Kaucje na opakowania po środkach niebezpiecznych - teoria i praktyka Ŝycia gospodarczego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kaucje na opakowania po środkach niebezpiecznych - teoria i praktyka Ŝycia gospodarczego"

Transkrypt

1 Kaucje na opakowania po środkach niebezpiecznych - teoria i praktyka Ŝycia gospodarczego Włodzimierz URBANIAK Wydział Chemii UAM, Poznań Wydział Technologii i InŜynierii Chemicznej UTP, Bydgoszcz

2 Środki niebezpieczne Środki niebezpieczne mogą występować w róŝnorodnych grupach wyrobów, np. takich jak: środki ochrony roślin, środki biobójcze, chemia budowlana, chemia gospodarcza, wyroby chemiczne, środki lecznicze i diagnostyczne, odczynniki, itp. 2

3 Postępowanie z opakowaniami Wprowadzający środki niebezpieczne są odpowiedzialni za opakowania po tych środkach. Wg ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych obowiązek dotyczy: wszystkich opakowań wprowadzonych do obrotu mających bezpośredni kontakt ze środkiem niebezpiecznym, wszystkie wyjątki od tej zasady określa ustawa. 3

4 Istotne cechy systemu Systemem objęte są wszystkie opakowania środków niebezpiecznych, takŝe te wielokrotnego uŝytku, które po wykorzystaniu nie stają się odpadem. Opakowania takie nie podlegają regulacjom ustawy o odpadach. Jednak w zakresie kaucji postępowanie z nimi w niczym nie róŝni się od postępowania z opakowaniami jednorazowymi. W obrocie powinny być traktowane tak jak materiał niebezpieczny, dopiero po uznaniu takiego opakowania za odpad, dalsze postępowanie z nimi reguluje ustawa o odpadach. 4

5 Istotne cechy systemu Ustawodawcy zaleŝało na wyselekcjonowaniu ze strumienia odpadów konkretnych opakowań, a nie jak w przypadku ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców... jakichkolwiek opakowań z danej grupy materiałowej. Opakowania środków niebezpiecznych zostały wyłączone z realizacji ustawowych poziomów odzysku i recyklingu. Nie powinny być przetwarzane z pozostałymi odpadami opakowaniowymi, aby nie zanieczyszczać produktów recyklingu opakowań. 5

6 Środki niebezpieczne Substancje i preparaty chemiczne podlegają klasyfikacji pod względem stwarzanych przez nie zagroŝeń dla zdrowia ludzi lub dla środowiska. KaŜda substancja wprowadzana do obrotu charakteryzowana jest pod względem stwarzanych zagroŝeń za pomocą odpowiednich znaków, symboli zagroŝenia oraz tzw. zwrotów R. Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 roku, nr 11, poz. 84 z późn. zm.) wyodrębnia 15 kategorii substancji niebezpiecznych. Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. z 2001 roku, nr 63, poz. 638 z późn. zm.) zajmuje się tylko częścią z nich, określoną jako środki niebezpieczne. 6

7 Środki niebezpieczne Środki niebezpieczne w rozumieniu ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych to substancje i preparaty zakwalifikowane do: bardzo toksycznych i toksycznych, rakotwórczych kategorii 1 lub 2, mutagennych kategorii 1 lub 2, działających szkodliwie na rozrodczość 1 lub 2, niebezpiecznych dla środowiska z przypisanym symbolem N, oraz środki ochrony roślin zaklasyfikowane wg przepisów o ochronie roślin jako: bardzo toksyczne, toksyczne, dla ludzi, pszczół lub organizmów wodnych. 7

8 Oznakowanie środków niebezpiecznych Opakowaniaśrodków niebezpiecznych moŝna ustalić na podstawie zwrotów R wskazujących rodzaj zagroŝenia jakie stwarza zawartość oraz znaków i symboli ostrzegawczych. Obowiązkom podlegają opakowania, na których umieszczono jeden z trzech znaków ostrzegawczych wskazanych poniŝej: oraz symbol T+ oraz symbol T oraz symbol N Znaki i symbole oznaczające środki niebezpieczne 8

9 Oznakowanie środków niebezpiecznych W zasadzie wystarczy jeśli na opakowaniu wystąpi symbol T+, T, N i odpowiedni znak ostrzegawczy. Te oznaczenia są decydujące. Zwroty R są kryterium dodatkowym. Zgodnie z rozporządzeniem z 2 września 2003 w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. 171 poz. 1666), substancje których opakowania objęto kaucją, tzn. klasyfikowane jako bardzo toksyczne, toksyczne, rakotwórcze kat. 1 i 2, mutagenne kat. 1 i 2, działające szkodliwie na rozrodczość kat. 1 i 2 i szkodliwe dla środowiska mają przypisane, przedstawione poniŝej, zwroty R. 9

10 Oznakowanie środków niebezpiecznych Substancje bardzo toksyczne: symbol T+ oraz jedno z oznaczeń: R26, R27, R28, R39 lub oznaczenia łączone R39/26, R39/27, R39/28, R39/26/27, R39/26/28, R39/27/28 i R39/26/27/28. Substancje toksyczne: symbol T oraz jedno z oznaczeń: R23, R24, R25 i R39, lub oznaczenia łączone R39/23, R39/24, R39/25, R39/23/24, R39/23/25, R39/24/25, R39/23/24/25, R48 lub oznaczenia łączone R48/23, R48/24, R48/25, R48/23/24, R48/23/25, R48/24/25, R48/23/24/25. Substancje rakotwórcze: symbol T i jedno z oznaczeń R45, R49 dla kategorii 1 i 2 10

11 Oznakowanie środków niebezpiecznych Substancje mutagenne: symbol T i oznaczenie R46 dla kategorii 1 i 2 Działające szkodliwie na rozrodczość: symbol T oraz zwroty R60,R 61 Substancje niebezpieczne dla środowiska: wodnego-symbol N i oznaczenie R50, R51, R52, R53, dla innych elementów biosfery symbol N i oznaczenia R54, R55, R56, R57, R58, R59 lub oznaczenia łączone R50/53, R51/53, R52/53. Znaki i symbole zagroŝenia dla poszczególnych substancji występujących w obrocie zostały zestawione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. nr 201, poz. 1674). 11

12 Obowiązki uczestników łańcucha logistycznego opakowań po środkach niebezpiecznych Najwięcej obowiązków ustawa nakłada na wprowadzających środki niebezpieczne w opakowaniach, do których naleŝy: ustalanie wysokości kaucji na opakowania jednostkowe tych środków, odbieranie na własny koszt od sprzedawcy opakowań wielokrotnego uŝytku i odpadów opakowaniowych po tych środkach, przyjmowanie od uŝytkowników opakowań wielokrotnego uŝytku i odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych oraz zwrot kaucji, jeśli nie moŝe tego zrobić sprzedawca. 12

13 Obowiązki uczestników łańcucha logistycznego opakowań po środkach niebezpiecznych TakŜe na innych uczestników łańcucha logistycznego nałoŝono szereg obowiązków, które wzajemnie się uzupełniają. Są to: W zakresie zagospodarowania zuŝytych opakowań: UŜytkownik środków niebezpiecznych: zwrot opakowania sprzedawcy, Sprzedawca: przyjęcie opakowania od uŝytkownika i przekazanie producentowi, uzyskanie zezwolenia na zbieranie lub transport odpadów, Wprowadzający środki niebezpieczne: odebranie na własny koszt opakowania od sprzedawcy, przyjęcie opakowania od uŝytkownika, jeśli przekazanie sprzedawcy było niemoŝliwe, uzyskanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów (jeśli tę działalność zamierza prowadzić samodzielnie). 13

14 Obowiązki uczestników łańcucha logistycznego opakowań po środkach niebezpiecznych Obowiązki związane z kaucją: UŜytkownik środków niebezpiecznych: opłacenie kaucji przy zakupie środków niebezpiecznych, którą uŝytkownik odzyskuje po zwróceniu opakowania sprzedawcy lub producentowi (importerowi), Sprzedawca: pobranie kaucji w wysokości ustalonej przez producenta, zwrot kaucji po przyjęciu opakowania od uŝytkownika, Producent lub importer środków niebezpiecznych: ustalenie kaucji w wysokości określonej przepisami, zwrot kaucji uŝytkownikowi, jeśli wykonanie tego przez sprzedawcę jest niemoŝliwe. 14

15 Ustalanie kaucji Wysokość kaucji ustala się na opakowane jednostkowe, tzn. mające bezpośredni kontakt z substancją niebezpieczną. Nie ustala się kaucji na opakowania zbiorcze, np. karton, w którym umieszczono butelki z substancją niebezpieczną. Wysokość kaucji nie moŝe być niŝsza niŝ 10% i nie wyŝsza niŝ 30% ceny substancji zawartej w takim opakowaniu. Nie ustala się, a tym samym nie pobiera kaucji od opakowańśrodków niebezpiecznych wprowadzanych do obrotu w celu prowadzenia: badań naukowych, dydaktyki, diagnostyki laboratoryjnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz oraz z 2005 r. Nr 119, poz. 1015) od

16 Ustalanie kaucji Dla wybranych grup opakowań wysokość kaucji ustalono kwotowo - od 1 zł do 10 zł, na podstawie rozporządzenia z 24 sierpnia 2004 roku (Dz. U. nr 202, poz. 2078) Dotyczy to: odczynników chemicznych stosowanych w diagnostyce medycznej, odczynników chemicznych stosowanych w analizach laboratoryjnych, innych niŝ medyczne, preparatów zawierających powyŝej 0,5% metali szlachetnych, środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi 16

17 Ustalanie kaucji Wg rozporządzenia z 24 sierpnia 2004 roku (Dz. U. nr 202, poz. 2078) podstawowym kryterium dla ustalenia wysokości kaucji jest pojemność opakowania wyraŝona w cm 3 lub zawartość netto wyraŝona w gramach. Jedynie na opakowania odczynników chemicznych stosowanych w diagnostyce medycznej, wysokość kaucji jest niezaleŝna od pojemności i wynosi 2 złote na dowolne opakowanie. 17

18 Ustalanie kaucji Dla opakowań odczynników chemicznych stosowanych w analizach laboratoryjnych, ale innych niŝ medyczne, kaucja wynosi: do cm 3 lub g 2 zł powyŝej do cm 3 lub g 5 zł powyŝej cm 3 lub g 10 zł Dla opakowań preparatów zawierających powyŝej 0,5 % metali szlachetnych: do 150 cm 3 lub g 2 zł powyŝej 150 do cm 3 lub g 5 zł powyŝej cm 3 lub g 10 zł Na opakowania środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi: do 500 cm 3 lub g 1 zł powyŝej 500 do cm 3 lub g 2 zł powyŝej do cm 3 lub g 5 zł powyŝej cm 3 lub g 10 zł 18

19 Ustalanie kaucji Propozycje zmian: Zwolnienie z ustalania kaucji opakowań po produktach niebezpiecznych dla środowiska z przypisanym symbolem N, o pojemności nieprzekraczającej 1000 ml albo zawartości netto 1000 g, przeznaczonych do uŝytkowania przez konsumentów. Konsument osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową 19

20 Etap pobierania i zwrotu kaucji, w zaleŝności od kanału dystrybucji Producent lub importer środków niebezpiecznych ma jedynie obowiązek ustalenia wysokości kaucji. Obowiązek pobrania kaucji spoczywa zawsze na sprzedawcy tych środków. Producent/dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia/importer Dystrybucja bezpośrednia Dystrybucja pośrednia Jednostka handlu detalicznego Hurtownia Jednostka handlu detalicznego Hurtownia kaucja kaucja kaucja kaucja Odbiorca końcowy 20

21 Problemy z rozliczaniem kaucji Wprowadzone w kraju rozwiązania prawne dotyczące opakowań środków niebezpiecznych sprawiają liczne problemy, trudne do rozwiązania przez indywidualne podmioty gospodarcze. Kaucje Pomimo formalnego zwolnienia z obowiązku ustalenia wysokości kaucji, często musi być ustalana, gdyŝ nie jest znany ostateczny odbiorca. Problem księgowania kaucji. Jak długo przedsiębiorca ma przetrzymywać kaucję? W jaki sposób przypisać kaucję do odpowiedniego opakowania? Nadzór nad przestrzeganiem przepisów Inspekcja Handlowa 21

22 Propozycje zmian Zwrot pobranej kaucji przez sprzedawcę następuje po zwrocie przez uŝytkownika opakowania w terminie nie dłuŝszym niŝ 180 dni po upływie terminu przydatności do uŝycia. Zwrot kaucji następuje równieŝ gdy opakowanie zawiera niezuŝyty środek niebezpieczny Kto nie zwraca opakowań po środkach niebezpiecznych w terminie 180 dni po upływie przydatności do uŝycia tych środków - podlega karze grzywny 22

23 Problemy techniczne Zgodnie z katalogiem odpadów, opakowania objęte kaucją z zasady klasyfikuje się jako odpady niebezpieczne ( *). W rzeczywistości nie zawsze są odpadami niebezpiecznymi, ale o tym moŝe zadecydować ocena wykonana zgodnie z przepisami. Przepisy dotyczące postępowania z odpadami niebezpiecznymi są bardzo restrykcyjne. Opakowania wielokrotnego uŝytku nie podlegają przepisom o odpadach. Dopiero po utracie moŝliwości ponownego wykorzystania stają się odpadem. 23

24 Problemy techniczne Koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych ponosi wprowadzający. Indywidualna organizacja systemu zbierania i unieszkodliwiania przez poszczególnych wprowadzających jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona. Wprowadzający moŝe zlecić wykonanie poszczególnych zadań innym podmiotom. Usługi proponowane przez niektóre firmy odbierające odpady ograniczone są do jednego regionu lub wybranego asortymentu opakowań, co nie pozwala na obsługę detalicznej sieci sprzedaŝy w całym kraju. 24

25 MoŜliwości wywiązania się z obowiązków Samodzielne podjęcie realizacji obowiązków nałoŝonych ustawą. Stworzenie wyspecjalizowanego, kompleksowego systemu zagospodarowania opakowań po środkach niebezpiecznych obejmującego teren kraju. Kto nie odbiera nie ustala wysokości kaucji lub na własny koszt nie odbiera opakowań po środkach niebezpiecznych- podlega karze grzywny (karze pienięŝnej od do zł) 25

26 Dobrowolne porozumienie W art. 10a ustawy o opakowaniach wprowadzono moŝliwość zawierania porozumień dobrowolnych, zgodnie z dyrektywą 2004/12/WE. Wprowadzający środki niebezpieczne mogą zawrzeć z Ministrem Środowiska porozumienie w zakresie utworzenia ogólnopolskiego systemu zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych. Wymagania w stosunku do takiego porozumienia określa ustawa. 26

27 Dobrowolne porozumienie Art. 10a. 1. Minister właściwy do spraw środowiska moŝe zawrzeć porozumienie z producentami, importerami i dokonującymi wewnątrzwspólnotowego nabycia środków niebezpiecznych, o których mowa w art. 10 ust. 1, w zakresie utworzenia i utrzymania ogólnopolskiego systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych. 27

28 Dobrowolne porozumienie 2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, powinno: 1) umoŝliwiać dostęp do systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych producentom, importerom i dokonującym wewnątrzwspólnotowego nabycia środków niebezpiecznych, o których mowa w art. 10 ust. 1, 2) obejmować obszar całego kraju, 3) określać cele i termin ich realizacji, 4) określać sposób sprawowania kontroli nad producentami, importerami i dokonującymi wewnątrzwspólnotowego nabycia środków niebezpiecznych, 5) określać przypadki, w jakich porozumienie ulega rozwiązaniu. 28

29 Dobrowolne porozumienie 3. Minister właściwy do spraw środowiska porozumienie, o którym mowa w ust. 1, ogłasza w najbliŝszym wydawanym Dzienniku Urzędowym Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska od dnia zawarcia porozumienia. 4. W czasie obowiązywania porozumienia dotyczącego utworzenia i utrzymania ogólnopolskiego systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych nie stosuje się przepisów o kaucji dla danego rodzaju środków niebezpiecznych, dla którego zawarto porozumienie. 29

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1)

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638, 2003 r. Nr 7, poz.

Bardziej szczegółowo

GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY

GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZBIERANIE I RECYKLING ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, PROBLEMY PRAKTYCZNE I PROJEKTOWANE ZMIANY Spis treści I. Realizacja przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach

Bardziej szczegółowo

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Polski akt Ustawa o produktach biobójczych 98/8/WE o produktach biobójczych z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/50 USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 888. 1), 2) o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 13 września 2002 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. z 2007 r. Nr 39, poz. 252. o produktach biobójczych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1)

Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA. z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2001 Nr 11 poz. 84 USTAWA z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222, z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lutego 2015 r. Poz. 242 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o produktach biobójczych Opracowano na podstawie Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1491, z 2010 r. Nr 225, poz. 1464. Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.07.39.251; zm. Dz.U.2007.88.587; zm. Dz.U.2005.175.1462; zm. Dz.U.2008.199.1227; zm. Dz.U.2008.223.1464; zm. Dz.U.2009.18.97; zm. Dz.U.2009.79.666; zm.dz.u.2010.28.145 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r.

USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 1) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon INFORMACJA Z KONTROLI PRAWID OWOŒCI WPROWADZANIA DO OBROTU I OZNAKOWANIA P YNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB SAMOCHODOWYCH, AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH, OPON ORAZ CZÊŒCI I PRZEDMIOTÓW WYPOSA ENIA PODLEGAJ CYCH

Bardziej szczegółowo

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.:

publikacja przygotowana w ramach realizacji projektu pn.: Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w Polsce i innych krajach europejskich oraz wybrane technologie przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz.

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 130 poz. 1188) (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. zmiany: 2009-03-07 Dz.U.2009.18.97 art. 46 2009-09-01 Dz.U.2008.180.1109 art. 28 2009-10-31 Dz.U.2009.168.1323 art. 215 2010-04-10 Dz.U.2010.47.278 art. 41 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003 r. (1) (2) Prawo

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Adres: 18-400 ŁomŜa ul. Zjazd 23 Tytuł: Budowa dwóch wiat garaŝowych i wiaty

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Projekt z dnia 19 lipca 2012 r. USTAWA z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki dostarczania energii elektrycznej i ciepła, przyłączania do sieci, sprzedaŝy energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW POWIAT WSCHOWSKI PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA POWIATU WSCHOWSKIEGO NA LATA 2011-2032 Wschowa, lipiec 2011 r. PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA POWIATU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMIANY POKRYCIA DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W m. TURZE GMINA POŚWIĘTNE Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45453000-7 Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1.

Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA. z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2005 Nr 25 poz. 202 USTAWA z dnia 20 stycznia 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1162, z 2014 r. poz. 822, 1322. o recyklingu pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Część ogólna

Uzasadnienie. Część ogólna Uzasadnienie Część ogólna Projektowana ustawa - Prawo energetyczne ma na celu uporządkowanie oraz uproszczenie obwiązujących przepisów, wprowadzenie nowatorskich rozwiązań podyktowanych rozwojem rynku

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe

Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe Zakres opracowania: I. Ogólna specyfikacja techniczna (ST) II. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe Grupa 452 Roboty

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT POMIESZCZEŃ W HALI GARAśOWEJ WRAZ Z PODCIENIEM WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686, 888, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.08.45.271 2009.01.01 zm. Dz.U.08.234.1570 art. 59 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb dopuszczania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo