w/m 1. Zagospodarowanie przestrzenne opisane w projekcie MPZP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w/m 1. Zagospodarowanie przestrzenne opisane w projekcie MPZP"

Transkrypt

1 Mieszkańcy Żoliborza Południowego Warszawa, 24/07/2014 podpisani niżej Zastępca prezydenta m.st. Warszawy Jacek Wojciechowicz w/m W nawiązaniu do ustaleń z naszego spotkania w Forcie Sokolnickiego w dniu 1 lipca br., przesyłamy uszczegółowienie naszych propozycji i próśb dotyczących zagospodarowania przestrzennego oraz infrastruktury na Żoliborzu Południowym. 1. Zagospodarowanie przestrzenne opisane w projekcie MPZP Nasze zaniepokojenie budzi fakt, że ostatnie wolne działki na terenie naszej dzielnicy są przeznaczone do sprzedania pod kolejne inwestycje mieszkaniowe. Obecnie na terenie Żoliborza Południowego nie ma i nie planuje się żadnych publicznych terenów sportowych ani rekreacyjnych, a w ciągu najbliższych lat zamieszka w tej okolicy koło 20 tysięcy nowych mieszkańców, w większości młodych rodzin z małymi dziećmi. Uprzejmie zatem prosimy Pana Prezydenta o doprowadzenie do wyłożenia projektu planu miejscowego w zapowiedzianym przez Pana terminie powakacyjnym, zmianę przeznaczenia niezagospodarowanych działek będących własnością miasta (opisaną w załączniku nr 1), oraz uwzględnienie w pracach nad planem standardów urbanistycznych wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, dotyczących m.in. powierzchni biologicznie czynnej dla terenów mieszkaniowych, wielkości terenów zieleni urządzonej, izochrony dojścia do szkoły podstawowej. Jednocześnie ponawiamy naszą prośbę o pilne wstrzymanie sprzedaży działek miejskich. Szczególnie efektywny dla dalszej współpracy byłby bezpośredni kontakt i możliwość wymiany informacji z projektantami planu ułatwiłoby to wzajemne zrozumienie oraz zapewniło efektywniejsze uwzględnienie naszych oczekiwań w projekcie planu. Byłoby to także dobrym przykładem praktycznych działań w duchu obecnie promowanego przez władze Warszawy podejścia partycypacyjnego w planowaniu przestrzennym. Dlatego zwracamy się 1

2 z prośbą o udzielenie nam formalnej zgody na robocze kontakty oraz wskazanie właściwej osoby do współpracy w Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju. 2. Przebudowa ulic Rydygiera i Przasnyskiej i uspokojenie ruchu wewnątrz Żoliborza Południowego Wewnętrzną osią komunikacyjną Żoliborza Południowego jest ciąg ulic: Matysiakówny, Rydygiera i Przasnyskiej. Wszystkie mają charakter poprzemysłowy: szerokie jezdnie (Rydygiera 11m, Przasnyska - 7m), bardzo wąskie chodniki (na ogół 1,5m, w niektórych miejscach jest zupełny ich brak), a na większości odcinków (po jednej lub obu stronach) bardzo szerokie trawniki (nawet 9m). Wzdłuż ulic nie ma uregulowanego parkowania (co znaczy, że samochody notorycznie parkują na trawnikach oraz przy wjazdach na tereny posesji), nie ma dróg dla rowerów. Ta pozostałość po dawnej funkcji dzielnicy zupełnie nie przystaje do jej obecnego, mieszkaniowego charakteru. Istnieje projekt remontu ulicy Rydygiera na odcinku między Przasnyską i Matysiakówny, jednak brak jest wystarczających środków na tę inwestycje w wieloletniej prognozie finansowej miasta stołecznego Warszawy, gdzie zaplanowane jest 2,9 mln zł na lata , podczas gdy koszt szacowany jest na 4 mln zł. Nie ma tam też żadnych planów przebudowy ulicy Przasnyskiej. Zwracamy się zatem z prośbą o przeznaczenie dodatkowych środków w roku 2015 na dokonanie przebudowy ciągu ulic Matysiakówny / Rydygiera / Przasnyska z uwzględnieniem postulatów zawartych w załączniku nr Tereny wzdłuż ulic Krasińskiego i Broniewskiego Ulice Krasińskiego i Broniewskiego stanowią północną i północno- zachodnią granicę Żoliborza Południowego. Obie ulice są zarządzane przez ZDM, ponadto przy każdej z nich znajduje się pas zieleni stanowiący rezerwę na budowę w nieokreślonej przyszłości drugiej jezdni. W załączniku nr 3 znajdują się nasze propozycje dotyczące usankcjonowania braku planów tej rozbudowy poprzez zagospodarowanie terenu infrastrukturą i zielenią umożliwiającą korzystanie z niej przez mieszkańców. 4. Budowa stacji SKM i kładki łączącej Żoliborz z okolicami ulicy Burakowskiej na Woli Obecnie trwają prace przygotowawcze do projektu Modernizacja linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia Warszawa Gdańska ). Zwracamy się z prośbą aby Pan Prezydent zwrócił uwagę PKP/PLK na duże korzyści dla mieszkańców naszego osiedla z budowy przystanku na wysokości Żoliborza Południowego i uwzględnił je przy podpisywaniu listu intencyjnego. Jeden z wariantów ww. projektu 2

3 przewidywał jego budowę, aczkolwiek wg naszej wiedzy nie został wybrany do realizacji (wniosek o dofinansowanie z POIŚ sporządzenia dokumentacji projektowej znajduje się obecnie w ocenie CUPT). Bardzo liczymy na poparcie naszego postulatu przez Pana Prezydenta i wpłynięcie na PKP/PLK, aby wariant z przystankiem został uwzględniony w pracach przygotowawczych. Budowa przystanku na wysokości naszego osiedla umożliwiłaby wygodne połączenie z metrem Dworzec Gdański, Dworcem Zachodnim, Służewcem (gdzie pracuje wielu mieszkańców ŻP) oraz lotniskiem. Dodatkowo byłaby to okazja do wybudowania pieszo rowerowego połączenia nad torami, ułatwiającego dojście do ronda Radosława, Arkadii i odradzającej się Burakowskiej. 5. Usprawnienie komunikacji publicznej Postulujemy także bezpośrednie skomunikowanie terenów nowopowstających osiedli na Żoliborzu Południowym i Artystycznym z centrum miasta, poprzez przedłużenie lub korektę tras linii autobusowych przejeżdżających lub mających przystanki krańcowe w okolicy naszego osiedla. Propozycje zawarliśmy w załączniku 4. Ze swej strony deklarujemy pomoc przy powyższych pracach i jeszcze raz dziękujemy za zainteresowanie się sprawą naszej dzielnicy. Z poważaniem Michał Kostrzewa, Izabela Rychter, Anna Zarzycka Daniel Baliński, Marta Matys, Mateusz Durlik, Michał Grabczyk Do wiadomości: Pan Krzysztof Bugla, Burmistrz Dzielnicy Żoliborz Pan Piotr Wertenstein- Żuławski, Przewodniczący Rady Dzielnicy Żoliborz 3

4 Załącznik nr 1 - Proponowane zmiany do projektu MPZP Mamy wątpliwości, czy obecne zagospodarowanie tej części Żoliborza spełnia wymagania, które wobec terenów mieszkaniowych stawia aktualne Studium dla Warszawy. Dotyczy to m.in. wymogu 25-40% powierzchni biologicznie czynnej dla terenów mieszkaniowych, wymogu izochrony dojścia do szkoły podstawowej min. (tj m), wymogu terenu dla szkoły podstawowej w ilości 2,0 m kw./1 mk (działka szkolna nie powinna mieć mniej niż ok. 1,5 ha), wymogu terenów urządzonej zieleni min. 10 m kw./ 1 mk, wymogu terenów sportu powszechnego min. 4 m kw./ 1 mk w odległości ok. 1 km, oraz wymogu terenów usług podstawowych i handlu min. 0,5 m kw./ 1 mk. Aby poprawić bilans tych wskaźników proponujemy następujące działania: Okolice placu Grunwaldzkiego (Wydzielenie terenowe D na projekcie MPZP): Działki nr 9/1 w obrębie oraz 10/3 I 12 obręb , na mapie w załączniku nr 1A oznaczone A1, A2 i A3 zmiana sposobu zagospodarowania z usługowo- mieszkaniowego na tereny zieleni urządzonej. Na tym terenie powinien powstać duży i reprezentacyjny skwer osiedlowy u wlotu ul. Rydygiera, planowanej jako reprezentacyjna ulica Żoliborza Południowego i zakończenie Alei Wojska Polskiego, tworzący wstęp do tej części dzielnicy i spinający klamrą kompozycyjną tę część okolic pl. Grunwaldzkiego. Spełniać on będzie funkcję parku dla kilku tysięcy mieszkańców ulicy Rydygiera. Zachowanie tu zieleni może także stanowić barierę dla hałasu oraz zanieczyszczeń powietrza z ruchliwej al. Jana Pawła II. W przyszłości, jeśli ziszczą się plany przebudowy pl. Grunwaldzkiego i po likwidacji ul. Matysiakówny mógłby zostać powiększony o jej jezdnię, która mogłaby się stać deptakiem. Okolice Instytutu Chemii Przemysłowej i ulicy Rydygiera (Wydzielenie terenowe C na projekcie MPZP) Działka nr 14/1 w obrębie , na mapie w załączniku nr 1 oznaczona B1 zmiana sposobu zagospodarowania z usługowo- mieszkaniowego na teren usług sportu i rekreacji, np. boisko. Działki nr 8/52 i 9/3 obręb , na mapie w załączniku nr 1A oznaczone B2 zmiana sposobu zagospodarowania z usługowego na teren zieleni urządzonej; 4

5 Obniżenie intensywności zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Ze względu na obecną już bardzo intensywną zabudowę mieszkaniową działek 12/1, 12/7,12/8 i 11 proponujemy, aby intensywność zabudowy na działkach 12/3, 12/4, 12/5 i 12/6, (pomiędzy osiedlem Atelier Żoliborz i Apartamenty Przy Krasińskiego) planowanych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną została obniżona (z aktualnej wynikającej ze studium tj. M1.20) do maksymalnie czterech kondygnacji. Obecnie znajduje się tam budynek o wysokości maksymalnie 12 metrów i odległy o zaledwie kilka metrów od budynku Atelier. W związku z ostatnią zmianą właściciela na dewelopera, inwestor zapewne w oparciu o WZiZT będzie zgodnie z zasadą dobrego sąsiedztwa starał się zbudować w zamian budynek 7-10 kondygnacyjny. Jeśli zostanie to urzeczywistnione to powstanie kolejna betonowa ściana, bez żadnego oddalenia od istniejących już bloków, zamknie dostęp do powietrza i światła oraz znacznie pogorszy warunki życia obecnych i ewentualnych przyszłych mieszkańców. Zachowanie istniejącej infrastruktury zielonej i jej rozwój Wobec intensywnego zabudowywania Żoliborza Południowego budynkami, planowanego bardzo gęstego zaludnienia, stwierdzonego silnego zjawiska miejskiej wyspy ciepła oraz zmniejszającej się powierzchni biologicznie czynnej (wynoszącej już tylko ok. 13% przy poziomie wyznaczonym w studium na 25-40%), niezmiernie ważne staje się uwzględnienie w planie dodatkowych rezerw pod tereny. W tym kontekście proponujemy zachowanie pod ogólnodostępny teren zielony działek nr 13/5, 14/3 i 13/7 z obrębu , także ze względu na ich wyjątkowe walory przyrodnicze dużą bioróżnorodność roślinności i ptactwa i wynikające z tego dostarczanie cennych usług ekosystemowych dla ludzi. Na działce tej znajduje się rozwinięty drzewostan oraz siedliska, noclegownie i żerowiska ponad 40 gatunków ptaków chronionych, w tym gatunków wymagających ochrony aktywnej (potwierdzone niezależną ekspertyzą ornitologiczną sporządzoną w dniu 21/06/14 przez ornitologa Michała Barańskiego - w rejestrze Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 373/2010/EP). W związku z naszym postulatem o nieposzerzanie ul. Krasińskiego, prosimy o przeznaczenie istniejącej rezerwy pod zieleń urządzoną. Ważne jest też zachowanie istniejącego drzewostanu przy wszelkich pracach budowlanych i modernizacyjnych oraz wpływanie na inwestorów, aby stosowali stosunkowo niedrogie rozwiązania tj. zielone dachy i ściany (np. Marvipol na Powązkowskiej), zachowywali maksymalnie dużo powierzchni biologicznie czynnej, najwięcej istniejących drzew oraz maksymalizowali nasadzenia. 5

6 Załącznik nr 1A Mapa Rejonu placu Grunwaldzkiego z proponowanymi zmianami MPZP 6

7 Załącznik nr 2 - Ulice Krasińskiego i Broniewskiego Ulica Krasińskiego Aktualnie na południe od istniejącej jezdni ulicy Krasińskiego, na odcinku między ulicą Broniewskiego i Powązkowską, znajduje się rezerwa terenowa pod budowę drugiej jezdni. Nie ma jednak planu jej budowy w dającej przewidzieć się przyszłości. Na większości tego terenu znajduje się obecnie zaniedbany i rozjeżdżony trawnik. Proponujemy usankcjonowanie braku planu tej rozbudowy i zagospodarowanie terenu poprzez budowę tam chodnika, drogi dla rowerów i zieleni urządzonej. Zanim to się stanie, sugerujemy wytyczenie drogi dla rowerów po północnej stronie Krasińskiego (być może kosztem części szerokiego i mało uczęszczanego przez pieszych chodnika). Byłoby to usankcjonowanie obecnej sytuacji, bowiem ze względu na duży ruch samochodów na wąskiej Krasińskiego, rowerzyści nagminnie jeżdżą tam po chodniku. Warto dodać, że: (a) rozbudowa infrastruktury rowerowej na tym terenie nie jest przewidziana w Programie Rozwoju Tras Rowerowych do roku 2020, (b) trzy zwycięskie projekty z budżety partycypacyjnego, (pasy rowerowe na ul. Krasińskiego między ul. Broniewskiego i pl. Wilsona, rewitalizacja skweru przy WIML i budowa zieleńca linearnego śladami dawnej bocznicy) dotyczą właśnie tej okolicy i wskazują na dużą potrzebę społeczną zagospodarowania tego terenu dla celów rekreacyjnych i zieleni urządzonej, (c) w nowych inwestycjach w okolicy ulic Krasińskiego, Przasnyskiej i Elbląskiej zamieszka do 2018 roku kilka tysięcy młodych rodzin. Ulica Broniewskiego Analogiczna rezerwa na drugą jezdnię znajduje się po południowej stronie ulicy Broniewskiego. Tu także nie ma, nawet odległego, planu jej budowy. Proponujemy uporządkowanie zaniedbanej i zdewastowanej zieleni na tym terenie, przede wszystkim przy pl. Grunwaldzkim, gdzie komponowałyby się on z ewentualnym skwerem oznaczonym A1 na załączonej mapie. 7

8 Skrzyżowanie ulic Krasińskiego i Broniewskiego Aktualnie ulica Krasińskiego w kierunku wschodnim ma przed skrzyżowaniem z Broniewskiego jeden pas. Jest to dogodny dojazd dla mieszkańców Żoliborza Południowego i Zatrasia do Śródmieścia oraz metra na placu Wilsona. W godzinach szczytu tworzą się tam duże korki, powodowane tym, że samochody chcące skręcić w lewo (w kierunku Bielan) blokują przejazd prosto (w kierunku pl. Wilsona) i w skręt w prawo (w kierunku pl. Grunwaldzkiego). Istnieje pilna potrzeba przebudowy tego skrzyżowania wydzielenie dodatkowego pasa dla skręcających z Żoliborza Południowego w lewo w ulicę Broniewskiego. Ze względu na ograniczoną widoczność w obrębie skrzyżowania dochodzi do dość częstych wypadków, również z udziałem pieszych. 8

9 Załącznik nr 3 - Przebudowa ciągu ulic Matysiakówny / Rydygiera / Przasnyska Przy tych ulicach, w nowych inwestycjach, do 2016 roku będzie mieszkać nie mniej niż 10 tys. osób. Obecna forma tych ulic nie tworzy tkanki miejskiej, zwłaszcza znanej z żoliborskich terenów mieszkaniowych i zniechęca do przemieszczania się pieszo bądź na rowerze. Wydaje się, że stosunkowo niewielkie inwestycje opisane w poniższych postulatach mogą uczynić z tej okolicy nowoczesny obszar miejski, promujący ruch pieszy i rowerowy, z zachowaniem płynności ruchu samochodowego. Działki, na których znajdują się te ulice są bardzo szerokie (30-35 m) co umożliwia budowę szerokich bulwarów, które dzięki nowoczesnej organizacji ruchu, licznym punktom usługowym we frontach nowych budynków oraz zachowanej zieleni, mogą stać się wizytówką Żoliborza, całkowicie odmieniając stereotypowe myślenie o tym obszarze jako zmarnowanej szansie na budowę nowoczesnego osiedla w strefie funkcjonalnego Centrum. Zwracamy się zatem z prośbą o przeznaczenie dodatkowych środków w roku 2015 na dokonanie przebudowy ciągu ulic Matysiakówny / Rydygiera / Przasnyska z uwzględnieniem następujących postulatów: 1. Uwagi dotyczące całego terenu a) uspokojenie ruchu na całym, mierzącym 1100 metrów odcinku, poprzez ustanowienie tam strefy Tempo 30 lub zastosowanie podobnego w skutkach rozwiązania. 2. Przebudowa liczącej zaledwie 120 metrów ulicy Matysiakówny, będącej głównym wjazdem w teren Żoliborza Południowego z Centrum i Starego Żoliborza poprzez: a) zwężenie jej do 7 m (2 x 3.5), b) położenie asfaltu, c) budowę chodnika oraz drogi dla rowerów po stronie wschodniej obecnie tam nie ma nawet chodnika a na tym odcinku znajduje się przystanek autobusowy d) poszerzenie chodnika po stronie zachodniej i dodanie do niego drogi dla rowerów. 3. Budowa małego ronda o jednym pasie ruchu na skrzyżowaniu ulic Matysiakówny i Rydygiera, ułatwiającego ruch na tym skrzyżowaniu i stanowiącego początek strefy ruchu uspokojonego. 4. Kompletna przebudowa odcinka ulicy Rydygiera między Matysiakówny i Przasnyską o długości 550 metrów obejmująca: 9

10 a) zwężenie jezdni do 6m (2 x 3) celem wyegzekwowania ograniczonej prędkości. Obecnie samochody jadące tą ulicą nagminnie rozpędzają się, co utrudnia wjazd i wyjazd z posesji oraz przechodzenie pieszym przez jezdnię. Na tym odcinku dochodziło już do stłuczek. b) budowę ukośnych miejsc parkingowych po obu stronach, tam gdzie nie koliduje to z wjazdami na posesje, istniejącymi drzewami i przejściami dla pieszych. Miejsca te zrekompensują zlikwidowany parking na działce 14/1 w obrębie przed Instytutem Chemii Przemysłowej (opisanej w punkcie 1B powyżej). c) budowę szerokiego (3 m) chodnika po stronie południowej, gdzie znajduje się 10 inwestycji mieszkaniowych d) budowę szerokiej (2.5 M) drogi dla rowerów po stronie południowej e) budowę chodnika połączonego z drogą dla rowerów po stronie północnej, gdzie liczba inwestycji mieszkaniowych będzie o wiele mniejsza f) zachowanie istniejących drzew po obu stronach g) pozostawienie trawnika tam gdzie to możliwe h) budowę nowych przejść dla pieszych lub doposażenie istniejących w azyle mające na celu uspokojenie ruchu w następujących miejscach: na wysokości budynku Rydygiera 11 (istniejące), dwóch na wysokości drogi wjazdowej miedzy budynki Rydygiera 11 i 13 (przy sklepie Społem), na skrzyżowaniu z ulicą Anny German (istniejące), na wysokości wjazdu pomiędzy budynki Rydygiera 15 i Rydygiera 19, na skrzyżowaniu z ulicą Przasnyską i) budowę progów wyspowych na wysokości budynku Rydygiera 19 j) rezygnację z budowy zatok dla autobusów 5. Budowa małego ronda o jednym pasie ruchu na skrzyżowaniu ulic Rydygiera i Przasnyskiej ułatwiającego ruch na tym skrzyżowaniu i stanowiącego początek strefy ruchu uspokojonego dla pojazdów nadjeżdżających od strony ulicy Duchnickiej. 6. Przebudowa ulicy Przasnyskiej na odcinku od Rydygiera do Krasińskiego o długości 400 metrów obejmująca: a) zwężenie jezdni do 6 m (2 x 3), b) przesunięcie jezdni w kierunku wschodnim celem poszerzenia zachodniego chodnika do 2-3 m c) utworzenie ukośnych miejsc parkingowych po stronie wschodniej d) budowę drogi dla rowerów o szerokości 2 m 10

11 e) zwężenie bardzo szerokiego trawnika (miejscami ponad 9 metrów szerokości) regularnie zastawianego przez samochody, z zachowaniem istniejących drzew f) budowa trzech przejść dla pieszych (przy Krasińskiego, na wysokości budynku Przasnyska 7 i przy Rydygiera), wraz z azylami g) rezygnację z budowy zatok dla autobusów h) tak duża rezerwa terenowa pozwala na budowę wymienionych wyżej elementów komunikacyjnych (miejsc parkingowych, chodników, drogi dla rowerów i zachowania pasa zieleni wraz z istniejącymi już drzewami), i utworzenie wygodnego dla wszystkich uczestników ruch ciągu zachęcającego do spacerów i jazdy na rowerze. 7. Uporządkowanie ruchu na skrzyżowaniu ul. Przasnyskiej i Krasińskiego poprzez budowę tam małego ronda o jednym pasie ruchu (lub sygnalizacji świetlnej, do czego zobowiązał się umową jeden z deweloperów). Przez to skrzyżowanie przechodzą dzieci z Żoliborza Południowego do rejonowych szkół na Zatrasiu, ma ono dosyć chaotyczny charakter, panuje na nim duży ruch i wiele samochodów nadjeżdżających z każdej strony skręca w lewo. 8. Proponowane zmiany w miejscach pozostających w bezpośredniej bliskości do opisanego w pkt 1-7 ciągu: a) budowa trzech progów wyspowych na ulicy Anny German. Wzdłuż dłuższego fragmentu tej ulicy jest zlokalizowany płot Instytutu Chemii Przemysłowej i chodnik, a po drugiej stronie zaniedbany teren po bocznicy kolejowej, (gdzie w 2015 wybudowany zostanie zieleniec linearny, który zdobył na Żoliborzu najwięcej głosów w budżecie partycypacyjnym). Brak budynków powoduje, że kierowcy rozpędzają się, podczas gdy ulicą często przemieszczają się rowerzyści i piesi (po jednej stronie brak chodnika). b) budowę przejścia dla pieszych oraz wyspowych progów zwalniających na odcinku ulicy Rydygiera pomiędzy ul. Matysiakówny a wiaduktem pod al. Jana Pawła II. Szeroka jezdnia zachęca do rozwijania prędkości a zakręt ogranicza widoczność. Po tym odcinku przemieszczają się piesi idący w kierunku ronda Radosława, stacji metra, a w przyszłości sklepu Biedronka budowanego na ulicy Rydygiera tuż za wiaduktem. c) budowę chodników i drogi dla rowerów na ulicy Przasnyskiej pomiędzy ul. Duchnicką a Rydygiera. Obecnie jest tam bardzo wąski chodnik po jednej, zachodniej stronie. Równolegle do tego odcinka powstają inwestycje 11

12 mieszkaniowe firmy Robyg, zatem należy spodziewać się zwiększonego ruchu i pieszego, i samochodowego. 9. Wszystkie powyższe uwagi prosimy traktować jako sugestie. Zostały one przygotowane przez mieszkańców w oparciu o społeczną pomoc organizacji pozarządowej zajmującej się problematyką uspokajania ruchu. Jeżeli którekolwiek z zaproponowanych rozwiązań jest z jakichkolwiek powodów niemożliwe do wykonania, bądź istnieje efektywniejszy sposób osiągnięcia zbliżonego rezultatu, jesteśmy otwarci na dyskusję w tej sprawie. 12

13 Załącznik nr 4 - Komunikacja miejska Lepsze skomunikowanie terenów nowopowstających osiedli na Żoliborzu Południowym i Artystycznym (łącznie może tu mieszkać ok. 20 tys. mieszkańców) jest możliwe poprzez np. wydłużenie trasy linii 111 i/lub 107 z pętli na ul. Esperanto do pętli przy Cmentarzu Wojskowym na ul. Powązkowskiej.. Kolejnym rozwiązaniem mogłoby być zmodyfikowanie trasy autobusu 180, tak aby przystanki były dostępne dla osób z Żoliborza Południowego (obecnie odległość mieszkańców z ulicy Przasnyskiej do przystanku na Powązkowskiej wynosi od 500 do 600 metrów). Kwestią do rozwiązania pozostaje też dojazd dzieci do oddalonego gimnazjum na ul. Wojska Polskiego (ze względu na wyłączenie Żoliborza Południowego z rejonu na ul. Elbląskiej). Tu również należy rozważyć wydłużenie trasy nowopowstającej linii autobusowej. 13

14 Załącznik nr 5 Orientacyjna mapa obszaru z proponowanymi zmianami 14

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

JAKI RUCH NA OBOZOWEJ Podsumowanie konsultacji społecznych

JAKI RUCH NA OBOZOWEJ Podsumowanie konsultacji społecznych JAKI RUCH NA OBOZOWEJ Podsumowanie konsultacji społecznych Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Obozowej 27 października 16 listopada

Bardziej szczegółowo

KLUB INŻYNIERII RUCHU

KLUB INŻYNIERII RUCHU STOWARZYSZENIE www.klir.pl tborowski@onet.pl KLUB INŻYNIERII RUCHU Biuro Zarządu - ul. Kamienna 7 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo tel 61 668 17 02; fax 61 668 17 35 INFORMACJA NR 74 OLSZTYN (Wilimowo)

Bardziej szczegółowo

Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Opinia pozytywna Koszt inwestycji wyniesie ok. 130 tys.

Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Opinia pozytywna Koszt inwestycji wyniesie ok. 130 tys. Numer Nazwa projektu Krótki opis projektu Opinie Uzasadnienie lub uwagi Budowa chodników na ul. Dąbrowskiej M 1 Dziesiąta Stara Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Koszt inwestycji wyniesie

Bardziej szczegółowo

Miasto Kobyłka. Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka. JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa

Miasto Kobyłka. Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka. JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa Miasto Kobyłka Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka Wykonawca: Zamawiający: JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa Wersja z dnia 17.12.2014 r. Etap: raport

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Pruszcz Gdański w latach 2010-2014 GARD - Pracownia Urbanistyczno - Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna W oźnicka siedziba: ul. Traktorowa 43/2, 91-117 Łódź; pracownia: ul. Szparagowa 6/8, pok. 503-504, 91-211 Łódź; NIP 947-106-73-33;

Bardziej szczegółowo

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy opracowanie: Radosław Wałkuski współpraca: Maciej Sulmicki Warszawa, 2015 1 Społeczny audyt polityki rowerowej m.st. Warszawy Raport powstał w ramach

Bardziej szczegółowo

Uwzględniona. 2 Mieszkaniec/mieszkanka konsultacje@wola.waw.pl

Uwzględniona. 2 Mieszkaniec/mieszkanka konsultacje@wola.waw.pl Lp. Autor Kanał komunikacji Treść (pisownia oryginalna) Uwaga Uwaga nie 1 Mieszkaniec/mieszkanka konsultacje@wola.waw.pl Chciałbym wyrazić swój niepokój nierzetelną formą prowadzenia konsultacji w sprawie

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportowa

Infrastruktura transportowa Wydanie specjalne PŁOCK Nr 3/2014 (4) Infrastruktura transportowa Uwarunkowania transportowe Miasta Płocka i szanse budowy intermodalnego węzła transportowego Rozmowa z Prezydentem Płocka Andrzejem Nowakowskim

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR K 13 014 04 02

PROJEKT NR K 13 014 04 02 PRZEDSIĘ BIORSTWO PROJEKTOWO - USŁ UGOWE "INKOM" S.C. SPÓŁ KA PRAWA CYWILNEGO 40-053 KATOWICE, ul. Ś w. Barbar y 2 1a * Tel/fax: 32-257-08-66(-67) Poczta: inkom@inkom.katowice.pl * Strona: www.inkom.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Społeczny raport na temat stanu i perspektyw transportu rowerowego w Łodzi

Społeczny raport na temat stanu i perspektyw transportu rowerowego w Łodzi Fundacja Normalne Miasto Fenomen adres do korespondencji: skr. poczt. 14, 90-435 Łódź 36 Fax 42 209 32 55 E-mail: kontakt@fundacjafenomen.pl Społeczny raport na temat stanu i perspektyw transportu rowerowego

Bardziej szczegółowo

Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK

Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 10 wiosna 2007 KWARTALNIK ISSN 1733-8700 W N U M E R Z E Temat Numeru: USPOKAJANIE RUCHU USPOKAJANIE RUCHU Przedwyborcze zabawy prędkością

Bardziej szczegółowo

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY Załącznik nr 8 do Programu Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE M. ST. WARSZAWY 1 Spis treści: Wstęp... 3 Rozdział I. Cele...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘ P...3 II. STA N REAL I Z A C J I PRZ E D S I Ę W Z

Bardziej szczegółowo

BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ ( z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP ) SPÓJNA POLITYKA PARKINGOWA DLA OBSZARU

Bardziej szczegółowo

Wyniki weryfikacji merytorycznej propozycji zadań złożonych w ramach Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2014

Wyniki weryfikacji merytorycznej propozycji zadań złożonych w ramach Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2014 l.p nazwa projektu skrócony opis projektu DZIELNICA I STARE MIASTO 1. W Starym Mieście, nowe książki w bibliotece Powiększenie księgozbioru Filii nr 4 i 8 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE REJONU ULICY ŹRÓDLANEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU

STUDIUM PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE REJONU ULICY ŹRÓDLANEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk listopad grudzień 2013 STUDIUM PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE REJONU ULICY ŹRÓDLANEJ W MIEŚCIE GDAŃSKU 2 opracowanie: arch. Katarzyna Olejniczak arch.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 Szacunkowy koszt (w zł)

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 Szacunkowy koszt (w zł) WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 lp Numer projektu Tytuł projektu Przedmiot projektu Szacunkowy koszt (w zł)

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK Załącznik nr 1 do Protokołu z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+ ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA WŁOCŁAWEK 2020+

Bardziej szczegółowo

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Mając na uwadze potrzeby rozwojowe Lublina, znaczenie Podzamcza jako obszaru o bogatej historii, pozostającego w ścisłej

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAROSŁAWIA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Załącznik nr 3 do uchwały Nr 286/XXIX/2012 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2012 r. Załącznik nr l do uchwały Nr 442/XXXI/2001 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 kwietnia 2001r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014. Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014. Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018 Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gdyni w okresie II poł. 2011 2014 Stan opracowań oraz program prac planistycznych 2015 2018 Gdynia, marzec 2015 r. 1 Opracowanie wykonane zostało przez Biuro

Bardziej szczegółowo

Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT

Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT RAPORT Z WARSZTATÓW SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT Krakowski Park Technologiczny, 9.01.2014 r. Zawartość Raport z warsztatów SMART ENVIRONMENT, Leszek Michno

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ

Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Urząd Miasta Bielsko-Biała ZINTEGROWANY PLAN ROZWOJU TRANSPORTU PUBLICZNEGO W BIELSKU-BIAŁEJ Bielsko-Biała, styczeń 2005 Spis treści Spis treści... 2 Spis tablic... 4 Spis rysunków... 6 1. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 26 lutego 2015 r.

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 26 lutego 2015 r. Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 26 lutego 2015 r. Radny Jacek Kawka 96/V/15 ja mam interpelację, którą kieruję do Burmistrza Sawaryna, którego nie

Bardziej szczegółowo

L.dz. 11/2009 Olsztyn, 28.10.2009 r.

L.dz. 11/2009 Olsztyn, 28.10.2009 r. L.dz. 11/2009 Olsztyn, 28.10.2009 r. Szanowny Pan Piotr Grzymowicz Prezydent Miasta Olsztyn Pl. Jana Pawła II 1 10-101 Olsztyn Dotyczy: Konsultacje społeczne w sprawie realizacji projektu indywidualnego

Bardziej szczegółowo