KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum"

Transkrypt

1 KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum

2 52 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum

3 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum KwD M01 Podstawy technologii informacy jnej KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 53 KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej Joachim Bednorz, Jolanta Bednorz, Katarzyna Harężlak, Ewa Lubina, Robert Młynarz, Andrzej Stawujak, Iwona Toborowicz Warunki formalne uczestnictwa w module Nauczyciele zatrudnieni w systemie oświaty, nauczyciele urlopowani, nauczyciele emerytowani oraz nauczyciele bezrobotni poszukujący pracy w oświacie. Wiedza i umiejętności niezbędne do efektywnego uczestnictwa w module Moduł przeznaczony dla osób rozpoczynających pracę z komputerem, początkujących lub zamierzających podsumować podstawową wiedzę i umiejętności związane z posługiwaniem się technologią informacyjną. Nie przewiduje się wstępnych warunków merytorycznych związanych z uczestnictwem w tym module. Liczba godzin zegarowych przeznaczonych na moduł Łącznie: 31 godzin, w tym: sprawy organizacyjne (czas wykładowcy): 4 godziny

4 54 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum KwD M01 J01: 4 godziny KwD M01 J02: 11 godzin KwD M01 J03: 5 godzin KwD M01 J04: 3 godziny KwD M01 J05: 4 godziny Wykaz standardów realizowanych w module 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 3.4, 3.6, 4.1, 4.7, 4.9, 5.1, 5.6, 5.8 Ogólna charakterystyka modułu Uczestnik modułu poznaje podstawowe pojęcia z zakresu technologii informacyjnej, elementy zestawu komputerowego oraz rodzaje urządzeń peryferyjnych. Zdobywa wiedzę na temat parametrów stanowiących podstawę oceny sprzętu komputerowego oraz uczy się kompletować i zestawiać sprzęt stosownie do swoich potrzeb. Uczy się celowego i optymalnego stosowania podstawowych funkcji systemu operacyjnego oraz wykorzystania typowych programów użytkowych w zakresie ich elementarnego przeznaczenia. Zapoznaje się z zasadami nazewnictwa plików oraz przygotowuje i zapisuje dokumenty w formie elektronicznej w utworzonej samodzielnie strukturze folderów. Wyszukuje dokumenty elektroniczne w zasobach komputera. Wykonuje podstawowe operacje na plikach i folderach. Poznaje zasady pracy w sieci lokalnej. Uczestnik modułu w miarę potrzeb stosuje metody kontroli pracy sieci, zna budowę adresu strony internetowej oraz adresy popularnych i specjalistycznych portali internetowych. Posługuje się przeglądarką internetową do przeglądania stron WWW oraz komunikacji. Potrafi wykorzystać dane pozyskane z internetu do przygotowania dokumentów elektronicznych, szczególnie takich, które będą przydatne w nauczaniu jego własnego przedmiotu. Uczestnik modułu poznaje rodzaje i charakterystykę nośników danych oraz uczy się ich celowego wykorzystywania. Uczestnik szkolenia poznaje prawne aspekty pozyskiwania i użytkowania oprogramowania. Potrafi celowo i świadomie zainstalować i odinstalować oprogramowanie. Poznaje podstawową klasyfikację wirusów komputerowych oraz zasady profilaktyki antywirusowej. Potrafi właściwie zareagować na wirusy komputerowe pojawiające się na nośnikach danych, w poczcie elektronicznej oraz w systemie. Warunki zaliczenia modułu, zaświadczenia Po ukończeniu modułu uczestnik otrzymuje stosowne zaświadczenie. Zaliczeniu podlega każda jednostka modułowa według sformułowanych dla niej zasad. Jednostkę modułową zalicza wykładowca, dokonując wpisu do karty zaliczenia modułu. Ukończenie modułu następuje po zaliczeniu wszystkich jednostek. Obecność na zajęciach stacjonarnych jest obowiązkowa i stanowi warunek zaliczenia modułu. Poniżej zebrano szczegółowe warunki zaliczenia jednostek modułowych: KwD M01 J01 a) Zadanie

5 KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 55 Samodzielnie skompletować zestaw komputerowy stosownie do postawionego zadania oraz uzasadnić wybór komponentów. b) Forma wykonania zadania i efekty pracy Uczestnik prezentuje zestaw komputerowy oraz (ustnie lub pisemnie):! określa jego parametry techniczne,! uzasadnia wybór jego elementów. c) Sposób przekazania i termin zaliczenia zadania Uczestnik przedstawia rozwiązanie zadania na zakończenie jednostki modułowej. d) Kryterium poprawności przedłożonej pracy Zaliczenie zadania nastąpi w przypadku:! poprawnego podłączania elementów zestawu komputerowego,! właściwego określenia jego podstawowych parametrów użytkowych,! właściwego uzasadnienia dokonanego wyboru jego elementów. KwD M01 J02 a) Zadanie Samodzielnie przygotować dokument o tematyce związanej z nauczanym przedmiotem, wykorzystując do tego dowolny program należący do pakietu systemu operacyjnego. Dokonać archiwizacji utworzonego dokumentu, opublikować zarchiwizowaną wersję w internecie oraz przesłać ją do wykładowcy drogą elektroniczną. b) Forma wykonania zadania i efekty pracy Uczestnik przekazuje wykładowcy:! przygotowany dokument w postaci zarchiwizowanej,! adres dokumentu i sposób uzyskania do niego dostępu przez internet. c) Sposób przekazania i termin zaliczenia zadania Na zakończenie jednostki modułowej uczestnik przekazuje wykładowcy gotowe zadanie drogą elektroniczną. d) Kryterium poprawności przedłożonej pracy Zaliczenie nastąpi, jeśli dokument zostanie utworzony w jednym z programów należących do pakietu systemu operacyjnego, będzie związany z nauczanym przedmiotem, zostanie prawidłowo przesłany do wykładowcy oraz możliwy będzie dostęp przez internet do zarchiwizowanej wersji. KwD M01 J03 a) Zadanie Odszukać w internecie informacje na temat związany z nauczanym przedmiotem, zgromadzić wybrane fragmenty w zasobach lokalnych we właściwym formacie oraz przesłać kopię do wykładowcy drogą elektroniczną. b) Forma wykonania zadania i efekty pracy Uczestnik szkolenia pozyskuje z internetu informację na wybrany temat, dociera do tej informacji, dokonuje krytycznej analizy wartości merytorycznej i przydatności oraz zapi-

6 56 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum suje interesujące fragmenty w zasobach lokalnych (np. na dysku twardym komputera). Tak przygotowany materiał przesyła drogą elektroniczną na adres wskazany przez wykładowcę. c) Sposób przekazania i termin zaliczenia zadania Wykonane zadanie uczestnicy przekazują wykładowcy drogą elektroniczną po zakończeniu jednostki modułowej. Tą samą drogą uzyskują potwierdzenie zaliczenia lub dodatkowe zalecenia dotyczące uzupełnień warunkujących zaliczenie. d) Kryterium poprawności przedłożonej pracy Zaliczenie zadania nastąpi, jeżeli zgromadzone materiały będą odpowiadać wybranej tematyce, zostaną prawidłowo przesłane wykładowcy do analizy oraz będą zapisane w formacie gwarantującym optymalne ich wykorzystanie. KwD M01 J04 a) Zadanie Samodzielnie skopiować własne dokumenty elektroniczne zgromadzone w zasobach lokalnych komputera. Zadania szczegółowe:! określić cel kopiowania,! wskazać strukturę danych (zgromadzonych w zasobach lokalnych komputera), które przeznaczone są do kopiowania,! wybrać nośnik danych odpowiedni do postawionego celu oraz łącznego rozmiaru danych, które mają być skopiowane,! zapisać dane na odpowiednio dobranym nośniku. b) Forma wykonania zadania i efekty pracy Uczestnik przekazuje wykładowcy:! uzasadnienie wyboru nośnika, na którym umieścił kopię własnych danych,! opis struktury danych przeznaczonych do kopiowania,! nośnik danych z plikami (dyskietkę, płytę optyczną, PenDrive, dysk twardy) lub adres zasobów internetu, gdzie zostały one zgromadzone (skopiowane) i sposób uzyskania do nich dostępu. c) Sposób przekazania i termin zaliczenia zadania Na zakończenie jednostki modułowej uczestnik przekazuje gotowe zadanie drogą elektroniczną. d) Kryterium poprawności przedłożonej pracy Zaliczenie zadania nastąpi, jeśli:! do wykonania zadania zostanie użyty nośnik umożliwiający realizację założonego celu kopiowania,! stwierdzona zostanie zgodność między założoną strukturą danych poddanych kopiowaniu a rzeczywistą zawartością nośnika danych przekazanego wykładowcy. KwD M01 J05 a) Zadanie Samodzielnie wykonać następujące zadania:

7 KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 57! zainstalować, skonfigurować i odinstalować wybrany program komputerowy przydatny w zawodzie nauczyciela (np. program niezbędny na lekcji),! zainstalować, skonfigurować i odinstalować oprogramowanie antywirusowe,! wykorzystać zainstalowany program antywirusowy do skanowania systemu oraz wybranych zasobów (np. płyty CD, dyskietki) w celu wyszukania wirusów komputerowych (tę część zadania uczestnik wykonuje na wybranym przez siebie komputerze, np. w domu). b) Forma wykonania zadania i efekty pracy Zaliczenie polega na zainstalowaniu w obecności wykładowcy wybranego programu komputerowego, uruchomieniu go i sprawdzeniu poprawności pracy. Ponadto uczestnik instaluje w systemie komputerowym program antywirusowy, konfiguruje go w sposób optymalny dla siebie i dokonuje skanowania systemu oraz wybranego przez siebie zasobu pod kątem występowania wirusów. Raport przedstawiający wyniki skanowania uczestnik przesyła wykładowcy drogą elektroniczną. Efektownym sposobem zaliczenia jednostki modułowej jest twórcza dyskusja, realizowana drogą elektroniczną, a dotycząca problemów związanych z wykonywanymi czynnościami. c) Sposób przekazania i termin zaliczenia zadania Pierwszą część zadania, polegającą na instalacji oprogramowania, uczestnik zalicza podczas zajęć stacjonarnych na zakończenie jednostki modułowej. Drugą część, związaną z wykorzystaniem programu antywirusowego, wykonuje na dowolnym komputerze (np. u siebie w domu). Raport stanowiący efekt skanowania uczestnik przesyła wykładowcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. d) Kryterium poprawności przedłożonej pracy Zaliczenie pracy nastąpi, jeżeli:! wybrany program komputerowy zostanie zainstalowany zgodnie z instrukcją, skonfigurowany, uruchomiony, przetestowany (pod kątem prawidłowości działania), a następnie prawidłowo usunięty z systemu (odinstalowany),! system komputerowy zostanie ochroniony przed działaniem wirusów komputerowych, a jego czystość będzie potwierdzona raportem wygenerowanym przez program antywirusowy.

8 58 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum KwD M01 J01 Pojęcia oraz środki technologii informacyjnej Zakres wymagań realizowanych w ramach jednostki modułowej 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.5.1, 1.5.2, 1.7.1, 1.8.1, 1.8.2, 3.6.1, Liczba godzin zegarowych przeznaczonych na jednostkę modułową 4 godziny Szczegółowe cele kształcenia 1. Zapoznanie uczestnika z podstawowymi pojęciami z dziedziny technologii informacyjnej. 2. Uświadomienie korzyści i ograniczeń wynikających ze stosowania technologii informacyjnej w zawodzie nauczyciela. 3. Zapoznanie uczestnika ze sposobem reprezentacji informacji w komputerze i zasadą pracy komputera. 4. Wykształcenie umiejętności opisywania, oceniania i łączenia zestawu komputerowego. 5. Wykształcenie umiejętności uruchamiania urządzeń peryferyjnych i łączenia ich z zestawem komputerowym. 6. Nauczenie konfigurowania zestawu komputerowego stosownie do zaistniałych potrzeb. 7. Wyrobienie nawyków związanych z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z komputerem przy łączeniu elementów zestawu komputerowego. 8. Wyrobienie nawyku śledzenia trendów w rozwoju technologii informacyjnej. 9. Wykształcenie postawy kulturalnego współużytkowania narzędzi i środków technologii informacyjnej w pracowniach komputerowych. Budowanie współpracy z innymi użytkownikami komputerów dostępnych w szkole. Treści kształcenia 1. Podstawowe pojęcia z zakresu technologii informacyjnej. 2. Sposób reprezentacji informacji w komputerze. 3. Podstawy architektury komputera. 4. Elementy zestawu komputerowego, ich przeznaczenie oraz sposoby ich łączenia. 5. Rodzaje urządzeń peryferyjnych, ich uruchamianie oraz obszary zastosowań. 6. Kryteria oceny zestawu komputerowego. 7. Wpływ parametrów zestawu komputerowego na efektywność jego pracy.

9 KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej Zasady tworzenia ergonomicznego stanowiska komputerowego. 9. Sposoby pozyskiwania informacji na temat podstawowych trendów w rozwoju technologii informacyjnej. Środki dydaktyczne 1. Materiały dla uczestnika:! podręcznik uczestnika,! materiały reklamowe dotyczące narzędzi technologii informacyjnej, czasopisma naukowo-techniczne z opisem i ofertą sprzętu komputerowego. 2. Materiały dla wykładowcy:! multimedialna prezentacja materiału nauczania obejmująca: definicje podstawowych pojęć z zakresu technologii informacyjnej, sposób reprezentacji informacji w komputerze, elementy architektury komputera, przegląd wybranych urządzeń peryferyjnych wraz z opisem ich funkcji, przegląd komunikatów generowanych przez system operacyjny podczas wykorzystywania urządzeń peryferyjnych,! podręcznik wykładowcy. 3. Techniczne środki kształcenia:! wzorowo urządzone (pod względem BHP) i wyposażone stanowisko komputerowe,! niezależny zestaw komputerowy pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego z interfejsem graficznym do dyspozycji każdego uczestnika (wskazane wykorzystanie komputerów z różnymi obudowami ze względu na większą różnorodność rozmieszczenia gniazd portów służących do podłączania urządzeń peryferyjnych),! urządzenia peryferyjne: drukarka, skaner, głośniki, mikrofon, słuchawki, kamery, aparaty cyfrowe, (minimalnie po jednym egzemplarzu na grupę biorącą udział w module, optymalnie po jednym egzemplarzu na każdą czteroosobową podgrupę uczestników modułu),! projektor multimedialny. Organizacja zajęć Zajęcia przebiegają w szesnastoosobowej grupie ćwiczeniowej. Każdy uczestnik dysponuje własnym, odpowiednio wyposażonym stanowiskiem komputerowym. Jego szczegółowe właściwości określono w punkcie Środki dydaktyczne. Materiał jest podawany przez prowadzącego metodą wykładową z elementami pokazu, przeplatanego samodzielnymi ćwiczeniami uczestników szkolenia pod kontrolą prowadzącego. Ćwiczenia te obejmują łączenie podstawowego zestawu komputerowego oraz rozbudowę zestawu komputerowego o dodatkowe urządzenia zewnętrzne. Zakres ćwiczeń jest podany w podręczniku uczestnika oraz dostępny przez internet. Trudność ćwiczeń odpowiada wyjściowemu poziomowi wiedzy i umiejętności uczestników. W trakcie zajęć uczestnicy zmieniają się na stanowiskach ćwiczeniowych, wykonując swoje zadania w różnych warunkach sprzętowych. W skład zadań wchodzi również dokonywanie celowych zmian w zestawie sprzętu skompletowanym przez innego uczestnika. Ostatni element zajęć to samodzielne wykonanie zadania związanego z materiałem realizowanym w tej jednostce. Temat zadania jest określony w punkcie Warunki zaliczenia modułu, zaświadczenia. W trakcie zajęć wykładowca ocenia prawidłowość wykonania zadania.

10 60 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum Po zakończeniu jednostki modułowej istnieje możliwość kontaktu z wykładowcą przez internet w celu uzyskania dodatkowej pomocy w trudnościach związanych z utrwaleniem nauczanego materiału. Osiągnięcia Uczestnik po zakończeniu kursu zna:! sposoby reprezentacji informacji w komputerze,! elementy architektury komputera (potrafi je opisać),! rodzaje, funkcje i obszary zastosowań urządzeń peryferyjnych,! parametry zestawu komputerowego wpływające na efektywność jego pracy.! trendy w rozwoju technologii informacyjnej. Uczestnik po zakończeniu kursu potrafi:! połączyć i skonfigurować zestaw komputerowy stosownie do wyznaczonego zadania,! swobodnie posłużyć się podstawową terminologią z dziedziny technologii informacyjnej,! określić przydatność posiadanego sprzętu do realizacji swoich celów dydaktycznych, a także opisać własne potrzeby związane ze sprzętem,! ocenić ewentualne problemy sprzętowe, które pojawiają się w jego pracy,! zwrócić się z prośbą o pomoc, opisując we właściwy sposób zaistniałe problemy techniczne,! poradzić sobie z prostą awarią komputera,! zwrócić się z prośbą o pomoc i współpracę do uczniów z większą znajomością sprzętu komputerowego,! współpracować z pozostałymi użytkownikami pracowni komputerowej,! w sposób odpowiedzialny zadbać o dyscyplinę i bezpieczeństwo użytkowania przez uczniów pracowni komputerowej i chronić sprzęt oraz oprogramowanie przed niewłaściwym wykorzystaniem.

11 KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 61 Literatura 1. E. Krawczyński, Z. Talaga, M. Wilk: Technologia informacyjna nie tylko dla uczniów. Podręcznik (książka + CD), Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa E. Krawczyński, Z. Talaga i M. Wilk: Technologia informacyjna. Program nauczania, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa E. Krawczyński, Z. Talaga, M. Wilk: Technologia informacyjna. Przewodnik metodyczny. Zakres podstawowy, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa E. Krawczyński, Z. Talaga, M. Wilk: Technologia informacyjna nie tylko dla uczniów. Zbiór zadań. Zakres podstawowy, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło: Technologia informacyjna, WSiP S.A., Warszawa K. Murray: Komputer to proste, Wydawnictwo RM, Warszawa R. Krzyżanowski: Urządzenia zewnętrzne mikrokomputerów, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa 2003.

12 62 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum KwD M01 J02 Podstawy pracy z komputerem Zakres wymagań realizowanych w ramach jednostki modułowej a) główne 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9, , , 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.8, b) uzupełniające Liczba godzin zegarowych przeznaczonych na jednostkę modułową 11 godzin Szczegółowe cele kształcenia 1. Podniesienie sprawności uczestnika w korzystaniu z klawiatury i myszy. 2. Zapoznanie z systemem operacyjnym i jego znaczeniem dla funkcjonowania komputera. 3. Wyrobienie umiejętności tworzenia elektronicznych wersji dokumentów oraz tworzenia struktury folderów i nawigacji w jej obrębie. 4. Nauczenie wykorzystywania podstawowych funkcji systemu operacyjnego. 5. Rozwinięcie umiejętności zarządzania informacją. 6. Wykształcenie umiejętności dostosowania systemu operacyjnego do własnych potrzeb, bądź potrzeb uczniów. 7. Nauczenie poprawnego zamykania systemu operacyjnego i reagowania na typowe wyświetlane przez system komunikaty o błędach i problemach w funkcjonowaniu programów i urządzeń. 8. Zapoznanie uczestników z podstawowymi programami użytkowymi, ich przeznaczeniem oraz funkcjami (edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, bazą danych, edytorem grafiki, rejestratorem dźwięku, odtwarzaczem dźwięku i filmu, programem do tworzenia prezentacji oraz programem archiwizującym i antywirusowym). 9. Wykształcenie umiejętności korzystania z sieci lokalnej znajomość zasad użytkowania wspólnych zasobów oraz ich udostępniania. 10. Zapoznanie z funkcjami przeglądarki internetowej. 11. Zapoznanie z zasadami wykorzystywania dostępnych w sieci materiałów związanych z nauczanym przedmiotem. 12. Uświadomienie korzyści stosowania programów edukacyjnych w procesie kształcenia.

13 KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 63 Treści kształcenia 1. Pojęcie systemu operacyjnego. Rodzaje systemów operacyjnych. 2. Pliki i struktury katalogów, zasady ich nazewnictwa. 3. Operacje kopiowania, usuwania i przenoszenia informacji. 4. Konfigurowanie podstawowych elementów systemu operacyjnego. 5. Podstawowe nośniki informacji. 6. Podstawowy pakiet programów przydatnych w zawodzie nauczyciela (i ich funkcje): a) edytor tekstów, b) edytor graficzny, c) edytor dźwięków, d) arkusz kalkulacyjny, e) program do tworzenia prezentacji. f) kalkulator, g) programy służące rozrywce, takie jak: odtwarzacz płyt audio, gry, h) programy uzupełniające, np. archiwizujące i antywirusowe. 7. Wybrane programy edukacyjne. 8. Lokalna sieć komputerowa i zasady jej wykorzystania: a) hierarchia użytkowników, b) logowanie, c) prawa dostępu, d) udostępnianie zasobów komputerowych. Środki dydaktyczne 1. Materiały dla uczestnika:! podręcznik uczestnika,! pliki z rozwiązaniami przykładowych zadań. 2. Materiały dla wykładowcy:! prezentacja przedstawiająca funkcje i możliwości systemu operacyjnego, funkcje programów użytkowych i przeglądarki internetowej,! podręcznik wykładowcy. 3. Techniczne środki kształcenia:! projektor multimedialny,! niezależny zestaw komputerowy do dyspozycji każdego uczestnika,! na każdym komputerze system operacyjny z interfejsem graficznym, wraz z pakietem typowych programów użytkowych (edytor tekstów, edytor graficzny, edytor dźwięków, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, kalkulator, programy służące rozrywce, takie jak: odtwarzacz płyt audio, VCD, DVD, gry; przeglądarka internetowa, program antywirusowy i program archiwizujący),

14 64 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum! autoryzowany dostęp do sieci lokalnej,! kontrolowany dostęp do zasobów sieciowych (w tym urządzeń peryferyjnych) i wydzielonych na potrzeby szkolenia udziałów dyskowych (wykładowca ma pełny dostęp do tych udziałów),! serwer umożliwiający publikację informacji w internecie. Organizacja zajęć Zajęcia przebiegają w szesnastoosobowej grupie ćwiczeniowej. Każdy uczestnik ma do dyspozycji odpowiednio wyposażony komputer podłączony do sieci komputerowej. Materiał jest podawany przez prowadzącego metodą wykładową z elementami pokazu, przeplatanego samodzielnymi ćwiczeniami uczestników szkolenia pod kontrolą prowadzącego. Ćwiczenia te obejmują: wykorzystanie podstawowych możliwości systemu operacyjnego oraz programów wchodzących w skład pakietu systemu operacyjnego, praca w sieci lokalnej oraz korzystanie z internetu w celu pozyskania informacji. Dopełnieniem zajęć jest wymiana doświadczeń na temat uzyskanych wyników, efektywności poszukiwań, zasobów dydaktycznych internetu oraz zasad korzystania z nich przez nauczycieli i uczniów z uwzględnieniem praw autorskich. Ostatni element zajęć to samodzielne wykonanie zadania związanego z materiałem realizowanym w tej jednostce. Temat zadania jest określony w punkcie Warunki zaliczenia modułu, zaświadczenia. Wykładowca w trakcie zajęć ocenia prawidłowość wykonania zadania. Po zakończeniu jednostki modułowej istnieje możliwość kontaktu z wykładowcą przez internet w celu uzyskania dodatkowej pomocy w trudnościach związanych z utrwaleniem nauczanego materiału. Osiągnięcia Uczestnik po zakończeniu kursu zna:! zasady prawidłowego nazewnictwa (potrafi je zastosować),! przeznaczenie podstawowych programów użytkowych, takich jak: edytor tekstu, rejestrator dźwięku, przeglądarka internetowa, programy multimedialne, program antywirusowy (potrafi się nimi efektywnie posługiwać z korzyścią dla procesu kształcenia),! podstawowe możliwości przystosowania interfejsu graficznego systemu operacyjnego do własnych potrzeb (potrafi z tych możliwości korzystać),! sposoby uruchamiania programów, odszukiwania, kopiowania, usuwania oraz przenoszenia plików (potrafi je praktycznie wykorzystać),! zasady pracy w sieci lokalnej,! wymogi prawa autorskiego (respektuje je). Uczestnik po zakończeniu kursu potrafi:! wykorzystać typowe nośniki danych do zapisu informacji,! zbudować i utrzymać czytelną i uporządkowaną strukturę folderów do przechowywania plików,! zadbać o bezpieczeństwo zasobów własnych oraz innych użytkowników pracowni komputerowej,

15 KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 65! rozpoznać i uzasadnić potrzebę korzystania z programów edukacyjnych,! określić potencjalną efektywność programów edukacyjnych dla procesu nauczania,! zidentyfikować potrzeby i możliwości uczniów w zakresie wykorzystania programów edukacyjnych,! korzystać z zasobów i urządzeń dostępnych w sieci lokalnej,! pozyskiwać ogólnodostępne programy, nie naruszając praw autorskich,! świadomie i selektywnie wyszukiwać informacje w internecie,! nadzorować swoich podopiecznych w zakresie korzystania z internetu i ukierunkować ich poszukiwania na tematy nie stanowiące zagrożenia,! określić cel i wartość własnej publikacji internetowej,! opublikować w internecie przygotowany przez siebie dokument. Literatura 1. K. Murray: Komputer to proste, Wydawnictwo RM, Warszawa J. Sherman: Podstawy obsługi komputera to proste, Wydawnictwo RM, Warszawa Z. Dec, R. Konieczny: ABC komputera 2004, Wydawnictwo Edition 2000, Kraków Z. Dec, R. Konieczny: ABC komputera ćwiczenia, Wydawnictwo Edition 2000, Kraków M. Sokół: Po prostu Windows XP PL, Wydawnictwo Helion, Gliwice P. Szwedes: Paint dla dzieci od 8 do 88 lat, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa H.-G. Schumann: Komputer dla dzieci od 8 do 88 lat, Wydawnictwo MIKOM, Warszawa M. Szeliga, M. Świątelski: ABC systemu Windows XP PL, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2002.

16 66 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum KwD M01 J03 Podstawowe usługi internetowe Zakres wymagań realizowanych w ramach jednostki modułowej a) główne 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 1.4.7, 1.4.8, 3.4.5, 4.1.4, 4.7.5, b) uzupełniające 2.1.1, 2.1.2, Liczba godzin zegarowych przeznaczonych na jednostkę modułową 5 godzin Szczegółowe cele kształcenia 1. Przygotowanie do świadomego i umiejętnego korzystania z sieci. 2. Zapoznanie z przeglądarką internetową jako narzędziem do przeglądania stron internetowych i narzędziem pomocniczym w korzystaniu z komunikatorów internetowych i grup dyskusyjnych. 3. Wdrożenie do swobodnego i efektywnego poruszania się w sieci i korzystania z portali internetowych o tematyce ogólnej oraz specjalistycznych serwisów internetowych z wybranej dziedziny, w tym serwisów edukacyjnych. 4. Zapoznanie z różnymi wyszukiwarkami internetowymi i możliwościami pozyskiwania tą drogą informacji przydatnych w pracy zawodowej i na użytek własny. 5. Nauczenie zakładania konta pocztowego i korzystania z niego z poziomu przeglądarki internetowej. 6. Uświadomienie znaczenia komunikacji za pomocą poczty elektronicznej. 7. Wykształcenie nawyków systematycznego wykorzystywania poczty elektronicznej w pracy zawodowej. 8. Uświadomienie zasad posługiwania się pocztą zgodnie z normami społecznymi. 9. Uświadomienie możliwości zastosowania poczty elektronicznej w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych. 10. Uświadomienie zagrożeń powstałych w związku z rozwojem komunikacji internetowej. 11. Rozwijanie kreatywności w poszukiwaniu, planowaniu i stosowaniu różnych form wykorzystywania poczty elektronicznej w pracy nauczycielskiej z młodzieżą. Treści kształcenia 1. Kontrola pracy sieci. 2. Adresy stron internetowych. 3. Przeglądarka internetowa.

17 KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej Zapisywanie przeglądanych stron internetowych. 5. Wyszukiwarki internetowe. 6. Poczta elektroniczna. 7. Komunikacja przez internet. Środki dydaktyczne 1. Materiały dla uczestnika:! podręcznik uczestnika. 2. Materiały dla wykładowcy:! prezentacje multimedialne związane z przedstawianymi treściami kształcenia,! podręcznik wykładowcy 3. Techniczne środki kształcenia:! zestaw komputerowy połączony z internetem,! skonfigurowane standardowo oprogramowanie: system operacyjny z interfejsem graficznym wraz z przeglądarką internetową umożliwiającą korzystanie z czatów, wybrany komunikator internetowy,! projektor multimedialny,! dostęp do zasobów sieci lokalnej. Organizacja zajęć Zajęcia w ośrodku szkoleniowym w szesnastoosobowej grupie ćwiczeniowej. Każdy uczestnik dysponuje własnym komputerem, posiadającym dostęp do sieci lokalnej oraz internetu, oprogramowaniem przedstawionym w punkcie Środki dydaktyczne, materiałami pomocniczymi, w tym podręcznikiem. Materiał jest przekazywany metodą wykładową z elementami pokazu. Miniwykłady przeplatane są samodzielnymi ćwiczeniami pod kontrolą prowadzącego. Zakres ćwiczeń jest podany w podręczniku uczestnika oraz dostępny przez internet. Trudność ćwiczeń odpowiada wyjściowemu poziomowi wiedzy i umiejętności uczestników. Forma pracy: grupowa. W razie konieczności wykładowca indywidualnie prowadzi ćwiczenia dla wybranych uczestników szkolenia. Ostatni element zajęć to samodzielne wykonanie zadania związanego z materiałem realizowanym w tej jednostce (temat tego zadania jest określony w punkcie Warunki zaliczenia modułu, zaświadczenia). Wykładowca w trakcie zajęć ocenia prawidłowość wykonanego zadania. Po zakończeniu jednostki modułowej istnieje możliwość kontaktu z wykładowcą przez internet w celu uzyskania dodatkowej pomocy w trudnościach związanych z utrwaleniem nauczanego materiału. Osiągnięcia Uczestnik po zakończeniu zajęć zna:! metody zapisu stron internetowych lub ich fragmentów w najbardziej odpowiednim formacie, na dowolnym nośniku danych (potrafi je stosować w praktyce),

18 68 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum! różne narzędzia do komunikacji z innymi użytkownikami internetu,! zagrożenia związane z procesem komunikacji internetowej (potrafi profilaktycznie oddziaływać na swoich wychowanków w celu zredukowania tych zagrożeń). Uczestnik po zakończeniu zajęć potrafi:! samodzielnie kontrolować pracę sieci i interpretować w tym celu wyniki działania programów ping i traceroute,! samodzielnie wyszukać strony internetowe, korzystając z portali i ocenić ich wartość z punktu widzenia przydatności w życiu zawodowym i prywatnym,! wykorzystać fragmenty stron internetowych w innych aplikacjach,! swobodnie i efektywnie korzystać z poczty elektronicznej, także w pracy dydaktyczno-wychowawczej,! skutecznie wykorzystywać różne narzędzia do komunikacji w celu budowania systemu komunikacji w zespole klasowym. Literatura 1. A. Bajon, J. Bednorz, J. Bednorz, J. Trojanowska, M. Trzciński, M. Rumanowski, A. Werner, I. Wróblewska, W. Zawadzki: Multimedia w dydaktyce. Podręcznik, Siemens AG, Gliwice 2002 (wydania I i II). 2. M. Sokół: Internet. Przewodnik, Wydawnictwo Helion, Gliwice B. Falk: Internet, Wydawnictwo Helion, Gliwice 1996 (wydanie III).

19 KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 69 KwD M01 J04 Nośniki danych Zakres wymagań realizowanych w ramach jednostki modułowej 1.3.5, 1.3.8, Liczba godzin zegarowych przeznaczonych na jednostkę modułową 3 godziny Szczegółowe cele kształcenia 1. Zapoznanie z wybranymi rodzajami urządzeń do zapisu i odczytu danych oraz rodzajami nośników danych. 2. Zapoznanie z charakterystyką urządzeń do zapisu i odczytu danych oraz nośników danych. 3. Wykształcenie umiejętności zapisywania danych na różnych nośnikach danych. 4. Uświadomienie wartości posiadanych danych oraz konieczności ich archiwizacji oraz zapoznanie z podstawowymi sposobami archiwizowania. 5. Uświadomienie potrzeby celowego i precyzyjnego doboru nośnika danych, adekwatnego do miejsca i sytuacji, w których będą one wykorzystywane. 6. Wykształcenie umiejętności interpretacji i podejmowania właściwych działań w odpowiedzi na komunikaty systemu operacyjnego, związane z wykorzystaniem urządzeń do zapisu danych i nośników danych (także w sytuacjach nieprzewidzianych). 7. Wyrobienie nawyku kontroli i pielęgnacji nośników danych oraz właściwego posługiwania się nimi: weryfikacji ilości wolnego miejsca, kontroli antywirusowej, kontroli fizycznej poprawności działania. 8. Wyrobienie nawyku dbałości o bezpieczeństwo danych. 9. Wykształcenie umiejętności sprawnego rozpowszechniania danych wśród uczniów. 10. Nauka budowania systemu gromadzenia i udostępniania danych dla wielu użytkowników (np. wewnętrzna biblioteka danych z własnego przedmiotu) w oparciu o dostępne możliwości techniczne. Treści kształcenia 1. Rodzaje urządzeń do zapisu i odczytu danych oraz nośników danych. 2. Sposoby uzyskiwania dostępu do urządzeń do zapisu i odczytu danych w systemach operacyjnych. 3. Pojemność nośników danych a rozmiary plików. 4. Charakterystyka użytkowa nośników danych.

20 70 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum 5. Zapisywanie danych na różnych nośnikach: a) dyskietkach, b) dyskach twardych, wymiennych dyskach twardych, c) nośnikach typu PenDrive, d) płytach optycznych, e) e-dyskach. Środki dydaktyczne 1. Materiały dla uczestnika:! różne nośniki danych dla każdego uczestnika szkolenia, np. dyskietki, różnego rodzaju płyty optyczne,! podręcznik uczestnika. 2. Materiały dla wykładowcy:! podręcznik wykładowcy,! dysk twardy (może być komputer z otwartą obudową) minimalnie jeden egzemplarz na grupę biorącą udział w module,! kieszeń na dysk twardy (minimalnie jeden egzemplarz w pracowni),! prezentacja zawierająca: charakterystykę urządzeń i nośników danych, jednostki miary informacji i ich wielokrotności, sposób określania rozmiaru pliku tekstowego (pliku ASCII) oraz mapy bitowej. 3. Techniczne środki kształcenia:! komputery pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego z interfejsem graficznym (każdy egzemplarz jest wyposażony w nagrywarkę CD lub DVD),! autoryzowany dostęp do sieci lokalnej,! kontrolowany dostęp do zasobów sieciowych i wydzielonych na potrzeby szkolenia udziałów dyskowych (wykładowca ma pełny dostęp do tych udziałów),! pamięć typu PenDrive (minimalnie jeden egzemplarz na grupę ćwiczeniową),! aparat cyfrowy (minimalnie jeden egzemplarz na grupę ćwiczeniową),! dostęp do internetu,! oprogramowanie umożliwiające zapis na płytach optycznych,! oprogramowanie umożliwiające korzystanie z pamięci aparatu cyfrowego i pamięci PenDrive (sterowniki),! projektor multimedialny. Organizacja zajęć Zajęcia przebiegają w szesnastoosobowej grupie ćwiczeniowej. Każdy uczestnik dysponuje własnym, odpowiednio wyposażonym stanowiskiem komputerowym. Jego szczegółowe właściwości określono w punkcie Środki dydaktyczne. Materiał jest podawany przez prowadzącego metodą wykładową z elementami pokazu. Miniwykłady są przeplatane samodzielnymi ćwiczeniami uczestników szkolenia pod kontrolą

IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne

IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne Część II I nte rnet w dydakty ce pogram IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne 53 IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne Joachim Bednorz, Barbara Gaworska, Robert

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

Komputer w dydaktyce

Komputer w dydaktyce Projekt w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci nr PL/03/B/F/PP/174 056 Innowacyjne metody wykorzystywania technologii informacyjnej w doskonaleniu zawodowym nauczycieli i instruktorów zawodu

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej. Autor: Michał Kęska

Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej. Autor: Michał Kęska Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej Autor: Michał Kęska Copyright by Nowa Era 2012 1 Spis treści 1. Założenia programu... 3 2. Ogólny podział treści... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo

1.2. Podstawy obsługi komputera i połączeń z internetem. 2.2. E-społeczeństwo

1.2. Podstawy obsługi komputera i połączeń z internetem. 2.2. E-społeczeństwo Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1.2. Podstawy

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01

Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Teresa Dżugaj Teresa Stolarek Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa 412[01].Z2.01 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Niniejsze zasady opracował Bogusław Godziątkowski w oparciu o: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1 15. 1 Justyna Jasiewicz 1. Analiza podstaw programowych Wprowadzenie obowiązującej od 1 września 2009 r. nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego było krytykowane przez środowisko osób przykładających

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo