WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE ORAZ DŁUGOTERMINOWE OBLIGACJE SKARBOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE ORAZ DŁUGOTERMINOWE OBLIGACJE SKARBOWE"

Transkrypt

1 WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE ORAZ DŁUGOTERMINOWE OBLIGACJE SKARBOWE Oświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego wydane w związku z decyzją w sprawie zatwierdzenia Warunków obrotu dla programu kontraktów terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe obligacje skarbowe Komisja Nadzoru Finansowego na podstawie 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie dopuszczania instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym (Dz. U. Nr 205, poz. 1699) oświadcza, że w przedstawionych do zatwierdzenia Warunkach obrotu dla programu kontraktów terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe obligacje skarbowe o których mowa w Uchwale Nr 561/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 maja 2013 r. zmienionej Uchwałą Nr 994/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 sierpnia 2013 r. zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Nadzoru Finansowego nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z obrotem kontraktami opisanymi w niniejszych Warunkach obrotu dla programu kontraktów terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe obligacje skarbowe.

2 DEFINICJE I SKRÓTY: Instrument bazowy dla kontraktów terminowych na krótkoterminowe obligacje skarbowe - obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym oraz obligacje skarbowe zerokuponowe emitowane przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, o wartości emisji nie mniejszej niż 2,5 mld PLN oraz terminie wykupu nie krótszym niż 1,5 roku i nie dłuższym niż 3 lata licząc od dnia wygaśnięcia kontraktu, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3.11; Instrument bazowy dla kontraktów terminowych na średnioterminowe obligacje skarbowe - obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym oraz obligacje skarbowe zerokuponowe emitowane przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, o wartości emisji nie mniejszej niż 2,5 mld PLN oraz terminie wykupu nie krótszym niż 4 lata i nie dłuższym niż 6,5 roku licząc od dnia wygaśnięcia kontraktu, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3.11; Instrument bazowy dla kontraktów terminowych na długoterminowe obligacje skarbowe - obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym oraz obligacje zerokuponowe emitowane przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, o wartości emisji nie mniejszej niż 2,5 mld PLN oraz terminie wykupu nie krótszym niż 7,5 roku i nie dłuższym niż 11,5 roku licząc od dnia wygaśnięcia kontraktu, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3.11; seria kontraktu - kontrakty terminowe odpowiadające określonemu przez Giełdę standardowi charakteryzujące się w szczególności tym samym instrumentem bazowym i tym samym dniem wygaśnięcia; klasa kontraktu - klasa obejmuje wszystkie serie kontraktów terminowych mające ten sam instrument bazowy i odpowiadające temu samemu standardowi; wartość nominalna kontraktu PLN; dzień wygaśnięcia - dzień ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego dla kontraktów danej serii; dzień tożsamy z ostatnim dniem obrotu; kurs kontraktu - przyjęta przez strony transakcji terminowej w dniu zawarcia transakcji, wyrażona w punktach procentowych wartość 100 PLN wartości nominalnej kontraktu terminowego; współczynnik konwersji - służy do określenia ostatecznej ceny rozliczeniowej kontraktu; współczynnik konwersji jest wyznaczany przez KDPW_CCP zgodnie z zasadami opisanymi w pkt niniejszych Warunków Obrotu; pozycja długa - nabycie kontraktu terminowego; pozycja krótka - zbycie (wystawienie) kontraktu terminowego; zamknięcie pozycji - ustanie praw i zobowiązań związanych z nabyciem lub zbyciem (wystawieniem) kontraktu terminowego odpowiednio wskutek zbycia (wystawienia) lub nabycia kontraktu terminowego. Kontrakt zamykający musi być tej samej serii co kontrakt zamykany; -2-

3 pozycja przeciwstawna - pozycją przeciwstawną do pozycji krótkiej jest pozycja długa dotycząca kontraktów tej samej serii; pozycją przeciwstawną do pozycji długiej jest pozycja krótka dotycząca kontraktów tej samej serii; konto podmiotowe - konto ewidencyjne, oznaczone co do kodu instrumentu (prawa) pochodnego, kodu uczestnika, typu własności w KDPW, rodzaju konta, numeru klasyfikacyjnego klienta (NKK) oraz identyfikatora portfela; konto indywidualne - zbiór kont podmiotowych oznaczonych tym samym numerem klasyfikacyjnym klienta (NKK); portfel - zajęte pozycje w instrumentach pochodnych zarejestrowanych na kontach podmiotowych, w zakresie których status uczestnika rozliczającego posiada ten sam uczestnik w tym samym rodzaju działalności, oznaczone tym samym numerem klasyfikacyjnym klienta (NKK) i tym samym kodem portfela; kwota rozliczenia kwota, którą inwestor jest zobowiązany wnieść lub, którą ma prawo otrzymać, w wyniku bieżących rozrachunków rynkowych lub ostatecznego rozliczenia kontraktu. Skróty użyte w tekście: KNF - Komisja Nadzoru Finansowego. Giełda - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. KDPW_CCP - KDPW_CCP S.A. rynek TBSP rynek Treasury BondSpot Poland prowadzony przez BondSpot S.A. Warunki Obrotu - niniejsze Warunki obrotu dla programu kontraktów terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe Ustawa o obrocie - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 211 poz z późn. zm.) Ustawa o ofercie - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz z późn. zm.) Rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie dopuszczania instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym (Dz. U z 2005 r. Nr 205, poz.1699) Regulamin Giełdy - Regulamin Giełdy uchwalony Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 roku z późn. zm. (aktualny tekst Regulaminu Giełdy znajduje się na stronie internetowej Giełdy SZOG Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP uchwalone Uchwałą Nr 1038/2012 Zarządu Giełdy z dnia 17 października 2012 roku z późn. zm. (aktualny tekst SZOG znajduje się na stronie internetowej Giełdy -3-

4 1. WSTĘP Niniejsze "Warunki Obrotu" dotyczą programu kontraktów terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe. Kontrakty terminowe na obligacje są prawami majątkowymi, których cena rynkowa zależy od ceny odpowiednich obligacji skarbowych. W związku z tym, stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 2) lit. c) Ustawy o obrocie, kontrakty terminowe objęte niniejszymi Warunkami Obrotu są instrumentami finansowymi niebędącymi papierami wartościowymi. W rozumieniu 58 Regulaminu Giełdy kontraktem terminowym jest umowa zawarta na giełdzie pomiędzy sprzedającym prawo na termin a kupującym to prawo na termin, na warunkach określonych przez Giełdę w standardzie instrumentów pochodnych, w której strony ustalają wartość instrumentu bazowego, po której nastąpi wykonanie umowy. Wykonanie umowy następuje przez świadczenie pieniężne, chyba, że standard instrumentu pochodnego stanowi inaczej. Kontrakty terminowe notowane są w seriach o terminach wykonania przypadających w 3 najbliższych miesiącach z marcowego cyklu kwartalnego, obejmującego miesiące marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień. Rozrachunki, polegające na ustaleniu zobowiązań i należności inwestorów posiadających otwarte pozycje na rynku instrumentów pochodnych oraz wyliczenia kwot rozliczenia, dokonywane są codziennie. Podstawą dla dokonania bieżących rozrachunków są dzienne ceny rozliczeniowe. W ostatnim dniu obrotu podstawą dla dokonania rozrachunku i rozliczenia jest ostateczna cena rozliczeniowa. Szczegółowe zasady zabezpieczania roszczeń wynikających z kontraktów terminowych objętych niniejszymi Warunkami Obrotu, ustalania depozytów zabezpieczających oraz zasady rozliczania tych kontraktów terminowych zawarte są w Rozdziale 4 niniejszych Warunków Obrotu ( Załącznik Zabezpieczenie płynności rozliczeń ). Z wnioskiem o zatwierdzenie niniejszych Warunków Obrotu dla programu kontraktów terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe występuje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, Warszawa. Termin rozpoczęcia obrotu pierwszymi seriami kontraktów terminowych objętych niniejszymi Warunkami Obrotu zostanie określony w uchwale Zarządu Giełdy, przy czym termin ten nie może przypadać wcześniej niż na 7 dni i nie później niż 30 dni licząc od dnia opublikowania tej uchwały, a także nie później niż w dniu 31 grudnia 2014 r. Terminy rozpoczęcia obrotu pierwszymi seriami kontraktów terminowych pozostałych klas kontraktów objętych niniejszym programem będą określane w uchwałach Zarządu Giełdy, przy czym każdorazowo termin rozpoczęcia obrotu nie -4-

5 może przypadać wcześniej niż na 7 dni i nie później niż 30 dni licząc od dnia opublikowania stosownej uchwały. Obrót seriami kontraktów terminowych z nowym dniem wygaśnięcia w danej klasie rozpoczyna się w pierwszym dniu sesyjnym po dniu wygaśnięcia serii poprzedniej. Dniem zakończenia obrotu daną serią kontraktów terminowych jest dzień sesyjny przypadający na trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia danej serii. Szczegółowe zasady ustalania terminów rozpoczęcia i zakończenia obrotu kontraktami terminowymi objętych niniejszymi Warunkami Obrotu zostały opisane w Rozdziale 3 Dane o warunkach obrotu. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z obrotem kontraktami terminowymi objętymi niniejszymi Warunkami Obrotu. Jednocześnie potencjalni nabywcy oraz wystawcy tych kontraktów terminowych powinni zwrócić szczególną uwagę na czynniki ryzyka związane z inwestycją w kontrakty terminowe objęte niniejszymi Warunkami Obrotu, które zostały opisane w pkt 3.1 Rozdziału 3 niniejszych Warunków Obrotu. Niniejsze Warunki Obrotu zostały sporządzone dnia 31 maja 2013 r. i zaktualizowane na dzień 2 października 2013 r. Termin ważności niniejszych Warunków Obrotu upływa z dniem wygaśnięcia ostatniej serii kontraktów terminowych. Oświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego wydane w związku z decyzją w sprawie zatwierdzenia Warunków obrotu dla programu kontraktów terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe obligacje skarbowe Komisja Nadzoru Finansowego na podstawie 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie dopuszczania instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi do obrotu na rynku regulowanym (Dz. U. Nr 205, poz. 1699) oświadcza, że w przedstawionych do zatwierdzenia Warunkach obrotu dla programu kontraktów terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe obligacje skarbowe o których mowa w Uchwale Nr 561/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 maja 2013 r. zmienionej Uchwałą Nr 994/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 sierpnia 2013 r. zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Nadzoru Finansowego nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z obrotem kontraktami opisanymi w niniejszych Warunkach obrotu dla programu kontraktów terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe obligacje skarbowe. Niniejsze Warunki Obrotu zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem obrotu pierwszą serią kontraktów terminowych objętych tymi Warunkami Obrotu, na stronie internetowej Giełdy (http://www.gpw.pl). -5-

6 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 SPIS TREŚCI OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W WARUNKACH OBROTU Dane podmiotu występującego z wnioskiem o zatwierdzenie warunków obrotu dla programu kontraktów terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe oraz sporządzającego rozdziały 1 3 niniejszych Warunków Obrotu Osoby działające w imieniu Giełdy Oświadczenie osób działających w imieniu podmiotu występującego z wnioskiem i sporządzającego rozdziały 1-3 Warunków Obrotu Dane podmiotu sporządzającego rozdział 4 Warunków Obrotu ( Załącznik Zabezpieczanie płynności rozliczeń ) Osoby działające w imieniu KDPW_CCP Oświadczenia osób działających w imieniu KDPW_CCP DANE O WARUNKACH OBROTU Opis czynników ryzyka dla nabywców i wystawców kontraktów terminowych Ryzyko płynności Ryzyko rynkowe Ryzyko makroekonomiczne Warunki jakie powinni spełniać inwestorzy wystawcy i nabywcy kontraktów terminowych Rachunki, na których rejestrowane są kontrakty terminowe Opłaty Szczegółowe określenie uprawnień i obowiązków wynikających z kontraktów terminowych Sposób ustalenia terminów rozpoczęcia i zakończenia obrotu kontraktami terminowymi Termin wygasania kontraktów terminowych Terminy wykonania kontraktów terminowych Sposób ustalenia dziennego kursu rozliczeniowego kontraktów terminowych Sposób wyznaczania ostatecznego kursu rozliczeniowego Podstawowe zasady obrotu kontraktami terminowymi Giełdowy obrót kontraktami terminowymi Dopuszczenie do obrotu giełdowego Wprowadzenie kontraktów terminowych do obrotu giełdowego Szczegółowe zasady notowania kontraktów terminowych Zmiana Regulaminu Giełdy lub innych przepisów giełdowych mających zastosowanie do obrotu kontraktami terminowymi Strony transakcji na giełdzie Standard kontraktów terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe Instrument bazowy Instrument bazowy Kontrakty terminowe na krótkoterminowe obligacje skarbowe Kontrakty terminowe na średnioterminowe obligacje skarbowe Kontrakty terminowe na długoterminowe obligacje skarbowe Koszyk Ostateczne rozliczenie Podatki Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Zmiana w Warunkach Obrotu

7 4. ZAŁĄCZNIK - ZABEZPIECZANIE PŁYNNOŚCI ROZLICZEŃ Rozliczanie transakcji terminowych Zabezpieczanie płynności rozliczeń kontraktów terminowych - Informacje ogólne Szczegółowe zasady rozliczania kontraktów terminowych Wyznaczanie ostatecznej ceny rozliczeniowej kontraktu, współczynnika konwersji oraz koszyka obligacji Szczegółowe zasady zabezpieczania rozliczeń kontraktów terminowych Wstępny depozyt rozliczeniowy Depozyt zabezpieczający w relacji klient - uczestnik Właściwy depozyt zabezpieczający w relacji uczestnik rozliczający KDPW_CCP Limity pozycji Rozliczenia pomiędzy stronami transakcji Szczegółowe zasady ustalania zobowiązań wynikających z otwartej pozycji Zobowiązanie inwestora zajmującego pozycję długą Zobowiązanie inwestora posiadającego pozycję krótką Szczegółowe zasady ustalania zobowiązań stron transakcji terminowej w przypadku zamykania pozycji Zobowiązanie inwestora zamykającego pozycję długą Zobowiązanie inwestora zamykającego pozycję krótką Szczegółowe zasady ustalania zobowiązań stron transakcji terminowej w dniu wygaśnięcia Zobowiązanie inwestora posiadającego pozycję długą Zobowiązanie inwestora posiadającego pozycję krótką Regulowanie zobowiązań i należności w relacji uczestnik rozliczający - KDPW_CCP Fundusz Rozliczeniowy Utrata płynności Uczestnika Rozliczającego

8 2. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W WARUNKACH OBROTU 2.1 Dane podmiotu występującego z wnioskiem o zatwierdzenie warunków obrotu dla programu kontraktów terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe oraz sporządzającego Rozdziały 1 3 niniejszych Warunków Obrotu Firma Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres Warszawa ul. Książęca 4 Telefon (0 22) Telefax (0-22) Adres Adres strony internetowej: 2.2 Osoby działające w imieniu Giełdy 1. Adam Maciejewski - Prezes Zarządu. 2. Mirosław Szczepański - Członek Zarządu. 2.3 Oświadczenie osób działających w imieniu podmiotu występującego z wnioskiem i sporządzającego Rozdziały 1-3 Warunków Obrotu Działając w imieniu Giełdy, podmiotu występującego z wnioskiem o zatwierdzenie Warunków obrotu dla programu kontraktów terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe, niżej podpisani członkowie Zarządu Giełdy oświadczamy, że informacje zawarte w niniejszych Warunkach Obrotu są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie jest wymagane przepisami prawa. Jednocześnie działając w imieniu Giełdy, podmiotu sporządzającego niniejsze Warunki Obrotu, oświadczamy, iż informacje zawarte w sporządzanych przez Giełdę Rozdziałach 1-3 tych Warunków Obrotu są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie jest wymagane przepisami prawa. Adam Maciejewski Mirosław Szczepański Prezes Zarządu Członek Zarządu -8-

9 2.4 Dane podmiotu sporządzającego Rozdział 4 Warunków Obrotu ( Załącznik Zabezpieczanie płynności rozliczeń ) Firma KDPW_CCP Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres Warszawa, ul. Książęca 4 Telefon (022) Telefax (022) Adres Adres strony internetowej: 2.5 Osoby działające w imieniu KDPW_CCP 1. dr Iwona Sroka - Prezes Zarządu KDPW_CCP S.A.. 2. Michał Stępniewski - Członek Zarządu KDPW_CCP S.A Oświadczenia osób działających w imieniu KDPW_CCP Działając w imieniu KDPW_CCP podpisani niżej członkowie Zarządu oświadczamy, że informacje zawarte w Rozdziale 4 Warunków Obrotu ( Załącznik Zabezpieczanie płynności rozliczeń ) są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie jest wymagane przepisami prawa. dr Iwona Sroka Michał Stępniewski Prezes Zarządu KDPW_CCP S.A. Członek Zarządu KDPW_CCP S.A. -9-

10 3. DANE O WARUNKACH OBROTU 3.1 Opis czynników ryzyka dla nabywców i wystawców kontraktów terminowych Ryzyko płynności W pierwszym okresie obrotu kontraktami terminowymi nie można liczyć na wysoką aktywność i zaangażowanie uczestników rynku. Mogą więc wystąpić sytuacje gdy zawarcie większej transakcji będzie niemożliwe lub będzie pociągało za sobą istotną zmianę kursu kontraktu terminowego. Płynność obrotu będzie zależeć również od aktywności animatorów rynku Ryzyko rynkowe Ryzyko rynkowe jest związane ze zmianami kursów kontraktów terminowych. Kurs kontraktu terminowego zależy głównie od ceny instrumentu bazowego. Ryzyko rynkowe jest potęgowane przez efekt dźwigni finansowej, wynikający z faktu, że wartość początkowej inwestycji jest niska w porównaniu z wartością kontraktu. Dlatego też relatywnie małe wahania kursów na rynku kasowym mogą mieć odpowiednio większy wpływ na wielkość funduszy zaangażowanych w postaci depozytu zabezpieczającego. W przypadku spadku środków w depozycie zabezpieczającym poniżej określonego minimalnego poziomu, inwestor posiadający otwarte pozycje zostaje wezwany do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Gdy dopłata nie zostanie uiszczona w określonym czasie, pozycje danego inwestora będą zamykane. Zamknięcie pozycji po kursie niższym od kursu otwarcia pozycji długiej oraz zamknięcie pozycji po kursie wyższym od kursu otwarcia pozycji krótkiej oznacza stratę na transakcji. Strata ta przewyższa wielkość początkowej inwestycji, jeśli odpowiednia różnica między wartością otwarcia i zamknięcia pozycji jest wyższa niż wartość wniesionego depozytu zabezpieczającego Ryzyko makroekonomiczne Kształtowanie się poziomu stóp procentowych i cen obligacji związane jest bezpośrednio z czynnikami makroekonomicznymi, na które wpływ ma obok polityki pieniężnej Polski także polityka budżetowa państwa, oddziałująca na ceny obligacji skarbowych poprzez kształtowanie podaży papierów skarbowych oraz polityka makroekonomiczna innych krajów. Zmiany w gospodarce globalnej mogą mieć zatem przełożenie na kształtowanie się poziomu stóp procentowych i cen obligacji w Polsce. 3.2 Warunki jakie powinni spełniać inwestorzy wystawcy i nabywcy kontraktów terminowych Wystawcami i nabywcami kontraktów terminowych objętych niniejszymi Warunkami Obrotu mogą być inwestorzy będący rezydentami i nierezydentami w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 826). Inwestorzy ci muszą posiadać rachunki, na których rejestrowane są kontrakty terminowe. -10-

11 Rachunki, na których rejestrowane są kontrakty terminowe Instrumenty finansowe nie będące papierami wartościowymi, w tym kontrakty terminowe objęte niniejszymi Warunkami Obrotu, są zapisywane na rachunkach derywatów. Tryb i warunki otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków derywatów oraz warunki świadczenia usług polegających na wykonywaniu zleceń, których przedmiotem są derywaty, określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1078), a także postanowienia właściwych regulaminów wydawanych przez firmy inwestycyjne i banki na podstawie przepisów powyższego rozporządzenia Opłaty Podmioty prowadzące działalność maklerską pobierają od inwestorów, dla których prowadzą rachunki, na których rejestrowane są kontrakty terminowe prowizje z tytułu zawartych transakcji zgodnie z tabelą prowizji, która stanowi integralną część regulaminu prowadzenia tego rachunku. 3.3 Szczegółowe określenie uprawnień i obowiązków wynikających z kontraktów terminowych Stosownie do przepisów Regulaminu Giełdy przez kontrakt terminowy objęty niniejszymi Warunkami Obrotu rozumie się umowę zawartą na Giełdzie pomiędzy sprzedającym prawo na termin a kupującym to prawo na termin, na warunkach określonych w Standardzie programu kontraktów terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe (określonym Uchwałą Nr 561/2013 Zarządu Giełdy z dnia 28 maja 2013 r., z późniejszymi zmianami), w której strony ustalają wartość instrumentu bazowego, po której nastąpi wykonanie umowy, przy czym strony zobowiązują się wzajemnie do wykonania umowy, które następuje wyłącznie poprzez rozliczenie pieniężne. Kontrakty terminowe mogą być przedmiotem transakcji giełdowych, zawieranych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę, zgodnie z Regulaminem Giełdy i innymi przepisami obowiązującymi na tym rynku. Rozrachunki, polegające na ustaleniu zobowiązań i należności inwestorów posiadających otwarte pozycje danymi kontraktami terminowymi oraz wyliczeniu kwot rozliczenia, dokonywane są codziennie. Podstawą dla dokonania bieżących rozrachunków są dzienne ceny rozliczeniowe. W ostatnim dniu obrotu podstawą dla dokonania rozrachunku i rozliczenia jest ostateczna cena rozliczeniowa. Ceny rozliczeniowe wyrażone są w PLN. Szczegółowe zasady zabezpieczania roszczeń wynikających z kontraktów terminowych oraz zasady rozliczania kontraktów w chwili ich wykonania zawarte są w Rozdziale 4 niniejszych Warunków Obrotu ("Załącznik - Zabezpieczenie płynności rozliczeń"). -11-

12 Inwestujący w kontrakty terminowe powinny zwrócić szczególną uwagę na pkt niniejszych Warunków Obrotu ( Załącznik - Zabezpieczenie płynności rozliczeń"), w których opisano zobowiązania inwestora w stosunku do uczestnika rozliczającego oraz zasady powstania należności na rzecz stron transakcji. 3.4 Sposób ustalenia terminów rozpoczęcia i zakończenia obrotu kontraktami terminowymi Termin rozpoczęcia obrotu pierwszymi seriami kontraktów terminowych objętych niniejszymi Warunkami Obrotu zostanie określony w uchwale Zarządu Giełdy, przy czym termin ten nie może przypadać wcześniej niż na 7 dni i nie później niż 30 dni licząc od dnia opublikowania tej uchwały, a także nie później niż w dniu 31 grudnia 2014 r. Terminy rozpoczęcia obrotu pierwszymi seriami kontraktów terminowych pozostałych klas kontraktów objętych niniejszym programem będą określane w uchwałach Zarządu Giełdy, przy czym każdorazowo termin rozpoczęcia obrotu nie może przypadać wcześniej niż na 7 dni i nie później niż 30 dni licząc od dnia opublikowania stosownej uchwały. Obrót kontraktami terminowymi następnych serii rozpoczyna się w następnym dniu sesyjnym po dniu wygaśnięcia serii poprzednich. Dniem zakończenia obrotu daną serią kontraktów terminowych jest dzień sesyjny przypadający w trzeci piątek miesiąca wykonania serii. Jeśli w tym dniu nie odbywa się sesja, wówczas jest to ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wykonania. Giełda może określić inny ostatni dzień obrotu, podając informację o tym do publicznej wiadomości co najmniej na 4 tygodnie wcześniej. Określenie innego ostatniego dnia obrotu może nastąpić w szczególności w przypadku podjęcia przez Zarząd Giełdy decyzji o rezygnacji z dalszego notowania kontraktów terminowych danej klasy z uwagi na okoliczności o charakterze biznesowym, czy też z uwagi na okoliczności niezależne od Giełdy a dotyczące na przykład statusu prawnego lub konstrukcji instrumentu bazowego. Decyzja ta może być podyktowana również potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa obrotu giełdowego. W przypadku podjęcia przez Giełdę decyzji o zaprzestaniu wprowadzania kolejnych serii kontraktów terminowych na określony instrument bazowy Giełda przekaże taką informację do publicznej wiadomości oraz powiadomi KNF najpóźniej na 3 tygodnie przed planowaną datą wprowadzenia kolejnych serii wynikającą ze standardu. 3.5 Termin wygasania kontraktów terminowych Terminem wygaśnięcia poszczególnych serii kontraktów terminowych jest dzień ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego. Zgodnie ze standardem kontraktów terminowych objętych niniejszymi Warunkami Obrotu dzień ten przypada w trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia danej serii. Jeżeli w tym dniu zgodnie z kalendarzem giełdy nie odbywa się sesja, dniem wygaśnięcia jest ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wygaśnięcia. Notowanie serii kontraktów w dniu ich wygaśnięcia kończy się o godzinie 16:30. Giełda może określić inny ostatni -12-

13 dzień obrotu, podając informację o tym do publicznej wiadomości co najmniej na 4 tygodnie wcześniej. Określenie innego ostatniego dnia obrotu może nastąpić w szczególności w przypadku podjęcia przez Zarząd Giełdy decyzji o rezygnacji z dalszego notowania kontraktów terminowych danej klasy z uwagi na okoliczności o charakterze biznesowym, czy też z uwagi na okoliczności niezależne od Giełdy a dotyczące na przykład statusu prawnego lub konstrukcji instrumentu bazowego. Decyzja ta może być podyktowana również potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa obrotu giełdowego. 3.6 Terminy wykonania kontraktów terminowych Terminem wykonania kontraktu terminowego danej serii jest ostatni dzień obrotu tą serią kontraktów. Jest to dzień tożsamy z dniem wygaśnięcia kontraktu, czyli z dniem ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego. 3.7 Sposób ustalenia dziennego kursu rozliczeniowego kontraktów terminowych Dzienny kurs rozliczeniowy wyznaczany jest po każdej sesji giełdowej począwszy od dnia, w którym zawarto na sesji pierwszą transakcję kontraktami danej serii, z wyjątkiem dnia wygaśnięcia. Za dzienny kurs rozliczeniowy uznaje się średnią arytmetyczną z dwóch wartości: 1. ważonej wolumenem obrotów średniej arytmetycznej kursów wszystkich transakcji kontraktami terminowymi danej serii zawartych na sesji giełdowej między godziną 16:20 a 16:30 oraz, 2. średniej arytmetycznej wyznaczonej na podstawie najlepszego zlecenia kupna oraz najlepszego zlecenia sprzedaży na sesji giełdowej, gdzie: a. za najlepsze zlecenie kupna uznaje się zlecenie kupna o najwyższym limicie ceny spośród wszystkich zleceń kupna opiewających na co najmniej 100 kontraktów terminowych danej serii, b. za najlepsze zlecenie sprzedaży uznaje się zlecenie sprzedaży o najniższym limicie ceny spośród wszystkich zleceń sprzedaży opiewających na co najmniej 100 kontraktów terminowych danej serii. Kalkulacja średniej, o której mowa w pkt 2, następuje z wykorzystaniem zleceń znajdujących się w arkuszu zleceń o godzinie 16:30 o limitach cen zawierających się w ramach statycznych ograniczeń wahań kursów obowiązujących o godzinie 16:30. Jeżeli w przedziale czasu określonym w pkt 1 nie zawarto żadnych transakcji, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się wartość wyznaczoną zgodnie z pkt 2. Jeżeli nie jest możliwe wyznaczenie wartości wyliczonej zgodnie z pkt 2, a jest możliwe wyznaczenie wartości zgodnie z pkt 1, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się wartość wyznaczoną zgodnie z pkt 1. Jeżeli nie jest możliwe wyznaczenie kursu rozliczeniowego w sposób wskazany powyżej, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się kurs ostatniej transakcji zawartej na tej sesji, a w przypadku jego braku ostatni dzienny kurs rozliczeniowy. Jeżeli dzienny kurs rozliczeniowy wyznaczony według zasad określonych powyżej wykracza poza górne albo dolne statyczne ograniczenie wahań kursów obowiązujące o godzinie 16:30, wówczas za -13-

14 dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się odpowiednio górne albo dolne statyczne ograniczenie wahań kursów obowiązujące o godzinie 16:30. W uzasadnionych przypadkach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu giełdowego, w szczególności w sytuacji, gdy z uwagi na zaistniałe okoliczności określenie dziennego kursu rozliczeniowego na warunkach wskazanych powyżej mogłoby zagrozić płynności rozliczeń kontraktów terminowych Giełda po konsultacji z KDPW_CCP może wyznaczyć dzienny kurs rozliczeniowy inny niż wyznaczony na warunkach określonych powyżej. Do okoliczności tych należy między innymi zaliczyć awarię systemów informatycznych giełdy mogącą mieć wpływ na wiarygodność kalkulacji dziennego kursu rozliczeniowego, a także każde inne zdarzenie, którego zaistnienie może, w ocenie GPW oraz KDPW_CCP, podważać wiarygodność dziennego kursu rozliczeniowego wyznaczonego na warunkach wskazanych powyżej lub prawidłowość wyznaczenia tego kursu. 3.8 Sposób wyznaczania ostatecznego kursu rozliczeniowego Ostateczny kurs rozliczeniowy jest określany w dniu wygaśnięcia danej serii kontraktów terminowych, według następujących zasad: 1. Dla każdej serii obligacji skarbowych z Koszyka, dla których organizowany jest Fixing Skarbowych Papierów Wartościowych na rynku Treasury BondSpot Poland prowadzonym przez BondSpot S.A., wyznacza się wartość określoną poniższym wzorem: P / CF gdzie: P - kurs obligacji wyznaczany w dniu wygaśnięcia kontraktu na drugim Fixingu Skarbowych Papierów Wartościowych na rynku Treasury BondSpot Poland prowadzonym przez BondSpot S.A., a w przypadku gdy taki kurs nie został opublikowany - ostatni kurs tej obligacji wyznaczany na Fixingu Skarbowych Papierów Wartościowych na rynku Treasury BondSpot Poland prowadzonym przez BondSpot S.A., CF - współczynnik konwersji obliczony zgodnie z poniższym wzorem: a) dla obligacji płacących kupon CF (1 r) d y PV AI /100 gdzie: dzień wygaśnięcia kontraktu jest przed/w dniu D dzień wygaśnięcia kontraktu jest po dniu D -14-

15 dzień wygaśnięcia kontraktu jest przed/w dniu D dzień wygaśnięcia kontraktu jest po dniu D b) dla obligacji zerokuponowych CF (1 r) d* n* y* Gdzie: r stopa procentowa służąca do wyznaczenia współczynnika konwersji równa 5% w skali roku, C roczny kupon przypadający na 100 PLN nominału obligacji, y aktualna liczba dni w okresie odsetkowym obligacji, w którym przypada dzień wygaśnięcia kontraktu (zarówno 365 jak i 366 dni), y* liczba dni w roku, w którym następuje wygaśnięcie kontraktu (zarówno 365 jak i 366 dni), d liczba dni pomiędzy dniem wygaśnięcia kontraktu a dniem końca okresu odsetkowego obligacji, w którym przypada dzień wygaśnięcia kontraktu, d* liczba dni pomiędzy dniem wygaśnięcia kontraktu a dniem wykupu obligacji pomniejszona o liczbę dni odpowiadającą liczbie lat n*, PV bieżąca wartość 100 PLN wartości nominału obligacji zdyskontowana stopą r na dzień wypłaty kuponu następującego po dniu wygaśnięcia kontraktu, n liczba lat pozostałych do wykupu obligacji licząc od daty płatności kuponu następującego po dniu wygaśnięcia kontraktu, n* liczba lat pozostałych do wykupu obligacji licząc wstecz od daty wykupu obligacji do dnia wygaśnięcia kontraktu, D dzień ustalenia praw do odsetek w okresie odsetkowym, w którym przypada dzień wygaśnięcia kontraktu. 2. Ostatecznym kursem rozliczeniowym jest najmniejsza z wartości określonych zgodnie z pkt Podstawowe zasady obrotu kontraktami terminowymi Giełdowy obrót kontraktami terminowymi Obrót kontraktami terminowymi odbywa się na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę, zgodnie z Regulaminem Giełdy i innymi przepisami obowiązującymi na tym rynku Dopuszczenie do obrotu giełdowego. 1. O dopuszczeniu kontraktów terminowych do obrotu giełdowego decyduje Zarząd Giełdy. 2. Dopuszczenie kontraktów terminowych do obrotu giełdowego następuje poprzez określenie standardu tych kontraktów terminowych oraz wymaga zatwierdzenia przez KNF warunków obrotu tymi instrumentami i udostępnienia tych warunków przez Giełdę do publicznej wiadomości. -15-

16 3. Kontrakty terminowe określone w niniejszym dokumencie zostały dopuszczone warunkowo do obrotu giełdowego Uchwałą Nr 561/2013 Zarządu Giełdy z dnia 28 maja 2013 r., z późniejszymi zmianami Wprowadzenie kontraktów terminowych do obrotu giełdowego. Wprowadzenia kontraktów terminowych do obrotu giełdowego dokonuje Zarząd Giełdy Szczegółowe zasady notowania kontraktów terminowych. Szczegółowe zasady obrotu giełdowego kontraktami określone są w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego Zmiana Regulaminu Giełdy lub innych przepisów giełdowych mających zastosowanie do obrotu kontraktami terminowymi. 1. Uchwałę w sprawie zmian w Regulaminie Giełdy podejmuje Rada Giełdy. 2. Stosownie do brzmienia art. 29 Ustawy o obrocie dokonywanie zmian w Regulaminie Giełdy wymaga zgody KNF. KNF odmawia udzielenia zgody na dokonanie zmian w Regulaminie Giełdy, jeżeli proponowane zmiany są sprzeczne z przepisami prawa lub mogłyby naruszać bezpieczeństwo obrotu. 3. Zmian w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego dokonuje Zarząd Giełdy. Zmiany te w zakresie warunków obrotu kontraktami terminowymi powinny zostać podana do wiadomości publicznej co najmniej na 2 tygodnie przed ich wejściem w życie Strony transakcji na giełdzie. 1. Stroną transakcji giełdowej może być wyłącznie członek giełdy, a w przypadkach określonych w Regulaminie Giełdy również KDPW_CCP. 2. Ogólne zasady dotyczące członkostwa giełdy uregulowane są w Regulaminie Giełdy Standard programu kontraktów terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe Standard programu kontraktów terminowych na krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe obligacje skarbowe określony Uchwałą Nr 561/2013 Zarządu Giełdy z dnia 28 maja 2013 r., z późniejszymi zmianami. Nazwa skrócona kontraktu Kod kontraktu FXYZkrr gdzie: F rodzaj instrumentu, XYZ kod określający nazwę instrumentu bazowego (określony uchwałą Zarządu Giełdy), k kod określający miesiąc wykonania kontraktu (określony uchwałą Zarządu Giełdy), rr dwie ostatnie cyfry roku wykonania. Nadawany przez KDPW zgodnie ze standardem ISO

17 Instrument bazowy Wartość nominalna kontraktu Jednostka notowania Krok notowania Dla kontraktów terminowych na krótkoterminowe obligacje skarbowe - obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym oraz obligacje skarbowe zerokuponowe emitowane przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, o wartości emisji nie mniejszej niż 2,5 mld PLN oraz terminie wykupu nie krótszym niż 1,5 roku i nie dłuższym niż 3 lata licząc od dnia wygaśnięcia kontraktu. Jeżeli w tak określonym terminie wykupu zapadają mniej niż 3 serie obligacji skarbowych, KDPW_CCP wskazuje dodatkowe serie obligacji o wartości emisji nie mniejszej niż 2,5 mld PLN, których termin wykupu jest najbliższy dacie wygaśnięcia danej serii kontraktów terminowych powiększonej o 2 lata. Dla kontraktów terminowych na średnioterminowe obligacje skarbowe - obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym oraz obligacje skarbowe zerokuponowe emitowane przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, o wartości emisji nie mniejszej niż 2,5 mld PLN oraz terminie wykupu nie krótszym niż 4 lata i nie dłuższym niż 6,5 roku licząc od dnia wygaśnięcia kontraktu. Jeżeli w tak określonym terminie wykupu zapadają mniej niż 3 serie obligacji skarbowych, KDPW_CCP wskazuje dodatkowe serie obligacji o wartości emisji nie mniejszej niż 2,5 mld PLN, których termin wykupu jest najbliższy dacie wygaśnięcia danej serii kontraktów terminowych powiększonej o 5 lat. Dla kontraktów terminowych na długoterminowe obligacje skarbowe - obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym oraz obligacje zerokuponowe emitowane przez Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polskiej, o wartości emisji nie mniejszej niż 2,5 mld PLN oraz terminie wykupu nie krótszym niż 7,5 roku i nie dłuższym niż 11,5 roku licząc od dnia wygaśnięcia kontraktu. Jeżeli w tak określonym terminie wykupu zapadają mniej niż 3 serie obligacji skarbowych, KDPW_CCP wskazuje dodatkowe serie obligacji o wartości emisji nie mniejszej niż 2,5 mld PLN, których termin wykupu jest najbliższy dacie wygaśnięcia danej serii kontraktów terminowych powiększonej o 10 lat. Listę obligacji skarbowych stanowiących instrument bazowy dla danej serii kontraktów terminowych (Koszyk) publikuje KDPW_CCP. Publikacja następuje najpóźniej w dniu sesyjnym poprzedzającym dzień rozpoczęcia obrotu daną serią kontraktów terminowych. KDPW_CCP w porozumieniu z Giełdą ma prawo do niezakwalifikowania danych obligacji do Koszyka pomimo spełniania przez te obligacje kryteriów określonych powyżej PLN W punktach procentowych za 100 PLN wartości nominalnej kontraktów 0,01 punktu procentowego -17-

18 (minimalna zmiana ceny) Wartość kroku notowania Mnożnik Wartość kontraktu Miesiące wykonania Ostatni dzień obrotu Dzień wygaśnięcia Pierwszy dzień obrotu nowej serii Dzienny kurs rozliczeniowy 10 PLN PLN Kurs kontraktu pomnożony przez mnożnik Trzy najbliższe miesiące z cyklu marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień Trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia danej serii. Jeżeli w tym dniu zgodnie z kalendarzem Giełdy nie odbywa się sesja wówczas dniem wygaśnięcia jest ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wygaśnięcia. Notowanie serii kontraktów w dniu ich wygaśnięcia kończy się o godzinie 16:30. Giełda może określić inny ostatni dzień obrotu, podając informację o tym do publicznej wiadomości co najmniej na 4 tygodnie wcześniej. Określenie innego ostatniego dnia obrotu może nastąpić w szczególności w przypadku podjęcia przez Zarząd Giełdy decyzji o rezygnacji z dalszego notowania kontraktów terminowych danej klasy z uwagi na okoliczności o charakterze biznesowym, czy też z uwagi na okoliczności niezależne od Giełdy a dotyczące na przykład statusu prawnego lub konstrukcji instrumentu bazowego. Decyzja ta może być podyktowana również potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa obrotu giełdowego. Dzień ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego kontraktu, dzień tożsamy z ostatnim dniem obrotu daną serią kontraktów. Pierwszy dzień sesyjny po dniu wygaśnięcia poprzedniej serii kontraktów. W przypadku pierwszych serii kontraktów w danej klasie określany jest przez Zarząd Giełdy. Dzienny kurs rozliczeniowy wyznaczany jest po każdej sesji giełdowej począwszy od dnia, w którym zawarto na sesji pierwszą transakcję kontraktami danej serii, z wyjątkiem dnia wygaśnięcia. Za dzienny kurs rozliczeniowy uznaje się średnią arytmetyczną z dwóch wartości: 1. ważonej wolumenem obrotów średniej arytmetycznej kursów wszystkich transakcji kontraktami terminowymi danej serii zawartych na sesji giełdowej między godziną 16:20 a 16:30 oraz, 2. średniej arytmetycznej wyznaczonej na podstawie najlepszego zlecenia kupna oraz najlepszego zlecenia sprzedaży na sesji giełdowej, gdzie: a. za najlepsze zlecenie kupna uznaje się zlecenie kupna o najwyższym limicie ceny spośród wszystkich zleceń kupna opiewających na co najmniej 100 kontraktów terminowych danej serii, b. za najlepsze zlecenie sprzedaży uznaje się zlecenie sprzedaży o najniższym limicie ceny spośród wszystkich zleceń sprzedaży opiewających na co najmniej 100 kontraktów terminowych danej serii. -18-

19 Kalkulacja średniej, o której mowa w pkt 2, następuje z wykorzystaniem zleceń znajdujących się w arkuszu zleceń o godzinie 16:30 o limitach cen zawierających się w ramach statycznych ograniczeń wahań kursów obowiązujących o godzinie 16:30. Dzienna cena rozliczeniowa Ostateczny kurs rozliczeniowy Jeżeli w przedziale czasu określonym w pkt 1 nie zawarto żadnych transakcji, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się wartość wyznaczoną zgodnie z pkt 2. Jeżeli nie jest możliwe wyznaczenie wartości wyliczonej zgodnie z pkt 2, a jest możliwe wyznaczenie wartości zgodnie z pkt 1, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się wartość wyznaczoną zgodnie z pkt 1. Jeżeli nie jest możliwe wyznaczenie kursu rozliczeniowego w sposób wskazany powyżej, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się kurs ostatniej transakcji zawartej na tej sesji, a w przypadku jego braku ostatni dzienny kurs rozliczeniowy. Jeżeli dzienny kurs rozliczeniowy wyznaczony według zasad określonych powyżej wykracza poza górne albo dolne statyczne ograniczenie wahań kursów obowiązujące o godzinie 16:30, wówczas za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się odpowiednio górne albo dolne statyczne ograniczenie wahań kursów obowiązujące o godzinie 16:30. W uzasadnionych przypadkach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu giełdowego, w szczególności w sytuacji, gdy z uwagi na zaistniałe okoliczności określenie dziennego kursu rozliczeniowego na warunkach wskazanych powyżej mogłoby zagrozić płynności rozliczeń kontraktów terminowych Giełda po konsultacji z KDPW_CCP może wyznaczyć dzienny kurs rozliczeniowy inny niż wyznaczony na warunkach określonych powyżej. Do okoliczności tych należy między innymi zaliczyć awarię systemów informatycznych giełdy mogącą mieć wpływ na wiarygodność kalkulacji dziennego kursu rozliczeniowego, a także każde inne zdarzenie, którego zaistnienie może, w ocenie GPW oraz KDPW_CCP, podważać wiarygodność dziennego kursu rozliczeniowego wyznaczonego na warunkach wskazanych powyżej lub prawidłowość wyznaczenia tego kursu. Dzienny kurs rozliczeniowy pomnożony przez mnożnik Ostateczny kurs rozliczeniowy jest określany w dniu wygaśnięcia danej serii kontraktów terminowych, według następujących zasad: 1. Dla każdej serii obligacji skarbowych z Koszyka, dla których organizowany jest Fixing Skarbowych Papierów Wartościowych na rynku Treasury BondSpot Poland prowadzonym przez BondSpot S.A., wyznacza się wartość określoną poniższym wzorem: P / CF gdzie: P - kurs obligacji wyznaczany w dniu wygaśnięcia kontraktu na drugim -19-

20 Fixingu Skarbowych Papierów Wartościowych na rynku Treasury BondSpot Poland prowadzonym przez BondSpot S.A., a w przypadku gdy taki kurs nie został opublikowany - ostatni kurs tej obligacji wyznaczany na Fixingu Skarbowych Papierów Wartościowych na rynku Treasury BondSpot Poland prowadzonym przez BondSpot S.A., CF - współczynnik konwersji obliczony zgodnie z poniższym wzorem: a) dla obligacji płacących kupon CF (1 r) d y PV AI /100 gdzie: dzień wygaśnięcia kontraktu jest przed/w dniu D dzień wygaśnięcia kontraktu jest po dniu D dzień wygaśnięcia kontraktu jest przed/w dniu D dzień wygaśnięcia kontraktu jest po dniu D b) dla obligacji zerokuponowych CF (1 r) d* n* y* Gdzie: r stopa procentowa służąca do wyznaczenia współczynnika konwersji równa 5% w skali roku, C roczny kupon przypadający na 100 PLN nominału obligacji, y aktualna liczba dni w okresie odsetkowym obligacji, w którym przypada dzień wygaśnięcia kontraktu (zarówno 365 jak i 366 dni), y* liczba dni w roku, w którym następuje wygaśnięcie kontraktu (zarówno 365 jak i 366 dni), d liczba dni pomiędzy dniem wygaśnięcia kontraktu a dniem końca okresu odsetkowego obligacji, w którym przypada dzień wygaśnięcia kontraktu, d* liczba dni pomiędzy dniem wygaśnięcia kontraktu a dniem wykupu obligacji pomniejszona o liczbę dni odpowiadającą liczbie lat n*, PV bieżąca wartość 100 PLN wartości nominału obligacji zdyskontowana -20-

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK Komisja Nadzoru Finansowego na podstawie 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie dopuszczania instrumentów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA. INDEKS mwig40

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA. INDEKS mwig40 WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA INDEKS mwig40 "Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zmieszczone wszystkie informacje i dane wymagane

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną.

Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną. Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną. Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 91/17/IV/09 z dnia 13.11.2009 r. Warunki obrotu wchodzą w życie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 2 października` 2006 r.) SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO ROZDZIAŁ I... 5 Szczegółowe warunki dopuszczania, wprowadzania i obrotu instrumentami finansowymi...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYKONYWANIA

REGULAMIN WYKONYWANIA REGULAMIN WYKONYWANIA przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. zleceń nabycia lub zbycia derywatów oraz prowadzenia rachunków derywatów i rachunków pieniężnych oraz inne informacje związane ze świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)*

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)* Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2010 r.)* Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 18 lutego 2011 r.) * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A. Grupa Deutsche Bank DB Securities REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) *

Regulamin Giełdy. (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) * Regulamin Giełdy (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.) * * Regulamin Giełdy w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. zm.,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU GIEŁDOWEGO W SYSTEMIE UTP (tekst ujednolicony według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2015 r.)* * Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego w systemie UTP, uchwalone Uchwałą Nr 1038/2012

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH maj 2010 SPIS TREŚCI REGULAMINU: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zawarcie umowy zarządzania...6

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku) Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI I. Informacja o Domu Maklerskim Pekao 2 II. Ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe 4 III. Ogólne zasady przyjmowania i przekazywania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 96/17/IV/09 z dnia 13.11.2009

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T

Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T Tekst jednolity statutu obowiązujący od dnia 20 maja 2014 r. S T A T U T B P H F U N D U S Z U I N W E S T Y C Y J N E G O Z A M K N I Ę T E G O D O C H O D O W Y C H S U R O W C Ó W Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego

Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego Regulamin obrotu regulowanego rynku pozagiełdowego w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 22/13 Rady Nadzorczej z dnia 9 maja 2013 r. z uwzględnieniem zmiany

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA AKTYWAMI. przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA AKTYWAMI. przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA AKTYWAMI przez Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. Umowa...7 III. Pełnomocnictwa... 12 IV. Zarządzanie... 13 V. Postanowienia końcowe...26

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, przyjęte Uchwałą Nr 90/10 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 2 lipca 2010 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH KLIENTOM POSIADAJĄCYM RACHUNKI INWESTYCYJNE W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BPH S.A. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA

Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych przez BZ WBK Asset Management SA Poznań, dnia 15 lutego 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Art. 1 [Zakres

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Statut gg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg M oncentrowany FIZ Legg Mason Akcji Skoncentrowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. (Stan prawny począwszy od dnia 1 marca 2012 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. (Stan prawny począwszy od dnia 1 marca 2012 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (Stan prawny począwszy od dnia 1 marca 2012 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Działania. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. (stan prawny począwszy od dnia 2 marca 2015 r.)

Szczegółowe Zasady Działania. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. (stan prawny począwszy od dnia 2 marca 2015 r.) Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (stan prawny począwszy od dnia 2 marca 2015 r.) Tytuł pierwszy Uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1 1. Przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Pakiet powitalny Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska WSTĘP Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo