Plan wynikowy zajęd komputerowych w klasie IV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wynikowy zajęd komputerowych w klasie IV"

Transkrypt

1 Plan wynikowy zajęd komputerowych w klasie IV Numer i temat lekcji 1.Zaczynamy lekcje w szkolnej pracowni ; kryteria ocen 2.Wprowadzenie, czyli kilka słów o komputerze 3.Poznajemy nasze miejsce pracy 4.Okna, pliki i katalogi Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra) Wymagania wykraczające (ocena celująca) Uczeń zna i potrafi wymienić zasady bezpieczeństwa obowiązujące w pracowni. Określa, za co może uzyskać ocenę; wymienia możliwości poprawy oceny niedostatecznej; wymienia zasady pracy na zajęciach komputerowych. Zna regulamin BHP w pracowni oraz pracy przy komputerze. Stosuje zasady regulaminu w codziennej pracy przy komputerze. Zna pojęcie: informatyka. Prawidłowo rozpoczyna i kooczy pracę z komputerem. dba o porządek na stanowisku komputerowym odszukuje zapisane pliki i otwiera je Wie czym zajmuje się informatyka. Prawidłowo rozpoczyna i kooczy pracę z komputerem wymienia podstawowe zasady zachowania się w pracowni i przestrzega wie, do czego służy folder Kosz i potrafi usuwad pliki; potrafi odpowiednio nazwad plik; kopiuje pliki w obrębie twardego dysku do wskazanego folderu Klasyfikuje podstawowe urządzenia wejścia i wyjścia w zestawie komputerowym, nazywa je i określa zastosowanie. wymienia zasady zachowania się w pracowni kopiuje pliki na wskazany nośnik pamięci, kopiuje pliki w obrębie twardego dysku do wskazanego folderu Wyjaśnia, czym zajmuje się informatyka. Prawidłowo rozpoczyna i kooczy pracę z systemem Windows Umie wymienid źródła wiedzy o informatyce. Opisuje przyciski rozmieszczone z przodu omawia zasady zachowania się w pracowni potrafi usuwad wskazane pliki oraz potrafi tworzyd własne foldery korzystając z odpowiedniej opcji menu, potrafi zmieniad nazwę istniejącego pliku, rozróżnia pliki tekstowe i graficzne po rozszerzeniach; omawia szczegółowo zasady zachowania się w pracowni otwiera pliki z okna Mój komputer; potrafi samodzielnie przenieśd lub skopiowad plik do innego folderu na dysku twardym i na inny nośnik; odszukuje pliki w strukturze folderów; rozumie, czym jest struktura folderów; rozróżnia folder nadrzędny i podrzędny; zna pojęcie rozszerzenie pliku"; potrafi kopiowad, przenosid i usuwad foldery

2 5. Przeglądanie stron internetowych. Bezpieczny 6. Wyszukiwanie informacji w Internecie internet. wymienia przykłady różnych źródeł informacji; podaje przykłady niektórych usług internetowych; potrafi uruchomid przeglądarkę internetową; wymienia niektóre zagrożenia ze strony Internetu; Uczeo ma świadomośd, że korzystanie z niektórych zasobów w internecie jest nielegalne. wyjaśnia, czym jest Internet i strona internetowa; korzysta z wyszukiwarki internetowej Uczeo wymienia ogólne zasady korzystania z materiałów z internetu. Internet podaje i omawia przykłady usług internetowych; otwiera i przegląda wskazane strony internetowe w przeglądarce; wymienia zagrożenia ze strony Internetu (m.in. strony obrażające godnośd osobistą, propagujące treści niezgodne z zasadami właściwego zachowania, zawierające obraźliwe i wulgarne teksty, propagujące przemoc, pomagające nawiązywad niewłaściwe kontakty) wyjaśnia, czym jest adres internetowy; wymienia przeznaczenie okna przeglądarki internetowej; samodzielnie korzysta z wyszukiwarki internetowej; wyszukuje hasła w encyklopediach multimedialnych i słownikach wyjaśnia, czym jest hiperłącze; omawia przeznaczenie okna przeglądarki internetowej; Uczeo przygotowuje w grupie prezentację multimedialną. 7.Gry w internecie 8.Komunikowanie się za pomocą komputera zakładanie konta pocztowego na stronie WWW 9.Netykieta, czyli o dobrym zachowaniu w Wyszukuje w internecie gry dla dzieci z pomocą nauczyciela; Potrafi obsługiwad wybraną grę ( bez przemocy i wulgaryzmów) podaje przykłady różnych sposobów komunikacji; potrafi uruchomid program pocztowy i odebrad pocztę Uczeo zna pojęcie :netykieta, Wyszukuje gry za pomocą słów kluczowych, potrafi obsługiwad wybraną grę, omawia podobieostwa i różnice między pocztą tradycyjną i elektroniczną; wymienia zasady netykiety; pisze i wysyła listy elektroniczne do jednego adresata; odbiera pocztę przestrzega zasad obowiązujących wszystk Potrafi wymienid korzyści i zagrożenia gier internetowych wymienia poszczególne elementy okna programu pocztowego; wymienia i omawia zasady netykiety, pisze i wysyła listy elektroniczne do jednego adresata; odbiera pocztę Wymienia podstawowe zasady netykiety i stosuje się Omawia zagrożenia wynikające z nadużywania gier internetowych, jest świadomy niebezpieczeostw płynących z uzależnieo pisze i wysyła listy elektroniczne do wielu adresatów; odbiera pocztę; prawidłowo dołącza załączniki do listów; zna i stosuje zasadę nieotwierania załączników do listów elektronicznych pochodzących od nieznanych nadawców Wyjaśnia koniecznośd stosowania reguł Objaśnia zasady gier i sposobu obsługi omawia przeznaczenie okna programu pocztowego; stosuje zasady redagowania listów elektronicznych; przestrzega zasad netykiety; odpowiada na listy; korzysta z książki adresowej; wymienia i omawia podstawowe zasady ochrony komputera przed wirusami i innymi zagrożeniami przenoszonymi przez pocztę elektroniczną; Przygotowuje prezentację lub plakat o netykiecie

3 sieci i nie tylko użytkowników sieci do n prawidłowego zachowania w sieci i nie tylko 10.Komunikatory internetowe 11.Projekt Wokół nas 12.Praca z klawiaturą komputerową skróty klawiszowe 13. Ćwiczymy pisanie na klawiaturze 14.Edytory graficzne wprowadzenie 15.Uczymy się rysowad proste elementy 16.Otwieranie pliku, modyfikacja, wstawianie 17.Wykonujemy rysunki kompozycja tematyczna Na łące lub inna 18. Doskonalenie umiejętności obsługi edytora graficznego Uczeo wie do czego służą komunikatory. Podaje przykłady komunikatorów Uczeo współdziała w grupie Wyszukuje wiadomości potrzebne do projektu Uczeo wymienia podstawowe skróty klawiszowe: kopiuj, wklej, zapisz. Zna pojęcie: edytor graficzny, Uczeo korzysta z Pędzla i Kolorów programu Paint. Zna narzędzia edytora graficznego, potrafi ustawiad grubośd linii folderze Moje obrazy programie Paint bez zastosowania cienia. omawia zalety i wady rysowania odręcznego i za pomocą programu komputerowego; tworzy rysunek w prostym edytorze graficznym, stosując podstawowe Uczeo wie co to jest Skype oraz umowa użytkownika, warunki obsługi i oświadczenie prywatności Wykonuje przydzielone zadanie i zapisuje efekty pracy w wyznaczonym folderze, przestrzega zasad obowiązujących wszystk użytkowników sieci, potrafi założyd swoje konto w programie Skype Komunikuje się z osobami w grupie za pomocą komunikatora, przedstawia efekty swo działao Nauka pisania na klawiaturze komputera Uczeo używa podstawowych Uczeo stosuje skróty skrótów klawiszowych. klawiszowe związane z formatowaniem. programu Paint. Tworzy rysunek z wykorzystaniem podstawowych narzędzi programu. Potrafi rysowad figury geometryczne o różnych wielkościach folderze wskazanym przez nauczyciela programie Paint z zastosowaniem cienia. wyjaśnia, do czego służy edytor grafiki; tworzy rysunek w prostym edytorze graficznym, stosując podstawowe narzędzia malarskie (Ołówek, Pędzel, Aerograf, Krzywa, Linia, Gumka); Grafika komputerowa programu Paint, efektywnie operuje różnymi typami Pędzli i Wypełnieo. Stosuje różne grubości linii, wykorzystuje gumkę oraz paletę kolorów folderze swojej klasy programie Paint z zastosowaniem cienia oraz tła dla napisu. tworzy rysunki składające się z figur geometrycznych (prostokątów, wielokątów, elips, okręgów); wypełnia kolorem obszary zamknięte; wprowadza napisy w obszarze rysunku; Potrafi komunikowad się poprzez program Skype, dodawad adresy do listy kontaktów Rozplanowuje zadania w grupie, koordynuje pracę grupy i nadaje ostateczny kształt projektu Uczeo sprawnie stosuje popularne skróty klawiszowe, przemieszcza się między otwartymi oknami za pomocą skrótu Alt + Tab. programu Paint, a praca jest dokładna i staranna. Potrafi rysowad linie krzywe i je modyfikowad swoim folderze utworzonym w katalogi swojej klasy Uczeo tworzy rysunek z tekstem oraz tłem, praca jest wykonana bardzo starannie wykorzystuje możliwośd rysowania w powiększeniu, aby rysowad bardziej precyzyjnie i poprawiad rysunki Omawia różne komunikatory, potrafi komunikowad się za pomocą różnych komunikatorów i przedstawia zalety i wady Proponuje nietypowe rozwiązania, wykonuje dodatkowe działania, które wzbogacają projekt Uczeo tworzy z grupą planszę prezentującą zastosowanie wybranych skrótów klawiszowych. Uczeo rysuje ilustrację na wybrany temat, stosując co najmniej kilka narzędzi programu Paint oraz różnych opcji. Wykonuje rysunek własnego pomysłu utworzony z różnego rodzaju figuro różnych wielkościach i kolorach Uczeo tworzy w programie Paint plakat na uroczystośd szkolną. omawia powstawanie obrazu komputerowego i przeznaczenie karty graficznej; samodzielnie odszukuje opcje menu programu w celu wykonania konkretnej czynności;

4 narzędzia malarskie (Ołówek, Pędzel, Aerograf, Krzywa, Linia, Gumka) tworzy rysunki składające się z figur geometrycznych (prostokątów, wielokątów, elips, okręgów); wprowadza napisy w obszarze rysunku; ustala parametry czcionki takie, jak: krój, rozmiar, kolor, pochylenie, pogrubienie, podkreślenie; przygotowuje rysunki na konkursy informatyczne 19. Otwieranie pliku, modyfikowanie, kopiowanie, wklejanie 20. Ustawienia wydruku, wydruk pliku. Pomoc w programie 21. Edytory wprowadzenie 22. Pliki i katalogi najważniejsze czynności 23. Wykonujemy operacje na blokach 24. Formatowanie i modyfikacja dokumentu tekstowego 25. Akapit, wyrównanie wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go w inne miejsce na tym samym rysunku Potrafi ustawid wydruk pliku Z pomocą nauczyciela uczeo przygotowuje w edytorze MS Word prosty tekst Uczeo potrafi odszukad i otworzyd wskazany przez nauczyciela plik Uczeo potrafi zaznaczyd fragment, zna pojęcie: blok Zna pojęcie : formatowanie Zna pasek formatowania Zna pojęcie: akapit, Linijka, suwaki samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go w inne miejsce na tym samym rysunku Potrafi zmienid ustawienia w funkcji drukowania- ustawid ilośd drukowanych dokumentów Uczeo zna pojęcia edytor i redagowanie Uczeo potrafi otworzyd i prawidłowo zamknąd plik zapisując dokonane zmiany Uczeo potrafi zaznaczyd tekst za pomocą myszki i za pomocą klawiatury Uczeo potrafi dokonad zmiany rodzaju i wielkości czcionki Uczeo potrafi wstawid akapit stosując przycisk Tab, Edytor samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja oraz potrafi go zmniejszyd lub powiększyd Potrafi ustawid obszar drukowanego dokument i ilośd kopii Wie gdzie znajduje się podgląd wydruku Uczeo omawia budowę okna programu MS Word ( pasek menu, nazwy, narzędzi, formatowania, obszar roboczy, suwaki, pasek stanu) Uczeo potrafi zmienid nazwę pliku Uczeo potrafi kopiowad, wklejad, wycinad blok Zmienia czcionki, wykorzystując jej atrybuty: pogrubienie, pochylenie(kursywa), podkreślenie Zna reguły poprawnego wprowadzania Wyrównuje tekst do lewej, do prawej, wyśrodkowuje Kopiowany fragment rysunku potrafi modyfikowad: powiększyd, zmniejszyd, obrócid. Prace są bardzo staranne Sprawdza ustawienia strony, dokonuje podglądu wydruku, potrafi korzystad z opcji :pomoc Uczeo zapisuje prosty tekst stosując reguły poprawnego wprowadzania Uczeo potrafi usunąd niepotrzebne pliki oraz odzyskad usunięty plik z kosza Uczeo potrafi kopiowad blok i umieszczad go w nowym dokumencie Formatuje tekst dokonując zmiany koloru czcionki i wprowadzając kolorowe wyróżnienie czcionki oraz efekty tekstowe Uczeo potrafi wstawid akapit stosując przycisk Tab i ustawid rozmiar wcięcia na linijce Wykonuje plakat stosując poznane funkcje edytora graficznego Potrafi wyszukad i zastosowad wskazówki z opcji :pomoc w różnych sytuacjach problemowych, pomaga innym uczniom Uczeo przygotowuje plakat przedstawiający zasady poprawnego wpisywania w sposób prawidłowy i estetyczny redagując tekst Uczeo potrafi omówid budowę drzewa folderów Uczeo omawia możliwości redagowania i prezentuje klasie przykłady Uczeo zna kody sterujące, potrafi je odczytad i dokonad poprawek w źle wprowadzonym tekście

5 w zależności od potrzeb 26. Realizacja projektu Kronika klasy pisze krótki tekst, zawierający wielkie i małe litery oraz polskie znaki diakrytyczne; wstawia do rysunki ClipArt i obiekty WordArt; wykonuje zlecony zakres do realizacji projektu Pisze tekst poprawnie wprowadzony, formatuje go i ozdabia, Planuje w grupie pracę nad projektem Koordynuje pracę grupy na projektem, rozdziela zadania, zapisuje tekst poprawnie wg zasad Proponuje nietypowe pomysły i sposoby realizacji projektu Przygotowuje dodatkowy projekt np. Moja rodzina 27.Komputer wokół nas 28. Realizacja projektu Komputer w naszym otoczeniu 29.Co to są multimedia? Multimedialne programy edukacyjne 30. Multimedialne programy użytkowe wymienia przynajmniej trzy zastosowania komputera, podaje przykład urządzenia ze swojego otoczenia, opartego na technice współpracuje w grupie przy planowaniu i podziale pracy przy projekcie Zna pojęcie: multimedia i programy multimedialne, podaje przykład 31.Podsumowanie i ocena pracy 32. Nie zapomnij o swoim bezpieczeostwie w sieci i nie tylko podaje przykłady zastosowania komputera w szkole i w domu, podaje przykłady urządzeo ze swojego otoczenia, opartych na technice Komputer w naszym otoczeniu wyszukuje informacje i konsultuje wykorzystanie w projekcie z innymi osobami w grupie wskazuje zastosowania komputera w różnych dziedzinach życia, omawia działanie przykładowych urządzeo, opartych na technice zna zasady korzystania z zasobów internetu i przestrzega je, podaje źródła, z których korzysta w opracowywaniu projektu Komputer w edukacji i rozrywce Omawia zastosowanie programów multimedialnych Podaje przykłady i korzyści programów multimedialnych - edukacyjnych wskazuje użytecznośd zastosowania komputera do usprawnienia uczenia się; korzysta z programów edukacyjnych, podaje przykłady zastosowania komputera w domu; wymienia zagrożenia wynikające z korzystania z niewłaściwych gier komputerowych, koordunuje pracę grupy, ustala ostateczny kształt projektu, sprawdza poprawnośd wprowadzanego Pracuje z multimedialnym programem edukacyjnym np. matematycznym omawia historię komputerów; wyszukuje w różnych źródłach, w tym w Internecie, informacje na temat najnowszych zastosowao komputerów; omawia zagrożenia wynikające z korzystania z niewłaściwych gier komputerowych stosuje nietypowe sposoby realizacji projektu, proponuje ciekawe, nietypowe pomysły Proponuje różne darmowe programy edukacyjne wyszukane w internecie i objaśnia działanie

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Drugi etap edukacyjny - klasa IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną DZIAŁ 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC OCENA Lekcja: Kodeks dla każdego. Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z informatyki - klasa VI

Plan wynikowy z informatyki - klasa VI Plan wynikowy z informatyki - klasa VI Lp Temat lekcji. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe SEMESTR I Zapoznanie się z 1. przedmiotowym systemem oceniania. Zna PSO - informatyka. Wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. dopuszczający uczeń umie wymienić elementy składowe stanowiska komputerowego,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II Autor: Jolanta Pañczyk ISBN: 978-83-246-2383-9 Format: 195x260, stron:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA TECHNIKUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA TECHNIKUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA TECHNIKUM Temat Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzone Komputer na miarę umie nazwać i scharakteryzować różne rodzaje komputerów, w tym stacjonarne, netbooki,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 Poznajemy komputer 16. 3 Uruchamiamy komputer 21. 4 Zapisujemy i porządkujemy dokumenty 29

SPIS TREŚCI. 2 Poznajemy komputer 16. 3 Uruchamiamy komputer 21. 4 Zapisujemy i porządkujemy dokumenty 29 SPIS TREŚCI Nr spotkania Temat spotkania Strona Witaj, czwartoklasisto! 7 1 BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE Potrafimy właściwie korzystać z komputera Poznajemy zasady zdrowego i bezpiecznego korzystania z komputera

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z informatyki dla klasy VI (68 godzin 2 godziny tygodniowo)

Rozkład materiału z informatyki dla klasy VI (68 godzin 2 godziny tygodniowo) Rozkład materiału z informatyki dla klasy VI (68 2 y tygodniowo) L.p. Liczba 1. 1 Lekcja organizacyjna 2. 1 Omówienie regulaminu pracowni informatycznej (BHP pracy z komputerem) 3. 1 Historia komputera

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. ipodrêcznik dla szko³y podstawowej, kl. IV VI

Informatyka Europejczyka. ipodrêcznik dla szko³y podstawowej, kl. IV VI Informatyka Europejczyka. ipodrêcznik dla szko³y podstawowej, kl. IV VI Autorzy: Danuta Kia³ka z zespo³em ISBN: 978-83-246-1773-9 Format: 195 260, zawiera CD, stron: 324 Informatyka Europejczyka to doskona³y

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY

PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY 2 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2013 Przykładowy plan wynikowy. Lekcje z komputerem. Klasa 5 1. Bezpiecznie z komputerem Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bardziej szczegółowo

Akademia e-seniora UPC. podręcznik

Akademia e-seniora UPC. podręcznik Akademia e-seniora UPC podręcznik Akademia e-seniora UPC podręcznik O d o r g a n i z a t o r ó w Simon Boyd, Prezes UPC Polska...4 Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce...5 W s t ę

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6

Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6 Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6 Uwaga! W rozkładzie materiału zostały uwzględnione zagadnienia nadobowiązkowe, które uzupełniają podręcznik (są one

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6

Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6 Rozkład materiału zgodny z podręcznikiem Lubię to! do zajęć komputerowych dla klas 4 6 Uwaga! W rozkładzie materiału zostały uwzględnione zagadnienia nadobowiązkowe, które uzupełniają podręcznik (są one

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage

Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych KP Nr albumu: 007 Tworzenie i publikowanie strony internetowej w programie Microsoft

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputera

Podstawy obsługi komputera Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy 41-709 Ruda Śląska, ul. Markowej 22 Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej Podstawy obsługi komputera Materiały pomocnicze do kursu komputerowego Piotr Krawczyk, Tomasz

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Zakres merytoryczny szkoleo. Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows

Zakres merytoryczny szkoleo. Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows Zakres merytoryczny szkoleo Moduł I. Administrator sieci informatycznych Microsoft 176 godzin Szkolenie MS 50022. TCP/IP Fundamentals for Microsoft Windows 1. Wstęp do TCP/IP, 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo