Podstawowa konfiguracja routera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowa konfiguracja routera"

Transkrypt

1 Podstawowa konfiguracja routera Konfigurując router, wykonujemy pewne proste zadania, w tym: nazwanie routera, ustawienie haseł, skonfigurowanie interfejsów, skonfigurowanie banera, zapisanie zmian na routerze, sprawdzenie podstawowej konfiguracji i działania routera. Router>enable Router# Router# config t Router(config)#hostname R1 R1(config)# Router(config)#enable secret class R1(config)#line console 0 R1(config-line)#password cisco R1(config-line)#login R1(config-line)#exit R1(config)#line vty 0 4 R1(config-line)#password cisco R1(config-line)#login R1(config-line)#exit R1(config)#banner motd # Enter TEXT message. End with the character "#". ****************************************** WARNING!! Unauthorized Access Prohibited!! ****************************************** # R1(config)#interface Serial0/0/0 R1(config-if)#ip address R1(config-if)#description Link to R2 //opis portu R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#clock rate R1(config)#interface FastEthernet0/0 R1(config-if)#ip address R1(config-if)#description R1 LAN R1(config-if)#no shutdown R1#show running-config R1#copy running-config startup-config R1#show running-config R1#show startup-config R1#show ip route R1#show interfaces R1#show ip interface brief R1(config-line)#logging synchronous // Aby nie mieszać komunikatów IOS-u z poleceniami wpisywanymi przez uŝytkownika

2 Polecenia debug, a szczególnie polecenia debug all, nie naleŝy naduŝywać. Mogą one zakłócić działanie routera. Polecenia debug przydają się podczas konfigurowania sieci lub usuwania problemów, jednak mogą przeciąŝyć procesor, pochłonąć duŝo pamięci RAM I w ostateczności zawiesić router. Zalecane jest uruchamianie jak najmniejszej ilości procesów debugowania i wyłączanie ich natychmiast po skończeniu zadania: R1#debug ip routing // wyświetla wszystkie zmiany wykonywane przez router w czasie dodawania lub usuwania tras R1#undebug ip routing lub R1#endebug all //wyłączanie debugowania procesów w tablicy routingu R1#show cdp neighbors // wyświetlane informacji o kaŝdym sąsiednim urządzeniu, zebranych przez protokół CDP R1#show cdp neighbors detail // pokazuje równieŝ adres IP sąsiedniego urządzenia, bardzo przydatne, kiedy dwa routery nie mogą wymieniać danych przez współdzielone łącze - pozwala ustalić, czy jeden z sąsiadów CDP ma błędną konfigurację IP. R1(config)#no cdp run // Aby wyłączyć protokół CDP globalnie, dla całego urządzenia R1(config-if)#no cdp enable // zaprzestanie wysyłania ogłoszeń CDP z określonego interfejsu //konfigurowanie tras statycznych w tablicy routingu, potrzebne będą dwa przeszukania tablicy routingu R1(config)#ip route adres sieciowy zdalnej sieci, maska podsieci zdalnej sieci, adres IP interfejsu wyjściowego, który jest następnym skokiem do tej sieci, //konfigurowanie tras statycznych w tablicy routingu, dla szeregowych sieci punkt-punkt, określając interfejs wyjściowy, dzięki czemu potrzebne będzie tylko jedno przeszukanie tablicy routingu R1(config)#ip route Serial 0/0/ adres sieciowy zdalnej sieci, maska podsieci zdalnej sieci, Serial 0/0/0 interfejs wyjściowy, który jest następnym skokiem do tej sieci //konfigurowanie tras statycznych w tablicy routingu, do sieci ethernetowych, określając wyjściowe: interfejs i ip, dzięki czemu potrzebne będzie tylko jedno przeszukanie tablicy routingu R1(config)#ip route fastethernet 0/ adres sieciowy zdalnej sieci, maska podsieci zdalnej sieci, fastethernet 0/1 interfejs wyjściowy, który jest następnym skokiem do tej sieci, adres IP interfejsu wyjściowego, który jest następnym skokiem do tej sieci, R1(config)#no ip route // usuwanie trasy statycznej z tabl. routingu R1(config)#ip route [exit-interface ip-address ] //konfiguracja domyślnej trasy statycznej R1#show ip route R1#show ip protocols.

3 R1(config)#router rip R1(config-router)# R1(config-router)#no router rip R1(config)# Router(config-router)#network // gdzie adres sieci połączonej bezpośrednio R1#debug ip rip R1#no debug ip rip lub R1#undebug all Router(config-router)#passive-interface typ-interfejsu numer-interfejsu R1(config)#ip route serial0/0 Router(config-router)#default-information originate //aby router w swoich aktualizacjach RIP wysyłał informację o domyślnej trasie statycznej R1(config)#router rip R1(config-router)#version 2 //konfiguracja RIP-u v.2 R1(config-router)#no version //przywrócenie RIP-u v.1 R1(config)#ip route Null0 //wysyłanie ruchu do interfejsu null R1(config-router)#redistribute static R1(config-router)#no auto-summary //redystrybucja tras //modyfikacja automatycznego podsumowania //konfiguracja autentykacji w RIPv2 R1(config)#key chain Romeo // nazwa pęku kluczy (Romeo) moŝe być róŝna na R1(config-keychain)#key 1 routerach R1(config -keychain)#key-string Juliet // hasło musi być takie samo na Router(config)# interface Serial0/0 obydwu routerach (Juliet) Router(config-if)# ip rip authentication key-chain Romeo Router(config-if)# ip rip authentication mode md5 //jeśli nie włączymy autentykacji MD5 to domyślnie zostanie zastosowany zostanie czysty tekst, gdyŝ niektóre routery mogą nie wspierać MD5. R1(config)# ip classless //implementuje bezklasowy wariat wyszukiwania trasy R1(config)#no ip classless //słuŝy do konfiguracji wyszukiwania trasy w wariancie klasowym R1(config)#router eigrp 1 // gdzie 1 identyfikuje konkretny proces EIGRP R1(config-router)#network // włączenie EIGRP na wszystkich interfejsach routera, które naleŝą do tego klasowego adresu sieciowego R1(config-router)#network // włączenie EIGRP na wybranych interfejsach routera, naleŝących do tego adresu sieciowego R1(config-router)#show ip eigrp neighbors // wyświetla dane tablicy protokołu routingu R1(config-router)#metric weights tos k1 k2 k3 k4 k5 // modyfikacja wag metryki, wartość tos (type of service) wynosi zawsze 0 R1(config-if)#bandwidth 64 //konfiguracja szerokości pasma w kilobitach R1 (config-if)#ip bandwidth-percent eigrp 1 50 //konfiguracja dozwolonej dla protokołu EIGRP szerokości pasma interfejsu; 1 proces EIGRP,50-50% szer. pasma R1(config-if)#no bandwidth //przywracanie wart. domyślnej szerokości pasma R1(config-if)#show ip eigrp topology //wyświetlanie tablicy topologii

4 R1(config-if)#show ip eigrp topology all-links //wyświetla tablicę topologii z wszystkimi moŝliwymi drogami do sieci // ręczna sumaryzacja tras w EIGRP R1(config-if)#ip summary-address eigrp // propagowanie trasy domyślnej w EIGRP R1(config-router)#redistribute static lub R1(config-router)#ip default-network //konfiguracja interwału hello dla konkretnego interfejsu; 1 proces EIGRP,60- sekundy; musi być konfigurowany razem z czasem podtrzymania R1(config-if)#ip hello-interval eigrp 1 60 //konfiguracja zmiany czasu podtrzymania dla konkretnego interfejsu; 1 proces EIGRP,180-sekundy; musi być konfigurowany razem z interwałem hello R1(config-if)#ip hold-time eigrp // przywrócenie wartości domyślnych interwałów hello i czasów podtrzymania R1 (config-if)#no ip hello-interval eigrp R1(config-if)#ip hold-time eigrp R1(config)#router ospf 1 // włączenie protokołu OSPF, gdzie 1 identyfikuje konkretny proces OSPF R1(config-router)#network // włączenie OSPF na wszystkich interfejsach routera, które naleŝą do tego klasowego adresu sieciowego R1(config-router)#network // włączenie OSPF na wybranych interfejsach routera, naleŝących do tego adresu sieciowego R1#show ip ospf neighbors // wyświetla dane tablicy protokołu routingu R1(config)#router ospf 1 R1(config-router)#router-id R1#clear ip protocols R1#clear ip ospf R1#clear ip ospf process R1#clear ip ospf interface Ethernet 0/0 R1#show ip route //konfiguracja id routera R1(config-if)#bandwidth 64 //konfiguracja szerokości pasma w kilobitach R1(config-if)#ip ospf cost 1562 //konfiguracja kosztu łącza na daną wartość R1(config-if)#auto-cost reference-bandwidth 1000//modyfikacja szerokości pasma odniesienia, gdzie 1000 to wartość w megabajtach na sekundę R1 (config-if)#ip ospf priority 200 //ustawianie priorytetu interfejsu routera, gdzie 200 to liczba z przedziału //konfiguracja routera brzegowego R1(config)#interface loopback 1 R1(config-if)#ip add R1(config-if)#exit R1(config)#ip route loopback 1 R1(config)#router ospf 1 R1(config-router)#default-information originate // modyfikacja interwałów OSPF, gdzie 5 i 20 to wartości w sekundach Router(config-if)#ip ospf hello-interval 5 Router(config-if)#ip ospf dead-interval 20 traceroute KONSOLA i ROMMON

5 Jak załadować obraz Cisco IOS do pamięci Flash, dysponując tylko trybem ROMMON i połączeniem przez konsolę? 1. Zakładam, Ŝe obraz Cisco IOS znajduje się w miejscu dla Ciebie dostępnym i masz moŝliwość transmisji XMODEM ze swojego terminala a nazwa pliku z IOSem to `c2600-i-mz.123-1a.bin'. Wydaj polecenie: rommon 1> xmodem c2600-i-mz.123-1a.bin Do you wish to continue? y/n [n]: Y 2. NaleŜy potwierdzić transmisję klawiszem Y, a następnie po pokazaniu się komunikatu: Ready to receive c2600-i-mz.123-1a.bin...włączyć transmisję XMODEM ze swojego terminala, obrazu z Cisco IOS. 3. Router naleŝy zresetować - moŝna to zrobić sprzętowo, lub poleceniem: rommon 2> reset Jak załadować obraz Cisco IOS do pamięci Flash, dysponując tylko trybem ROMMON i połączeniem przez Ethernet? 1. Zakładam, Ŝe obraz Cisco IOS znajduje się w miejscu dla Ciebie dostępnym (w tym przykładzie plik ma nazwę `c2600-i-mz.123-1a.bin'), masz do swojej dyspozycji serwer TFTP skonfigurowany na serwowanie tego pliku i podłączyłeś port Ethernet routera do sieci, w której będzie moŝna osiągnąć serwer TFTP. 2. NaleŜy nadać routerowi tymczasowy adres IP, w podsieci w której znajduje się równieŝ Twoja stacja. W naszym przykładzie jest to jedna podsieć - Twoja stacja ma w niej adres /24, a routerowi nadamy adres /24: rommon 1> IP_ADDRESS= rommon 2> IP_SUBNET_MASK= rommon 3> DEFAULT_GATEWAY= Teraz wskaŝ adres serwera TFP oraz nazwę pliku: rommon 4> TFTP_SERVER= rommon 5> TFTP_FILE=c2600-i-mz.123-1a.bin 3. Na koniec, rozpoczynamy procedurę ściągania obrazu: rommon 6> tftpdnld 4. Jeśli nie chcesz zapisywać obrazu na pamięć flash a po prostu chcesz załadować obraz do pamięci i uruchomić z niego router, wydaj polecenie: rommon 7>tftpdnld -r Omijanie konfiguracji startowej routera np. gdy nie znamy hasła-nie moŝemy zalogować się na router 1. NaleŜy zrestartować router i podczas uruchamiania się nacisnąć ctrl-pause/break spowoduje to, wejście w tryb rommon routera. rommon 1 >? // wyświetlenie poleceń 2. W tym trybie moŝemy zmienić rejestr konfiguracyjny, który pominie wczytanie pliku konfiguracyjnego: rommon 2 > confreg 3. Na pytanie: czy zmienić konfigurację odpowiadamy [y/n]:y, w kolejnych pytaniach odpowiadamy domyślnie. 4. Na pytanie: "ignore system config info"? y/n [n]:y, w kolejnych pytaniach odpowiadamy domyślnie. 5. Punkt 3 i 4 moŝemy zastąpić jednym poleceniem: rommon 2> conf-reg 0x Następnie naleŝy ponownie restartować router, aby uruchomił się z nową konfiguracją (bez systemu konfiguracji startowej): rommon 3> reset

6 7. NaleŜy pamiętać, iŝ teraz router będzie uruchamiał się z heksametryczną wartością rejestru 0x2142 (gdzie wartość 4 oznacza: Ignore Configuration on Starup) 8. Po ponownym uruchomieniu routera przechodzimy w tryb uprzywilejowany: Router>enable Router# 9. Kopiujemy zawartość pliku startup-config do aktualnej konfiguracji running-config i ewentualnie dokonaj zmiany haseł, np. Router# copy startup-config running-config R1c1760# conf t R1(config)# enable password moje_nowe_haslo 10. Ponownie zmieniamy wartość rejestru konfiguracyjnego, aby po ponownym restarcie, router wczytywał ustawienia startowej konfiguracji: Router(config)#conf Router(config)#config-register 0x2102 Router(config)#end Router# sh ver 11. Po poleceniu show version, widzimy, iŝ aby nowe ustawienia zostały wprowadzone, naleŝy ponownie restartować router: Router(config)# i //restart routera Przydatne polecenia w wierszu poleceń PC-ta, dotyczące sieci: C:\ipconfig /all C:\route print

Routing w sieciach IP

Routing w sieciach IP Routing w sieciach IP Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Instytut Informatyki Routing w sieciach IP Karol Kuczyński Rafał Stęgierski Lublin 2011 Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Polecenia edycyjne: ? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:?

Polecenia edycyjne: ? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:? Polecenia edycyjne:? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:? access-list - Aby zdefiniowa list kontroli dostpu, naley uy polecenia access-list w trybie

Bardziej szczegółowo

Router Asmax Er-903v

Router Asmax Er-903v Router Asmax Er-903v Instrukcja konfiguracji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Quick Start nr 11 lipiec 2007 2

Quick Start nr 11 lipiec 2007 2 Quick Start Huawei Spis treści: 1. HUAWEI Konfiguracja 3 2. Pierwsze uruchomienie Huawei 3 a) Terminal VT-100 3 b) Klawisze funkcyjne 3 c) Przeglądanie duŝych ilości tekstu 4 d) Ustawienie nazwy routera

Bardziej szczegółowo

LAN Switching and Wireless

LAN Switching and Wireless LAN Switching and Wireless Module 1. LAN Design. Cechy sieci skalowalnych Szybkość i pewność zapewnienie Quality of Service (QoS) dla aplikacji i protokołów bez degradacji prędkości dostępu do sieci Wydajność

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieci WAN

Wprowadzenie do sieci WAN Wprowadzenie do sieci WAN Wide Area Network (WAN) Sieć obejmująca obszary większe niŝ sieci LAN Najczęściej udostępniana przez firmy telekomunikacyjne, specjalizowanych ISP Wykorzystuje inne technologie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawy porządkowe

Rozdział 1. Sprawy porządkowe 1 z 119 2007-07-24 12:29 (nieoficjalne) Cisco FAQ PL czyli najczęściej zadawane pytania o Cisco z odpowiedziami po polsku Łukasz Bromirski (koordynator) v0.99(4) 30/01/2006 23:53:21

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.05 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Systemy Teleinformatyczne Laboratorium

Systemy Teleinformatyczne Laboratorium Systemy Teleinformatyczne Laboratorium Rok akademicki 2014/2015 Prowadzący mgr inż. Dariusz Żelasko Spis laboratoriów: 1. Siemens UMX2MS Podstawy UMX (UMX1) 2. Siemens UMX2MS UMX WAN (UMX2) 3. Ericsson

Bardziej szczegółowo

MultiLink Router i MicroRouter

MultiLink Router i MicroRouter Strona 1 z 44 GORAMO- Janusz Górecki, 01-458 Warszawa, ul.szańcowa 82 tel/fax (22) 877-39-94,, www.goramo-gorecki.com.pl MultiLink Router i MicroRouter wersja 1.1.6 Warszawa, kwiecień 2010 Strona 2 z 44

Bardziej szczegółowo

OSBRiDGE 5XLi / 5GXi. Instrukcja Konfiguracji. Oprogramowanie w wersji 3.30R

OSBRiDGE 5XLi / 5GXi. Instrukcja Konfiguracji. Oprogramowanie w wersji 3.30R OSBRiDGE 5XLi / 5GXi Instrukcja Konfiguracji Oprogramowanie w wersji 3.30R 1. Ustawienia domyślne i konfiguracja. Urządzenia OSBRiDGE 5XLi konfiguruje się poprzez stronę www. Każde urządzenie jest wstępnie

Bardziej szczegółowo

(nieoficjalne) Cisco FAQ PL

(nieoficjalne) Cisco FAQ PL (nieoficjalne) Cisco FAQ PL czyli najczęściej zadawane pytania o Cisco z odpowiedziami po polsku Łukasz Bromirski lukasz@bromirski.net (koordynator) (nieoficjalne) Cisco FAQ PL: czyli najczęściej zadawane

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04 D-Link DSL-G624T Wireless ADSL Router Podręcznik uŝytkownika Version 1.04 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Złącza... 6 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-04-26 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

Wirtualne sieci LAN. Opracowanio na podstawie materiałów kursu CCNA

Wirtualne sieci LAN. Opracowanio na podstawie materiałów kursu CCNA Wirtualne sieci LAN Opracowanio na podstawie materiałów kursu CCNA Wprowadzenie Sieć VLAN jest logiczną grupą stacji i urządzeń sieciowych. Sieci VLAN można tworzyć na podstawie stanowisk lub departamentów

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-524T. ADSL2+ Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 3.00

D-Link DSL-524T. ADSL2+ Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 3.00 D-Link DSL-524T ADSL2+ Router Podręcznik uŝytkownika Version 3.00 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Złącza... 5 Funkcje... 5 Instalacja... 6 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Laboratorium Teletechniki Skrypt do ćwiczenia T28. Budowa Sieci w modelu Infrastructure 1. Budowa Sieci w modelu Infrastructure Celem poniższego ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Router bezprzewodowy 54M Podręcznik Użytkownika WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Rozdział 1: Wprowadzenie... - 2-1.1 Informacje wstępne o routerze bezprzewodowym 54M... - 2-1.2 Zawartość opakowania... - 2-1.3 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Zadania Windows 1. Jaki jest adres IP Twojej karty sieciowej? 2. Co robi polecenie IPCONFIG uruchomione bez żadnych parametrów? 3. W jaki sposób można zwolnić automatycznie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655

Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Bezprzewodowy gigabitowy router w standardzie 802.11n (draft) DIR-655 Podręcznik uŝytkownika wersja dla firmware`u 1.21 2008/09/11 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

VoIP Router Asmax V320

VoIP Router Asmax V320 VoIP Router Asmax V320 Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4

Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi. PM01218pd F5D7634-4 Bezprzewodowy modem-router G Instrukcja obsługi PM01218pd F5D7634-4 Spis treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wprowadzenie 1 Cechy produktu 2 Zalety sieci domowej 4 Zalety bezprzewodowej sieci

Bardziej szczegółowo

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205 Instrukcja obsługi Rozdział 1 Wstęp 1.1 Właściwości podstawowe MT4205 jest urządzeniem o niewielkich rozmiarach, ale posiadającym ogromne możliwości i wiele

Bardziej szczegółowo

AR-7084A / AR-7084gA. AR-7084B / AR-7084gB Przewodowy / Bezprzewodowy Router ADSL 2+ Podręcznik UŜytkownika. Wersja: 2.

AR-7084A / AR-7084gA. AR-7084B / AR-7084gB Przewodowy / Bezprzewodowy Router ADSL 2+ Podręcznik UŜytkownika. Wersja: 2. AR-7084A / AR-7084gA AR-7084B / AR-7084gB Przewodowy / Bezprzewodowy Router ADSL 2+ Podręcznik UŜytkownika Wersja: 2.0 (Styczeń 2007) 1 Edimax Technology Co, LTD. - wszelkie prawa zastrzeŝone. śadna część

Bardziej szczegółowo

Router Asmax BR 704n+

Router Asmax BR 704n+ Router Asmax BR 704n+ Podręcznik użytkownika Spis treści ROZDZIAŁ 1... 1 1.1 OMÓWIENIE ROUTERA BR704N+... 1 1.2 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 2 1.3 FUNKCJE ROUTERA... 2 1.4 PODŁĄCZANIE ROUTERA... 3 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo