IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się"

Transkrypt

1 IwD M 07 Zdal ne na uczanie uczeni e się IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się 101 IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się Ewa Lubina Część II I nte rnet w dydakty ce po gram szk olenia curriculum Warunki formalne uczestnictwa w module Nauczyciele zatrudnieni w systemie oświaty, nauczyciele urlopowani, nauczyciele emerytowani oraz nauczyciele bezrobotni poszukujący pracy w oświacie. Wiedza i umiejętności niezbędne do efektywnego uczestnictwa w module Uczestnik modułu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu modułów KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej oraz KwD M03 Włączanie technologii informacyjnej w lekcję przedmiotową. Zostaną one zweryfikowane w czasie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej. Pozytywny wynik tej rozmowy stanowi warunek konieczny przyjęcia kandydata na ćwiczenia z bieżącego modułu. Liczba godzin zegarowych przeznaczonych na moduł Łącznie: 15 godzin + 6 godzin pracy zdalnej IwD M07 J01: 5 godzin IwD M07 J02: 5 godzin + 3 godziny pracy zdalnej IwD M07 J03: 5 godzin + 3 godziny pracy zdalnej Wykaz standardów realizowanych w module 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14

2 IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się 102 Ogólna charakterystyka modułu W tym module uczestnik zapozna się z możliwościami zastosowania platformy zdalnego nauczania w pracy z uczniem, rodzicami, a także w organizacji pracy szkoły. Uczestnik utworzy własny kurs, przetestuje go i wdroży na platformie zdalnego nauczania. Zadaniem uczestnika będzie także praca na platformie ze swoimi uczniami oraz ocena możliwości dydaktycznych zastosowanego narzędzia i metod nauczania w porównaniu z tradycyjnymi metodami przekazywania wiedzy. Warunki zaliczenia modułu, zaświadczenia Po ukończeniu modułu uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie. Zaliczeniu podlega każda jednostka modułowa według sformułowanych dla niej zasad. Jednostkę modułową zalicza wykładowca, dokonując wpisu do karty zaliczenia modułu. Ukończenie modułu następuje po zaliczeniu wszystkich jednostek. Obecność na zajęciach stacjonarnych jest obowiązkowa i stanowi warunek zaliczenia modułu. Poniżej zebrano szczegółowe warunki zaliczenia jednostek modułowych: IwD M07 J01 a) Zadanie Zaprojektować kurs na platformę zdalnego nauczania, zawierający treści dydaktyczne z zakresu nauczanego przedmiotu i obszar komunikacji z uczniem. Przygotować materiały dydaktyczne do zaprojektowanego przez siebie kursu. Samodzielnie umieścić przygotowany kurs na platformie. Zrealizować zaprojektowany kurs z grupą swoich uczniów. b) Forma wykonania zadania i efekty pracy Uczestnik zamieszcza na platformie edukacyjnej zaprojektowany kurs i realizuje go z uczniami. c) Sposób przekazania i termin zaliczenia zadania Kurs wraz z zapisami jego uczestników jest dostępny dla wykładowcy na platformie po zakończeniu ostatniej jednostki modułowej. d) Kryterium poprawności przedłożonej pracy Zaprojektowany kurs powinien zawierać: przynajmniej cztery moduły tematyczne, logi i zapisy co najmniej pięciu uczestników, zastosowania większości wbudowanych w platformę narzędzi pracy z uczniem, materiał dydaktyczny zamieszczony w każdej dostępnej na platformie postaci (powinien być związany z nauczanym przedmiotem), opracowaną warstwę dydaktyczną (przedmiotową) i warstwę komunikacji interpersonalnej (na odległość), Zaliczenie zadań nastąpi, gdy kurs (przedstawiony najpóźniej w tydzień po zakończeniu modułu) będzie pod względem treściowym i koncepcyjnym spełniał powyższe kryteria.

3 IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się 103 IwD M07 J01 Platforma edukacyjna, jej rodzaje i zastosowanie Zakres wymagań realizowanych w ramach jednostki modułowej Główne: 2.4.6, 2.5.1, 2.5.3, 3.6.4, 4.1.3, 4.1.4c), 4.1.5, , , Uzupełniające: 1.4.4, 1.4.9, 1.7.2, 1.7.3, 1.9.2, Liczba godzin zegarowych przeznaczonych na jednostkę modułową 5 godzin Szczegółowe cele kształcenia 1. Uświadomienie znaczenia komunikacji w procesie kształcenia. 2. Zapoznanie z systemami LMS. 3. Zapoznanie z różnymi dostępnymi platformami edukacyjnymi z uwzględnieniem systemów komercyjnych i open source. 4. Pokazanie różnicy pomiędzy użytkowaniem narzędzi internetowych a użytkowaniem platformy jako systemu. 5. Analiza możliwości zastosowań edukacyjnych platformy internetowej. 6. Zapoznanie z przykładami zastosowania platform edukacyjnych. 7. Uświadomienie możliwości zorganizowania środowiska dostępnego dla uczniów o ograniczonej sprawności ruchowej. 8. Uświadomienie możliwości budowania efektywnego środowiska edukacyjnego na platformie edukacyjnej. 9. Zapoznanie z możliwościami wykorzystania internetowych narzędzi komunikacyjnych do rozwijania skutecznej i satysfakcjonującej współpracy z rodzicami. Treści kształcenia 1. Charakterystyka systemów LMS. 2. Platformy edukacyjne open source. 3. Komercyjne platformy edukacyjne. 4. Porównanie zalet i wad platform komercyjnych i open source. 5. Struktura platformy, wymagania techniczne i sprzętowe. 6. Zastosowanie edukacyjne platformy.

4 IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się Przykłady dobrej praktyki zastosowań edukacyjnych platformy. 8. Charakterystyka platform: Moodle, Ilias i Claroline. 9. Komunikacja jako podstawa realizacji procesu kształcenia. 10. Zasady budowania środowiska edukacyjnego i środowiska współpracy z rodzicami na platformie internetowej. 11. Budowanie interakcji i organizowanie społeczności uczniowskiej na platformie. 12. Mechanizmy tworzenia środowiska edukacyjnego i jego funkcjonowania w sieci. 13. Zastosowanie platformy do organizacji pracy z uczniami i rodzicami (wspomaganie przepływu informacji). 14. Zalety i wady platformy jako narzędzia wspomagającego nauczanie. Środki dydaktyczne 1. Materiały dla uczestnika: podręcznik uczestnika, czysta płyta CD-R. 2. Materiały dla wykładowcy: prezentacja przedstawiająca charakterystykę i porównanie różnych platform edukacyjnych, zastosowania różnych narzędzi w pracy różnymi metodami oraz przykłady dobrej praktyki pracy na platformie, podręcznik wykładowcy. 3. Techniczne środki kształcenia: komputery pracujące w sieci lokalnej z dostępem do internetu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zasobów sieciowych, wykorzystywanie narzędzi internetowych, odczytywanie plików w formatach.zip i.pdf, program umożliwiający zapis na płytach CD, udostępniona platforma edukacyjna Moodle, projektor multimedialny. Organizacja zajęć Zajęcia przebiegają w szesnastoosobowej grupie ćwiczeniowej. Każdy uczestnik pracuje na odpowiednio wyposażonym komputerze; ma również do dyspozycji podręcznik i materiały pomocnicze. Komputer jest podłączony do internetu, oprogramowany zgodnie ze wskazaniami określonymi w opisie technicznych środków kształcenia. Materiał merytoryczny demonstrowany jest przez wykładowcę metodą podającą. W czasie ćwiczeń każdy z uczestników zapoznaje się ze strukturą różnych platform edukacyjnych. Śledząc różne zastosowania, opracowuje własną koncepcję wykorzystania wybranej platformy w swojej placówce (w obszarze organizacji pracy lub nauczania). Podsumowaniem zajęć jest analiza możliwości platformy pod kątem zastosowania jej w szkołach różnego szczebla.

5 IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się 105 Osiągnięcia Uczestnik po zakończeniu kursu zna: charakterystykę systemu LMS, strukturę dynamicznej platformy internetowej służącej celom edukacyjnym, możliwości zainstalowania platformy edukacyjnej w swojej placówce, dostępne platformy open source i zasady korzystania z narzędzi o otwartym kodzie źródłowym, polskie i światowe doświadczenia w zakresie zastosowań edukacyjnych platform internetowych. zasady funkcjonowania społeczności edukacyjnych w sieci i sposoby zarządzania nimi za pośrednictwem składowych narzędzi znajdujących się na platformie edukacyjnej. Uczestnik po zakończeniu kursu potrafi: wykorzystać narzędzia znajdujące się na platformie do budowania interakcji pomiędzy uczniami, zorganizować środowisko współpracy z rodzicami w oparciu o platformę, budować efektywne środowisko edukacyjne. Literatura 1. S. Juszczyk: Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów. Wyd. Adam Marszałek, Toruń E. Lubina: E-społeczność jako środowisko e-edukacji. Psychologiczne aspekty powstawania i funkcjonowania społeczności edukacyjnych w Internecie. E-mentor 2004, nr E. Lubina: Wirtualne społeczności edukacyjne charakterystyka roli nauczyciela w ich tworzeniu i rozwijaniu. E-mentor 2005, nr 5/ T. Meyer: Porównanie i klasyfikacja wybranych systemów zdalnego nauczania o otwartym kodzie źródłowym. [W:] Kształcenie na odległość metody i narzędzia, red. Z. Wiśniewski. Akademia Morska, Gdynia K. Nowicki, M. Hasse: Analiza porównawcza systemów zarządzania nauczaniem opartych na licencji Open Source. [W:] Kształcenie na odległość metody i narzędzia, red. Z. Wiśniewski. Akademia Morska, Gdynia Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce, red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002.

6 IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się 106 IwD M07 J02 Narzędzia i metody pracy na platformie edukacyjnej Zakres wymagań realizowanych w ramach jednostki modułowej a) Główne: 2.2, 2.3.4, 2.4, 2.5.4, 2.5.5, 2.5.6, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, , 3.6.4, 4.1.3, 4.1.4c), 4.1.5, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.6, 4.5.2, 4.5.6, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5, 4.6.6, 4.7.1, 4.7.3, 4.7.4, 4.7.5, , , , 4.14 Uzupełniające: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.6, 1.4.9, 1.7.2, 3.2.4b), , 4.8.2, 4.8.3, , Liczba godzin zegarowych przeznaczonych na jednostkę modułową 5 godzin + 3 godziny pracy zdalnej Szczegółowe cele kształcenia 1. Zapoznanie uczestników z zasadami organizowania procesu nauczania (uczenia się) w oparciu o narzędzia komunikacyjne dostępne na edukacyjnej platformie internetowej. 2. Uświadomienie specyfiki realizacji tradycyjnych zasad nauczania w warunkach kształcenia zdalnego. 3. Zapoznanie uczestników z modelem kształcenia zdalnego. 4. Uświadomienie możliwości wykorzystania w dydaktyce różnych narzędzi komunikacji dostępnych w internecie. 5. Rozwijanie kreatywności nauczycieli w zakresie poszerzania warsztatu metodycznego o nowoczesne metody pracy (kształcenie zdalne). 6. Rozwijanie holistycznego podejścia do dydaktyki, obejmującego konwencjonalne metody pracy i możliwości ich rozwoju w oparciu o technologie informacyjnokomunikacyjne. Treści kształcenia 1. Organizacja pracy nauczyciela i ucznia na odległość. 2. Organizacja procesu kształcenia za pomocą platformy internetowej. 3. Rola nauczyciela w kształceniu zdalnym. 4. Metody pracy z uczniem na platformie. 5. Ewolucja metod nauczania w kierunku zastosowania w kształceniu zdalnym. 6. Indywidualne i grupowe metody pracy na platformie.

7 IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się Rodzaje narzędzi dostępnych na edukacyjnej platformie internetowej i ich dydaktyczne zastosowania: poczta elektroniczna, czat, komunikatory synchroniczne, blogi, fora dyskusyjne. 8. Wykorzystanie tych narzędzi w różnych metodach nauczania: podawczych, projektu, problemowych. 9. Konfiguracja dostępnych na platformie narzędzi do różnych form aktywności tworzenie systemu. 10. Przykłady wdrożeń. 11. Zasady i metody przygotowania materiałów edukacyjnych. 12. Prezentowanie materiałów dydaktycznych. 13. Kryteria metodyczne i techniczne, które muszą spełniać materiały dydaktyczne udostępniane na platformie. 14. Badanie efektywności stosowanych metod i organizacji pracy. Środki dydaktyczne 1. Materiały dla uczestnika: podręcznik uczestnika, czysta płyta CD-R. 2. Materiały dla wykładowcy: prezentacja przedstawiająca charakterystykę narzędzi wbudowanych w platformę edukacyjną, zastosowania tych narzędzi w pracy różnymi metodami oraz przykłady dobrej praktyki pracy na platformie, podręcznik wykładowcy. 3. Techniczne środki kształcenia: komputery pracujące w sieci lokalnej z dostępem do internetu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zasobów sieciowych, wykorzystywanie narzędzi internetowych, odczytywanie plików w formatach.zip i.pdf, program umożliwiający zapis na płytach CD, udostępniona platforma edukacyjna Moodle, projektor multimedialny, aparat cyfrowy lub kamera.

8 IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się 108 Organizacja zajęć Zajęcia przebiegają w szesnastoosobowej grupie ćwiczeniowej. Każdy uczestnik pracuje na odpowiednio wyposażonym komputerze z dostępem do platformy edukacyjnej Moodle. Ma również do dyspozycji podręcznik i materiały pomocnicze. Komputer jest podłączony do internetu, oprogramowany zgodnie ze wskazaniami określonymi w opisie technicznych środków kształcenia. Materiał merytoryczny przekazywany jest przez wykładowcę metodą podającą w postaci miniwykładu z elementami pokazu. Część główną stanowią zajęcia realizowane metodą projektu. Uczestnicy, korzystając ze wskazówek zawartych w podręczniku oraz z sugestii i pomocy prowadzącego, w czteroosobowych grupach wykonują ćwiczenia z zakresu zastosowania dydaktycznego narzędzi. Opracowują i zamieszczają na platformie materiały dydaktyczne, rozbudowując jej zasoby. Opracowane pomysły są prezentowane na forum całej grupy i poddawane analizie pod kątem poprawności dydaktycznej. Podsumowaniem zajęć jest analiza przygotowanych przez uczestników i zamieszczonych na platformie materiałów dydaktycznych. Przy ocenie bierze się pod uwagę ich wartość metodyczną i jakość techniczną. Osiągnięcia Uczestnik po zakończeniu kursu zna: możliwości dydaktycznego zastosowania wbudowanych w platformę narzędzi do komunikacji między nauczycielem a uczniem, zasady organizacji pracy na platformie, zalety i wady pracy na platformie, metody stosowane w kształceniu zdalnym, możliwości implementacji różnych metod nauczania na platformie edukacyjnej. Uczestnik po zakończeniu kursu potrafi: poruszać się po platformie Moodle, dostrzec i zinterpretować różnice w planowaniu i realizacji procesu nauczania za pomocą platformy i tradycyjnego, konfigurować internetowe narzędzia komunikacyjne dostępne na platformie w taki sposób, aby powstał system wspomagający pracę nauczyciela, wykorzystać te narzędzia do realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych w warunkach kształcenia zdalnego, prawidłowo pod względem technicznym i dydaktycznym przygotować materiały pomocnicze do prowadzonych przez siebie zajęć, umieścić materiały dydaktyczne na platformie edukacyjnej i udostępnić uczniom.

9 IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się 109 Literatura 1. S. Dylak, G. Moorman, W. Trathen: Dialog w kształceniu na odległość jego znaczenie i struktura. [W:] Nauczanie na odległość. Wyzwania tendencje aplikacje, red. S. Wrycza, J. Wojtkowiak. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk B. Dziedzic: Technologia informacyjna w kształceniu praktycznych umiejętności społecznych. [W:] Techniki komputerowe w przekazie edukacyjnym, red. J. Migdałek. Rabid, Kraków E. Lubina: Rola emocji w procesie kształcenia na odległość. E-mentor 2005, nr R. Nguyen: Modele kształcenia zdalnego. [W:] Technologia informacyjna w procesie dydaktycznym, red. M. Tanaś. Mikom, Warszawa K. Wieczorkowski: Zasady dydaktyki ogólnej w kształceniu na odległość. [W:] Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce, red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002.

10 IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się 110 IwD M07 J03 Budowanie i realizacja kursu na platformie internetowej aspekty dydaktyczne i wychowawcze Zakres wymagań realizowanych w ramach jednostki modułowej a) Główne: 4.1.1, 4.1.4c), 4.2.1, 4.2.4, 4.3.3, 4.3.6, 4.6.3, 4.6.4, 4.6.5, 4.6.6, 4.7.1, 4.7.3, 4.7.4, 4.7.5, 4.8.3, 4.8.4, 4.8.6, 4.9.4, , , , , , Uzupełniające: 1.4.9, 1.7.2, 1.9.2, 1.9.3, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.7, 2.3.8, 2.5.4, 3.6.4, Liczba godzin zegarowych przeznaczonych na jednostkę modułową 5 godzin + 3 godziny pracy zdalnej Szczegółowe cele kształcenia 1. Kształtowanie umiejętności planowania procesu kształcenia na odległość oraz łączenia nauczania zdalnego z nauczaniem stacjonarnym. 2. Kształtowanie umiejętności projektowania kursów na platformę internetową. 3. Pobudzanie kreatywności i innowacyjnego podejścia do procesu kształcenia. 4. Rozwijanie elastyczności dydaktycznej i kompleksowego traktowania narzędzi i metod nauczania. 5. Przedstawienie możliwości zastosowania platformy do obserwacji postępów i rozwoju ucznia. 6. Zapoznanie z możliwościami zastosowania platformy w badaniu jakości kształcenia. Treści kształcenia 1. Zasady konstruowania środowiska pracy dydaktycznej na platformie. 2. Zasady zdalnej realizacji procesu nauczania (uczenia się). 3. Zarządzanie kursem na platformie. 4. Modułowa struktura pracy dydaktycznej w kształceniu zdalnym. 5. Projektowanie kursów na platformę: zakładanie kursu, zakładanie kont uczestników, projektowanie zawartości, planowanie metod pracy,

11 IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się 111 opracowanie programu dla kursu, kontrola aktywności uczestników kursu na platformie, sprawdzanie wyników kształcenia, ocenianie postępów ucznia na platformie, komunikowanie osiągnięć. 6. Indywidualizacja pracy z uczniem. 7. Narzędzia do testowania i sprawdzania wyników kształcenia. 8. Ewaluacja pracy nauczyciela i ucznia. Środki dydaktyczne 1. Materiały dla uczestnika: podręcznik uczestnika, czysta płyta CD-R. 2. Materiały dla wykładowcy: prezentacja przedstawiająca charakterystykę i porównanie różnych platform edukacyjnych, zastosowania różnych narzędzi w pracy różnymi metodami oraz przykłady dobrej praktyki pracy na platformie, podręcznik wykładowcy. 3. Techniczne środki kształcenia: komputery pracujące w sieci lokalnej z dostępem do internetu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zasobów sieciowych, wykorzystywanie narzędzi internetowych, odczytywanie plików w formatach.zip i.pdf, program umożliwiający zapis na płytach CD, udostępniona platforma edukacyjna Moodle, projektor multimedialny. Organizacja zajęć Zajęcia przebiegają w szesnastoosobowej grupie ćwiczeniowej. Każdy uczestnik pracuje na odpowiednio wyposażonym komputerze; ma również do dyspozycji podręcznik i materiały pomocnicze. Komputer jest podłączony do internetu, oprogramowany zgodnie ze wskazaniami określonymi w opisie technicznych środków kształcenia. Zajęcia realizowane są metodą projektu. Uczestnicy w czteroosobowych grupach projektują kurs na platformę Moodle. Korzystając ze wskazówek zawartych w podręczniku oraz z sugestii i pomocy prowadzącego, przygotowują autorskie projekty kursów tematycznych lub przedmiotowych z zastosowaniem różnych metod pracy i materiałów dydaktycznych w różnych postaciach. Opracowany projekt jest prezentowany na forum całej grupy i poddawany analizie pod kątem poprawności dydaktycznej. Projekt umieszczony na platformie stanowi podstawę zaliczenia zajęć.

12 IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się 112 Osiągnięcia Uczestnik po zakończeniu kursu zna: zasady projektowania kursów na platformę edukacyjną, zasady pracy na odległość, zasady organizacji kształcenia zdalnego i możliwości łączenia kształcenia zdalnego z tradycyjnymi metodami nauczania. Uczestnik po zakończeniu kursu potrafi: stworzyć efektywne i przyjazne środowisko edukacyjne, wykorzystać platformę do organizacji pracy zespołu uczniowskiego, wprowadzić uczniów jako uczestników na platformę, planować pracę na platformie, zbudować na platformie kurs do nauczania własnego przedmiotu (działu, wydzielonej części materiału, określonego problemu), dobrać metody i narzędzia do realizacji zaplanowanych celów, twórczo implementować internetowe narzędzia komunikacyjne do stosowanych metod nauczania, skorelować działania na platformie z realizowanym tradycyjnie procesem nauczania, obserwować aktywność i postępy uczniów, dokonać oceny osiągnięć ucznia, za pomocą narzędzi do testowania zbadać i ocenić wyniki kształcenia. Literatura 1. S. Juszczyk: Edukacja na odległość, kodyfikacja pojęć, reguł i procesów. Wyd. Adam Marszałek, Toruń M. Kubiak: Internet dla nauczyciela. Mikom, Warszawa Nauczanie na odległość. Wyzwania tendencje aplikacje, red. S. Wrycza, J. Wojtkowiak. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk środki informatyczne i media, red. M. Tanaś. Oficyna Wydawnicza Impuls, Warszawa Kraków 2004.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia

Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Wydanie 1 Formularz F509 Strona

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wykorzystanie e-podręczników i

Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wykorzystanie e-podręczników i Rozwijanie kompetencji nauczycieli i uczniów z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu się Warszawa 2017 Strona

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

st. wykł. Mariusz Baranowski Podstawowa znajomość obsługi komputera w środowisku Windows.

st. wykł. Mariusz Baranowski Podstawowa znajomość obsługi komputera w środowisku Windows. AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Multimedialne środki nauczania Kod modułu: xxx Koordynator modułu: wykł. Marek Lipiec Punkty ECTS: 2 Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu APLIKACJE INTERNETOWE I INFORMATYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

w ramach projektu APLIKACJE INTERNETOWE I INFORMATYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH HARMONOGRAM SZKOLENIA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej GRUPA 8 TEMATYKA SZKOLEŃ: Moduł I: Interaktywne pomoce dydaktyczne (15 godz.) Moduł II: Aplikacje komputerowe na lekcjach języków obcych

Bardziej szczegółowo

Kształcenie na odległość - opis przedmiotu

Kształcenie na odległość - opis przedmiotu Kształcenie na odległość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kształcenie na odległość Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDP-KSOD Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0 SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Tworzenie interaktywnych pomocy

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć stacjonarnych. Grupa II

Plan zajęć stacjonarnych. Grupa II Plan zajęć stacjonarnych Grupa II Szkolenie pt.: Metodyka kształcenia multimedialnego stacjonarnego i niestacjonarnego z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle szkolenie blended learning dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI Małgorzata Bartoszewicz goskab@amu.edu.pl Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu

Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDD-TIDL-L_pNadGenHG3ZZ

Bardziej szczegółowo

IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne

IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne Część II I nte rnet w dydakty ce pogram IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne 53 IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne Joachim Bednorz, Barbara Gaworska, Robert

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych, w szczególności Khan Academy

Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych, w szczególności Khan Academy Numer i nazwa obszaru: 10 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu matematyki

Bardziej szczegółowo

Program Cyfrowy Nauczyciel

Program Cyfrowy Nauczyciel Program Cyfrowy Nauczyciel Szkolenie w ramach projektu Szkoły przyszłości rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Osiecznica. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

1 Metody i formy pracy:

1 Metody i formy pracy: Program szkolenia w ramach projektu Modelowy program praktyk podnoszący jakość kształcenia studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela w PWSZ w Raciborzu Działanie 3.3.2 PO KL Temat szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 1 lipca 2015 r. Poz. 43 DECYZJA NR 206 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Istota i zastosowanie platformy e-learningowej Moodle Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa to zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole Kurs on-line

Organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole Kurs on-line Ośrodek Rozwoju Edukacji Organizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole Kurs on-line dla nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: Obszar tematyczny nr 3 Zajęcia komputerowe w szkole podstawowej Temat szkolenia: Programowanie dla najmłodszych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2016 Wydanie 1 Formularz F509

Bardziej szczegółowo

Wykład monograficzny: E-learning Kod przedmiotu

Wykład monograficzny: E-learning Kod przedmiotu monograficzny: E-learning - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu monograficzny: E-learning Kod przedmiotu 16.9-WP-PEDD-MEL-W_pNadGenJKBAH Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2016 / 2017 luty czerwiec 2017

Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na rok szkolny 2016 / 2017 luty czerwiec 2017 Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez na rok szkolny 2016 / 2017 luty czerwiec 2017 Edukacja informatyczna, programowanie, zaj. komputerowe, edukacja wczesnoszkolna 202 Podstawowe umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH dla nauczycieli szkół podstawowych TYTUŁ PROGRAMU: Kształcenie myślenia matematycznego z wykorzystaniem TIK CELE OGÓLNE: Kształcenie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PROGRAM DOSKONALENIA PRZEDMIOTOWEGO W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ TYTUŁ PROGRAMU: Edukacja wczesnoszkolna wsparta TIK CELE OGÓLNE: Nauczyciel po zakończeniu szkolenia Ma wiedzę i umiejętności: w

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl Monika Pskit doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli monika.pskit@rodon.radom.pl Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Wykładzie metodycznym i warsztatach szkoleniowych w ramach projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Wykładzie metodycznym i warsztatach szkoleniowych w ramach projektu Warszawa; 08.04.2014 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Wykładzie metodycznym i warsztatach szkoleniowych w ramach projektu Łamigłówki dla nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku 1

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych

Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Nowoczesne metody nauczania przedmiotów ścisłych Bartosz Ziemkiewicz Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Toruń 14 VI 2012 Bartosz Ziemkiewicz Nowoczesne metody nauczania... 1/14 Zdalne nauczanie na UMK

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu)

Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu) Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu) Program kursu obejmuje następujące moduły o przedstawionej liczbie godzin: Liczba godzin Liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-TIDT

Bardziej szczegółowo

IwD M06 Kreowanie internetu

IwD M06 Kreowanie internetu IwD M06 Kreowanie inter net u Część II I nte rnet w dydakty ce pogram IwD M06 Kreowanie internetu 77 IwD M06 Kreowanie internetu szkolenia curriculum Joachim Bednorz, Jolanta Bednorz, Maria Wilk Warunki

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Edukacja na Nowo. Szkolenie pilotażowe realizowane w ramach projektu

Edukacja na Nowo. Szkolenie pilotażowe realizowane w ramach projektu Szkolenie pilotażowe realizowane w ramach projektu Edukacja na Nowo Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli szkoły podstawowej oraz studentów przyszłych nauczycieli, którzy będą ze sobą współpracować dzieląc

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 7 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia

Numer i nazwa obszaru: 7 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia Numer i nazwa obszaru: 7 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie 1 Formularz F509 Strona 1/9

Bardziej szczegółowo

E-learning nauczanie na odległość

E-learning nauczanie na odległość E-learning nauczanie na odległość część 2. Cel prezentacji Przekonanie Państwa, że warto uatrakcyjnić i wzbogacić proces dydaktyczny w szkole o pracę z uczniem na platformie e-learningowej Moodle. część

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej w Tarnawatce SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CELE OGÓLNE...4 UWAGI O

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady przygotowywania i prowadzenia zajęć. 2 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego e-repetytorium Spis treści I. Ramowy plan nauczania 1. Cel studiów

Bardziej szczegółowo

Chemia w portalu Microsoft Partnerstwo dla przyszłości tworzenie, zasoby, możliwości wykorzystania

Chemia w portalu Microsoft Partnerstwo dla przyszłości tworzenie, zasoby, możliwości wykorzystania Małgorzata Bartoszewicz goskab@amu.edu.pl Zakład Dydaktyki Chemii, Wydział Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Chemia w portalu Microsoft Partnerstwo dla przyszłości tworzenie, zasoby, możliwości

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

Zmieniająca się szkoła nowy model kształcenia nauczycieli Jesień 2010

Zmieniająca się szkoła nowy model kształcenia nauczycieli Jesień 2010 Zmieniająca się szkoła nowy model kształcenia nauczycieli Jesień 2010 Referent: dr Marzena Żylińska, NKJO Toruń 1. Faza online 11-16.10.2010 Poznanie platformy edukacyjnej Moodle i pierwsze logowanie 2.

Bardziej szczegółowo

Gry społecznościowe. wykład 0. Joanna Kołodziejczyk. 24 lutego Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego / 11

Gry społecznościowe. wykład 0. Joanna Kołodziejczyk. 24 lutego Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego / 11 Gry społecznościowe wykład 0 Joanna Kołodziejczyk 24 lutego 2017 Joanna Kołodziejczyk Gry społecznościowe 24 lutego 2017 1 / 11 Program przedmiotu Dwie formy zajęć: 1 Wykład studia stacjonarne (15h) 2

Bardziej szczegółowo

z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnej Chmura w Internecie wspiera dyrektora w sprawnym zarządzaniu szkołą opartą na wiedzy

z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnej Chmura w Internecie wspiera dyrektora w sprawnym zarządzaniu szkołą opartą na wiedzy Numer obszaru: 12 Wsparcie oświatowej kadry kierowniczej w sprawnym zarządzaniu szkołą z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnej Temat szkolenia Chmura w Internecie wspiera dyrektora w sprawnym

Bardziej szczegółowo

Ramowy model kompetencji cyfrowych nauczycieli Opracowanie Prof. M. Plebańska Maj 2016

Ramowy model kompetencji cyfrowych nauczycieli Opracowanie Prof. M. Plebańska Maj 2016 Ramowy model cyfrowych nauczycieli Opracowanie Prof. M. Plebańska Maj 2016 Tabela. Ramowe ujęcie cyfrowych nauczycieli komputerów różnych typów. Kompetencje technologiczne/techniczne Wiedza Umiejętności

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO BOŻENY KRAWCZYK

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO BOŻENY KRAWCZYK PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO BOŻENY KRAWCZYK KIEROWNIKA ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 IM. JANUSZA KORCZAKA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2006-2009 WYMAGANIE ZADANIE DO REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego.

Plan rozwoju zawodowego. na stopień. nauczyciela mianowanego. Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Wymagania kwalifikacyjne Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowanie i dokumentowanie własnych działań, a także

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Issue 2 April 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy z przyjemnością drugie wydanie biuletynu projektu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć więcej

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Siedlcach Intel uwzględniająca treści programu Nauczanie ku przyszłości 21-11-2002 1 Cel Kształcenie i doskonalenie umiejętności posługiwania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia

Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Kryteria oceniania i metody sprawdzania osiągnięć ucznia Przedstawione poniżej kryteria oceniania na zajęciach z Informatyki są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce Spis treści Wstęp...3 Zadania szkoły...

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji)

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) ... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) Szanowni Państwo, Dotyczy: postępowania ofertowego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych poz. 907 ze zm.) (Dz.U. Z 2013 r., Zapraszamy Państwa

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKA PLATFORMA EDUKACYJNA

GDAŃSKA PLATFORMA EDUKACYJNA GDAŃSKA PLATFORMA EDUKACYJNA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007

Bardziej szczegółowo

Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania

Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania Informacja dla rodziców dzieci ze szkół zaproszonych do udziału w projekcie e-matematyka i zajęcia komputerowe skuteczne programy nauczania wrzesień 2013 O przedsięwzięciu Projekt e-matematyka i zajęcia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Metody współczesnej komunikacji

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Metody współczesnej komunikacji KARTA KURSU (realizowanego w module ) MULTIMEDIA I TECHNOLOGIE INTERNETOWE (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Metody współczesnej komunikacji The methods of modern communication and presentation graphics Kod

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów ma rozbudowaną budowę:

Innowacyjny program nauczania matematyki dla gimnazjów ma rozbudowaną budowę: Innowacyjny program nauczania matematyki w gimnazjum, zawierający elementy zastosowania TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, w tym darmowego oprogramowania GeoGebry do nauczania matematyki) Innowacyjny

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć

Bardziej szczegółowo

Założenia programu InfoTrick

Założenia programu InfoTrick Założenia programu Rozwój społeczny i gospodarczy w społeczeństwie informacyjnym pozostaje w ścisłym związku z dostępnością zasobów informacyjnych oraz możliwościami twórczego ich wykorzystywania przez

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch Rok szkolny 2015/16 Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe Nauczyciel Iwona Matłoch PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania:

Bardziej szczegółowo

Postępy edukacji internetowej

Postępy edukacji internetowej Postępy edukacji internetowej na przykładzie działań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Małgorzata Suchecka inż. Artur Sychowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewa Majer Bobruś Szkoła: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna

Innowacja pedagogiczna Załacznik 4 PILOTAŻ PROGRAMOWANIA Innowacja pedagogiczna Programowanie kluczem do lepszej przyszłość Opis innowacji Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Program Zawsze razem. Gimnazjum Nr 1. Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7. www.gimkonst.pl. Program. Zawsze razem. Andrzej Różycki Marzec 2011

Program Zawsze razem. Gimnazjum Nr 1. Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7. www.gimkonst.pl. Program. Zawsze razem. Andrzej Różycki Marzec 2011 Gimnazjum Nr 1 Konstantynów Łódzki ul. Łódzka 5/7 www.gimkonst.pl Program Zawsze razem Andrzej Różycki Marzec 2011 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Założenia... 3 3. Zakres... 4 4. Treść programu... 5 5.

Bardziej szczegółowo

Program przygotowany jest przez nauczycieli matematyki - praktyków, którzy równocześnie są Międzynarodowymi Ekspertami GeoGebry.

Program przygotowany jest przez nauczycieli matematyki - praktyków, którzy równocześnie są Międzynarodowymi Ekspertami GeoGebry. Innowacyjny program nauczania matematyki w liceum ogólnokształcącym w zakresie podstawowym, zawierający elementy zastosowania TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, w tym darmowego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka informatyki - opis przedmiotu

Dydaktyka informatyki - opis przedmiotu Dydaktyka informatyki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Dydaktyka informatyki Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-DINF Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: wymienić narzędzia do tworzenia strony Zainstalować

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: Obszar tematyczny nr 8 Tworzenie stron internetowych Temat szkolenia: Prezentacja treści na stronach internetowych wykonanych przez nauczycieli lub ich uczniów SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Wioletta Sołtysiak. Akademia im. Jana Długosza w Czestochowie Wydział Pedagogiczny

Wioletta Sołtysiak. Akademia im. Jana Długosza w Czestochowie Wydział Pedagogiczny Wioletta Sołtysiak Akademia im. Jana Długosza w Czestochowie Wydział Pedagogiczny Cel: Ocena zarządzania procesem e-kształcenia w prezentowanym modelu Dlaczego znaczenie e-learningu w szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia Lokalnych sieci. komputerowych. dla klasy3ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia Lokalnych sieci. komputerowych. dla klasy3ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU Pracownia Lokalnych sieci komputerowych dla klasy3ia Dział Diagnostyka i naprawa lokalnych sieci komputerowych Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak Uczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE I. Cele edukacyjne realizowane na zajęciach informatyki Rozwijanie zainteresowań technikami informatycznymi. Kształtowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo