1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym"

Transkrypt

1 1 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA CZWARTA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY(nowa podstawa programowa) 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym Osiągnięcia wychowawcze Uczeń: 1. przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze, 2. jest odpowiedzialny za ogólny porządek na stanowisku komputerowym, 3. stosuje zasady zdrowej pracy przy komputerze, w tym planuje przerwy w pracy i rekreację na świeżym powietrzu, 4. przestrzega zasad korzystania z licencjonowanego oprogramowania, 5. potrafi uszanować pracę innych, m.in. nie usuwa plików i nie kopiuje ich bez zgody autora lub nauczyciela, 6. potrafi z zaangażowaniem argumentować zagrożenia wynikające z korzystania z niewłaściwych gier komputerowych, m.in. nie korzysta z gier zawierających elementy przemocy i okrucieństwa oraz nie nakłania kolegów do korzystania z takich gier. dba o porządek na stanowisku komputerowym Komputer i praca w sieci komputerowej wymienia podstawowe wymienia zasady zachowania omawia zasady zachowania zasady zachowania się się w pracowni komputerowej się w pracowni komputerowej w pracowni komputerowej i przestrzega ich i przestrzega ich i przestrzega ich ich posługuje się myszą i klawiaturą; określa typ komputera (komputerów) w pracowni komputerowej (np. IBM, Macintosh); z pomocą nauczyciela poprawnie loguje się do szkolnej sieci komputerowej i kończy pracę z komputerem rozróżnia elementy zestawu komputerowego; podaje ich przeznaczenie; potrafi samodzielnie i poprawnie zalogować się do szkolnej sieci komputerowej i wylogować się omawia ogólne przeznaczenie elementów zestawu komputerowego; wymienia elementy zestawu komputerowego i nośniki pamięci masowej; wie, na czym polega uruchomienie komputera i programu komputerowego omawia przeznaczenie elementów zestawu komputerowego; wie,; omawia szczegółowo zasady zachowania się w pracowni komputerowej i przestrzega omawia wewnętrzną budowę komputera rodzaje pamięci; omawia nośniki pamięci masowej

2 uruchamia programy korzystając z ikon na pulpicie; potrafi poprawnie zakończyć pracę programu; rozróżnia elementy okna programu; wykonuje operacje w oknie programu; jest świadom istnienia wirusów komputerowych wymienia przynajmniej trzy zastosowania komputera zapisuje dokument w pliku, w folderze domyślnym Program komputerowy uruchamia programy omawia przeznaczenie wie, że nie wolno bezprawnie z wykazu programów w menu elementów okna programu kopiować programów Start; komputerowego; i kupować ich nielegalnych nazywa elementy okna wykonuje operacje na oknie kopii; programu; programu; wykonuje niektóre operacje na oknie programu; według wskazówek nauczyciela wykonuje operacje w oknie programu; Zastosowania komputera i programów komputerowych zna podstawowe rodzaje licencji komputerowych i zasady korzystania z nich; wskazaną metodą stosuje skróty klawiaturowe; podaje przykłady wskazuje zastosowania zastosowania komputera komputera w różnych w szkole i w domu dziedzinach życia Dokument komputerowy wskazuje użyteczność zastosowania komputera do usprawnienia uczenia się; korzysta z programów edukacyjnych korzystając z dodatkowych źródeł, odszukuje informacje na temat zastosowań komputera zapisuje dokument w pliku we wskazanej lokalizacji; samodzielnie zapisuje dokument w pliku w wybranej lokalizacji; zakłada nowy folder; samodzielnie otwiera istniejący dokument z pliku zapisanego w określonym folderze; przegląda dokument podaje cechy charakterystyczne dokumentów komputerowych tworzonych w różnych programach komputerowych; 2 z pomocą nauczyciela odszukuje zapisane pliki i otwiera je Pliki i foldery wie, do czego służy folder potrafi usuwać wskazane tworzy własne foldery, Kosz i potrafi z pomocą pliki; korzystając z odpowiedniej nauczyciela usuwać pliki; opcji menu; potrafi odpowiednio nazwać rozróżnia pliki tekstowe plik; i graficzne po ich swobodnie porusza się po strukturze folderów; tworzy skróty do plików i folderów; porządkuje ikony na pulpicie;

3 3 do obsługi programów posługuje się głównie myszą (klika wymienione przez nauczyciela elementy: przyciski, ikony, opcje menu) rozszerzeniach; Najczęściej stosowane metody posługiwania się programami komputerowymi do obsługi programów samodzielnie obsługuje samodzielnie obsługuje posługuje się myszą programy za pomocą myszy programy za pomocą myszy, i klawiszami sterującymi i klawiszy sterujących klawiszy sterujących kursorem, korzystając z kursorem; kursorem i skrótów pomocy nauczyciela; korzysta ze Schowka do klawiaturowych; kopiowania, wycinania samodzielnie korzysta ze korzysta ze Schowka do i wklejania: obrazu lub jego Schowka do kopiowania, kopiowania, wycinania fragmentu wycinania i wklejania: obrazu i wklejania: pliku, obrazu lub lub jego fragmentu jego fragmentu omawia zasadę działania Schowka; 2. Komputer jako źródło informacji i narzędzie komunikacji Szczegółowe osiągnięcia wychowawcze Uczeń: potrafi świadomie korzystać z Internetu, jest odpowiedzialny za siebie i innych potrafi z zaangażowaniem argumentować zagrożenia wynikające z niewłaściwego wyboru źródła informacji i samej informacji, m.in. nie wchodzi na strony obrażające godność osobistą, propagujące treści niezgodne z zasadami właściwego zachowania, zawierające obraźliwe i wulgarne teksty, propagujące przemoc, unika nawiązywania poprzez Internet kontaktów z nieznajomymi osobami, stosuje zasady taktowanego zachowania w Internecie, m.in. przestrzega podstawowych zasad netykiety, korzysta z cudzych materiałów w sposób zgodny z prawem. wymienia przykłady różnych źródeł informacji; podaje przykłady niektórych usług internetowych; potrafi uruchomić przeglądarkę internetową; wymienia niektóre zagrożenia Internet wyjaśnia, czym jest Internet wyjaśnia, czym jest adres wyjaśnia, czym jest i strona internetowa; internetowy; hiperłącze; podaje i omawia przykłady internetowej; samodzielnie korzysta usług internetowych; wymienia zagrożenia ze z wyszukiwarki internetowej; otwiera i przegląda wskazane strony Internetu wyszukuje hasła strony internetowe w encyklopediach w przeglądarce; multimedialnych stosuje zaawansowane opcje korzystania z różnych wyszukiwarek internetowych;

4 4 ze strony Internetu korzysta z wyszukiwarki internetowej podaje przykłady różnych sposobów komunikacji; potrafi uruchomić program pocztowy i odebrać pocztę Poczta elektroniczna omawia podobieństwa wymienia poszczególne i różnice między pocztą elementy okna programu tradycyjną i elektroniczną; pocztowego; pisze i wysyła listy wymienia podstawowe elektroniczne do jednego zasady pisania listów adresata; odbiera pocztę elektronicznych; odbiera pocztę omawia przeznaczenie poszczególnych elementów okna programu pocztowego; stosuje zasady redagowania listów elektronicznych; odpowiada na listy; wymienia i omawia podstawowe zasady ochrony komputera przed wirusami i innymi zagrożeniami przenoszonymi przez pocztę elektroniczną; zna różnicę między formatem tekstowym a HTML; 3. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów, danych liczbowych i prezentacji multimedialnych Szczegółowe osiągnięcia wychowawcze, Uczeń: słucha poleceń nauczyciela i systematyczne wykonuje ćwiczenia, stara się samodzielnie odkrywać możliwości programów komputerowych, rozwija indywidualne zdolności twórcze i wrażliwość estetyczną, potrafi stosować komputer do podniesienia efektywności uczenia się, potrafi odkrywać nowe obszary zastosowań komputera, potrafi współpracować w grupie, jest odpowiedzialny za powierzone zadania i zdyscyplinowany na lekcji.

5 omawia zalety i wady rysowania odręcznego i za pomocą programu komputerowego; tworzy rysunek w prostym edytorze graficznym, stosując podstawowe narzędzia malarskie (Ołówek, Pędzel, Aerograf, Krzywa, Linia, Gumka) Grafika komputerowa wyjaśnia, do czego służy tworzy rysunki składające się samodzielnie wykonuje edytor grafiki; z figur geometrycznych operacje na fragmencie tworzy rysunek w prostym (prostokątów, wielokątów, rysunku: zaznacza, wycina, edytorze graficznym, stosując elips, okręgów); kopiuje i wkleja go do innego podstawowe narzędzia wypełnia kolorem obszary rysunku; malarskie (Ołówek, Pędzel, zamknięte; wykorzystuje możliwość Aerograf, Krzywa, Linia, ; rysowania w powiększeniu, Gumka); ustala parametry czcionki aby rysować bardziej tworzy rysunki składające się takie, jak: krój, rozmiar, kolor, precyzyjnie i poprawiać z figur geometrycznych pochylenie, pogrubienie, rysunki (prostokątów, wielokątów, podkreślenie; elips, okręgów); wykonuje operacje na wprowadza napisy w obszarze fragmencie rysunku: rysunku; zaznacza, wycina, kopiuje wykonuje operacje na i wkleja go w inne miejsce na fragmencie rysunku: zaznacza, tym samym rysunku wycina, kopiuje i wkleja go w inne miejsce na tym samym rysunku pisze krótki tekst, zawierający wielkie i małe litery oraz polskie znaki; zaznacza fragment tekstu; zmienia krój, rozmiar i kolor czcionki; usuwa znaki za pomocą klawisza Backspace Teksty komputerowe samodzielnie odszukuje opcje menu programu w celu wykonania konkretnej czynności; przygotowuje rysunki na konkursy informatyczne wyjaśnia, do czego służy prawidłowo stosuje spacje wykonuje operacje na edytor tekstu; przy znakach fragmencie tekstu: porusza się po tekście za interpunkcyjnych; zaznaczanie, wycinanie, pomocą kursora myszy; porusza się po tekście za kopiowanie i wklejanie go do usuwa znaki za pomocą pomocą kursora myszy innego dokumentu; klawisza Backspace i Delete; i klawiszy sterujących wykonuje operacje na wyrównuje akapity do lewej, kursorem; fragmencie tekstu: do prawej, do środka; wykonuje operacje na zaznaczanie, wycinanie, zmienia krój, rozmiar i kolor fragmencie tekstu: kopiowanie i wklejanie go w czcionki; zaznaczanie, wycinanie, inne miejsce w tym samym kopiowanie i wklejanie go dokumencie; wstawia do tekstu rysunki w inne miejsce w tym samym samodzielnie wstawia do ClipArt i obiekty WordArt; dokumencie; tekstu fragment obrazu zapisanego w pliku oraz wstawia do tekstu prostą wstawia do tekstu fragment Autokształty (Kształy), samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go do innego dokumentu; 5

6 6 tabelę i wypełnia ją treścią obrazu zapisanego w pliku oraz Autokształty (Kształy) rysunki ClipArt, obiekty WordArt wymienia niektóre sposoby prezentowania informacji; wykonuje i zapisuje prostą prezentację składającą się z kilku slajdów Prezentacje multimedialne wymienia i omawia sposoby wykonuje i zapisuje dba o zachowanie prezentowania informacji; prezentację składającą się właściwego doboru kolorów wykonuje i zapisuje prostą z kilku slajdów zawierających tła i tekstu na slajdzie; prezentację składającą się tekst i grafikę; dobiera właściwy krój z kilku slajdów zawierających dodaje animacje do i rozmiar czcionki; tekst i grafikę; elementów slajdu; prawidłowo rozmieszcza samodzielnie uruchamia elementy na slajdzie; uruchamia pokaz slajdów pokaz slajdów dodaje przejścia slajdów INFORMATYKA KL V WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Dopuszczający Uczeń prawidłowo uruchamia zestaw komputerowy oraz prawidłowo kończy z nim pracę Potrafi poprawnie zacząć oraz skończyć pracę z danym programem Opisuje prawidłowo zorganizowane stanowisko komputerowe Podstawowe ćwiczenia wykonuje z pomocą nauczyciela Rozumie konieczność robienia przerw w pracy z komputerem Zdaje sobie sprawę z zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu. omawia program do wykonywania prezentacji multimedialnych; Dostateczny Uczeń potrafi otworzyć dowolny program graficzny, posługuje się myszą przy wyborze kolorów i obiektów, wykonuje polecenia wytnij, wklej, kopiuj Potrafi uruchomić edytor tekstu, zna przeznaczenie poszczególnych klawiszy, pisze prosty tekst z pomocą nauczyciela Zna funkcje klawiszy prostego kalkulatora, obliczenia wykonuje z pomocą nauczyciela Pracuje z płytą CD Potrafi zapisać wyniki swojej pracy na dysku Wie, co to jest Internet, potrafi z pomocą nauczyciela skorzystać z przeglądarki wpisać adres internetowy w pasku adresu i otworzyć stronę Dobry Uczeń dostrzega korzyści wynikające z zastosowania komputera jako narzędzia codziennej pracy Potrafi otwierać zbiory istniejących danych na dysku Wykonuje obliczenia za pomocą prostego kalkulatora Wie, co to jest arkusz kalkulacyjny i do czego może służy, z pomocą nauczyciela potrafi wykonać plan lekcji w arkuszu

7 7 Potrafi wykonać rysunek na zadany temat Potrafi przepisać tekst, umie go wyrównać, podkreślić lub pogrubić zaznaczony fragment, poprawnie pisze małe i wielkie litery, pisze polskie znaki Potrafi uruchomić wybraną grę komputerową i z niej skorzystać, jest świadomy zagrożeń związanych z grami Bardzo dobry Uczeń sprawnie obsługuje komputer zapewniając bezpieczeństwo sobie i sprzętowi Dostrzega użytkową rolę komputera jako narzędzia codziennego użytku Podczas pracy z programem graficznym dokonuje trafnego wyboru koloru, zwracając uwagę na wygląd estetyczny i walory estetyczne tworzonego obrazu Rysuje różne elementy graficzne z wykorzystaniem myszy (linie, krzywe, figury) Wykonuje proste operacje na blokach tekstu Drukuje gotowy dokument korzysta z podglądu wydruku Potrafi samodzielnie znaleźć stronę internetową o danym adresie ( w tym stronę naszej szkoły) wie, co to jest hiperłącze, potrafi przechodzić do kolejnych podstron Potrafi z pomocą nauczyciela założyć konto pocztowe i z niego korzystać (wysyłać i odbierać prostą korespondencję) Tworzy prezentację komputerową w programie PowerPoint na zadany temat, upiększa ją wstawiając animacje i dźwięk Celujący Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie polecenia, służy pomocą kolegom na zajęciach, a także w domu Tworzy samodzielnie prezentacje komputerowe wstawiając zdjęcia zrobione aparatem cyfrowym, dołącza zdjęcia z Internetu, złożone animacje, różne dźwięki Jeżeli jego umiejętności wykraczają poza te, które wymieniono w poprzednich punktach potrafi się z nimi dzielić z rówieśnikami Przejawia szczególną dbałość o sprzęt szkolny i oprogramowanie INFORMATYKA KL VI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Dopuszczający Uczeń prawidłowo uruchamia zestaw komputerowy oraz prawidłowo kończy z nim pracę Potrafi poprawnie zacząć oraz skończyć pracę z danym programem Opisuje prawidłowo zorganizowane stanowisko komputerowe Podstawowe ćwiczenia wykonuje z pomocą nauczyciela Rozumie konieczność robienia przerw w pracy z komputerem Uczeń potrafi otworzyć dowolny program graficzny, posługuje się myszą przy wyborze kolorów i obiektów Potrafi uruchomić edytor tekstu, zna przeznaczenie poszczególnych klawiszy, pisze prosty tekst z pomocą nauczyciela Zna funkcje klawiszy prostego kalkulatora, obliczenia wykonuje z pomocą nauczyciela - zdaje sobie sprawę z zagrożeń związanych ze zbyt dlugim przesiadywaniem przed komputerem oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu. Dostateczny

8 8 Potrafi zapisać wyniki swojej pracy na dysku Potrafi otwierać zbiory istniejących danych na dysku Wykonuje obliczenia za pomocą prostego kalkulatora, pracuje z płytą CD Potrafi wykonać rysunek na zadany temat Potrafi przepisać tekst, umie go wyrównać, podkreślić lub pogrubić zaznaczony fragment, poprawnie pisze małe i wielkie litery, pisze polskie znaki Potrafi uruchomić wybrana grę komputerową i z niej skorzystać, jest świadomy zagrożeń związanych z grami Wie, co to jest arkusz kalkulacyjny, potrafi się po nim poruszać, wpisywać dane, ćwiczenia wykonuje z pomocą nauczyciela Wie, co to jest Internet, potrafi z pomocą nauczyciela skorzystać z przeglądarki wpisać adres internetowy w pasku adresu i otworzyć stronę Uczeń dostrzega korzyści wynikające z zastosowania komputera jako narzędzia codziennej pracy Z pomocą nauczyciela tworzy prostą prezentację w programie PowerPoint Dobry Uczeń sprawnie obsługuje komputer zapewniając bezpieczeństwo sobie i sprzętowi Rysuje różne elementy graficzne z wykorzystaniem myszy (linie, krzywe, figury) Wykonuje proste operacje na blokach tekstu Potrafi otwierać istniejące zbiory danych na dysku i je modyfikować Drukuje gotowy dokument korzysta z podglądu wydruku Potrafi samodzielnie znaleźć stronę internetową o danym adresie ( w tym stronę naszej szkoły) wie, co to jest hiperłącze, potrafi przechodzić do kolejnych podstron Potrafi korzystać z konta pocztowego Dobrze porusza się w arkuszu kalkulacyjnym, potrafi wykonać w nim proste obliczenia, z pomocą nauczyciela wykonuje wykresy w arkuszu Uruchamia dowolny program edukacyjny, antywirusowy Tworzy prostą prezentację komputerową w programie PowerPoint Bardzo dobry Nigdy nie ma problemów ze znalezieniem efektów swojej pracy na dysku Służy pomocą kolegom w czasie zajęć Sprawnie posługuje się programem graficznym oraz edytorem tekstu Potrafi wyszukiwać informacje w Internecie na zadany temat ( zna różne portale i wyszukiwarki) Potrafi samodzielnie założyć konto pocztowe, wysłać kartkę pocztową oraz list z załącznikiem Wykonuje prezentację w programie POWER POINT wykorzystując możliwości programu wie, jakie może mieć ona zastosowanie Zna jedno z prostych z narzędzi tworzenia strony internetowej Celujący Uczeń przejawia szczególna dbałość o sprzęt szkolny i oprogramowanie Samodzielnie stworzy ciekawą prezentację komputerową Potrafi z pomocą nauczyciela obsługiwać skaner, samodzielnie zgrywa zdjecia z aparatu fotograficznego na komputer, potrafi zmienić rozmiar zdjęcia korzystając z programu IrfanView Z sukcesem bierze udział w konkursach informatycznych Swoją wiedzą i umiejętnościami dzieli się ze swoimi rówieśnikami w grupie

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji

2. Opracowywanie za pomocą komputera rysunków, tekstów i prezentacji Przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba Osiągnięcia wychowawcze 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy zajęd komputerowych w klasie IV

Plan wynikowy zajęd komputerowych w klasie IV Plan wynikowy zajęd komputerowych w klasie IV Numer i temat lekcji 1.Zaczynamy lekcje w szkolnej pracowni ; kryteria ocen 2.Wprowadzenie, czyli kilka słów o komputerze 3.Poznajemy nasze miejsce pracy 4.Okna,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE Niniejszy system dotyczy przedmiotu Informatyka nauczanego w klasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Informatyka Europejczyka Klasa IV Rozdział 1 Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Lp Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFO RM ATYKI NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 GIMNAZJUM W RADZIŁOWIE Opracowanie: mgr Zbigniew Mroczkowski Zasady i formy sprawdzania i oceniania, sposoby i terminy kontroli KONTRAKT

Bardziej szczegółowo

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela opracować bezpieczne hasło.

Potrafi pod kierunkiem nauczyciela opracować bezpieczne hasło. Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Drugi etap edukacyjny - klasa IV wymagania edukacyjne na

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Gimnazjum im. A. Osieckiej w Kamienicy Polskiej Mariola Żurakowska, Anna Chruścicka INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE I. Zadania systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III

Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III Kryteria ocen z informatyki gimnazjum kl I-III Rola i narzędzia informatyki a. świadomie stosować się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. b. wskazać przykłady zastosowania komputera w szkole,

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-89232-99-1

ISBN 978-83-89232-99-1 Redakcja Jadwiga Kwiecień Projekt okładki Marek Piwko Program dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu programów szkolnych do kształcenia

Bardziej szczegółowo

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Drugi etap edukacyjny - klasa IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną DZIAŁ 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC OCENA Lekcja: Kodeks dla każdego. Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Jolanta Pańczyk. Dodaj do ulubionych. Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6

Jolanta Pańczyk. Dodaj do ulubionych. Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6 Jolanta Pańczyk Dodaj do ulubionych Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6 1 Redakcja Ewelina Sęk Redakcja językowa i korekta Lidia Machura Copyright by Grupa Edukacyjna MAC S.A., Kielce

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem

Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem Informacje o koncepcji serii Elementarz małego informatyka Współczesny świat zdominowany jest przez komputery. Towarzyszą nam one wszędzie w domu, w miejscu pracy, w urzędzie i w szkole. Dlatego tak ważne

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. dopuszczający uczeń umie wymienić elementy składowe stanowiska komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015 Rok szkolny 204/205 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 204/205 Program nauczania: dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki -

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7835-118-4. Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz. Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek

ISBN 978-83-7835-118-4. Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz. Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek Videograf Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek Wydanie I, Chorzów 2012 Wydawnictwa Videograf SA Aleja Harcerska 3c, 41-500 Chorzów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Roczny cykl kształcenia ( łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Niniejsze zasady opracował Bogusław Godziątkowski w oparciu o: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo