawartych w naszej prezentacji. Ponadto, w zakresie przewidzianym przez prawo polskie, PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., jej partnerzy, pracownicy, ani przedstawiciele nie podejmują wobec Państwa żadnych zobowiązań oraz nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności ani umownej, ani z żadnego innego tytułu - za jakiejkolwiek straty, szkody ani wydatki, które mogą być pośrednim lub bezpośrednim skutkiem działania podjętego na podstawie informacji zawartych w naszej prezentacji lub decyzji podjętych na podstawie tej prezentacji r. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. "PricewaterhouseCoopers" oznacza PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (Polską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością) lub, wedle kontekstu, PricewaterhouseCoopers światową sieć lub inne podmioty z sieci, przy czym każdy z nich jest samodzielny i niezależny.

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz pomocy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn strefowy. Kontakt. Nr 2/2013. Zespół Pomocy Publicznej

Biuletyn strefowy. Kontakt. Nr 2/2013. Zespół Pomocy Publicznej www.pwc.pl Kontakt Zespół Pomocy Publicznej Andrzej Jacek Jarosz Partner tel.: 502 184 608 andrzej.jarosz@pl.pwc.com Monika Wojsz Menedżer tel.: 502 18 4152 monika.wojsz@pl.pwc.com Małgorzata Kierzek Starszy

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć PKPiR lekcja 2

Zrozumieć PKPiR lekcja 2 Spis treści Przychody i moment ich powstania... 3 Koszty uzyskania przychodów (KUP)... 4 Przychody ze sprzedaży towarów i usług... 5 Przychody w walutach obcych, różnice kursowe... 6 Zwrot towarów... 6

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszym Newsletterze

Witamy w naszym Newsletterze tel.: +48 42 200 70 00 fax: +48 42 200 74 32 e-mail: bss@bssce.com Business Support Solution S.A. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90 A Strona główna Firma Usługi Aktualności Klienci Praca i Praktyki Zarząd

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 23 maj 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego POLICE RS Wybrane pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono na EUR zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania: -poszczególne pozycje aktywów i

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SITE S.A. ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 R. Sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ( MSSF ) ZATWIERDZONYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE Skonsolidowany raport roczny 2006 dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 zawierający skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA ROZDZIAŁ V PODATKI 5.1. NIESPÓJNY SYSTEM PODATKOWY I PROBLEM INTERPRETACJI PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE Demokratyczne reformy, rozpoczęte w 1989 r., obejmowały nie tylko ustrój polityczny, ale

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe A-Tax /// 21.12.2013 Consulting Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe Aspekt kosztów uzyskania przychodów (KUZ ) po stronie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo