ZałoŜenia koncepcyjne E K O L O G I S T Y K I wykład /9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZałoŜenia koncepcyjne E K O L O G I S T Y K I wykład 1 2008/9"

Transkrypt

1 ZałoŜenia koncepcyjne E K O L O G I S T Y K I wykład /9

2 Zakres wykładu Logistyka logistyka odwrotna Podstawowe definicje ekologistyki

3 Uwarunkowania ogólne zagadnienia: ochrony środowiska, gospodarki odpadami, ogólnie pojętej ekologii, rozpatrywane w aspekcie: organizacyjnym i ekonomicznym istotny istotny element element rozwaŝań w coraz większym stopniu dotykają kwestii: zarządzania, rozwiązań projektowych i wdraŝania ania ich wyników. w. efektywność minimalizacji kosztów. E k o e f e k t y w n o ś ć

4 Logistyka zintegrowany system przepływu materiałów (surowców, półproduktów, wyrobów gotowych i odpadów) oraz sprzęŝonych z nimi przepływ ywów w informacyjnych w celu optymalnego tworzenia i transformacji dóbr fizycznych. koncepcja zarządzania realnymi procesami przepływu dóbr fizycznych i informacji, oparta na zintegrowanym, systemowym ujmowaniu tych procesów. interdyscyplinarna dziedzina wiedzy technicznej, ekonomicznej i informacyjnej, badająca uwarunkowania, prawidłowo owości i zjawiska przepływu dóbr d fizycznych i informacji w gospodarce, a takŝe w poszczególnych jej ogniwach.

5 Logistyka dynamiczna, nowoczesna dziedzina wiedzy poszerza się obszar stosowania koncepcji logistycznych - wyłaniają się nowe trendy powstają nowe koncepcje logistyczne stanowiące adaptację koncepcji logistyki do danego obszaru jej zastosowania: logistyka miejska, logistyka utylizacji odpadów, logistyka banków, szpitali, hoteli, szkół, e-logistyka

6 Logistyka łańcuchów w dostaw optymalne kształtowanie łańcucha zaopatrzeniowego : od pozyskanie surowców przerób dystrybucja w ogniwach handlu do ostateczny nabywca Dziś - Wzrost ilości produktów w powracających cych p. elektroniczny, p. motoryzacyjny, p. farmaceutyczny, p. spoŝywczy odzysk wartości z zuŝytych elementów Logistyka odwrotna Cel wielu firm: zaprojektować wyrób, z którego moŝliwe będzie b całkowite odzyskanie wartości!!!

7 Logistyka odwrotna to proces: planowania, organizowania, kontrolowania skutecznego i efektywnego ekonomicznie przepływu: surowców, półproduktów i produktów gotowych wraz z powiązanymi z tymi przepływami informacjami od miejsca konsumpcji - do miejsc pochodzenia w celu odzyskania wartości bądź właściwego zagospodarowania.

8 Logistyka odwrotna Podstawowy cel przedsiębiorstw produkcyjnych - sprzedaŝ wyprodukowanych towarów. Do niedawna nie brano pod uwagę ani zwrotów niektórych towarów ani odpadów powstałych w związku z ich uŝytkowaniem. Przedsiębiorstwa unikały y wstecznego ruchu wyprodukowanych dóbr d - logistyki odwrotnej. Proces ten powodował trwałe koszty, w konsekwencji starty firmy. Kadra zarządzająca postrzegała wracane do przedsiębiorstwa dobra jako niepowodzenie działalności systemu organizacyjnego firmy. Logistyka odwrotna dotyczy nie tylko zwracanych dóbr, lecz takŝe procesu recyklingu materiałów. Dlatego moŝna dziś mówić o ekologicznej orientacji logistyki. Logistyka odwrotna jest juŝ inaczej postrzegana przez kierownictwa firm i coraz częściej włączana jest do operacyjnych procesów w zarządzania w przedsiębiorstwie.

9 Logistyka odwrotna W ostatniej 10 latach logistyka odwrotna przyczyniła się do znaczących cych efektów w ekonomicznych w przemyśle oraz efektów społecznych ecznych. Przedsiębiorstwa, które próbują unikać działań, związanych z logistyką odwrotną i nie doceniają jej znaczenia, tracą okazje do zwiększania własnych dochodu. Logistykę jako dziedzinę nauki, charakteryzuje ogromne tempo rozwoju. Obszar zastosowania koncepcji logistycznych stale się poszerza. Wyłaniają się nowe trendy, wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z masowymi przepływami obiektów fizycznych do róŝnych miejsc ich przeznaczenia, z zachowaniem wymogu jedności miejsca i czasu ich Wykład uŝycia /9 lub konsumpcji.

10 Sprecyzowanie definicji i cech logistyki odwrotnej nie wyjaśnia wątpliwości, nie rozstrzyga kwestii, będącej przedmiotem sporu literaturowego: czy za logistykę odwrotną uznać naleŝy tylko ten przypadek, kiedy strumień dóbr przemieszcza się tym samym kanałem, którym dotarł do odbiorcy, lecz w przeciwnym kierunku, czy teŝ moŝe przemieszczać się kanałem alternatywnym, lecz skierowanym przeciwnie do kanału tradycyjnego. Istnieją dwa ujęcia logistyki odwrotnej: kiedy funkcjonuje ona jako niezaleŝny ny system kiedy stanowi część zamkniętej pętli p łańcucha dostaw.

11 Logistyka odwrotna jako system niezaleŝny ny Łańcuch dostaw PRODUCENT Hurtownik Dystrybutor SPRZEDAWCY Odbiorca finalny SprzedaŜ Recykling i inne procesy Ostateczne usunięcie Sortowanie i ocena Poddawanie szczególnym Wykład procesom1 2008/9 Zbieranie i gromadzenie Materiały niebezpieczne Koniec Ŝycia produktu - odpady Logistyka odwrotna

12 Logistyka odwrotna jako część zamkniętej pętli łańcucha dostaw.

13 Producent (punkt pochodzenia) Operacje logistyki odwrotnej Ruch towarów Logistyka Odwrotna KANAŁ DYSTRYBUCJI Klient (punkt konsumpcji) Proces planowania Proces wdraŝania Proces kontroli wydajności Kontroli przepływów finansowych Przepływu produktów finalnych I powiązanych informacji CEL: wykreowanie wartości lub odpowiednie usuwanie odpadu. programy recyklingu, programy unieszkodliwiania materiałów niebezpiecznych, odzyskiwanie wartości, składowanie. Logistyka odwrotna koncentruje sie na: zarządzaniu przepływami materiałów, informacji, czynników mających wpływ na tworzenie wartości Wykład dodanej /9oraz odpowiednich metodach usuwania produktów

14 Główne jednostki łańcucha logistyki odwrotnej

15 Ewolucja definicji (lata 90, rok 2003, dziś): 1. W ogólnym rozumieniu oznacza wszystkie procesy logistyczne związane zane z ponownym wykorzystaniem, recyklingiem lub utylizacją materiałów, wywodzi się od podejścia od strony zarządzania odpadami. 2. Proces obejmujący planowanie, implementację oraz kontrolę wydajnego, kosztowo efektywnego przepływu materiałów, zapasów w w toku, dóbr d finalnych oraz powiązanych z nimi informacji z miejsca ICH KONSUMPCJI do miejsca ich powstania, w celu odzyskania wartości lub właściwego w sposobu ich utylizacji. 3. Proces obejmujący planowanie, implementację oraz kontrolę przepływu materiałów, zapasów w w toku, dóbr d finalnych oraz powiązanych z nimi informacji z miejsca ICH WYTWORZENIA, dystrybucji lub konsumpcji do miejsca, w którym następuje odzyskanie wartości lub właściwy sposób b ich utylizacji.

16 Zapamiętajmy Dwie najwaŝniejsze cechy logistyki odwrotnej: kierunek przepływu dóbr - przeciwny do kierunku przepływu dóbr w tradycyjnym kanale dystrybucji, przemieszczane dobra zostały juŝ w części skonsumowane, lecz posiadają pewną wartość (mniejszą niŝ w logistyce tradycyjnej), którą zamierza się odzyskać.

17 Logistyka odwrotna synonimy róŝne definicje róŝne kryteria reverse distribution reverse flow logistics reverse channel reverse flow Najnowsze sformułowania angielskie to: reverse supply chain, aftermarket logistics, aftermarket supply chain Obserwuje się brak ścisłego i jednoznacznego zdefiniowania tego pojęcia, Logistykę odwrotną wiąŝ ąŝe e się zwyczajowo z gospodarką odpadami i ochroną środowiska naturalnego: logistyka w procesach recyklingu, usuwania odpadów i gospodarki materiałami niebezpiecznymi, w odniesieniu do wszystkich czynności logistycznych w ramach recyklingu, ponownego wykorzystania materiałów oraz usuwania odpadów

18 Czy logistyka odwrotna (odzysku) jest waŝna? Przedsiębiorstwo odnosi sukces jeśli właściwe zadania logistyki są uzupełniane zadaniami logistyki odwrotnej. Przedsiębiorstwa USA wydają 35 miliardów dolarów rocznie na obsługę transportu i sprawnego przetwarzania zwracanych dóbr. Średnio (w USA), działalność logistyki odwrotnej wynosi w przybliŝeniu 4% całkowitych kosztów logistyki w przedsiębiorstwie, co odpowiada 1% PKB Przedsiębiorstwa, które korzystają z logistyki odwrotnej poprzez przedsiębiorstwa trzeciej strony mogą zmniejszyć 10% kosztów w stosunku do rocznych kosztów logistyki przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa z techniką innowacyjną zmniejszają koszty logistyczne do 40%.

19 Odzysk... potocznie - odzyskiwanie czegoś z tego, co juŝ było wykorzystywane, ustawowo: wszelkie działania, nie stwarzające zagroŝenia dla Ŝycia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania

20 Lp. Autor Tytuł Termin 1 J.J. Cole, E.J. Bardi, C.J. Langley Zarządzanie Logistyka odwrotna logistyczne 2 K. Ficoń Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie Logistyka obsługi odpadów 3 E. Gołembska Kompendium wiedzy o logistyce Logistyka w sferze utylizacji odpadów 4 Z. Korzeń Ekologistyka Ekologistyka 5 H. Ch. Pfohl Systemy logistyczne Logistyka powtórnego zagospodarowania 6 A. Korzeniowski, M. Skrzypek, G. Szyszka Opakowania w systemach logistycznych Logistyka zagospodarowania odpadów

21 EKOLOGISTYKA Logistyka powtórnego zagospodarowania uwzględnia aspekt środowiskowy w logistyce i zdefiniowana jest takŝe jako: zastosowanie koncepcji logistyki w odniesieniu do pozostałości, przy jednoczesnej transformacji przestrzenno- czasowej, włąw łącznie ze zmianą ilości i gatunku Ekologistyka jest nastawiona głównie na niwelowanie negatywnego wpływu odpadów na środowisko naturalne; poszukuje optymalnych rozwiązań logistycznych w tym zakresie

22 EKOLOGISTYKA (green logistics) realizacja optymalnych rozwiąza zań w zakresie: zbiórki, gromadzenia, usuwania i kierowania do utylizacji lub nieuciąŝliwej dla środowiska i społeczeństwa likwidacji odpadów w róŝnych r rodzajów

23 EKOLOGISTYKA subobszar logistyki zorientowany na ekologię, dotyczący gromadzenia, przetwarzania i recyklingu odpadów. Z i n t e g r o w a n y s y s t e m, k t ó r y : opiera się na koncepcji zarządzania recyrkulacyjnymi przepływami strumieni materiałów odpadowych w gospodarce oraz przepływami sprzęŝonych z nimi informacji, zapewnia gotowość i zdolność efektywnego gromadzenia, segregacji, przetwarzania oraz ponownego wykorzystania odpadów wg przyjętych zasad technicznych i procesowych, spełniających wymogi normowe i prawne ochrony ś r o d o w i s k a, umoŝliwia podejmowanie technicznych i organizacyjnych decyzji w kierunku zmniejszenia (minimalizacji) tych negatywnych skutków w oddziaływania na środowisko, które towarzyszą realizacji procesów zaopatrzeniowych, przetwórczych, produkcyjnych, dystrybucyjnych i serwisowych w logistycznych łańcuchach dostaw.

24 L O G I S T Y K A Subobszar: EKOLOGISTYKA zintegrowany system zorientowany na: E K O L O G I A opiera się na koncepcji zarządzania recyrkulacyjnymi przepływami strumieni materiałów w odpadowych w gospodarce oraz przepływami sprzęŝ ęŝonych z nimi informacji, zapewnia gotowość i zdolność efektywnego gromadzenia, segregacji, przetwarzania oraz ponownego wykorzystania odpadów wg przyjętych zasad technicznych i procesowych, spełniaj niających wymogi normowe i prawne ochrony środowiska, umoŝliwia podejmowanie technicznych i organizacyjnych decyzji w kierunku zmniejszenia (minimalizacji) tych negatywnych skutków w oddziaływania na środowisko, które towarzyszą realizacji procesów w zaopatrzeniowych, przetwórczych, rczych, produkcyjnych, dystrybucyjnych i serwisowych w logistycznych łańcuchach dostaw.

25 Inne określenia w odniesieniu do logistyki ekologicznej logistyka pouŝytkowa jako odnosząca się do dóbr, które utraciły dalszą zdolność uŝytkową i wymagają jej odtworzenia lub likwidacji wyrobu, logistyka powtórnego zagospodarowania odnosząca się w podobny sposób do wyrobu po zakończeniu jego uŝytkowania, Ekologistyka - najszerzej traktująca zagadnienia mogące mieć wpływ na środowisko naturalne podczas realizacji procesów logistycznych lub pomagająca zmniejszać negatywny wpływ działalności gospodarczej człowieka na środowisko naturalne, dzięki wykorzystaniu moŝliwości logistyki.

26 Co to jest ekologistyka? Połączenie dwóch terminów: ekologia i logistyka. Ekologia, (wchodząca w skład biologii), bada wzajemne powiązania pomiędzy organizmami Ŝywymi i ich środowiskiem naturalnym. Jednym z wielu przedmiotów zainteresowania ekologii są odpady, jako czynniki wpływaj ywające negatywnie na stan środowiska naturalnego. Logistyka - wiele definicji, które odnoszą się do jej interdyscyplinarnego charakteru.

27 EKOLOGIA przedmiot zainteresowania: powietrze, woda, gleba -jako czynniki warunkujące Ŝycie na Ziemi, surowce i energia - niezbędne do wytwarzania poŝywienia, odzieŝy, mieszkań odpady -jako czynniki pogarszające stan środowiska naturalnego. Odpady są to: zuŝyte dobra fizyczne oraz substancje stałe, ciekłe i gazowe, powstające w związku z bytowaniem człowieka lub jego działalnością gospodarczą, nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powstały i są uciąŝliwe dla środowiska.

28 EKOLOGISTYKA zintegrowany system Oznacza uwzględnianie wymagań ekologii we wszelkich procesach logistycznych w zarządzaniu stałymi odpadami komunalnymi: przestrzeganie wymaganych standardów ochrony środowiska i bezpieczeństwa przy zachowaniu norm jakości i ekonomii Metoda projektowania i realizacji zarządzania łańcuchem dostaw odpadów od miejsca wytworzenia: do miejsca ich ponownego wprowadzenia do obiegu produkcyjnego, unicestwienia lub składowania zgodnie z ekonomiczną zasadą minimalizacji odpadów oraz poŝądanymi standardami jakości

29 Co jest nam potrzebne w wymiarze praktycznym? Organizacja przepływ ywów odpadów od miejsc ich powstawania do miejsc dalszego wykorzystania, przetworzenia lub utylizacji. Efektywnym sposobem organizacji takiego procesu jest wykorzystanie doświadcze wiadczeń i moŝliwo liwości logistyki rozumianej jako: planowanie, realizacja i kontrola przepływu dóbr d od miejsca ich wytwarzania do ostatecznego uŝytkownika w celu spełnienia jego wymagań przy oszczędnym zaangaŝowaniu zasobów w i kapitału.

30 Odpad jako produkt Potraktowanie odpadu jak kaŝdego produktu, który po jego wytworzeniu naleŝy sprawnie dostarczyć do odbiorcy, daje moŝliwość zorganizowania gospodarki stałymi odpadami komunalnymi w efektywny sposób. Projektując systemy gospodarki odpadami sięga się po rozwiązania zania logistyczne. Ekologistyka - logistyka zaangaŝowana w rozwiązywanie zywanie róŝnorodnych r problemów ekologicznych

31 Korzyści wynikające z zagospodarowania odpadów uzyskanie surowców wtórnych, które umoŝliwiają ograniczenia zuŝycia surowców pierwotnych, następuje obniŝenie kapitałochłonności i energochłonności pozyskania i przetwórstwa surowców, zmniejszenie zuŝycia materiałów oraz przewozów, a w konsekwencji kosztów produkcji, eliminacja opłat i kar z tytułu gromadzenia odpadów.

32 Zmiany w otoczeniu wymuszające rozwój logistyki odwrotnej i ekologistyki Rozwój logistyki odwrotnej Rozwój ekologistyki Rosnące wymagania klientów - skracanie cyklu Ŝycia produktu, dynamizowanie przepływów w ramach łańcucha dostaw, wymuszanie powrotu towarów. Rosnąca konkurencja - producenci muszą szukać sposobów osiągania przewagi konkurencyjnej w obsłudze posprzedaŝnej (sposób i czas obsługi reklamacji, zwrotów i wymiany uszkodzonych produktów). Promocje - komplikują strukturę zapasów magazynowych, wymagając odpowiedniego postępowania z grupowanymi produktami po upływie czasu obowiązywania promocji. Rozwój j sprzedaŝy y przez Internet - moŝliwość zwrotu zakupionego w sieci towaru, stworzenie systemu. WyprzedaŜe pozostałości serii produktów - wymagają odpowiedniego podejścia logistycznego do tego Wykład typu /9 działań. Malejące źródła a zasobów naturalnych poszukiwanie alternatywnych źródeł surowców do produkcji. MoŜliwość pozyskania surowców wtórnych z odpadów Rozwój j technologii recyklingu Doskonalenie procesów ekologicznego projektowania wyrobów gotowych. Realizacja zasady zrównowa wnowaŝonego onego rozwoju Konieczność redukowania masy odpadów kierowanych na składowiska (ograniczona pojemność).

33 Zamknięta pętla p łańcucha dostaw Ekoprojektowanie Techniki ochrony środowiska LCA Logistyka Odwrotna Ochrona Środowiska Naturalnego Ekologistyka Informatyka i zarządzanie w ochronie środowiska Zamknięta pętla łańcucha dostaw Ekonomia środowiska Powiązania między logistyką odwrotn dzy logistyk odwrotną a ekologistyką

Zintegrowany system gospodarki odpadami w oparciu o zasady logistyki

Zintegrowany system gospodarki odpadami w oparciu o zasady logistyki III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów Zagospodarowanie odpadów w świetle nowych przepisów prawnych Zintegrowany system gospodarki odpadami w oparciu

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA POWTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH HUTNICZYCH

LOGISTYKA POWTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH HUTNICZYCH XVIII Konferencja INNOWACJE W ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI LOGISTYKA POWTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH HUTNICZYCH dr inż. Marzena Kuczyńska-Chałada

Bardziej szczegółowo

Logistyka Wykłady. Warunki zaliczenia. Egzamin!!!! Test jednokrotnego wyboru Termin 0 ostanie zajęcia 1/06/2017

Logistyka Wykłady. Warunki zaliczenia. Egzamin!!!! Test jednokrotnego wyboru Termin 0 ostanie zajęcia 1/06/2017 Logistyka Wykłady dr. inż. Karolina Werner-Lewandowska Karolina.Werner@put.poznan.pl Pok. 110A Warunki zaliczenia Egzamin!!!! Test jednokrotnego wyboru Termin 0 ostanie zajęcia 1/06/2017 Termin I w sesji

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Praktyka przewozu oraz utylizacji odpadów medycznych

Praktyka przewozu oraz utylizacji odpadów medycznych Praktyka przewozu oraz utylizacji odpadów medycznych Zbigniew Częścik - Przedsiębiorstwo Rozwoju Inicjatyw Ekologicznych EKO-EUROPA Zasady gospodarki odpadami medycznymi Wszystkie działania dotyczące gospodarki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 3 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 3 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA 1 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 3 EKOLOGISTYKA W PRODUKCJI: Bilans ekologiczny Koncepcja czystej produkcji BILANS EKOLOGICZNY 3 Bilans ekologiczny systematyczna analiza, identyfikująca

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 1 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych LOGISTYKA TRANSPORT proces transportowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami 6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami Projektowane zadania w ramach wariantów systemu gospodarki odpadami z założenia zawierają działania zmierzające do poprawy sytuacji

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

1.1. Istota logistyki

1.1. Istota logistyki 1.1. Istota logistyki 1.1.1. Definicja logistyki Termin logistyka pierwszy raz pojawił się w pracach na temat ekonomii oraz zarządzania, w Stanach Zjednoczonych w latach sześćdziesiątych, lecz dopiero

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Wyk. Maria Anna Wiercińska SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE POJĘCIA Odpady opakowaniowe Gospodarka odpadami opakowaniowymi

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

Logistycznie zintegrowany system gospodarki odpadami. Rok akad.. 2008/9

Logistycznie zintegrowany system gospodarki odpadami. Rok akad.. 2008/9 Logistycznie zintegrowany system gospodarki odpadami Rok akad.. 2008/9 Wykład 3 Zakres wykładu 1. Przypomnienie definicji ekologistyki 2. Koncepcja ekologistyki (industrialna, intelektualna) kategorie

Bardziej szczegółowo

Procesy recyrkulacji materiałów odpadowych w gospodarce - istota cyrkulacji dóbr d. fizycznych w gospodarce. wykład 2 2008/9 1

Procesy recyrkulacji materiałów odpadowych w gospodarce - istota cyrkulacji dóbr d. fizycznych w gospodarce. wykład 2 2008/9 1 Procesy recyrkulacji materiałów odpadowych w gospodarce - istota cyrkulacji dóbr d fizycznych w gospodarce wykład 2 2008/9 1 Zakres wykładu Charakterystyka 6 faz recyrkulacji materiałów w gospodarce Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Anna Mazur Marcin Wójtowicz Zespół WdraŜania SPO ROL UMWM Luty 2006r.

Anna Mazur Marcin Wójtowicz Zespół WdraŜania SPO ROL UMWM Luty 2006r. Anna Mazur Marcin Wójtowicz Zespół WdraŜania SPO ROL UMWM Luty 2006r. 1 GREEN GROWTH Jednym z filarów w tematycznych operacji GROW jest ZRÓWNOWA WNOWAśONY ONY WZROST GŁÓWNY CEL: WYPRACOWANIE NOWYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI

LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI Specjalności LOGISTYKA PRODUKCJI LOGISTYKA HANDLU I DYSTRYBUCJI na kierunku LOGISTYKA KATEDRA SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH Prezentujący: mgr inŝ. Roman Domański Poznań, 4 kwietnia 2011 Specjalność LOGISTYKA

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku odpadów w Polsce. Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami

Rozwój rynku odpadów w Polsce. Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Rozwój rynku odpadów w Polsce Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Paliwa alternatywne odpady o kodzie 19 12 10 posiadające zdolność opałową, stanowiące alternatywne

Bardziej szczegółowo

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI Koszalin 2008 ISBN 978-83-7365-154-8 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej Bronisław Słowiński Recenzja Zbigniew Banaszak Redakcja Alina Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

PROCESY I SYSTEMY LOGISTYCZNE

PROCESY I SYSTEMY LOGISTYCZNE 1. PROCESY I SYSTEMY LOGISTYCZNE 3. Plan zaopatrzenia 2. Plan produkcji 1. Plan dystrybucji Prognoza potrzeb rynkowych Rynek zakupów System zaopatrzenia System produkcji System dystrybucji Rynek sprzedaży

Bardziej szczegółowo

MEANDRY LOGISTYKI. Józef Okulewicz. XVI Konferencja Logistyki Stosowanej

MEANDRY LOGISTYKI. Józef Okulewicz. XVI Konferencja Logistyki Stosowanej MEANDRY LOGISTYKI Józef Okulewicz XVI Konferencja Logistyki Stosowanej Zakopane 2012 Krzysztof Rutkowski : Zarządzanie łańcuchem dostaw - próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Zarządzanie produkcją Materiały wykładowe Wrocław 2017 SPIS TREŚCI WSTĘP 1. ISTOTA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ 1.1. Produkcja (operacje) i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO

WYZWANIA GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO WYZWANIA GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO STENA RECYCLING 12 WRZEŚNIA 2016 ZAWARTOŚĆ PREZENTACJI 1. O Stena Recycling 2. Wyzwania instytucjonalne 3. Wyzwania świadomościowe 4. Wyzwania biznesowe 5. Szanse

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce

Faza definiowania i koncepcji teorii logistyki oraz pierwsze próby jej zastosowania w praktyce Tematy zajęć Historia Logistyki Paweł Tura l Fazy rozwoju logistyki l Determinanty rozwoju i wzrostu znaczenia logistyki Faza startu i budzenia się logistyki l Okres : II połowa lat 50 l Logistyka (dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia. 16 października

Studia stacjonarne I stopnia. 16 października Studia stacjonarne I stopnia 16 października 2016 1 Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 1 16 października 2016 2 Literatura Red. S. Krawczyk: Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1 i Tom 2 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW

7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW 19 7. MONITORING I OCENA REALIZACJI ZAŁOśONYCH CELÓW Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Ustawa o odpadach nakłada obowiązek aktualizowania planu nie rzadziej niŝ raz na 4 lata. Pod koniec 7 roku naleŝy

Bardziej szczegółowo

Metodologia uŝytkowaniau ekologistyki do tworzenia systemów w recyklingu

Metodologia uŝytkowaniau ekologistyki do tworzenia systemów w recyklingu Wykład 4 Metodologia uŝytkowaniau ekologistyki do tworzenia systemów w recyklingu Wykład 4 2008/9 2008/9 PUZZLE PRAWNE Rozporządzenia wykonawcze Ustawa o odpadach Ustawa wprowadzająca Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA,

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KWALIFIKACJI A.30 ZAWÓD TECHNIK LOGISTYK przedmiot: 1. LOGISTYKA W PROCESACH PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I MAGAZYNOWANIA, zawód: Technik logistyk numer programu: 333107 klasa: I, II,

Bardziej szczegółowo

Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce (3)

Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce (3) (3) Normalizacja i zarządzanie w logistyce 3.1 Podstawy normalizacji Normalizacja w UE Jakość i zarządzanie w logistyce Jakość i zarządzanie jakości cią w logistyce Standardy projakościowe w logistyce

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut Gdańsk, 2012 Zapobieganie powstawaniu odpadów (unikanie wytwarzania) Minimalizacja wytwarzanych odpadów Zapobieganie powstawaniu

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ODZYSKU LOGISTYKA ODZYSKU?

LOGISTYKA ODZYSKU LOGISTYKA ODZYSKU? 3 LOGISTYKA ODZYSKU? LOGISTYKA ODZYSKU obejmuje planowanie, implementację i kontrolowanie efektywnego przepływu dóbr materialnych oraz powiązanego przepływu informacji, od miejsca konsumpcji do miejsc

Bardziej szczegółowo

Kaucje na opakowania po środkach niebezpiecznych - teoria i praktyka Ŝycia gospodarczego

Kaucje na opakowania po środkach niebezpiecznych - teoria i praktyka Ŝycia gospodarczego Kaucje na opakowania po środkach niebezpiecznych - teoria i praktyka Ŝycia gospodarczego Włodzimierz URBANIAK Wydział Chemii UAM, Poznań Wydział Technologii i InŜynierii Chemicznej UTP, Bydgoszcz Środki

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21)

GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) GOSPODARKA ODPADAMI W ŚWIETLE NOWEJ USTAWY O ODPADACH z dnia 14 grudnia 2012r (Dz. U. z 8 stycznia 2013 r., poz. 21) Władysława Wilusz Kierownik Zespołu Gospodarki Odpadami PRZEPISY PRAWNE USTAWA O ODPADACH

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza 1 LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI część pierwsza AUTOR: Dr inż. ŁUKASZ HADAŚ AGENDA 2 Definicje i obszar zainteresowania logistyki zaopatrzenia i produkcji Podział fazowy Podział funkcjonalny Myślenie

Bardziej szczegółowo

Logistyka recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego : od projektowania po przetwarzanie / Piotr Nowakowski.

Logistyka recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego : od projektowania po przetwarzanie / Piotr Nowakowski. Logistyka recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego : od projektowania po przetwarzanie / Piotr Nowakowski. Gliwice, 2015 Spis treści Spis najważniejszych skrótów używanych w tekście

Bardziej szczegółowo

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM Dobre przykłady możliwości wykorzystania surowców i produktów pochodzących ze stacji demontażu pojazdów W prezentacji wykorzystano materiały udostępnione przez: DR. INŻ.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Ćwiczenia Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 1983 - początek działalności 1985 - sprzedaż komputerów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI Z Prawa ochrony środowiska, z Ustawy o odpadach, z Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI

GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI GOSPODARKA ODPADAMI W FIRMIE I SPOSOBY JEJ REALIZACJI Z Prawa ochrony środowiska, z Ustawy o odpadach, z Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami wydobywczymi z punktu widzenia organów nadzoru górniczego

Gospodarka odpadami wydobywczymi z punktu widzenia organów nadzoru górniczego Gospodarka odpadami z punktu widzenia organów nadzoru górniczego Bogusława Madej Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki ZłoŜem WyŜszy Urząd Górniczy Kielce 16.09.2011r. Ustawa o odpadach wydobywczych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 6 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ZAMKNIĘTA PĘTLA ŁAŃCUCHA DOSTAW

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 6 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ZAMKNIĘTA PĘTLA ŁAŃCUCHA DOSTAW 1 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 6 ĆWICZENIA 6 Środowiskowe aspekty funkcjonowania łańcuchów dostaw: Zamknięta pętla łańcucha dostaw Analiza możliwości recyklingu samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

Zielone zamówienia publiczne

Zielone zamówienia publiczne Wrocław, czerwiec 2011 r. CENTRUM USŁUG SAMORZĄDOWYCH Zielone Zamówienia Agnieszka Jurgielaniec Dyrektor Centrum Usług Samorządowych Zielone zamówienia publiczne Zielonymi (ekologicznymi) zamówieniami

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ODZYSKU LOGISTYKA ODZYSKU?

LOGISTYKA ODZYSKU LOGISTYKA ODZYSKU? 3 LOGISTYKA ODZYSKU? LOGISTYKA ODZYSKU obejmuje planowanie, implementację i kontrolowanie efektywnego przepływu dóbr materialnych oraz powiązanego przepływu informacji, od miejsca konsumpcji do miejsc

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 5 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ZAMKNIĘTA PĘTLA ŁAŃCUCHA DOSTAW

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 5 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ZAMKNIĘTA PĘTLA ŁAŃCUCHA DOSTAW 1 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 5 ĆWICZENIA 5 Środowiskowe aspekty funkcjonowania łańcuchów dostaw: Zamknięta pętla łańcucha dostaw Analiza możliwości recyklingu samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U K A R T A P R Z E D M I O T U AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Zarządzanie systemami logistycznymi Kod: Gua Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Odpady elektryczne i elektroniczne Obowiązki przedsiębiorców sierpień 2009 r.

Odpady elektryczne i elektroniczne Obowiązki przedsiębiorców sierpień 2009 r. Zespół podatków pośrednich Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Odpady elektryczne i elektroniczne Obowiązki przedsiębiorców sierpień 2009 r. Cezary Sowiński MenedŜer Jakiego rodzaju odpadów

Bardziej szczegółowo

6. STRUKTURY SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH

6. STRUKTURY SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH 6. STRUKTURY SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH 33 6.1. Klasyfikacja struktur systemowych Procedurę budowy i modernizacji systemu logistycznego umownie moŝna podzielić na dwie części. Jedna z nich dotyczy budowy struktur

Bardziej szczegółowo

Prowadzący. Doc. dr inż. Jakub Szymon SZPON. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prowadzący. Doc. dr inż. Jakub Szymon SZPON. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA studia podyplomowe dla czynnych zawodowo nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. mgr Karolina Bogusławska

Dystrybucja. mgr Karolina Bogusławska Dystrybucja mgr Karolina Bogusławska DYSTRYBUCJA jest jednym z instrumentów marketingowego oddziaływania na rynek. Jej istota polega na pokonywaniu przestrzennych, czasowych, ilościowych, asortymentowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42

Spis treści. Istota i przewartościowania pojęcia logistyki. Rozdział 2. Trendy i determinanty rozwoju i zmian w logistyce 42 Spis treści Od Autora 11 Rozdział 1 Istota i przewartościowania pojęcia logistyki n 1.1. Przegląd i interpretacja znaczących definicji logistyki 17 1.2. Ewolucja i przewartościowania przedmiotu, celów

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 4 Mierniki i wskaźniki logistyczne Dystrybucja Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

8 października 2013 r. Poznań ZBIÓRKA I RECYKLING ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

8 października 2013 r. Poznań ZBIÓRKA I RECYKLING ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 8 października 2013 r. Poznań ZBIÓRKA I RECYKLING ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO Projekt założeń do projektu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym prof. UKW Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21 Zarządzanie logistyką /Alan Harrison, Remko van Hoek. Warszawa, 2010 Spis treści Przedmowa 13 Wstęp 15 Podziękowania 17 Podziękowania od wydawcy 19 Jak korzystać z ksiąŝki 21 Układ ksiąŝki 25 Część 1.

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1)

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1) USTAWA z dnia. 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1) Projekt 10.05.2006 Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm. 2)

Bardziej szczegółowo

Wzorce zrównoważonej produkcji ujęcie regionalne

Wzorce zrównoważonej produkcji ujęcie regionalne Wzorce zrównoważonej produkcji ujęcie regionalne Dr Tomasz Brzozowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K ĆWICZENIA 2 Charakterystyka wybranej działalności gospodarczej: 1. Stosowane surowce, materiały, półprodukty, wyroby ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny system logistyczny. Autor: Adam NOWICKI

Nowoczesny system logistyczny. Autor: Adam NOWICKI Logistyka jest pojęciem obejmującym organizację, planowanie, kontrolę i realizację przepływów towarowych od ich wytworzenia i nabycia, poprzez produkcję i dystrybucję, aż do finalnego odbiorcy. Jej celem

Bardziej szczegółowo

EKOLOGISTYKA. Zajęcia 1 mgr inż. Magdalena Graczyk

EKOLOGISTYKA. Zajęcia 1 mgr inż. Magdalena Graczyk EKOLOGISTYKA Zajęcia 1 mgr inż. Magdalena Graczyk WPROWADZENIE 1. Konsultacje pok. 316 ul. Strzelecka 11: pn. 10.00 11.30 2. Kontakt: magdalena.graczyk@put.poznan.pl Starosta grupy slajd 2 z 29 LITERATURA

Bardziej szczegółowo

Strategie rozwoju dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i przedsiębiorstw. Przedstawiciel zespołu: dr inŝ. Jan Skonieczny

Strategie rozwoju dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i przedsiębiorstw. Przedstawiciel zespołu: dr inŝ. Jan Skonieczny Strategie rozwoju dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i przedsiębiorstw metodologia formułowania i implementacji Przedstawiciel zespołu: dr inŝ. Jan Skonieczny Wrocław 12.12.2007 Zakres zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład Gospodarka zapasami Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012 Wykład 1 9.02.2012 Program wykładów: Przedmiot Gospodarka zapasami obejmuje następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

5. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na

5. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na 5. Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko Jednym z podstawowych działań w zakresie zapobiegania powstawaniu

Bardziej szczegółowo

Systematyka rynku. Pojecie rynku. 1. Ujecie historyczne (techniczne)

Systematyka rynku. Pojecie rynku. 1. Ujecie historyczne (techniczne) Systematyka rynku Pojecie rynku 1. Ujecie historyczne (techniczne) Rynek - miejsce spotkań kupujących i sprzedających, którzy dokonują transakcji wymiennych. 2. Ujęcie ekonomiczne (klasyczne) Rynek - ogół

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Markowski. Koncepcja systemu instrumentów kształtowania i ochrony przestrzeni publicznej

Tadeusz Markowski. Koncepcja systemu instrumentów kształtowania i ochrony przestrzeni publicznej Tadeusz Markowski Koncepcja systemu instrumentów kształtowania i ochrony przestrzeni publicznej Kontynuując ekonomiczne podejście do koncepcji przestrzeni publicznej naleŝy stwierdzić, iŝ przestrzeń publiczna

Bardziej szczegółowo

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT

POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI NOT Seminarium Informacyjno-promocyjne projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. Zmiany wzorców produkcji i konsumpcji w świetle

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami. Wykład Semestr 1 Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Dr inż. Zenobia Rżanek-Boroch

Gospodarka odpadami. Wykład Semestr 1 Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Dr inż. Zenobia Rżanek-Boroch Gospodarka odpadami Agnieszka Kelman Aleksandra Karczmarczyk Gospodarka odpadami. Gospodarka odpadami II stopień Wykład Semestr 1 Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Dr inż. Zenobia Rżanek-Boroch Godzin 15

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie modelowania referencyjnego w zarządzaniu procesami logistycznymi

Wykorzystanie modelowania referencyjnego w zarządzaniu procesami logistycznymi BIULETYN WAT VOL. LIX, NR 1, 2010 Wykorzystanie modelowania referencyjnego w zarządzaniu procesami logistycznymi PAWEŁ ŚLASKI, DOROTA BURCHART-KOROL 1 Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPALARNI ODPADÓW W POLSCE

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPALARNI ODPADÓW W POLSCE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SPALARNI ODPADÓW W POLSCE VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NOWA ENERGIA USER FRIENDLY 2010 Jean-Michel Kaleta Warszawa 18 czerwca 2010 Spis treści Strona Czy można spalać odpady komunalne?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Zarządzanie zapasami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Zarządzanie zapasami prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część środków obrotowych przedsiębiorstwa zgromadzona z myślą o

Bardziej szczegółowo

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Środa Wlkp. OFERTA W związku z poważnymi zmianami w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie gmin i związków

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Dr Mariusz Maciejczak. www.maciejczak.pl LOGISTYKA

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Dr Mariusz Maciejczak. www.maciejczak.pl LOGISTYKA Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Dr Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl LOGISTYKA Podręcznik Logistyka Wybrane zagadnienia Baran Joanna, Maciejczak Mariusz, Pietrzak Miachał, Rokicki Tomasz, Wicki Ludwik

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 2 Literatura Red. M. Fertsch: Logistyka produkcji Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 2003 M. Fertsch: Podstawy zarządzania przepływem

Bardziej szczegółowo

Ponad ,00 TON rocznie!!!

Ponad ,00 TON rocznie!!! Ponad 10 000 000,00 TON rocznie!!! Statystyczny Polak produkuje rocznie 283 kg odpadów komunalnych. Średnia ilość odpadów komunalnych na jednego mieszkańca UE wyniosła 481 kg. Circular Economy Recykling

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ODZYSKU. jako narzędzie zarządzania środowiskowego TEMAT NUMERU ZARZĄDZANIE

LOGISTYKA ODZYSKU. jako narzędzie zarządzania środowiskowego TEMAT NUMERU ZARZĄDZANIE Tekst: Katarzyna Michniewska Doktorantka SGH doradztwo@mmconsulting.waw.pl LOGISTYKA ODZYSKU jako narzędzie zarządzania środowiskowego W teorii zarządzania, począwszy od linii produkcyjnych Henry ego Forda,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami

KONFERENCJA. Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami KONFERENCJA Dotycząca zmian w gospodarowaniu odpadami Małgorzata Szymańska - główny specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku Przepisy prawne Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WCHODNIOEUROPEJSKA w Przemyślu KIERUNEK KSZTAŁCENIA INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI studia pierwszego stopnia 4 letnie inżynierskie ( stacjonarne profil praktyczny ) Inżynieria

Bardziej szczegółowo