KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum"

Transkrypt

1 KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum

2 52 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum

3 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum KwD M01 Podstawy technologii informacy jnej KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 53 KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej Joachim Bednorz, Jolanta Bednorz, Katarzyna Harężlak, Ewa Lubina, Robert Młynarz, Andrzej Stawujak, Iwona Toborowicz Warunki formalne uczestnictwa w module Nauczyciele zatrudnieni w systemie oświaty, nauczyciele urlopowani, nauczyciele emerytowani oraz nauczyciele bezrobotni poszukujący pracy w oświacie. Wiedza i umiejętności niezbędne do efektywnego uczestnictwa w module Moduł przeznaczony dla osób rozpoczynających pracę z komputerem, początkujących lub zamierzających podsumować podstawową wiedzę i umiejętności związane z posługiwaniem się technologią informacyjną. Nie przewiduje się wstępnych warunków merytorycznych związanych z uczestnictwem w tym module. Liczba godzin zegarowych przeznaczonych na moduł Łącznie: 31 godzin, w tym: sprawy organizacyjne (czas wykładowcy): 4 godziny

4 54 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum KwD M01 J01: 4 godziny KwD M01 J02: 11 godzin KwD M01 J03: 5 godzin KwD M01 J04: 3 godziny KwD M01 J05: 4 godziny Wykaz standardów realizowanych w module 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 3.4, 3.6, 4.1, 4.7, 4.9, 5.1, 5.6, 5.8 Ogólna charakterystyka modułu Uczestnik modułu poznaje podstawowe pojęcia z zakresu technologii informacyjnej, elementy zestawu komputerowego oraz rodzaje urządzeń peryferyjnych. Zdobywa wiedzę na temat parametrów stanowiących podstawę oceny sprzętu komputerowego oraz uczy się kompletować i zestawiać sprzęt stosownie do swoich potrzeb. Uczy się celowego i optymalnego stosowania podstawowych funkcji systemu operacyjnego oraz wykorzystania typowych programów użytkowych w zakresie ich elementarnego przeznaczenia. Zapoznaje się z zasadami nazewnictwa plików oraz przygotowuje i zapisuje dokumenty w formie elektronicznej w utworzonej samodzielnie strukturze folderów. Wyszukuje dokumenty elektroniczne w zasobach komputera. Wykonuje podstawowe operacje na plikach i folderach. Poznaje zasady pracy w sieci lokalnej. Uczestnik modułu w miarę potrzeb stosuje metody kontroli pracy sieci, zna budowę adresu strony internetowej oraz adresy popularnych i specjalistycznych portali internetowych. Posługuje się przeglądarką internetową do przeglądania stron WWW oraz komunikacji. Potrafi wykorzystać dane pozyskane z internetu do przygotowania dokumentów elektronicznych, szczególnie takich, które będą przydatne w nauczaniu jego własnego przedmiotu. Uczestnik modułu poznaje rodzaje i charakterystykę nośników danych oraz uczy się ich celowego wykorzystywania. Uczestnik szkolenia poznaje prawne aspekty pozyskiwania i użytkowania oprogramowania. Potrafi celowo i świadomie zainstalować i odinstalować oprogramowanie. Poznaje podstawową klasyfikację wirusów komputerowych oraz zasady profilaktyki antywirusowej. Potrafi właściwie zareagować na wirusy komputerowe pojawiające się na nośnikach danych, w poczcie elektronicznej oraz w systemie. Warunki zaliczenia modułu, zaświadczenia Po ukończeniu modułu uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie. Zaliczeniu podlega każda jednostka modułowa według sformułowanych dla niej zasad. Jednostkę modułową zalicza wykładowca, dokonując wpisu do karty zaliczenia modułu. Ukończenie modułu następuje po zaliczeniu wszystkich jednostek. Obecność na zajęciach stacjonarnych jest obowiązkowa i stanowi warunek zaliczenia modułu. Poniżej zebrano szczegółowe warunki zaliczenia jednostek modułowych: KwD M01 J01 a) Zadanie

5 KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 55 Samodzielnie skompletować zestaw komputerowy stosownie do postawionego zadania oraz uzasadnić wybór komponentów. b) Forma wykonania zadania i efekty pracy Uczestnik prezentuje zestaw komputerowy oraz (ustnie lub pisemnie):! określa jego parametry techniczne,! uzasadnia wybór jego elementów. c) Sposób przekazania i termin zaliczenia zadania Uczestnik przedstawia rozwiązanie zadania na zakończenie jednostki modułowej. d) Kryterium poprawności przedłożonej pracy Zaliczenie zadania nastąpi w przypadku:! poprawnego podłączania elementów zestawu komputerowego,! właściwego określenia jego podstawowych parametrów użytkowych,! właściwego uzasadnienia dokonanego wyboru jego elementów. KwD M01 J02 a) Zadanie Samodzielnie przygotować dokument o tematyce związanej z nauczanym przedmiotem, wykorzystując do tego dowolny program należący do pakietu systemu operacyjnego. Dokonać archiwizacji utworzonego dokumentu, opublikować zarchiwizowaną wersję w internecie oraz przesłać ją do wykładowcy drogą elektroniczną. b) Forma wykonania zadania i efekty pracy Uczestnik przekazuje wykładowcy:! przygotowany dokument w postaci zarchiwizowanej,! adres dokumentu i sposób uzyskania do niego dostępu przez internet. c) Sposób przekazania i termin zaliczenia zadania Na zakończenie jednostki modułowej uczestnik przekazuje wykładowcy gotowe zadanie drogą elektroniczną. d) Kryterium poprawności przedłożonej pracy Zaliczenie nastąpi, jeśli dokument zostanie utworzony w jednym z programów należących do pakietu systemu operacyjnego, będzie związany z nauczanym przedmiotem, zostanie prawidłowo przesłany do wykładowcy oraz możliwy będzie dostęp przez internet do zarchiwizowanej wersji. KwD M01 J03 a) Zadanie Odszukać w internecie informacje na temat związany z nauczanym przedmiotem, zgromadzić wybrane fragmenty w zasobach lokalnych we właściwym formacie oraz przesłać kopię do wykładowcy drogą elektroniczną. b) Forma wykonania zadania i efekty pracy Uczestnik szkolenia pozyskuje z internetu informację na wybrany temat, dociera do tej informacji, dokonuje krytycznej analizy wartości merytorycznej i przydatności oraz zapi-

6 56 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum suje interesujące fragmenty w zasobach lokalnych (np. na dysku twardym komputera). Tak przygotowany materiał przesyła drogą elektroniczną na adres wskazany przez wykładowcę. c) Sposób przekazania i termin zaliczenia zadania Wykonane zadanie uczestnicy przekazują wykładowcy drogą elektroniczną po zakończeniu jednostki modułowej. Tą samą drogą uzyskują potwierdzenie zaliczenia lub dodatkowe zalecenia dotyczące uzupełnień warunkujących zaliczenie. d) Kryterium poprawności przedłożonej pracy Zaliczenie zadania nastąpi, jeżeli zgromadzone materiały będą odpowiadać wybranej tematyce, zostaną prawidłowo przesłane wykładowcy do analizy oraz będą zapisane w formacie gwarantującym optymalne ich wykorzystanie. KwD M01 J04 a) Zadanie Samodzielnie skopiować własne dokumenty elektroniczne zgromadzone w zasobach lokalnych komputera. Zadania szczegółowe:! określić cel kopiowania,! wskazać strukturę danych (zgromadzonych w zasobach lokalnych komputera), które przeznaczone są do kopiowania,! wybrać nośnik danych odpowiedni do postawionego celu oraz łącznego rozmiaru danych, które mają być skopiowane,! zapisać dane na odpowiednio dobranym nośniku. b) Forma wykonania zadania i efekty pracy Uczestnik przekazuje wykładowcy:! uzasadnienie wyboru nośnika, na którym umieścił kopię własnych danych,! opis struktury danych przeznaczonych do kopiowania,! nośnik danych z plikami (dyskietkę, płytę optyczną, PenDrive, dysk twardy) lub adres zasobów internetu, gdzie zostały one zgromadzone (skopiowane) i sposób uzyskania do nich dostępu. c) Sposób przekazania i termin zaliczenia zadania Na zakończenie jednostki modułowej uczestnik przekazuje gotowe zadanie drogą elektroniczną. d) Kryterium poprawności przedłożonej pracy Zaliczenie zadania nastąpi, jeśli:! do wykonania zadania zostanie użyty nośnik umożliwiający realizację założonego celu kopiowania,! stwierdzona zostanie zgodność między założoną strukturą danych poddanych kopiowaniu a rzeczywistą zawartością nośnika danych przekazanego wykładowcy. KwD M01 J05 a) Zadanie Samodzielnie wykonać następujące zadania:

7 KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 57! zainstalować, skonfigurować i odinstalować wybrany program komputerowy przydatny w zawodzie nauczyciela (np. program niezbędny na lekcji),! zainstalować, skonfigurować i odinstalować oprogramowanie antywirusowe,! wykorzystać zainstalowany program antywirusowy do skanowania systemu oraz wybranych zasobów (np. płyty CD, dyskietki) w celu wyszukania wirusów komputerowych (tę część zadania uczestnik wykonuje na wybranym przez siebie komputerze, np. w domu). b) Forma wykonania zadania i efekty pracy Zaliczenie polega na zainstalowaniu w obecności wykładowcy wybranego programu komputerowego, uruchomieniu go i sprawdzeniu poprawności pracy. Ponadto uczestnik instaluje w systemie komputerowym program antywirusowy, konfiguruje go w sposób optymalny dla siebie i dokonuje skanowania systemu oraz wybranego przez siebie zasobu pod kątem występowania wirusów. Raport przedstawiający wyniki skanowania uczestnik przesyła wykładowcy drogą elektroniczną. Efektownym sposobem zaliczenia jednostki modułowej jest twórcza dyskusja, realizowana drogą elektroniczną, a dotycząca problemów związanych z wykonywanymi czynnościami. c) Sposób przekazania i termin zaliczenia zadania Pierwszą część zadania, polegającą na instalacji oprogramowania, uczestnik zalicza podczas zajęć stacjonarnych na zakończenie jednostki modułowej. Drugą część, związaną z wykorzystaniem programu antywirusowego, wykonuje na dowolnym komputerze (np. u siebie w domu). Raport stanowiący efekt skanowania uczestnik przesyła wykładowcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. d) Kryterium poprawności przedłożonej pracy Zaliczenie pracy nastąpi, jeżeli:! wybrany program komputerowy zostanie zainstalowany zgodnie z instrukcją, skonfigurowany, uruchomiony, przetestowany (pod kątem prawidłowości działania), a następnie prawidłowo usunięty z systemu (odinstalowany),! system komputerowy zostanie ochroniony przed działaniem wirusów komputerowych, a jego czystość będzie potwierdzona raportem wygenerowanym przez program antywirusowy.

8 58 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum KwD M01 J01 Pojęcia oraz środki technologii informacyjnej Zakres wymagań realizowanych w ramach jednostki modułowej 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.5.1, 1.5.2, 1.7.1, 1.8.1, 1.8.2, 3.6.1, Liczba godzin zegarowych przeznaczonych na jednostkę modułową 4 godziny Szczegółowe cele kształcenia 1. Zapoznanie uczestnika z podstawowymi pojęciami z dziedziny technologii informacyjnej. 2. Uświadomienie korzyści i ograniczeń wynikających ze stosowania technologii informacyjnej w zawodzie nauczyciela. 3. Zapoznanie uczestnika ze sposobem reprezentacji informacji w komputerze i zasadą pracy komputera. 4. Wykształcenie umiejętności opisywania, oceniania i łączenia zestawu komputerowego. 5. Wykształcenie umiejętności uruchamiania urządzeń peryferyjnych i łączenia ich z zestawem komputerowym. 6. Nauczenie konfigurowania zestawu komputerowego stosownie do zaistniałych potrzeb. 7. Wyrobienie nawyków związanych z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem przy łączeniu elementów zestawu komputerowego. 8. Wyrobienie nawyku śledzenia trendów w rozwoju technologii informacyjnej. 9. Wykształcenie postawy kulturalnego współużytkowania narzędzi i środków technologii informacyjnej w pracowniach komputerowych. Budowanie współpracy z innymi użytkownikami komputerów dostępnych w szkole. Treści kształcenia 1. Podstawowe pojęcia z zakresu technologii informacyjnej. 2. Sposób reprezentacji informacji w komputerze. 3. Podstawy architektury komputera. 4. Elementy zestawu komputerowego, ich przeznaczenie oraz sposoby ich łączenia. 5. Rodzaje urządzeń peryferyjnych, ich uruchamianie oraz obszary zastosowań. 6. Kryteria oceny zestawu komputerowego. 7. Wpływ parametrów zestawu komputerowego na efektywność jego pracy.

9 KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej Zasady tworzenia ergonomicznego stanowiska komputerowego. 9. Sposoby pozyskiwania informacji na temat podstawowych trendów w rozwoju technologii informacyjnej. Środki dydaktyczne 1. Materiały dla uczestnika:! podręcznik uczestnika,! materiały reklamowe dotyczące narzędzi technologii informacyjnej, czasopisma naukowo-techniczne z opisem i ofertą sprzętu komputerowego. 2. Materiały dla wykładowcy:! multimedialna prezentacja materiału nauczania obejmująca: definicje podstawowych pojęć z zakresu technologii informacyjnej, sposób reprezentacji informacji w komputerze, elementy architektury komputera, przegląd wybranych urządzeń peryferyjnych wraz z opisem ich funkcji, przegląd komunikatów generowanych przez system operacyjny podczas wykorzystywania urządzeń peryferyjnych,! podręcznik wykładowcy. 3. Techniczne środki kształcenia:! wzorowo urządzone (pod względem BHP) i wyposażone stanowisko komputerowe,! niezależny zestaw komputerowy pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego z interfejsem graficznym do dyspozycji każdego uczestnika (wskazane wykorzystanie komputerów z różnymi obudowami ze względu na większą różnorodność rozmieszczenia gniazd portów służących do podłączania urządzeń peryferyjnych),! urządzenia peryferyjne: drukarka, skaner, głośniki, mikrofon, słuchawki, kamery, aparaty cyfrowe, (minimalnie po jednym egzemplarzu na grupę biorącą udział w module, optymalnie po jednym egzemplarzu na każdą czteroosobową podgrupę uczestników modułu),! projektor multimedialny. Organizacja zajęć Zajęcia przebiegają w szesnastoosobowej grupie ćwiczeniowej. Każdy uczestnik dysponuje własnym, odpowiednio wyposażonym stanowiskiem komputerowym. Jego szczegółowe właściwości określono w punkcie Środki dydaktyczne. Materiał jest podawany przez prowadzącego metodą wykładową z elementami pokazu, przeplatanego samodzielnymi ćwiczeniami uczestników szkolenia pod kontrolą prowadzącego. Ćwiczenia te obejmują łączenie podstawowego zestawu komputerowego oraz rozbudowę zestawu komputerowego o dodatkowe urządzenia zewnętrzne. Zakres ćwiczeń jest podany w podręczniku uczestnika oraz dostępny przez internet. Trudność ćwiczeń odpowiada wyjściowemu poziomowi wiedzy i umiejętności uczestników. W trakcie zajęć uczestnicy zmieniają się na stanowiskach ćwiczeniowych, wykonując swoje zadania w różnych warunkach sprzętowych. W skład zadań wchodzi również dokonywanie celowych zmian w zestawie sprzętu skompletowanym przez innego uczestnika. Ostatni element zajęć to samodzielne wykonanie zadania związanego z materiałem realizowanym w tej jednostce. Temat zadania jest określony w punkcie Warunki zaliczenia modułu, zaświadczenia. W trakcie zajęć wykładowca ocenia prawidłowość wykonania zadania.

10 60 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum Po zakończeniu jednostki modułowej istnieje możliwość kontaktu z wykładowcą przez internet w celu uzyskania dodatkowej pomocy w trudnościach związanych z utrwaleniem nauczanego materiału. Osiągnięcia Uczestnik po zakończeniu kursu zna:! sposoby reprezentacji informacji w komputerze,! elementy architektury komputera (potrafi je opisać),! rodzaje, funkcje i obszary zastosowań urządzeń peryferyjnych,! parametry zestawu komputerowego wpływające na efektywność jego pracy.! trendy w rozwoju technologii informacyjnej. Uczestnik po zakończeniu kursu potrafi:! połączyć i skonfigurować zestaw komputerowy stosownie do wyznaczonego zadania,! swobodnie posłużyć się podstawową terminologią z dziedziny technologii informacyjnej,! określić przydatność posiadanego sprzętu do realizacji swoich celów dydaktycznych, a także opisać własne potrzeby związane ze sprzętem,! ocenić ewentualne problemy sprzętowe, które pojawiają się w jego pracy,! zwrócić się z prośbą o pomoc, opisując we właściwy sposób zaistniałe problemy techniczne,! poradzić sobie z prostą awarią komputera,! zwrócić się z prośbą o pomoc i współpracę do uczniów z większą znajomością sprzętu komputerowego,! współpracować z pozostałymi użytkownikami pracowni komputerowej,! w sposób odpowiedzialny zadbać o dyscyplinę i bezpieczeństwo użytkowania przez uczniów pracowni komputerowej i chronić sprzęt oraz oprogramowanie przed niewłaściwym wykorzystaniem.

11 KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 61 Literatura 1. E. Krawczyński, Z. Talaga, M. Wilk: Technologia informacyjna nie tylko dla uczniów. Podręcznik (książka + CD), Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa E. Krawczyński, Z. Talaga i M. Wilk: Technologia informacyjna. Program nauczania, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa E. Krawczyński, Z. Talaga, M. Wilk: Technologia informacyjna. Przewodnik metodyczny. Zakres podstawowy, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa E. Krawczyński, Z. Talaga, M. Wilk: Technologia informacyjna nie tylko dla uczniów. Zbiór zadań. Zakres podstawowy, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło: Technologia informacyjna, WSiP S.A., Warszawa K. Murray: Komputer to proste, Wydawnictwo RM, Warszawa R. Krzyżanowski: Urządzenia zewnętrzne mikrokomputerów, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2003.

12 62 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum KwD M01 J02 Podstawy pracy z komputerem Zakres wymagań realizowanych w ramach jednostki modułowej a) główne 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9, , , 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.8, b) uzupełniające Liczba godzin zegarowych przeznaczonych na jednostkę modułową 11 godzin Szczegółowe cele kształcenia 1. Podniesienie sprawności uczestnika w korzystaniu z klawiatury i myszy. 2. Zapoznanie z systemem operacyjnym i jego znaczeniem dla funkcjonowania komputera. 3. Wyrobienie umiejętności tworzenia elektronicznych wersji dokumentów oraz tworzenia struktury folderów i nawigacji w jej obrębie. 4. Nauczenie wykorzystywania podstawowych funkcji systemu operacyjnego. 5. Rozwinięcie umiejętności zarządzania informacją. 6. Wykształcenie umiejętności dostosowania systemu operacyjnego do własnych potrzeb, bądź potrzeb uczniów. 7. Nauczenie poprawnego zamykania systemu operacyjnego i reagowania na typowe wyświetlane przez system komunikaty o błędach i problemach w funkcjonowaniu programów i urządzeń. 8. Zapoznanie uczestników z podstawowymi programami użytkowymi, ich przeznaczeniem oraz funkcjami (edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, bazą danych, edytorem grafiki, rejestratorem dźwięku, odtwarzaczem dźwięku i filmu, programem do tworzenia prezentacji oraz programem archiwizującym i antywirusowym). 9. Wykształcenie umiejętności korzystania z sieci lokalnej znajomość zasad użytkowania wspólnych zasobów oraz ich udostępniania. 10. Zapoznanie z funkcjami przeglądarki internetowej. 11. Zapoznanie z zasadami wykorzystywania dostępnych w sieci materiałów związanych z nauczanym przedmiotem. 12. Uświadomienie korzyści stosowania programów edukacyjnych w procesie kształcenia.

13 KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 63 Treści kształcenia 1. Pojęcie systemu operacyjnego. Rodzaje systemów operacyjnych. 2. Pliki i struktury katalogów, zasady ich nazewnictwa. 3. Operacje kopiowania, usuwania i przenoszenia informacji. 4. Konfigurowanie podstawowych elementów systemu operacyjnego. 5. Podstawowe nośniki informacji. 6. Podstawowy pakiet programów przydatnych w zawodzie nauczyciela (i ich funkcje): a) edytor tekstów, b) edytor graficzny, c) edytor dźwięków, d) arkusz kalkulacyjny, e) program do tworzenia prezentacji. f) kalkulator, g) programy służące rozrywce, takie jak: odtwarzacz płyt audio, gry, h) programy uzupełniające, np. archiwizujące i antywirusowe. 7. Wybrane programy edukacyjne. 8. Lokalna sieć komputerowa i zasady jej wykorzystania: a) hierarchia użytkowników, b) logowanie, c) prawa dostępu, d) udostępnianie zasobów komputerowych. Środki dydaktyczne 1. Materiały dla uczestnika:! podręcznik uczestnika,! pliki z rozwiązaniami przykładowych zadań. 2. Materiały dla wykładowcy:! prezentacja przedstawiająca funkcje i możliwości systemu operacyjnego, funkcje programów użytkowych i przeglądarki internetowej,! podręcznik wykładowcy. 3. Techniczne środki kształcenia:! projektor multimedialny,! niezależny zestaw komputerowy do dyspozycji każdego uczestnika,! na każdym komputerze system operacyjny z interfejsem graficznym, wraz z pakietem typowych programów użytkowych (edytor tekstów, edytor graficzny, edytor dźwięków, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, kalkulator, programy służące rozrywce, takie jak: odtwarzacz płyt audio, VCD, DVD, gry; przeglądarka internetowa, program antywirusowy i program archiwizujący),

14 64 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum! autoryzowany dostęp do sieci lokalnej,! kontrolowany dostęp do zasobów sieciowych (w tym urządzeń peryferyjnych) i wydzielonych na potrzeby szkolenia udziałów dyskowych (wykładowca ma pełny dostęp do tych udziałów),! serwer umożliwiający publikację informacji w internecie. Organizacja zajęć Zajęcia przebiegają w szesnastoosobowej grupie ćwiczeniowej. Każdy uczestnik ma do dyspozycji odpowiednio wyposażony komputer podłączony do sieci komputerowej. Materiał jest podawany przez prowadzącego metodą wykładową z elementami pokazu, przeplatanego samodzielnymi ćwiczeniami uczestników szkolenia pod kontrolą prowadzącego. Ćwiczenia te obejmują: wykorzystanie podstawowych możliwości systemu operacyjnego oraz programów wchodzących w skład pakietu systemu operacyjnego, praca w sieci lokalnej oraz korzystanie z internetu w celu pozyskania informacji. Dopełnieniem zajęć jest wymiana doświadczeń na temat uzyskanych wyników, efektywności poszukiwań, zasobów dydaktycznych internetu oraz zasad korzystania z nich przez nauczycieli i uczniów z uwzględnieniem praw autorskich. Ostatni element zajęć to samodzielne wykonanie zadania związanego z materiałem realizowanym w tej jednostce. Temat zadania jest określony w punkcie Warunki zaliczenia modułu, zaświadczenia. Wykładowca w trakcie zajęć ocenia prawidłowość wykonania zadania. Po zakończeniu jednostki modułowej istnieje możliwość kontaktu z wykładowcą przez internet w celu uzyskania dodatkowej pomocy w trudnościach związanych z utrwaleniem nauczanego materiału. Osiągnięcia Uczestnik po zakończeniu kursu zna:! zasady prawidłowego nazewnictwa (potrafi je zastosować),! przeznaczenie podstawowych programów użytkowych, takich jak: edytor tekstu, rejestrator dźwięku, przeglądarka internetowa, programy multimedialne, program antywirusowy (potrafi się nimi efektywnie posługiwać z korzyścią dla procesu kształcenia),! podstawowe możliwości przystosowania interfejsu graficznego systemu operacyjnego do własnych potrzeb (potrafi z tych możliwości korzystać),! sposoby uruchamiania programów, odszukiwania, kopiowania, usuwania oraz przenoszenia plików (potrafi je praktycznie wykorzystać),! zasady pracy w sieci lokalnej,! wymogi prawa autorskiego (respektuje je). Uczestnik po zakończeniu kursu potrafi:! wykorzystać typowe nośniki danych do zapisu informacji,! zbudować i utrzymać czytelną i uporządkowaną strukturę folderów do przechowywania plików,! zadbać o bezpieczeństwo zasobów własnych oraz innych użytkowników pracowni komputerowej,

15 KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 65! rozpoznać i uzasadnić potrzebę korzystania z programów edukacyjnych,! określić potencjalną efektywność programów edukacyjnych dla procesu nauczania,! zidentyfikować potrzeby i możliwości uczniów w zakresie wykorzystania programów edukacyjnych,! korzystać z zasobów i urządzeń dostępnych w sieci lokalnej,! pozyskiwać ogólnodostępne programy, nie naruszając praw autorskich,! świadomie i selektywnie wyszukiwać informacje w internecie,! nadzorować swoich podopiecznych w zakresie korzystania z internetu i ukierunkować ich poszukiwania na tematy nie stanowiące zagrożenia,! określić cel i wartość własnej publikacji internetowej,! opublikować w internecie przygotowany przez siebie dokument. Literatura 1. K. Murray: Komputer to proste, Wydawnictwo RM, Warszawa J. Sherman: Podstawy obsługi komputera to proste, Wydawnictwo RM, Warszawa Z. Dec, R. Konieczny: ABC komputera 2004, Wydawnictwo Edition 2000, Kraków Z. Dec, R. Konieczny: ABC komputera ćwiczenia, Wydawnictwo Edition 2000, Kraków M. Sokół: Po prostu Windows XP PL, Wydawnictwo Helion, Gliwice P. Szwedes: Paint dla dzieci od 8 do 88 lat, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa H.-G. Schumann: Komputer dla dzieci od 8 do 88 lat, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa M. Szeliga, M. Świątelski: ABC systemu Windows XP PL, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002.

16 66 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum KwD M01 J03 Podstawowe usługi internetowe Zakres wymagań realizowanych w ramach jednostki modułowej a) główne 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 3.4.5, 4.1.4, 4.7.5, b) uzupełniające 2.1.1, 2.1.2, Liczba godzin zegarowych przeznaczonych na jednostkę modułową 5 godzin Szczegółowe cele kształcenia 1. Przygotowanie do świadomego i umiejętnego korzystania z sieci. 2. Zapoznanie z przeglądarką internetową jako narzędziem do przeglądania stron internetowych i narzędziem pomocniczym w korzystaniu z komunikatorów internetowych i grup dyskusyjnych. 3. Wdrożenie do swobodnego i efektywnego poruszania się w sieci i korzystania z portali internetowych o tematyce ogólnej oraz specjalistycznych serwisów internetowych z wybranej dziedziny, w tym serwisów edukacyjnych. 4. Zapoznanie z różnymi wyszukiwarkami internetowymi i możliwościami pozyskiwania tą drogą informacji przydatnych w pracy zawodowej i na użytek własny. 5. Nauczenie zakładania konta pocztowego i korzystania z niego z poziomu przeglądarki internetowej. 6. Uświadomienie znaczenia komunikacji za pomocą poczty elektronicznej. 7. Wykształcenie nawyków systematycznego wykorzystywania poczty elektronicznej w pracy zawodowej. 8. Uświadomienie zasad posługiwania się pocztą zgodnie z normami społecznymi. 9. Uświadomienie możliwości zastosowania poczty elektronicznej w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych. 10. Uświadomienie zagrożeń powstałych w związku z rozwojem komunikacji internetowej. 11. Rozwijanie kreatywności w poszukiwaniu, planowaniu i stosowaniu różnych form wykorzystywania poczty elektronicznej w pracy nauczycielskiej z młodzieżą. Treści kształcenia 1. Kontrola pracy sieci. 2. Adresy stron internetowych. 3. Przeglądarka internetowa.

17 KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej Zapisywanie przeglądanych stron internetowych. 5. Wyszukiwarki internetowe. 6. Poczta elektroniczna. 7. Komunikacja przez internet. Środki dydaktyczne 1. Materiały dla uczestnika:! podręcznik uczestnika. 2. Materiały dla wykładowcy:! prezentacje multimedialne związane z przedstawianymi treściami kształcenia,! podręcznik wykładowcy 3. Techniczne środki kształcenia:! zestaw komputerowy połączony z internetem,! skonfigurowane standardowo oprogramowanie: system operacyjny z interfejsem graficznym wraz z przeglądarką internetową umożliwiającą korzystanie z czatów, wybrany komunikator internetowy,! projektor multimedialny,! dostęp do zasobów sieci lokalnej. Organizacja zajęć Zajęcia w ośrodku szkoleniowym w szesnastoosobowej grupie ćwiczeniowej. Każdy uczestnik dysponuje własnym komputerem, posiadającym dostęp do sieci lokalnej oraz internetu, oprogramowaniem przedstawionym w punkcie Środki dydaktyczne, materiałami pomocniczymi, w tym podręcznikiem. Materiał jest przekazywany metodą wykładową z elementami pokazu. Miniwykłady przeplatane są samodzielnymi ćwiczeniami pod kontrolą prowadzącego. Zakres ćwiczeń jest podany w podręczniku uczestnika oraz dostępny przez internet. Trudność ćwiczeń odpowiada wyjściowemu poziomowi wiedzy i umiejętności uczestników. Forma pracy: grupowa. W razie konieczności wykładowca indywidualnie prowadzi ćwiczenia dla wybranych uczestników szkolenia. Ostatni element zajęć to samodzielne wykonanie zadania związanego z materiałem realizowanym w tej jednostce (temat tego zadania jest określony w punkcie Warunki zaliczenia modułu, zaświadczenia). Wykładowca w trakcie zajęć ocenia prawidłowość wykonanego zadania. Po zakończeniu jednostki modułowej istnieje możliwość kontaktu z wykładowcą przez internet w celu uzyskania dodatkowej pomocy w trudnościach związanych z utrwaleniem nauczanego materiału. Osiągnięcia Uczestnik po zakończeniu zajęć zna:! metody zapisu stron internetowych lub ich fragmentów w najbardziej odpowiednim formacie, na dowolnym nośniku danych (potrafi je stosować w praktyce),

18 68 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum! różne narzędzia do komunikacji z innymi użytkownikami internetu,! zagrożenia związane z procesem komunikacji internetowej (potrafi profilaktycznie oddziaływać na swoich wychowanków w celu zredukowania tych zagrożeń). Uczestnik po zakończeniu zajęć potrafi:! samodzielnie kontrolować pracę sieci i interpretować w tym celu wyniki działania programów ping i traceroute,! samodzielnie wyszukać strony internetowe, korzystając z portali i ocenić ich wartość z punktu widzenia przydatności w życiu zawodowym i prywatnym,! wykorzystać fragmenty stron internetowych w innych aplikacjach,! swobodnie i efektywnie korzystać z poczty elektronicznej, także w pracy dydaktyczno-wychowawczej,! skutecznie wykorzystywać różne narzędzia do komunikacji w celu budowania systemu komunikacji w zespole klasowym. Literatura 1. A. Bajon, J. Bednorz, J. Bednorz, J. Trojanowska, M. Trzciński, M. Rumanowski, A. Werner, I. Wróblewska, W. Zawadzki: Multimedia w dydaktyce. Podręcznik, Siemens AG, Gliwice 2002 (wydania I i II). 2. M. Sokół: Internet. Przewodnik, Wydawnictwo Helion, Gliwice B. Falk: Internet, Wydawnictwo Helion, Gliwice 1996 (wydanie III).

19 KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 69 KwD M01 J04 Nośniki danych Zakres wymagań realizowanych w ramach jednostki modułowej 1.3.5, 1.3.8, Liczba godzin zegarowych przeznaczonych na jednostkę modułową 3 godziny Szczegółowe cele kształcenia 1. Zapoznanie z wybranymi rodzajami urządzeń do zapisu i odczytu danych oraz rodzajami nośników danych. 2. Zapoznanie z charakterystyką urządzeń do zapisu i odczytu danych oraz nośników danych. 3. Wykształcenie umiejętności zapisywania danych na różnych nośnikach danych. 4. Uświadomienie wartości posiadanych danych oraz konieczności ich archiwizacji oraz zapoznanie z podstawowymi sposobami archiwizowania. 5. Uświadomienie potrzeby celowego i precyzyjnego doboru nośnika danych, adekwatnego do miejsca i sytuacji, w których będą one wykorzystywane. 6. Wykształcenie umiejętności interpretacji i podejmowania właściwych działań w odpowiedzi na komunikaty systemu operacyjnego, związane z wykorzystaniem urządzeń do zapisu danych i nośników danych (także w sytuacjach nieprzewidzianych). 7. Wyrobienie nawyku kontroli i pielęgnacji nośników danych oraz właściwego posługiwania się nimi: weryfikacji ilości wolnego miejsca, kontroli antywirusowej, kontroli fizycznej poprawności działania. 8. Wyrobienie nawyku dbałości o bezpieczeństwo danych. 9. Wykształcenie umiejętności sprawnego rozpowszechniania danych wśród uczniów. 10. Nauka budowania systemu gromadzenia i udostępniania danych dla wielu użytkowników (np. wewnętrzna biblioteka danych z własnego przedmiotu) w oparciu o dostępne możliwości techniczne. Treści kształcenia 1. Rodzaje urządzeń do zapisu i odczytu danych oraz nośników danych. 2. Sposoby uzyskiwania dostępu do urządzeń do zapisu i odczytu danych w systemach operacyjnych. 3. Pojemność nośników danych a rozmiary plików. 4. Charakterystyka użytkowa nośników danych.

20 70 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum 5. Zapisywanie danych na różnych nośnikach: a) dyskietkach, b) dyskach twardych, wymiennych dyskach twardych, c) nośnikach typu PenDrive, d) płytach optycznych, e) e-dyskach. Środki dydaktyczne 1. Materiały dla uczestnika:! różne nośniki danych dla każdego uczestnika szkolenia, np. dyskietki, różnego rodzaju płyty optyczne,! podręcznik uczestnika. 2. Materiały dla wykładowcy:! podręcznik wykładowcy,! dysk twardy (może być komputer z otwartą obudową) minimalnie jeden egzemplarz na grupę biorącą udział w module,! kieszeń na dysk twardy (minimalnie jeden egzemplarz w pracowni),! prezentacja zawierająca: charakterystykę urządzeń i nośników danych, jednostki miary informacji i ich wielokrotności, sposób określania rozmiaru pliku tekstowego (pliku ASCII) oraz mapy bitowej. 3. Techniczne środki kształcenia:! komputery pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego z interfejsem graficznym (każdy egzemplarz jest wyposażony w nagrywarkę CD lub DVD),! autoryzowany dostęp do sieci lokalnej,! kontrolowany dostęp do zasobów sieciowych i wydzielonych na potrzeby szkolenia udziałów dyskowych (wykładowca ma pełny dostęp do tych udziałów),! pamięć typu PenDrive (minimalnie jeden egzemplarz na grupę ćwiczeniową),! aparat cyfrowy (minimalnie jeden egzemplarz na grupę ćwiczeniową),! dostęp do internetu,! oprogramowanie umożliwiające zapis na płytach optycznych,! oprogramowanie umożliwiające korzystanie z pamięci aparatu cyfrowego i pamięci PenDrive (sterowniki),! projektor multimedialny. Organizacja zajęć Zajęcia przebiegają w szesnastoosobowej grupie ćwiczeniowej. Każdy uczestnik dysponuje własnym, odpowiednio wyposażonym stanowiskiem komputerowym. Jego szczegółowe właściwości określono w punkcie Środki dydaktyczne. Materiał jest podawany przez prowadzącego metodą wykładową z elementami pokazu. Miniwykłady są przeplatane samodzielnymi ćwiczeniami uczestników szkolenia pod kontrolą

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne

IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne Część II I nte rnet w dydakty ce pogram IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne 53 IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne Joachim Bednorz, Barbara Gaworska, Robert

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P).

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II. Uczeń umie: Świadomie stosować się do zasad regulaminów (P). PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z INFORMATYKI II DZIAŁ I: KOMPUTER W ŻYCIU CZŁOWIEKA. 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie uczniów z wymaganiami edukacyjnymi i PSP. 2. Przykłady zastosowań komputerów

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej Kryteria na ocenę dopuszczającą 1. Uczeń potrafi wymienić niektóre z elementów budowy komputera.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych Wykorzystanie szkolnych pracowni komputerowych w nauczaniu przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych (dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych) Przeznaczenie Szkolenie przeznaczone jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V Śródroczne Ocena niedostateczna: Uczeń nie zna regulaminu pracowni komputerowej, nie przestrzega zasad BHP pracy na stanowisku Postawa ucznia na lekcji jest

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Na zajęciach z informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach : praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat: Zagrożenia wynikające z korzystania z korzystania z sieci Internet. Autorka: Agnieszka Kotowicz

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat: Zagrożenia wynikające z korzystania z korzystania z sieci Internet. Autorka: Agnieszka Kotowicz SCENARIUSZ LEKCJI Temat: Zagrożenia wynikające z korzystania z korzystania z sieci Internet Autorka: Agnieszka Kotowicz Klasa III technikum zawodowe Zespół Szkół nr 3 w Szczecinku Zawartość opracowania:

Bardziej szczegółowo

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Przedmiotowy system oceniania Zawód: Technik Informatyk Nr programu: 312[ 01] /T,SP/MENiS/ 2004.06.14 Przedmiot: Systemy Operacyjne i Sieci Komputerowe Klasa: pierwsza Dział Dopuszczający Dostateczny Dobry

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III

AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III Opracowała: mgr Jolanta śydek nauczycielka kształcenia zintegrowanego I. CELE NAUCZANIA INFORMATYKI. 1. Posługiwanie się systemem komputerowym. Umiejętność

Bardziej szczegółowo

IwD M06 Kreowanie internetu

IwD M06 Kreowanie internetu IwD M06 Kreowanie inter net u Część II I nte rnet w dydakty ce pogram IwD M06 Kreowanie internetu 77 IwD M06 Kreowanie internetu szkolenia curriculum Joachim Bednorz, Jolanta Bednorz, Maria Wilk Warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC Lekcja: Kodeks dla każdego Zna i rozumie przepisy obowiązujące w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce Spis treści Wstęp...3 Zadania szkoły...

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Prawa i Administracji Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego "Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu "Informatyka"

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy system oceniania - informatyka Rolą oceny nie jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach a także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się. 1.Zasady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym

Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów. w nauczaniu wczesnoszkolnym Numer obszaru: 7 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów Temat szkolenia: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wczesnoszkolnym

Bardziej szczegółowo

UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW

UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW - 1/6 - UśYTKOWANIE KOMPUTERÓW 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia słuchacz ( słuchacz) powinien umieć: 1. rozróŝnić elementy zestawu komputerowego, 2. zdefiniować system operacyjny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia:

Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej. Temat szkolenia: Numer i nazwa obszaru: 6 Portale społecznościowe jako narzędzie pracy grupowej Temat szkolenia: Edukacyjne aspekty korzystania z portali społecznościowych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2013 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Prowadzący: Piotr Urbaniak 1. CELE PROGRAMU Myślą przewodnią

Bardziej szczegółowo

Klasa I (Gimnazjum) Zakres wiadomości. rozszerzający

Klasa I (Gimnazjum) Zakres wiadomości. rozszerzający Wymagania dla przedmiotu INFORMATYKA na rok szkolny./.. Klasa I (Gimnazjum) Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum Uczeń powinien: Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum a) Budowa i zastosowanie komputera: stosować się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wiedzieć, jakie znaczenie ma komputer

Bardziej szczegółowo

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania)

- 1 - Liczba godzin. Nr lekcji. Nr punktu w podręczniku. Zagadnienia do realizacji według podstawy programowej (treści nauczania) Rozkład materiału dla przedmiotu: Informatyka zakres podstawowy realizowanego według podręcznika: E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło, Informatyka to podstawa, WSiP, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli

Kurs zdalny Podstawy geoinformacji dla nauczycieli UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika Rozkład materiału do zajęć z informatyki realizowanych według podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło Informatyka, nowe wydanie z 007 roku Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA dla gimnazjum (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKW 4014-87/99) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim cyklu nauczania Organizacja

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Wstęp Technologia informacyjna jest rozumiana jako ogół zastosowań narzędzi informatycznych do przetwarzania i wymiany informacji w różnych formach (liczby, tekstu, dźwięku oraz

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki 1. Cel. 2. Założenia ogólne. 3. Zakres aktywności a ocena. 4. Ocena bieżąca. 5. Ocena semestralna. 6. Kryteria wymagań klasy II do III 7. Szczegółowy opis wymagań

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność SPIS TREŚCI Drodzy Uczniowie!........................................... 5 Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Klasa: Program: Wymiar: 1TIR Technikum, Technik Informatyk Program nauczania dla zawodu Technik Informatyk, 351203,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun 32. Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu nauczania Zna regulamin

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. iæwiczenia dla szko³y podstawowej, kl. IV VI. Czêœæ I

Informatyka Europejczyka. iæwiczenia dla szko³y podstawowej, kl. IV VI. Czêœæ I Informatyka Europejczyka. iæwiczenia dla szko³y podstawowej, kl. IV VI. Czêœæ I Autorzy: Danuta Kia³ka, Katarzyna Kia³ka ISBN: 978-83-246-2593-2 Format: 195 260, stron: 176 Informatyka Europejczyka to

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Katarzyna Ziemińska. INFORMATYKA KRYTERIA WYMAGAŃ Gimnazjum Specjalne

Opracowanie: Katarzyna Ziemińska. INFORMATYKA KRYTERIA WYMAGAŃ Gimnazjum Specjalne Opracowanie: Katarzyna Ziemińska INFORMATYKA KRYTERIA WYMAGAŃ Gimnazjum Specjalne Kryteria wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne dla klasy I SEMESTR I dopuszczający dostateczny dobry bardzo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami.

Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Tematyka i rozwiązania metodyczne kolejnych zajęć lekcyjnych wraz z ćwiczeniami. Zagadnienie tematyczne (blok tematyczny): Internet i sieci (Podr.cz. II, str.37-69) Podstawa programowa: Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się

IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się IwD M 07 Zdal ne na uczanie uczeni e się IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się 101 IwD M07 Zdalne nauczanie uczenie się Ewa Lubina Część II I nte rnet w dydakty ce po gram szk olenia curriculum Warunki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przy ustaleniu oceny z zajęć komputerowych będzie brany przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE DLA KLASY 4 - ZASADY OCENIANIA

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE DLA KLASY 4 - ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE DLA KLASY 4 - ZASADY OCENIANIA 1. Nauczyciel na zajęciach komputerowych stosuje dwie formy oceniania: a) ocenianie sumujące wyrażona stopniami w skali 1-6 b) ocenianie kształtujące

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Temat oziom KOMUTER DLA KAŻDEGO Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BH Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 1 1

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe

INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania. Cele edukacyjne. Treści nauczania wymagania szczegółowe INFORMATYKA treści nauczania i system oceniania Cele edukacyjne 1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne 1 Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne I rok nauki 1 godzina tygodniowo Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 1 Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował wymagania

Bardziej szczegółowo

Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło

Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło Plan pracy kółka informatycznego dla klas I-III przy Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło 2 Znaczenie technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej.

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przycisk RESET znajdujący się na obudowie komputera,

Bardziej szczegółowo

z poradni pedagogicznej

z poradni pedagogicznej Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach kształcenia zintegrowanego dla dzieci z opiniami z poradni pedagogicznej Zajęcia z informatyki są ćwiczeniami praktycznymi, które łączą zabawę z nauką,

Bardziej szczegółowo

Numer Obszaru: 4. programowej. Temat szkolenia. TIK w kształceniu na drugim i trzecim etapie edukacyjnym. Symbol szkolenia: TIKSPGIM

Numer Obszaru: 4. programowej. Temat szkolenia. TIK w kształceniu na drugim i trzecim etapie edukacyjnym. Symbol szkolenia: TIKSPGIM Numer Obszaru: 4 Technologie informacyjnokomunikacyjne w realizacji podstawy programowej Temat szkolenia TIK w kształceniu na drugim i trzecim etapie edukacyjnym Symbol szkolenia: TIKSPGIM SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach edukacji wczesnoszkolnej. 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY KOŁA INFORMATYCZNEGO

PROGRAM PRACY KOŁA INFORMATYCZNEGO PROGRAM PRACY KOŁA INFORMATYCZNEGO Mgr inż. Piotr Majcherek Nauczyciel fizyki i przedmiotów informatycznych Zespół Szkół Nr 3 im. prof. Oskara Langego w Szczecinie I. Charakterystyka programu Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną

Kurs zdalny Zarządzanie informacją przestrzenną UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Biuro Projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ul. Sowińskiego 12 pokój 9, 20-040 Lublin, www.dlarynkupracy.umcs.pl telefon: +48 81 537

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. opisać działanie poczty elektronicznej; opisać podobieństwa i różnice między pocztą elektroniczną i tradycyjną;

Scenariusz lekcji. opisać działanie poczty elektronicznej; opisać podobieństwa i różnice między pocztą elektroniczną i tradycyjną; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Poczta elektroniczna 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: opisać działanie poczty elektronicznej; opisać podobieństwa i różnice między pocztą elektroniczną i tradycyjną;

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA EDUACYJNE Z INFORMATYI LASA CZWARTA OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU likplik. Informatyka w klasach IV-VI szkoły podstawowej I PODRĘCZNIA O NR DOP. 58/09/S Przewidziane w Programie nauczania likplik treści

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi korzystać z różnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OPERACYJNY. Monika Słomian

SYSTEM OPERACYJNY. Monika Słomian SYSTEM OPERACYJNY Monika Słomian CEL znam podstawowe zadania systemu operacyjnego porządkuję pliki i foldery KRYTERIA rozumiem zadania systemu operacyjnego potrafię wymienić przykładowe systemy operacyjne

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Siedlcach Intel uwzględniająca treści programu Nauczanie ku przyszłości 21-11-2002 1 Cel Kształcenie i doskonalenie umiejętności posługiwania

Bardziej szczegółowo

Dokument komputerowy w edytorze grafiki

Dokument komputerowy w edytorze grafiki Temat 3. Dokument komputerowy w edytorze grafiki Realizacja podstawy programowej 1. 3) stosuje usługi systemu operacyjnego i programów narzędziowych do zarządzania zasobami (plikami) [...]; 4) wyszukuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZATORZY KONKURSU

REGULAMIN ORGANIZATORZY KONKURSU LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ODDZIAŁ W ZAMOŚCIU ORGANIZUJE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 XI REGIONALNY KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM @LGORYTM REGULAMIN ORGANIZATORZY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: wymienić narzędzia do tworzenia strony Zainstalować

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Informatyka ekonomiczna Nazwa modułu w języku angielskim Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów Kierunek prawno-ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy

Liczba godzin. Poziom wymagań ponadpodstawowy 1 Plan wynikowy Treści nauczania Bezpiecznie w pracowni i w sieci omówienie regulaminu pracowni Temat lekcji Liczba godzin Poziom wymagań podstawowy Poziom wymagań ponadpodstawowy Prawa i obowiązki użytkownika

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III Zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej zajęcia komputerowe należy prowadzić w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. W klasach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki

Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki Wymagania edukacyjne i sposoby sprawdzania edukacyjnych osiągnięć uczniów z informatyki INFORMATYKA POZIOM PODSTAWOWY (klasy I) Cele kształcenia wymagania ogólne 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo