Rozliczenie powstałej różnicy kursowej. Opis różnicy kursowej. W ciągu roku obrotowego :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozliczenie powstałej różnicy kursowej. Opis różnicy kursowej. W ciągu roku obrotowego :"

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia nr 120 z dnia 2 grudnia 2009 r. Rektora UŚ Szczegółowe zasady wyceny przykładowych operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych i ustalania różnic kursowych Rodzaj operacji W ciągu roku obrotowego : Kurs waluty stosowany do wyceny Rozliczenie powstałej różnicy kursowej Opis różnicy kursowej Dekretacja 1. Powstanie należności: a) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów b) eksport towarów c) wykonanie usług na rzecz kontrahenta zagranicznego - kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury Wycena faktury wystawionej w walucie obcej zagranicznemu kontrahentowi za sprzedane towary, materiały lub usługi. 2. Wpływ należności z tytułu sprzedaży na rachunek walutowy. Wycena waluty obcej, która wpłynęła Przykład: -data sprzedaży r. -kwota sprzedaży EUR -kurs średni EUR ogłoszony przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury 3,80 zł/eur -wartość sprzedaży przeliczona wg ww. kursu EUR x 3,80 zł/eur = zł Wn 201 rozrachunki Ma 701 przychody/sprzedaż lub Ma 702 -po kursie faktycznie zastosowanym kurs kupna banku, w którym UŚ posiada rachunek walutowy -dodatnie różnice kursowe powstają na należności z dnia zarachowania jest niższa niż wartość w dniu zapłaty Wn 201 rozrachunki przychody finansowe-dodatnie różnice 1

2 na własny rachunek walutowy UŚ z tytułu zapłaty należności za sprzedany towar, materiały lub usługi. -kwota należności (przykład wyżej) EUR = zł -data zapłaty r. -kwota zapłaty EUR -kurs kupna banku, w którym UŚ posiada rachunek walutowy 3,90 zł/eur -wartość wpływu przeliczona wg ww. kursu EUR x 3,90 zł/eur = zł Wn 139 inne rachunki bank. Ma 201 rozrachunki -rozliczenie powstałej różnicy kursowej (dodatniej) na koncie rozrachunkowym: EUR x (3,90 zł/eur 3,80 zł/eur) = 300 zł Wn 201 rozrachunki Gdyby kurs kupna banku, w którym UŚ posiada rachunek walutowy w dniu zapłaty należności był niższy niż kurs zastosowany w dniu powstania należności powstałaby ujemna różnica kursowa. -ujemne różnice kursowe powstają na należności z dnia zarachowania jest wyższa niż wartość w dniu zapłaty kursowe Ma 201 rozrachunki zagraniczne z odbiorcami 3. Wpływ należności z tytułu sprzedaży na rachunek -po kursie faktycznie zastosowanym - kurs kupna banku, w którym UŚ -dodatnie różnice kursowe powstają na należności Wn 201 rozrachunki 2

3 złotówkowy. Wycena waluty obcej, która wpłynęła na własny rachunek złotówkowy UŚ z tytułu zapłaty należności za sprzedany towar, materiały lub usługi. posiada rachunek złotówkowy -kwota należności (przykład z poz.1) EUR = zł -data zapłaty r. -kwota zapłaty EUR -kurs kupna banku, w którym UŚ posiada rachunek złotówkowy 3,75 zł/eur -wartość wpływu przeliczona wg ww. kursu EUR x 3,75 zł/eur = zł Wn 131 rachunek bieżący Ma 201 rozrachunki -rozliczenie powstałej różnicy kursowej (ujemnej) na koncie rozrachunkowym: EUR x (3,80 zł/eur 3,75 zł/eur) = 150 zł różnice kursowe Ma 201 rozrachunki z dnia zarachowania jest niższa niż wartość w dniu zapłaty -ujemne różnice kursowe powstają na należności z dnia zarachowania jest wyższa niż wartość w dniu zapłaty Ma 201 rozrachunki zagraniczne z odbiorcami Gdyby kurs kupna banku, w którym UŚ posiada rachunek złotówkowy w dniu zapłaty należności był wyższy niż kurs zastosowany w dniu powstania należności powstałaby dodatnia różnica kursowa 3

4 4. Wpływ waluty zakupionej w banku na rachunek walutowy. Wycena zakupionej w banku waluty obcej. 5. Powstanie zobowiązania: a) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów b) import towarów c) zakup usług od kontrahenta zagranicznego Wycena otrzymanej faktury od kontrahenta zagranicznego w walucie obcej za zakupione towary, materiały lub usługi. -po kursie faktycznie zastosowanym kurs sprzedaży banku -zakup w banku EUR -kurs sprzedaży banku 3,90 zł/eur -wartość wpływu na rachunek walutowy wg ww. kursu EUR x 3,90 zł/eur = zł Wn 139 inne rach. bank Ma 131 rachunek bieżący - kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury -data wystawienia faktury r. -wartość zakupu EUR -kurs średni ogłoszony dla EUR przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, tj r. - 3,80 zł/eur -wycena zakupu 4.000EUR x 3,80 zł/eur = zł Wn 300 rozliczenie zakupu Ma 203 rozrachunki zagraniczne 4

5 z dostawcami 6. Zapłata zobowiązania wyrażonego w walucie obcej z tytułu zakupu towarów lub usług z rachunku walutowego. Wycena rozchodu waluty z rachunku walutowego UŚ w związku z zapłatą zobowiązania za zakupiony towar, materiał lub usługę. - kurs historyczny, tj. kurs, po którym wyceniono wpływ waluty na rachunek bankowy FIFO -kwota zobowiązania (przykład wyżej) EUR = zł -data zapłaty r. -kwota zapłaty EUR -kurs historyczny, tj. kurs, po którym wyceniono wpływ waluty na rachunek bankowy : EUR po kursie 3.70 zł/eur EUR po kursie 3,85 zł/eur -wartość zapłaconego zobowiązania EUR x 3,70 zł/eur EUR x 3,85 zł/eur = zł Wn 203 rozrachunki zagraniczne z dostawcami Ma 139 inne rach. bank. -rozliczenie powstałej różnicy kursowej (dodatniej) na koncie rozrachunkowym: (4.000 zł/eur x 3,80 zł/eur) (2.000 EUR x 3,70 zł/eur + (2.000 EUR x 3,85 zł/eur) = zł -dodatnie różnice kursowe powstają na wyższa niż wartość w dniu zapłaty -ujemne różnice kursowe powstają na niższa niż wartość w dniu zapłaty Wn 203 rozrachunki zagraniczne z dostawcami Ma 203 rozrachunki zagraniczne z dostawcami 5

6 zł = 100 zł Wn 203 rozrachunki zagraniczne z dostawcami przychody finansowe-dodatnie różnice kursowe 7. Zapłata zobowiązania wyrażonego w walucie obcej z tytułu zakupu towarów lub usług z rachunku złotówkowego. Wycena rozchodu środków z rachunku złotówkowego z tytułu zapłaty zobowiązania wyrażonego w walucie obcej za zakupiony towar, materiał lub usługę. (Zakup waluty w banku) Gdyby wartość zobowiązania wyceniona po kursie historycznym była wyższa niż wartość zobowiązania w dniu zarachowania powstałaby ujemna różnica kursowa. - kurs sprzedaży banku, w którym UŚ posiada rachunek złotówkowy -kwota zobowiązania (przykład z poz. 5) EUR x 3,80 zł/eur = zł -kurs sprzedaży banku, który z dnia zapłaty wynosił 3,90 zł/eur -kwota zapłaty z rachunku złotówkowego EUR x 3,90 zł/eur = zł Wn 203 rozrachunki zagraniczne z dostawcami Ma 131 rachunek bieżący -rozliczenie powstałej różnicy kursowej (ujemnej) na koncie rozrachunkowym : EUR x (3,90 zł/eur 3,80 -dodatnie różnice kursowe powstają na wyższa niż wartość w dniu zapłaty -ujemne różnice kursowe powstają na niższa niż wartość w dniu zapłaty Wn 203 rozrachunki zagraniczne z dostawcami Ma 203 rozrachunki zagraniczne z dostawcami 6

7 zł/eur) = 400 zł koszty finansoweujemne Ma 203 rozrachunki zagraniczne z dostawcami 8. Odsprzedaż waluty bankowi. Wycena rozchodu waluty z rachunku walutowego w związku z jej odsprzedażą bankowi i wpłatą na konto złotówkowe. Gdyby wartość zobowiązania wyceniona po kursie sprzedaży banku była niższa niż wartość zobowiązania w dniu zarachowania powstałaby dodatnia różnica kursowa. - po kursie faktycznie zastosowanym kurs kupna banku -wartość waluty w dniu jej wpływu na rachunek walutowy : EUR x 3,60 zł/eur EUR x 3,65 zł/eur = zł -kurs kupna banku 3,70 zł/eur -odsprzedaż EUR -wycena sprzedanej waluty EUR x 3,70 zł/eur = zł Wn 131 rachunek bieżący Ma 139 inne rach. bank. -rozliczenie powstałej różnicy kursowej(dodatniej) na własnych środkach pieniężnych: zł zł = 125 zł Wn 131 rachunek bieżący -dodatnie różnice kursowe powstają od własnych środków pieniężnych, gdy wartość waluty w dniu jej wpływu na konto jest niższa od wartości w dniu jej sprzedaży do banku -ujemne różnice kursowe powstają od własnych środków pieniężnych, gdy wartość waluty w dniu jej wpływu na konto jest wyższa od wartości w dniu jej sprzedaży do banku Wn 131 rachunek bieżący Ma 131 rachunek bieżący 7

8 9. Wpływ waluty z rachunku walutowego do kasy walutowej. Wycena rozchodu waluty z rachunku walutowego w związku z jej przeniesieniem do kasy walutowej. 10. Zakup waluty w banku do kasy walutowej UŚ. Wycena waluty zakupionej w banku celem zasilenia kasy walutowej UŚ. - po kursie faktycznie zastosowanym kurs sprzedaży banku, po którym zakupiono walutę (FIFO = kurs historyczny) -kursy sprzedaży banku, po którym zakupiono walutę : 500 EUR po kursie 3,85 zł/eur EUR po kursie 3,95 zł/eur -kwota waluty przeniesiona z rachunku walutowego do kasy walutowej EUR -wycena przeniesionej waluty : 500 EUR x 3,85 zł/eur EUR x 3,95 zł/eur = zł Wn 102 kasa walutowa Ma 139 inne rach. bank. - po kursie faktycznie zastosowanym kurs sprzedaży banku, z którego usług korzysta UŚ -zakup waluty EUR -kurs sprzedaży banku 3,85 zł/eur -wycena zakupionej waluty EUR x 3,85 zł/eur = zł Wn 102 kasa walutowa Ma 131 rachunek bieżący 8

9 11. Zaliczka wypłacona z kasy walutowej na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej. Wycena waluty wypłaconej z kasy walutowej na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej. -po kursie faktycznie zastosowanym kurs sprzedaży banku, po którym zakupiono walutę (FIFO= kurs historyczny) -kwota zaliczki 200 EUR -kursy sprzedaży banku, po którym zakupiono walutę : 50 EUR po kursie 3,70 zł/eur 300 EUR po kursie 3,90 zł/eur -wycena zaliczki : 50 EUR x 3,70 zł/eur + 150EUR x 3,90 zł/eur = 770 zł Wn 234 rozr. z prac.- delegacje Ma 102 kasa walutowa 12. Zaliczka wypłacona z rachunku walutowego na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej. Wycena waluty wypłaconej z rachunku walutowego na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej. -po kursie faktycznie zastosowanym kurs sprzedaży banku, po którym zakupiono walutę (FIFO = kurs historyczny) Przykład jw.: Wn 234 rozr. z prac.- delegacje Ma 139 inne rach. bank. 13. Zaliczka wypłacona w walucie polskiej z rachunku bieżącego na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej. Kwota zaliczki stanowi równowartość - po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia operacji 9

10 przysługującej zaliczki w walucie - przysługująca zaliczka w walucie obcej. obcej 100 EUR Przeliczenie z waluty obcej na walutę - kurs średni ogłoszony przez NBP z polską następuje po kursie średnim dnia poprzedzającego dzień ogłoszonym dla danej waluty przez przeliczenia zaliczki 3,80 zł/eur NBP z dnia poprzedzającego dzień - równowartość zaliczki w walucie przeprowadzenia operacji. polskiej 100 EUR x 3,80 zł/eur = 380 zł - zapis w księgach rachunkowych : Wn 234 rozr. z prac.- delegacje 14. Zaliczka wypłacona w walucie polskiej z kasy na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej. Ma 131 rachunek bieżący - po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia operacji Kwota zaliczki stanowi równowartość przysługującej zaliczki w walucie obcej. - przysługująca zaliczka w walucie obcej 100 EUR Przeliczenie z waluty obcej na walutę - kurs średni ogłoszony przez NBP z polską następuje po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia operacji. dnia poprzedzającego dzień przeliczenia zaliczki 3,80 zł/eur - równowartość zaliczki w walucie polskiej 100 EUR x 3,80 zł/eur = 380 zł - zapis w księgach rachunkowych : Wn 234 rozr. z prac.-delegacje Ma 101 kasa 15.Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej. Wycena kosztów zagranicznej podróży służbowej wyrażonych w walucie obcej: diety, przejazdy, noclegi, inne. - po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia operacji gospodarczej (zgodnie z uor art. 30 ust. 2 pkt 2) (dzień przeprowadzenia operacji 10 -dodatnie różnice kursowe powstają na rozrachunkach, gdy koszt przeliczony po kursie średnim ogłoszonym przez NPB jest wyższy od kosztu przeliczonego po kursie faktycznym zastosowanym z dnia zapłaty Wn 234 rozr. z prac.-delegacje

11 gospodarczej = dzień rozliczenia delegacji = dzień, na jaki ujęto wydatki podróży w księgach rachunkowych) -pobrana zaliczka (przykład z poz.11) -koszty podróży 150 EUR -kurs średni ogłoszony przez NBP z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia delegacji (dzień ujęcia w księgach rachunkowych) 3,80 zł/eur -wycena kosztów podróży : 150 EUR x 3,80 zł/eur = 570 zł Wn deleg. służb.- zagran. Ma 234 rozr. z prac.- delegacje -rozliczenie powstałej różnicy kursowej (ujemnej) na rozrachunkach : 50 EUR x 3,70 zł/eur EUR x 3,90 zł/eur = 575 zł (wycena zaliczki do wysokości kosztów) 575 zł 570 zł (koszty podróży) = 5 zł zapis w księgach rachunkowych : różnice kursowe Ma 234 rozr. z prac.- delegacje -ujemne różnice kursowe powstają na rozrachunkach, gdy koszt przeliczony po kursie średnim ogłoszonym przez NPB jest niższy od kosztu przeliczonego po kursie faktycznym zastosowanym z dnia zapłaty Wn 234 rozr. z prac.-delegacje 16. Zwrot do kasy walutowej niewykorzystanej zaliczki. - kurs, po jakim wyceniono zaliczkę 11

12 Wycena nadwyżki pobranej zaliczki nad poniesionymi kosztami. -pobrana zaliczka (przykład z poz.11) 200 EUR -koszty podróży 150 EUR -zwrot niewykorzystanej zaliczki 50 EUR -wycena zwracanej zaliczki : 50 EUR x 3,90 zł/eur = 195 zł Wn 102 kasa walutowa Ma 234 rozr. z prac.- delegacje 17. Zwrot do kasy złotówkowej niewykorzystanej zaliczki. - kurs, po jakim wyceniono zaliczkę Wycena nadwyżki pobranej zaliczki nad poniesionymi kosztami. jw. Wn 101 kasa Ma 234 rozr. z prac.- delegacje 18.Zwrot pracownikowi waluty, gdy koszty podróży zagranicznej przekroczyły kwotę pobranej zaliczki. - kurs sprzedaży banku, po którym zakupiono walutę (FIFO = kurs historyczny) - dodatnie różnice kursowe powstają na wyższa niż wartość w dniu zapłaty Wn 234 rozr. z prac.-delegacje Wycena waluty zwracanej pracownikowi, gdy koszty podróży zagranicznej przekroczyły kwotę pobranej zaliczki. -pobrana zaliczka ( przykład z poz.11) EUR -koszty podróży 220 EUR -kurs średni ogłoszony przez NBP z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia delegacji (dzień ujęcia w księgach rachunkowych) 3,80 -ujemne różnice kursowe powstają na niższa niż wartość w dniu zapłaty Ma 234 rozr. z prac.-delegacje 12

13 zł/eur -wycena kosztów podróży : 220 EUR x 3,80 zł/eur = 836 zł -kurs sprzedaży banku, po którym zakupiono walutę 3,85 zł/eur -wycena nadwyżki kosztów nad pobraną zaliczką : 20 EUR x 3,85 zł/eur = 77 zł Wn 234 rozr. z prac.- delegacje Ma 102 kasa walutowa 19.Zwrot pracownikowi kwoty przekroczenia zaliczki w walucie polskiej. Wycena waluty zwracanej pracownikowi, gdy koszty podróży zagranicznej przekroczyły kwotę pobranej zaliczki. - po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia operacji gospodarczej (zgodnie z uor art. 30 ust. 2 pkt 2) (dzień przeprowadzenia operacji gospodarczej = dzień rozliczenia delegacji = dzień, na jaki ujęto wydatki podróży w księgach rachunkowych) - dodatnie różnice kursowe powstają na wyższa niż wartość w dniu zapłaty -ujemne różnice kursowe powstają na niższa niż wartość w dniu zapłaty Wn 234 rozr. z prac.-delegacje Ma 234 rozr. z prac.-delegacje -pobrana zaliczka, koszty podróży, wycena kosztów podróży (przykład z poz. 16) -wycena nadwyżki kosztów nad pobraną zaliczką : 20 EUR x 3,80 zł/eur = 76 zł Wn 234 rozr. z prac.- delegacje Ma 101 kasa 13

14 20.Zwrot kosztów podróży zagranicznej, gdy nie była pobrana zaliczka. Wycena zwracanych kosztów podróży wyrażonych w walucie obcej. 21.Prowizja bankowa pobierana przez bank na koniec każdego miesiąca (tabela opłat i prowizji). - kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia operacji gospodarczej (zgodnie z uor art. 30 ust. 2 pkt 2) (dzień przeprowadzenia operacji gospodarczej = dzień rozliczenia delegacji = dzień, na jaki ujęto wydatki podróży w księgach rachunkowych) -koszty podróży 500 EUR -kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień rozliczenia kosztów podróży 3,75 zł/eur -wycena kosztów podróży : 500 EUR x 3,75 zł/eur = zł Wn deleg. służb.- zagran. Ma 234 rozr. z prac.- delegacje -zapis w księgach rachunkowych zwrot kosztów podróży w złotówkach Wn 234 rozr. z prac.- delegacje Ma 101 kasa -po kursie faktycznie zastosowanym - kurs obciążenia rachunku (zgodnie z uor art. 30 ust. 2 pkt 1) Wycena prowizji bankowej 14

15 22. Prowizja bankowa pobierana przy zapłatach należności i zobowiązań. -po kursie faktycznie zastosowanym kurs sprzedaży banku, z którego usług UŚ korzysta (zgodnie z uor art. 30 ust. 2 pkt 1) 23. Karty płatnicze służbowe. -po kursie faktycznie zastosowanym obciążenie zgodnie z zestawieniem miesięcznym na karcie (zgodnie z uor art. 30 ust. 2 pkt 1) 24. Zakup środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej w walucie obcej wpływ różnic kursowych na wartość początkową środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej. Wartość początkową środka trwałego/wartości niematerialnej i prawnej stanowi jego cena nabycia, czyli kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem, naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego/ wartości niematerialnej i prawnej pomniejszona o podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz skorygowana o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania tego środka trwałego/ wartości niematerialnej i prawnej. -powstanie zobowiązania - po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury -zapłata zobowiązania po kursie historycznym, tj. po którym wyceniono wpływ waluty na rachunek bankowy (FIFO) -data wystawienia faktury r. -wartość zakupu EUR - kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury, tj r. 3,70 zł/eur -wycena zakupu : EUR x 3,70 zł/eur = zł -data zapłaty r. -kurs historyczny (FIFO) 3,80 zł/eur -wartość zapłaconego zobowiązania : EUR x 3,80zł/EUR = dodatnie różnice kursowe powstają na wyższa niż wartość w dniu zapłaty -ujemne różnice kursowe powstają na niższa niż wartość w dniu zapłaty Wn 203 rozrachunki zagraniczne z dostawcami Ma 080 nakł. inw. - środki trwałe w budowie Wn 080 nakł.inw. - środki trwałe w budowie Ma 203 rozrachunki zagraniczne z dostawcami Różnice kursowe powstałe w związku z zapłatą na rozrachunkach po dniu przyjęcia środka trwałego/ wartości niematerialnej i prawnej do używania księguje się : -dodatnie różnice kursowe : Wn 203 rozrachunki zagraniczne z dostawcami 15

16 zł -data przyjęcia środka trwałego do używania r. -rozliczenie powstałej różnicy kursowej(ujemnej) : EUR x (3,80 zł/eur 3,70 zł/eur) = zł Wn 080 nakł. inw. - środki trwałe w budowie Ma 203 rozrachunki zagraniczne z dostawcami -wartość początkowa środka trwałego przekazanego do używania wg OT : zł zł = zł Wn 010 środki trwałe Ma 080 nakł. inw. - środki trwałe w budowie -ujemne różnice kursowe : koszty finansowe-ujemne różnice kursowe Ma 203 rozrachunki zagraniczne z dostawcami 25. Zobowiązanie w walutach obcych z tytułu importu towarów. W sytuacji, gdy Uczelnia nie otrzyma faktury w terminie umożliwiającym ujęcie transakcji w księgach rachunkowych okresu, którego import dotyczy, to dokument odprawy celnej SAD może stanowić podstawę wyceny tej transakcji. Jednak transakcję tę wycenia się nie po kursie stosowanym przez urząd celny, lecz po kursie średnim ogłoszonym przez - po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury - po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia SAD 16

17 NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia SAD. Na dzień bilansowy: 1. Wycena należności wyrażonej w walucie obcej. Figurujące na dzień bilansowy w księgach rachunkowych należności w walutach obcych przelicza się po kursie średnim ogłoszony dla danej waluty przez NBP z 31 grudnia danego roku w celu zaktualizowania ich wyceny. - kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez NBP z 31 grudnia danego roku -należność od zagranicznego odbiorcy na dzień bilansowy EUR -wartość należności w polskich złotych na dzień zarachowania wynosiła : wg kursu 3,70 zł/eur x EUR = zł -średni kurs EUR na dzień 31 grudnia danego roku ogłoszony przez NBP 4 zł/eur -wartość należności na dzień bilansowy: EUR x 4 zł/eur = zł -wycena różnic kursowych (dodatnich) : EUR x (4 zł/eur 3,70 zł/eur) = 3.000zł Wn 201 rozrachunki - dodatnie różnice kursowe powstają na rozrachunkach, gdy kurs średni NBP na dzień bilansowy jest większy od kursu na dzień (zarachowania) powstania należności - ujemne różnice kursowe powstają na rozrachunkach, gdy kurs średni NBP na dzień bilansowy jest mniejszy od kursu na dzień (zarachowania) powstania należności Wn 201 rozrachunki Wn 201 rozrachunki 17

18 2. Wycena zobowiązania wyrażonego w walucie obcej. Figurujące na dzień bilansowy w księgach rachunkowych zobowiązania w walutach obcych przelicza się po kursie średnim ogłoszony dla danej waluty przez NBP z 31 grudnia danego roku w celu zaktualizowania ich wyceny. 3. Środki pieniężne w kasie walutowej. Wycena na dzień bilansowy środków pieniężnych w kasie walutowej. - kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez NBP z 31 grudnia danego roku -zobowiązanie wobec zagranicznego dostawcy na dzień bilansowy EUR -wartość zobowiązania w polskich złotych na dzień zarachowania wynosiła : wg kursu 3,60 zł/eur x EUR = zł -średni kurs EUR na dzień 31 grudnia danego roku ogłoszony przez NBP 4 zł/eur -wartość zobowiązania na dzień bilansowy: EUR x 4 zł/eur = zł -wycena różnic kursowych (ujemnych) : EUR x (4 zł/eur 3,60 zł/eur) = zł różnice kursowe Ma 203 rozrachunki zagraniczne z dostawcami - kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez NBP z 31 grudnia danego roku -stan kasy walutowej EUR, - dodatnie różnice kursowe powstają na rozrachunkach, gdy kurs średni NBP na dzień bilansowy jest mniejszy od kursu na dzień (zarachowania) powstania zobowiązania - ujemne różnice kursowe powstają na rozrachunkach, gdy kurs średni NBP na dzień bilansowy jest większy od kursu na dzień (zarachowania) powstania zobowiązania - dodatnie różnice kursowe powstają na środkach pieniężnych, gdy kurs średni NBP dla waluty na dzień bilansowy jest większy niż kursu waluty z dnia wpływu do kasy Wn 203 rozrachunki zagraniczne z dostawcami Ma 203 rozrachunki zagraniczne z dostawcami Wn 102 kasa walutowa 18

19 który składa się z : 300 EUR x 3,60 zł/eur EUR x 3,85 zł/eur = zł -średni kurs NBP obowiązujący w dniu bilansowym 3,80 zł/eur -wycena na dzień bilansowy EUR x 3,80 zł/eur = zł -wycena różnic kursowych (dodatnich) : zł zł = 25 zł Wn 102 kasa walutowa - ujemne różnice kursowe powstają na środkach pieniężnych, gdy kurs średni NBP dla waluty na dzień bilansowy jest mniejszy niż kursu waluty z dnia wpływu do kasy Ma 102 kasa walutowa 4. Środki pieniężne na rachunku walutowym. Wycena na dzień bilansowy środków pieniężnych na rachunku walutowym. - kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez NBP z 31 grudnia danego roku jw. - Wn 139 rachunek walutowy - dodatnie różnice kursowe powstają na środkach pieniężnych, gdy kurs średni NBP dla waluty na dzień bilansowy jest większy niż kursu waluty z dnia wpływu na rachunek - ujemne różnice kursowe powstają na środkach pieniężnych, gdy kurs średni NBP dla waluty na dzień bilansowy jest mniejszy niż kursu waluty z dnia wpływu na rachunek Wn 139 rachunek walutowy l Ma 139 rachunek walutowy W związku z tym, iż dla celów podatkowych przyjęto bilansową metodę ustalania różnic kursowych, różnice kursowe obliczone na dzień bilansowy zalicza się do przychodów lub kosztów podatkowych. Nie stosuje się storna różnic kursowych pod datą 1 stycznia następnego roku. 19

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym dr Marek Wierzbiński 1 Agenda Wprowadzenie Pojęcie różnic kursowych Klasyfikacja różnic kursowych Przykłady rozliczenia prostych różnic kursowych Różnice

Bardziej szczegółowo

Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym

Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym 22 luty 2010 Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym dr Katarzyna Trzpioła Wycena na moment zdarzenia Art. 30 ust 2 Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje

Bardziej szczegółowo

W praktyce najwięcej problemów może przysporzyć określenie, jaki kurs jest kursem faktycznym - zależy on bowiem od charakteru operacji.

W praktyce najwięcej problemów może przysporzyć określenie, jaki kurs jest kursem faktycznym - zależy on bowiem od charakteru operacji. W praktyce najwięcej problemów może przysporzyć określenie, jaki kurs jest kursem faktycznym - zależy on bowiem od charakteru operacji. Do końca 2008 r. istniały poważne rozbieżności między regulacjami

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe. Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts

Różnice kursowe. Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts Różnice kursowe Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts Różnice kursowe Różnice kursowe to różnice wynikające ze zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) kursów walut obcych w stosunku do złotego, występujące między

Bardziej szczegółowo

Teksty Fim@ngo. 6. Środki które zostaną na rachunku walutowym na koniec roku wyceniane są po średnim kursie NBP z dnia 31.12.2011r.

Teksty Fim@ngo. 6. Środki które zostaną na rachunku walutowym na koniec roku wyceniane są po średnim kursie NBP z dnia 31.12.2011r. Teksty Fim@ngo Opracowanie dotyczące przykładowego rozliczenia róŝnic kursowych. PoniŜej przykłady transakcji proszę określić czy właściwy kurs został zastosowany i jak rozliczyć róŝnice kursowe 1. R-ek

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość dla praktyków. Różnice kursowe. rozliczanie i ewidencja

Rachunkowość dla praktyków. Różnice kursowe. rozliczanie i ewidencja Rachunkowość dla praktyków Różnice kursowe rozliczanie i ewidencja Zagadnienia: Metoda podatkowa rozliczania różnic kursowych Metoda rachunkowa rozliczania różnic kursowych Kurs faktycznie zastosowany

Bardziej szczegółowo

W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych.

W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych. W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych. Wiele problemów nastręcza podatnikom ustalenie podatkowych różnic kursowych w przypadku regulowania swoich

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski wynikające z audytu polskich związków sportowych za 2009 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki

Wyniki i wnioski wynikające z audytu polskich związków sportowych za 2009 r. Ministerstwo Sportu i Turystyki Wyniki i wnioski wynikające z audytu polskich związków sportowych za 2009 r. Procedury: o odrębnej ewidencji otrzymanych środków z dotacji i wydatków dokonanych z tych środków o rozliczeo w walutach o

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2006 roku Rektora Uniwersytetu Śląskiego zmieniające zarządzenie w sprawie Uczelnianego Planu Kont.

z dnia 31 sierpnia 2006 roku Rektora Uniwersytetu Śląskiego zmieniające zarządzenie w sprawie Uczelnianego Planu Kont. Zarządzenie nr 40/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku Rektora Uniwersytetu Śląskiego zmieniające zarządzenie w sprawie Uczelnianego Planu Kont. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

290 Odpisy aktualizujące należności

290 Odpisy aktualizujące należności 760 Pozostałe przychody 90 Odpisy aktualizujące należności 76 Pozostałe koszty a 4a a 750 Przychody finansowe 75 Koszty finansowe a 4a a 0 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami Należności z tytułu dochodów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe 1 1. Metody ustalania różnic kursowych od 01.01.2007: wprowadza się dwie opcjonalne metody: w oparciu o nowe regulacje w ustawie podatkowej, w oparciu o przepisy o rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2010.02.11 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.04.08 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zaliczki na poczet przyszłej dostawy aspekt podatkowy i ujęcie w księgach rachunkowych

Zaliczki na poczet przyszłej dostawy aspekt podatkowy i ujęcie w księgach rachunkowych zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 61, poz. 378) weszło w życie po 14 dniach od ogłoszenia, tj. 29 kwietnia 2010 r. z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Art. 30. [Waluty obce] 1. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych: 1) składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w

Art. 30. [Waluty obce] 1. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych: 1) składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w Art. 30. [Waluty obce] 1. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych: 1) składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych. Wpisany przez Marcin Michalak

Rozliczenie zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych. Wpisany przez Marcin Michalak Jak wykazać w rachunku wyników ujemną wartość przychodów finansowych, wynikającą z wyksięgowania różnic kursowych z przeszacowania z ubiegłego roku i zaksięgowania nowych przeszacowań? Pytanie Jak wykazać

Bardziej szczegółowo

Jak liczyć różnice kursowe w nietypowych sytuacjach. Maciej Jurczyga

Jak liczyć różnice kursowe w nietypowych sytuacjach. Maciej Jurczyga Jak liczyć różnice kursowe w nietypowych sytuacjach Maciej Jurczyga PIT i CIT/Od 1 stycznia 2012 wejdą w życie przepisy jednoznacznie pozwalające przyjąć średni kurs NBP w razie otrzymania należności lub

Bardziej szczegółowo

Za okres od...01.01.2008... do...31.12.2008... Sprawozdanie finansowe obejmuje : **

Za okres od...01.01.2008... do...31.12.2008... Sprawozdanie finansowe obejmuje : ** Podstawa prawna :Art. 45 i dalsze przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym załącznik nr 1 po nowelizacji obowiązującej od 1 stycznia 2002 r. ( Dz. U. Nr 121 z 1994 r., poz. 591

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0152/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26.07.2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26.07.2007 r. ZARZĄDZENIE NR 0152/55/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26.07.2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152/27/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 października 2006 r. w sprawie ustalenia dokumentacji

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE WALUTOWE W RACHUNKU PODATKOWYM

TRANSAKCJE WALUTOWE W RACHUNKU PODATKOWYM Dwutygodnik nr 6 (366) ISSN 1429-3986 20.03.2014 r. 6 TRANSAKCJE WALUTOWE W RACHUNKU PODATKOWYM I. Zasady przeliczania transakcji i ustalania różnic kursowych... str. 3 1. Przychody określone w walutach

Bardziej szczegółowo

E-PORADNIK RÓŻNICE KURSOWE

E-PORADNIK RÓŻNICE KURSOWE E-PORADNIK RÓŻNICE KURSOWE Stan prawny na 1 stycznia 2013 r. Autorzy Część I: Stanisław Koc, Tadeusz Waślicki Część II: Tomasz Krywan, Marcin Michalak, Małgorzata Niedźwiedzka, Karol Różycki Redaktor merytoryczny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy Zadanie 3.1. Na 1 stycznia stany początkowe wybranych kont aktywów pieniężnych i rozrachunków jednostki gospodarczej przedstawiały się następująco: Kasa Dt 1.500 zł Rachunek bankowy Dt 14.000 zł Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.05.28 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2008

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2008 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu os. Słoneczne 1 31-956 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2008 Celem Stowarzyszenia jest: 1. Wspieranie rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Jaki był w tej kwestii wyrok NSA? Wyrok NSA z r. (II FSK 1682/09)

Jaki był w tej kwestii wyrok NSA? Wyrok NSA z r. (II FSK 1682/09) Jaki był w tej kwestii wyrok NSA? Wyrok NSA z 3.02.2011 r. (II FSK 1682/09) Użyte w art. 15a ust. 4 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1 (dalej: u.p.d.o.p.) określenie faktycznie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Różnice kursowe

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Różnice kursowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-603/08-2/AG Data 2008.07.04 Referencje ILPB3/423-996/09-2/GC, interpretacja indywidualna ILPB3/423-996/09-3/GC, interpretacja indywidualna

Bardziej szczegółowo

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek).

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). OGÓLNE ZASADY USTALANIA RÓŻNIC KURSOWYCH... Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). Przykład 10 stycznia 2007 r. Spółka z o.o. otrzymała

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2009

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2009 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2009 Celem Stowarzyszenia jest: 1. Wspieranie rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510-318/15/PC Data 2015.11.16 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Różnice kursowe, powstałe w sytuacjach, które nie mieszczą się w przedmiotowym katalogu,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za rok 2014

Informacja dodatkowa za rok 2014 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa za rok 2014 WPROWADZEIE DO SPRAWOZDAIA FIASOWEGO Nazwa pełna: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa środki pieniężne i inwestycje. Ewidencja środków pieniężnych w kasie

Rachunkowość finansowa środki pieniężne i inwestycje. Ewidencja środków pieniężnych w kasie 1 Ewidencja środków pieniężnych w kasie 1. Wpływ gotówki podjętej z rachunku bankowego 2. Wypłaty wynagrodzeń 3. Wpłaty gotówkowe dokonane przez kontrahentów 4. Wypłaty zasiłków dla pracowników finansowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2016 Kraków 2017 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

przedmiotowe wierzytelności są wymagalne i nieprzedawnione

przedmiotowe wierzytelności są wymagalne i nieprzedawnione Tekst do rachunkowości Słowa kluczowe: kompensata, potrącenie, wysaldowanie, należności w walutach obcych, zobowiązania w walutach obcych, metoda obliczania różnic kursowych Kompensata należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

które obejmują pozycje określone w 5 i 6 tego Rozporządzenia. Do kosztów działalności dydaktycznej zalicza się całość kosztów związanych m.in.

które obejmują pozycje określone w 5 i 6 tego Rozporządzenia. Do kosztów działalności dydaktycznej zalicza się całość kosztów związanych m.in. Załącznik nr 7 do Zasad (Polityki) Rachunkowości I. Koszty i przychody oraz ich rozliczanie 1. Ewidencja kosztów działalności i przychodów prowadzona jest zgodnie z zasadą memoriału. Dowody księgowe (

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości

Polityka rachunkowości Załączcnik nr 2 do zarządzenia Nr 314/12 Prezydenta Miasta Łomży z dnia27.12.2012r. Polityka rachunkowości 1) Ewidencja na kontach budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz w jednostce budżetowej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe Spis treści Waluty... 2 Konto czyszczące... 2 Przykłady operacji walutowych... 2 Przykład 1. Faktura sprzedaży w walucie USD, płatność otrzymana

Bardziej szczegółowo

Czy kursem faktycznym przy spłacie rat takiego kredytu jest kurs sprzedaży czy kurs kupna banku obsługującego jednostkę?

Czy kursem faktycznym przy spłacie rat takiego kredytu jest kurs sprzedaży czy kurs kupna banku obsługującego jednostkę? Czy kursem faktycznym przy spłacie rat takiego kredytu jest kurs sprzedaży czy kurs kupna banku obsługującego jednostkę? Pytanie Czy kursem faktycznym przy spłacie rat kredytu walutowego jest kurs sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Jest wiele problemów przy ustalaniu przez podatników różnic kursowych w sytuacji regulowania wzajemnych wierzytelności w formie kompensaty.

Jest wiele problemów przy ustalaniu przez podatników różnic kursowych w sytuacji regulowania wzajemnych wierzytelności w formie kompensaty. Jest wiele problemów przy ustalaniu przez podatników różnic kursowych w sytuacji regulowania wzajemnych wierzytelności w formie kompensaty. Pomimo faktu, że przepisy art. 15a ustawy z dnia 15 lutego 1992

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW. nabycia, a więc w rzeczywistej cenie zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW. nabycia, a więc w rzeczywistej cenie zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2010 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 10 marca 2010r. METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 1. Środki trwałe wycenia się następująco: a) Środki trwałe wycenia się w wysokości

Bardziej szczegółowo

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć .. imię i nazwisko słuchacza. data 1. Konta przychodów: T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć a) nie mają sald początkowych ale mają salda końcowe b) nie mają sald końcowych ale mają salda

Bardziej szczegółowo

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu.

Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Zwolnienie od podatku dostawy samochodu wiąże się z koniecznością dokonania korekty części podatku odliczonego przy jego nabyciu. Pytanie podatnika Spółka z o.o. kupiła we wrześniu 2008 r. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Środki pieniężne Środki pieniężne krajowe i zagraniczne obejmują: środki płatnicze przechowywane w kasach jednostki /banknoty i monety/ pieniądze

Środki pieniężne Środki pieniężne krajowe i zagraniczne obejmują: środki płatnicze przechowywane w kasach jednostki /banknoty i monety/ pieniądze Środki pieniężne Środki pieniężne krajowe i zagraniczne obejmują: środki płatnicze przechowywane w kasach jednostki /banknoty i monety/ pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych lub w formie lokat

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni...

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni... Rachunkowość finansowa przykładowy egzamin 1 Część opisowa (20 pkt) Część zadaniowa (40 pkt) Zadanie 1 (1 pkt) Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni...

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2011

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2011 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SANTO SUBITO

STOWARZYSZENIE SANTO SUBITO STOWARZYSZENIE SANTO SUBITO Ul. Rybałtów 11 02-886 Warszawa NIP: 951-23-76-836 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014r Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014r STOWARZYSZENIA SANTO

Bardziej szczegółowo

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej Zakładowy plan kont Usystematyzowany wykaz nazw i symboli numerycznych kont służących w jednostce gospodarczej do ewidencji ogółu posiadanych zasobów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe po 1 stycznia 2012 r.

Różnice kursowe po 1 stycznia 2012 r. Różnice kursowe po 1 stycznia 2012 r. Pytanie podatnika: Czy z uwzględnieniem art. 15a ust. 4 ustawy o CIT w brzmieniu nadanym nowelizacją ustawy, Wnioskodawca prawidłowo uznaje, że właściwe będzie stosowanie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, Siepraw

FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, Siepraw FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, 32-447 Siepraw Sprawozdanie Finansowe za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016 SPIS TREŚCI: WSTĘP Oświadczenie kierownictwa I.Bilans II.Rachunek wyników III.Informacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki dominującej: a) nazwa (firma) Spółka dominująca działa pod firmą Wealth Bay Spółka Akcyjna b) siedziba: Siedziba spółki mieści się przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 622/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zasad (polityki)

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2009.01.13 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z

echo W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Rzeczpospolita z echo www.roedl.pl Rzeczpospolita z 6.05.2015 W jaki sposób interpretować aktywa i rezerwy na podatek odroczony Przepisy o rachunkowości i o CIT rządzą się swoimi zasadami ustalania momentu uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA Wyjaśnienia do B I L A N S U

INFORMACJA DODATKOWA Wyjaśnienia do B I L A N S U STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowane przy ACI - The Financial Markets Association INFORMACJA DODATKOWA Wyjaśnienia do B I L A N S U Bilans sporządzony na podstawie zapisów księgowych

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Ul. Wielka 7/5 61-774 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty:

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Temat jest zawarty w pracy egzaminacyjnej. Można go odnaleźć po słowach "Opracuj..." np.: "Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

ZADANIE KONKURSOWE Czas pracy: 120 minut

ZADANIE KONKURSOWE Czas pracy: 120 minut ZADANIE KONKURSOWE 2015 Czas pracy: 120 minut 1 I m i ę i N A Z W I S K O : Założenia zadania 1. Jednostka stosuje zasady rachunkowości określone w Ustawie o Rachunkowości oraz Krajowych Standardach Rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska Plan wykładów - Rachunkowość Bilans (aktywa, pasywa) Konto księgowe, Plan kont Operacje gospodarcze, Rachunek zysków i strat Obliczenie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE. Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist. Ul. Aleja Jana Pawła II 13 D 81-354 GDYNIA

STOWARZYSZENIE. Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist. Ul. Aleja Jana Pawła II 13 D 81-354 GDYNIA STOWARZYSZENIE Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist Ul. Aleja Jana Pawła II 13 D 81-354 GDYNIA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I.

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego fundacji sporządzonego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 S t r o n a 1 5 1. Informacje ogólne a) Nazwa fundacji: b) Jednostka działa jako fundacja. c) Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5

Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5 18 maja 2010 r. Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5 dr Katarzyna Trzpioła, UW Odroczony podatek dochodowy Podstawa prawna Ustawa o Rachunkowości art. 37 Krajowy standard rachunkowości

Bardziej szczegółowo

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2017 r. (załącznik 9) Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasady ewidencji oraz rozliczeń podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/SK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/SK Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510-576/15/SK Data 2016.01.21 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach W momencie spłaty kredytu przewalutowanego na walutę obcą zgodnie z powyższymi przepisami

Bardziej szczegółowo

1. Wykaz kont syntetycznych. Symbol konta. Nazwa konta oraz przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych, sposób wyceny 1. 2.

1. Wykaz kont syntetycznych. Symbol konta. Nazwa konta oraz przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych, sposób wyceny 1. 2. Załącznik Nr 1 (z dnia 31.03.2007 r.) do Zarządzenia Rektora Nr 30/2008 z dnia 11.07.2008 r. 1. Wykaz kont syntetycznych. Symbol konta Nazwa konta oraz przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH KURSU KSIĘGOWOŚĆ

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH KURSU KSIĘGOWOŚĆ Biuro projektu pn. Bierny dziś aktywny jutro informuję, o terminach rozpoczęcia kursów/szkoleń wg. potrzeb. HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH KURSU KSIĘGOWOŚĆ Ilość uczestników: 4 Czas trwania kursu: 120 h Data

Bardziej szczegółowo

Konto księgowe. Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn

Konto księgowe. Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn Konto księgowe Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn Ma Credit (Ct) Źródło pieniędzy, zapisanie na dobro konta, księgowanie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

I Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/11 Wójta Gminy Wólka z dnia 18 stycznia 2011 r. Plan kont dla organu I Wykaz kont 1. Konta bilansowe Rachunek budżetu Kredyty bankowe Środki pieniężne w drodze 222 Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? Wycena jednostki działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.01.27 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 01.06.2005 r. do 31.05.2006 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 01.06.2005 r. do 31.05.2006 r. Międzyszkolny Klub Narciarski MKN Gliwice Ul. Jasnogórska 14 44-100 Gliwice Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 01.06.2005 r. do 31.05.2006 r. I. WPROWADZENIE DO

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻE SŁUŻBOWE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH

PODRÓŻE SŁUŻBOWE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH Dwutygodnik nr 9 (369) ISSN 1429-396X 1.05.2014 r. 7 PODRÓŻE SŁUŻBOWE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH I. EWIDENCJA I ROZLICZANIE KRAJOWYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH...str. 3 1. Należności przysługujące pracownikowi z

Bardziej szczegółowo