IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne"

Transkrypt

1 Część II I nte rnet w dydakty ce pogram IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne 53 IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne Joachim Bednorz, Barbara Gaworska, Robert Młynarz, Iwona Toborowicz szkolenia curriculum IwD M 05 Usługi int ernetow e wybr ane zastosowania dy daktyczne Warunki formalne uczestnictwa w module Nauczyciele zatrudnieni w systemie oświaty, nauczyciele urlopowani, nauczyciele emerytowani oraz nauczyciele bezrobotni poszukujący pracy w oświacie. Wiedza i umiejętności niezbędne do efektywnego uczestnictwa w module Uczestnik modułu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu modułu KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej. Zostaną one zweryfikowane w czasie sprawdzianu praktycznego (wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej). Pozytywny wynik tego sprawdzianu stanowi warunek konieczny do przyjęcia kandydata na ćwiczenia z bieżącego modułu. Liczba godzin zegarowych przeznaczonych na moduł Łącznie: 24 godziny, w tym: sprawy organizacyjne (czas wykładowcy): 3 godziny IwD M05 J01: 6 godzin IwD M05 J02: 4 godziny + 1godzina konsultacji (przez internet) IwD M05 J03: 4 godziny IwD M05 J04: 5 godzin IwD M05 J01: 5 godzin

2 54 Część II Internet w dydaktyce pogram szkolenia curriculum Wykaz standardów realizowanych w module 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6,, 4.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.12, 4.14, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7 Ogólna charakterystyka modułu Uczestnik modułu zapoznaje się z mechanizmem działania poczty elektronicznej oraz różnymi sposobami korzystania z kont pocztowych. Uczy się konfiguracji i praktycznego wykorzystania wybranych funkcji programu pocztowego (klienta poczty elektronicznej). Zakłada i prowadzi książkę adresową. Poznaje przykłady wykorzystywania poczty elektronicznej w swoim zawodzie. Uczy się efektywnie używać jej w pracy nauczyciela. Uczestnik szkolenia poznaje zastosowanie usługi internetowej, jaką jest grupa dyskusyjna, i mechanizm funkcjonowania ogólnoświatowego systemu grup dyskusyjnych. Analizuje zasady korzystania z tych grup oraz uczy się obowiązującej w nich netykiety. Poznając sposób porozumiewania się w grupie dyskusyjnej, analizuje potrzebę archiwizowania informacji pojawiających się w postach. Korzystając z istniejącej klasyfikacji grup dyskusyjnych, wybiera dwie z nich: jedną wskazaną przez prowadzącego, a drugą zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Za pomocą programu klienckiego dokonuje ich subskrypcji. Uczy się korzystania z grupy dyskusyjnej. W oparciu o nabyte umiejętności uczestnik definiuje obszary zastosowania tej usługi w swojej pracy. Poznaje zasady i regulamin zakładania grupy dyskusyjnej. Uczestnik szkolenia poznaje możliwości porozumiewania się przez internet za pomocą komunikatorów: prowadzenia rozmów komputer-komputer i komputer-telefon, prowadzenia wideokonferencji. Wykorzystuje kamerę internetową do wykonywania zdjęć i krótkich filmów. Poznaje możliwości wykorzystania komunikatorów w pracy dydaktycznej. Uczestnik poznaje architekturę klient-serwer oraz sposoby pracy z serwerami FTP. Uczy się korzystać z programów klienckich FTP i uświadamia sobie korzyści płynące z wykorzystania protokołu FTP. Uczestnik modułu poznaje podstawowe sposoby zabezpieczania programów klienckich pracujących w oparciu o architekturę klient-serwer. Uczy się sprawdzać i modyfikować ustawienia programów klienckich w celu podwyższenia bezpieczeństwa użytkowania. Uświadamia sobie konieczność ochrony danych osobowych. Warunki zaliczenia modułu, zaświadczenia Po ukończeniu modułu uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie. Zaliczeniu podlega każda jednostka modułowa według sformułowanych dla niej zasad. Jednostkę modułową zalicza wykładowca, dokonując wpisu do karty zaliczenia modułu. Ukończenie modułu następuje po zaliczeniu wszystkich jednostek. Obecność na zajęciach stacjonarnych jest obowiązkowa i stanowi warunek zaliczenia modułu. Poniżej zebrano szczegółowe warunki zaliczenia jednostek modułowych:

3 IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne 55 IwD M05 J01 a) Zadania Zadanie 1 Przedstawić książkę adresów owych przydatnych w pracy nauczyciela. Wyszczególnić grupę adresatów (jedną lub kilka), do których będą wysyłane wiadomości związane z wykonywanym zawodem. Zadanie 2 Zaplanować i zrealizować jedno przedsięwzięcie związane z wykorzystaniem poczty elektronicznej do pracy dydaktycznej lub wychowawczej. b) Forma wykonania zadania i efekty pracy Zadanie 1 Uczestnik szkolenia pozyskuje adresy owe od różnych osób, z którymi utrzymuje kontakty zawodowe. Systematycznie gromadzi je w książce adresowej. Na tej podstawie tworzy jedną lub kilka grup odbiorców poczty elektronicznej. Efektem tej pracy jest własna baza adresów owych. Korzystając z doświadczeń, uczestnik szkolenia formułuje raport zawierający: liczbę zgromadzonych adresów, nazwy i przeznaczenie utworzonych grup adresowych, informacje o sposobach dostępu do książki adresowej. Zadanie 2 Uczestnik szkolenia analizuje możliwości wykorzystania poczty elektronicznej do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. W odniesieniu do konkretnej sprawy przeprowadza z adresatem lub grupą adresatów dialog, którego efektem jest rozwiązanie problemu, udzielenie pomocy, przekazanie lub pozyskanie informacji, zdobycie opinii itp. Na podstawie przeprowadzonych działań uczestnik szkolenia uzyskuje pogląd na temat skuteczności poczty elektronicznej w pracy zawodowej, jak również doświadczenie i biegłość w posługiwaniu się tym narzędziem. Opracowuje sprawozdanie zawierające: opis przykładu zastosowania poczty elektronicznej do realizacji obowiązków zawodowych, wyszczególnienie celów oraz spodziewanych efektów, opis przebiegu wykonania zadania, miejsce zarchiwizowania wiadomości, ocenę sprawności i efektywności wykorzystania poczty elektronicznej do wykonania zadania, w porównaniu z metodami tradycyjnymi. c) Sposób przekazania i termin zaliczenia zadania Zadanie 1 Przesłanie raportu do wykładowcy po zakończeniu jednostki modułowej. Zadanie 2 Przesłanie sprawozdania do wykładowcy po zakończeniu jednostki modułowej.

4 56 Część II Internet w dydaktyce pogram szkolenia curriculum d) Kryterium poprawności przedłożonej pracy Zadanie 1 Raport przygotowany według wzorca podanego w punkcie b). Przesłanie raportu do wykładowcy drogą elektroniczną. Zadanie 2 Sprawozdanie przygotowane według wzorca podanego w punkcie b). Przesłanie sprawozdania do wykładowcy drogą elektroniczną. IwD 05 J02 a) Zadanie Dokonać subskrypcji wybranej grupy dyskusyjnej. Zainicjować dyskusję samodzielnie lub wziąć udział w już toczącej się w grupie. Zarchiwizować posty z tej części przeprowadzonej dyskusji, która odbyła się z udziałem uczestnika szkolenia. Wysłać em wykładowcy zaliczającemu jednostkę modułową raport z wykonanego zadania. b) Forma wykonania zadania i efekty pracy Uczestnicy szkolenia dzielą się na dwuosobowe zespoły. Zespół wybiera wspólnie grupę dyskusyjną, po czym obie osoby dokonują jej subskrypcji. Inicjują dyskusję na wybrany temat lub uczestniczą w już toczącej się na forum grupy. Po wykonaniu zadania archiwizują treść swoich postów oraz postów dotyczących prowadzonej przez nich dyskusji. Efektem pracy jest uczestnictwo w dyskusji na forum grupy i zbiór zarchiwizowanych postów. c) Spoób przekazania i termin zaliczenia zadania Uczestnik zajęć po zakończeniu zadania przesyła em wykładowcy zaliczającemu jednostkę modułową krótki raport, zawierający: informacje o zastosowanym sposobie subskrypcji grupy dyskusyjnej, informacje o subskrybowanej grupie, wybrane fragmenty zarchiwizowanych danych. d) Kryterium poprawności przedłożonej pracy Zaliczenie pracy nastąpi, jeżeli uczestnik zajęć prześle wykładowcy drogą elektroniczną raport zawierający informacje o sposobie subskrypcji wybranej grupy dyskusyjnej, krótki opis wybranej grupy i zapisy postów dotyczących prowadzonej przez siebie dyskusji. IwD 05 J03 a) Zadania Zadanie 1 Przeprowadzić za pomocą wybranego komunikatora rozmowę tekstową na temat: Poczta elektroniczna a komunikatory alternatywa czy konkurencja?. Zadanie 2 Przygotować materiały z wykorzystaniem komunikatora z kamerą internetową. Sfotografować dowolny przedmiot i nagrać krótki film na temat jego wykorzystania.

5 IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne 57 b) Forma wykonania zadania i efekty pracy Zadanie 1 Uczestnik szkolenia pozyskuje numery innych uczestników w celu przeprowadzenia rozmowy na wskazany temat. Wyniki dyskusji zapisane zostają w archiwum. Zadanie 2 Uczestnik szkolenia analizuje możliwości wykorzystania komunikatora z kamerą internetową do pracy dydaktycznej. Uzyskuje pogląd na temat możliwości zastosowania komunikatorów w pracy zawodowej, doświadczenie i biegłość w posługiwaniu się kamerą internetową i komunikatorem. c) Sposób przekazania i termin zaliczenia zadania Zadanie 1 Przesłanie fragmentu archiwum do wykładowcy po zakończeniu jednostki modułowej. Zadanie 2 Przesłanie materiałów z filmem i fotografią do wykładowcy po zakończeniu jednostki modułowej d) Kryterium poprawności przedłożonej pracy Zadanie 1 Zaliczenie zadania nastąpi, gdy uczestnik za pomocą wybranego komunikatora przeprowadzi rozmowę tekstową z innym uczestnikiem modułu oraz prześle archiwum tej rozmowy do wykładowcy. Zadanie 2 Zaliczenie zadania nastąpi, gdy uczestnik przygotuje materiały zawierające film i fotografię, wykonane kamerą podczas trwania zajęć, oraz prześle je do wykładowcy za pomocą wybranego komunikatora. IwD 05 J04 a) Zadania Zadanie 1 Połączyć się z serwerem FTP i pobrać plik na dysk lokalny. Zadanie 2 Połączyć się z serwerem FTP i zapisać plik w zasobach serwera. b) Forma wykonania zadania i efekty pracy Zadanie 1 Uczestnik szkolenia nawiązuje połączenie ze wskazanym serwerem FTP. Po przejrzeniu zawartości wyszukuje wskazany przez prowadzącego plik i pobiera go w celu zapisania w zasobach lokalnych. Zadanie 2 Uczestnik szkolenia nawiązuje połączenie ze wskazanym serwerem FTP. Po przejrzeniu zawartości wyszukuje wskazany przez prowadzącego katalog i wysyła do tego katalogu plik z wykorzystaniem programu klienckiego FTP.

6 58 Część II Internet w dydaktyce pogram szkolenia curriculum c) Sposób przekazania i termin zaliczenia zadania Zadanie 1 Zaliczenie w trakcie zajęć w ostatniej fazie ćwiczeń. Zadanie 2 Zaliczenie w trakcie zajęć w ostatniej fazie ćwiczeń d) Kryterium poprawności przedłożonej pracy Zaliczenie pracy nastąpi, jeżeli: Zadanie 1 Pobrano właściwy plik. Zadanie 2 Zapisano poprawnie plik. IwD 05 J05 a) Zadanie We wspólnej dyskusji przedstawić swoje stanowisko i propozycje rozwiązań pozwalających na zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z programów klienckich. b) Forma wykonania zadania i efekty pracy W ostatniej części zajęć uczestnicy szkolenia w swoich wypowiedziach przedstawiają opinie na temat bezpieczeństwa programów klienckich. Proponują konkretne rozwiązania w wybranych przez prowadzącego przypadkach. Wypowiedzi uczestnika są komentowane przez pozostałych uczestników szkolenia. Dyskusja jest moderowana przez prowadzącego. Dzięki dyskusji wszyscy uczestnicy szkolenia utrwalą sobie fakt, że właściwe zachowania użytkownika mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa korzystania z programów klienckich. c) Sposób przekazania i termin zaliczenia zadania Zaliczenie w trakcie zajęć w ostatniej fazie ćwiczeń. d) Kryterium poprawności przedłożonej pracy Zaliczenie pracy nastąpi, jeżeli uczestnik zabierze głos w dyskusji.

7 IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne 59 IwD M05 J01 Poczta elektroniczna w pracy nauczyciela Zakres wymagań realizowanych w ramach jednostki modułowej a) Główne: 1.1.1c), 1.4.4, 1.4.5, 1.4.9, 1.9.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.6.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.4, 3.5.5, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4c), 4.6.3, 4.7.5, 4.8.1, b) Uzupełniające: 1.3.9, 1.7.1, 1.7.2, 1.9.1, 1.9.3, 4.1.1, Liczba godzin zegarowych przeznaczonych na jednostkę modułową 4 godziny + 2 godziny konsultacji i zaliczeń przez internet Szczegółowe cele kształcenia 1. Uświadomienie zalet wykorzystywania poczty elektronicznej w zawodzie nauczyciela poprzez przedstawienie przykładów dobrej praktyki. 2. Wykształcenie nawyku posługiwania się pocztą elektroniczną w kontaktach z uczniami, rodzicami i opiekunami uczniów, innymi nauczycielami, doradcami metodycznymi i przełożonymi. 3. Wykształcenie nawyku stosowania zasad netykiety przy posługiwaniu się pocztą elektroniczną. 4. Zapoznanie z mechanizmem działania poczty elektronicznej oraz architekturą klientserwer. 5. Zapoznanie z wybranym programem klienckim do poczty elektronicznej, nauczenie konfigurowania kont pocztowych i korzystania z przydatnych funkcji tego programu. 6. Przeanalizowanie zalet i wad typowych programów klienckich do korzystania z poczty elektronicznej. 7. Nauczenie administrowania zbiorami wiadomości gromadzonymi na koncie pocztowym. 8. Nauczenie zakładania książki adresowej i korzystania z niej. 9. Wykształcenie nawyku bezpiecznego posługiwania się pocztą elektroniczną, eliminującego niebezpieczeństwo zawirusowania komputera. 10. Rozwinięcie umiejętności stosowania poczty elektronicznej do zwiększenia efektywności pracy grupowej.

8 60 Część II Internet w dydaktyce pogram szkolenia curriculum Treści kształcenia 1. Serwery poczty elektronicznej. Konta pocztowe. Mechanizm działania poczty elektronicznej. Formy korzystania z kont pocztowych. 2. Program kliencki do korzystania z poczty elektronicznej: konfiguracja kont pocztowych, wysyłanie i odbieranie wiadomości. 3. Bezpieczeństwo przy odbieraniu i wysyłaniu wiadomości. 4. Baza adresów poczty elektronicznej tworzenie i zarządzanie. Przykłady wykorzystania książki adresowej. 5. Foldery wiadomości. Zarządzanie archiwami wiadomości. 6. Zastosowania poczty elektronicznej w pracy nauczyciela (cztery grupy zastosowań: kontakt z uczniem, kontakt z rodzicami, współpraca z przełożonymi, współpraca z innymi nauczycielami). Środki dydaktyczne 1. Materiały dla uczestnika: podręcznik uczestnika, przykładowa baza adresów poczty elektronicznej, treść przykładowych listów ilustrujących zastosowanie poczty elektronicznej w zawodzie nauczyciela. 2. Materiały dla wykładowcy: multimedialna prezentacja materiału nauczania, obejmująca: elementy architektury klient-serwer, sposób działania poczty elektronicznej, różne warianty korzystania z niej, przykłady zastosowania poczty elektronicznej w zawodzie nauczyciela, podręcznik wykładowcy. 3. Techniczne środki kształcenia: wzorowo urządzone (pod względem BHP) i wyposażone stanowisko komputerowe, niezależny zestaw komputerowy (pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego z interfejsem graficznym) z dostępem do internetu, do dyspozycji prowadzącego i każdego uczestnika, program kliencki do korzystania z poczty elektronicznej (zainstalowany), elektroniczna książka adresowa skojarzona z programem pocztowym, projektor multimedialny. Organizacja zajęć Zajęcia przebiegają w szesnastoosobowej grupie ćwiczeniowej. Każdy uczestnik dysponuje własnym, odpowiednio wyposażonym stanowiskiem komputerowym. Jego właściwości określono w punkcie Środki dydaktyczne. Materiał jest podawany przez prowadzącego metodą wykładową z elementami pokazu, przeplatanego samodzielnymi ćwiczeniami uczestników szkolenia pod kontrolą prowadzącego. Ćwiczenia te obejmują: różne warianty korzystania z kont pocztowych, tworzenie własnej

9 IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne 61 książki adresowej, załatwianie spraw zawodowych za pomocą poczty elektronicznej, zarządzanie archiwami wiadomości. Zakres ćwiczeń jest podany w podręczniku uczestnika oraz dostępny przez internet, na witrynie wskazanej przez prowadzącego. Trudność ćwiczeń jest dostosowana do wyjściowego poziomu wiedzy i umiejętności uczestników. Ostatni element zajęć to samodzielne wykonanie zadania związanego z materiałem realizowanym w tej jednostce. Temat zadania jest określony w punkcie Warunki zaliczenia modułu, zaświadczenia. W trakcie zajęć wykładowca ocenia prawidłowość wykonania zadania. Po zakończeniu jednostki modułowej istnieje możliwość kontaktu z wykładowcą przez internet w celu uzyskania dodatkowej pomocy w trudnościach związanych z utrwaleniem materiału. Osiągnięcia Uczestnik po zakończeniu kursu zna: ogólne zasady tworzenia kont na serwerach poczty elektronicznej oraz mechanizm przesyłania wiadomości od komputera nadawcy do komputera odbiorcy, elementy architektury klient-serwer w odniesieniu do poczty elektronicznej, argumenty przemawiające za tworzeniem własnej bazy adresów poczty elektronicznej, możliwości i zalety poczty elektronicznej w odniesieniu do kontaktów z uczniami, ich rodzicami, innymi nauczycielami oraz przełożonymi, zakres i sposoby wykorzystywania tego narzędzia w swoim zawodzie. Uczestnik po zakończeniu kursu potrafi: efektywnie stosować pocztę elektroniczną w pracy zawodowej, wybrać optymalny wariant korzystania z poczty elektronicznej, skonfigurować program do obsługi poczty elektronicznej i używać go do wysyłania i odbierania wiadomości, tworzyć bazę adresów pocztowych i używać jej do zwiększenia efektywności pracy, szczególnie pracy grupowej, efektywnie zarządzać wiadomościami, tworzyć czytelną strukturę folderów przechowujących wiadomości otrzymane i wysłane, posługiwać się pocztą elektroniczną zgodnie z zasadami netykiety, zadbać o właściwe bezpieczeństwo komputera przy odbieraniu listów elektronicznych. Literatura 1. J. Bednorz (red.), J. Bednorz, B. Gaworska, K. Harężlak, E. Krawczyński, E. Lubina, R. Młynarz, A. Stawujak, I. Toborowicz, M. Wilk, I. Wróblewska, W. Zawadzki, W. Zawisza: Komputer w dydaktyce. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej. KANA Gliwice, Gliwice Intel. Nauczanie ku przyszłości. Kurs dokształcający w umiejętności posługiwania się komputerem podczas pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli. Rozdział 3. Komunikacja. Intel Poland, Warszawa Intel. Nauczanie ku Przyszłości. Ramowy plan kursu Lidera z Nauczycielami. (z r.).

10 62 Część II Internet w dydaktyce pogram szkolenia curriculum 4. D. Fabicki: Poczta elektroniczna. MIKOM, Warszawa T. Skwarek: E-learning model nauczania nowej ery. model_nauczania.html (z r.). 6. L. Dutkiewicz, B. Gudowski, E. Kucharska: Internetowy system komunikacji ze studentem. Gazeta IT nr 9 (39) z dnia r. 7. Szkoła z klasą. Ogólnopolska akcja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Gazety Wyborczej, Fundacji Agory i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zadanie 6B dostępny komputer i internet. Sprawozdanie przygotowane przez Gimnazjum nr 14 w Bytomiu do wglądu na stronie 4349,P_SZKOLA_Z_KLASA.html?ankieta=15 (z r.).

11 IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne 63 IwD M05 J02 Grupa dyskusyjna jako narzędzie do rozwiązywania i dokumentacji problemu Zakres wymagań realizowanych w ramach jednostki modułowej a) Główne: 1.9.2, 2.3.3, 2.4.3, 2.5.4, 3.2.4a), 3.3.7, 3.4.7, 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.6.4, 4.8.1, , 5.1 b) Uzupełniające: 1.4.1, 1.4.4, 1.4.8, 1.4.9, 1.9.1, 1.9.3, 2.3.7, 2.4.1, 2.4.6, 2.6.1, 2.6.2, 3.4.1, 3.4.2, , , , Liczba godzin zegarowych przeznaczonych na jednostkę modułową 2 godziny + 2 godziny konsultacji i zaliczeń przez internet Szczegółowe cele kształcenia 1. Przedstawienie i charakterystyka kryteriów klasyfikacji grup dyskusyjnych. 2. Omówienie sposobu i zasad korzystania z grup dyskusyjnych. 3. Wykształcenie nawyku stosowania się do zasad obowiązujących podczas pracy w grupach dyskusyjnych. 4. Uświadomienie konieczności zachowania odpowiedzialności za informacje publikowane na forum grupy dyskusyjnej. 5. Wskazanie przykładów zastosowania grup dyskusyjnych i omówienie korzyści wynikających z aktywnego uczestnictwa w grupie. 6. Zapoznanie z elementami historii oraz mechanizmem działania grup dyskusyjnych w układzie klient-serwer. 7. Zapoznanie z wybranym programem klienckim dla grup dyskusyjnych. 8. Nauczenie konfigurowania programu i subskrybowania wybranych grup dyskusyjnych. 9. Poznanie zasad zakładania własnej grupy dyskusyjnej. 10. Wskazanie zalet stosowania grup dyskusyjnych do pozyskiwania informacji i rozwiązywania niektórych problemów. 11. Uświadomienie możliwości stosowania grup dyskusyjnych do przygotowywania i realizacji procesu dydaktycznego, współpracy z innymi nauczycielami, rodzicami i uczniami. 12. Uświadomienie potencjalnych zmian w myśleniu i zachowaniu, wynikających z poczucia przynależności do grupy.

12 64 Część II Internet w dydaktyce pogram szkolenia curriculum Treści kształcenia 1. Witryny serwerów z dostępnymi listami grup dyskusyjnych. 2. Witryny umożliwiające subskrypcję grup z poziomu strony WWW. 3. Zasady korzystania z grup dyskusyjnych, wskazówki netykiety, informacje z FAQ danej grupy. 4. Podstawy mechanizmu działania grup dyskusyjnych. 5. Program kliencki dla grup dyskusyjnych, jego konfiguracja, subskrypcja grupy z poziomu programu klienckiego. 6. Udział w dyskusji w wybranej grupie dyskusyjnej, przesyłanie komunikatów na forum grupy. 7. Archiwizowanie wybranych postów i komentarzy z grupy dyskusyjnej jako dokumentacja toczącej się w niej dyskusji. 8. Zasady i regulamin zakładania własnej grupy dyskusyjnej. 9. Zastosowania grup dyskusyjnych w pracy nauczyciela: współpraca z innymi nauczycielami, kontakt z uczniami i rodzicami. 10. Proste sposoby promowania i upowszechniania własnej grupy dyskusyjnej. Środki dydaktyczne 1. Materiały dla uczestnika: podręcznik uczestnika, adresy witryn z listą grup dyskusyjnych, pliki zawierające zarchiwizowane materiały z grup dyskusyjnych. 2. Materiały dla wykładowcy: prezentacja materiału nauczania zawierająca: opis architektury klient-serwer w odniesieniu do grup dyskusyjnych, historię i mechanizm działania grup dyskusyjnych, klasyfikacje grup dyskusyjnych i przykłady ich zastosowania w zawodzie nauczyciela, pliki zawierające zarchiwizowane materiały z grup dyskusyjnych, podręcznik wykładowcy. 3. Techniczne środki kształcenia: wzorowo urządzone (pod względem BHP) i wyposażone stanowisko komputerowe, niezależny zestaw komputerowy (pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego z interfejsem graficznym) z dostępem do internetu, do dyspozycji prowadzącego i każdego uczestnika, program kliencki do przeglądania stron WWW (zainstalowany), projektor multimedialny.

13 IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne 65 Organizacja zajęć Zajęcia przebiegają w szesnastoosobowej grupie ćwiczeniowej. Każdy uczestnik dysponuje własnym, odpowiednio wyposażonym stanowiskiem komputerowym. Jego właściwości określono w punkcie Środki dydaktyczne. Materiał merytoryczny prezentuje prowadzący zajęcia, omawiając treści zawarte w prezentacji multimedialnej. Następnie uczestnicy wykonują ćwiczenia pod kontrolą prowadzącego. Stosując program kliencki, dokonują subskrypcji grupy dyskusyjnej wskazanej przez wykładowcę. Potem biorą udział w dyskusji, wysyłając swoje posty; zachowują dokumentację i archiwizują fragmenty dyskusji. Ostatni element zajęć to wykonanie zadania związanego z materiałem realizowanym w tej jednostce. Temat zadania i sposób jego wykonania jest określony w punkcie Warunki zaliczenia modułu, zaświadczenia. W trakcie zajęć wykładowca ocenia prawidłowość wykonania zadania. Po zakończeniu jednostki modułowej istnieje możliwość kontaktu z wykładowcą przez internet w celu uzyskania dodatkowej pomocy w trudnościach związanych z utrwaleniem materiału. Osiągnięcia Uczestnik po zakończeniu kursu zna: elementy układu klient-serwer i zasadę działania układu w odniesieniu do grup dyskusyjnych, witryny z adresami grup dyskusyjnych, ogólne zasady klasyfikacji grup dyskusyjnych, sposoby subskrypcji grup dyskusyjnych, zasady i regulamin zakładania własnych grup dyskusyjnych, korzyści płynące z czynnego uczestnictwa w grupach dyskusyjnych, obszary potencjalnego zastosowania grup dyskusyjnych. Uczestnik po zakończeniu kursu potrafi: wybrać grupę dyskusyjną na podstawie istniejącej w internecie klasyfikacji grup, dokonać subskrypcji grupy bezpośrednio ze strony i przy zastosowaniu programu klienckiego, stosować w praktyce zasady netykiety obowiązujące w grupach dyskusyjnych, wysłać komunikat na forum, wziąć udział w dyskusji i zarchiwizować dane z dyskusji, która toczy się w grupie, założyć grupę dyskusyjną na wybranym serwerze.

14 66 Część II Internet w dydaktyce pogram szkolenia curriculum Literatura 1. J. Bednorz (red.), J. Bednorz, B. Gaworska, K. Harężlak, E. Krawczyński, E. Lubina, R. Młynarz, A. Stawujak, I. Toborowicz, M. Wilk, I. Wróblewska, W. Zawadzki, W. Zawisza: Komputer w dydaktyce. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjnej. KANA Gliwice, Gliwice E. Krawczyński, Z. Talaga, M. Wilk: Technologia informacyjna nie tylko dla uczniów. PWN, Warszawa A. Bremer, M. Sławik: Technologia informacyjna z informatyką. Podręcznik dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników. Część 1. Videograf Edukacja, Katowice B. Kędzierska, J. Migdałek: Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Rabid, Kraków 2001.

15 IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne 67 IwD M05 J03 Przekazywanie informacji przez komunikatory Zakres wymagań realizowanych w ramach jednostki modułowej a) Główne: 1.1.1c), 1.2.3, 1.3.3, 1.4.4, 1.5.1, 1,5.2, 1.9.2, 2.4.1, 2.4.4, 2.4.6, 3.5.2, 3.5.5, b) Uzupełniające: 1.3.9, 1.4.9, 1.7.1, 1.8.1, Liczba godzin zegarowych przeznaczonych na jednostkę modułową 4 godziny Szczegółowe cele kształcenia 1. Uświadomienie korzyści wynikających z aktywnego zastosowania komunikatorów w pracy nauczyciela. 2. Wykształcenie nawyku przestrzegania netykiety podczas posługiwania się komunikatorami. 3. Nauczenie instalowania kamery internetowej oraz podłączania słuchawek i mikrofonu. 4. Zapoznanie z możliwościami wybranego modelu kamery internetowej. 5. Zapoznanie z wybranymi komunikatorami, nauczenie konfigurowania i korzystania z wybranych funkcji tych programów. 6. Nauczenie administrowania archiwum zawierającym wiadomości przesłane za pomocą komunikatorów. 7. Nauczenie zakładania kont użytkowników komunikatorów i administrowania kontaktami. 8. Rozwinięcie umiejętności wykorzystywania komunikatorów do prowadzenia wideokonferencji. Treści kształcenia 1. Komunikator jako narzędzie (program) do wymiany informacji w czasie rzeczywistym. 2. Zakładanie konta użytkownika w komunikatorze. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa hasła. 3. Konfiguracja ustawień narzędzi i opcji komunikatora na potrzeby konkretnego użytkownika: ustawienie wybranych przez użytkownika opcji, archiwizacja informacji, przesyłanie plików.

16 68 Część II Internet w dydaktyce pogram szkolenia curriculum 4. Konfiguracja wybranych komunikatorów polskojęzycznych (Gadu-Gadu, Tlen) i angielskojęzycznych (Yahoo Messenger). 5. Zastosowania poczty elektronicznej w pracy nauczyciela (kontakt z uczniem, kontakt z rodzicami, współpraca z przełożonymi, współpraca z innymi nauczycielami, współpraca z innymi szkołami, również za granicą. 6. Analiza możliwości i zastosowanie wybranego modelu kamery internetowej, słuchawek i mikrofonu. 7. Wykonywanie fotografii oraz krótkich filmów i przesyłanie ich w formie plików. 8. Realizacja krótkiej wideokonferencji. 9. Prowadzenie rozmów komputer-komputer oraz komputer-telefon z wykorzystaniem komunikatorów. Środki dydaktyczne 1. Materiały dla uczestnika: podręcznik uczestnika. 2. Materiały dla wykładowcy: multimedialna prezentacja materiału nauczania obejmująca omówienie działania komunikatorów, wykaz popularnych komunikatorów, podręcznik wykładowcy. 3. Techniczne środki kształcenia: wzorowo urządzone (pod względem BHP) i wyposażone stanowisko komputerowe, niezależny zestaw komputerowy (pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego z interfejsem graficznym) z dostępem do internetu, do dyspozycji prowadzącego i każdego uczestnika, 8 kamer internetowych, słuchawki z mikrofonem dla prowadzącego i każdego uczestnika, komunikatory Gadu-Gadu i Skype (zainstalowane), projektor multimedialny. Organizacja zajęć Zajęcia przebiegają w szesnastoosobowej grupie ćwiczeniowej. Każdy uczestnik dysponuje własnym, odpowiednio wyposażonym stanowiskiem komputerowym. Jego właściwości określono w punkcie Środki dydaktyczne. Materiał jest podawany przez prowadzącego metodą wykładową z elementami pokazu, przeplatanego samodzielnymi ćwiczeniami uczestników szkolenia pod kontrolą prowadzącego. Ćwiczenia te obejmują: instalowanie kamery internetowej; podłączanie słuchawek i mikrofonu; konfigurację programów do komunikacji; przesyłanie wiadomości tekstowych, plików graficznych i filmów; przygotowanie i prowadzenie wideokonferencji. Zakres ćwiczeń jest podany w podręczniku uczestnika oraz dostępny przez internet. Trudność ćwiczeń jest dostosowana do wyjściowego poziomu wiedzy i umiejętności uczestników.

17 IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne 69 Ostatni element zajęć to samodzielne wykonanie zadania związanego z materiałem realizowanym w tej jednostce. Temat zadania jest określony w punkcie Warunki zaliczenia modułu, zaświadczenia. W trakcie zajęć wykładowca ocenia prawidłowość wykonania zadania. Po zakończeniu jednostki modułowej istnieje możliwość kontaktu z wykładowcą przez internet w celu uzyskania dodatkowej pomocy w trudnościach związanych z utrwaleniem materiału. Osiągnięcia Uczestnik po zakończeniu kursu zna: istotę pracy w programach typu komunikator internetowy, ogólne zasady tworzenia kont na serwerach komunikatorów, możliwości i zalety korzystania z komunikatorów, sposoby stosowania komunikatorów we własnej pracy, zasady netykiety. Uczestnik po zakończeniu kursu potrafi: konfigurować komunikatory, używać komunikatora do wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych, używać komunikatora do rozmów głosowych, przesyłać pliki za pomocą komunikatora, tworzyć bazę kontaktów, podłączyć słuchawki, mikrofon i kamerę internetową, posługiwać się kamerą internetową do wykonywania zdjęć i filmów, zastosować komunikator w swojej pracy dydaktycznej. Literatura

18 70 Część II Internet w dydaktyce pogram szkolenia curriculum IwD M05 J04 Przesyłanie plików pomiędzy komputerami za pomocą protokołu FTP Zakres wymagań realizowanych w ramach jednostki modułowej a) Główne: 1.4.4, 1.4.6, 3.4 b) Uzupełniające: 4.6.4, Liczba godzin zegarowych przeznaczonych na jednostkę modułową 5 godzin Szczegółowe cele kształcenia 1. Zapoznanie z architekturą klient-serwer w odniesieniu do usługi FTP. 2. Omówienie właściwości typów serwerów FTP istniejących w sieci. 3. Przedstawienie warunków korzystania z serwerów FTP. 4. Zapoznanie z wybranymi programami klienckimi dla protokołu FTP. 5. Nauczenie korzystania z programów klienckich FTP do przesyłania plików. 6. Uświadomienie zalet przesyłania plików za pomocą protokołu FTP. 7. Przedstawienie przykładów zastosowania usługi FTP w pracy nauczyciela. Treści kształcenia 1. Serwery FTP, wyszukiwanie ich, korzystanie z ich usług. 2. Programy klienckie dla protokołu FTP. 3. Konfiguracja programów klienckich. 4. Pobieranie plików z serwera FTP. 5. Przesyłanie plików na serwer FTP. 6. Operacje na plikach i folderach za pomocą klientów FTP. 7. Możliwości zastosowań usługi FTP w pracy nauczyciela.

19 IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne 71 Środki dydaktyczne 1. Materiały dla uczestnika: podręcznik uczestnika. 2. Materiały dla wykładowcy: prezentacje multimedialne związane z przedstawianymi treściami kształcenia, podręcznik wykładowcy. 3. Techniczne środki kształcenia: wzorowo urządzone (pod względem BHP) i wyposażone stanowisko komputerowe, niezależny zestaw komputerowy (pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego z interfejsem graficznym) z dostępem do internetu, do dyspozycji prowadzącego i każdego uczestnika, program kliencki do przeglądania stron WWW (zainstalowany), projektor multimedialny. Organizacja zajęć Zajęcia przebiegają w szesnastoosobowej grupie ćwiczeniowej. W trakcie zajęć prowadzący za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawia architekturę klient-serwer w odniesieniu do usługi FTP i omawia istniejące typy serwerów. Po przedstawieniu ogólnych zasad korzystania z zasobów zgromadzonych na serwerach uczestnicy kursu w trakcie ćwiczeń wykorzystują programy klienckie do połączeń z serwerami FTP. Materiał jest podawany przez prowadzącego metodą wykładową (miniwykładu) z elementami pokazu, przeplatanego samodzielnymi ćwiczeniami uczestników szkolenia pod kontrolą prowadzącego. Uczestnicy w ramach ćwiczeń pobierają i wysyłają pliki pomiędzy swoim komputerem a serwerem FTP. Zakres ćwiczeń jest podany w podręczniku uczestnika oraz dostępny przez internet na witrynie wskazanej przez prowadzącego. Uczestnicy szkolenia wykonują ćwiczenia samodzielnie lub konsultując się z innymi uczestnikami. Prowadzący kontroluje stopień zaawansowania i poprawność wykonywanych zadań, a w razie potrzeby służy pomocą. Prowadzący przypomina również aspekty prawne dotyczące pobierania materiałów multimedialnych z internetu oraz ich publikowania. Na zakończenie zajęć uczestnik kursu pobiera i wysyła plik, korzystając z programu klienckiego FTP. Szczegółowo opisano ten temat w punkcie Warunki zaliczenia modułu, zaświadczenia. Osiągnięcia Uczestnik po zakończeniu kursu zna: zasady funkcjonowania architektury klient-serwer w odniesieniu do usługi FTP, występujące powszechnie typy serwerów FTP, sposoby pobierania i wysyłania plików za pomocą protokołu FTP, podstawowe możliwości programów klienckich FTP,

20 72 Część II Internet w dydaktyce pogram szkolenia curriculum obszary i istotę stosowania usługi FTP, przykładowe zastosowania usługi FTP w pracy dydaktycznej. Uczestnik po zakończeniu kursu potrafi: pobrać (zainstalować) i skonfigurować program kliencki FTP, wyszukać w sieci wybrany serwer FTP, pobrać plik z serwera FTP, wysłać plik na serwer FTP, wykonać podstawowe operacje na plikach i folderach za pomocą klienta FTP. Literatura 1. K. Pikoń: ABC Internetu. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003 (wydanie IV). 2. B. Falk: Internet. Wydawnictwo Helion, Gliwice 1996 (wydanie III). 3. T. Trejderowski: Po prostu Internet. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2001.

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

1.2. Podstawy obsługi komputera i połączeń z internetem. 2.2. E-społeczeństwo

1.2. Podstawy obsługi komputera i połączeń z internetem. 2.2. E-społeczeństwo Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1.2. Podstawy

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE I PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY

KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE I PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE I PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY Spis treści Wstęp str 3 Rozdział 1. Programy komputerowe wspomagające pracę szkoły str 6 1.1 Gabinet dyrektora

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1

Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Artur Kowalski Moduł Wykonywanie pomiarów w układach elektrycznych i elektronicznych 311410.M1 Jednostka modułowa Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży mechatronicznej 311410.M1.J2

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1 15. 1 Justyna Jasiewicz 1. Analiza podstaw programowych Wprowadzenie obowiązującej od 1 września 2009 r. nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego było krytykowane przez środowisko osób przykładających

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK METODYCZNY W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNI 50+

PODRĘCZNIK METODYCZNY W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNI 50+ PODRĘCZNIK METODYCZNY W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNI 50+ Warszawa, sierpień 2013 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Efektywni 50+

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania optymalnego modelu oraz informatycznych narzędzi komunikacji wewnętrznej

Instrukcja stosowania optymalnego modelu oraz informatycznych narzędzi komunikacji wewnętrznej Tytuł dokumentu: Instrukcja stosowania optymalnego modelu oraz informatycznych narzędzi komunikacji wewnętrznej Metryka dokumentu: Data Autor zmiany Wersja Opis zmiany / Status 17.01.2012 SputnikSoftware

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu:

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu: Metodyka Webinarów wersja 1.0 Video conference use for adult learning konsorcjum projektu: Niniejszy dokument Metodyka Webinarów wer. 1.0 został przygotowany w ramach projektu Webinar 2 Learn video conference

Bardziej szczegółowo

Komponent PF-P3: Szkolenie kompetencyjne. Moduł: WPROWADZENIE Organizacja kursu, program kursu, cele

Komponent PF-P3: Szkolenie kompetencyjne. Moduł: WPROWADZENIE Organizacja kursu, program kursu, cele Komponent PF-P3: Szkolenie kompetencyjne. Moduł: WPROWADZENIE Organizacja kursu, program kursu, cele Trzy etapy szkolenia: WPROWADZENIE: organizacja szkolenia Organizacja szkolenia I Etap/ Zjazd 16 godzinne

Bardziej szczegółowo

Komputer w dydaktyce

Komputer w dydaktyce Projekt w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174 056 Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA LICEÓW, TECHNIKÓW I ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH (IV ETAP EDUKACYJNY) PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY 1 S t r o n a WWW.PRZEDSIEBIORCZESZKOLY.PL

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla trenerów i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów. Marzena Łotys

Poradnik dla trenerów i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów. Marzena Łotys i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów Marzena Łotys Fundacja Wspomagania Wsi, 2010 i organizatorów szkoleń komputerowych dla seniorów Autorka badania i poradnika: Marzena Łotys O autorce dr

Bardziej szczegółowo

VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE

VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE IDEA I CELE Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity standard certyfikacji kompetencji zawodowych, uzyskanych poza formalnym systemem kształcenia. Idea VCC

Bardziej szczegółowo