MASTERTYPE RF PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA (MT1403) 1. Wprowadzenie: 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MASTERTYPE RF PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA (MT1403) 1. Wprowadzenie: 2"

Transkrypt

1 MASTERTYPE RF (MT1403) PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA 1. Wprowadzenie: 2 2. Opis w³aœciwoœci: 2 3. Zawartoœæ zestawu 3 4. Wymagania systemowe: 3 5. Instalacja: 3 6. Opis funkcji: 6 7. Oprogramowanie klawiatury: Rozwi¹zywanie problemów: 17

2 Gratulujemy zakupu zestawu bezprzewodowego MASTERTYPE RF. Niniejszy podrêcznik u ytkownika zawiera wszystkie informacje niezbêdne do pos³ugiwania siê klawiatur¹ i myszk¹. Po instalacji zachowaj p³ytê CD-ROM z oprogramowaniem, gdy mo e byæ ona potrzebna w przysz³oœci. 1. Wprowadzenie Zestaw MASTERTYPE RF zosta³ zaprojektowany tak, aby zwiêkszyæ wygodê i efektywnoœæ pracy przy komputerze. Myszka w zestawie przeznaczona dla praworêcznych u ytkowników, ma w najwy szym stopniu ergonomiczny kszta³t, znacznie redukuj¹cy niepo ¹dane efekty zmêczenia d³oni i nadgarstka. Jest wyposa ona w funkcjonaln¹ szerok¹ rolkê oraz 6 przycisków myszy (jeden w rolce). Mo liwe jest przypisanie dodatkowym przyciskom usprawniaj¹cych pracê funkcji. Wbudowany wysoko rozdzielczy sensor optyczny 800 dpi odpowiedzialny jest za wysok¹ precyzjê pracy. Klawiatura jest wyposa ona w znacznie wiêcej przycisków multimedialnych, funkcyjnych i internetowych ni inne, konkurencyjne klawiatury: przyciski OFFICE, przyciski INTERNETU, przyciski MULTIMEDIÓW, przyciski SCHOWKA oraz przyciski APLIKACJI. Pozwalaj¹ one m.in. na ³atwy i szybki dostêp do po ¹danych funkcji. Rolka nawigacyjna umo liwia pionowe lub poziome przewijanie ekranu. Udostêpnia równie opcjê menu kontekstowego (pop-up) oferuj¹cego szybki dostêp do najczêœciej u ywanych fragmentów tekstu, zadañ lub aplikacji przez wybranie pozycji i klikniêcie na niej (analogicznie jak przy u yciu myszy). Pozwala to na znaczne zaoszczêdzenie czasu (nawet do 70%) potrzebnego na równoleg³e pos³ugiwanie siê mysz¹ i klawiatur¹. Co wiêcej, umieszczenie rolki nawigacyjnej w klawiaturze znacznie zwiêksza ergonomiê pracy, przenosz¹c czêœæ obci¹ enia prac¹ z d³oni pos³uguj¹cej siê mysz¹ na drug¹ d³oñ, która pos³uguje siê rolk¹. Zestaw MASTERTYPE RF jest zgodny Windows 95/98/ME/NT/2000/XP oraz pakietami biurowymi Office 97/2000/XP. Dla systemów Windows ME/2000/XP lub póÿniejszych nie jest wymagana instalacja dodatkowych sterowników (sterowniki s¹ wbudowane w system operacyjny). Konieczne jest natomiast zainstalowanie programu obs³ugi rolki nawigacyjnej, co pozwoli na wykorzystanie jej bardzo szerokich mo liwoœci. Równie przyciski "Word", "Excel", "Power Point", "Kalendarz" i "Kalkulator" s¹ obs³ugiwane przez ten program. Efektywny zasiêg roboczy (odleg³oœæ od odbiornika) to 1,5m. W sprzyjaj¹cych warunkach, dystans ten mo e byæ znacznie d³u szy. 2. Opis w³aœciwoœci * Ergonomiczny kszta³t i podk³adka pod nadgarstki zapobiegaj¹ca ich przemêczeniu * 70% oszczêdnoœci czasu pracy dziêki funkcjom multimedialnym i rolce nawigacyjnej * Przycisk "OFFICE LOCK" + 17 przycisków OFFICE ( w tym tak e funkcje klawiszy F1-F12) * 8 przycisków INTERNETU * 7 przycisków MULTIMEDIÓW * 8 przycisków SCHOWKA * 5 przycisków APLIKACJI 2

3 * Bezpoœredni dostêp do znaku waluty Euro " " * Interfejs PS/2 * Zgodnoœæ z systemami Windows 95/98/ME/NT/2000/XP oraz pakietami Office 97/2000/XP * Ergonomiczny i funkcjonalny kszta³t myszki * Szeroka rolka przewijania * 6 przycisków * Sensor optyczny o rozdzielczoœci 800 dpi * Stojak 3. Zawartoœæ zestawu Klawiatura Mysz Odbiornik RF Stojak Instrukcja P³yta ze sterownikami Uwaga. Zestaw nie zawiera baterii. Do zasilania myszy i klawiatury u ywaj wy³¹cznie baterii alkalicznych. Stosowanie innych baterii lub akumulatorów nie gwarantuje poprawnego dzia³ania urz¹dzenia i nie mo e byæ podstaw¹ reklamacji. 4. Wymagania systemowe * Procesor klasy Pentium 133 MHz lub lepszy * Microsoft Windows 95 / 98 / ME / NT4.0 z Service Pack 6 / 2000 / XP * Microsoft Office 97 / 2000 / XP * Microsoft Internet Explorer 5.0 * Dla Windows 95 / 98 / ME: zalecane minimum 32 MB RAM * Dla Windows NT / 2000 / XP: zalecane minimum 64 MB RAM * 4MB wolnego miejsca na twardym dysku * Napêd CD-ROM lub DVD * Wolny port PS/2 w komputerze Wa ne: * Funkcja uœpienia "Sleep" jest dostêpna tylko, gdy p³yta g³ówna obs³uguje system zarz¹dzania energi¹ ACPI oraz komponenty komputera (np. karta graficzna, karta dÿwiêkowa itd.) s¹ równie zgodne z ACPI. 3

4 5. Instalacja Pod³aczenie odbiornika RF Odbiornik RF jest pod³¹czany do komputera za poœrednictwem portów PS/2 klawiatury i myszy lub USB (w przypadku limitowanej wersji MT1403U). W celu prawid³owego bezpiecznego pod³¹czenia: 1. Wy³¹cz komputer Pod³¹cz kable odbiornika zgodnie z kolorami wtyczek: zielon¹ do zielonego gniazda i fioletow¹ do fioletowego gniazda PS/2. Odwrotne pod³¹czenie uniemo liwia wspó³pracê myszy i klawiatury z komputerem. 2. W przypadku wersji USB (MT1403U) pod³¹cz obie wtyczki do wolnych portów USB Wtyczka myszy (zielona) Wtyczka klawiatury (fioletowa) Instalacja baterii Zarówno myszka jak I klawiatura s¹ zasilane bateriami alkalicznymi typu AA Instalacja baterii w myszce Krok 1: Naciœnij zaczep na spodzie myszki i podnieœ wieczko w celu umo liwienia dostêpu do pojemnika baterii Krok 2: W³ó do œrodka dwie baterie AA zgodnie z oznaczeniami ich polaryzacji. Krok 3: Za³ó wieczko baterie zaczep Instalacja baterii w klawiaturze Krok 1: Odsuñ wieczko pojemnika baterii znajduj¹ce siê na spodzie klawiatury. Krok 2: W³ó do œrodka trzy baterie AA zgodnie z oznaczeniami ich polaryzacji. Krok 3: Za³ó wieczko pokrywa 4

5 Synchronizacja zestawu W procesie komunikacji radiowej klawiatury i myszy z odbiornikiem stosowane s¹ tzw. kody identyfikacyjne ID. Dziêki temu, po zsynchronizowaniu, odbiornik komunikuje siê tylko z urz¹dzeniami o danych kodach ID. 1. W³¹cz komputer. 2. Naciœnij przycisk CONNECT na górze odbiornika 3. Naciœnij przycisk CONNECT na spodzie klawiatury 4. Naciœnij przycisk connect na spodzie myszki. Od tej chwili zarówno myszka jak i klawiatura powinny komunikowaæ siê z komputerem. Przycisk ID select Przycisk Connect Przycisk Connect Instalacja oprogramowania 1. W³ó p³ytê CD do napêdu CD-ROM lub DVD. Po chwili program automatycznie wyœwietli okno powitalne. Je eli tak siê nie stanie, wybierz Uruchom z menu Start, a w polu komend podaj literê napêdu CD, np. "d:\autorun" i zatwierdÿ klawiszem ENTER. 2. W kolejnym oknie z prezentacj¹ wybierz instalacjê sterowników klawiatury lub myszki klikaj¹c na w³aœciwy obrazek. 3. Kliknij Installation. 4. Kliknij Dalej, a gdy program instalacyjny zakoñczy kopiowanie plików, kliknij Zakoñcz. 5. Program bêdzie musia³ zrestartowaæ komputer. Jest to konieczne do uruchomienia wszystkich funkcji klawiatury oraz myszki. 6. Na belce systemowej (obok zegara) pojawi¹ siê ikony. Dwukrotne klikniêcie którejœ z nich umo liwi dostêp do menu ustawieñ klawiatury lub myszy. 7. Tu obok pojawi¹ siê równie "graficzne diody LED", które bêd¹ informowa³y o wciœniêtych przyciskach CAPS LOCK, SCROLL LOCK, NUM LOCK i OFFICE w klawiaturze. 8. Zainstalowane programy w minimalnym stopniu korzystaj¹ z zasobów systemu operacyjnego i zajmuj¹ niewiele miejsca na twardym dysku. 5

6 6. Opis funkcji 6-1. Oprogramowanie myszki Zainstalowanie sterownika myszki umo liwi pe³ne wykorzystanie jej mo liwoœci w tym ponadstandardowych przycisków, którym mo na przypisaæ przydatne w pracy funkcje. Kliknij dwukrotnie ikonê myszki znajduj¹c¹ siê na belce systemowej obok zegara czym otworzysz okno konfiguracji myszki W czêœci "Funkcje przycisków" znajduje siê zdjêcie myszki z ponumerowanymi przyciskami, a po prawej stronie rozwijane listy umo liwiaj¹ce przypisanie ka demu z przycisków (z wyj¹tkiem przycisku 1 i przycisku w rolce) jednej z kilkudziesiêciu funkcji i skrótów i ³¹czy. Wœród pozycji w rozwijanym menu znajduj¹ siê dwie nowe: NETJUMP i LUCKYJUMP. S¹ to podrêczne magazynki ikon, pod którymi ukryte s¹ funkcje Windows. Po naciœniêciu przycisku, któremu zosta³ przypisany NETJUMP lub LUCKY JUMP, na ekranie wyœwietli siê skompletowany przez u ytkownika magazyn ikonek umo liwiaj¹c szybkie wybranie po ¹danej funkcji. 6

7 6-2. Opis dodatkowych funkcji oraz przycisków skrótów. Przyciski skrótów to wyj¹tkowe przyciski, umo liwiaj¹ce szybki i bezpoœredni dostêp do programów, plików lub komend. Korzystaj¹c z funkcji tych przycisków zwiêkszysz wydajnoœæ pracy w taki sposób, w jaki nie by³o to mo liwe z zastosowaniem myszy. Poni sza tabela prezentuje funkcje przycisków i klawiszy skrótów klawiatury MASTERTYPE RF w porównaniu do popularnej klawiatury multimedialnej dostêpnej na naszym rynku. Ikona i opis przycisku Zwyk³a MASTERTYPE Wymagany klawiatura RF system multimedialna Przycisk Office Lock - Pomoc - Nowy dokument - OFFICE i Aplikacje OFFICE Otwórz - Zapisz - Zamieñ - SprawdŸ pisowniê - Cofnij - Ponów - Odpowiedz - Odpowiedz wszystkim - Przeœlij dalej - Wyœlij -

8 Ikona i opis przycisku Zwyk³a MASTERTYPE Wymagany klawiatura RF system multimedialna OFFICE i Aplikacje OFFICE Drukuj - Znak Euro - Word - Excel - Power Point - Kalendarz - Wstecz Naprzód Stop WWW INTERNET Ulubione Odœwie Szukaj Graj/Pauza 8

9 Ikona i opis przycisku Zwyk³a MASTERTYPE Wymagany klawiatura RF system multimedialna Stop MULTIMEDIA G³oœniej Ciszej Wyciszenie Poprzednia œcie ka Nastêpna œcie ka Zasilanie SYSTEM Uœpienie Wylogowanie - Mój komputer Kalkulator SCHOWEK Wytnij - Wklej - Kopiuj - Zaznacz - 9

10 Ikona i opis przycisku Zwyk³a MASTERTYPE Wymagany klawiatura RF system multimedialna Wstecz - SCHOWEK Naprzód - Prze³¹cz - Zamknij - Rolka nawigacyjna - Wa ne: oznacza funkcje dzia³aj¹ce bez sterowników w Windows 95 i póÿniejszym. oznacza funkcje dzia³aj¹ce bez sterowników w Win ME / 2000 / XP. oznacza funkcje wymagaj¹ce dodatkowego sterownika Funkcje przycisków OFFICE Dostêp do funkcji OFFICE klawiszy funkcyjnych mo na uzyskaæ przez naciœniêcie przycisku Office Lock " ". O w³¹czonym trybie OFFICE informuje dioda LED oznaczona symbolem " ". Przycisk Office Lock Prze³¹cza tryb klawiszy funkcyjnych z normalnego (dioda zgaszona) w tryb rozszerzony OFFICE (dioda zapalona). Pomoc Otwieranie okna systemu pomocy dla aktywnego okna aplikacji (je eli dostêpne) Nowy Tworzenie nowego dokumentu Otwórz Otwieranie nowego dokumentu Zapisz Zapis dokumentu 10

11 Zamieñ Wyszukiwanie i zamiana okreœlonego tekstu i formatowania SprawdŸ pisowniê Uruchomienie narzêdzia sprawdzania pisowni (je eli dostêpne) Cofnij Cofniêcie poprzedniej czynnoœci Ponów Ponawianie (po cofniêciu) poprzedniej czynnoœci Odpowiedz OdpowiedŸ na list (do znajduj¹cego siê w polu "Od") Odpowiedz wszystkim OdpowiedŸ na listy (do znajduj¹cych siê w polu "Od") Przeœlij dalej Przekazanie listu do innych adresatów Wyœlij Wys³anie listów Drukuj Drukowanie dokumentów w aktywnym oknie Znak Euro Wyœwietlanie znaku waluty Euro Funkcje przycisków Aplikacji OFFICE Word Otwiera edytor tekstu Microsoft Word Przycisk mo e byæ równie skonfigurowany do otwierania innej aplikacji Excel Otwiera arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel Przycisk mo e byæ równie skonfigurowany do otwierania innej aplikacji Power Point Otwiera program prezentacyjny Microsoft PowerPoint Przycisk mo e byæ równie skonfigurowany do otwierania innej aplikacji Kalendarz Otwiera kalendarz Microsoft Outlook Przycisk mo e byæ równie skonfigurowany do otwierania innej aplikacji 11

12 6-5. Funkcje przycisków INTERNETU Wstecz Cofa do poprzednio ogl¹danej strony w Internecie lub niektórych aplikacjach Naprzód Przenosi do kolejnej strony - je eli by³a ju ogl¹dana w tej samej sesji Stop Wstrzymuje ³adowanie lub odœwie anie strony WWW Uruchamia standardow¹ przegl¹darkê WWW lub wczytuje stronê domow¹ Uruchamia standardowy program poczty elektronicznej Ulubione Otwiera panel Ulubione w przegl¹darce internetowej Odœwie Aktualizuje zawartoœæ aktualnie ogl¹danej strony WWW Szukaj Otwiera panel wyszukiwania w przegl¹darce internetowej 6-6. Funkcje przycisków MULTIMEDIÓW Graj/Pauza Odtwarza lub zatrzymuje na chwilê odtwarzanie mediów Stop Wy³¹cza odtwarzanie mediów G³oœniej Zwiêksza g³oœnoœæ Ciszej Zmniejsza g³oœnoœæ Wyciszenie Wy³¹cza i w³¹cza dÿwiêk Poprzednia œcie ka Prze³¹cza odtwarzanie mediów do poprzedniej œcie ki Nastêpna œcie ka Prze³¹cza odtwarzanie mediów do nastêpnej œcie ki Wysuñ Wysuwa szufladê napêdu CD/DVD 12

13 6-7. Funkcje przycisków APLIKACJI Zasilanie Wymusza zamkniêcie systemu i wy³¹czenie zasilania komputera. Dzia³a tylko wtedy, gdy komputer jest wyposa ony w system zarz¹dzania energi¹ i system ten zosta³ uruchomiony. Informacji na ten temat nale y szukaæ u producenta komputera. Uœpienie Wprowadza system i komputer w stan uœpienia. Dzia³a tylko wtedy, gdy komputer jest wyposa ony w system zarz¹dzania energi¹ i system ten zosta³ uruchomiony. Informacji na ten temat nale y szukaæ u producenta komputera. Wylogowanie Otwiera okno wylogowywania z sieci. Mój komputer Otwiera systemowe okno Mój komputer. Kalkulator Otwiera kalkulator Windows Wa ne: Przycisk "Wylogowanie": * Windows 95/98/ME/XP: Niektóre aplikacje do zamkniêcia, wymagaj¹ zwolnienia zasobów systemowych. Mo e to prowadziæ do opóÿnienia reakcji systemu na naciœniêcie przycisku "Wylogowanie". Je eli okno wylogowania siê nie pojawi lub otworzy siê jedynie menu Start, naciœnij klawisz ESC a nastêpnie ponownie przycisk "Wylogowanie". * Windows NT: Funkcja wylogowania nie jest dostêpna w tym systemie * Windows 2000: Funkcja wylogowania musi byæ uaktywniona. Nale y w³¹czyæ j¹ w oknie: "Settings Taskbar Advanced Display Logoff" (polska wersja: Ustawienia Pasek zadañ Zaawansowane Wyœwietl polecenie Wyloguj) 6-8. Funkcje przycisków SCHOWKA Wytnij Wycinanie zaznaczonego obiektu Wklej Wstawianie wyciêtego lub skopiowanego wczeœniej obiektu Kopiuj Kopiowanie zaznaczonego obiektu Mark Zaznacz Zaznaczenie obiektu Wstecz Cofniêcie do poprzednio ogl¹danego obiektu w programie (dzia³a podobnie jak Wstecz w przegl¹darce internetowej) 13

14 Naprzód Przejœcie do kolejnego obiektu w programie (dzia³a podobnie jak Naprzód w przegl¹darce internetowej) Prze³¹cz Prze³¹cza na inne otwarte okno aplikacji Zamknij Zamyka aktywne okna lub aplikacje Rolka nawigacyjna Umo liwia przewijanie dokumentów podobnie jak rolka w myszy, ale bez zdejmowania d³oni z klawiatury. Po zainstalowaniu oprogramowania rozwija menu kontekstowe z dodatkowymi opcjami (patrz 5-8) Funkcje menu kontekstowego (rozszerzone mo liwoœci rolki nawigacyjnej) Po zainstalowaniu za³¹czonego do klawiatury oprogramowania rolka nawigacyjna w klawiaturze zyskuje nowe mo liwoœci poza przewijaniem dokumentów. Po naciœniêciu rolki nawigacyjnej rozwinie siê poni sze menu kontekstowe: Menu kontekstowe umo liwia szybkie wstawianie do czêsto stosowanych fragmentów tekstu lub dostêp do aplikacji, muzyki, obrazów itp. Mo liwe jest równie utworzenie skrótów do najczêœciej wykonywanych zadañ. Zanim zaczniesz korzystaæ z funkcji menu kontekstowego, musisz wpierw skonfigurowaæ jego funkcje. W tym celu u yj rolki, aby wybraæ i otworzyæ pozycjê "Configure" (kliknij na niej rolk¹). Otworzy siê okno dialogowe umo liwiaj¹ce dokonanie ustawieñ. W czêœci "Strings" podaj frazy, których czêsto u ywasz w swoich dokumentach tekstowych. W czêœci "Shortcuts" podaj œcie ki do aplikacji, z których czêsto korzystasz. Kliknij OK, aby zakoñczyæ konfiguracjê. Je eli wybierzesz z menu pozycjê "Exit", menu kontekstowe zostanie zamkniête: 14

15 6-10. Funkcja przycisku Euro " " Znak Euro " " jest ulokowany na klawiszu "Num Lock". U ytkownik ma do niego bezpoœredni dostêp po prze³¹czeniu klawiatury w tryb rozszerzony OFFICE przyciskiem Office Lock " ". Aby skorzystaæ z funkcji klawisza "Num Lock" nale y wy³¹czyæ tryb rozszerzony OFFICE przyciskiem Office Lock " ". 7. Oprogramowanie klawiatury: Oprogramowanie klawiatury MASTERTYPE RF znajduje siê na p³ycie CD-ROM do³¹czonej do zestawu. Po zainstalowaniu, oprogramowanie to pracuje w tle systemu kontroluj¹c funkcje klawiatury Ikona "Ez" Po zainstalowaniu oprogramowania i ponownym starcie komputera na pasku systemowym obok zegara pojawi siê ikona "EZ". Klikniêcie tej ikony prawym przyciskiem myszy spowoduje rozwiniêcie siê menu kontekstowego zawieraj¹cego opcje "Smart Office Keyboard", "OnScreen Display", "About" i "Exit" "Smart Office Keyboard" Naje d aj¹c kursorem myszy na pozycjê menu "Smart Office Keyboard", spowodujesz rozwiniêcie podmenu zawieraj¹ce opcje "Configure Button", "Enable Taskbar Icon" oraz "Close". Poni ej przedstawiono ich znaczenia. "Configure Button" (konfiguracja przycisków) Po wybraniu tej opcji otworzy siê okno zawieraj¹ce 12 przycisków z funkcjami multimedialnymi i internetowymi. Klikaj¹c myszk¹ na ka dym z tych przycisków bêdziesz mia³ mo liwoœæ zmiany aplikacji, funkcji lub strony WWW, któr¹ dany przycisk uruchamia. 15

16 Zmiana przyporz¹dkowania dodatkowych przycisków Kliknij na jeden z przycisków w oknie konfiguracji przycisków. Spowoduje to otwarcie okna z opcjami dotycz¹cymi danego przycisku. S¹ dwa sposoby na zdefiniowanie i uaktywnienie nowej funkcji. 1. Wybierz "Functions" a otrzymasz listê zdefiniowanych funkcji lub aplikacji do wyboru. Wybierz jedn¹ z nich i kliknij "OK". Dany przycisk zyska³ now¹ funkcjê. 2. Je eli, adna z "fabrycznie" zdefiniowanych funkcji Ci nie odpowiada, wybierz "Launch Application or Website" aby wybraæ inn¹ aplikacjê lub stronê WWW. W polu komend mo esz podaæ œcie kê dostêpu do aplikacji, lub j¹ znaleÿæ klikaj¹c przycisk "Browse". W tym polu mo esz równie wpisaæ adres strony WWW. Konfiguracjê zakoñcz klikaj¹c przycisk "OK". "Enable Taskbar Icon" (W³¹cz ikonê na pasku zadañ) Kliknij tê opcjê, je eli chcesz aby na pasku zadañ pokazywa³a siê lub nie pokazywa³a siê ikona oprogramowania klawiatury "Ez". "Close" (Zamknij) Kliknij "Close" aby wy³¹czyæ dzia³anie oprogramowania klawiatury. Rozszerzone funkcje klawiatury zostan¹ wy³¹czone, a sama ikona "Ez" zmieni kolor. Klikniêcie lewym przyciskiem myszy na ikonie "Ez" ponownie uaktywni oprogramowanie klawiatury. 16

17 7-3. "OnScreen Display" Klikniêcie opcji "OnScreen Display" rozwija podmenu z opcjami umo liwiaj¹cymi modyfikacje parametrów tekstu ukazuj¹cego siê na ekranie w czasie naciskania przycisków multimedialnych i internetowych. "Select Color" (Wybierz kolor) Umo liwia zmianê koloru tekstu ukazuj¹cego siê na ekranie. "Select Font" (Wybierz czcionkê) Umo liwia zmianê czcionki tekstu z poœród czcionek Windows. "Settings" (Ustawienia) Umo liwia zmianê rozmiarów i kroju czcionki napisów. Mo na równie zmieniæ czas wyœwietlania siê tekstu na ekranie po naciœniêciu przycisku (time-out) "About" Opcja ta wyœwietla informacje o wersji oprogramowania klawiatury MASTERTYPE RF "Exit" Opcja "Exit" zamyka oprogramowanie klawiatury i uwalnia zajmowany przez nie obszar pamiêci. Je eli chcesz ponownie uruchomiæ to oprogramowanie musisz wybraæ Start Programy Netropa Smart Office Keyboard. 17

18 8. Rozwi¹zywanie problemów * Oprogramowanie klawiatury nie dzia³a prawid³owo Upewnij siê, e sterowniki innych klawiatur zosta³y usuniête z systemu. Mo esz równie usun¹æ program klawiatury MASTERTYPE RF, zrestartowaæ komputer i ponownie zainstalowaæ program. * Odinstalowywanie oprogramowania klawiatury z systemu. Je eli chcesz przeinstalowaæ lub odinstalowaæ oprogramowanie klawiatury nale y wybraæ z menu Start; Ustawienia Panel sterowania Dodaj/Usuñ programy po czym wybierz z listy nazwê oprogramowania i kliknij przycisk Dodaj/Usuñ. Teraz mo na na nowo zainstalowaæ sterowniki i oprogramowanie. * Odtwarzacz CD lub Video nie uruchamia siê po przyciœniêciu przycisku mediów. Upewnij siê, e aplikacje obs³uguj¹ce odtwarzacze s¹ w³aœciwie zainstalowane w systemie. * Standardowe dla Windows skróty klawiszowe s¹ nieosi¹galne. Oprogramowanie klawiatury wstrzymuje dzia³anie niektórych standardowych dla Windows skrótów klawiszowych. Jest to piêæ kombinacji klawiszy: "Ctrl + Alt + E", "Ctrl + Alt + P", "Ctrl + Alt + O", "Ctrl + Alt + D" i "Ctrl + Alt + C". Aby by³o mo liwe korzystanie z tych skrótów nale y wy³¹czyæ oprogramowanie klawiatury. * Przyciski "Word", "Excel", "Power Point" i "Kalendarz" nie dzia³aj¹. Upewnij siê, e aplikacje pakietu Microsoft Office zosta³y w pe³ni i poprawnie zainstalowane. * Przycisk "Wylogowanie" nie dzia³a. Niektóre aplikacje do zamkniêcia, wymagaj¹ zwolnienia zasobów systemowych. Mo e to prowadziæ do opóÿnienia reakcji systemu na naciœniêcie przycisku "Wylogowanie". Je eli okno wylogowania siê nie pojawi lub otworzy siê jedynie menu Start, naciœnij klawisz ESC a nastêpnie ponownie przycisk "Wylogowanie". * Nie mo na zdj¹æ zaznaczenia z obiektu Ÿród³owego. Dzia³anie przycisku "Zaznacz" mo na przerwaæ naciskaj¹c przycisk "ESC" * Symbol waluty Euro " " nie dzia³a Upewnij siê, e tryb OFFICE klawiatury jest aktywny (Dioda " " jest zapalona). Je eli mimo to, znak " "" siê nie ukazuje, nale y zaktualizowaæ swoj¹ wersjê Windows pobieraj¹c odpowiednie pliki ze strony * Klawisz Num lock nie dzia³a Naciœnij przycisk " "" (dioda " "" zgaœnie). Klawisz Num Lock powróci do zwyk³ego trybu pracy. 18

19 * Je eli mysz/klawiatura nie dzia³a po zainstalowaniu wypróbuj jedn¹ z poni szych mo liwoœci: Zmniejsz odleg³oœæ myszy/klawiatury od odbiornika RF, co pozwoli uzyskaæ optymalne warunki pracy. Zwróæ uwagê czy s¹ w pobli u jakieœ urz¹dzenia mog¹ce generowaæ zak³ócenia. Zwiêksz odleg³oœæ odbiornika RF od obudowy komputera i monitora. Upewnij siê, e w³aœciwie zainstalowa³eœ baterie. Upewnij siê, e w³aœciwie pod³¹czy³eœ wtyczki PS/2 do portów komputera. Upewnij siê, e kod ID zosta³ w³aœciwie ustawiony. PrzeprowadŸ synchronizacjê z odbiornikiem RF ponownie. Je eli pracujesz na metalowym stole, pod³ó pod klawiaturê i mysz podk³adkê antystatyczn¹ i w razie potrzeby zmniejsz odleg³oœæ do odbiornika. * Kursor na ekranie porusza siê skokami, znaki wpisywane z klawiatury nie zawsze pokazuj¹ siê na ekranie. Zmieñ umiejscowienie odbiornika RF, byæ mo e jest za daleko od klawiatury lub jest zas³oniêty przez inne urz¹dzenie elektryczne generuj¹ce zak³ócenia. Równie du e metalowe obiekty mog¹ byæ przyczyn¹ zak³óceñ. SprawdŸ czy baterie s¹ dobre. Niski poziom energii w bateriach mo e byæ przyczyn¹ nieprawid³owej pracy. U ywaj tylko baterii alkalicznych. Zmieñ kod ID ponownie synchronizuj¹c klawiaturê i mysz. * Pali siê dioda LED z ikon¹ baterii Poziom energii w bateriach jest bardzo niski. Nale y niezw³ocznie wymieniæ baterie na nowe. U ywaj wy³¹cznie baterii alkalicznych. 19

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 660. Instrukcja obslugi TravelMate seria 660 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 660 Wydanie pierwsze (sierpieñ 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania

Bardziej szczegółowo

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika

System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX. Przewodnik u ytkownika System przenoœnej tablicy interaktywnej CM2 MAX Przewodnik u ytkownika Spis treœci Wprowadzenie... 1 Specyfikacje... 2 Najwa niejsze cechy produktu... 3 Monta zestawu i instalacja oprogramowania... 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

TravelMate seria 240/250. Instrukcja obslugi

TravelMate seria 240/250. Instrukcja obslugi TravelMate seria 240/250 Instrukcja obslugi Instrukcja obs³ugi komputera TravelMate serii 240/250 Wydanie pierwsze (lipiec 2003) Copyright 2003 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê

Bardziej szczegółowo

SYSTEM NAWIGACJI GPS. Instrukcja obs³ugi. www.lark.com.pl

SYSTEM NAWIGACJI GPS. Instrukcja obs³ugi. www.lark.com.pl SYSTEM NAWIGACJI GPS Instrukcja obs³ugi www.lark.com.pl Spis treœci 1 Przed rozpoczêciem u ytkowania...2 Wskazówki dotycz¹ce bezpieczeñstwa i prawid³owej eksploatacji...3 Cechy urz¹dzenia.............5

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A

WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A WORKABOUT PRO M/C Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000025A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650. 9311951 Wydanie 2.

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650. 9311951 Wydanie 2. Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650 9311951 Wydanie 2. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialnoci± owiadczamy, e produkt RH-53 spe³nia wszystkie wymogi ujête w klauzulach dokumentu

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite. PL 9356489 Issue 1

Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite. PL 9356489 Issue 1 Podrêcznik instalacji oprogramowania PC Suite PL 9356489 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê ci

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika. BudgeTone 101/102. Terminal VoIP. Wersja 1.0.6.2

Podrêcznik U ytkownika. BudgeTone 101/102. Terminal VoIP. Wersja 1.0.6.2 Podrêcznik U ytkownika BudgeTone 101/102 Terminal VoIP Wersja 1.0.6.2 Spis treœci SPIS TREŒCI Wstêp 3 1. Zawartoœæ opakowania 3 2. Standardy bezpieczeñstwa 3 3. Mo liwoœci BT100 4 4. Instalacja 5 5. Jak

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOή KOMUNIKACJI

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI SPIS TREŒCI 1. Wprowadzenie... 1 2. Interfejsy... 3 3. Konfiguracja modemu przy pomocy klawiaturki i wyœwietlacza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 SPIS TRE CI Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 1 Wizyta w sklepie...17 Co zatem warto wiedzie przed wej ciem do sklepu komputerowego?...18 Elementy podstawowe widoczne na zewn trz...20 Elementy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Uwagi o programowaniu w jêzyku VBA

Uwagi o programowaniu w jêzyku VBA Rozdzia³ 20 Udoskonalanie bazy danych za pomoc¹ kodu VBA Czêœæ VI: Zaawansowane techniki Accessa Rozdzia³ 20: Udoskonalanie bazy danych za pomoc¹ kodu VBA Chocia prost¹ aplikacjê w programie Microsoft

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika Handy Tone 286/386 HandyTone 486/488/496. Dla oprogramowania w wersji 1.0.5.16

Podrêcznik U ytkownika Handy Tone 286/386 HandyTone 486/488/496. Dla oprogramowania w wersji 1.0.5.16 Podrêcznik U ytkownika Handy Tone 286/386 HandyTone 486/488/496 Dla oprogramowania w wersji 1.0.5.16 2 Spis treœci Spis treœci Wstêp 3 1. Zawartoœæ opakowania 3 2. Standardy bezpieczeñstwa 3 3. Mo liwoœci

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start 9216663 Wydanie 1. PL DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-10 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi

Bardziej szczegółowo