Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauczanie z pasją! I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt Nauczanie z pasją realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX, Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. 2. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Instytucją Pośredniczącą Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. 3. Organizatorem projektu jest Gmina Końskowola, Ul. Pożowska 3a, Końskowola 4. Projekt realizowany jest na terenie województwa lubelskiego w okresie od r. do r. 5. W ramach projektu każdy Uczestnik otrzyma wsparcie obejmujące: a. szkolenie profilowane Uczestnik będzie mógł wybrać jedno z poniższych szkoleń: *Multimedia w praktyce nauczyciela (56 godz./grupa szkoleniowa, łącznie 2 grupy): Wykorzystanie narzędzi komputerowych i multimedialnych w procesie nauczania. System operacyjny Windows 7 środowiskiem multimedialnym. Wykorzystanie sieci Internet do przygotowania lekcji. Prezentacje multimedialne. Sprzęt: komputer/laptop i jego porty, projektor multimedialny, tablica interaktywna, sprzęt do zdalnego sterowania komputerem. Programy edukacyjne EduROM-y. LearningPanel fabryka lekcji. StmGENERATOR. Platformy LMS. Projektowanie profesjonalnych lekcji multimedialnych. *Komputer i internet w zawodach technicznych (56 godz./grupa szkoleniowa, łącznie 1 grupa): Podstawowe elementy komputera: procesor, pamięć, płyta główna, napędy optyczne, monitor, myszka, klawiatura. Organizacja danych na komputerze pliki i foldery. Typy plików i ich rozszerzenia. Używanie standardowych aplikacji do tworzenia i modyfikowania dokumentów. Okno przeglądarki omówienie właściwości. Zakładanie konta pocztowego na serwerze. Program pocztowy wiadomości wstępne. Odbieranie i wysyłanie i. Książka adresowa. Wyszukiwanie stron internetowych za pomocą wyszukiwarki. Zapis strony sieci Web oraz jej różnego typu elementów na dysk. Dodatkowo każdy uczestnik tego modułu szkoleniowego przystąpi do zewnętrznego systemu certyfikacji kwalifikacji zawodowych przy Instytucie Vocational Competence Certyficate (VCC) *Efektywny pedagog (56 godz./grupa szkoleniowa, łącznie 2 grupy): Innowacje pedagogiczne. Edukacyjna wartość dodana w szkołach. Praca z dzieckiem agresywnym. Dziecko zdolne sposoby pracy i rozwoju. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.emisja i higiena głosu. Planowanie i organizacja pomiaru dydaktycznego. *E-nauczanie (56 godz./grupa szkoleniowa, łącznie 3 grupy): Praktyczne wykorzystanie programów z pakietu Microsoft Office oraz EclipseCrossword do przygotowywania pomocy dydaktycznych ułatwiających prowadzenie zajęć w kształceniu wczesnoszkolnym. Zapoznanie z edukacyjnymi możliwościami wykorzystywania przykładowych ogólnodostępnych aplikacji komputerowych dla dzieci. Poznanie filozofii edukacyjnej języka Logo. Praktyczne poznanie podstaw programowania w języku Logo oraz elementów środowiska Logomocja Imagine Poznanie możliwości i sposobów znajdowania w sieci rozległej ciekawych materiałów w postaci zdjęć, filmów, nagrań dźwiękowych. Przedstawienie zasad wykonywania zdjęć przy pomocy aparatu cyfrowego oraz sposobów ich pobierania na dysk komputera i metod ich podstawowej edycji. Poznanie metod tworzenia prostych filmów edukacyjnych przy pomocy programu PhotoStory, zbudowanych z sekwencji zdjęć i nagranej narracji. Poznanie zagadnień związanych bezpieczeństwem pracy dzieci z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Poznanie różnych rodzajów

2 aplikacji i usług zwiększających bezpieczeństwo pracy przy komputerze, w szczególności z wykorzystaniem siec i Internet. *Technologie multimedialne w nauczaniu początkowym (56 godz./grupa szkoleniowa, łącznie 2 grupy): Praktyczne wykorzystanie programów z pakietu Microsoft Office oraz EclipseCrossword do przygotowywania pomocy dydaktycznych ułatwiających prowadzenie zajęć w kształceniu wczesnoszkolnym. Zapoznanie z edukacyjnymi możliwościami wykorzystywania przykładowych ogólnodostępnych aplikacji komputerowych dla dzieci. Poznanie filozofii edukacyjnej języka Logo. Praktyczne poznanie podstaw programowania w języku Logo oraz elementów środowiska Logomocja - Imagine. Poznanie możliwości i sposobów znajdowania w sieci rozległej ciekawych materiałów w postaci zdjęć, filmów, nagrań dźwiękowych. Przedstawienie zasad wykonywania zdjęć przy pomocy aparatu cyfrowego oraz sposobów ich pobierania na dysk komputera i metod ich podstawowej edycji. Poznanie metod tworzenia prostych filmów edukacyjnych przy pomocy programu PhotoStory, zbudowanych z sekwencji zdjęć i nagranej narracji. Poznanie zagadnień związanych bezpieczeństwem pracy dzieci z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Poznanie różnych rodzajów aplikacji i usług zwiększających bezpieczeństwo pracy przy komputerze, w szczególności z wykorzystaniem siec i Internet. *Dziecko zdolne specjalne metody pracy każdy uczestnik projektu dodatkowo weźmie udział w 16 godzinnym szkoleniu b. wsparcie towarzyszące: - zaświadczenie o ukończeniu kursu zg. z 6 rozporządzenia MEN z r., - materiały szkoleniowe i uzupełniające, oraz piśmienniczo biurowe, - wyżywienie podczas zajęć, - zwrot kosztów dojazdu na zajęcia - przysługujący Uczestnikowi za obecność na zajęciach, wypłacany na podstawie prawidłowych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z dojazdem na szkolenie. 6. Regulamin projektu określa: a. kryteria uczestnictwa w projekcie, b. procedury rekrutacji do udziału w projekcie, c. zasady organizacji zajęć, d. warunki uczestnictwa, ukończenia i rezygnacji z udziału w projekcie, e. obowiązki związane z monitoringiem wskaźników projektu. II. Kryteria uczestnictwa w projekcie 1. W projekcie uczestniczyć mogą jedynie osoby spełniające łącznie kryteria grupy docelowej Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Uczestników projektu tj: - nauczyciele, zgodnie z definicją z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz z późn. zm.) oraz pracownicy dydaktyczni szkół i/lub placówek oświatowej na obszarze wiejskim1, - osoby zamieszkałe na obszarze wiejskim2, - osoby zamieszkałe (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) lub pracujące na terenie województwa lubelskiego. 1,2 obszar (teren) wiejski powinien być rozumiany zgodnie z definicję Głównego Urzędu Statystycznego, która opiera się na podziale jednostek administracyjnych zastosowanym w rejestrze TERYT. Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami administracyjnymi miast obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko wiejskiej. Wyodrębnienie części wiejskiej w ramach gminy miejsko wiejskiej możliwe jest dzięki odrębnemu identyfikatorowi terytorialnemu. 2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest potwierdzenie, że udział w szkoleniach będzie miał miejsce w czasie i w ramach obowiązków, które wynikają z art. 42 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (nauczyciel w ramach swojego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia zobowiązany

3 jest realizować zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym) oraz wniesienie niefinansowego wkładu własnego w postaci wynagrodzeń Uczestników projektu. 3. Niefinansowy wkład własny zostanie wniesiony w postaci wynagrodzeń Uczestników co oznacza, że wnoszony wkład własny nie ma charakteru pieniężnego i jego wniesienie polega wyłącznie na przekazaniu przez pracodawcę Uczestnika informacji o wysokości jego wynagrodzenia, przypadającym na czas uczestnictwa w szkoleniu oraz zgodzie pracodawcy, aby czas uczestnictwa w szkoleniu zakwalifikowany został jako czas pracy, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 4. Podstawą wyliczenia wysokości wniesionego niefinansowego wkładu własnego będzie oświadczenie dotyczące wysokości wynagrodzenia brutto za okres, w którym organizowane jest wsparcie, tj. za każdy miesiąc, w którym Uczestnik wziął udział w zajęciach. 5. Wartość wkładu przypadająca na jednego Uczestnika to średnio 493,14 zł i będzie uzależniona od ilości godzin wsparcia, w których weźmie on udział w ramach projektu. 6. Warunkiem udziału w procesie rekrutacji potencjalnych Uczestników projektu jest dostarczenie do Biura projektu formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami, tj.: a. Oświadczeniem Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, b. Oświadczeniem o zatrudnieniu, wysokości wynagrodzenia oraz czasie pracy. III. Rekrutacja Uczestników projektu 1. W ramach rekrutacji Uczestników projektu odbędą się trzy nabory przypadające na okresy: VII-VIII 2013 (4 grup szkoleniowych, 40 osób), XI-XII 2013 (4 grupy szkoleniowe, 40 osób) oraz II-III.2014 (2 grupa szkoleniowa 20 osób). Łącznie w projekcie weźmie udział 100 osób, w tym min. 75 kobiet. 2. Formularze aplikacyjne przyjmowane będą w Biurze projektu przez członków Zespołu Zarządzającego projektu. 3. Termin przebiegu otwartego dla wszystkich zainteresowanych procesu rekrutacji i przyjmowania zgłoszeń opublikowany będzie na stronie internetowej w Zakładce Projekty. W okresie rekrutacji wszelkich informacji nt projektu będzie udzielał Zespół Zarządzający projektu. 4. Procedura rekrutacji Uczestników obejmować będzie: a. zgłoszenie przez kandydata zamiaru uczestnictwa w projekcie poprzez uzupełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego w wersji papierowej tradycyjną pocztą na adres: Biuro projektu Nauczanie z pasją, Stary Pożóg 57, Końskowola. b. osobiste złożenie w uzgodnionym terminie w Biurze projektu kompletnej aplikacji w wersji papierowej składającej się z formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami, o których mowa w pkt II. 2 niniejszego Regulaminu, c. weryfikację przez Zespół Zarządzający projektu złożonych aplikacji pod względem poprawności i kompletności formalnej, d. ostateczną kwalifikację do projektu Uczestników przez Komisję Rekrutacyjną w oparciu o kolejność poprawnie złożonych zgłoszeń. Dodatkowe punkty przyznawane będą kobietom. 5. Komisja Rekrutacyjna, zbierze się trzykrotnie, każdorazowo na zakończenie określonego cyklu procesu rekrutacji (w sierpniu, grudniu 2013 i marcu 2014r.) i oceni aplikacje, które spłynęły do momentu posiedzenia, tworząc listę rankingową kandydatów. 6. Po każdym posiedzeniu Komisji zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie odpowiednio 40, 40 i 20 Uczestników zajmujących najwyższe miejsca na liście rankingowej, z zastrzeżeniem możliwości skompletowania grupy, do której pretenduje kandydat. 7. Wszyscy zainteresowani, zarówno zakwalifikowani do udziału w projekcie, jak i niezakwalifikowani, zostaną niezwłocznie poinformowani o wynikach posiedzenia Komisji Rekrutacyjne.

4 8. Osoby zakwalifikowane do projektu mają obowiązek poinformowania Organizatora w ciągu dwóch dni roboczych od daty otrzymania informacji o wynikach rekrutacji, czy podtrzymują chęć uczestnictwa w projekcie. IV. Organizacja szkoleń 1. Szkolenia odbywać się będą zgodnie ze szczegółowym harmonogramem zajęć, który będzie udostępniony do publicznej wiadomości w zakładce internetowej projektu. 2. Szkolenia realizowane będą w dziesięciu grupach szkoleniowych liczących średnio 10 osób. 3. Zajęcia odbywały się będą w soboty i/lub niedziele po 8 godz. dziennie. 4. Miejscem organizacji zajęć będzie Stary Pożog. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania uzasadnionych zmian w harmonogramie kursu z przyczyn niskiej frekwencji Uczestników na zajęciach, zaistnienia zdarzeń losowych, działań siły wyższej. Wówczas Uczestnicy zostaną poinformowani o zaistniałych modyfikacjach w harmonogramie. 7. Uczestnicy projektu mają obowiązek każdorazowo potwierdzać własnoręcznym podpisem frekwencję na listach obecności oraz odbiór wsparcia towarzyszącego na dodatkowo udostępnionych przez Organizatora formularzach. V. Zasady uczestnictwa w kursie 1. Uczestnicy kursu zobowiązani są do: a. regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, przy zachowaniu min. 80% obecności, b. każdorazowego potwierdzania własnoręcznym podpisem uczestnictwa na liście obecności oraz odbioru gwarantowanego wsparcia towarzyszącego, c. informowania Organizatora z wyprzedzeniem o wszystkich absencjach wraz z ich usprawiedliwieniem, d. sumiennego wypełniania ankiet i testów związanych z oceną zajęć, projektu oraz postępem wiedzy i umiejętności gromadzonych przez Organizatora na potrzeby diagnozy potrzeb, monitoringu i sprawozdawczości z realizacji projektu, e. przedstawiania Organizatorowi oświadczeń dotyczącego wniesienia niefinansowego wkładu własnego w terminie do 10 dni roboczych od faktycznego poniesienia wydatku (załącznik nr 1), f. poinformowania Organizatora o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie. 2. Ukończenie udziału w projekcie Nauczanie z pasją oraz uzyskanie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kursu jest możliwe w przypadku utrzymania określonej frekwencji w wymiarze co najmniej 80% czasu przewidzianego programem zajęć. Uzyskane zaświadczenie zgodne będzie ze wzorem Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. 3. W przypadku, gdy liczba nieobecności Uczestnika przekroczy dozwolony limit, będzie on zobowiązany do uzyskania zgody Koordynatora projektu na kontynuację uczestnictwa w projekcie. 4. Koordynator projektu w sytuacji określonej w pkt V. 3 może wyrazić zgodę na kontynuację i ukończenie uczestnictwa w projekcie tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem samodzielnego opanowania przez Uczestnika materiału będącego przedmiotem zajęć, na których był nieobecny. W przypadku decyzji odmownej Koordynatora projektu Uczestnik zostaje skreślony z listy Uczestników projektu. 5. Na miejsce Uczestnika, który zrezygnował z udziału w projekcie lub został skreślony z listy Uczestników, Organizator może zakwalifikować kolejną osobę z listy rezerwowej Uczestników według powstałego w

5 wyniku posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej rankingu. VI. Monitoring realizacji projektu i Uczestników 1. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w badaniach ankietowych prowadzonych dla potrzeb monitoringu realizacji wskaźników projektu i sprawozdawczości, przeprowadzanych zarówno przez Organizatora, Instytucję Pośredniczącą, jak i inne podmioty upoważnione w tym zakresie. 2. Uczestnik zobowiązany jest do podania aktualnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych osobowych dotyczących jego osoby, niezbędnych Organizatorowi do uzupełnienia kwestionariusza PEFS oraz niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach dotyczących powyższego w ciągu 7 dni od ich zaistnienia. 3. Uczestnik zobowiązany jest do rzetelnego, sumiennego i niezwłocznego uzupełniania wszelkich dokumentów monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczanych przez Organizatora, w tym ankiet dotyczących oceny sukcesu projektu i jego rezultatów. 4. Uczestnik ma prawo wpływać na zakres tematyki merytorycznej kursu poprzez sygnalizowanie ustnie bądź pisemnie proponowanych zmian bądź modyfikacji Specjaliście ds. monitoringu, Koordynatorowi lub Wykładowcy prowadzącemu zajęcia. VII. Postanowienia końcowe 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem r. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w okresie trwania projektu w przypadku konieczności dostosowania jego treści do nowych wytycznych Instytucji Pośredniczącej, zmian programowych, nowych warunków rynku pracy itp. 3. Regulamin dostępny jest do wiadomości publicznej w Biurze projektu oraz na podstronie internetowej projektu (www.konskowola.info.pl w Zakładce Projekty). 4. Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, należy do Zespołu Zarządzającego projektem. Końskowola, r. Załączniki Regulaminu: Załącznik nr 1. Wzór oświadczenia o wysokości wynagrodzenia.

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN PROJEKTU 1 Słownik pojęć Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym regulaminie: 1. Projektodawca realizator projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości. 2. Projekt, nr: POKL.06.01.01-24-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja jest TEB

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Teraz Ty obierz kurs na sukces!

Teraz Ty obierz kurs na sukces! REGULAMIN PROJEKTU Teraz Ty obierz kurs na sukces! 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Teraz Ty obierz kurs na sukces! realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego 1.

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego 1. REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje REGULAMIN SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu pn. Postaw na jakość realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo