MASTERTYPE RF PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA (MT1403) 1. Wprowadzenie: 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MASTERTYPE RF PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA (MT1403) 1. Wprowadzenie: 2"

Transkrypt

1 MASTERTYPE RF (MT1403) PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA 1. Wprowadzenie: 2 2. Opis w³aœciwoœci: 2 3. Zawartoœæ zestawu 3 4. Wymagania systemowe: 3 5. Instalacja: 3 6. Opis funkcji: 6 7. Oprogramowanie klawiatury: Rozwi¹zywanie problemów: 17

2 Gratulujemy zakupu zestawu bezprzewodowego MASTERTYPE RF. Niniejszy podrêcznik u ytkownika zawiera wszystkie informacje niezbêdne do pos³ugiwania siê klawiatur¹ i myszk¹. Po instalacji zachowaj p³ytê CD-ROM z oprogramowaniem, gdy mo e byæ ona potrzebna w przysz³oœci. 1. Wprowadzenie Zestaw MASTERTYPE RF zosta³ zaprojektowany tak, aby zwiêkszyæ wygodê i efektywnoœæ pracy przy komputerze. Myszka w zestawie przeznaczona dla praworêcznych u ytkowników, ma w najwy szym stopniu ergonomiczny kszta³t, znacznie redukuj¹cy niepo ¹dane efekty zmêczenia d³oni i nadgarstka. Jest wyposa ona w funkcjonaln¹ szerok¹ rolkê oraz 6 przycisków myszy (jeden w rolce). Mo liwe jest przypisanie dodatkowym przyciskom usprawniaj¹cych pracê funkcji. Wbudowany wysoko rozdzielczy sensor optyczny 800 dpi odpowiedzialny jest za wysok¹ precyzjê pracy. Klawiatura jest wyposa ona w znacznie wiêcej przycisków multimedialnych, funkcyjnych i internetowych ni inne, konkurencyjne klawiatury: przyciski OFFICE, przyciski INTERNETU, przyciski MULTIMEDIÓW, przyciski SCHOWKA oraz przyciski APLIKACJI. Pozwalaj¹ one m.in. na ³atwy i szybki dostêp do po ¹danych funkcji. Rolka nawigacyjna umo liwia pionowe lub poziome przewijanie ekranu. Udostêpnia równie opcjê menu kontekstowego (pop-up) oferuj¹cego szybki dostêp do najczêœciej u ywanych fragmentów tekstu, zadañ lub aplikacji przez wybranie pozycji i klikniêcie na niej (analogicznie jak przy u yciu myszy). Pozwala to na znaczne zaoszczêdzenie czasu (nawet do 70%) potrzebnego na równoleg³e pos³ugiwanie siê mysz¹ i klawiatur¹. Co wiêcej, umieszczenie rolki nawigacyjnej w klawiaturze znacznie zwiêksza ergonomiê pracy, przenosz¹c czêœæ obci¹ enia prac¹ z d³oni pos³uguj¹cej siê mysz¹ na drug¹ d³oñ, która pos³uguje siê rolk¹. Zestaw MASTERTYPE RF jest zgodny Windows 95/98/ME/NT/2000/XP oraz pakietami biurowymi Office 97/2000/XP. Dla systemów Windows ME/2000/XP lub póÿniejszych nie jest wymagana instalacja dodatkowych sterowników (sterowniki s¹ wbudowane w system operacyjny). Konieczne jest natomiast zainstalowanie programu obs³ugi rolki nawigacyjnej, co pozwoli na wykorzystanie jej bardzo szerokich mo liwoœci. Równie przyciski "Word", "Excel", "Power Point", "Kalendarz" i "Kalkulator" s¹ obs³ugiwane przez ten program. Efektywny zasiêg roboczy (odleg³oœæ od odbiornika) to 1,5m. W sprzyjaj¹cych warunkach, dystans ten mo e byæ znacznie d³u szy. 2. Opis w³aœciwoœci * Ergonomiczny kszta³t i podk³adka pod nadgarstki zapobiegaj¹ca ich przemêczeniu * 70% oszczêdnoœci czasu pracy dziêki funkcjom multimedialnym i rolce nawigacyjnej * Przycisk "OFFICE LOCK" + 17 przycisków OFFICE ( w tym tak e funkcje klawiszy F1-F12) * 8 przycisków INTERNETU * 7 przycisków MULTIMEDIÓW * 8 przycisków SCHOWKA * 5 przycisków APLIKACJI 2

3 * Bezpoœredni dostêp do znaku waluty Euro " " * Interfejs PS/2 * Zgodnoœæ z systemami Windows 95/98/ME/NT/2000/XP oraz pakietami Office 97/2000/XP * Ergonomiczny i funkcjonalny kszta³t myszki * Szeroka rolka przewijania * 6 przycisków * Sensor optyczny o rozdzielczoœci 800 dpi * Stojak 3. Zawartoœæ zestawu Klawiatura Mysz Odbiornik RF Stojak Instrukcja P³yta ze sterownikami Uwaga. Zestaw nie zawiera baterii. Do zasilania myszy i klawiatury u ywaj wy³¹cznie baterii alkalicznych. Stosowanie innych baterii lub akumulatorów nie gwarantuje poprawnego dzia³ania urz¹dzenia i nie mo e byæ podstaw¹ reklamacji. 4. Wymagania systemowe * Procesor klasy Pentium 133 MHz lub lepszy * Microsoft Windows 95 / 98 / ME / NT4.0 z Service Pack 6 / 2000 / XP * Microsoft Office 97 / 2000 / XP * Microsoft Internet Explorer 5.0 * Dla Windows 95 / 98 / ME: zalecane minimum 32 MB RAM * Dla Windows NT / 2000 / XP: zalecane minimum 64 MB RAM * 4MB wolnego miejsca na twardym dysku * Napêd CD-ROM lub DVD * Wolny port PS/2 w komputerze Wa ne: * Funkcja uœpienia "Sleep" jest dostêpna tylko, gdy p³yta g³ówna obs³uguje system zarz¹dzania energi¹ ACPI oraz komponenty komputera (np. karta graficzna, karta dÿwiêkowa itd.) s¹ równie zgodne z ACPI. 3

4 5. Instalacja Pod³aczenie odbiornika RF Odbiornik RF jest pod³¹czany do komputera za poœrednictwem portów PS/2 klawiatury i myszy lub USB (w przypadku limitowanej wersji MT1403U). W celu prawid³owego bezpiecznego pod³¹czenia: 1. Wy³¹cz komputer Pod³¹cz kable odbiornika zgodnie z kolorami wtyczek: zielon¹ do zielonego gniazda i fioletow¹ do fioletowego gniazda PS/2. Odwrotne pod³¹czenie uniemo liwia wspó³pracê myszy i klawiatury z komputerem. 2. W przypadku wersji USB (MT1403U) pod³¹cz obie wtyczki do wolnych portów USB Wtyczka myszy (zielona) Wtyczka klawiatury (fioletowa) Instalacja baterii Zarówno myszka jak I klawiatura s¹ zasilane bateriami alkalicznymi typu AA Instalacja baterii w myszce Krok 1: Naciœnij zaczep na spodzie myszki i podnieœ wieczko w celu umo liwienia dostêpu do pojemnika baterii Krok 2: W³ó do œrodka dwie baterie AA zgodnie z oznaczeniami ich polaryzacji. Krok 3: Za³ó wieczko baterie zaczep Instalacja baterii w klawiaturze Krok 1: Odsuñ wieczko pojemnika baterii znajduj¹ce siê na spodzie klawiatury. Krok 2: W³ó do œrodka trzy baterie AA zgodnie z oznaczeniami ich polaryzacji. Krok 3: Za³ó wieczko pokrywa 4

5 Synchronizacja zestawu W procesie komunikacji radiowej klawiatury i myszy z odbiornikiem stosowane s¹ tzw. kody identyfikacyjne ID. Dziêki temu, po zsynchronizowaniu, odbiornik komunikuje siê tylko z urz¹dzeniami o danych kodach ID. 1. W³¹cz komputer. 2. Naciœnij przycisk CONNECT na górze odbiornika 3. Naciœnij przycisk CONNECT na spodzie klawiatury 4. Naciœnij przycisk connect na spodzie myszki. Od tej chwili zarówno myszka jak i klawiatura powinny komunikowaæ siê z komputerem. Przycisk ID select Przycisk Connect Przycisk Connect Instalacja oprogramowania 1. W³ó p³ytê CD do napêdu CD-ROM lub DVD. Po chwili program automatycznie wyœwietli okno powitalne. Je eli tak siê nie stanie, wybierz Uruchom z menu Start, a w polu komend podaj literê napêdu CD, np. "d:\autorun" i zatwierdÿ klawiszem ENTER. 2. W kolejnym oknie z prezentacj¹ wybierz instalacjê sterowników klawiatury lub myszki klikaj¹c na w³aœciwy obrazek. 3. Kliknij Installation. 4. Kliknij Dalej, a gdy program instalacyjny zakoñczy kopiowanie plików, kliknij Zakoñcz. 5. Program bêdzie musia³ zrestartowaæ komputer. Jest to konieczne do uruchomienia wszystkich funkcji klawiatury oraz myszki. 6. Na belce systemowej (obok zegara) pojawi¹ siê ikony. Dwukrotne klikniêcie którejœ z nich umo liwi dostêp do menu ustawieñ klawiatury lub myszy. 7. Tu obok pojawi¹ siê równie "graficzne diody LED", które bêd¹ informowa³y o wciœniêtych przyciskach CAPS LOCK, SCROLL LOCK, NUM LOCK i OFFICE w klawiaturze. 8. Zainstalowane programy w minimalnym stopniu korzystaj¹ z zasobów systemu operacyjnego i zajmuj¹ niewiele miejsca na twardym dysku. 5

6 6. Opis funkcji 6-1. Oprogramowanie myszki Zainstalowanie sterownika myszki umo liwi pe³ne wykorzystanie jej mo liwoœci w tym ponadstandardowych przycisków, którym mo na przypisaæ przydatne w pracy funkcje. Kliknij dwukrotnie ikonê myszki znajduj¹c¹ siê na belce systemowej obok zegara czym otworzysz okno konfiguracji myszki W czêœci "Funkcje przycisków" znajduje siê zdjêcie myszki z ponumerowanymi przyciskami, a po prawej stronie rozwijane listy umo liwiaj¹ce przypisanie ka demu z przycisków (z wyj¹tkiem przycisku 1 i przycisku w rolce) jednej z kilkudziesiêciu funkcji i skrótów i ³¹czy. Wœród pozycji w rozwijanym menu znajduj¹ siê dwie nowe: NETJUMP i LUCKYJUMP. S¹ to podrêczne magazynki ikon, pod którymi ukryte s¹ funkcje Windows. Po naciœniêciu przycisku, któremu zosta³ przypisany NETJUMP lub LUCKY JUMP, na ekranie wyœwietli siê skompletowany przez u ytkownika magazyn ikonek umo liwiaj¹c szybkie wybranie po ¹danej funkcji. 6

7 6-2. Opis dodatkowych funkcji oraz przycisków skrótów. Przyciski skrótów to wyj¹tkowe przyciski, umo liwiaj¹ce szybki i bezpoœredni dostêp do programów, plików lub komend. Korzystaj¹c z funkcji tych przycisków zwiêkszysz wydajnoœæ pracy w taki sposób, w jaki nie by³o to mo liwe z zastosowaniem myszy. Poni sza tabela prezentuje funkcje przycisków i klawiszy skrótów klawiatury MASTERTYPE RF w porównaniu do popularnej klawiatury multimedialnej dostêpnej na naszym rynku. Ikona i opis przycisku Zwyk³a MASTERTYPE Wymagany klawiatura RF system multimedialna Przycisk Office Lock - Pomoc - Nowy dokument - OFFICE i Aplikacje OFFICE Otwórz - Zapisz - Zamieñ - SprawdŸ pisowniê - Cofnij - Ponów - Odpowiedz - Odpowiedz wszystkim - Przeœlij dalej - Wyœlij -

8 Ikona i opis przycisku Zwyk³a MASTERTYPE Wymagany klawiatura RF system multimedialna OFFICE i Aplikacje OFFICE Drukuj - Znak Euro - Word - Excel - Power Point - Kalendarz - Wstecz Naprzód Stop WWW INTERNET Ulubione Odœwie Szukaj Graj/Pauza 8

9 Ikona i opis przycisku Zwyk³a MASTERTYPE Wymagany klawiatura RF system multimedialna Stop MULTIMEDIA G³oœniej Ciszej Wyciszenie Poprzednia œcie ka Nastêpna œcie ka Zasilanie SYSTEM Uœpienie Wylogowanie - Mój komputer Kalkulator SCHOWEK Wytnij - Wklej - Kopiuj - Zaznacz - 9

10 Ikona i opis przycisku Zwyk³a MASTERTYPE Wymagany klawiatura RF system multimedialna Wstecz - SCHOWEK Naprzód - Prze³¹cz - Zamknij - Rolka nawigacyjna - Wa ne: oznacza funkcje dzia³aj¹ce bez sterowników w Windows 95 i póÿniejszym. oznacza funkcje dzia³aj¹ce bez sterowników w Win ME / 2000 / XP. oznacza funkcje wymagaj¹ce dodatkowego sterownika Funkcje przycisków OFFICE Dostêp do funkcji OFFICE klawiszy funkcyjnych mo na uzyskaæ przez naciœniêcie przycisku Office Lock " ". O w³¹czonym trybie OFFICE informuje dioda LED oznaczona symbolem " ". Przycisk Office Lock Prze³¹cza tryb klawiszy funkcyjnych z normalnego (dioda zgaszona) w tryb rozszerzony OFFICE (dioda zapalona). Pomoc Otwieranie okna systemu pomocy dla aktywnego okna aplikacji (je eli dostêpne) Nowy Tworzenie nowego dokumentu Otwórz Otwieranie nowego dokumentu Zapisz Zapis dokumentu 10

11 Zamieñ Wyszukiwanie i zamiana okreœlonego tekstu i formatowania SprawdŸ pisowniê Uruchomienie narzêdzia sprawdzania pisowni (je eli dostêpne) Cofnij Cofniêcie poprzedniej czynnoœci Ponów Ponawianie (po cofniêciu) poprzedniej czynnoœci Odpowiedz OdpowiedŸ na list (do znajduj¹cego siê w polu "Od") Odpowiedz wszystkim OdpowiedŸ na listy (do znajduj¹cych siê w polu "Od") Przeœlij dalej Przekazanie listu do innych adresatów Wyœlij Wys³anie listów Drukuj Drukowanie dokumentów w aktywnym oknie Znak Euro Wyœwietlanie znaku waluty Euro Funkcje przycisków Aplikacji OFFICE Word Otwiera edytor tekstu Microsoft Word Przycisk mo e byæ równie skonfigurowany do otwierania innej aplikacji Excel Otwiera arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel Przycisk mo e byæ równie skonfigurowany do otwierania innej aplikacji Power Point Otwiera program prezentacyjny Microsoft PowerPoint Przycisk mo e byæ równie skonfigurowany do otwierania innej aplikacji Kalendarz Otwiera kalendarz Microsoft Outlook Przycisk mo e byæ równie skonfigurowany do otwierania innej aplikacji 11

12 6-5. Funkcje przycisków INTERNETU Wstecz Cofa do poprzednio ogl¹danej strony w Internecie lub niektórych aplikacjach Naprzód Przenosi do kolejnej strony - je eli by³a ju ogl¹dana w tej samej sesji Stop Wstrzymuje ³adowanie lub odœwie anie strony WWW Uruchamia standardow¹ przegl¹darkê WWW lub wczytuje stronê domow¹ Uruchamia standardowy program poczty elektronicznej Ulubione Otwiera panel Ulubione w przegl¹darce internetowej Odœwie Aktualizuje zawartoœæ aktualnie ogl¹danej strony WWW Szukaj Otwiera panel wyszukiwania w przegl¹darce internetowej 6-6. Funkcje przycisków MULTIMEDIÓW Graj/Pauza Odtwarza lub zatrzymuje na chwilê odtwarzanie mediów Stop Wy³¹cza odtwarzanie mediów G³oœniej Zwiêksza g³oœnoœæ Ciszej Zmniejsza g³oœnoœæ Wyciszenie Wy³¹cza i w³¹cza dÿwiêk Poprzednia œcie ka Prze³¹cza odtwarzanie mediów do poprzedniej œcie ki Nastêpna œcie ka Prze³¹cza odtwarzanie mediów do nastêpnej œcie ki Wysuñ Wysuwa szufladê napêdu CD/DVD 12

13 6-7. Funkcje przycisków APLIKACJI Zasilanie Wymusza zamkniêcie systemu i wy³¹czenie zasilania komputera. Dzia³a tylko wtedy, gdy komputer jest wyposa ony w system zarz¹dzania energi¹ i system ten zosta³ uruchomiony. Informacji na ten temat nale y szukaæ u producenta komputera. Uœpienie Wprowadza system i komputer w stan uœpienia. Dzia³a tylko wtedy, gdy komputer jest wyposa ony w system zarz¹dzania energi¹ i system ten zosta³ uruchomiony. Informacji na ten temat nale y szukaæ u producenta komputera. Wylogowanie Otwiera okno wylogowywania z sieci. Mój komputer Otwiera systemowe okno Mój komputer. Kalkulator Otwiera kalkulator Windows Wa ne: Przycisk "Wylogowanie": * Windows 95/98/ME/XP: Niektóre aplikacje do zamkniêcia, wymagaj¹ zwolnienia zasobów systemowych. Mo e to prowadziæ do opóÿnienia reakcji systemu na naciœniêcie przycisku "Wylogowanie". Je eli okno wylogowania siê nie pojawi lub otworzy siê jedynie menu Start, naciœnij klawisz ESC a nastêpnie ponownie przycisk "Wylogowanie". * Windows NT: Funkcja wylogowania nie jest dostêpna w tym systemie * Windows 2000: Funkcja wylogowania musi byæ uaktywniona. Nale y w³¹czyæ j¹ w oknie: "Settings Taskbar Advanced Display Logoff" (polska wersja: Ustawienia Pasek zadañ Zaawansowane Wyœwietl polecenie Wyloguj) 6-8. Funkcje przycisków SCHOWKA Wytnij Wycinanie zaznaczonego obiektu Wklej Wstawianie wyciêtego lub skopiowanego wczeœniej obiektu Kopiuj Kopiowanie zaznaczonego obiektu Mark Zaznacz Zaznaczenie obiektu Wstecz Cofniêcie do poprzednio ogl¹danego obiektu w programie (dzia³a podobnie jak Wstecz w przegl¹darce internetowej) 13

14 Naprzód Przejœcie do kolejnego obiektu w programie (dzia³a podobnie jak Naprzód w przegl¹darce internetowej) Prze³¹cz Prze³¹cza na inne otwarte okno aplikacji Zamknij Zamyka aktywne okna lub aplikacje Rolka nawigacyjna Umo liwia przewijanie dokumentów podobnie jak rolka w myszy, ale bez zdejmowania d³oni z klawiatury. Po zainstalowaniu oprogramowania rozwija menu kontekstowe z dodatkowymi opcjami (patrz 5-8) Funkcje menu kontekstowego (rozszerzone mo liwoœci rolki nawigacyjnej) Po zainstalowaniu za³¹czonego do klawiatury oprogramowania rolka nawigacyjna w klawiaturze zyskuje nowe mo liwoœci poza przewijaniem dokumentów. Po naciœniêciu rolki nawigacyjnej rozwinie siê poni sze menu kontekstowe: Menu kontekstowe umo liwia szybkie wstawianie do czêsto stosowanych fragmentów tekstu lub dostêp do aplikacji, muzyki, obrazów itp. Mo liwe jest równie utworzenie skrótów do najczêœciej wykonywanych zadañ. Zanim zaczniesz korzystaæ z funkcji menu kontekstowego, musisz wpierw skonfigurowaæ jego funkcje. W tym celu u yj rolki, aby wybraæ i otworzyæ pozycjê "Configure" (kliknij na niej rolk¹). Otworzy siê okno dialogowe umo liwiaj¹ce dokonanie ustawieñ. W czêœci "Strings" podaj frazy, których czêsto u ywasz w swoich dokumentach tekstowych. W czêœci "Shortcuts" podaj œcie ki do aplikacji, z których czêsto korzystasz. Kliknij OK, aby zakoñczyæ konfiguracjê. Je eli wybierzesz z menu pozycjê "Exit", menu kontekstowe zostanie zamkniête: 14

15 6-10. Funkcja przycisku Euro " " Znak Euro " " jest ulokowany na klawiszu "Num Lock". U ytkownik ma do niego bezpoœredni dostêp po prze³¹czeniu klawiatury w tryb rozszerzony OFFICE przyciskiem Office Lock " ". Aby skorzystaæ z funkcji klawisza "Num Lock" nale y wy³¹czyæ tryb rozszerzony OFFICE przyciskiem Office Lock " ". 7. Oprogramowanie klawiatury: Oprogramowanie klawiatury MASTERTYPE RF znajduje siê na p³ycie CD-ROM do³¹czonej do zestawu. Po zainstalowaniu, oprogramowanie to pracuje w tle systemu kontroluj¹c funkcje klawiatury Ikona "Ez" Po zainstalowaniu oprogramowania i ponownym starcie komputera na pasku systemowym obok zegara pojawi siê ikona "EZ". Klikniêcie tej ikony prawym przyciskiem myszy spowoduje rozwiniêcie siê menu kontekstowego zawieraj¹cego opcje "Smart Office Keyboard", "OnScreen Display", "About" i "Exit" "Smart Office Keyboard" Naje d aj¹c kursorem myszy na pozycjê menu "Smart Office Keyboard", spowodujesz rozwiniêcie podmenu zawieraj¹ce opcje "Configure Button", "Enable Taskbar Icon" oraz "Close". Poni ej przedstawiono ich znaczenia. "Configure Button" (konfiguracja przycisków) Po wybraniu tej opcji otworzy siê okno zawieraj¹ce 12 przycisków z funkcjami multimedialnymi i internetowymi. Klikaj¹c myszk¹ na ka dym z tych przycisków bêdziesz mia³ mo liwoœæ zmiany aplikacji, funkcji lub strony WWW, któr¹ dany przycisk uruchamia. 15

16 Zmiana przyporz¹dkowania dodatkowych przycisków Kliknij na jeden z przycisków w oknie konfiguracji przycisków. Spowoduje to otwarcie okna z opcjami dotycz¹cymi danego przycisku. S¹ dwa sposoby na zdefiniowanie i uaktywnienie nowej funkcji. 1. Wybierz "Functions" a otrzymasz listê zdefiniowanych funkcji lub aplikacji do wyboru. Wybierz jedn¹ z nich i kliknij "OK". Dany przycisk zyska³ now¹ funkcjê. 2. Je eli, adna z "fabrycznie" zdefiniowanych funkcji Ci nie odpowiada, wybierz "Launch Application or Website" aby wybraæ inn¹ aplikacjê lub stronê WWW. W polu komend mo esz podaæ œcie kê dostêpu do aplikacji, lub j¹ znaleÿæ klikaj¹c przycisk "Browse". W tym polu mo esz równie wpisaæ adres strony WWW. Konfiguracjê zakoñcz klikaj¹c przycisk "OK". "Enable Taskbar Icon" (W³¹cz ikonê na pasku zadañ) Kliknij tê opcjê, je eli chcesz aby na pasku zadañ pokazywa³a siê lub nie pokazywa³a siê ikona oprogramowania klawiatury "Ez". "Close" (Zamknij) Kliknij "Close" aby wy³¹czyæ dzia³anie oprogramowania klawiatury. Rozszerzone funkcje klawiatury zostan¹ wy³¹czone, a sama ikona "Ez" zmieni kolor. Klikniêcie lewym przyciskiem myszy na ikonie "Ez" ponownie uaktywni oprogramowanie klawiatury. 16

17 7-3. "OnScreen Display" Klikniêcie opcji "OnScreen Display" rozwija podmenu z opcjami umo liwiaj¹cymi modyfikacje parametrów tekstu ukazuj¹cego siê na ekranie w czasie naciskania przycisków multimedialnych i internetowych. "Select Color" (Wybierz kolor) Umo liwia zmianê koloru tekstu ukazuj¹cego siê na ekranie. "Select Font" (Wybierz czcionkê) Umo liwia zmianê czcionki tekstu z poœród czcionek Windows. "Settings" (Ustawienia) Umo liwia zmianê rozmiarów i kroju czcionki napisów. Mo na równie zmieniæ czas wyœwietlania siê tekstu na ekranie po naciœniêciu przycisku (time-out) "About" Opcja ta wyœwietla informacje o wersji oprogramowania klawiatury MASTERTYPE RF "Exit" Opcja "Exit" zamyka oprogramowanie klawiatury i uwalnia zajmowany przez nie obszar pamiêci. Je eli chcesz ponownie uruchomiæ to oprogramowanie musisz wybraæ Start Programy Netropa Smart Office Keyboard. 17

18 8. Rozwi¹zywanie problemów * Oprogramowanie klawiatury nie dzia³a prawid³owo Upewnij siê, e sterowniki innych klawiatur zosta³y usuniête z systemu. Mo esz równie usun¹æ program klawiatury MASTERTYPE RF, zrestartowaæ komputer i ponownie zainstalowaæ program. * Odinstalowywanie oprogramowania klawiatury z systemu. Je eli chcesz przeinstalowaæ lub odinstalowaæ oprogramowanie klawiatury nale y wybraæ z menu Start; Ustawienia Panel sterowania Dodaj/Usuñ programy po czym wybierz z listy nazwê oprogramowania i kliknij przycisk Dodaj/Usuñ. Teraz mo na na nowo zainstalowaæ sterowniki i oprogramowanie. * Odtwarzacz CD lub Video nie uruchamia siê po przyciœniêciu przycisku mediów. Upewnij siê, e aplikacje obs³uguj¹ce odtwarzacze s¹ w³aœciwie zainstalowane w systemie. * Standardowe dla Windows skróty klawiszowe s¹ nieosi¹galne. Oprogramowanie klawiatury wstrzymuje dzia³anie niektórych standardowych dla Windows skrótów klawiszowych. Jest to piêæ kombinacji klawiszy: "Ctrl + Alt + E", "Ctrl + Alt + P", "Ctrl + Alt + O", "Ctrl + Alt + D" i "Ctrl + Alt + C". Aby by³o mo liwe korzystanie z tych skrótów nale y wy³¹czyæ oprogramowanie klawiatury. * Przyciski "Word", "Excel", "Power Point" i "Kalendarz" nie dzia³aj¹. Upewnij siê, e aplikacje pakietu Microsoft Office zosta³y w pe³ni i poprawnie zainstalowane. * Przycisk "Wylogowanie" nie dzia³a. Niektóre aplikacje do zamkniêcia, wymagaj¹ zwolnienia zasobów systemowych. Mo e to prowadziæ do opóÿnienia reakcji systemu na naciœniêcie przycisku "Wylogowanie". Je eli okno wylogowania siê nie pojawi lub otworzy siê jedynie menu Start, naciœnij klawisz ESC a nastêpnie ponownie przycisk "Wylogowanie". * Nie mo na zdj¹æ zaznaczenia z obiektu Ÿród³owego. Dzia³anie przycisku "Zaznacz" mo na przerwaæ naciskaj¹c przycisk "ESC" * Symbol waluty Euro " " nie dzia³a Upewnij siê, e tryb OFFICE klawiatury jest aktywny (Dioda " " jest zapalona). Je eli mimo to, znak " "" siê nie ukazuje, nale y zaktualizowaæ swoj¹ wersjê Windows pobieraj¹c odpowiednie pliki ze strony * Klawisz Num lock nie dzia³a Naciœnij przycisk " "" (dioda " "" zgaœnie). Klawisz Num Lock powróci do zwyk³ego trybu pracy. 18

19 * Je eli mysz/klawiatura nie dzia³a po zainstalowaniu wypróbuj jedn¹ z poni szych mo liwoœci: Zmniejsz odleg³oœæ myszy/klawiatury od odbiornika RF, co pozwoli uzyskaæ optymalne warunki pracy. Zwróæ uwagê czy s¹ w pobli u jakieœ urz¹dzenia mog¹ce generowaæ zak³ócenia. Zwiêksz odleg³oœæ odbiornika RF od obudowy komputera i monitora. Upewnij siê, e w³aœciwie zainstalowa³eœ baterie. Upewnij siê, e w³aœciwie pod³¹czy³eœ wtyczki PS/2 do portów komputera. Upewnij siê, e kod ID zosta³ w³aœciwie ustawiony. PrzeprowadŸ synchronizacjê z odbiornikiem RF ponownie. Je eli pracujesz na metalowym stole, pod³ó pod klawiaturê i mysz podk³adkê antystatyczn¹ i w razie potrzeby zmniejsz odleg³oœæ do odbiornika. * Kursor na ekranie porusza siê skokami, znaki wpisywane z klawiatury nie zawsze pokazuj¹ siê na ekranie. Zmieñ umiejscowienie odbiornika RF, byæ mo e jest za daleko od klawiatury lub jest zas³oniêty przez inne urz¹dzenie elektryczne generuj¹ce zak³ócenia. Równie du e metalowe obiekty mog¹ byæ przyczyn¹ zak³óceñ. SprawdŸ czy baterie s¹ dobre. Niski poziom energii w bateriach mo e byæ przyczyn¹ nieprawid³owej pracy. U ywaj tylko baterii alkalicznych. Zmieñ kod ID ponownie synchronizuj¹c klawiaturê i mysz. * Pali siê dioda LED z ikon¹ baterii Poziom energii w bateriach jest bardzo niski. Nale y niezw³ocznie wymieniæ baterie na nowe. U ywaj wy³¹cznie baterii alkalicznych. 19

RF SET MT140. Instrukcja obs³ugi

RF SET MT140. Instrukcja obs³ugi SP@CECOM RF SET MT140 Instrukcja obs³ugi Witamy Zestaw SP@CECOM RF SET to klawiatura i mysz komunikuj¹ca siê z komputerem za poœrednictwem fal radiowych, co przede wszystkim likwiduje problem pl¹cz¹cych

Bardziej szczegółowo

OFFICE KEYBOARD MT1210. Funkcje OFFICE

OFFICE KEYBOARD MT1210. Funkcje OFFICE TOP OFFICE KEYBOARD MT1210 Funkcje OFFICE Gratulujemy zakupu klawiatury TORINO MT1210. Niniejszy podręcznik użytkownika zawiera wszystkie informacje niezbędne do posługiwania się klawiaturą. Po instalacji

Bardziej szczegółowo

OFFICE INTEL OPTICAL PRO

OFFICE INTEL OPTICAL PRO OFFICE INTEL OPTICAL PRO OPTICAL PC MOUSE MT1009 Instrukcja obs³ugi POLSKI Zawartoœæ opakowania Myszka OFFICE INTEL OPTICAL RF adowarka Zasilacz 2x akumulatory AAA P³yta lub dyskietka ze sterownikiem Przejœciówka

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

RDUCH NAJLEPSZE NA RYNKU OPROGRAMOWANIE DO WYŒWIETLANIA PIEŒNI

RDUCH NAJLEPSZE NA RYNKU OPROGRAMOWANIE DO WYŒWIETLANIA PIEŒNI NAJLEPSZE NA RYNKU OPROGRAMOWANIE DO WYŒWIETLANIA PIEŒNI Kupuj¹c oprogramowanie bezp³atnie wysy³amy projekt samodzielnego wykonania systemu multimedialnego: >> Dobór sprzêtu, umiejscowienie w koœciele,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) ZawartoϾ zestawu. Modem ADSL2

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) Zawartoœæ zestawu. Modem ADSL2 ivision of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu Modem SL2 Zasilacz sieciowy Kabel US thernetowy kabel sieciowy (Kat 5) Kabel telefoniczny RJ-11 Instrukcja obs³ugi i sterowniki na -Rom Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji oprogramowania

Instrukcja aktywacji oprogramowania Instrukcja aktywacji oprogramowania Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2 GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player wersja 6 lub póÿniejsza

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwi¹zanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU ZA CZNIKI STRUKTURA MENU Po wywo³aniu systemu SM-BOSS (poprzez napisanie BOSS i wciœniêcie klawisza Enter) na ekranie zobaczymy g³ówne menu systemu. Standardowo sk³ada siê ono z pozycji, które pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

ROGUE RF. Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Wireless Gamepad PC with headphones MT1503

ROGUE RF. Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Wireless Gamepad PC with headphones MT1503 ROGUE RF Wireless Gamepad PC with headphones MT1503 Instrukcja obsługi (wersja poprawiona) Dziękujemy za wybranie wspaniałego, bezprzewodowego gamepada ROGUE RF MT1503. Urządzenie jest zaawansowanym kontrolerem

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Dla PlayStation 4 i urz¹dzeñ mobilnych WZMOCNIONY ZESTAW S UCHAWKOWY STEREO INSTRUKCJA OBS UGI RETALL.COM.PL

Dla PlayStation 4 i urz¹dzeñ mobilnych WZMOCNIONY ZESTAW S UCHAWKOWY STEREO INSTRUKCJA OBS UGI RETALL.COM.PL Dla PlayStation 4 i urz¹dzeñ mobilnych WZMOCNIONY ZESTAW S UCHAWKOWY STEREO INSTRUKCJA OBS UGI Gratulujemy zakupu zestawu s³uchawkowego Ear Force Sentinel Task Force Turtle Beach. Zachwycisz siê niezwyk³¹

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

CENTRUM ROZWOJU. ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW. ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03 wersja 1.1

CENTRUM ROZWOJU. ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW. ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03 wersja 1.1 CENTRUM ROZWOJU ul. Krótka 4 31-149 KRAKÓW tel.: (0-12) 632 82 74, 76 fax: (0-12) 632 58 64 e-mail: ext@explotrans.com.pl http://www.explotrans.com.pl ZNAKI I SYGNA Y DROGOWE ZAKTUALIZOWANE Pakiet EXT03

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV Dział lub zagadnienie programowe UMIEJĘTNOŚCI Osiągnięcia ucznia WIADOMOŚCI Komputer jako narzędzie pracy Komunikowanie się z komputerem w środowisku Windows

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI Grand TV USB 2.0 ROZDZIAŁ 1 1.1 Wstęp Grand TV USB 2.0 to tuner telewizyjny na magistrali USB 2.0. Umożliwia oglądanie audycji telewizyjnych na ekranie notebooka/monitora, jak również

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania. Parametry techniczne Odbiornik. Klawiatura Wersja polska. EA Zestaw bezprzewodowy firmy Sweex

Wstęp. Zawartość opakowania. Parametry techniczne Odbiornik. Klawiatura  Wersja polska. EA Zestaw bezprzewodowy firmy Sweex EA2500010 Zestaw bezprzewodowy firmy Sweex Wstęp Dziękujemy za nabycie zestawu bezprzewodowego firmy Sweex. Kompletny zestaw składa się z bezprzewodowej klawiatury, bezprzewodowej myszy optycznej i odbiornika.

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych.

Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych. Instrukcja instalacji aplikacji Comarch Smart Card ToolBox dla urządzeń kryptograficznych. Bankowość Internetowa R-Online Biznes. Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Instalacja Comarch Smart Card ToolBox w systemie

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50 Spis treści Rozdział 1. Instalacja systemu Aurox...5 Wymagania sprzętowe... 5 Rozpoczynamy instalację... 6 Wykrywanie i instalacja urządzeń... 7 Zarządzanie partycjami... 10 Konfiguracja sieci i boot loadera...

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal QPL9 SD SD Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Elementy z boku Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Zasilanie Powiadamianie Przycisk Launch (Uruchom) Głośnik 4-kierunkowy przycisk

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny

PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny PODRĘCZNIK OBSŁUGI DENVER MPG-4054 NR Odtwarzacz medialny Odtwarzacz wideo MP4 jest pełnym odtwarzaczem multimedialnym. Oznacza to, że odtwarza fotografie i e-booki tekstowe, nagrywa i odtwarza żywe audio

Bardziej szczegółowo

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY

OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE BRZEZINY współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji To samoêç w wirtualnym Êwiecie Zestaw cryptocertum www.certum.pl Od 1998 roku Unizeto Technologies SA w ramach utworzonego Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM Êwiadczy us ugi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33)

Rozdział 4. Rozpoczynanie, zawieszanie i kończenie pracy z systemem (33) Windows XP PL. Podstawy obsługi systemu. Autor: Piotr Czarny Wstęp (7) Rozdział 1. Komputer? Ależ to proste! (11) BIOS, hardware, software (11) System operacyjny (13) o Zadania systemu operacyjnego (13)

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ INSTALACJA PROGRAMU SKYPE 1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ 2. Wybierz przycisk Pobierz Skype'a dla pulpitu Windows. 3. Zapisz

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 9 zestawów

1. Zestaw komputerowy 9 zestawów 1. Zestaw komputerowy 9 zestawów Element Opis Gwarancja obudowa zasilacz 400W, 2 gniazda USB z przodu, wy/we audio z 24 mies. przodu, kolor czarny lub/i grafit lub/i srebrny lub/i popielaty płyta główna

Bardziej szczegółowo

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE Skrócony sposób pracy przy użyciu po raz pierwszy Rozdział 1. Podłączanie (4.1) 2. Odinstalowanie zbędnych sterowników i produktów (4.2) 3. Instalacja w Windows (4.3) 4. Kontrola po zakończeniu instalacji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Notepad++ / PuTTY. Interaktywne środowisko programowania w języku ForthLogic. www.plcmax.pl. Wersja dokumentu P.1. Wersja dokumentu NP1.

Notepad++ / PuTTY. Interaktywne środowisko programowania w języku ForthLogic. www.plcmax.pl. Wersja dokumentu P.1. Wersja dokumentu NP1. F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: Hfif@fif.com.pl www.fif.com.pl Notepad++ / PuTTY Interaktywne środowisko programowania w języku ForthLogic

Bardziej szczegółowo

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe

Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe Ćw. I. Środowisko sieciowe, połączenie internetowe, opcje internetowe 1) Znajdowanie komputerów podłączonych do sieci lokalnej. Z menu Start bądź z Pulpitu wybierz opcję Moje miejsca sieciowe. Z dostępnych

Bardziej szczegółowo

Karta TV PVR-TV 713X

Karta TV PVR-TV 713X Karta TV PVR-TV 713X SPIS TREŚCI Ver 2.0 Rozdział 1 : Instalacja sprzętowa karty PVR-TV 713X TV...2 1.1 Zawartość opakowania...2 1.2 Wymagania systemowe...2 1.3 Instalacja sprzętu...2 Rozdział 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe

Test z przedmiotu zajęcia komputerowe Test z przedmiotu zajęcia komputerowe 1. System operacyjny to: a) nowoczesna gra komputerowa, b) program niezbędny do pracy na komputerze, c) urządzenie w komputerze. d) przeglądarka internetowa 2.Angielskie

Bardziej szczegółowo

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Instrukcja instalacji oprogramowania Polski Wersja A Wprowadzenie Funkcje Aplikacja P-touch Editor Sterownik drukarki Umożliwia łatwe tworzenie różnorodnych niestandardowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI Dalsze instrukcje dotycz¹ce u ycia aplikacji Xenic-SMU U ycie aplikacji Xenic-SMU Muzyka, Video, Dokumenty

SPIS TREŒCI Dalsze instrukcje dotycz¹ce u ycia aplikacji Xenic-SMU U ycie aplikacji Xenic-SMU Muzyka, Video, Dokumenty INSTRUKCJA OBSLUGI SPIS TREŒCI Opis urz¹dzenia...3 Zanim zaczniesz.4 Instalacja aplikacji Xenic-SMU....5 Po³¹czenie Smarfona/Tabletu do Smart Multishare USB.. 6-7 Tworzenie listy odtwarzania (Playlist).

Bardziej szczegółowo

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami

Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Temat: Kopiowanie katalogów (folderów) i plików pomiędzy oknami Jeśli chcemy skopiować dany plik lub katalog należy kliknąć na ikonę Mój komputer (2 razy), a następnie zaznaczony obiekt np. z dysku C:\

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch W celu przeniesienia lekcji SITA na ipoda uruchom program itunes. Nie podłączaj ipoda do komputera. Umieść pierwszą płytę CD w napędzie CD/DVD swojego

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/08_05/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Tworzenie i edycja zasad grup - zadanie 6 (PD2) Zadanie 6a Modyfikacja zasad grup

Bardziej szczegółowo

WINDOWS 7. Kontakt do organizatora: Fundacja Aktywny Senior tel. 501 436 730, 605 257 600 mail: m.ferenc@sektor3.wroclaw.pl www.as.sektor3.wroclaw.

WINDOWS 7. Kontakt do organizatora: Fundacja Aktywny Senior tel. 501 436 730, 605 257 600 mail: m.ferenc@sektor3.wroclaw.pl www.as.sektor3.wroclaw. WINDOWS 7 WINDOWS 7 Windows pierwsze kroki Włączamy i wyłączamy komputer naciskając na obudowie przycisk. Należy go nacisnąć, a nie przytrzymać! Czasem komputer skonfigurowany jest tak, że aby go wyłączyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

TRUST 270KD SILVERLINE KEYBOARD & WIRELESS MOUSE

TRUST 270KD SILVERLINE KEYBOARD & WIRELESS MOUSE Sposób pracy przy użyciu po raz pierwszy Rozdział 1. Wkładanie baterii (3.1) 2. Ustawianie kanałów (3.2) 3. Odinstalowanie starych sterowników i produktów (3.3) 4. Instalacja oprogramowania (3.4) 5. Kontrola

Bardziej szczegółowo

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852

Szybki. Internet. podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852 Szybki Internet podręcznik użytkownika Modem ZTE ZXDSL 852 Szanowni Państwo, uprzejmie dziękujemy za okazane zaufanie i wybór usługi Szybki Internet. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Spis treści Wprowadzenie... 2 Interaktywny ekran... 2 Cyfrowe pióro... 2 Przyciski ustawień pióra, przyciski funkcyjne i przyciski

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej.

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przycisk RESET znajdujący się na obudowie komputera,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6

USB 2.0 DVD MAKER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu 994505. www.conrad.pl. Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 994505 USB 2.0 DVD MAKER Strona 1 z 6 Rozdział 1: Instalacja USB 2.0 DVD MAKER 1.1. Zawartość zestawu Wyjmij USB 2.0 DVD MAKER z opakowania i sprawdź, czy wszystkie elementy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

cena jedn.netto procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor:

cena jedn.netto procesor: płyta główna: pamięć RAM: napęd DVD: dysk twardy: zasilacz: obudowa: oprogramowanie: klawiatura: mysz: monitor: Załacznik nr, znak sprawy DZ-250/363/4 FORMULARZ OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - FORMULARZ CENOWY Zadanie zestaw komputerowy o parametrach podanych w zestaw nr : laptop - opis parametrów w Zadanie 2 zestaw

Bardziej szczegółowo