w/m 1. Zagospodarowanie przestrzenne opisane w projekcie MPZP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w/m 1. Zagospodarowanie przestrzenne opisane w projekcie MPZP"

Transkrypt

1 Mieszkańcy Żoliborza Południowego Warszawa, 24/07/2014 podpisani niżej Zastępca prezydenta m.st. Warszawy Jacek Wojciechowicz w/m W nawiązaniu do ustaleń z naszego spotkania w Forcie Sokolnickiego w dniu 1 lipca br., przesyłamy uszczegółowienie naszych propozycji i próśb dotyczących zagospodarowania przestrzennego oraz infrastruktury na Żoliborzu Południowym. 1. Zagospodarowanie przestrzenne opisane w projekcie MPZP Nasze zaniepokojenie budzi fakt, że ostatnie wolne działki na terenie naszej dzielnicy są przeznaczone do sprzedania pod kolejne inwestycje mieszkaniowe. Obecnie na terenie Żoliborza Południowego nie ma i nie planuje się żadnych publicznych terenów sportowych ani rekreacyjnych, a w ciągu najbliższych lat zamieszka w tej okolicy koło 20 tysięcy nowych mieszkańców, w większości młodych rodzin z małymi dziećmi. Uprzejmie zatem prosimy Pana Prezydenta o doprowadzenie do wyłożenia projektu planu miejscowego w zapowiedzianym przez Pana terminie powakacyjnym, zmianę przeznaczenia niezagospodarowanych działek będących własnością miasta (opisaną w załączniku nr 1), oraz uwzględnienie w pracach nad planem standardów urbanistycznych wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dotyczących m.in. powierzchni biologicznie czynnej dla terenów mieszkaniowych, wielkości terenów zieleni urządzonej, izochrony dojścia do szkoły podstawowej. Jednocześnie ponawiamy naszą prośbę o pilne wstrzymanie sprzedaży działek miejskich. Szczególnie efektywny dla dalszej współpracy byłby bezpośredni kontakt i możliwość wymiany informacji z projektantami planu ułatwiłoby to wzajemne zrozumienie oraz zapewniło efektywniejsze uwzględnienie naszych oczekiwań w projekcie planu. Byłoby to także dobrym przykładem praktycznych działań w duchu obecnie promowanego przez władze Warszawy podejścia partycypacyjnego w planowaniu przestrzennym. Dlatego zwracamy się 1

2 z prośbą o udzielenie nam formalnej zgody na robocze kontakty oraz wskazanie właściwej osoby do współpracy w Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju. 2. Przebudowa ulic Rydygiera i Przasnyskiej i uspokojenie ruchu wewnątrz Żoliborza Południowego Wewnętrzną osią komunikacyjną Żoliborza Południowego jest ciąg ulic: Matysiakówny, Rydygiera i Przasnyskiej. Wszystkie mają charakter poprzemysłowy: szerokie jezdnie (Rydygiera 11m, Przasnyska - 7m), bardzo wąskie chodniki (na ogół 1,5m, w niektórych miejscach jest zupełny ich brak), a na większości odcinków (po jednej lub obu stronach) bardzo szerokie trawniki (nawet 9m). Wzdłuż ulic nie ma uregulowanego parkowania (co znaczy, że samochody notorycznie parkują na trawnikach oraz przy wjazdach na tereny posesji), nie ma dróg dla rowerów. Ta pozostałość po dawnej funkcji dzielnicy zupełnie nie przystaje do jej obecnego, mieszkaniowego charakteru. Istnieje projekt remontu ulicy Rydygiera na odcinku między Przasnyską i Matysiakówny, jednak brak jest wystarczających środków na tę inwestycje w wieloletniej prognozie finansowej miasta stołecznego Warszawy, gdzie zaplanowane jest 2,9 mln zł na lata , podczas gdy koszt szacowany jest na 4 mln zł. Nie ma tam też żadnych planów przebudowy ulicy Przasnyskiej. Zwracamy się zatem z prośbą o przeznaczenie dodatkowych środków w roku 2015 na dokonanie przebudowy ciągu ulic Matysiakówny / Rydygiera / Przasnyska z uwzględnieniem postulatów zawartych w załączniku nr Tereny wzdłuż ulic Krasińskiego i Broniewskiego Ulice Krasińskiego i Broniewskiego stanowią północną i północno- zachodnią granicę Żoliborza Południowego. Obie ulice są zarządzane przez ZDM, ponadto przy każdej z nich znajduje się pas zieleni stanowiący rezerwę na budowę w nieokreślonej przyszłości drugiej jezdni. W załączniku nr 3 znajdują się nasze propozycje dotyczące usankcjonowania braku planów tej rozbudowy poprzez zagospodarowanie terenu infrastrukturą i zielenią umożliwiającą korzystanie z niej przez mieszkańców. 4. Budowa stacji SKM i kładki łączącej Żoliborz z okolicami ulicy Burakowskiej na Woli Obecnie trwają prace przygotowawcze do projektu Modernizacja linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia Warszawa Gdańska ). Zwracamy się z prośbą aby Pan Prezydent zwrócił uwagę PKP/PLK na duże korzyści dla mieszkańców naszego osiedla z budowy przystanku na wysokości Żoliborza Południowego i uwzględnił je przy podpisywaniu listu intencyjnego. Jeden z wariantów ww. projektu 2

3 przewidywał jego budowę, aczkolwiek wg naszej wiedzy nie został wybrany do realizacji (wniosek o dofinansowanie z POIŚ sporządzenia dokumentacji projektowej znajduje się obecnie w ocenie CUPT). Bardzo liczymy na poparcie naszego postulatu przez Pana Prezydenta i wpłynięcie na PKP/PLK, aby wariant z przystankiem został uwzględniony w pracach przygotowawczych. Budowa przystanku na wysokości naszego osiedla umożliwiłaby wygodne połączenie z metrem Dworzec Gdański, Dworcem Zachodnim, Służewcem (gdzie pracuje wielu mieszkańców ŻP) oraz lotniskiem. Dodatkowo byłaby to okazja do wybudowania pieszo rowerowego połączenia nad torami, ułatwiającego dojście do ronda Radosława, Arkadii i odradzającej się Burakowskiej. 5. Usprawnienie komunikacji publicznej Postulujemy także bezpośrednie skomunikowanie terenów nowopowstających osiedli na Żoliborzu Południowym i Artystycznym z centrum miasta, poprzez przedłużenie lub korektę tras linii autobusowych przejeżdżających lub mających przystanki krańcowe w okolicy naszego osiedla. Propozycje zawarliśmy w załączniku 4. Ze swej strony deklarujemy pomoc przy powyższych pracach i jeszcze raz dziękujemy za zainteresowanie się sprawą naszej dzielnicy. Z poważaniem Michał Kostrzewa, Izabela Rychter, Anna Zarzycka Daniel Baliński, Marta Matys, Mateusz Durlik, Michał Grabczyk Do wiadomości: Pan Krzysztof Bugla, Burmistrz Dzielnicy Żoliborz Pan Piotr Wertenstein- Żuławski, Przewodniczący Rady Dzielnicy Żoliborz 3

4 Załącznik nr 1 - Proponowane zmiany do projektu MPZP Mamy wątpliwości, czy obecne zagospodarowanie tej części Żoliborza spełnia wymagania, które wobec terenów mieszkaniowych stawia aktualne Studium dla Warszawy. Dotyczy to m.in. wymogu 25-40% powierzchni biologicznie czynnej dla terenów mieszkaniowych, wymogu izochrony dojścia do szkoły podstawowej min. (tj m), wymogu terenu dla szkoły podstawowej w ilości 2,0 m kw./1 mk (działka szkolna nie powinna mieć mniej niż ok. 1,5 ha), wymogu terenów urządzonej zieleni min. 10 m kw./ 1 mk, wymogu terenów sportu powszechnego min. 4 m kw./ 1 mk w odległości ok. 1 km, oraz wymogu terenów usług podstawowych i handlu min. 0,5 m kw./ 1 mk. Aby poprawić bilans tych wskaźników proponujemy następujące działania: Okolice placu Grunwaldzkiego (Wydzielenie terenowe D na projekcie MPZP): Działki nr 9/1 w obrębie oraz 10/3 I 12 obręb , na mapie w załączniku nr 1A oznaczone A1, A2 i A3 zmiana sposobu zagospodarowania z usługowo- mieszkaniowego na tereny zieleni urządzonej. Na tym terenie powinien powstać duży i reprezentacyjny skwer osiedlowy u wlotu ul. Rydygiera, planowanej jako reprezentacyjna ulica Żoliborza Południowego i zakończenie Alei Wojska Polskiego, tworzący wstęp do tej części dzielnicy i spinający klamrą kompozycyjną tę część okolic pl. Grunwaldzkiego. Spełniać on będzie funkcję parku dla kilku tysięcy mieszkańców ulicy Rydygiera. Zachowanie tu zieleni może także stanowić barierę dla hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza z ruchliwej al. Jana Pawła II. W przyszłości, jeśli ziszczą się plany przebudowy pl. Grunwaldzkiego i po likwidacji ul. Matysiakówny mógłby zostać powiększony o jej jezdnię, która mogłaby się stać deptakiem. Okolice Instytutu Chemii Przemysłowej i ulicy Rydygiera (Wydzielenie terenowe C na projekcie MPZP) Działka nr 14/1 w obrębie , na mapie w załączniku nr 1 oznaczona B1 zmiana sposobu zagospodarowania z usługowo- mieszkaniowego na teren usług sportu i rekreacji, np. boisko. Działki nr 8/52 i 9/3 obręb , na mapie w załączniku nr 1A oznaczone B2 zmiana sposobu zagospodarowania z usługowego na teren zieleni urządzonej; 4

5 Obniżenie intensywności zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Ze względu na obecną już bardzo intensywną zabudowę mieszkaniową działek 12/1, 12/7,12/8 i 11 proponujemy, aby intensywność zabudowy na działkach 12/3, 12/4, 12/5 i 12/6, (pomiędzy osiedlem Atelier Żoliborz i Apartamenty Przy Krasińskiego) planowanych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną została obniżona (z aktualnej wynikającej ze studium tj. M1.20) do maksymalnie czterech kondygnacji. Obecnie znajduje się tam budynek o wysokości maksymalnie 12 metrów i odległy o zaledwie kilka metrów od budynku Atelier. W związku z ostatnią zmianą właściciela na dewelopera, inwestor zapewne w oparciu o WZiZT będzie zgodnie z zasadą dobrego sąsiedztwa starał się zbudować w zamian budynek 7-10 kondygnacyjny. Jeśli zostanie to urzeczywistnione to powstanie kolejna betonowa ściana, bez żadnego oddalenia od istniejących już bloków, zamknie dostęp do powietrza i światła oraz znacznie pogorszy warunki życia obecnych i ewentualnych przyszłych mieszkańców. Zachowanie istniejącej infrastruktury zielonej i jej rozwój Wobec intensywnego zabudowywania Żoliborza Południowego budynkami, planowanego bardzo gęstego zaludnienia, stwierdzonego silnego zjawiska miejskiej wyspy ciepła oraz zmniejszającej się powierzchni biologicznie czynnej (wynoszącej już tylko ok. 13% przy poziomie wyznaczonym w studium na 25-40%), niezmiernie ważne staje się uwzględnienie w planie dodatkowych rezerw pod tereny. W tym kontekście proponujemy zachowanie pod ogólnodostępny teren zielony działek nr 13/5, 14/3 i 13/7 z obrębu , także ze względu na ich wyjątkowe walory przyrodnicze dużą bioróżnorodność roślinności i ptactwa i wynikające z tego dostarczanie cennych usług ekosystemowych dla ludzi. Na działce tej znajduje się rozwinięty drzewostan oraz siedliska, noclegownie i żerowiska ponad 40 gatunków ptaków chronionych, w tym gatunków wymagających ochrony aktywnej (potwierdzone niezależną ekspertyzą ornitologiczną sporządzoną w dniu 21/06/14 przez ornitologa Michała Barańskiego - w rejestrze Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 373/2010/EP). W związku z naszym postulatem o nieposzerzanie ul. Krasińskiego, prosimy o przeznaczenie istniejącej rezerwy pod zieleń urządzoną. Ważne jest też zachowanie istniejącego drzewostanu przy wszelkich pracach budowlanych i modernizacyjnych oraz wpływanie na inwestorów, aby stosowali stosunkowo niedrogie rozwiązania tj. zielone dachy i ściany (np. Marvipol na Powązkowskiej), zachowywali maksymalnie dużo powierzchni biologicznie czynnej, najwięcej istniejących drzew oraz maksymalizowali nasadzenia. 5

6 Załącznik nr 1A Mapa Rejonu placu Grunwaldzkiego z proponowanymi zmianami MPZP 6

7 Załącznik nr 2 - Ulice Krasińskiego i Broniewskiego Ulica Krasińskiego Aktualnie na południe od istniejącej jezdni ulicy Krasińskiego, na odcinku między ulicą Broniewskiego i Powązkowską, znajduje się rezerwa terenowa pod budowę drugiej jezdni. Nie ma jednak planu jej budowy w dającej przewidzieć się przyszłości. Na większości tego terenu znajduje się obecnie zaniedbany i rozjeżdżony trawnik. Proponujemy usankcjonowanie braku planu tej rozbudowy i zagospodarowanie terenu poprzez budowę tam chodnika, drogi dla rowerów i zieleni urządzonej. Zanim to się stanie, sugerujemy wytyczenie drogi dla rowerów po północnej stronie Krasińskiego (być może kosztem części szerokiego i mało uczęszczanego przez pieszych chodnika). Byłoby to usankcjonowanie obecnej sytuacji, bowiem ze względu na duży ruch samochodów na wąskiej Krasińskiego, rowerzyści nagminnie jeżdżą tam po chodniku. Warto dodać, że: (a) rozbudowa infrastruktury rowerowej na tym terenie nie jest przewidziana w Programie Rozwoju Tras Rowerowych do roku 2020, (b) trzy zwycięskie projekty z budżety partycypacyjnego, (pasy rowerowe na ul. Krasińskiego między ul. Broniewskiego i pl. Wilsona, rewitalizacja skweru przy WIML i budowa zieleńca linearnego śladami dawnej bocznicy) dotyczą właśnie tej okolicy i wskazują na dużą potrzebę społeczną zagospodarowania tego terenu dla celów rekreacyjnych i zieleni urządzonej, (c) w nowych inwestycjach w okolicy ulic Krasińskiego, Przasnyskiej i Elbląskiej zamieszka do 2018 roku kilka tysięcy młodych rodzin. Ulica Broniewskiego Analogiczna rezerwa na drugą jezdnię znajduje się po południowej stronie ulicy Broniewskiego. Tu także nie ma, nawet odległego, planu jej budowy. Proponujemy uporządkowanie zaniedbanej i zdewastowanej zieleni na tym terenie, przede wszystkim przy pl. Grunwaldzkim, gdzie komponowałyby się on z ewentualnym skwerem oznaczonym A1 na załączonej mapie. 7

8 Skrzyżowanie ulic Krasińskiego i Broniewskiego Aktualnie ulica Krasińskiego w kierunku wschodnim ma przed skrzyżowaniem z Broniewskiego jeden pas. Jest to dogodny dojazd dla mieszkańców Żoliborza Południowego i Zatrasia do Śródmieścia oraz metra na placu Wilsona. W godzinach szczytu tworzą się tam duże korki, powodowane tym, że samochody chcące skręcić w lewo (w kierunku Bielan) blokują przejazd prosto (w kierunku pl. Wilsona) i w skręt w prawo (w kierunku pl. Grunwaldzkiego). Istnieje pilna potrzeba przebudowy tego skrzyżowania wydzielenie dodatkowego pasa dla skręcających z Żoliborza Południowego w lewo w ulicę Broniewskiego. Ze względu na ograniczoną widoczność w obrębie skrzyżowania dochodzi do dość częstych wypadków, również z udziałem pieszych. 8

9 Załącznik nr 3 - Przebudowa ciągu ulic Matysiakówny / Rydygiera / Przasnyska Przy tych ulicach, w nowych inwestycjach, do 2016 roku będzie mieszkać nie mniej niż 10 tys. osób. Obecna forma tych ulic nie tworzy tkanki miejskiej, zwłaszcza znanej z żoliborskich terenów mieszkaniowych i zniechęca do przemieszczania się pieszo bądź na rowerze. Wydaje się, że stosunkowo niewielkie inwestycje opisane w poniższych postulatach mogą uczynić z tej okolicy nowoczesny obszar miejski, promujący ruch pieszy i rowerowy, z zachowaniem płynności ruchu samochodowego. Działki, na których znajdują się te ulice są bardzo szerokie (30-35 m) co umożliwia budowę szerokich bulwarów, które dzięki nowoczesnej organizacji ruchu, licznym punktom usługowym we frontach nowych budynków oraz zachowanej zieleni, mogą stać się wizytówką Żoliborza, całkowicie odmieniając stereotypowe myślenie o tym obszarze jako zmarnowanej szansie na budowę nowoczesnego osiedla w strefie funkcjonalnego Centrum. Zwracamy się zatem z prośbą o przeznaczenie dodatkowych środków w roku 2015 na dokonanie przebudowy ciągu ulic Matysiakówny / Rydygiera / Przasnyska z uwzględnieniem następujących postulatów: 1. Uwagi dotyczące całego terenu a) uspokojenie ruchu na całym, mierzącym 1100 metrów odcinku, poprzez ustanowienie tam strefy Tempo 30 lub zastosowanie podobnego w skutkach rozwiązania. 2. Przebudowa liczącej zaledwie 120 metrów ulicy Matysiakówny, będącej głównym wjazdem w teren Żoliborza Południowego z Centrum i Starego Żoliborza poprzez: a) zwężenie jej do 7 m (2 x 3.5), b) położenie asfaltu, c) budowę chodnika oraz drogi dla rowerów po stronie wschodniej obecnie tam nie ma nawet chodnika a na tym odcinku znajduje się przystanek autobusowy d) poszerzenie chodnika po stronie zachodniej i dodanie do niego drogi dla rowerów. 3. Budowa małego ronda o jednym pasie ruchu na skrzyżowaniu ulic Matysiakówny i Rydygiera, ułatwiającego ruch na tym skrzyżowaniu i stanowiącego początek strefy ruchu uspokojonego. 4. Kompletna przebudowa odcinka ulicy Rydygiera między Matysiakówny i Przasnyską o długości 550 metrów obejmująca: 9

10 a) zwężenie jezdni do 6m (2 x 3) celem wyegzekwowania ograniczonej prędkości. Obecnie samochody jadące tą ulicą nagminnie rozpędzają się, co utrudnia wjazd i wyjazd z posesji oraz przechodzenie pieszym przez jezdnię. Na tym odcinku dochodziło już do stłuczek. b) budowę ukośnych miejsc parkingowych po obu stronach, tam gdzie nie koliduje to z wjazdami na posesje, istniejącymi drzewami i przejściami dla pieszych. Miejsca te zrekompensują zlikwidowany parking na działce 14/1 w obrębie przed Instytutem Chemii Przemysłowej (opisanej w punkcie 1B powyżej). c) budowę szerokiego (3 m) chodnika po stronie południowej, gdzie znajduje się 10 inwestycji mieszkaniowych d) budowę szerokiej (2.5 M) drogi dla rowerów po stronie południowej e) budowę chodnika połączonego z drogą dla rowerów po stronie północnej, gdzie liczba inwestycji mieszkaniowych będzie o wiele mniejsza f) zachowanie istniejących drzew po obu stronach g) pozostawienie trawnika tam gdzie to możliwe h) budowę nowych przejść dla pieszych lub doposażenie istniejących w azyle mające na celu uspokojenie ruchu w następujących miejscach: na wysokości budynku Rydygiera 11 (istniejące), dwóch na wysokości drogi wjazdowej miedzy budynki Rydygiera 11 i 13 (przy sklepie Społem), na skrzyżowaniu z ulicą Anny German (istniejące), na wysokości wjazdu pomiędzy budynki Rydygiera 15 i Rydygiera 19, na skrzyżowaniu z ulicą Przasnyską i) budowę progów wyspowych na wysokości budynku Rydygiera 19 j) rezygnację z budowy zatok dla autobusów 5. Budowa małego ronda o jednym pasie ruchu na skrzyżowaniu ulic Rydygiera i Przasnyskiej ułatwiającego ruch na tym skrzyżowaniu i stanowiącego początek strefy ruchu uspokojonego dla pojazdów nadjeżdżających od strony ulicy Duchnickiej. 6. Przebudowa ulicy Przasnyskiej na odcinku od Rydygiera do Krasińskiego o długości 400 metrów obejmująca: a) zwężenie jezdni do 6 m (2 x 3), b) przesunięcie jezdni w kierunku wschodnim celem poszerzenia zachodniego chodnika do 2-3 m c) utworzenie ukośnych miejsc parkingowych po stronie wschodniej d) budowę drogi dla rowerów o szerokości 2 m 10

11 e) zwężenie bardzo szerokiego trawnika (miejscami ponad 9 metrów szerokości) regularnie zastawianego przez samochody, z zachowaniem istniejących drzew f) budowa trzech przejść dla pieszych (przy Krasińskiego, na wysokości budynku Przasnyska 7 i przy Rydygiera), wraz z azylami g) rezygnację z budowy zatok dla autobusów h) tak duża rezerwa terenowa pozwala na budowę wymienionych wyżej elementów komunikacyjnych (miejsc parkingowych, chodników, drogi dla rowerów i zachowania pasa zieleni wraz z istniejącymi już drzewami), i utworzenie wygodnego dla wszystkich uczestników ruch ciągu zachęcającego do spacerów i jazdy na rowerze. 7. Uporządkowanie ruchu na skrzyżowaniu ul. Przasnyskiej i Krasińskiego poprzez budowę tam małego ronda o jednym pasie ruchu (lub sygnalizacji świetlnej, do czego zobowiązał się umową jeden z deweloperów). Przez to skrzyżowanie przechodzą dzieci z Żoliborza Południowego do rejonowych szkół na Zatrasiu, ma ono dosyć chaotyczny charakter, panuje na nim duży ruch i wiele samochodów nadjeżdżających z każdej strony skręca w lewo. 8. Proponowane zmiany w miejscach pozostających w bezpośredniej bliskości do opisanego w pkt 1-7 ciągu: a) budowa trzech progów wyspowych na ulicy Anny German. Wzdłuż dłuższego fragmentu tej ulicy jest zlokalizowany płot Instytutu Chemii Przemysłowej i chodnik, a po drugiej stronie zaniedbany teren po bocznicy kolejowej, (gdzie w 2015 wybudowany zostanie zieleniec linearny, który zdobył na Żoliborzu najwięcej głosów w budżecie partycypacyjnym). Brak budynków powoduje, że kierowcy rozpędzają się, podczas gdy ulicą często przemieszczają się rowerzyści i piesi (po jednej stronie brak chodnika). b) budowę przejścia dla pieszych oraz wyspowych progów zwalniających na odcinku ulicy Rydygiera pomiędzy ul. Matysiakówny a wiaduktem pod al. Jana Pawła II. Szeroka jezdnia zachęca do rozwijania prędkości a zakręt ogranicza widoczność. Po tym odcinku przemieszczają się piesi idący w kierunku ronda Radosława, stacji metra, a w przyszłości sklepu Biedronka budowanego na ulicy Rydygiera tuż za wiaduktem. c) budowę chodników i drogi dla rowerów na ulicy Przasnyskiej pomiędzy ul. Duchnicką a Rydygiera. Obecnie jest tam bardzo wąski chodnik po jednej, zachodniej stronie. Równolegle do tego odcinka powstają inwestycje 11

12 mieszkaniowe firmy Robyg, zatem należy spodziewać się zwiększonego ruchu i pieszego, i samochodowego. 9. Wszystkie powyższe uwagi prosimy traktować jako sugestie. Zostały one przygotowane przez mieszkańców w oparciu o społeczną pomoc organizacji pozarządowej zajmującej się problematyką uspokajania ruchu. Jeżeli którekolwiek z zaproponowanych rozwiązań jest z jakichkolwiek powodów niemożliwe do wykonania, bądź istnieje efektywniejszy sposób osiągnięcia zbliżonego rezultatu, jesteśmy otwarci na dyskusję w tej sprawie. 12

13 Załącznik nr 4 - Komunikacja miejska Lepsze skomunikowanie terenów nowopowstających osiedli na Żoliborzu Południowym i Artystycznym (łącznie może tu mieszkać ok. 20 tys. mieszkańców) jest możliwe poprzez np. wydłużenie trasy linii 111 i/lub 107 z pętli na ul. Esperanto do pętli przy Cmentarzu Wojskowym na ul. Powązkowskiej.. Kolejnym rozwiązaniem mogłoby być zmodyfikowanie trasy autobusu 180, tak aby przystanki były dostępne dla osób z Żoliborza Południowego (obecnie odległość mieszkańców z ulicy Przasnyskiej do przystanku na Powązkowskiej wynosi od 500 do 600 metrów). Kwestią do rozwiązania pozostaje też dojazd dzieci do oddalonego gimnazjum na ul. Wojska Polskiego (ze względu na wyłączenie Żoliborza Południowego z rejonu na ul. Elbląskiej). Tu również należy rozważyć wydłużenie trasy nowopowstającej linii autobusowej. 13

14 Załącznik nr 5 Orientacyjna mapa obszaru z proponowanymi zmianami 14

Uchwała Nr Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 19 marca 2012 roku

Uchwała Nr Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 19 marca 2012 roku Uchwała Nr Rady Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm. 1 ), Rada Dzielnicy Białołęka uchwala, co następuje.

Bardziej szczegółowo

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa

Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa Budowa przedłużenia ul. Olszewskiego w Kielcach w kierunku skrzyżowania ulic: Zagnańskiej z Witosa 2 A. CZĘŚĆ TECHNICZNA SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis zamierzenia inwestycyjnego... 4 1.1 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Nieruchomość gruntowa niezabudowana WAR S ZAWA 01 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w dzielnicy Żoliborz przy zbiegu ulic Powązkowskiej, Krasińskiego i Elbląskiej. 6 linii tramwajowych

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ciągu komunikacyjnego jako koło zamachowe rewitalizacji obszarowej, na przykładzie Al. Piłsudskiego w Markach

Przebudowa ciągu komunikacyjnego jako koło zamachowe rewitalizacji obszarowej, na przykładzie Al. Piłsudskiego w Markach Przebudowa ciągu komunikacyjnego jako koło zamachowe rewitalizacji obszarowej, na przykładzie Al. Piłsudskiego w Markach 1 Rewitalizacja obszarowa jako szansa na zmianę sposobu zagospodarowania ciągów

Bardziej szczegółowo

Projekt nr 1. Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: MAPA - KOLEJNA STRONA

Projekt nr 1. Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: MAPA - KOLEJNA STRONA Projekt nr 1 OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego MAPA - KOLEJNA STRONA Mapa: Koncepcja zagospodarowania obszaru, o którym mowa w Projekcie nr 1 Kwartał: ul.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI 1. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Nawrot 3/5 w Łodzi 2. Adres obiektu: Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie uwagi przez Radę Miasta Łuków. PLAN VI Uchwała Nr VIII/57/2011 z dnia 13 maja 2011r. - załącznik nr 2

Rozstrzygnięcie uwagi przez Radę Miasta Łuków. PLAN VI Uchwała Nr VIII/57/2011 z dnia 13 maja 2011r. - załącznik nr 2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/57/2011 z dnia 13 maja 2011r. Rady Miasta Łuków w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łuków dla terenu położonego w Łukowie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK GŁÓWNY: ZMIANA PRZEKROJU UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI.

WNIOSEK GŁÓWNY: ZMIANA PRZEKROJU UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. WNIOSEK GŁÓWNY: ZMIANA PRZEKROJU UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ul. Kościuszki jest planowana jako ulica lokalna, stanowiąca element

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULIC TACZAKA I GARNCARSKIEJ W POZNANIU JAKO PRZESTRZENI ZAMIESZKANIA, USŁUG, RUCHU I SPOTKAŃ

KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULIC TACZAKA I GARNCARSKIEJ W POZNANIU JAKO PRZESTRZENI ZAMIESZKANIA, USŁUG, RUCHU I SPOTKAŃ KONCEPCJA PRZEBUDOWY ULIC TACZAKA I GARNCARSKIEJ W POZNANIU JAKO PRZESTRZENI ZAMIESZKANIA, USŁUG, RUCHU I SPOTKAŃ STAN PROJEKTOWANY ULICA TACZAKA - PROJEKTOWANY UKŁAD KOMUNIKACYJNY W ramach inwestycji

Bardziej szczegółowo

Gliwice, wrzesień 2005 r. Osiedle kolonii robotniczej KAUFHAUS Ruda Śląska dzielnica Nowy Bytom

Gliwice, wrzesień 2005 r. Osiedle kolonii robotniczej KAUFHAUS Ruda Śląska dzielnica Nowy Bytom EN ISO 9001 PROJEKT WYKONAWCZY Modernizacji i renowacji zabytkowego osiedla kolonii robotniczej KAUFHAUS w Rudzie Śląskiej dzielnica Nowy Bytom. Infrastruktura zewnętrzna. DROGI, PARKINGI, CHODNIKI I PLACE

Bardziej szczegółowo

Opole RDG 01/2015

Opole RDG 01/2015 Opole 26.01.2015 RDG 01/2015 Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski Rada Dzielnicy Grotowice uprzejmie informuje, że w wyniku spotkania na terenie naszej dzielnicy z udziałem Pana Prezydenta (Restauracja

Bardziej szczegółowo

DOMINIK JAŚKOWIEC RADNY MIASTA KRAKOWA pl. Wszystkich Świętych 3/ Kraków

DOMINIK JAŚKOWIEC RADNY MIASTA KRAKOWA pl. Wszystkich Świętych 3/ Kraków DOMINIK JAŚKOWIEC RADNY MIASTA KRAKOWA pl. Wszystkich Świętych 3/4 31-004 Kraków dominikjaskowiec@interia.pl, www.jaskowiec.eu Kraków, dn. 19 sierpnia 2013 r. Dotyczy: Zgłoszenia uwag do projektu zmiany

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów ul. Słowackiego

Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów ul. Słowackiego Gimnazjum nr 11 im. Polskich Noblistów ul. Słowackiego Lider Rowerowy: Krzysztof Niedźwiedź Czas przeprowadzonych badań: listopad 2015 Liczba ankietowanych: 128 Pełne wyniki ankiety na stronie http://audyt.rowerowaszkola.pl/ankiety.php?dzial=4&kat=40&art=311

Bardziej szczegółowo

Nr umowy: SRG/2222/XXVII/67/10 z dnia r. oraz SRG/2222/XXVII/108/10 z dnia r

Nr umowy: SRG/2222/XXVII/67/10 z dnia r. oraz SRG/2222/XXVII/108/10 z dnia r Nazwa i adres obiektu budowlanego: Projekt budowlany i wykonawczy ul. Zakolejowej w Wyszkowie na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. Serockiej oraz ul. Sikorskiego w Wyszkowie na odcinku od ul. Zakolejowej

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Policji. oraz. Powiat Siemiatycki

Komenda Główna Policji. oraz. Powiat Siemiatycki Komenda Główna Policji oraz Powiat Siemiatycki na podstawie: Umowy Partnerstwa zawartej dnia 27.03.2012r. i Porozumienia nr URP/SPPW/1.2/KIK/76 z dnia 17.07.2012r realizują Projekt KIK 76 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie : uwzględniono

Rozstrzygnięcie : uwzględniono Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Iławy. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożony

Bardziej szczegółowo

Linia otwocka - Rekomendacje SISKOM dla niewielkich prac remontowych

Linia otwocka - Rekomendacje SISKOM dla niewielkich prac remontowych Linia otwocka - Rekomendacje SISKOM dla niewielkich prac remontowych Adam Piotr Zając, Piotr Kostrzewa Warszawa, 09/04/2014 mapabarier.siskom.waw.pl Agenda 1. O projekcie 2. Warszawa Olszynka Grochowska

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Mirski. Rowerowa Trasa Grunwaldzka

Tadeusz Mirski. Rowerowa Trasa Grunwaldzka Tadeusz Mirski POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015 Problem 1. Wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu istnieje intensywny ruch rowerowy, który przede wszystkim odbywa się po chodniku. Rowerzyści obawiają się

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r.

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 15.09.2016 r. Zespół projektowy: Katarzyna Derda projektant prowadzący Hanna

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA CHARAKTERYSTYKA ŚRÓDMIEŚCIA PołoŜenie centrum na tle

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 6/DT/ 2012 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony

Wykaz nr 6/DT/ 2012 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony Wykaz nr 6/DT/ 2012 dot. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.

Bardziej szczegółowo

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola.

Położenie obszaru. Projekt rewitalizacji. Warszawa. Uwarunkowania położenia 2011-02-07. ul. Okopowa. Żoliborz. Śródmieście. Wola. Projekt rewitalizacji Warszawa ul. Okopowa Malwina Wysocka nr 38080 Położenie obszaru Dzielnica: Wola Na granicy z Żoliborzem i Śródmieściem Ograniczony ulicami: Stawki, Okopową oraz Al. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Warszawa ulica Sowińskiego 28 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 23 954 m2 Powierzchnia użytkowa: 5 888,10 m2 Adres: ul. Sowińskiego 28, Warszawa Tytuł prawny

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno.

ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno. ROZPOZNANIE MOŻLIWOŚCI WYKONANIA LEWOSKRĘTU Z DROGI KRAJOWEJ NR 5 w m. Kryniczno.. Opracował : EGZ. NR 1 Opis techniczny. 1. Cel opracowania. Celem opracowania jest sprawdzenie możliwości wykonania dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym RODZAJE ZABUDOWY zabudowa jednorodzinna - jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY ZADANIE I

PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY ZADANIE I PRO-CAD PROJEKT WYKONAWCZY ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY ZADANIE I Przebudowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem w ul. Sulejowskiej na odcinku od ul. Milickiej do ul. Twardogórskiej zadanie I i II

Bardziej szczegółowo

chodnik odsunięty od jezdni miejscowo zmniejszony gdy jest tylko ruch pieszy 1* 44 ust.4

chodnik odsunięty od jezdni miejscowo zmniejszony gdy jest tylko ruch pieszy 1* 44 ust.4 WARUNKI TECHNICZNE JAKIMI POWINNY ODPOWIADAĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE Tabela 1 L.p Klasa drogi Szerokość jezdni wymagana Szerokość jezdni min. Podstawa prawna 1 Z -zbiorcza 2x 3 m = 6,00 m 2x2,75 m = 5,50

Bardziej szczegółowo

Police, dnia 5.06.2015 r.

Police, dnia 5.06.2015 r. Police, dnia 5.06.2015 r. Analiza bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego. 1. Droga powiatowa nr

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE KONSULTACJE SPOŁECZNE Obwodnica Śródmieścia Szczecina etap VI budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Wojska Polskiego z budową węzła Łękno wraz z niezbędnym odcinkiem do ul. Mickiewicza w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Co czeka gdańskich kierowców w 2017 i 2018 roku?

Co czeka gdańskich kierowców w 2017 i 2018 roku? We wtorek, 4 lipca, rozpoczął się remont nawierzchni alei Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Abrahama w Gdańsku. Wkrótce ruszą też modernizacje innych odcinków głównych arterii

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE INŻYNIERIA TRANSPORTOWA TRANS GAWLIKI WIELKIE 54 mgr inż. Tomasz Mackun 11 510 WYDMINY mackun@gmail.com NIP 845-170-85-50 0 602 719 513 PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU OBIEKT: ZESPÓŁ ZABUDOWY USŁUGOWO

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Warszawa Ulica, nr budynku ul. Ratuszowa 7/9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej

Bardziej szczegółowo

Wniosek z konsultacji społecznych w sprawie projektu modernizacji ulic Marsa i Żołnierskiej

Wniosek z konsultacji społecznych w sprawie projektu modernizacji ulic Marsa i Żołnierskiej Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji ul. Mroczna 5/23 01-456 Warszawa MZO/III/2/3/06/JJ Warszawa, 17.07.2006 r. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa Wniosek z

Bardziej szczegółowo

Wykaz nr 3 /DT/ 2015 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony

Wykaz nr 3 /DT/ 2015 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas określony Wykaz nr 3 /DT/ 2015 dot. przeznaczonych do oddania w dzierżawę Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce ami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.) przeznacza

Bardziej szczegółowo

DZ. U. W. E. Nr 2 poz. 14 z r. UCHWAŁA NR XXII / 405 / 96 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 1996r.

DZ. U. W. E. Nr 2 poz. 14 z r. UCHWAŁA NR XXII / 405 / 96 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 1996r. DZ. U. W. E. Nr 2 poz. 14 z 31. 01. 97r. UCHWAŁA NR XXII / 405 / 96 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 1996r. Druk Nr 7 / XXII w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla

Bardziej szczegółowo

- osoby fizyczne - Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia 2014r.

- osoby fizyczne - Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339/2014/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia 2014r. Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr 339//P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 08 grudnia r. WYKAZ WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBSZARU MIASTA PABIANICE POŁOŻONEJ MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach.

Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach. IV Międzynarodowe Targi Infrastruktura, Warszawa, 6 października 2006 r. Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach. Marek Wierzchowski Krajowy konsultant ds. inżynierii ruchu Skuteczne

Bardziej szczegółowo

OPIS KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH KOZŁOWEJ GÓRZE W REJONIE ULIC ZAMKOWEJ I

OPIS KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH KOZŁOWEJ GÓRZE W REJONIE ULIC ZAMKOWEJ I OPIS KONCEPCJI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PIEKARACH ŚLĄSKICH KOZŁOWEJ GÓRZE W REJONIE ULIC ZAMKOWEJ I TARNOGÓRSKIEJ 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 POŁOŻENIE 3 ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu na czas robót

Projekt organizacji ruchu na czas robót Nazwa i adres obiektu budowlanego: Projekt budowlano - wykonawczy Budowy chodnika ulicy Granicznej w Józefowie wraz z wjazdami na posesje Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany:

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ BUDUJE DZIELNICE POLESIE REWITALIZACJA. Biuro Strategii Miasta 2017 r.

ŁÓDŹ BUDUJE DZIELNICE POLESIE REWITALIZACJA. Biuro Strategii Miasta 2017 r. PLAN SPOTKANIA POWITANIE PREZENTACJA PROGRAMU ŁÓDŹ BUDUJE DZIELNICE PREZENTACJA PLANÓW INWESTYCYJNYCH NA GÓRNEJ CZĘŚĆ WARSZTATOWA PYTANIA I UWAGI ŁÓDŹ BUDUJE DZIELNICE LISTA INWESTYCJI LOKALNYCH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia

Rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Rodzaj i usytuowanie przedsięwzięcia Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Mokotów w Warszawie. Zakres opracowania obejmuje nowo projektowaną ul. Czerniakowską-Bis

Bardziej szczegółowo

Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy. Szanowna Pani Prezydent,

Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy. Szanowna Pani Prezydent, Warszawa 05-06-2014 Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy Szanowna Pani Prezydent, W imię zapewnienia harmonijnego rozwoju tej części m. st. Warszawy Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość inwestycyjna Lublin, ul. Koncertowa 4

Nieruchomość inwestycyjna Lublin, ul. Koncertowa 4 L U T Y 2015 Nieruchomość inwestycyjna Lublin, ul. Koncertowa 4 Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Duża nieruchomość gruntowa w sercu największego osiedla mieszkaniowego w Lublinie Podsumowanie: Adres

Bardziej szczegółowo

(w przedłożonym do uchwalenia projekcie planu miejscowego teren 6KDD i 7KDL)

(w przedłożonym do uchwalenia projekcie planu miejscowego teren 6KDD i 7KDL) Załącznik nr 2 do uchwały Nr 562 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁASZANIA ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTA KIELCE

FORMULARZ ZGŁASZANIA ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTA KIELCE Zał. nr 1. FORMULARZ ZGŁASZANIA ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTA KIELCE 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZADANIU: - nazwa Alternatywny transport miejski. Rozwój infrastruktury rowerowo-pieszej na terenie

Bardziej szczegółowo

BRONOWICE WIELKIE JEDNOSTKA: 21

BRONOWICE WIELKIE JEDNOSTKA: 21 21. BRONOWICE WIELKIE JEDNOSTKA: 21 POWIERZCHNIA: NAZWA: 241.68 ha BRONOWICE WIELKIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnień; Zabudowa mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ NA SPRZEDAŻ Przedmiotem sprzedaży jest przysługujące RWE Stoen

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY SOKOŁOWSKIEJ I WACŁAWA W SOKOŁOWIE - GMINA MICHAŁOWICE, POWIAT PRUSZKOWSKI

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY SOKOŁOWSKIEJ I WACŁAWA W SOKOŁOWIE - GMINA MICHAŁOWICE, POWIAT PRUSZKOWSKI Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY SOKOŁOWSKIEJ I WACŁAWA W SOKOŁOWIE - GMINA MICHAŁOWICE, POWIAT PRUSZKOWSKI Inwestor: POWIAT PRUSZKOWSKI ul. Drzymały 30 05-800 PRUSZKÓW tel. (22) 738-14-00,

Bardziej szczegółowo

Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego

Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego monitoringu środowiska województwa łódzkiego na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

W DRODZE DO NOWOCZESNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO

W DRODZE DO NOWOCZESNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO autobusów oraz budowę i przebudowę infrastruktury transportowej wraz z działaniami promocyjnymi Wągrowiec, 2016 autobusów oraz budowę i przebudowę infrastruktury transportowej wraz z działaniami promocyjnymi

Bardziej szczegółowo

Białystok jako węzeł drogowy. Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta

Białystok jako węzeł drogowy. Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta Białystok jako węzeł drogowy Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta 1 PLANOWANY PRZEBIEG SZLAKÓW TRANZYTOWYCH OBWODNICE MIASTA BIAŁYSTOK - UKŁAD DOCELOWY Kuźnica Warszawa BIAŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

Jak zapobiec potencjalnym problemom pieszych

Jak zapobiec potencjalnym problemom pieszych Jak zapobiec potencjalnym problemom pieszych czyli co zrobić, by skrzyżowania nie krzyżowały planów a chodniki zachęcały do chodzenia Maciej Sulmicki Zielone Mazowsze Użytkownicy dróg i skrzyżowań (przecięć

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU F I R M A I N Ż Y N I E R Y J N A T E C H M A os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Kraków tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31 fax: /012/ 648 21 12 NIP: 628-16 7-63-98, Regon: 120002807 www.techmainz.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Rozwój Osiedla Żerań w rejonie ulic: Kowalczyka oraz Krzyżówki

Rozwój Osiedla Żerań w rejonie ulic: Kowalczyka oraz Krzyżówki Rozwój Osiedla Żerań w rejonie ulic: Kowalczyka oraz Krzyżówki I n f o r m a c j a Z a r z ą d u D z i e l n i c y B i a ł o ł ę k a m. s t. W a r s z a w y 1. Stan obecny osiedla Żerań. 2. Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI: CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania Podstawą opracowania jest: zlecenie Inwestora wstępne ustalenia z Inwestorem podkład sytuacyjno - wysokościowy w skali

Bardziej szczegółowo

Jasło ul. Towarowa 35. Nieruchomość na sprzedaż Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth "Image 2015 DigitalGlobe

Jasło ul. Towarowa 35. Nieruchomość na sprzedaż Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth Image 2015 DigitalGlobe Jasło ul. Towarowa 35 Nieruchomość na sprzedaż Wizualizacje zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Google Earth "Image 2015 DigitalGlobe PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Jasło Ulica, nr budynku

Bardziej szczegółowo

GRUNTY DEWELOPERSKIE GWIAZDOWO

GRUNTY DEWELOPERSKIE GWIAZDOWO Grunty deweloperskie Działki gruntowe z prawem własności o łącznej powierzchni 171 804 m2 wraz z budynkiem po byłej gorzelni. Dane nieruchomości Adres Prawo do nieruchomości Numer KW Gwiazdowo własność

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe rozwiązania projektowe i konstrukcyjne w zakresie uspokajania ruchu na przykładzie Puław. Witold Sladkowski

Szczegółowe rozwiązania projektowe i konstrukcyjne w zakresie uspokajania ruchu na przykładzie Puław. Witold Sladkowski Szczegółowe rozwiązania projektowe i konstrukcyjne w zakresie uspokajania ruchu na przykładzie Puław Witold Sladkowski ELEMENTY USPOKOJENIA RUCHU STOSOWANE PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ (TEREN ZABUDOWANY)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TERENÓW DO CYKLICZNEGO UTRZYMANIA zał do OPZ NR 2/7

WYKAZ TERENÓW DO CYKLICZNEGO UTRZYMANIA zał do OPZ NR 2/7 WYKAZ TERENÓW DO CYKLICZNEGO UTRZYMANIA zał do OPZ NR 2/7 L.p. Ulica Odcinek Zakres prac Pow.m² Uwagi 1 Bandurskiego a Krzemieniecka - Wileńska strona zachodnia - skarpa, trawnik za przystankiem przy ulicy

Bardziej szczegółowo

ko projekty Katarzyna Chojnacka

ko projekty Katarzyna Chojnacka O P R A C OW A NI E P R O J E K T U O R G A N I Z A C J I R U C H U - S T R E FA T E M P O 3 0 N A M U R A N OW IE Spis treści I Część opisowa 1. Przedmiot opracowania... 2 2. Dane ogólne... 2 3. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przedsięwzięcia

Charakterystyka przedsięwzięcia Charakterystyka przedsięwzięcia 1 1.1 Lokalizacja przedsięwzięcia Planowana inwestycja zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części miasta Kielce i stanowi rozbudowę istniejącej ul. Wojska Polskiego,

Bardziej szczegółowo

Cieszyn, Październik 2006 r.

Cieszyn, Październik 2006 r. Cieszyn, Październik 2006 r. Struktura finansowania projektu : Całkowity koszt projektu 208 tys. złotych Dofinansowanie z EFRR 156 tys. złotych (75%) Budżet miasta Cieszyn 52 tys. złotych (25%) Cele projektu

Bardziej szczegółowo

Chodniki, jezdnie, parkingi

Chodniki, jezdnie, parkingi Chodniki, jezdnie, parkingi 1. 2. Halina Sałata BSM.3020.2.2014.UM Teodozja Moczadłowska BSM.3020.18.2014.UM Katarzyna Belczewska BSM.3020.167.2014.UM Michał Żurawski BSM.3020.38.2014.UM Roman Kucharczuk

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Bartosiński. Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy. Założenia do przekształceń układu komunikacyjnego w centrum Warszawy

Tadeusz Bartosiński. Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy. Założenia do przekształceń układu komunikacyjnego w centrum Warszawy Tadeusz Bartosiński Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy Założenia do przekształceń układu komunikacyjnego w centrum Warszawy ZAŁOŻENIA AL. JEROZOLIMSKIE RONDO 40-LATKA RONDO DMOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012

Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012 ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012 Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnic Praga Północ i Praga Południe w Warszawie. W Koncepcji Budowa ul. Tysiąclecia zaprojektowano

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA ZADANIA:

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA ZADANIA: GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE ul. Kołłątaja 8/27A 24-100 Puławy NIP: 811-161-45-54 Tel. 0-605-412-444 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO DLA ZADANIA: Budowa dróg gminnych: - 035KL na odcinku

Bardziej szczegółowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, Potockiej i Kolejowej w Poznaniu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, Potockiej i Kolejowej w Poznaniu II konsultacje społeczne Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Hetmańskiej, Dmowskiego, Potockiej i Kolejowej w Poznaniu Poznań, dnia 26 kwietnia 2017 r. Zespół projektowy

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

DEBATA 12 stycznia 2016 r.

DEBATA 12 stycznia 2016 r. DEBATA 12 stycznia 2016 r. W związku z wnioskami radnych Rady Miejskiej w Rzgowie (skany w załączeniu), dotyczącymi zmiany organizacji ruchu w obrębie placu 500-lecia, w tym wprowadzenia tam strefy zamieszkania.

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO ETAP SPOTKANIA INFORMACYJNEGO Planowany węzeł z ul. Solidarności/Radzymińską Planowany węzeł z Trasą Świętokrzyską Usytuowanie przedsięwzięcia Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie na terenie dzielnic:

Bardziej szczegółowo

GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU WOŁCZYŃSKA 18

GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU WOŁCZYŃSKA 18 GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU GRUNTY DEWELOPERSKIE Grunty deweloperskie Działki gruntowe będące przedmiotem prawa użytkowania wieczystego o łącznej powierzchni 133 128 m2 wraz z prawem własności budynków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417, email: sekretariat@zikit.krakow.pl Kraków, dnia 05.07.2014r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Stadium: Inwestycja: Branża: Docelowa organizacja ruchu

PROJEKT WYKONAWCZY. Stadium: Inwestycja: Branża: Docelowa organizacja ruchu EURO ALIANS EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. 80-288 Gdańsk ul. Marusarzówny 2 pawilon 22 tel: 058-345 87 00 NIP:584-10-24-355 Regon: 008048696 fax: 058-345 87 13 biuro@euroalians.pl Stadium:

Bardziej szczegółowo

1. ULICE OBJĘTE RYCZAŁTEM

1. ULICE OBJĘTE RYCZAŁTEM Załącznik nr 2 do siwz nr DGK-IV.271.47.2015 WYKAZ - SEKTOR II 1. ULICE OBJĘTE RYCZAŁTEM Wykaz ulic tras komunikacyjnych przewidzianych do stałego utrzymania Orientacyjna powierzchnia Drogi powiatowe (w

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mogilany, załącznik do uchwały Nr. Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mogilany, załącznik do uchwały Nr. Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie rozpatrzenia uwagi WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOGILANY WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MOGILANY Lp.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1. PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH I PRZEJAZDY DLA ROWERZYSTÓW

ZAŁĄCZNIK 1. PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH I PRZEJAZDY DLA ROWERZYSTÓW ZAŁĄCZNIK. PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH I PRZEJAZDY DLA ROWERZYSTÓW Projekt obejmuje następujące rozwiązania w zakresie przejść dla pieszych: a) Oznakowanie przejścia dla pieszych tam, gdzie brak oznakowania

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. ŚWIATOWIDA Z UL. MODLIŃSKĄ

BUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. ŚWIATOWIDA Z UL. MODLIŃSKĄ Zamierzenie budowlane: Adres obiektu: Rodzaj projektu: Branża: Przedmiot projektu: BUDOWA SKRZYŻOWANIA UL. ŚWIATOWIDA Z UL. MODLIŃSKĄ Województwo mazowieckie Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców i nauczycieli

Poradnik dla rodziców i nauczycieli Poradnik dla rodziców i nauczycieli Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów. W drodze do szkoły/domu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo na Złotnikach część II

Bezpieczeństwo na Złotnikach część II Bezpieczeństwo na Złotnikach część II Projekt dla osiedla Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie finansowany z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 Kontakt do lidera projektu Email mja@onet.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

BUDOWA POŁUDNIOWEGO OBEJŚCIA SZCZUROWEJ W CIAGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 964

BUDOWA POŁUDNIOWEGO OBEJŚCIA SZCZUROWEJ W CIAGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 964 W związku z projektem BUDOWA POŁUDNIOWEGO OBEJŚCIA SZCZUROWEJ W CIAGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 964 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Pracownia Inżynierska KLOTOIDA oraz Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków Kraków, dn. 2012-02-16 Krzysztof Ryba r...@gmail.com Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków U W A G I dot. projektu Budowa zjazdu publicznego i wyjazdu ze stacji

Bardziej szczegółowo

Kraków os. Mistrzejowice 9. Nieruchomość lokalowa na sprzedaż

Kraków os. Mistrzejowice 9. Nieruchomość lokalowa na sprzedaż Kraków os. Mistrzejowice 9 Nieruchomość lokalowa na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Kraków Ulica, nr budynku os. Mistrzejowice 9 Powierzchnia lokalu Powierzchnia użytkowa lokalu nr 2A wynosi

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego Warszawa, październik 2014 r. RAPORT

Zarząd Transportu Miejskiego Warszawa, październik 2014 r. RAPORT Zarząd Transportu Miejskiego Warszawa, październik 2014 r. RAPORT z konsultacji społecznych w sprawie uruchomienia linii autobusowej na Zatrasiu, Rudawce i Żoliborzu Południowym 1. Przedmiot konsultacji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie MPZP Nr 137/8/2006 w rejonie ul. Zawiszy Czarnego w Rzeszowie.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie MPZP Nr 137/8/2006 w rejonie ul. Zawiszy Czarnego w Rzeszowie. PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie MPZP Nr 137/8/2006 w rejonie ul. Zawiszy Czarnego w Rzeszowie. Protokół sporządzono w dniu 21 lutego 2008r. w lokalu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, ulica LIZBOŃSKA 1

WARSZAWA, ulica LIZBOŃSKA 1 Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E R T N A B Y C I A P R A W A U Ż Y T K O W A N I A W I E C Z Y S T E G O G R U N T U W R A Z Z P R A W E M W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K U LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ciągu komunikacyjnego jako koło zamachowe rewitalizacji obszarowej, na przykładzie Al. Piłsudskiego w Markach

Przebudowa ciągu komunikacyjnego jako koło zamachowe rewitalizacji obszarowej, na przykładzie Al. Piłsudskiego w Markach Przebudowa ciągu komunikacyjnego jako koło zamachowe rewitalizacji obszarowej, na przykładzie Al. Piłsudskiego w Markach Rewitalizacja obszarowa jako szansa na zmianę sposobu zagospodarowania ciągów komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 376 w Gliwicach w dniu 2012-05-26 Odcinek od ul. J. Śliwki / ul. Orlickiego do ul. Sowińskiego.

Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 376 w Gliwicach w dniu 2012-05-26 Odcinek od ul. J. Śliwki / ul. Orlickiego do ul. Sowińskiego. mgr inż. Piotr Rościszewski Sprawozdanie z audytu trasy rowerowej nr 376 w Gliwicach w dniu 2012-05-26 Odcinek od ul. J. Śliwki / ul. Orlickiego do ul. Sowińskiego. A. Mapa trasy nr 376 Gliwice Rachowice.

Bardziej szczegółowo

Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość na sprzedaż

Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość na sprzedaż Radom ul. Wierzbicka 80C Nieruchomość Nieruchomość na sprzedaż sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Ulica, nr budynku Radom Wierzbicka 80 C Nieruchomość zabudowana budynkami o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ULIC: JASINIESKIEJ, TRYBOWSKIEGO I MATKI TERESY Z KALKUTY NA TERENIE OSIEDLA ESKULAPA W BYDGOSZCZY KONCEPCJA

BUDOWA ULIC: JASINIESKIEJ, TRYBOWSKIEGO I MATKI TERESY Z KALKUTY NA TERENIE OSIEDLA ESKULAPA W BYDGOSZCZY KONCEPCJA INWESTOR /ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Siedziba w Bydgoszczy ul. Toruńska 174a 85844 Bydgoszcz WYKONAWCA PROJEKTU: Voessing Polska Sp z o.o. 61859 Poznań, ul. Grobla 17/5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/635/20001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia

Uchwała Nr XX/635/20001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia Uchwała Nr XX/635/20001 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22.02.20001 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu dworców. Na podstawie art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Standardy dla dróg rowerowych dobre i złe rozwiązania. Dr inż. Tadeusz Kopta Departament Studiów GDDKiA tkopta@krakow.gddkia.gov.

Standardy dla dróg rowerowych dobre i złe rozwiązania. Dr inż. Tadeusz Kopta Departament Studiów GDDKiA tkopta@krakow.gddkia.gov. Standardy dla dróg rowerowych dobre i złe rozwiązania Dr inż. Tadeusz Kopta Departament Studiów GDDKiA tkopta@krakow.gddkia.gov.pl Podstawowe definicje Droga rowerowa (pieszo-rowerowa)[1]: droga przeznaczona

Bardziej szczegółowo

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48 48. STARE CZYŻYNY-ŁĘG JEDNOSTKA: 48 POWIERZCHNIA: NAZWA: 450.27 ha STARE CZYŻYNY - ŁĘG KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Przekształcenie dawnego zespołu przemysłowego w rejonie Łęgu w ważny ośrodek

Bardziej szczegółowo